Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 4 din 23 martie 2009  pentru modificarea si completarea   Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT nr. 4 din 23 martie 2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009

Având în vedere prevederile art. 16, ale art. 25 alin. (2) şi ale <>art. 26 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale <>art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României,

Banca Naţionalã a României emite prezentul regulament.

ART. I
<>Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 6 decembrie 2007, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 2 alineatul (2), litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"b) acţionar semnificativ - o persoanã fizicã sau juridicã ori un grup de persoane fizice şi/sau juridice care acţioneazã concertat, care deţine direct sau indirect participaţii calificate într-o instituţie de credit;".
2. La articolul 2 alineatul (2), dupã litera b) se introduce o nouã literã, litera c), cu urmãtorul cuprins:
"c) trust - instituţie specificã dreptului anglo-saxon, reprezentând o operaţiune juridicã prin care o persoanã, denumitã constitutor, încredinţeazã unei alte persoane, denumitã administrator, bunuri ale sale, pentru a le deţine, administra şi preda unor beneficiari arãtaţi de constitutor, fie în timpul vieţii, fie dupã moartea sa."
3. La articolul 2, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
"(3) Se considerã cã persoanele acţioneazã concertat când fiecare dintre ele decide sã îşi exercite drepturile aferente acţiunilor deţinute, în concordanţã cu un acord explicit sau implicit intervenit între ele."
4. Dupã articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 2^1. - (1) La determinarea unei participaţii calificate, pentru calculul drepturilor de vot ale unei persoane se aplicã în mod corespunzãtor prevederile art. 116 alin. (1) ultimele douã teze, alin. (2) şi alin. (7)-(10) din <>Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin <>Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi prevederile art. 5, 6 şi 10 din <>Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2008 privind implementarea Directivei 2007/14/CE de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziţii ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor de transparenţã în ceea ce priveşte informaţiile referitoare la emitenţii ale cãror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã, aprobat prin <>Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 28/2008 .
(2) La determinarea unei participaţii calificate nu se ţine seama de drepturile de vot sau de acţiunile pe care firmele de investiţii ori instituţiile de credit le pot deţine ca urmare a subscrierii de instrumente financiare şi/sau a plasãrii instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm asumat în desfãşurarea activitãţii prevãzute la <>art. 7 alin. (1) pct. 6 lit A.f) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu condiţia ca, pe de o parte, drepturile de vot sau acţiunile respective sã nu fie exercitate ori utilizate pentru a interveni în administrarea activitãţii emitentului şi, pe de altã parte, drepturile de vot sau acţiunile respective sã fie cedate în termen de un an de la data achiziţionãrii participaţiei."
5. La articolul 4, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Banca Naţionalã a României poate solicita, în scris, cu respectarea prevederilor <>art. 33 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, orice informaţii sau documente suplimentare, dacã cele prezentate nu sunt suficiente sau relevante pentru realizarea evaluãrii ori dacã documentaţia prezintã alte deficienţe. Informaţii pot fi obţinute şi prin realizarea unor interviuri profesionale cu persoanele nominalizate sã exercite responsabilitãţi de administrare şi/sau de conducere."
6. La articolul 4, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
"(2^1) Titularii cererii de autorizare pot sã prezinte, din proprie iniţiativã, orice informaţii şi documente considerate de aceştia necesare în susţinerea cererii."
7. La articolul 4, alineatul (3) se abrogã.
8. Articolul 7 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 7. - Denumirea unei bãnci trebuie sã fie în limba românã, cu excepţia cazului în care banca face parte dintr-un grup a cãrui societate-mamã este situatã în afara României şi preia în denumirea sa, parţial sau în totalitate, denumirea utilizatã în cadrul grupului."
9. Articolele 9 şi 10 se abrogã.
10. Articolul 12 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Calitatea acţionarilor direcţi şi indirecţi ai unei bãnci trebuie sã corespundã cerinţelor asigurãrii unui management prudent şi sãnãtos al instituţiei de credit, prevãzute de lege şi de prezentul regulament.
(2) Evaluarea calitãţii acţionarilor semnificativi direcţi şi indirecţi, precum şi a soliditãţii financiare a acestora în raport cu participaţia ce urmeazã a fi deţinutã în bancã se realizeazã pe baza criteriilor prevãzute la <>art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care se referã la:
a) reputaţia acţionarului semnificativ;
b) soliditatea financiarã a acţionarului semnificativ;
c) capacitatea bãncii de a respecta cerinţele prudenţiale;
d) suspiciuni privind spãlarea banilor sau finanţarea terorismului.
(3) Evaluarea grupului de persoane fizice şi/sau juridice care acţioneazã concertat, în sensul prevederilor art. 2 alin. (3), va avea în vedere criteriile enumerate la alin. (2), la nivel individual şi/sau la nivelul grupului, dupã caz.
(4) Evaluarea calitãţii acţionarilor direcţi care nu urmeazã sã deţinã participaţii calificate la bancã va avea în vedere criteriul prevãzut la alin. (2) lit. d). Banca Naţionalã a României va putea, de la caz la caz, sã ia în considerare în procesul de evaluare a acestor acţionari şi alte criterii dintre cele prevãzute la alin. (2).
(5) Dacã o participaţie calificatã într-o bancã urmeazã sã fie deţinutã indirect prin una sau mai multe persoane, fiecare dintre aceste persoane, având calitatea de acţionar semnificativ indirect, este supusã evaluãrii de cãtre Banca Naţionalã a României. Banca Naţionalã a României poate decide evaluarea doar a persoanei care are calitatea de ultim deţinãtor indirect al participaţiei şi a persoanelor care urmeazã sã deţinã în mod direct participaţii la instituţia de credit vizatã, cu excepţia cazului în care Banca Naţionalã a României considerã ca fiind necesarã evaluarea unuia sau a mai multor deţinãtori intermediari din lanţul de participaţii."
11. Articolele 13, 14 şi 15 se abrogã.
12. La articolul 17, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
"(2^1) Prevederile art. 18^3 alin. (1) şi (3) şi ale art. 18^22 se aplicã în mod corespunzãtor."
13. La articolul 18, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Prevederile art. 18^3 alin. (1) şi (3) şi ale art. 18^22 se aplicã în mod corespunzãtor."
14. Dupã articolul 18 se introduce un nou paragraf, paragraful 1.7 - Planul de activitate, cuprinzând articolul 18^1, cu urmãtorul cuprins:
"1.7. Planul de activitate
Art. 18^1. - Planul de activitate trebuie sã conţinã obiective realizabile în orizontul de timp vizat, cu respectarea cerinţelor aplicabile instituţiilor de credit, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 şi ale reglementãrilor emise în aplicarea acesteia."
15. La capitolul II, dupã secţiunea 1 se introduce o nouã secţiune, secţiunea 1^1 - Criterii de evaluare a acţionarilor semnificativi, cuprinzând articolele 18^2-18^24, cu urmãtorul cuprins:
"SECŢIUNEA 1^1
Criterii de evaluare a acţionarilor semnificativi
1^1.1. Reputaţia acţionarului semnificativ
Art. 18^2. - Evaluarea reputaţiei acţionarului semnificativ are în vedere urmãtoarele elemente:
a) integritatea;
b) competenţa profesionalã.
Art. 18^3. - (1) La evaluarea integritãţii acţionarului semnificativ vor fi avute în vedere, în mãsura în care prezintã relevanţã, în sensul cã pot induce dubii cu privire la îndeplinirea criteriului, cel puţin urmãtoarele aspecte şi situaţii:
a) existenţa unei condamnãri pentru infracţiuni de corupţie, spãlare de bani, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mitã, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscalã, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţã, mãrturie mincinoasã, infracţiuni prevãzute de legislaţia specialã în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind societãţile comerciale, insolvenţa sau protecţia consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante;
b) acţionarul semnificativ a fost sau este cercetat penal ori judecat pentru oricare dintre infracţiunile prevãzute la lit. a);
c) investigaţii în curs ori derulate în trecut şi/sau mãsuri aplicate acţionarului ori impunerea unor sancţiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementeazã domeniul bancar, financiar, al valorilor mobiliare, al activitãţii de asigurare sau al pieţelor de valori mobiliare ori al instrumentelor financiare şi al mijloacelor de platã sau oricãrei altei legislaţii privind serviciile financiare;
d) investigaţii în curs ori derulate în trecut şi/sau mãsuri şi sancţiuni aplicate de orice organism de reglementare ori profesional pentru nerespectarea oricãror prevederi relevante.
(2) În plus faţã de cele prevãzute la alin. (1), la evaluarea integritãţii acţionarului semnificativ se va avea în vedere mãsura în care lipsa corectitudinii în afacerile derulate în trecut poate submina integritatea şi credibilitatea acestuia. În acest sens, Banca Naţionalã a României trebuie sã aibã în vedere situaţii cum ar fi:
a) orice indiciu cã acţionarul nu a fost transparent, deschis şi cooperant în relaţia sa cu autoritatea de supraveghere sau cu autoritatea de reglementare, inclusiv orice indiciu cã acesta a încercat sã evite evaluarea în cadrul unei proceduri de autorizare a unei entitãţi reglementate, a ignorat cu bunã ştiinţã obligaţia de notificare a intenţiei de dobândire a unei participaţii calificate într-o entitate reglementatã sau a încercat sã evite evaluarea prudenţialã cãreia trebuia sã i se supunã în calitate de achizitor potenţial al unei participaţii calificate;
b) acţionarului i s-a refuzat înregistrarea, autorizarea, acordarea calitãţii de membru sau i s-a refuzat licenţierea pentru o activitate comercialã, o afacere ori o profesie, i-a fost revocatã, retrasã sau radiatã o asemenea înregistrare, autorizare, calitate de membru sau licenţã ori a fost exclus de cãtre un organism de reglementare sau profesional;
c) acţionarul a fost demis sau eliberat dintr-o poziţie de trust, dintr-o relaţie fiduciarã sau o situaţie similarã ori i s-a cerut demisia sau retragerea dintr-o asemenea poziţie;
d) acţionarul are interdicţie de a ocupa o funcţie de conducere într-o entitate comercialã.
(3) Acţionarul este prezumat a avea o bunã reputaţie pânã la proba contrarie.
(4) La evaluarea acţionarilor semnificativi situaţiile prevãzute la alin. (1) şi (2) vor fi avute în vedere şi în privinţa persoanelor controlate sau conduse în trecut ori în prezent de acţionarul semnificativ, persoanã fizicã, şi, respectiv, în privinţa persoanelor controlate de acţionarul semnificativ, persoanã juridicã.
(5) Banca Naţionalã a României evalueazã relevanţa situaţiilor cum sunt cele prevãzute la alin. (1) şi (2), de la caz la caz, având în vedere gravitatea circumstanţelor caracteristice fiecãrei situaţii, precum şi faptul cã asemenea situaţii pot fi semnificative considerate împreunã, chiar dacã luate separat pot sã nu prezinte relevanţã.
Art. 18^4. - Dacã acţionarul semnificativ este o entitate comercialã sau o instituţie, cerinţa de integritate trebuie sã fie satisfãcutã atât de persoana juridicã, cât şi de persoanele care asigurã conducerea activitãţii acesteia.
Art. 18^5. - În realizarea evaluãrii integritãţii acţionarului semnificativ, Banca Naţionalã a României poate lua în considerare informaţiile relevante din punctul de vedere al integritãţii oricãrei persoane aflate în legãturã cu acesta, cum ar fi orice persoanã care are sau pare sã aibã o relaţie de familie ori de afaceri relevantã cu acţionarul.
Art. 18^6. - Cerinţele de integritate sunt evaluate potrivit prevederilor art. 18^3-18^5, indiferent de nivelul participaţiei calificate pe care acţionarul urmeazã sã o deţinã şi de implicarea sa în administrarea bãncii sau de influenţa pe care îşi propune sã o exercite asupra acesteia.
Art. 18^7. - În sensul art. 18^2 lit. b), competenţa profesionalã a acţionarului semnificativ cuprinde competenţa în administrare, denumitã competenţã managerialã, şi competenţa în sfera activitãţilor financiare desfãşurate de bancã, denumitã competenţã tehnicã.
Art. 18^8. - Competenţa managerialã se evalueazã având în vedere experienţa anterioarã a acţionarului în achiziţionarea şi administrarea de participaţii în entitãţi comerciale, care trebuie sã demonstreze abilitate, diligenţã şi conformarea la standardele relevante.
Art. 18^9. - Competenţa tehnicã se evalueazã având în vedere experienţa anterioarã a acţionarului, dobânditã ca acţionar care a exercitat controlul asupra unor instituţii financiare şi/sau ca persoanã care a administrat şi/sau a condus activitatea unor asemenea instituţii. În acest caz, de asemenea, experienţa trebuie sã demonstreze abilitate, diligenţã şi conformarea la standardele relevante.
Art. 18^10. - (1) Dacã acţionarul semnificativ este o persoanã juridicã, evaluarea competenţei profesionale trebuie sã vizeze atât persoana juridicã însãşi, cât şi persoanele care asigurã conducerea activitãţii acesteia.
(2) Evaluarea competenţei tehnice trebuie sã aibã în vedere în special activitãţile financiare desfãşurate în prezent de cãtre acţionar şi/sau de entitãţile din grupul din care acesta face parte.
Art. 18^11. - (1) La evaluarea cerinţelor privind competenţa se va ţine cont de particularitãţile fiecãrui caz, în special de nivelul participaţiei ce urmeazã a fi deţinutã în bancã şi de gradul de implicare preconizat al acţionarului în administrarea bãncii respective.
(2) În sensul alin. (1), se vor avea în vedere situaţii cum ar fi:
a) acţionarul semnificativ nu este în poziţia de a exercita sau nu intenţioneazã sã exercite o influenţã asupra bãncii. În acest caz, va putea fi doveditã doar îndeplinirea cerinţei privind competenţa managerialã;
b) acţionarul semnificativ urmeazã sã participe la capitalul bãncii cu scopul de a-şi diversifica portofoliul şi/sau de a obţine dividende ori venituri din capital, şi nu cu scopul de a se implica în administrarea bãncii în cauzã. În acest caz, se va dovedi îndeplinirea cerinţei privind competenţa managerialã, iar cerinţele de competenţã profesionalã pot sã fie reduse semnificativ;
c) acţionarul semnificativ urmeazã sã deţinã controlul asupra bãncii sau sã exercite o influenţã puternicã asupra acesteia, spre exemplu prin intermediul unei participaţii care conferã un drept de veto. În acest caz, se va dovedi îndeplinirea cerinţei privind competenţa managerialã, iar nivelul competenţei profesionale trebuie sã fie mai ridicat, cu luarea în considerare şi a naturii şi complexitãţii activitãţilor propuse.
Art. 18^12. - Cerinţele de reputaţie se pot considera îndeplinite dacã:
a) acţionarul semnificativ este o persoanã fizicã sau juridicã deja consideratã a fi de bunã reputaţie în calitatea sa de acţionar semnificativ la o entitate reglementatã şi supravegheatã de o autoritate competentã din România sau dintr-un alt stat membru;
b) acţionarul semnificativ este o persoanã fizicã ce asigurã conducerea şi/sau administrarea activitãţii unei entitãţi reglementate şi supravegheate de Banca Naţionalã a României, Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere similarã dintr-un alt stat membru;
c) acţionarul semnificativ este entitate reglementatã şi supravegheatã de Banca Naţionalã a României, Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere similarã dintr-un alt stat membru.
Art. 18^13. - Evaluarea cerinţelor de reputaţie poate fi facilitatã de cooperarea cu autoritatea de supraveghere competentã din statul terţ ale cãrui reglementãri privind cerinţele de reputaţie sunt considerate echivalente, dacã:
a) acţionarul semnificativ este o persoanã fizicã sau juridicã deja consideratã a avea o bunã reputaţie în calitate de acţionar semnificativ al unei entitãţi reglementate şi supravegheate de o autoritate de supraveghere dintr-un stat terţ;
b) acţionarul semnificativ este o persoanã fizicã ce asigurã conducerea şi/sau administrarea activitãţii unei entitãţi reglementate şi supravegheate de o autoritate de supraveghere dintr-un stat terţ;
c) acţionarul semnificativ este o entitate reglementatã şi supravegheatã de o autoritate de supraveghere dintr-un stat terţ.
1^1.2. Soliditatea financiarã a acţionarului semnificativ
Art. 18^14. - (1) Soliditatea financiarã a acţionarului semnificativ se evalueazã din perspectiva capacitãţii acestuia de a finanţa participaţia sa şi de a menţine o structurã financiarã solidã, precum şi de a asigura administrarea prudentã şi sãnãtoasã a bãncii în viitorul anticipat. Aceastã capacitate trebuie sã fie reflectatã în obiectivul general al participãrii sale la capitalul bãncii şi în politica sa privind aceastã participare şi, de asemenea, în cazul acţionarului ce urmeazã sã deţinã controlul asupra bãncii, în obiectivele financiare prognozate, compatibile cu strategia cuprinsã în planul de activitate.
(2) În cazul acţionarului ce urmeazã sã deţinã controlul asupra bãncii, soliditatea financiarã a acestuia se analizeazã în corelaţie cu criteriul menţionat la art. 12 alin. (2) lit. c), referitor la capacitatea bãncii de a respecta cerinţele prudenţiale.
Art. 18^15. - Banca Naţionalã a României analizeazã dacã mecanismele de finanţare utilizate de acţionarul semnificativ pentru a finanţa participaţia la capitalul bãncii sau dacã relaţiile financiare existente între acţionarul semnificativ şi bancã pot genera conflicte de interese care pot destabiliza structura financiarã a bãncii.
Art. 18^16. - Analiza soliditãţii financiare a acţionarului semnificativ trebuie sã fie raportatã la natura acţionarului şi sã fie proporţionalã cu participaţia sa la capitalul bãncii, distingându-se, din perspectiva profunzimii şi metodelor de realizare a analizei, între situaţia în care acţionarul urmeazã sã exercite controlul asupra bãncii şi cea în care acesta urmeazã sã exercite doar o influenţã semnificativã; chiar şi în situaţia din urmã trebuie sã se ia în considerare implicarea pe care acţionarul o va avea în administrarea bãncii.
Art. 18^17. - Informaţiile cerute pentru evaluarea soliditãţii financiare a acţionarului semnificativ depind de statutul juridic al acţionarului (de exemplu: instituţie financiarã supusã supravegherii prudenţiale; persoanã juridicã, alta decât o instituţie financiarã; persoanã fizicã).
Art. 18^18. - Dacã acţionarul semnificativ este o entitate reglementatã şi supravegheatã prudenţial de cãtre o altã autoritate de supraveghere din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat terţ ale cãrui reglementãri în domeniul prudenţial sunt considerate echivalente, Banca Naţionalã a României va lua în considerare evaluarea situaţiei financiare a acţionarului realizatã de autoritatea sa de supraveghere, coroborat cu documentele transmise direct de cãtre autoritatea de supraveghere a acţionarului semnificativ Bãncii Naţionale a României.
1^1.3. Conformarea bãncii la cerinţele prudenţiale
Art. 18^19. - (1) Evaluarea adecvãrii calitãţii acţionarului semnificativ are în vedere şi dacã banca va fi în mãsurã sã se conformeze cerinţelor prudenţiale prevãzute de <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi de reglementãrile date în aplicarea acesteia şi, în special, dacã grupul din care va face parte are o structurã care sã permitã exercitarea unei supravegheri eficiente, realizarea unui schimb eficient de informaţii cu autoritãţile competente şi determinarea distribuirii responsabilitãţilor între autoritãţile competente.
(2) Structura grupului se referã la membrii grupului, inclusiv la societãţile-mamã şi filiale, precum şi la regulile de administrare şi conducere intragrup (mecanismele de luare a deciziilor, nivelul de independenţã, administrarea capitalului).
(3) Evaluarea aspectelor referitoare la exercitarea unei supravegheri eficiente are în vedere ca Banca Naţionalã a României sã nu fie împiedicatã sã îşi îndeplineascã obligaţiile de supraveghere de legãturile strânse ale bãncii cu alte persoane fizice sau juridice ori de legile, reglementãrile sau mãsurile administrative din alt stat, care guverneazã persoana fizicã sau juridicã aflatã în legãturi strânse cu banca, ori de dificultãţi în punerea în aplicare a acestor legi, reglementãri sau mãsuri administrative.
Art. 18^20. - Evaluarea prudenţialã a acţionarului semnificativ trebuie sã vizeze capacitatea sa de a susţine o organizare adecvatã a bãncii în cadrul grupului. Atât banca, cât şi grupul trebuie sã aibã un cadru de administrare şi conducere clar şi transparent şi o organizare adecvatã, inclusiv un sistem de control intern eficient şi funcţii de control independente (administrarea riscurilor, conformitate şi audit intern).
Art. 18^21. - Banca Naţionalã a României va lua în considerare şi dacã acţionarul semnificativ va fi în mãsurã:
a) sã furnizeze bãncii susţinerea financiarã de care aceasta ar putea avea nevoie pentru activitatea preconizatã;
b) sã furnizeze capitalul de care banca ar putea avea nevoie pentru dezvoltarea viitoare a activitãţii;
c) sã implementeze orice soluţie adecvatã pentru a ajusta viitoarele necesitãţi de fonduri proprii ale bãncii.
1^1.4. Suspiciuni privind spãlarea banilor sau finanţarea terorismului
Art. 18^22. - Calitatea unui acţionar semnificativ nu va fi consideratã adecvatã dacã:
a) acţionarul este suspectat sau cunoscut, pe plan intern ori internaţional, ca fiind implicat în operaţiuni de spãlare a banilor sau în tentative de acest fel, indiferent dacã acestea sunt legate ori nu de achiziţia propusã;
b) acţionarul este suspectat sau cunoscut, pe plan intern ori internaţional, ca fiind terorist sau cã finanţeazã acte de terorism;
c) acţionarul este stabilit într-un stat sau teritoriu considerat de cãtre FATF - GAFI - Grupul de Acţiune Financiarã Internaţionalã ca fiind «necooperant» ori într-un stat sau teritoriu care nu a întreprins suficiente mãsuri pentru a se conforma cu recomandãrile FATF - GAFI.
Art. 18^23. - Evaluarea criteriului privind spãlarea banilor şi finanţarea terorismului se realizeazã în corelaţie cu evaluarea integritãţii şi indiferent de valoarea sau de alte caracteristici ale participaţiei ce se intenţioneazã a fi deţinutã în bancã.
Art. 18^24. - Fondurile utilizate pentru participarea la capital trebuie sã provinã din surse licite, iar mecanismul de finanţare trebuie sã fie transparent. În acest sens, se va demonstra cel puţin cã fondurile respective sunt virate prin intermediul unor instituţii financiare care fac obiectul supravegherii de cãtre autoritãţi competente din state membre sau din state terţe, considerate echivalente."
16. La articolul 20, partea introductivã şi litera e) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 20. - În vederea obţinerii aprobãrii de constituire, solicitanţii trebuie sã prezinte Bãncii Naţionale a României o cerere de autorizare, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 1, însoţitã de urmãtoarele informaţii şi documente:
........................................................
e) planul de activitate, semnat de acţionarii semnificativi direcţi şi indirecţi ai bãncii şi însuşit de persoanele desemnate sã exercite responsabilitãţi de administrare şi/sau de conducere în calitate de administrator, director, respectiv de membru al consiliului de supraveghere sau al directoratului, întocmit în conformitate cu prevederile art. 23;".
17. La articolul 21 alineatul (1), litera b) se abrogã.
18. La articolul 21 alineatul (1), literele d), e) şi f) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"d) copii de pe ultimele 3 situaţii financiare anuale individuale auditate şi, dupã caz, şi cele la nivelul perimetrului de consolidare contabilã din care face parte acţionarul, întocmite conform Standardelor internaţionale de raportare financiarã sau unor reglementãri conforme cu directivele contabile europene şi depuse la organele competente. Cu acordul Bãncii Naţionale a României pot fi acceptate şi situaţii financiare anuale individuale şi/sau consolidate care sunt întocmite în conformitate cu alte standarde contabile recunoscute la nivel internaţional;
e) estimãri ale bilanţului şi ale contului de profit şi pierdere pentru urmãtorii 3 ani, semnate de acţionar;
f) curriculum vitae, cu aplicarea în mod corespunzãtor a prevederilor alin. (6) lit. b), pentru persoanele care exercitã responsabilitãţi de conducere a acţionarului; informaţiile furnizate trebuie sã susţinã îndeplinirea cerinţelor de competenţã profesionalã, potrivit art. 18^10 alin. (1);".
19. La articolul 21 alineatul (1), dupã litera f) se introduce o nouã literã, litera g), cu urmãtorul cuprins:
"g) certificat de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzãtor a prevederilor art. 22 alin. (2) şi (2^1), pentru persoanele care exercitã responsabilitãţi de conducere a acţionarului."
20. La articolul 21, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Pentru fiecare dintre acţionarii direcţi, alţii decât cei menţionaţi la alin. (1) şi decât instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare înscrise în registrul special, persoane juridice române, vor fi transmise documentele prevãzute la alin. (1) lit. a), c) şi g) şi cea mai recentã situaţie financiarã anualã auditatã."
21. La articolul 21, dupã alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmãtorul cuprins:
"(5^1) Acţionarii semnificativi menţionaţi la alin. (4) şi (5) vor remite şi documentele prevãzute la alin. (1) lit. e)."
22. La articolul 21, partea introductivã a alineatului (6) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(6) Pentru fiecare dintre acţionarii, persoane fizice, se vor prezenta urmãtoarele documente:".
23. La articolul 21 alineatul (6), literele b) şi d) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"b) curriculum vitae, din care sã rezulte activitatea anterioarã şi cea desfãşuratã în prezent, inclusiv denumirea angajatorului, natura activitãţii desfãşurate, funcţia deţinutã şi alte informaţii relevante legate de activitatea acestuia, şi în care sã se indice entitãţile în care persoana fizicã a deţinut sau deţine responsabilitãţi de administrare şi/sau de conducere, precum şi, în cazul acţionarului semnificativ, orice alte informaţii relevante care sã susţinã îndeplinirea cerinţelor privind competenţa profesionalã;
...........................................................
d) certificatul de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzãtor a prevederilor art. 22 alin. (2) şi (2^1)."
24. La articolul 21 alineatul (6), literele e) şi f) se abrogã.
25. La articolul 21, alineatul (7) se abrogã.
26. La articolul 22 alineatul (1), partea introductivã şi litera d) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 22. - (1) Pentru fiecare dintre persoanele nominalizate sã exercite responsabilitãţi de administrare şi/sau de conducere în calitate de administrator, director, respectiv de membru al consiliului de supraveghere sau al directoratului, vor fi transmise urmãtoarele informaţii şi documente:
...........................................................
d) declaraţie pe propria rãspundere, din care sã rezulte cã persoana în cauzã respectã dispoziţiile <>art. 107 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi nu se aflã în vreuna dintre situaţiile prevãzute la <>art. 110 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau în altã situaţie de incompatibilitate prevãzutã de legislaţia în vigoare ori cã înţelege sã renunţe la orice situaţie de incompatibilitate înaintea începerii exercitãrii funcţiei pentru care a fost aprobatã de Banca Naţionalã a României;".
27. La articolul 22, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
"(2^1) Dacã certificatul de cazier judiciar sau documentul echivalent nu poate fi obţinut, se va prezenta o declaraţie pe propria rãspundere în care se va motiva corespunzãtor imposibilitatea obţinerii documentului oficial, însoţitã, dupã caz, de dovezi care sã ateste diligenţele depuse pentru obţinerea acestui document."
28. La articolul 23 alineatul (1), literele a) şi c) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"a) descrierea obiectivelor, politicilor şi strategiilor bãncii;
...............................................................
c) prezentarea proceselor de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor;".
29. La articolul 23 alineatul (2), literele c) şi i) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
c) descrierea categoriilor de activitãţi ce urmeazã a fi efectuate în primii 3 ani de activitate şi, în mod corespunzãtor, a produselor şi serviciilor oferite şi a politicii de preţ/tarifare aferente acestora. Pentru fiecare dintre aceste categorii de activitãţi se va indica şi data probabilã la care vor fi introduse în oferta bãncii. În cazul emisiunilor de monedã electronicã, se vor prezenta cel puţin informaţiile prevãzute la art. 46 alin. (1);
...................................................................
i) valoarea investiţiilor aferente creãrii suportului tehnic necesar desfãşurãrii activitãţilor propuse şi realizãrii structurii organizatorice şi graficul de realizare a acestora;".
30. La articolul 23, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Cadrul formal de administrare a activitãţii bãncii, prevãzut la alin. (1) lit. b), va cuprinde: proiectul structurii organizatorice a bãncii, definirea liniilor de responsabilitate, atribuţiile fiecãrui compartiment/centru de responsabilitate al bãncii şi relaţiile dintre acestea (fluxurile informaţionale), atribuţiile sucursalelor şi ale altor sedii secundare ale bãncii, atribuţiile comitetelor specializate ale bãncii, competenţele organelor de administrare şi/sau de conducere ale bãncii (consiliu de administraţie, directori, respectiv consiliu de supraveghere şi directorat), ale persoanelor care asigurã conducerea compartimentelor din cadrul bãncii sau a sucursalelor şi a altor sedii secundare şi ale altor salariaţi care efectueazã operaţiuni în numele şi pe contul bãncii. Dupã caz, va fi prezentatã şi poziţia instituţiei de credit în cadrul grupului din care va face parte, din perspectiva structurilor şi liniilor de administrare în cadrul acestuia."
31. La articolul 23 alineatul (4), partea introductivã şi literele a) şi b) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(4) Prezentarea proceselor de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor, prevãzutã la alin. (1) lit. c), va include cel puţin:
a) descrierea profilului de risc, cu menţionarea nivelurilor de la care riscurile sunt considerate semnificative;
b) politicile pentru fiecare dintre urmãtoarele riscuri: riscul de credit, riscul de diminuare a valorii creanţei, riscul de credit al contrapartidei, riscul de poziţie, riscul de decontare, riscul valutar, riscul de marfã şi riscul operaţional, precum şi pentru orice alte riscuri aferente activitãţii desfãşurate considerate semnificative;".
32. La articolul 23 alineatul (4), litera e) se abrogã.
33. La articolul 23 alineatul (4), litera f) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"f) estimãri privind nivelul expunerilor mari pe primii 3 ani de funcţionare, cu luarea în considerare a <>Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 16/2006 şi a <>Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/2006 privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin <>Ordinul Bãncii Naţionale a României nr. 13/2006 şi <>Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 110/2006 , şi a <>Ordinului Bãncii Naţionale a României nr. 2/2008 privind raportarea expunerilor mari de cãtre instituţiile de credit."
34. La articolul 23, alineatele (5) şi (6) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(5) Descrierea mecanismelor de control intern prevãzute la alin. (1) lit. d) se va referi la modul de organizare a funcţiilor de control al riscurilor, de asigurare a conformitãţii şi de audit intern, în conformitate cu reglementãrile Bãncii Naţionale a României.
(6) Estimãrile situaţiilor financiare, prevãzute la alin. (1) lit. e), vor fi însoţite de calcule de fundamentare a principalelor posturi şi elemente ale situaţiilor financiare, precum şi de raportul unui auditor financiar asupra examinãrii informaţiilor financiare prognozate, întocmit în conformitate cu Standardele internaţionale privind angajamentele de asigurare relevante şi cu contractul încheiat între pãrţi."
35. La articolul 23, dupã alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmãtorul cuprins:
"(8) Dacã instituţia de credit ar urma sã facã obiectul supravegherii pe bazã consolidatã sau pe bazã subconsolidatã de cãtre Banca Naţionalã a României, potrivit <>Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 17/2006 şi <>Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/2006 privind supravegherea pe bazã consolidatã a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, aprobat prin <>Ordinul Bãncii Naţionale a României nr. 15/2006 şi <>Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006 , informaţiile solicitate la alin. (4) lit. d) şi f) vor fi prezentate şi la nivel consolidat sau subconsolidat, dupã caz, cu luarea în considerare a <>Ordinului Bãncii Naţionale a României nr. 12/2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit, cu modificãrile ulterioare, şi, respectiv, a <>Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 16/2006 şi <>Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/2006 şi a <>Ordinului Bãncii Naţionale a României nr. 2/2008 ."
36. La articolul 25, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 25. - (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, în termenul prevãzut la <>art. 33 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vor fi prezentate Bãncii Naţionale a României documentele care atestã constituirea bãncii, conform dispoziţiilor aplicabile."
37. La articolul 49, alineatele (1) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 49. - (1) Prevederile art. 16, 17 şi 18 sunt aplicabile în mod corespunzãtor şi organizaţiilor cooperatiste de credit.
.................................................................
(4) Prevederile art. 11, 12 şi ale art. 18^2-18^24 sunt aplicabile în mod corespunzãtor şi membrilor cooperatori cu participaţii reprezentând cel puţin 10% din capitalul social al cooperativei de credit."
38. La articolul 53 alineatul (1), litera e) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"e) comunicare privind identitatea persoanelor nominalizate sã exercite responsabilitãţi de administrare şi/sau de conducere a cooperativei de credit, însoţitã pentru fiecare dintre acestea de chestionarul prevãzut în anexa nr. 4, certificatul de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzãtor a prevederilor art. 22 alin. (2) şi (2^1), curriculum vitae şi declaraţie pe propria rãspundere, din care sã rezulte cã persoana în cauzã respectã dispoziţiile <>art. 107 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi nu se aflã în vreuna dintre situaţiile prevãzute la art. 110 şi la <>art. 373 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau în altã situaţie de incompatibilitate prevãzutã de legislaţia în vigoare ori cã înţelege sã renunţe la orice situaţie de incompatibilitate înaintea începerii exercitãrii funcţiei pentru care a fost aprobatã de Banca Naţionalã a României;".
39. La articolul 53 alineatul (1), litera f) se abrogã.
40. La articolul 53 alineatul (2), litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"b) certificat de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzãtor a prevederilor art. 22 alin. (2) şi (2^1);".
41. La articolul 55, partea introductivã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 55. - În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare a cooperativei de credit, în termenul prevãzut la <>art. 33 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, casa centralã va prezenta Bãncii Naţionale a României urmãtoarele documente:".
42. La articolul 58, alineatul (2) se abrogã.
43. La articolul 59 alineatul (1), litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"c) comunicare privind persoanele nominalizate sã exercite responsabilitãţi de administrare şi/sau de conducere a casei centrale. Pentru fiecare dintre acestea se va remite copie de pe actul de identitate, a cãrei conformitate cu originalul va fi certificatã de posesorul actului de identitate, curriculum vitae completat în conformitate cu art. 22 alin. (1) lit. b), certificatul de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzãtor a prevederilor art. 22 alin. (2) şi (2^1), chestionarul prevãzut în anexa nr. 4, semnat şi datat de persoana chestionatã, şi declaraţia pe propria rãspundere prevãzutã la art. 53 alin. (1) lit. e)."
44. La articolul 61 alineatul (1), partea introductivã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 61. - (1) În vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a casei centrale şi a cooperativelor de credit afiliate care s-au constituit pe baza aprobãrii colective de constituire a reţelei, în termenul prevãzut la <>art. 33 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vor fi prezentate Bãncii Naţionale a României, pentru fiecare organizaţie cooperatistã de credit din reţea, urmãtoarele documente:".
45. Articolul 65 se abrogã.
46. La articolul 68, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 68. - (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, în termenul prevãzut la <>art. 33 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vor fi prezentate Bãncii Naţionale a României documentele care atestã îndeplinirea tuturor formalitãţilor pentru înfiinţarea sucursalei."
47. La articolul 70, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) De asemenea, aprobarea constituirii va fi revocatã în cazul nerespectãrii termenului prevãzut la <>art. 33 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru depunerea documentaţiei în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare."
48. Articolul 71 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 71. - Pentru evitarea unor întârzieri în furnizarea informaţiilor necesare în cadrul procesului de autorizare, inclusiv a unor solicitãri suplimentare de informaţii, în anticiparea unei cereri de autorizare formale, se poate solicita Bãncii Naţionale a României organizarea unor întâlniri preliminare în vederea prezentãrii şi clarificãrii elementelor legate de proiectul propus, în special dacã acesta prezintã o complexitate deosebitã."
49. Articolele 72 şi 73 se abrogã.
50. La articolul 74 se introduc douã noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu urmãtorul cuprins:
"(2) Solicitanţii trebuie sã susţinã cu documente adecvate informaţiile furnizate şi sã ateste Bãncii Naţionale a României cã toate informaţiile comunicate sunt complete şi conforme cu realitatea.
(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dreptului Bãncii Naţionale a României de a verifica afirmaţiile fãcute de solicitanţi în cadrul procesului de autorizare, prin solicitarea de documente care sã probeze cã cele declarate corespund adevãrului şi/sau prin obţinerea unei confirmãri din partea altor autoritãţi naţionale sau strãine, dupã caz."
51. La articolul 77, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 77. - (1) Documentele transmise în susţinerea cererii de autorizare vor fi menţionate într-un opis. Documentaţia va fi prezentatã Bãncii Naţionale a României în limba românã. Actele cu caracter oficial şi cele sub semnãturã privatã, pentru care nu este prevãzutã în prezentul regulament forma în care acestea se remit Bãncii Naţionale a României, vor fi prezentate în original sau în copie legalizatã, dupã caz. Pentru documentele redactate într-o limbã strãinã se va prezenta şi traducerea legalizatã a acestora. Pentru documentele redactate într-o limbã de circulaţie internaţionalã, Banca Naţionalã a României poate excepta, de la caz la caz, aplicarea cerinţei privind traducerea legalizatã."
52. Anexa nr. 2 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul regulament.
53. Anexele nr. 3 şi 6 se abrogã.
54. La anexa nr. 5, punctul 7 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"7. Persoanele fizice menţionate la pct. 1-3 sau asociaţii/acţionarii ori persoanele care asigurã administrarea şi/sau conducerea societãţii menţionate la pct. 1 au fost condamnate pentru infracţiunile prevãzute la art. 18^3 alin. (1) lit. a) din <>Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe? În caz afirmativ, daţi detalii."
ART. II
<>Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 6 decembrie 2007, cu modificãrile ulterioare, precum şi cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezentul regulament, se va republica, dându-se textelor o nouã numerotare.

*

Prezentul regulament transpune dispoziţiile art. 5 paragraful 1 din Directiva 2007/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de modificare a Directivei Consiliului 92/49/CE şi a directivelor 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE şi 2006/48/CE în ceea ce priveşte normele de procedurã şi criteriile de evaluare aplicabile evaluãrii prudenţiale a achiziţiilor şi a majorãrilor de participaţii în sectorul financiar, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 247 din 21 septembrie 2007.

Preşedintele Consiliului de administraţie
al Bãncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isãrescu

Bucureşti, 23 martie 2009.
Nr. 4.


ANEXĂ
------
(Anexa nr. 2 la <>Regulamentul nr. 11/2007 )
-----------------------------------------
Confidenţial
------------


CHESTIONAR*)
pentru participanţii la capitalul social al instituţiei de credit
-------------
*) Acest chestionar va fi completat de fiecare participant la capitalul social al instituţiei de credit şi de fiecare participant care urmeazã sã deţinã indirect o participaţie calificatã.
În cazul în care se solicitã autorizarea unei sucursale în România a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ, chestionarul va fi completat de cãtre aceasta din urmã, toate întrebãrile care vizeazã participantul la capitalul instituţiei de credit fiind considerate a se referi la instituţia de credit din statul terţ.
Chestionarul se întocmeşte în formã redactatã, potrivit prezentului model; este obligatoriu a se rãspunde detaliat la toate întrebãrile, cu toate precizãrile necesare, astfel încât sã poatã fi efectuatã evaluarea calitãţii şi soliditãţii financiare a participantului la capitalul social al instituţiei de credit, în raport cu nivelul participaţiei ce urmeazã sã fie deţinutã de acesta, şi a respectãrii cerinţelor legale aplicabile. În cadrul chestionarului, sintagma instituţie de credit va fi înlocuitã în mod corespunzãtor cu categoria instituţiei de credit pentru care se comunicã informaţiile.
În cazul instituţiilor de credit, persoane juridice române, nu este necesarã furnizarea informaţiilor solicitate la pct. 2.4 şi 18.
Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

I. Identitatea participantului la capital
1. Persoanã fizicã
Precizaţi numele şi prenumele, data şi locul naşterii, cetãţenia, domiciliul şi reşedinţa. Pentru persoanele cu altã cetãţenie decât cea românã, precizaţi, dacã este cazul, şi data de la care participantul şi-a stabilit reşedinţa în România:
...................................................................
2. Persoanã juridicã
2.1. Precizaţi denumirea înregistratã şi cea de afaceri, forma juridicã şi adresa sediului social:
...................................................................
2.2. Prezentaţi o descriere a activitãţilor desfãşurate pânã în prezent, cu detalierea aspectelor de naturã sã susţinã îndeplinirea criteriului de competenţã profesionalã.
...................................................................
2.3. Precizaţi identitatea persoanelor care asigurã conducerea activitãţii persoanei juridice (se vor indica numele şi prenumele, funcţia acestora şi dacã deţin dreptul de a reprezenta entitatea).
...................................................................
2.4 Comunicaţi identitatea tuturor persoanelor care sunt beneficiarii reali*1) ai persoanei juridice:
...................................................................
-----------
*1) Beneficiari reali sunt persoanele fizice care deţin sau controleazã în cele din urmã participantul, precum şi persoanele în contul cãrora se dobândeşte participaţia. Noţiunea include, de asemenea, persoanele care exercitã în cele din urmã controlul efectiv asupra participantului, care este o persoanã juridicã sau un aranjament legal (cum ar fi un trust).

3. Entitate organizatã ca trust:
3.1. Precizaţi identitatea tuturor persoanelor care vor administra activele (administratori) în conformitate cu termenii documentelor de instituire a trustului şi participarea acestora la distribuirea veniturilor rezultate:
...................................................................
3.2. Precizaţi identitatea tuturor persoanelor care sunt beneficiarii reali ai proprietãţii trustului:
...................................................................
II. Alte informaţii cu privire la participant
a) Persoanã fizicã
4. Pentru participant şi pentru orice entitate condusã sau controlatã vreodatã de cãtre acesta, precizaţi dacã se aflã în vreuna dintre urmãtoarele situaţii:
a) a fãcut sau face în prezent obiectul unor anchete ori proceduri penale, al unor acţiuni administrative sau civile relevante ori acţiuni de naturã disciplinarã (inclusiv interzicerea de a ocupa funcţia de director al unei entitãţi, proceduri de faliment, insolvenţã sau proceduri similare)? Aceste anchete, proceduri ori acţiuni s-au încheiat cu vreo sancţiune sau interdicţie? Dacã da, daţi detalii, indiferent dacã între timp a intervenit o reabilitare.
...................................................................
b) a fãcut sau face în prezent obiectul unor investigaţii, mãsuri, proceduri speciale de supraveghere ori sancţiuni din partea unei autoritãţi de supraveghere? Dacã da, daţi detalii.
...................................................................
c) i s-a respins solicitarea unei înregistrãri, autorizãri, dobândirii calitãţii de membru ori a unei licenţe pentru a desfãşura o activitate comercialã, afacere sau profesie; a fãcut obiectul unei retrageri, revocãri ori radieri a unei înregistrãri, autorizaţii, a calitãţii de membru sau a unei licenţe; a fãcut obiectul unei excluderi dintr-o activitate ori profesie, dispusã de o autoritate de reglementare sau guvernamentalã? Dacã da, daţi detalii.
...................................................................
d) a fost demis dintr-o funcţie sau dintr-o poziţie de trust, relaţie fiduciarã ori o situaţie similarã sau i s-a solicitat demisia din funcţie ori renunţarea la o astfel de poziţie? Dacã da, daţi detalii.
...................................................................
5. Furnizaţi informaţii privind existenţa unei evaluãri anterioare a reputaţiei participantului în calitate de acţionar sau de persoanã care asigurã conducerea activitãţii unei instituţii financiare, realizatã deja de cãtre o altã autoritate de supraveghere. Specificaţi identitatea autoritãţii respective şi prezentaţi o dovadã a rezultatului acelei evaluãri.
...................................................................
6. Furnizaţi informaţii privind existenţa unei evaluãri anterioare a participantului realizate de cãtre o autoritate din afara sectorului financiar. Specificaţi identitatea autoritãţii respective şi prezentaţi o dovadã a rezultatului acelei evaluãri.
...................................................................
7. Furnizaţi informaţii cu privire la situaţia şi puterea dumneavoastrã financiarã: detalii referitoare la sursele de venit, la bunurile aflate în proprietate şi obligaţiile asumate, inclusiv gajuri şi alte garanţii acordate etc.:
...................................................................
Enumeraţi documentele anexate în susţinerea informaţiilor furnizate:
...................................................................
8. Furnizaţi informaţii financiare ale entitãţilor controlate sau conduse de participant, inclusiv rapoarte de rating şi rapoarte publice ale entitãţilor respective şi, dacã sunt disponibile, ale participantului însuşi.
...................................................................
9. Descrieţi interesele şi relaţiile financiare*2) şi nefinanciare*3) ale participantului cu:
a) orice alt acţionar al instituţiei de credit ................................;
b) orice persoanã împuternicitã sã exercite drepturile de vot în instituţia de credit ...............;
c) orice persoanã având responsabilitãţi de administrare şi/sau de conducere a instituţiei de credit vizate ......................;
d) instituţia de credit însãşi şi cu grupul acesteia ...................................;
e) orice alte interese sau activitãţi ale participantului care ar fi în conflict cu instituţia de credit şi soluţiile posibile pentru aceste conflicte de interese .............................. .
-----------
*2) Interesele financiare includ, de exemplu, operaţiuni de creditare, garanţii, gajuri.
*3) Interesele nefinanciare includ, de exemplu, relaţii de familie.

b) Persoanã juridicã
10. Pentru participant şi pentru orice entitate aflatã sub controlul sãu, precizaţi dacã se aflã în vreuna dintre urmãtoarele situaţii:
a) a fãcut sau face în prezent obiectul unor anchete ori proceduri penale, al unor acţiuni administrative sau civile relevante ori acţiuni de naturã disciplinarã (inclusiv interzicerea de a ocupa funcţia de director al unei entitãţi, proceduri de faliment, insolvenţã sau proceduri similare)? Aceste anchete, proceduri ori acţiuni s-au încheiat cu vreo sancţiune sau interdicţie? Dacã da, daţi detalii, indiferent dacã între timp a intervenit o reabilitare.
................................................................
b) a fãcut sau face în prezent obiectul unor investigaţii, mãsuri, proceduri speciale de supraveghere ori sancţiuni din partea unei autoritãţi de supraveghere? Dacã da, daţi detalii.
.................................................................
c) i s-a respins solicitarea unei înregistrãri, autorizãri, dobândirii calitãţii de membru ori a unei licenţe pentru a desfãşura o activitate comercialã, afacere sau profesie; a fãcut obiectul unei retrageri, revocãri ori radieri a unei înregistrãri, autorizaţii, a calitãţii de membru sau a unei licenţe; a fãcut obiectul unei excluderi dintr-o activitate ori profesie, dispusã de o autoritate de reglementare sau guvernamentalã? Dacã da, daţi detalii.
................................................................
11. Pentru persoanele care asigurã conducerea participantului, persoanã juridicã, furnizaţi informaţiile prevãzute la întrebarea 10 prin anexarea lor la prezentul chestionar, sub semnãtura persoanelor în cauzã.
12. Furnizaţi informaţii privind existenţa unei evaluãri anterioare a reputaţiei participantului în calitate de acţionar sau de persoanã care asigurã conducerea activitãţii unei instituţii financiare, realizatã deja de cãtre o altã autoritate de supraveghere. Specificaţi identitatea autoritãţii respective şi prezentaţi o dovadã a rezultatului acelei evaluãri.
..................................................................
13. Furnizaţi informaţii privind existenţa unei evaluãri anterioare a participantului realizate de cãtre o autoritate din afara sectorului financiar. Specificaţi identitatea autoritãţii respective şi prezentaţi o dovadã a rezultatului acelei evaluãri.
..................................................................
14. Descrieţi interesele şi relaţiile financiare şi nefinanciare ale acţionarului cu:
a) orice alt acţionar al instituţiei de credit ....................................;
b) orice persoanã împuternicitã sã exercite drepturile de vot în instituţia de credit .....................;
c) orice persoanã având responsabilitãţi de administrare şi/sau de conducere a instituţiei de credit vizate ............................;
d) instituţia de credit însãşi şi cu grupul acesteia .............................................;
e) orice alte interese sau activitãţi ale participantului care ar fi în conflict cu instituţia de credit şi soluţiile posibile pentru aceste conflicte de interese ........................ .
15. Prezentaţi structura acţionariatului participantului, cu precizarea identitãţii tuturor acţionarilor semnificativi şi a procentului deţinut de aceştia din capitalul social şi din drepturile de vot, şi informaţii privind acordurile dintre acţionari.
...............................................................
16. Dacã participantul face parte dintr-un grup (ca filialã sau ca societate-mamã), prezentaţi o schemã organizatoricã detaliatã a întregii structuri corporatiste, inclusiv regulile de administrare şi conducere intragrup şi informaţii privind proporţia din capital şi din drepturile de vot a acţionarilor relevanţi şi activitãţile desfãşurate în prezent de cãtre grup.
..................................................................
..................................................................
17. Dacã participantul face parte dintr-un grup, indicaţi instituţiile supravegheate din cadrul grupului şi denumirea autoritãţii de supraveghere în cauzã.
..................................................................
18. Dacã participantul sau grupul din care face parte beneficiazã de ratinguri, furnizaţi informaţii şi documente relevante privind ratingul de credit al participantului şi ratingul global al grupului:
..................................................................
19. Precizaţi dacã aveţi cunoştinţã despre existenţa unor dispoziţii legale sau mãsuri de naturã administrativã în statul de origine (de exemplu, permisiunea pãstrãrii anonimatului în ceea ce priveşte identitatea acţionarilor/asociaţilor, persoanelor cu responsabilitãţi de administrare şi/sau de conducere a participantului, lipsa obligativitãţii organizãrii şi ţinerii contabilitãţii ori întocmirii sau publicãrii situaţiilor financiare), de naturã sã împiedice exercitarea supravegherii eficiente a instituţiei de credit la care intenţionaţi sã dobândiţi participaţii.
III. Informaţii referitoare la participaţia la capitalul instituţiei de credit
20. Denumirea şi adresa sediului social al instituţiei de credit/sucursalei din România a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ pentru care se comunicã informaţiile:
..................................................................
21. Precizaţi care este obiectivul general urmãrit prin participarea la capitalul social al instituţiei de credit (de exemplu, investiţie strategicã, investiţie de portofoliu).
...................................................................
...................................................................
22. Precizaţi care sunt orientãrile pe care le are în vedere participantul în legãturã cu natura, volumul şi profitabilitatea activitãţii instituţiei de credit în urmãtorii ani şi, dacã este cazul, în ceea ce priveşte componenţa organelor de administrare şi/sau de conducere a instituţiei de credit.
....................................................................
....................................................................
23. Precizaţi numãrul şi tipul acţiunilor, valoarea acestora şi procentul participaţiei la capitalul social al instituţiei de credit şi drepturile de vot (la calculul drepturilor de vot vor fi avute în vedere prevederile <>art. 2^1 din Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 11/2007 ):


a) ce urmeazã a fi deţinute de b) deţinute în prezent:
cãtre participant:
..... nr. şi tipul acţiunilor ...... nr. şi tipul acţiunilor
...... lei ............ lei
...... valutã .......... valutã
...... % din total capital social ..... % din total capital social
..... % din total drepturi de vot ..... % din total drepturi de vot24. Participantul face parte dintr-un grup de persoane care acţioneazã concertat pentru dobândirea unei participaţii calificate la capitalul instituţiei de credit? În caz afirmativ, precizaţi componenţa grupului, natura relaţiilor existente între membrii acestuia, precum şi informaţii legate de contribuţia altor persoane la finanţare, mijloace de participare în aranjamente financiare, viitoare aranjamente organizaţionale etc.
....................................................................
....................................................................
25. Specificaţi prevederile acordurilor existente sau preconizate ale participantului cu alţi acţionari referitoare la instituţia de credit.
....................................................................
26. Precizaţi perioada pentru care intenţionaţi sã deţineţi acţiunile dupã dobândirea lor, precum şi orice intenţie de majorare, diminuare sau menţinere a nivelul participaţiei în urmãtorii 3 ani.
.....................................................................
IV. Informaţii privind finanţarea participaţiei la capitalul instituţiei de credit
27. Precizaţi care este provenienţa fondurilor utilizate pentru obţinerea participaţiei la capitalul social al instituţiei de credit, respectiv:
a) detalii privind utilizarea resurselor financiare proprii şi originea acestora, susţinute de acte doveditoare sau declaraţie pe propria rãspundere, în cazul în care nu este posibilã furnizarea unor acte doveditoare:
.....................................................................
b) informaţii cu privire la mijloacele şi reţeaua utilizatã pentru transferul fondurilor (disponibilitatea resurselor care vor fi folosite pentru achiziţie, aranjamente financiare etc.):
....................................................................
c) detalii referitoare la accesul la resurse de capital şi la pieţele financiare şi asupra finanţãrii pentru cumpãrarea acţiunilor:
....................................................................
d) informaţii referitoare la utilizarea de fonduri împrumutate contractate din sistemul bancar (instrumente financiare ce vor fi emise) sau la orice alt tip de relaţie financiarã cu alţi acţionari ai instituţiei de credit (scadenţe, termeni, gajuri şi alte garanţii):
....................................................................
e) informaţii asupra bunurilor participantului sau ale instituţiei de credit care urmeazã sã fie vândute într-un termen scurt în scopul finanţãrii participaţiei (condiţii de vânzare, evaluarea preţului şi detalii privind caracteristicile acesteia):
..................................................................
28. Precizaţi care sunt efectele/consecinţele aşteptate ale participaţiei la capitalul social al instituţiei de credit? Furnizaţi informaţii privind impactul acestei operaţiunii asupra indicatorilor financiari şi, dupã caz, prudenţiali ai participantului (de exemplu, nivelul fondurilor proprii, indicatorul de lichiditate etc.).
...................................................................
29. Furnizaţi informaţii cu privire la capacitatea financiarã şi disponibilitatea participantului de a susţine instituţia de credit cu fonduri proprii suplimentare, dacã este necesar pentru dezvoltarea activitãţilor acesteia sau în cazul unor dificultãţi financiare.
...................................................................
Subsemnatul, declar pe propria rãspundere, sub sancţiunea legii, cã toate informaţiile cuprinse în acest chestionar sunt complete şi conforme cu realitatea.


Data........................

Numele şi prenumele
......................
Funcţia (dacã este cazul)
.........................


Semnãtura şi ştampila (dacã este cazul)
.........................................................................
(pentru persoanele juridice vor semna reprezentanţii lor legali/statutari)


NOTĂ:
Banca Naţionalã a României va pãstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în rãspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevãzute de lege.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016