Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 30 octombrie 2012 pentru implementarea operatiunii "Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere" din cadrul domeniului major de interventie 1.3 "Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului" al Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice"
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 30 octombrie 2012  pentru implementarea operatiunii Twitter Facebook
Cautare document

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 30 octombrie 2012 pentru implementarea operatiunii "Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere" din cadrul domeniului major de interventie 1.3 "Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului" al Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice"

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 19 noiembrie 2012


    I. Obiectivele schemei

    ART. 1
    Obiectivul general al prezentei scheme de ajutor de minimis constă în încurajarea dezvoltării clusterelor şi a lanţurilor de valoare, mai ales prin sprijinirea integrării întreprinderilor, în special a IMM-urilor, în aceste structuri de afaceri, cu scopul de a-şi îmbunătăţi competitivitatea pe plan naţional şi internaţional.
    ART. 2
    În cadrul acestei scheme, sprijinul financiar se acordă pentru:
    a) asigurarea de servicii de consultanţă;
    b) activităţi de marketing (realizate de entitatea de management al clusterului/lanţului de valoare, fără servicii terţe de consultanţă);
    c) activităţi aferente organizării de sesiuni de formare (training) şi/sau evenimente pentru facilitarea schimbului de experienţă;
    d) activităţi legate de asigurarea managementului clusterului/lanţului de valoare;
    e) achiziţia de active corporale, altele decât clădiri şi terenuri, active necorporale, obiecte de inventar şi altele.
    ART. 3
    Prezenta schemă de ajutor vizează în principal dezvoltarea de clustere/lanţuri de valoare, precum şi întărirea capacităţii instituţionale a acestora, prin activităţi de atragere de noi membri, promovare şi animare, cu scopul de a îmbunătăţi imaginea clusterului ca întreg şi a cooperării între membrii săi.

    II. Baza legală

    ART. 4
    Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:
    a) Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006;
    b) Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Recomandarea Comisiei Europene nr. 361 din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 124 din 20 mai 2003;
    e) Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", aprobat prin Decizia Comisiei nr. 3.472 din 12 iulie 2007;
    f) Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 5
    Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 .

    III. Domeniul de aplicare

    ART. 6
    Prezenta schemă de minimis se aplică pe întregul teritoriu al României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
    ART. 7
    În cadrul acestei scheme se acordă ajutoare beneficiarilor ce activează în toate sectoarele, cu excepţia:
    a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17 din 21 ianuarie 2000;
    b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în transformarea şi comercializarea produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în următoarele cazuri:
    - atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
    - atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;
    d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarelor subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate;
    f) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul cărbunelui, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;
    g) ajutoarelor pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor;
    h) ajutoarelor acordate întreprinderilor în dificultate, conform Comunicării Comisiei 2004/C244/02 Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004.

    IV. Definiţii

    ART. 8
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) active corporale - instalaţii, echipamente, utilaje, maşini;
    b) active necorporale - activele care rezultă dintr-un transfer de tehnologie sub forma achiziţiei de drepturi de brevet, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate;
    c) activităţi de animare a clusterului - activităţi de marketing, promovare, management, training ce au ca scop îmbunătăţirea imaginii clusterului ca entitate şi a cooperării între membrii clusterului;
    d) administratorul schemei de minimis - Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA) prin organismul intermediar pentru întreprinderi mici şi mijlocii (OI IMM), direcţia abilitată prin atribuţii delegate pentru implementarea şi gestionarea operaţiunii 1.3.3 din cadrul DMI 1.3 al axei prioritare 1 a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice";
    e) asociaţie - entitate cu personalitate juridică constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) asociere - act voluntar ce are la bază un acord de parteneriat între două sau mai multe entităţi juridice pentru realizarea în comun a unor activităţi/proiecte;
    g) beneficiar - entitatea de management a clusterului (EMC) care primeşte ajutor în cadrul acestei scheme, în baza unui contract de finanţare încheiat cu MECMA - OI IMM în calitate de administrator al schemei;
    h) cerere de finanţare - formular completat de către solicitanţi (entităţile de management ale clusterelor), pentru a obţine finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis;
    i) cheltuieli eligibile - cheltuieli realizate de către un beneficiar pentru care se poate acorda ajutor în baza prezentei scheme de ajutor de minimis;
    j) cheltuieli neeligibile - reprezintă cheltuieli inerente realizării proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, care nu pot fi finanţate din fonduri structurale sau de stat, conform reglementărilor comunitare şi naţionale;
    k) cluster - este o concentrare geografică de firme interconectate, furnizori, instituţii şi organizaţii conexe, care creează sinergii directe şi indirecte între ele*1);
__________
    *1 Pentru scopul acestui proiect, termenii cluster şi lanţ de furnizori sunt interschimbabili, în sensul că se va accepta excepţia de la cerinţa localizării IMM-urilor în aceeaşi zonă geografică, dacă se demonstrează contribuţia IMM-urilor în cadrul lanţului de valoare predominant al aglomerării.


    l) cluster emergent - aglomerare de întreprinderi, inclusiv IMM, universităţi şi institute de cercetare-dezvoltare, administraţii publice locale, care întruneşte voinţa de colaborare a membrilor săi, dar încă nu are o entitate de management al clusterului organizată sub o formă juridică sau nu are o activitate de colaborare susţinută între firmele/instituţiile care formează aglomerarea respectivă, în special în domeniul de CDI;
    m) cluster inovativ - un cluster formal organizat, ce are ca scop stimularea activităţii de inovare prin promovarea de interacţiuni susţinute între membrii săi (schimb de facilităţi, de know-how şi expertiză) şi prin contribuţia efectivă la cercetare, dezvoltare, inovare, transferul tehnologic, networking şi diseminarea de informaţii între membrii clusterului;
    n) comercializarea produselor agricole - deţinerea ori expunerea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, livrare sau orice alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau operatori şi a oricărei activităţi constând în prepararea unui produs în vederea primei vânzări; o vânzare de către un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
    o) entitatea de management al clusterului (EMC) - asociaţie (în sensul definiţiei de mai sus) care desfăşoară activităţi economice non-profit, îndeplineşte atribuţiile de management şi coordonare a activităţilor şi a proiectelor întreprinse la nivelul clusterului, care promovează imaginea clusterului ca întreg şi care sprijină întărirea cooperării dintre membrii acestuia şi atragerea de noi membri. Entitatea de management a clusterului poate avea în componenţă toţi membrii clusterului sau numai o parte din ei, cu condiţia să îndeplinească condiţiile de eligibilitate specificate în Ghidul solicitantului. În cazul unui cluster inovativ, entitatea de management trebuie în plus să poată desfăşura, conform statutului, activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare. În cazul unui cluster emergent, se permite ca solicitant şi EMC în formare, atâta timp cât la depunere se probează voinţa membrilor de constituire a unei asociaţii, iar la momentul acordării ajutorului de stat sunt îndeplinite toate condiţiile stipulate în prezenta schemă;
    p) furnizorul schemei de minimis - MECMA, prin Autoritatea de Management a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice";
    q) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia. Sunt incluse în această categorie în special persoanele care exercită activităţi independente şi asociaţiile familiale implicate în activităţi de artizanat şi în alte activităţi, precum şi parteneriatele sau asociaţiile implicate în mod regulat într-o activitate economică;
    r) întreprindere aflată în dificultate - o întreprindere care îndeplineşte următoarele condiţii:
    1. în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau
    2. în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte din asociaţi răspunde nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu a dispărut, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau
    3. indiferent de tipul societăţii, când respectiva întreprindere întruneşte condiţiile prevăzute de legislaţia naţională privind procedura insolvenţei;
    4. o întreprindere din categoria IMM, cu o vechime în activitate de mai puţin de 3 ani, nu va fi considerată a fi în dificultate, în perioada de derulare şi în sensul prezentei scheme, cu excepţia cazului în care întruneşte condiţiile prevăzute la pct. 3;
    5. o întreprindere mare se consideră a fi în dificultate dacă fie se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la lit. r) pct. 1, 2 sau 3, fie prezintă simultan simptome obişnuite ale unei întreprinderi aflate în dificultate, cum ar fi: creşterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, creşterea volumului stocurilor, supracapacitate, scăderea fluxului de numerar, îndatorare crescută, creşterea sarcinilor financiare şi scăderea sau dispariţia valorii activului net;
    s) lanţul de valoare - fluxul procesului de creare de valoare adăugată a unui bun sau serviciu, de la materiile prime, producţie, comercializare şi distribuţie la consumatorii sau utilizatorii finali;
    t) plan de dezvoltare - viziunea de dezvoltare a clusterului pe termen mediu (5 ani);
    u) produse agricole - produsele enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu excepţia produselor pescăreşti;
    v) rata de actualizare - rata calculată conform Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C14 din 19 ianuarie 2008;
    w) solicitant - entitatea de management al clusterului (EMC) care depune o cerere de finanţare. Solicitanţii ale căror cereri de finanţare sunt selectate pentru finanţare dobândesc calitatea de beneficiari;
    x) transformarea (procesarea) produselor agricole - o operaţiune asupra produsului agricol în urma căreia rezultă de asemenea un produs agricol, cu excepţia activităţilor agricole necesare preparării unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare.

    V. Beneficiarii ajutorului de stat

    ART. 9
    Potenţialii beneficiari ai schemei sunt entităţile de management al clusterelor (EMC), aşa cum sunt definite mai sus, cu îndeplinirea cerinţelor şi a condiţiilor exprese prevăzute în Ghidul solicitantului.
    ART. 10
    Pentru a putea beneficia de finanţare în cadrul acestei scheme, entităţile de management al clusterelor (EMC), în calitate de beneficiari, trebuie să respecte, la momentul acordării ajutorului de stat, următoarele condiţii:
    (1) să solicite finanţare/finanţări pentru proiect/proiecte cu impact asupra întregului cluster/lanţ de valoare pe care îl reprezintă;
    (2) să nu se afle în procedura de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială şi să nu aibă activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege;
    (3) să îndeplinească condiţiile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene în art. 93, respectiv:
    - nu se află în stare de faliment sau nu face obiectul unei proceduri de lichidare ori de administrare specială, nu a încheiat concordate, nu şi-a suspendat activitatea economică sau nu face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii ori nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    - nu a fost condamnată printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională;
    - nu a comis în conduita sa profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
    - şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor la fondul asigurărilor sociale sau de achitare a impozitelor în conformitate cu prevederile legale ale ţării în care este stabilit ori ale ţării autorităţii contractante sau ale ţării unde se execută contractul;
    - nu a fost condamnată printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
    - în urma altei proceduri de achiziţionare sau în urma unei proceduri de alocare a unei subvenţii finanţate de la bugetul comunitar, nu a fost găsită vinovată de încălcarea gravă a contractului, din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale;
    - reprezentantul legal şi/sau reprezentanţii partenerilor asociaţi nu au fost subiectul unei judecăţi în cadrul căreia o instanţă judecătorească a pronunţat o hotărâre definitivă şi irevocabilă de condamnare pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
    - în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile din fonduri publice comunitare şi/sau naţionale, nu a fost găsită vinovată printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale;
    - solicitantul găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de încălcarea unuia sau mai multor contracte finanţate din fonduri publice comunitare şi/sau naţionale, din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale sau care a recunoscut debitul stabilit în sarcina sa de către autoritatea contractantă, va putea să depună cerere pentru a fi finanţat în cadrul prezentei scheme, cu condiţia achitării acestui debit, precum şi a penalităţilor aferente şi să facă dovada achitării acestora, precum şi a îndeplinirii, la momentul depunerii proiectului, a oricăror măsuri stabilite în sarcina sa de către instanţa judecătorească şi/sau de către autoritatea contractantă;
    (4) la data depunerii Cererii de finanţare, să nu înregistreze obligaţii bugetare nete (diferenţa dintre obligaţiile de plată restante la buget şi sumele de recuperat de la buget) mai mari de 1/12 din obligaţiile datorate de beneficiar în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, sau de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale;
    (5) să fie înregistrate în România;
    (6) să nu fie întreprindere în dificultate;
    (7) să nu facă obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care un potenţial beneficiar a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă, pentru ca beneficiarul să poată fi eligibil;
    (8) să îndeplinească şi alte condiţii sau cerinţe specificate în Ghidul solicitantului şi care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de minimis.

    VI. Necesitatea implementării schemei

    ART. 11
    Crearea de clustere şi susţinerea acestora se bazează atât pe fundamente teoretice temeinice, cât şi pe experienţa internaţională de succes în ceea ce priveşte dezvoltarea competitivă. În prezent este aproape unanim acceptat că grupările de tip cluster reprezintă motoare ale dezvoltării economice prin coagularea operatorilor economici pe lanţuri tehnologice (de la proiectarea tehnologiilor/proceselor, bunurilor şi serviciilor până la utilizatorii finali) în diferite sectoare industriale.
    ART. 12
    La nivel european, politica de susţinere a clusterelor a fost puternic întărită în ultimii ani, fiind în prezent considerată ca una dintre căile de realizare a obiectivelor stipulate în Strategia Europa 2020.
    ART. 13
    În ultimii ani, în România, diferite iniţiative la nivel local, regional şi naţional au dus la apariţia şi dezvoltarea unor aglomerări industriale de tip cluster, care au un rol din ce în ce mai mare în creşterea competitivă a economiei româneşti. Stadiul de dezvoltare a clusterelor româneşti este încă unul incipient, având în vedere nivelul încă scăzut de încredere şi apetitul redus pentru colaborare din societatea românească. Eşecul pieţei în a clădi un climat de colaborare şi eficient este evident dacă se analizează destructurarea economiei româneşti din ultimele două decenii.
    ART. 14
    Spre deosebire de majoritatea statelor europene, în România nu a existat vreun instrument de susţinere publică a constituirii şi/sau dezvoltării de clustere. Economia românească poate progresa printr-o intervenţie publică inteligentă care să promoveze un climat antreprenorial de colaborare. Este nevoie atât de crearea de noi clustere, cât şi de consolidarea celor care deja au apărut. De aceea schema de minimis propusă trebuie să aibă în vedere ambele stadii de dezvoltare în care se pot regăsi clusterele româneşti în prezent. Un deziderat important ce poate fi obţinut prin intervenţia propusă este şi întărirea colaborării la nivel european prin apropierea clusterelor româneşti de structuri echivalente cu experienţă şi tradiţie în diferite sectoare industriale.
    ART. 15
    O schemă separată de ajutor de stat a fost elaborată exclusiv pentru finanţarea proiectelor entităţilor de management al clusterelor inovative. Prezenta schemă de minimis este complementară acelei scheme de ajutor de stat, în sensul că oferă finanţare entităţilor de management al clusterelor emergente, fără a elimina însă posibilitatea ca şi entităţile de management al clusterelor inovative să aplice pentru ajutoare în cadrul acestei scheme.
    ART. 16
    Schema de minimis va finanţa acele activităţi eligibile în favoarea clusterelor emergente şi inovative care nu au mai fost finanţate în ultimii 3 ani din alte surse publice naţionale ori comunitare.

    VII. Plafon maxim

    ART. 17
    (1) Valoarea totală a ajutorului de minimis acordat unei entităţi de management al clusterului nu va depăşi 200.000 EUR, respectiv 100.000 EUR pentru cea care activează în sectorul transportului rutier, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi. Aceste plafoane se vor aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru este finanţat parţial sau total din resurse comunitare.
    (2) Plafonul stabilit va fi exprimat în numerar, ca valoare brută, înainte de deducerea taxelor sau a altor obligaţii fiscale.
    ART. 18
    În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se va acorda sub formă de finanţare nerambursabilă, eşalonat, pe etape de implementare a proiectului. Valoarea ajutorului va fi actualizată folosindu-se o rată egală cu rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană la momentul acordării ajutorului de minimis.
    ART. 19
    Solicitantul va acoperi valoarea cheltuielilor neeligibile şi a celor conexe.
    ART. 20
    În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unui beneficiar pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale ori comunitare), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de minimis menţionat la art. 17, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.

    VIII. Activităţi eligibile

    ART. 21
    Beneficiarii de finanţări prin prezenta schemă pot implementa prin resurse umane proprii proiectele aprobate spre finanţare sau pot contracta implementarea proiectelor prin procedura de achiziţie publică a bunurilor şi serviciilor prevăzute de respectivele proiecte. În orice situaţie, responsabilitatea juridică privind finanţările primite în cadrul acestei scheme rămâne în sarcina beneficiarului care semnează contractul cu administratorul schemei.
    ART. 22
    Activităţile eligibile pentru această schemă se încadrează în următoarele tipuri:
    a) asigurarea de servicii de consultanţă;
    b) activităţi de marketing (realizate de entitatea de management al clusterului/lanţului de valoare, fără servicii terţe de consultanţă);
    c) activităţi aferente organizării de/participării la sesiuni de formare (training) şi/sau evenimente pentru facilitarea schimbului de experienţă;
    d) activităţi legate de asigurarea managementului clusterului/lanţului de valoare;
    e) activităţi legate de achiziţia de active corporale, altele decât clădiri şi terenuri, active necorporale, obiecte de inventar şi altele.
    ART. 23
    Subactivităţile componente ale tipurilor de activităţi eligibile specificate la art. 22 sunt prevăzute în Ghidul solicitantului.

    IX. Cheltuieli eligibile

    ART. 24
    Cheltuielile eligibile pentru această schemă se încadrează în următoarele categorii:
    a) cheltuielile cu achiziţia de servicii de consultanţă pentru următoarele tipuri de activităţi:
     (i) elaborarea planului de dezvoltare a clusterului;
     (ii) elaborarea raportului de evaluare a activelor/bunurilor aduse ca aporturi în natură şi pentru stabilirea cheltuielilor cu amortizarea aferentă acestor aporturi, în măsura şi pe durata activităţilor de CDI;
     (iii) asigurarea de consultanţă în managementul clusterului;
     (iv) realizarea de studii de piaţă, studii de prefezabilitate şi fezabilitate etc.;
     (v) asigurarea de consultanţă în dezvoltarea pieţelor, creşterea productivităţii şi/sau dezvoltarea produselor clusterului/lanţului de valoare;
     (vi) proiectarea, documentarea, implementarea şi certificarea sistemelor de management (inclusiv organizarea de audituri de supraveghere);
     (vii) stimularea şi facilitarea transferului tehnologic dintre membrii clusterului/lanţului de valoare şi dintre acesta şi alte clustere/lanţuri de valoare;
     (viii) asistenţă specializată pentru identificarea şi atragerea de resurse financiare pentru dezvoltare, promovarea parteneriatelor şi creşterea portofoliului de clienţi şi furnizori;
    b) cheltuieli pentru activităţi de marketing:
     (i) realizarea de planuri de marketing şi promovarea vânzărilor;
     (ii) elaborarea de strategii şi campanii de promovare a clusterului şi a proiectului pe piaţa internă sau internaţională, campanii de promovare a facilităţilor clusterului: organizarea de seminare de promovare, mese rotunde etc.;
     (iii) cheltuieli cu promovarea off-line a rezultatelor proiectelor implementate de cluster/lanţul de valoare;
     (iv) cheltuieli pentru promovarea on-line, pe perioada de implementare a proiectului: dezvoltarea/optimizarea paginii web a clusterului în limba română şi o limbă de circulaţie internaţională, taxa de domeniu, taxe legate de găzduirea paginii web a clusterului în perioada de implementare a proiectului, achiziţia de spaţiu publicitar, în cotidiene on-line, pentru promovarea unor evenimente sau acţiuni ale clusterului din perioada de implementare a proiectului, publicarea de articole privind obiectivele, rezultatele şi impactul aşteptat al proiectului, plata taxelor de membru pentru înregistrarea pe platforme/reţele on-line specializate internaţionale de impact, networking on-line;
     (v) cheltuieli cu participarea la târguri, expoziţii şi misiuni economice, organizate în ţară sau străinătate, a personalului EMC şi reprezentanţilor membrilor clusterului (cheltuieli cu taxa de participare, deplasarea, cazarea, organizarea standului propriu/închirierea standului, producerea şi diseminarea de materiale promoţionale - prezentări, pliante, broşuri, CD-uri, DVD-uri şi alte materiale promoţionale, transportul şi depozitarea mostrelor necesare promovării);
     (vi) cheltuieli pentru servicii de identificare de noi furnizori şi/sau clienţi externi: programe "Hosted Buyers" pentru atragerea în România a importatorilor/ cumpărătorilor/potenţialilor clienţi pentru companiile româneşti, prin participarea acestor "Hosted Buyers" în calitate de vizitatori la târguri, expoziţii şi misiuni economice organizate în România: transportul din ţara respectivă în România şi retur, cazarea în România;
    c) cheltuieli pentru activităţi aferente organizării de şi/sau participării la sesiuni de formare (training) şi/sau evenimente pentru facilitarea schimbului de experienţă:
     (i) cheltuieli cu organizarea de şi/sau participarea la cursuri de formare adresate managementului de cluster, personalului EMC şi reprezentanţilor membrilor clusterului/lanţului de valoare, în ţară şi în străinătate;
     (ii) cheltuieli cu organizarea de sesiuni de mentoring/ coaching cu tematica adaptată atingerii obiectivelor planului de dezvoltare a clusterului/networking;
     (iii) organizare de seminare cu scopul facilitării schimbului de experienţă (transfer de cunoştinţe) şi al creşterii încrederii între membrii clusterului;
     (iv) cheltuieli cu organizarea de şi/sau cu participarea personalului EMC şi reprezentanţilor membrilor clusterului la evenimente/simpozioane/conferinţe, în ţară şi în străinătate, pentru asimilarea de bune practici naţionale sau internaţionale;
    d) cheltuielile de management al clusterului:
     (i) cheltuieli cu coordonarea, monitorizarea şi raportarea privind implementarea coordonată şi coerentă a proiectelor implementate de cluster şi a planului de dezvoltare a clusterului sau lanţului de valoare;
     (ii) cheltuieli cu chirii, cheltuieli de personal (cheltuieli salariale pentru personalul entităţii de management care asigură managementul proiectului: permanent şi temporar), cheltuieli cu utilităţile aferente funcţionării clusterului (energie electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale);
     (iii) cheltuieli cu servicii de comunicaţii (internet, telefon, conexiune internet, servicii poştale şi de curierat) ale entităţii de management al clusterului, pentru perioada de implementare a proiectului;
     (iv) cheltuieli cu activităţi de optimizare a implementării proiectelor şi, respectiv, a strategiilor de dezvoltare la nivelul clusterului/lanţului de valoare, cum ar fi: comunicare, construire de imagine (branding) la nivel naţional şi european (realizarea de materiale de promovare a clusterului), mediatizarea proiectelor şi a rezultatelor, întărirea cooperării cu parteneri interni şi externi;
    e) cheltuieli pentru achiziţionarea de active corporale, altele decât clădiri şi terenuri, active necorporale, obiecte de inventar şi altele:
     (i) cheltuieli pentru achiziţia de aparatură birotică, mobilier, echipamente şi periferice de calcul;
     (ii) cheltuieli pentru achiziţionarea de active necorporale din categoriile: aplicaţii informatice, brevete şi alte drepturi de proprietate intelectuală;
     (iii) cheltuieli pentru achiziţionarea de obiecte de inventar, furnituri de birou şi materiale consumabile;
     (iv) cheltuieli pentru alte categorii de achiziţii: publicaţii, cărţi relevante în format tipărit şi/sau electronic, abonamente la publicaţii relevante pentru obiectul de activitate al clusterului respectiv, precum şi cotizaţiile membrilor la asociaţii interne şi/sau internaţionale.

    X. Criterii generale de eligibilitate pentru beneficiari şi proiecte

    ART. 25
    Criteriile de eligibilitate privind beneficiarii, proiectele, activităţile şi cheltuielile sunt detaliate în Ghidul solicitantului.
    ART. 26
    (1) În baza contractului de finanţare încheiat cu administratorul schemei - OI IMM, beneficiarii pot deconta cheltuieli eligibile definite de art. 24 şi efectuate începând cu data intrării în vigoare a contractului de finanţare semnat cu administratorul schemei de ajutor.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), cheltuielile de consultanţă menţionate la art. 24 lit. a) pct. (i) şi (ii) pot fi efectuate de către beneficiari şi înaintea semnării contractului de finanţare cu OI IMM, şi anume începând cu data publicării prezentei scheme de ajutor în Monitorul Oficial al României, Partea I. Aceste cheltuieli vor fi eligibile şi se vor deconta după începerea implementării proiectului, în cadrul unei prime cereri de rambursare, ce va fi fundamentată de beneficiar în strictă conformitate cu prevederile specifice din Ghidul solicitantului şi cu clauzele contractului de finanţare.
    ART. 27
    La acordarea finanţărilor se vor urmări următoarele criterii generale:
    a) beneficiarii să fie entităţi de management al clusterului;
    b) proiectele finanţate prin prezenta schemă să vizeze activităţi desfăşurate în beneficiul clusterului în ansamblul său;
    c) activităţile propuse prin proiecte să nu fi fost finanţate din fonduri publice în ultimii 3 ani şi să nu beneficieze la momentul acordării ajutorului de alte fonduri publice/surse de finanţare;
    d) durata proiectelor să nu depăşească 24 de luni de la data semnării contractului de finanţare;
    e) proiectele trebuie să respecte legislaţia comunitară aplicabilă în domeniul ajutorului de minimis, egalităţii de şanse, protecţiei mediului şi eficienţei energetice.

    XI. Durata de aplicare a schemei

    ART. 28
    Prezenta schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2013.

    XII. Bugetul schemei de minimis

    ART. 29
    Valoarea maximă estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 12 milioane EUR, finanţat din bugetul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice".
    Repartizarea*) anuală orientativă a sumelor alocate se prezintă astfel:
________
    *) Distribuţia sumelor alocate pe ani este orientativă, putând varia în cursul implementării schemei.

┌─────────────────┬─────────────────────────┐
│ Anul │Sume alocate din POS CCE │
│ │ (EUR) │
├─────────────────┼─────────────────────────┤
│ 2012 │ 8.000.000 │
├─────────────────┼─────────────────────────┤
│ 2013 │ 4.000.000 │
├─────────────────┼─────────────────────────┤
│ Total │ 12.000.000 │
└─────────────────┴─────────────────────────┘


    ART. 30
    Numărul estimat al beneficiarilor prezentei scheme de ajutor este de 60 de entităţi de management al clusterelor.
    ART. 31
    Finanţarea proiectelor în cadrul acestei scheme de minimis se face în sistem de ajutor financiar nerambursabil în proporţie de 100%.

    XIII. Regula de cumul

    ART. 32
    (1) Ajutorul de minimis se poate cumula cu alte ajutoare de stat acordate beneficiarului pentru aceleaşi costuri eligibile, cu condiţia ca acest cumul să nu conducă la o intensitate a ajutorului care să depăşească nivelul stabilit pentru circumstanţele specifice fiecărui caz de un regulament de exceptare pe categorii sau de o decizie adoptată de Comisie.
    (2) Valoarea maximă a ajutorului de minimis pe care îl poate primi un beneficiar se calculează cumulând ajutoarele de minimis primite în anul fiscal în curs cu ajutoarele de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali consecutivi; aceasta nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 EUR, respectiv 100.000 EUR pentru beneficiarii care activează în sectorul transportului rutier.

    XIV. Procedura de implementare a schemei

    ART. 33
    Furnizorul şi administratorul schemei de minimis asigură respectarea procedurilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.
    ART. 34
    Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schemă, solicitantul (entitatea de management al clusterului) va depune la administratorul schemei - OI IMM o cerere de finanţare însoţită de documentele specificate în Ghidul solicitantului.
    ART. 35
    Depunerea, evaluarea şi selecţia cererilor de finanţare se vor face în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului. Etapa de evaluare este subsecventă etapei de selecţie în care se verifică criteriile de eligibilitate ale beneficiarului şi proiectului/proiectelor depus/depuse. Etapa de evaluare presupune evaluarea tehnică şi financiară a proiectului pe baza cererii de finanţare şi a anexelor acesteia, completate în acord cu cerinţele din Ghidul solicitantului. Evaluarea se face prin acordarea, pentru fiecare dintre criteriile de evaluare, de punctaje conform descrierii din grilele de evaluare tehnică şi financiară. Etapele implicate vor fi:
    a) lansarea apelului de proiecte;
    b) primirea şi înregistrarea cererilor de finanţare;
    c) verificarea administrativă (verificarea conformităţii cererilor şi a documentelor însoţitoare) - numai cererile de finanţare care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;
    d) verificarea eligibilităţii beneficiarilor - numai proiectele care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;
    e) verificarea eligibilităţii proiectelor - numai proiectele care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;
    f) evaluarea tehnică şi financiară şi selecţia proiectelor;
    g) întocmirea şi semnarea contractului de finanţare;
    h) acordarea prefinanţării: în cazul în care beneficiarul optează pentru prefinanţare, aceasta se acordă şi se recuperează în conformitate cu prevederile legale, în condiţiile stabilite prin contractul de finanţare;
    i) depunerea cererii de rambursare însoţite de documentele justificative;
    j) acordarea finanţării nerambursabile se face de către Unitatea de plată a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", numai pe baza documentelor justificative şi după verificarea cheltuielilor;
    k) monitorizarea implementării proiectelor conform prevederilor contractuale.
    ART. 36
    Evaluarea propunerilor de proiecte se face în concordanţă cu criteriile prevăzute în Ghidul solicitantului. Criteriile de evaluare pentru proiectele finanţate prin prezenta schemă de ajutor de minimis vizează: relevanţa şi impactul economic al proiectului asupra clusterului; calitatea şi maturitatea proiectului; sustenabilitatea proiectului şi capacitatea de implementareşi de operare a solicitanţilor.
    ART. 37
    Înainte de acordarea ajutorului, beneficiarii de ajutor de minimis vor depune la administratorul schemei şi următoarele documente, care să ateste îndeplinirea tuturor condiţiilor menţionate în prezenta schemă de ajutor de minimis:
    - declaraţie scrisă pe propria răspundere a beneficiarului de ajutor de minimis despre orice alt ajutor de minimis primit în perioada ultimilor 2 ani fiscali şi a anului fiscal curent;
    - declaraţie scrisă pe propria răspundere a beneficiarului de ajutor de minimis că nu a mai primit fonduri publice în ultimii 3 ani, inclusiv la momentul acordării ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme, pentru acoperirea aceloraşi costuri eligibile finanţate.
    ART. 38
    Administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis va informa în scris beneficiarii schemei cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul de minimis al acestuia*2).
____________
    *2) Aşa cum este prevăzut la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006.

    ART. 39
    Administratorul/Furnizorul schemei îşi rezervă dreptul de a nu achita ajutorul de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis deja acordat, în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.

    XV. Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea ajutoarelor

    ART. 40
    (1) Furnizorul schemei are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă ori prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    (2) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizorul schemei, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
    (3) În cazul în care furnizorul schemei nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.
    (4) Erorile constatate de furnizorul schemei şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (5) Furnizorul schemei va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.
    ART. 41
    La cererea expresă a Comisiei Europene, furnizorul schemei va transmite, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul stabilit în cererea Comisiei, toate informaţiile pe care aceasta le consideră necesare pentru a evalua dacă au fost respectate condiţiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 , în special valoarea totală a ajutorului de minimis primit de o întreprindere.
    ART. 42
    În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de stat la nivel european şi naţional, furnizorul schemei are obligaţia să păstreze evidenţe detaliate referitoare la alocările individuale acordate către beneficiari, pe o perioadă de minimum 10 ani de la acordarea ultimului ajutor în cadrul schemei. Aceste evidenţe trebuie să includă toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.
    ART. 43
    Fiecare beneficiar va păstra timp de 10 ani evidenţele privind ajutoarele de minimis primite în cadrul prezentei scheme de la data semnării contractului de finanţare. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.
    ART. 44
    Administratorul schemei are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de stat, în formatul şi în termenul solicitat de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform art. 40, 41 şi 42.

    XVI. Dispoziţii finale

    ART. 45
    Textul prezentei scheme de ajutor de minimis, precum şi Ghidul solicitantului vor fi publicate integral pe site-ul OI IMM, la adresa http://oiimm.mimmcma.ro şi pe site-ul Autorităţii de management a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", la adresa http://amposcce.minind.ro.

                          ________


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016