Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SENTINTA CIVILA nr. 71 din 23 februarie 2010  privind actiunea in contencios administrativ formulata de reclamantul Clubul Ecologic Transilvania in contradictoriu cu paratul Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, avand ca obiect anulare acte emise de autoritatile de reglementare - Ordinul nr. 1.262/2005 si Ordinul nr. 1.264/2005    Twitter Facebook
Cautare document

SENTINTA CIVILA nr. 71 din 23 februarie 2010 privind actiunea in contencios administrativ formulata de reclamantul Clubul Ecologic Transilvania in contradictoriu cu paratul Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, avand ca obiect anulare acte emise de autoritatile de reglementare - Ordinul nr. 1.262/2005 si Ordinul nr. 1.264/2005

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ - SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 15 aprilie 2011

    Dosar nr. 2.251/33/2009

    Completul compus din:
    Preşedinte - Claudia Idriceanu
    Grefier - Angela Nistor

    Pe rol, în vederea pronunţãrii, acţiunea în contencios administrativ formulatã de reclamantul Clubul Ecologic Transilvania în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, având ca obiect anulare acte emise de autoritãţile de reglementare - <>Ordinul nr. 1.262/2005 emis de Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale.
    Mersul dezbaterilor, susţinerile şi concluziile pãrţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţã din data de 16 februarie 2010, când pronunţarea hotãrârii s-a amânat pentru termenul de astãzi, încheiere care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

                                    CURTEA,

Prin cererea înregistratã la data de 21 decembrie 2009, reclamanta Asociaţia Clubul Ecologic Transilvania a solicitat în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale anularea urmãtoarelor texte normative:
    1. lit. G pct. 9 din cap. II "Prelucrarea şi certificarea seminţelor" din cuprinsul anexei nr. 7 "Cerinţe suplimentare sau mai stricte pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale în România" la <>Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 1.262/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializãrii, controlul, certificarea calitãţii şi comercializarea seminţelor de cereale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 şi 14 bis din 6 ianuarie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aşa cum acest text a fost modificat prin <>Ordinul nr. 185 din 23 martie 2009 al Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, având urmãtorul cuprins:
    "9. Prezenţa seminţelor modificate genetic în partide/loturi de seminţe non-OGM se admite pânã la maximum 0,3% în urma testãrii în laborator, în cazul soiurilor non-OGM aparţinând speciilor cu polenizare liberã (alogame) şi hibrizilor, respectiv 0,5% seminţe modificate genetic, în cazul soiurilor non-OGM aparţinând speciilor autopolenizate (autogame); seminţele care prezintã un procent de impurificare cu OGM mai mare de 0,3%, respectiv 0,5% nu se certificã.";
    2. lit. G pct. 9 din cap. II "Prelucrarea şi certificarea seminţelor" din cuprinsul anexei nr. 7 "Cerinţe suplimentare sau mai stricte pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de oleaginoase şi textile în România" la <>Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 1.264/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializãrii, controlul, certificarea calitãţii şi comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi textile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 şi 18 bis din 9 ianuarie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aşa cum acest text a fost modificat prin <>Ordinul nr. 186 din 23 martie 2009 al Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, având urmãtorul cuprins:
    "9. Prezenţa seminţelor modificate genetic în partide/loturi de seminţe non-OGM se admite pânã la maximum 0,3% în urma testãrii în laborator, în cazul soiurilor non-OGM aparţinând speciilor cu polenizare liberã (alogame) şi hibrizilor, respectiv 0,5% seminţe modificate genetic, în cazul soiurilor non-OGM aparţinând speciilor autopolenizate (autogame); seminţele care prezintã un procent de impurificare cu seminţe OGM mai mare de 0,3%, respectiv 0,5% nu se certificã."
    În motivarea acţiunii aratã cã textele normative atacate sunt neconforme cu unele dispoziţii legale cu putere superioarã, în speţã <>art. 40 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberatã în mediu a organismelor modificate genetic, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 247/2009, articolul 21 din Directiva nr. 18/2001/EC a Parlamentului European şi a Consiliului Europei din 12 martie 2001 privind etichetarea, <>art. 45 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberatã în mediu a organismelor modificate genetic, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 247/2009, şi, respectiv, <>art. 87 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobatã prin <>Legea nr. 265/2007, ce aplicã principiul coexistenţei culturilor de plante superioare modificate genetic cu celelalte tipuri de culturi agricole.
    Pârâtul Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, prin Întâmpinare f.71-73, a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiatã, deoarece prevederile legale invocate au fost modificate prin <>ordinele nr. 185/2009 şi, respectiv, <>nr. 186/2009 ale Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale. Astfel pragurile de impurificare admise prin ordinele sus-menţionate au fost modificate ca urmare a solicitãrii formulate de experţii misiunii FVO în cadrul misiunii de evaluare ce a avut loc în România în perioada 2-6 martie 2009.
    Totodatã, se mai aratã cã pe teritoriul Comunitãţii Europene este permisã doar cultivarea seminţei de hibrizi de porumb modificat genetic (OMG) care conţin evenimentul de transformare autorizat MON (810) şi nu existã posibilitatea impurificãrii seminţei de porumb nemodificate genetic cu seminţe modificate genetic neautorizate. Pe de altã parte, un ultim argument în ceea ce priveşte respingerea cererii îl constituie faptul cã în speţã îşi gãsesc aplicabilitatea cu prioritate normele dreptului comunitar, în speţã Regulamentul comunitar, iar atât timp cât existã directive ale Uniunii Europene ce vizeazã producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor, cererea este neîntemeiatã.
    Analizând cererea formulatã prin prisma actelor dosarului şi având în vedere prevederile legale incidente speţei, Curtea reţine urmãtoarele:
    Reclamanta Clubul Ecologic Transilvania este o asociaţie neguvernamentalã având ca scop promovarea principiilor de dezvoltare ruralã durabilã, activitãţile acesteia concentrându-se pe douã ramuri principale: o campanie de prezentare a impactului organismelor modificate genetic asupra sãnãtãţii, mediului şi drepturilor micilor fermieri şi a consumatorilor, precum şi o serie de proiecte de conservare şi de promovare a valorilor rurale, în special concentrate pe pãstrarea în câmp a soiurilor tradiţionale.
    Din aceastã perspectivã reclamanta acţioneazã în interesul tuturor fermierilor şi producãtorilor din domeniul agriculturii care doresc sã se pãstreze posibilitatea realã de a alege între diferitele tipuri de agriculturã, ca şi în numele consumatorilor ce au dreptul de asemenea de a alege în cunoştinţã de cauzã alimente provenind din cele 3 tipuri de agriculturã coexistente: ecologicã, convenţionalã şi cuprinzând organisme modificate genetic.
    În acest cadru şi având drept temei legal prevederile <>art. 4 din Legea nr. 554/2004, reclamanta solicitã instanţei a se dispune anularea unor texte cuprinse în acte normative, respectiv lit. G pct. 9 din cap. II din anexa nr. 7 la <>Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 1.262/2005, respectiv lit. G pct. 9 din cap. II din anexa nr. 7 la <>Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 1.264/2005, ca fiind neconforme cu dispoziţiile legale cuprinse în acte normative cu putere superioarã.
    În concret, în speţã se discutã modul de reglementare a pragului minim peste care prezenţa într-un lot de seminţe a unor seminţe modificate genetic trebuie în mod obligatoriu semnalatã pe etichetã.
    Evoluţia actelor normative cu incidenţã în aceastã materie, din punct de vedere juridic, s-a succedat în timp dupã cum urmeazã:
    La data de 12 martie 2001, Parlamentul European şi Consiliul Europei au adoptat Directiva nr. 18/2001/EC privind diseminarea deliberatã în mediu a organismelor modificate genetic şi de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului.
    Dupã aderarea României la Uniunea Europeanã, la data de 23 mai 2007, s-a adoptat de cãtre Guvern <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 43/2007 prin care a fost transpusã în dreptul intern al României Directiva nr. 18/2001/EC . Acest act normativ a fost aprobat cu modificãri de cãtre Parlament prin <>Legea nr. 247/2009.
    La data de 23 martie 2009, Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale a adoptat ordinele nr. 185 şi 186, prin care a modificat <>ordinele nr. 1.262/2005 şi, respectiv, <>1.264/2005 şi în urma cãrora Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale a stabilit în privinţa seminţelor de cereale, respectiv în privinţa seminţelor de oleaginoase şi textile nivelul pragurilor sub care prezenţa unor seminţe modificate genetic nu este obligatoriu a fi semnalatã pe etichetã, seminţele fiind certificate ca fiind nemodificate genetic (non-OMG).
    Potrivit <>art. 40 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberatã în mediu a organismelor modificate genetic, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 247/2009, sunt stabilite douã condiţii ce trebuie deopotrivã sã fie îndeplinite pentru a fi aplicabilã regula statuatã în textul legal. Prima condiţie, cea de la lit. a), stabileşte cã, pentru a se certifica un lot de seminţe ca fiind non-OMG, deşi contaminat cu un anumit procent de OMG, organismul modificat genetic detectat trebuie sã fie autorizat. Cu alte cuvinte, detectarea într-un lot de seminţe de organisme modificate genetic neautorizate trebuie etichetatã corespunzãtor alin. (1) al textului, respectiv lotul de seminţe contaminat cu OMG-uri neautorizate, indiferent de procentul de contaminare, nu poate fi certificat ca fiind non-OMG.
    Pornind de la cele statuate în <>art. 40 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 43/2007, rezultã cã prevederile atacate din cele douã ordine ale Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale sunt neconforme cu textul legal precitat, deoarece în acestea nu a fost preluatã condiţia ca organismele modificate genetic detectate într-un lot de seminţe sã fie autorizate. Astfel, în forma prezentã a textelor normative atacate, pot fi certificate ca fiind non-OMG şi pot fi introduse pe piaţã loturi de seminţe în care au fost detectate organisme modificate genetic sub pragul stabilit, chiar dacã acestea ar fi neautorizate. Aspectul relevat are o foarte mare implicaţie practicã, deoarece consecinţa acestei reglementãri este cã, datã fiind posibilitatea de certificare a unor loturi de seminţe conţinând seminţe modificate genetic dintre cele neautorizate, se introduc astfel în mod deliberat în mediu organisme modificate genetic neautorizate, ceea ce este contrar legislaţiei în materia organismelor modificate genetic, a cãror introducere în mediu trebuie sã fie autorizatã în mod individual, înregistratã şi strict supravegheatã.
    Prevederile atacate din cele douã ordine ale Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale sunt neconforme şi cu art. 21 din Directiva 18/2001/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 martie 2001. Potrivit paragrafului 2 al art. 21, stabilirea pragurilor pentru introducerea pe piaţã, etichetarea şi ambalarea OMG-urilor nu este lãsatã la latitudinea statelor membre, ci urmeazã a fi stabilitã la nivel comunitar, în conformitate cu procedura menţionatã. Deşi pânã în prezent nu a fost încã stabilit la nivel comunitar nivelul pragurilor pentru diferitele tipuri de seminţe, nu se justificã încãlcarea prevederilor directivei printr-un act normativ naţional, aşa cum s-a întâmplat prin adoptarea celor douã ordine atacate.
    De altfel, aceastã încãlcare a normelor comunitare a fost constatatã şi de cãtre Directoratul general pentru sãnãtate şi consumatori din cadrul Comisiei Europene, în cuprinsul raportului final întocmit în urma misiunii de control desfãşurate în România în perioada 2-6 martie 2009 pentru evaluarea sistemului oficial de control pentru hranã şi furaje constând în produse din organisme modificate genetic (OMG) (f.41-47).
    Din concluziile raportului final rezultã cã întreaga legislaţie avutã în vedere pentru scopul misiunii a fost transpusã, iar existenţa legislaţiei naţionale care stabileşte praguri de etichetare pentru prezenţa accidentalã a OMG în seminţele non-OMG contravine prevederilor art. 21.2 din Directiva 18/2001/EC . Aşadar, neconcordanţa prevederilor naţionale cu legislaţia comunitarã în domeniu a fost constatatã deja de un organism oficial de control al Uniunii Europene.
    Deoarece Directiva nr. 18/2001/EC a fost transpusã în legislaţia naţionalã, întrebarea care se naşte este din ce motiv reclamanta se prevaleazã de aceastã directivã fãrã a invoca prevederile corespunzãtoare din dreptul intern.
    Aşa cum de altfel în mod întemeiat susţine aceasta, modul de transpunere al prevederii relevante sub aspectul dezbãtut este defectuos. Comparând textul art. 21.2 din directivã cu textul <>art. 40 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 43/2007, rezultã cã în textul comunitar se aratã cu putere imperativã faptul cã stabilirea pragurilor este de competenţa exclusivã a Uniunii Europene, urmând a fi respectatã procedura comunitarã acolo indicatã, în timp ce textul naţional rãmâne ambiguu în ceea ce priveşte competenţa de a stabili pragurile, lãsând posibilitatea de a permite stabilirea acestora în cadrul reglementãrilor naţionale.
    În concluzie, în esenţã se impune cu precãdere a se stabili primatul dreptului comunitar asupra dreptului naţional, ce funcţioneazã cu valoare de principiu.
    Nu în ultimul rând, prevederile <>art. 45 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 43/2007, aprobatã prin <>Legea nr. 247/2009, precum şi ale <>art. 87 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobatã prin <>Legea nr. 265/2006, obligã pârâtul sã ia toate mãsurile pentru a menţine coexistenţa culturilor convenţionale, modificate genetic şi ecologice. Aceasta înseamnã printre altele şi pãstrarea puritãţii adecvate a seminţelor certificate, în caz contrar însãşi existenţa oricãrui alt tip de agriculturã decât cel cu organisme modificate genetic fiind pusã în pericol.
    Pentru toate considerentele mai sus expuse, în lumina textelor legale arãtate, instanţa apreciazã acţiunea formulatã ca fiind întemeiatã, motiv pentru care o va admite, cu consecinţa anulãrii lit. G pct. 9 din cap. II "Prelucrarea şi certificarea seminţelor" din cuprinsul anexei nr. 7 "Cerinţe suplimentare sau mai stricte pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale în România" la <>Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 1.262/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializãrii, controlul, certificarea calitãţii şi comercializarea seminţelor de cereale, aşa cum acest text a fost modificat prin <>Ordinul nr. 185 din 23 martie 2009 al M.A.P.D.R., ca nelegale, precum şi ale lit. G pct. 9 din cap. II "Prelucrarea şi certificarea seminţelor" din cuprinsul anexei nr. 7 "Cerinţe suplimentare sau mai stricte pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de oleaginoase şi textile în România" la <>Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 1.264/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, text modificat prin <>Ordinul nr. 186 din 23 martie 2009 al Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, ca nelegale.

                              PENTRU ACESTE MOTIVE
                                În numele legii
                                   HOTÃRÃŞTE:

    Admite acţiunea formulatã de reclamanta Asociaţia Clubul Ecologic Transilvania, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Sindicatelor nr. 3, ap. 6, judeţul Cluj.
    Dispune anularea lit. G pct. 9 din cap. II "Prelucrarea şi certificarea seminţelor" din cuprinsul anexei nr. 7 "Cerinţe suplimentare sau mai stricte pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale în România" la <>Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 1.262/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializãrii, controlul, certificarea calitãţii şi comercializarea seminţelor de cereale, aşa cum acest text a fost modificat prin <>Ordinul nr. 185 din 23 martie 2009 al M.A.P.D.R., ca nelegale, precum şi ale lit. G pct. 9 din cap. II "Prelucrarea şi certificarea seminţelor" din cuprinsul anexei nr. 7 "Cerinţe suplimentare sau mai stricte pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de oleaginoase şi textile în România" la <>Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 1.264/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, text modificat prin <>Ordinul nr. 186 din 23 martie 2009 al Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, ca nelegale.
    Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 23 februarie 2010.

                                  PREŞEDINTE,
                               CLAUDIA IDRICEANU

                                    Grefier,
                                 Angela Nistor

                                     ---------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice