Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009  privind institutiile financiare nebancare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 privind institutiile financiare nebancare

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 21 octombrie 2009
REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009
privind instituţiile financiare nebancare
EMITENT: BANCA NAŢIONALÃ A ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 21 octombrie 2009


Având în vedere dispoziţiile <>art. 2 alin. (1) , <>art. 17 alin. (2) , <>art. 18 alin. (2) , <>art. 19 , <>art. 20 , <>art. 26 , <>art. 30 alin. (1) , <>art. 31 alin. (5) , <>art. 32 alin. (1) , <>art. 33 alin. (1) , <>art. 36 , <>art. 40 , <>art. 48 alin. (2) , <>art. 49 , <>54 , <>58 şi <>69 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, ale <>art. 34 din Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, precum şi ale <>art. 47 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 278/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor <>art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 şi ale <>art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României,

Banca Naţionalã a României emite prezentul regulament.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentul regulament se aplicã instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice strãine, prevãzute la <>art. 1 alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare şi reglementeazã:
a) înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare;
b) comunicarea modificãrilor intervenite în situaţia instituţiilor financiare nebancare;
c) cerinţe prudenţiale aplicabile instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special.
ART. 2
(1) Documentele transmise potrivit prezentului regulament vor fi prezentate Bãncii Naţionale a României în limba românã. Pentru documentele redactate într-o limbã strãinã se vor prezenta atât traducerea autorizatã a acestora, cât şi înscrisurile ce au fost traduse. Actele cu caracter oficial şi cele sub semnãturã privatã, pentru care nu este prevãzutã în prezentul regulament forma în care acestea se remit Bãncii Naţionale a României, vor fi prezentate în original sau în copie legalizatã, dupã caz.
(2) Documentele emise sau legalizate de o autoritate strãinã vor fi supralegalizate în condiţiile prevãzute de lege ori vor purta apostila prevãzutã de Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizãrii actelor oficiale strãine, adoptatã la Haga la 5 octombrie 1961. În cazul în care se invocã o situaţie de înlãturare a acestor cerinţe, se va indica temeiul legal pentru aceasta.
(3) În cazul persoanelor pentru care trebuie prezentat certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritãţile române, în situaţia în care şi-au stabilit reşedinţa în România de mai puţin de 3 ani, se va prezenta şi certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritãţile competente din ţara în care au avut anterior stabilit/stabilitã domiciliul/reşedinţa.
(4) Orice curriculum vitae prezentat Bãncii Naţionale a României potrivit prezentului regulament va fi semnat şi datat de cãtre persoana în cauzã.
ART. 3
(1) Solicitanţii trebuie sã susţinã cu documente informaţiile furnizate Bãncii Naţionale a României.
(2) Banca Naţionalã a României poate verifica informaţiile furnizate, prin solicitarea de documente suplimentare şi/sau prin obţinerea unei confirmãri din partea altor autoritãţi naţionale sau strãine, dupã caz.
ART. 4
(1) Banca Naţionalã a României poate solicita în mod expres documente în completarea documentelor remise iniţial sau prin care sã se aducã modificãri acestora, stabilind termenele în care aceste documente trebuie prezentate.
(2) În cazul în care documentaţia este incompletã sau/şi prezintã deficienţe, solicitantul are obligaţia sã remedieze aceste aspecte în termenul stabilit de Banca Naţionalã a României.
ART. 5
Datele personale solicitate potrivit cerinţelor prezentului regulament vor fi prelucrate de Banca Naţionalã a României în îndeplinirea obligaţiilor care îi revin acesteia potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în calitate de operator de date cu caracter personal.
ART. 6
(1) Entitãţile care intenţioneazã sã desfãşoare activitãţi de creditare pe teritoriul României pot desfãşura aceste activitãţi numai dupã înscrierea în Registrul general, respectiv în Registrul de evidenţã, ţinute de Banca Naţionalã a României.
(2) Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Bãncii Naţionale a României analizeazã şi decide cu privire la cererea de înscriere în registrele prevãzute la alin. (1) şi transmite solicitanţilor documentele care atestã înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice strãine, în termenele prevãzute de <>Legea nr. 93/2009 şi de prezentul regulament.
(3) În termen de 5 zile de la data efectuãrii primei operaţiuni de creditare, instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general vor comunica în scris acest aspect Direcţiei supraveghere din cadrul Bãncii Naţionale a României.
ART. 7
(1) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos se definesc dupã cum urmeazã:
1. acţionar indirect - un acţionar sau asociat care deţine o cotã-parte din capital sau din drepturile de vot la o instituţie financiarã nebancarã, prin intermediul unei societãţi/entitãţi asupra cãreia acesta exercitã controlul;
2. administrarea riscurilor semnificative - proces focalizat pe analiza profilului de risc al instituţiei financiare nebancare, în vederea stabilirii unui raport adecvat între profit şi riscurile pe care aceasta şi le asumã în desfãşurarea activitãţii;
3. angajament de audit - activitate constând într-o examinare obiectivã a modului de realizare a administrãrii riscurilor, a sistemului de control intern şi a proceselor de conducere ale instituţiilor financiare nebancare, în scopul furnizãrii unei asigurãri rezonabile cã acestea funcţioneazã corespunzãtor şi vor permite atingerea obiectivelor instituţiilor financiare nebancare, precum şi în scopul formulãrii unor recomandãri de îmbunãtãţire a activitãţii acestora;
4. audit intern - activitatea definitã de prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
5. bãnci de dezvoltare multilateralã - Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Corporaţia Financiarã Internaţionalã, Banca Interamericanã de Dezvoltare, Banca Asiaticã de Dezvoltare, Banca Africanã de Dezvoltare, Fondul de Restructurare al Consiliului Europei, Banca Nordicã de Investiţii, Banca de Dezvoltare din Caraibe, Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Fondul European de Investiţii, Corporaţia Interamericanã de Investiţii şi Agenţia de Garantare Multilateralã a Investiţiilor;
6. controlul direct şi/sau indirect al unei entitãţi asupra unei alte entitãţi - controlul exercitat cel puţin în urmãtoarele situaţii:
a) o entitate deţine direct şi/sau indirect majoritatea drepturilor de vot în cealaltã entitate;
b) o entitate are dreptul de numire sau revocare a majoritãţii membrilor organelor de administrare/supraveghere sau de control ori a majoritãţii conducãtorilor celeilalte entitãţi şi este în acelaşi timp acţionar sau asociat al acesteia;
c) o entitate are dreptul de a exercita o influenţã dominantã asupra celeilalte entitãţi, la care este acţionar sau asociat, în virtutea unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acesteia sau a unor prevederi contractuale;
d) o entitate este acţionar sau asociat al celeilalte entitãţi şi controleazã singurã, în baza unui acord încheiat cu ceilalţi acţionari sau asociaţi, majoritatea drepturilor de vot în aceasta;
7. control intern - proces continuu la care participã administratorii/membrii consiliului de supraveghere, conducãtorii, precum şi personalul instituţiilor financiare nebancare, prin care se furnizeazã o asigurare rezonabilã asupra atingerii obiectivelor prevãzute la art. 78;
8. expunere - orice risc al unei instituţii financiare nebancare, efectiv sau potenţial, evidenţiat în bilanţ sau în afara bilanţului, care decurge din tranzacţii încheiate cu o contrapartidã, cum ar fi: acordare de credite (de consum, ipotecare, imobiliare, microcredite, finanţarea tranzacţiilor comerciale, operaţiuni de factoring, scontare, forfetare etc.), leasing financiar, emiterea de garanţii, asumarea de angajamente de garantare şi asumarea de angajamente de finanţare, alte forme de finanţare de natura creditului, investiţii în acţiuni şi alte valori mobiliare, alte participaţii de natura imobilizãrilor financiare, alte plasamente;
9. expunerea agregatã - valoarea tuturor expunerilor nete din active bilanţiere şi din elemente din afara bilanţului ale unei instituţii financiare nebancare;
10. expunere brutã - valoarea activelor bilanţiere ale instituţiilor financiare nebancare dupã deducerea elementelor de pasiv rectificative, a provizioanelor, precum şi valoarea elementelor din afara bilanţului transformate în echivalent credit, corespunzãtor criteriilor de încadrare prevãzute în anexa nr. 5b;
11. expunere netã din active bilanţiere - valoarea expunerii brute a activelor bilanţiere, ponderatã în funcţie de gradul de risc de credit al acestora, corespunzãtor criteriilor de încadrare prevãzute în anexa nr. 5a;
12. expunere netã din elemente din afara bilanţului - valoarea expunerii brute a elementelor din afara bilanţului, transformate în echivalent credit, ponderatã în funcţie de gradul lor de risc de credit, corespunzãtor criteriilor de încadrare prevãzute în anexa nr. 5a;
13. familie - soţii, rudele şi afinii de gradul întâi;
14. grup - mai multe entitãţi reunite dupã criterii stabilite de instituţiile financiare nebancare prin norme interne, aprobate cel puţin la nivelul comitetului de administrare a riscurilor, care sã rãspundã cerinţelor prezentului regulament;
15. grupul de persoane fizice şi/sau juridice care acţioneazã împreunã - grupul persoanelor care îşi exercitã drepturile aferente acţiunilor deţinute, în concordanţã cu un acord explicit sau implicit intervenit între ele;
16. instituţii de credit din zona A - toate instituţiile de credit autorizate în alte state membre, inclusiv sucursalele lor în ţãri terţe, şi toate societãţile private şi instituţiile publice care corespund definiţiei instituţiei de credit şi autorizate în alte ţãri din zona A, inclusiv sucursalele lor, precum şi toate instituţiile de credit autorizate în România, în conformitate cu reglementãrile Bãncii Naţionale a României referitoare la autorizarea instituţiilor de credit, inclusiv sucursalele lor;
17. instituţii de credit din zona B - toate societãţile private şi instituţiile publice, autorizate în afara zonei A, care corespund definiţiei instituţiei de credit, inclusiv sucursalele lor din zona A;
18. operaţiune în condiţii de favoare - operaţiune ale cãrei clauze contractuale agreate de pãrţi nu reflectã condiţiile de piaţã existente la data încheierii tranzacţiei, conducând la înregistrarea de cãtre instituţia financiarã nebancarã a unei pierderi pe ansamblul relaţiei cu clientul în cauzã, şi care, din aceste considerente, nu ar fi încheiatã de entitate cu oricare dintre clienţii sãi;
19. persoanã aflatã în relaţii speciale cu instituţia financiarã nebancarã, reprezentând o entitate sau un grup:
a) administratorii/membrii consiliului de supraveghere ai instituţiei financiare nebancare, persoane fizice, reprezentanţii permanenţi ai administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere, persoane juridice, conducãtorii, auditorii statutari şi persoanele fizice desemnate sã reprezinte societãţile care au calitatea de firmã de audit a instituţiei financiare nebancare;
b) administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane juridice, şi firma de audit ai instituţiei financiare nebancare;
c) administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane fizice, respectiv reprezentanţii permanenţi ai administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere, persoane juridice, ai persoanelor juridice ce exercitã controlul asupra instituţiei financiare nebancare;
d) orice acţionar semnificativ al instituţiei financiare nebancare;
e) orice entitate la al cãrei capital social instituţia financiarã nebancarã are o participaţie de cel puţin 10%;
f) familiile persoanelor fizice prevãzute la lit. a), c) şi d), dupã caz;
20. risc de credit - riscul înregistrãrii de pierderi sau al nerealizãrii profiturilor estimate, ca urmare a neîndeplinirii de cãtre contrapartidã a obligaţiilor contractuale;
21. risc de piaţã - riscul înregistrãrii de pierderi sau al nerealizãrii profiturilor estimate, ca urmare a fluctuaţiilor pe piaţã ale preţurilor, ratei dobânzii şi cursului valutar;
22. risc legal - componentã a riscului operaţional, determinatã de neaplicarea sau aplicarea defectuoasã a dispoziţiilor legale ori contractuale, care afecteazã negativ operaţiunile sau situaţia instituţiilor financiare nebancare;
23. risc operaţional - riscul înregistrãrii de pierderi sau al nerealizãrii profiturilor estimate, determinat fie de utilizarea unor procese, sisteme sau resurse umane inadecvate ori care nu şi-au îndeplinit funcţia în mod corespunzãtor, fie de factori externi, precum condiţiile economice şi progresul tehnologic;
24. risc reputaţional - riscul înregistrãrii de pierderi sau al nerealizãrii profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de încredere a publicului în integritatea instituţiilor financiare nebancare;
25. riscuri semnificative - riscuri cu impact însemnat asupra situaţiei patrimoniale şi/sau reputaţionale a instituţiilor financiare nebancare;
26. sistem informaţional - ansamblul de fluxuri informaţionale organizate într-o concepţie unitarã, care asigurã legãtura pe verticalã dintre nivelul de conducere, respectiv decizional, şi nivelul de execuţie, respectiv operaţional, precum şi legãtura pe orizontalã, în interiorul acestora;
27. stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene, precum şi orice stat aparţinând Spaţiului Economic European;
28. structurã organizatoricã - ansamblu format din compartimente şi sedii secundare ale instituţiilor financiare nebancare, cãrora, pentru o funcţionare eficientã, le-au fost precizate atribuţii şi între care s-au stabilit relaţiile de subordonare, colaborare şi raportare;
29. surse împrumutate - împrumuturile primite de instituţiile financiare nebancare în baza unor contracte de împrumut/finanţare încheiate cu terţii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
30. un singur debitor - orice persoanã/entitate sau grup de persoane fizice şi/sau entitãţi cu ori fãrã personalitate juridicã, faţã de care instituţia financiarã nebancarã are o expunere şi:
a) care constituie un singur risc, deoarece una dintre ele deţine, direct ori indirect, controlul asupra celeilalte ori celorlalte; sau
b) între care nu existã o relaţie de control, dar care trebuie sã fie considerate ca reprezentând un singur risc de credit, deoarece între ele existã asemenea legãturi încât, dacã una dintre ele s-ar confrunta cu probleme financiare, existã probabilitatea ca şi cealaltã sau toate celelalte sã se confrunte cu dificultãţi de rambursare a creditului acordat de instituţia financiarã nebancarã;
31. zona A - toate statele membre şi toate celelalte ţãri care sunt membre cu drepturi depline ale Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economicã (OCDE), acele ţãri care au încheiat acorduri speciale de împrumut cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) în cadrul acordurilor generale de împrumut ale FMI, precum şi România. Orice ţarã care îşi reeşaloneazã datoria publicã externã este exclusã din zona A pe o perioadã de 5 ani;
32. zona B - toate ţãrile care nu sunt incluse în zona A.
(2) Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentului regulament şi care nu au fost definite la alin. (1) au semnificaţia prevãzutã în <>Legea nr. 93/2009 .
ART. 8
În aplicarea prevederilor prezentului regulament, toate sucursalele şi alte sedii secundare constituite pe teritoriul României de o instituţie financiarã, persoanã juridicã strãinã, sunt considerate ca fiind o singurã sucursalã.

CAP. II
Înscrierea în registre

SECŢIUNEA 1
Înscrierea în Registrul general

ART. 9
Prezenta secţiune se aplicã entitãţilor ce fac obiectul înscrierii în Registrul general.
ART. 10
(1) Instituţiile financiare nebancare trebuie sã dispunã în permanenţã de un capital social situat cel puţin la nivelul echivalentului în moneda naţionalã al sumei de 200.000 euro, respectiv de 3.000.000 euro în cazul instituţiilor financiare nebancare care au inclus în obiectul de activitate acordarea de credite ipotecare.
(2) Valoarea minimã a capitalului social al instituţiilor financiare nebancare ce desfãşoarã mai multe tipuri de activitãţi de creditare se va situa cel puţin la nivelul prevãzut pentru activitatea de creditare cu cea mai mare cerinţã de capital dintre cele înscrise în obiectul de activitate.
(3) Pentru determinarea încadrãrii în cerinţa privind nivelul minim al capitalului social, în echivalent euro, se va utiliza cursul pieţei valutare comunicat de Banca Naţionalã a României pentru data efectuãrii subscrierii şi vãrsãrii acestuia.
ART. 11
(1) Prevederile art. 10 alin. (1) şi (2) se aplicã în mod corespunzãtor sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice strãine.
(2) Capitalul de dotare al sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice strãine, este reprezentat de sumele puse la dispoziţia acestora, cu caracter permanent, de cãtre instituţiile financiare, persoane juridice strãine.
(3) Pentru determinarea încadrãrii în cerinţa privind nivelul minim al capitalului de dotare, în echivalent euro, se va utiliza cursul pieţei valutare comunicat de Banca Naţionalã a României pentru data punerii la dispoziţie a acestuia.
ART. 12
(1) Obiectul de activitate al instituţiilor financiare nebancare, prevãzut în actul constitutiv, trebuie sã cuprindã în mod explicit activitãţile ce vor fi derulate, atât în cazul activitãţii principale, cât şi în cazul celor secundare, cu respectarea prevederilor <>art. 14 şi 15 din Legea nr. 93/2009 .
(2) Activitatea de creditare desfãşuratã în conformitate cu obiectul de activitate stabilit prin actul constitutiv nu poate fi externalizatã.
(3) Fãrã a prejudicia aplicarea dispoziţiilor alin. (2), instituţiile financiare nebancare nu pot externaliza:
a) activitãţi care în urma externalizãrii nu mai pot fi controlate şi desfãşurate în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
b) organizarea şi ţinerea contabilitãţii, în condiţiile în care între persoanele cãrora le-ar fi externalizatã activitatea de ţinere a contabilitãţii şi auditorul statutar sau firma de audit existã legãturi ce afecteazã independenţa acestuia în exercitarea mandatului.
ART. 13
În aplicarea <>art. 16 din Legea nr. 93/2009 , Banca Naţionalã a României evalueazã acţionarii pe baza documentelor prevãzute la art. 23 din prezentul regulament şi având în vedere informaţiile publice disponibile cu privire la aceştia.
ART. 14
La evaluarea reputaţiei conducãtorilor, Banca Naţionalã a României are în vedere cel puţin urmãtoarele aspecte:
a) existenţa unei condamnãri pentru infracţiuni de corupţie, spãlare de bani, terorism, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mitã, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscalã, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţã, mãrturie mincinoasã, infracţiuni prevãzute de legislaţia specialã în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind societãţile comerciale, insolvenţa sau protecţia consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante;
b) conducãtorul este urmãrit penal sau judecat pentru oricare dintre infracţiunile prevãzute la lit. a);
c) investigaţii în curs ori derulate în trecut şi/sau mãsuri aplicate conducãtorului ori impunerea unor sancţiuni administrative, pentru nerespectarea prevederilor care reglementeazã domeniul bancar, financiar, al activitãţii de asigurare sau a oricãrei alte legislaţii privind serviciile financiare;
d) investigaţii în curs ori derulate în trecut şi/sau mãsuri şi sancţiuni aplicate de orice organism de reglementare ori profesional pentru nerespectarea oricãror reglementãri relevante.
ART. 15
La evaluarea reputaţiei conducãtorilor, aspectele prevãzute la art. 14 sunt avute în vedere, de la caz la caz, în funcţie de gravitatea circumstanţelor caracteristice fiecãrei situaţii, în mãsura în care acestea pot induce dubii cu privire la îndeplinirea criteriului privind reputaţia conducãtorilor.
ART. 16
Banca Naţionalã a României poate considera îndeplinite cerinţele de reputaţie pentru un conducãtor, dacã acesta:
a) este o persoanã deja consideratã a fi de bunã reputaţie, având în vedere calitatea sa de acţionar semnificativ la o entitate reglementatã şi monitorizatã/supravegheatã de Banca Naţionalã a României, Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru;
b) este o persoanã ce asigurã conducerea şi/sau administrarea activitãţii unei entitãţi reglementate şi monitorizate/supravegheate de Banca Naţionalã a României, Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru.
ART. 17
Pentru îndeplinirea cerinţei privind experienţa profesionalã solicitantul trebuie sã demonstreze cã persoanele desemnate în calitate de conducãtori dispun de cunoştinţe teoretice şi practice adecvate cu privire la activitãţile ce urmeazã a fi desfãşurate de instituţia financiarã nebancarã, precum şi de experienţã dobânditã într-o funcţie de conducere.
ART. 18
(1) Instituţiile financiare nebancare trebuie sã dispunã de un comitet de audit, format dintr-un numãr de cel puţin 2 membri numiţi de adunarea generalã.
(2) Fãrã a aduce atingere dispoziţiilor alin. (1), componenţa, funcţionarea şi atribuţiile comitetului de audit sunt reglementate de <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 278/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, de prezentul regulament şi de regulamentele interne ale fiecãrei instituţii financiare nebancare.
ART. 19
În vederea obţinerii documentului care atestã înscrierea în Registrul general, în termen de 30 de zile de la data înmatriculãrii în registrul comerţului, instituţiile financiare nebancare, persoane juridice române, remit Bãncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare cererea de înscriere în Registrul general, a cãrei formã este prevãzutã în anexa nr. 1, însoţitã de urmãtoarea documentaţie:
a) actul constitutiv în formã autenticã sau cu datã certã şi dovada înregistrãrii acestuia la oficiul registrului comerţului;
b) certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului şi încheierea de înmatriculare;
c) scrisoare din partea instituţiei de credit la care a fost vãrsat capitalul social, care sã confirme sumele vãrsate de fiecare acţionar;
d) documentaţia prevãzutã la art. 21 pentru conducãtori;
e) documentaţia prevãzutã la art. 22 pentru administratori/membri ai Consiliului de supraveghere;
f) lista cu acţionarii, semnatã de conducãtorii desemnaţi ai acesteia, cuprinzând, pentru fiecare dintre acţionari, cel puţin urmãtoarele informaţii: denumirea completã, forma juridicã, adresa sediului social, numãrul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv elemente de identificare echivalente în cazul persoanelor juridice strãine, sau, dupã caz, numele, prenumele şi adresa de domiciliu, cota de participare la capitalul social al instituţiei financiare nebancare şi drepturile de vot, precum şi structura grupului din care fac parte aceştia;
g) documentaţia prevãzutã la art. 23 pentru acţionari;
h) documentaţia prevãzutã la art. 24 pentru auditorul statutar sau firma de audit;
i) lista normelor interne care reglementeazã activitatea instituţiei financiare nebancare, elaborate cu respectarea cerinţelor <>Legii nr. 93/2009 şi reglementãrilor emise în aplicare, însoţitã de declaraţia privind aprobarea acestora de cãtre organele statutare. Ambele documente trebuie sã fie semnate de conducãtorii desemnaţi ai instituţiei financiare nebancare;
j) declaraţie din care sã rezulte cã entitatea dispune de un sistem informatic care sã asigure cel puţin realizarea de raportãri cãtre Banca Naţionalã a României în termenele şi formatul prevãzute de reglementãrile emise de Banca Naţionalã a României;
k) pentru sediile secundare existente la data depunerii cererii de înscriere se va transmite o listã cuprinzând datele de identificare a acestora, însoţitã de o informare cu privire la adresa, obiectul de activitate şi identitatea persoanei/persoanelor desemnate sã asigure conducerea sediului secundar.
ART. 20
(1) În vederea obţinerii documentului care atestã înscrierea în Registrul general, în termen de 30 de zile de la data înmatriculãrii în registrul comerţului, sucursalele din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice strãine, trebuie sã prezinte Bãncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare o cerere de înscriere în Registrul general, a cãrei formã este prevãzutã în anexa nr. 1, însoţitã de urmãtoarea documentaţie:
a) un extras eliberat de autoritatea din ţara de origine similarã oficiului registrului comerţului, care sã ateste cel puţin înmatricularea instituţiei financiare, persoanã juridicã strãinã, identitatea reprezentanţilor legali ai acesteia, obiectul ei de activitate şi identitatea acţionarilor;
b) scrisoare din partea instituţiei de credit la care a fost depus capitalul de dotare, care sã confirme depunerea acestuia de cãtre instituţia financiarã persoanã juridicã strãinã;
c) indicarea, dacã este cazul, a autoritãţii competente însãrcinate cu supravegherea pe bazã individualã/consolidatã, a instituţiei financiare, persoanã juridicã strãinã;
d) hotãrârea organului statutar al instituţiei financiare, persoanã juridicã strãinã, referitoare la deschiderea unei sucursale pe teritoriul României, din care sã rezulte cel puţin obiectul de activitate, capitalul de dotare şi conducãtorii;
e) certificatul de înregistrare a sucursalei şi extras de la oficiul registrului comerţului, din care sã rezulte cel puţin obiectul de activitate şi conducãtorii;
f) documentaţia prevãzutã la art. 21 pentru conducãtorii sucursalei;
g) documentaţia prevãzutã la art. 24 pentru auditorul statutar sau firma de audit;
h) lista cu acţionarii, semnatã de conducãtorii desemnaţi ai instituţiei financiare, persoanã juridicã strãinã, cuprinzând, pentru fiecare dintre acţionari, cel puţin urmãtoarele informaţii: denumirea completã, forma juridicã, adresa sediului social, numãrul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv elemente de identificare echivalente în cazul persoanelor juridice strãine, sau, dupã caz, numele, prenumele şi adresa de domiciliu, cota de participare la capitalul social al instituţiei financiare nebancare şi drepturile de vot, precum şi structura grupului din care fac parte aceştia;
i) documentaţia prevãzutã la art. 23 pentru acţionari;
j) lista normelor interne care reglementeazã activitatea sucursalei, elaborate cu respectarea cerinţelor <>Legii nr. 93/2009 şi ale reglementãrilor emise în aplicare, însoţitã de declaraţia privind aprobarea acestora de cãtre organele statutare. Ambele documente trebuie sã fie semnate de conducãtorii sucursalei;
k) declaraţie din care sã rezulte cã sucursala dispune de un sistem informatic care sã asigure cel puţin realizarea de raportãri cãtre Banca Naţionalã a României în termenele şi formatul prevãzute de reglementãrile emise de Banca Naţionalã a României.
(2) În cazul deschiderii de cãtre o instituţie financiarã, persoanã juridicã strãinã, a mai multor sedii secundare concomitent, una dintre acestea va fi desemnatã ca sucursalã principalã, iar decizia va fi comunicatã Bãncii Naţionale a României.
(3) Sucursala principalã a instituţiei financiare, persoanã juridicã strãinã, va asigura comunicarea cu Banca Naţionalã a României, precum şi îndeplinirea tuturor cerinţelor prevãzute de <>Legea nr. 93/2009 şi de reglementãrile emise în aplicare.
(4) Procedura prevãzutã la alin. (1) va fi urmatã numai de sucursala principalã.
(5) Pentru fiecare dintre celelalte sedii secundare, comunicarea privind înfiinţarea lor va fi însoţitã de hotãrârea organului competent al instituţiei financiare, persoanã juridicã strãinã, din care sã rezulte: obiectul de activitate, identitatea persoanei/persoanelor desemnate sã asigure conducerea sediului secundar, precum şi adresa acestuia.
ART. 21
Pentru fiecare dintre conducãtorii instituţiilor financiare nebancare se transmite urmãtoarea documentaţie:
a) copia actului de identitate, a cãrei conformitate cu originalul va fi certificatã de titularul actului de identitate;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritãţile competente din ţara în care are stabilit/stabilitã domiciliul/reşedinţa;
c) curriculum vitae, care va cuprinde inclusiv informaţii ce fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevãzute la art. 17;
d) chestionarul al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 2b, completat şi semnat de aceste persoane;
e) declaraţia al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 2a, completatã şi semnatã de aceste persoane.
ART. 22
(1) Pentru administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane juridice, se remit urmãtoarele documente:
a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similarã din ţara de origine, care sã ateste cel puţin denumirea şi data înmatriculãrii;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritãţile competente din ţara de origine, potrivit legislaţiei din statul respectiv;
c) copia actului de identitate al reprezentantului permanent, a cãrei conformitate cu originalul va fi certificatã de titularul actului de identitate;
d) declaraţia al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 2a, completatã şi semnatã de aceste persoane.
(2) Pentru administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane fizice, se vor remite urmãtoarele documente:
a) copia actului de identitate, a cãrei conformitate cu originalul va fi certificatã de titularul actului de identitate;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritãţile competente din ţara în care au stabilit/stabilitã domiciliul/reşedinţa;
c) declaraţia al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 2a, completatã şi semnatã de aceste persoane.
ART. 23
(1) Pentru fiecare dintre acţionari, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor reglementate şi supravegheate prudenţial de Banca Naţionalã a României, se prezintã urmãtoarele documente:
a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similarã din ţara de origine, care sã ateste cel puţin denumirea, sediul social, data înmatriculãrii, persoanele împuternicite legal sã reprezinte persoana juridicã şi obiectul de activitate al acesteia;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritãţile competente din ţara de origine, potrivit legislaţiei din statul respectiv;
c) declaraţia al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 2a, completatã şi semnatã de aceste persoane.
(2) Pentru fiecare dintre acţionari, persoane fizice, se prezintã urmãtoarele documente:
a) copia actului de identitate, a cãrei conformitate cu originalul va fi certificatã de titularul actului de identitate;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritãţile competente din ţara în care are stabilit/stabilitã domiciliul/reşedinţa;
c) declaraţia al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 2a, completatã şi semnatã de aceste persoane.
ART. 24
Pentru auditorul statutar sau firma de audit se prezintã urmãtoarele documente:
a) documentul eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România care atestã autorizarea în calitate de auditor;
b) declaraţie semnatã de auditorul statutar, respectiv de reprezentantul legal al firmei de audit, care sã confirme încheierea unui contract de audit cu instituţia financiarã nebancarã;
c) copia actului de identitate al auditorului statutar, respectiv al reprezentantului permanent al firmei de audit, a cãrei conformitate cu originalul va fi certificatã de titularul actului de identitate;
d) certificatul de cazier judiciar al auditorului statutar, respectiv al firmei de audit sau alt document echivalent eliberat de autoritãţile competente din ţara în care are stabilit/stabilitã domiciliul/reşedinţa, respectiv din ţara de origine;
e) declaraţia al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 2a, completatã şi semnatã de aceste persoane.
ART. 25
(1) Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Bãncii Naţionale a României poate respinge cererea de înscriere în Registrul general pentru urmãtoarele motive:
a) nerespectarea cerinţei privind nivelul minim al capitalului social, respectiv al capitalului de dotare;
b) neîndeplinirea de cãtre conducãtori a cerinţelor privind reputaţia şi experienţa profesionalã;
c) depunerea incompletã ori cu întârziere a documentaţiei prevãzute de prezenta secţiune;
d) nerespectarea termenului prevãzut la <>art. 25 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 ;
e) nerespectarea termenelor stabilite conform prevederilor art. 4;
f) nerespectarea altor condiţii prevãzute în <>Legea nr. 93/2009 sau în prezentul regulament.
(2) Respingerea cererii de înscriere în Registrul general va fi comunicatã instituţiei financiare nebancare de Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Bãncii Naţionale a României, împreunã cu motivele care au stat la baza acestei decizii.
(3) Decizia de respingere a cererii poate fi contestatã în condiţiile prevãzute de lege.

SECŢIUNEA a 2-a
Înscrierea în Registrul special

ART. 26
(1) Criteriile pentru înscrierea în Registrul special a instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general şi limitele aferente acestora sunt:
a) nivelul cumulat al capitalurilor proprii şi surselor împrumutate pe baza contractelor de împrumut/finanţare existente în sold sã fie de minimum 50.000.000 lei;
b) nivelul cumulat al creditelor/finanţãrilor acordate şi angajamentelor asumate existente în sold sã fie de minimum 25.000.000 lei.
(2) Înscrierea instituţiilor financiare nebancare în Registrul special se efectueazã de cãtre Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Bãncii Naţionale a României în situaţia în care Direcţia supraveghere constatã cã, pentru 3 perioade de raportare trimestrialã succesive, sunt îndeplinite cumulativ limitele aferente celor douã criterii prevãzute la alin. (1).
ART. 27
(1) Evaluarea îndeplinirii de cãtre instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general a criteriilor pentru înscrierea în Registrul special se efectueazã pe baza raportãrilor transmise de acestea conform prezentului regulament.
(2) În aplicarea alin. (1), instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general raporteazã trimestrial Bãncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere situaţia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special, prin intermediul formularului prevãzut în anexa nr. 3, semnat de conducãtorii instituţiei. Formularul de raportare se transmite, în format letric şi în format electronic la adresa de e-mail ifn@bnro.ro, în termen de 25 de zile de la încheierea trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea.
ART. 28
(1) Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general trebuie sã îşi monitorizeze permanent criteriile pentru înscrierea în Registrul special în vederea asigurãrii premiselor îndeplinirii, simultan cu înscrierea în Registrul special, a obligaţiei de încadrare în cerinţele speciale prevãzute de <>Legea nr. 93/2009 şi de reglementãrile emise de Banca Naţionalã a României.
(2) Înscrierea în Registrul special nu atestã recunoaşterea de cãtre Banca Naţionalã a României a îndeplinirii cerinţelor speciale prevãzute de <>Legea nr. 93/2009 şi de reglementãrile emise în aplicare, ci instituie obligaţia instituţiilor financiare nebancare de a se încadra în cerinţele în cauzã.
(3) Instituţiile financiare nebancare transmit Direcţiei supraveghere din cadrul Bãncii Naţionale a României documentele din care rezultã îndeplinirea cerinţelor speciale în termenele şi condiţiile prevãzute la art. 51-55.
ART. 29
Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special şi care, pentru o perioadã care cuprinde 3 raportãri trimestriale succesive, nu mai îndeplinesc cel puţin una dintre limitele aferente criteriilor pentru înscrierea în Registrul special prevãzute la art. 26 alin. (1) vor fi radiate din Registrul special, rãmânând înscrise în Registrul general.

SECŢIUNEA a 3-a
Înscrierea în Registrul de evidenţã

ART. 30
În vederea obţinerii documentului care atestã înscrierea în Registrul de evidenţã, în termen de 30 de zile de la data înscrierii lor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau, dupã caz, de la data înmatriculãrii în registrul comerţului, entitãţile ce intenţioneazã sã desfãşoare activitãţi de creditare exclusiv din fonduri publice ori puse la dispoziţie în baza unor acorduri guvernamentale transmit Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Bãncii Naţionale a României cererea de înscriere, a cãrei formã este prevãzutã în anexa nr. 1, însoţitã de urmãtoarea documentaţie:
a) copia certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi a certificatului de înregistrare fiscalã, respectiv a certificatului de înregistrare în registrul comerţului;
b) copia actului constitutiv şi, dupã caz, a statutului şi dovada înregistrãrii acestuia la grefa instanţei competente/oficiul registrului comerţului;
c) documentaţia prevãzutã la art. 21 lit. a), b) şi e) pentru conducãtori;
d) documentaţia prevãzutã la art. 22 pentru persoanele care asigurã administrarea, dupã caz;
e) documentaţia prevãzutã la art. 23 pentru asociaţi/acţionari.
ART. 31
În vederea obţinerii documentului care atestã înscrierea în Registrul de evidenţã, în termen de 30 de zile de la data înmatriculãrii în registrul comerţului, entitãţile ce intenţioneazã sã desfãşoare activitãţi de creditare sub forma caselor de amanet vor transmite Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Bãncii Naţionale a României cererea de înscriere, a cãrei formã este prevãzutã în anexa nr. 1, însoţitã de urmãtoarea documentaţie:
a) copia certificatului de înregistrare în registrul comerţului;
b) copia actului constitutiv şi dovada înregistrãrii acestuia la oficiul registrului comerţului;
c) documentaţia prevãzutã la art. 21 lit. a), b) şi e) pentru conducãtori;
d) documentaţia prevãzutã la art. 22 pentru persoanele care asigurã administrarea;
e) documentaţia prevãzutã la art. 23 pentru asociaţi/acţionari.
ART. 32
(1) Sucursalele din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice strãine, ce intenţioneazã sã desfãşoare activitãţi de creditare exclusiv din fonduri publice ori puse la dispoziţie în baza unor acorduri guvernamentale sau sub forma caselor de amanet, vor transmite Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Bãncii Naţionale a României, în termen de 30 de zile de la data înmatriculãrii în registrul comerţului, cererea al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 1, însoţitã de urmãtoarea documentaţie:
a) un extras eliberat de autoritatea din ţara de origine similarã oficiului registrului comerţului, care sã ateste cel puţin înmatricularea instituţiei financiare strãine, identitatea reprezentanţilor acesteia şi obiectul de activitate;
b) copia certificatului de înregistrare în registrul comerţului;
c) documentaţia prevãzutã la art. 21 lit. a), b) şi e) pentru conducãtori;
d) documentaţia prevãzutã la art. 23 pentru asociaţi/acţionari.
(2) Prevederile art. 20 alin. (2)-(4) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 33
În vederea obţinerii documentului care atestã înscrierea în Registrul de evidenţã, în termen de 30 de zile de la data înscrierii lor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, casele de ajutor reciproc vor transmite Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Bãncii Naţionale a României cererea de înscriere, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 1, însoţitã de urmãtoarea documentaţie:
a) copia certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi a certificatului de înregistrare fiscalã;
b) copia actului constitutiv şi, dupã caz, a statutului şi dovada înregistrãrii acestuia/acestora la grefa instanţei competente;
c) documentaţia prevãzutã la art. 21 lit. a), b) şi e) pentru conducãtori.
ART. 34
(1) Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Bãncii Naţionale a României poate respinge cererea de înscriere în Registrul de evidenţã pentru urmãtoarele motive:
a) depunerea incompletã ori cu întârziere a documentaţiei prevãzute de prezenta secţiune;
b) nerespectarea termenului prevãzut la <>art. 36 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 ;
c) nerespectarea termenelor stabilite conform prevederilor art. 4 ;
d) nerespectarea altor condiţii prevãzute în <>Legea nr. 93/2009 sau de prezentul regulament.
(2) Respingerea cererii de înscriere în Registrul de evidenţã va fi comunicatã instituţiei financiare nebancare de Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Bãncii Naţionale a României împreunã cu motivele care au stat la baza acestei decizii.
(3) Decizia de respingere a cererii poate fi contestatã în condiţiile prevãzute la <>art. 60 din Legea nr. 93/2009 .

SECŢIUNEA a 4-a
Notificarea şi înscrierea în Registrul de evidenţã a instituţiilor financiare nebancare în conformitate cu prevederile <>art. 69 din Legea nr. 93/2009

ART. 35
(1) În vederea înregistrãrii în Registrul de evidenţã, casele de ajutor reciproc menţionate la <>art. 69 din Legea nr. 93/2009 vor remite Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Bãncii Naţionale a României cererea de înscriere în Registrul de evidenţã, prevãzutã în anexa nr. 1, însoţitã de documentele prevãzute la art. 33, precum şi o declaraţie pe propria rãspundere a conducãtorului din care sã rezulte fundamentarea cauzelor care au determinat neînscrierea în una dintre listele întocmite de Banca Naţionalã a României în baza titlului I al <>Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 266/2006 , cu modificãrile ulterioare.
(2) Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Bãncii Naţionale a României analizeazã fundamentarea prevãzutã la alin. (1) şi decide asupra îndeplinirii de cãtre casele de ajutor reciproc a cerinţei prevãzute la <>art. 69 din Legea nr. 93/2009 .
(3) Caselor de ajutor reciproc prevãzute la alin. (1) li se aplicã în mod corespunzãtor dispoziţiile art. 34, cu excepţia alin. (1) lit. b).

CAP. III
Procedura de comunicare a modificãrilor intervenite în situaţia instituţiilor financiare nebancare

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii comune

ART. 36
(1) Dacã prezentul regulament nu prevede altfel, comunicarea modificãrilor prevãzute în prezentul capitol se va transmite Bãncii Naţionale a României în termen de 30 de zile de la data realizãrii acestora sau, dupã caz, de la data înregistrãrii menţiunilor corespunzãtoare în registrul comerţului/Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
(2) Comunicarea va fi însoţitã de copia certificatã de oficiul registrului comerţului, de autoritatea similarã din ţara de origine sau de grefa instanţei competente, de pe înscrisurile care atestã înregistrarea menţiunilor corespunzãtoare modificãrilor efectuate.
(3) Pentru toate modificãrile decise de organele statutare, comunicarea trebuie însoţitã şi de hotãrârea organului statutar în baza cãreia a fost efectuatã înregistrarea prevãzutã la alin. (2).
(4) Dispoziţiile prezentului capitol se aplicã şi modificãrilor elementelor comunicate Bãncii Naţionale a României potrivit prevederilor prezentului capitol.
ART. 37
Comunicãrile prevãzute de prezentul capitol vor fi transmise de instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general la Direcţia supraveghere din cadrul Bãncii Naţionale a României şi, respectiv, de instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul de evidenţã la Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Bãncii Naţionale a României şi vor fi semnate de conducãtorii instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, sau, dupã caz, de conducãtorii sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice strãine.
ART. 38
Banca Naţionalã a României poate solicita instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române/sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice strãine, documente în completarea documentelor aferente modificãrilor în situaţie sau prin care sã se aducã modificãri acestora.

SECŢIUNEA a 2-a
Modificãri în situaţia instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general

ART. 39
(1) Se supun comunicãrii cãtre Banca Naţionalã a României - Direcţia supraveghere modificãrile în situaţia instituţiilor financiare nebancare referitoare la:
a) denumirea, sediul social şi numãrul de telefon/fax ale instituţiei financiare nebancare;
b) majorarea sau reducerea capitalului social;
c) modificãrile aduse obiectului de activitate principal şi secundar, dupã caz;
d) deschiderea/închiderea de sucursale sau alte sedii secundare pe teritoriul României;
e) deschiderea/închiderea de sucursale sau alte sedii secundare în strãinãtate;
f) acţionari;
g) conducãtori;
h) administratori/membrii consiliului de supraveghere;
i) auditorul statutar sau firma de audit.
(2) Vor fi comunicate Bãncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere modificãrile în situaţia sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice strãine, referitoare la:
a) sediul şi numãrul de telefon/fax ale sucursalei instituţiei financiare, persoanã juridicã strãinã;
b) majorarea sau reducerea capitalului de dotare;
c) modificãrile aduse obiectului de activitate principal şi secundar;
d) conducãtorii sucursalei instituţiei financiare, persoanã juridicã strãinã;
e) auditorul statutar sau firma de audit;
f) deschiderea/închiderea de alte sedii secundare.
(3) Sucursalele din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice strãine, vor comunica, în termen de 30 de zile de la realizare sau, dupã caz, de la data înregistrãrii menţiunilor la autoritãţile competente, urmãtoarele informaţii:
a) modificãrile privind denumirea şi sediul social ale instituţiei financiare, persoanã juridicã strãinã;
b) modificãri cu privire la acţionarii instituţiei financiare, persoanã juridicã strãinã;
c) iniţierea oricãror proceduri care ar putea avea ca urmare lichidarea instituţiei financiare, persoanã juridicã strãinã.
ART. 40
Modificarea adresei sediului va fi comunicatã în cazurile prevãzute la art. 39 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. a) şi, în prealabil, cu cel puţin 14 zile înainte de încetarea folosirii efective a locaţiei.
ART. 41
Hotãrârea organului statutar de majorare a capitalului social al unei instituţii financiare nebancare va fi însoţitã şi de informaţii privind îndeplinirea cerinţei prevãzute la <>art. 18 alin. (3) din Legea nr. 93/2009 .
ART. 42
(1) Comunicarea cu privire la deschiderea de cãtre o instituţie financiarã nebancarã, persoanã juridicã românã, a unei sucursale sau a altui sediu secundar pe teritoriul României va fi însoţitã de o informare privind obiectul de activitate, identitatea persoanei/persoanelor desemnate sã asigure conducerea sediului secundar şi adresa sediului secundar.
(2) Comunicarea cu privire la deschiderea de cãtre o instituţie financiarã nebancarã, persoanã juridicã românã, a unei sucursale sau a altui sediu secundar în strãinãtate va include hotãrârea organului statutar, din care sã rezulte cel puţin obiectul de activitate, identitatea persoanei/persoanelor desemnate sã asigure conducerea sediului secundar şi adresa sediului secundar.
ART. 43
Comunicarea privind deschiderea de cãtre o instituţie financiarã, persoanã juridicã strãinã, a altor sedii secundare pe teritoriul României va cuprinde informaţii cu privire la obiectul de activitate, identitatea persoanei/persoanelor desemnate sã asigure conducerea acestora, precum şi adresa sediilor secundare.
ART. 44
Comunicarea referitoare la modificãrile privind acţionarii cuprinde elementele prevãzute la art. 19 lit. f), respectiv la art. 20 lit. h) şi va fi însoţitã de documentaţia prevãzutã la art. 23.
ART. 45
Comunicarea referitoare la modificãrile privind conducãtorii instituţiei financiare nebancare va fi însoţitã, dupã caz, de documentaţia prevãzutã la art. 21 şi de motivarea deciziei de schimbare din funcţie a conducãtorilor anteriori.
ART. 46
Comunicarea cu privire la modificãrile privind administratorii/membrii consiliului de supraveghere ai instituţiei financiare nebancare va fi însoţitã, dupã caz, de documentaţia prevãzutã la art. 22.
ART. 47
Comunicarea referitoare la modificãrile cu privire la auditorul statutar sau la firma de audit va fi însoţitã, dupã caz, de documentaţia prevãzutã la art. 24.

SECŢIUNEA a 3-a
Modificãri în situaţia instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul general, ca urmare a fuziunii şi divizãrii

ART. 48
Dacã prin fuziune sau divizare se înfiinţeazã ori se reorganizeazã una sau mai multe entitãţi care intenţioneazã sã desfãşoare activitate de creditare, acestora le sunt aplicabile prevederile secţiunii 1 a cap. II.
ART. 49
Prin derogare de la dispoziţiile art. 26 alin. (2) instituţia financiarã nebancarã rezultatã în urma fuziunii a douã sau mai multe instituţii financiare nebancare, din care cel puţin una este înscrisã în Registrul special, se înregistreazã în Registrul special în aceleaşi condiţii cu cele prevãzute la art. 28.
ART. 50
(1) Instituţiile financiare nebancare supuse unui proces de fuziune sau divizare trebuie sã comunice Bãncii Naţionale a României aceasta împreunã cu modificãrile intervenite în situaţia lor potrivit secţiunilor 1 şi 2 din prezentul capitol.
(2) Pentru acele elemente care nu au suferit modificãri ca urmare a procesului de fuziune sau divizare, conducãtorii instituţiilor financiare nebancare prezintã o declaraţie pe propria rãspundere din care sã rezulte acest fapt.

SECŢIUNEA a 4-a
Modificãri specifice în situaţia instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul special

ART. 51
(1) Instituţiile financiare nebancare transmit Bãncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, în termen de 30 de zile de la data primirii comunicãrii înscrierii în Registrul special, documentele din care rezultã îndeplinirea cerinţelor speciale privind calitatea:
a) acţionarilor semnificativi direcţi şi indirecţi;
b) conducãtorilor;
c) administratorilor şi membrilor consiliului de supraveghere;
d) auditorului statutar sau firmei de audit.
(2) În cazul în care de la data ultimei comunicãri la Banca Naţionalã a României a modificãrilor intervenite în situaţia instituţiilor financiare nebancare nu au avut loc alte modificãri, în locul documentelor prevãzute în prezenta secţiune se va remite o declaraţie în acest sens, semnatã de conducãtorii instituţiilor financiare nebancare, în care se vor enumera documentele aflate în evidenţele Bãncii Naţionale a României care nu au suferit modificãri.
(3) Modificãrile aduse normelor remise Bãncii Naţionale a României potrivit <>art. 32 alin. (2) din Legea nr. 93/2009 vor fi transmise Direcţiei supraveghere din cadrul Bãncii Naţionale a României în termen de 5 zile de la aprobarea acestora de cãtre organele statutare.
ART. 52
(1) În aplicarea prevederilor <>art. 31 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 , Banca Naţionalã a României evalueazã soliditatea financiarã a acţionarului semnificativ din perspectiva capacitãţii acestuia de a susţine participaţia sa, de a menţine o structurã financiarã solidã şi de a asigura administrarea prudentã şi sãnãtoasã a instituţiei financiare nebancare, precum şi structura grupului din care face parte, care trebuie sã permitã exercitarea unei supravegheri eficiente şi realizarea unui schimb eficient de informaţii cu autoritãţile competente.
(2) Pentru scopul realizãrii evaluãrii prevãzute la alin. (1), instituţia financiarã nebancarã prezintã pentru acţionarii semnificativi direcţi şi indirecţi documentaţia prevãzutã la art. 23, însoţitã, dupã caz, de ultima situaţie financiarã a acestora depusã la organele competente, respectiv de elemente care sã facã dovada capacitãţii de a susţine participaţia sa, şi de o prezentare a structurii grupului din care face parte care sã cuprindã informaţii referitoare la: autoritatea responsabilã cu supravegherea respectivelor persoane şi sistemul de supraveghere, legislaţia în domeniul secretului profesional şi al schimbului de informaţii, al prevenirii spãlãrii banilor şi finanţãrii terorismului şi orice alte informaţii relevante privind eventuale impedimente în privinţa schimbului de informaţii şi exercitãrii supravegherii.
ART. 53
(1) În aplicarea prevederilor <>art. 31 alin. (2) din Legea nr. 93/2009 , Banca Naţionalã a României evalueazã îndeplinirea de cãtre conducãtori a cerinţelor prevãzute la art. 14-17 din prezentul regulament, pe baza documentelor prevãzute la art. 21, completate în mod corespunzãtor.
(2) Cerinţele prevãzute la alin. (1) se pot considera îndeplinite în cazul conducãtorilor desemnaţi anterior înscrierii în Registrul special.
ART. 54
(1) În aplicarea prevederilor <>art. 31 alin. (2) din Legea nr. 93/2009 , criteriile prevãzute la art. 14-17 din prezentul regulament sunt incidente şi administratorilor şi membrilor consiliului de supraveghere.
(2) În cazul administratorilor şi membrilor consiliului de supraveghere persoane juridice, condiţia privind reputaţia se aplicã persoanei juridice şi reprezentantului permanent al acesteia, desemnat sã asigure administrarea instituţiei financiare nebancare, iar cerinţa privind experienţa se aplicã numai reprezentantului permanent.
(3) Pentru evaluarea îndeplinirii cerinţelor prevãzute la alin. (2) de cãtre persoana juridicã, instituţia financiarã nebancarã transmite hotãrârea organului competent cu privire la desemnarea acestor persoane, precum şi urmãtoarea documentaţie:
a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similarã din ţara de origine, care sã ateste cel puţin denumirea, sediul social, data înmatriculãrii, persoanele împuternicite legal sã reprezinte persoana juridicã şi obiectul de activitate al acesteia;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritãţile competente din ţara de origine;
c) chestionarul al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 2b, completat şi semnat de aceste persoane.
(4) Pentru reprezentantul permanent al persoanei juridice se vor transmite:
a) copia actului de identitate, a cãrei conformitate cu originalul va fi certificatã de titularul actului de identitate;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritãţile competente din ţara în care are stabilit/stabilitã domiciliul/reşedinţa;
c) chestionarul al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 2b, completat şi semnat de aceste persoane;
d) curriculum vitae din care sã rezulte inclusiv îndeplinirea cerinţelor prevãzute la art. 17.
(5) În cazul administratorilor şi membrilor consiliului de supraveghere persoane fizice se va transmite documentaţia prevãzutã la alin. (4).
ART. 55
(1) În aplicarea prevederilor <>art. 55 alin. (2) din Legea nr. 93/2009 , Banca Naţionalã a României evalueazã auditorul statutar sau firma de audit pe baza experienţei şi capacitãţii acesteia şi/sau a persoanei care coordoneazã echipa ce va realiza misiunea de audit, în domeniul auditului financiar.
(2) Se pot considera îndeplinite cerinţele prevãzute la alin. (1) în cazul în care auditorul statutar sau firma de audit a fost aprobatã deja de Banca Naţionalã a României pentru o instituţie de credit sau o sucursalã a unei instituţii de credit strãine ori dacã a fost agreatã în aceastã calitate la o altã instituţie financiarã nebancarã/sucursalã a unei instituţii financiare nebancare, persoanã juridicã strãinã, înscrisã în Registrul special. În aceastã situaţie, documentele prevãzute la alin. (3) se vor înlocui cu o declaraţie, semnatã de auditorul statutar/reprezentantul legal al firmei de audit, din care sã rezulte cã a fost încheiat un contract de audit cu instituţia financiarã nebancarã, precum şi faptul cã informaţiile cuprinse în documentaţia existentã la Banca Naţionalã a României nu au suferit modificãri, ori, dupã caz, va cuprinde o informare cu privire la modificãrile intervenite.
(3) Pentru evaluarea calitãţii auditorului statutar sau firmei de audit documentaţia prevãzutã la art. 24 va fi însoţitã şi de urmãtoarele documente:
a) curriculum vitae pentru auditorul statutar/persoana fizicã care coordoneazã echipa ce va realiza misiunea de audit, din care sã rezulte inclusiv experienţa în domeniul auditului financiar al instituţiilor financiare şi/sau al instituţiilor de credit;
b) comunicare semnatã de auditorul statutar/reprezentantul legal al firmei de audit, din care sã rezulte instituţiile financiare şi instituţiile de credit la care au fost efectuate misiuni de audit financiar şi perioadele în care acestea au fost efectuate.

SECŢIUNEA a 5-a
Modificãri în situaţia sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice strãine, înscrise în Registrul special

ART. 56
Sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice strãine, li se aplicã dispoziţiile secţiunii a 4-a, cu excepţia art. 51 alin. (1) lit. c) şi art. 54.

SECŢIUNEA a 6-a
Modificãri în situaţia entitãţilor înscrise în Registrul de evidenţã

ART. 57
(1) Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul de evidenţã vor comunica modificãrile referitoare la denumire, adresa sediului social, forma juridicã, conducãtori şi starea entitãţii, respectiv dacã se aflã într-o procedurã care poate avea drept urmare lichidarea/dizolvarea entitãţii.
(2) Prevederile alin. (1) se aplicã în mod corespunzãtor pentru sucursalele din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice strãine, înscrise în Registrul de evidenţã. Pentru sediile secundare înfiinţate ulterior, comunicarea privind înfiinţarea lor va cuprinde: obiectul de activitate, identitatea persoanei/persoanelor desemnate sã asigure conducerea acestora, precum şi adresa sediilor secundare.

CAP. IV
Dispoziţii privind cerinţele prudenţiale

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii comune

ART. 58
Dispoziţiile prezentului capitol se aplicã instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, şi, în mod corespunzãtor, sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice strãine, înscrise în Registrul special şi reglementeazã:
(i) metodologia de calcul al fondurilor proprii şi nivelul minim al acestora;
(ii) limitele maxime de expunere a instituţiilor financiare nebancare faţã de contrapartide;
(iii) cadrul general privind organizarea, controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor semnificative.

SECŢIUNEA a 2-a
Fonduri proprii

ART. 59
Fondurile proprii ale instituţiilor financiare nebancare sunt formate din capital propriu şi capital suplimentar, din care se deduc elementele prevãzute la art. 63 alin. (1).
ART. 60
(1) Capitalul propriu al instituţiilor financiare nebancare cuprinde:
a) capital social subscris şi vãrsat/capital de dotare;
b) prime de capital, integral încasate, aferente capitalului social;
c) rezerve legale;
d) rezerve statutare sau contractuale;
e) alte rezerve constituite din profitul net;
f) rezultat reportat reprezentând profit net nerepartizat.
(2) Pentru determinarea nivelului capitalului propriu se vor deduce urmãtoarele elemente:
a) sumele din profitul net al exerciţiului financiar precedent reprezentând dividende;
b) rezultatul reportat reprezentând pierdere;
c) rezultatul exerciţiului financiar curent reprezentând pierdere;
d) repartizarea profitului;
e) valoarea neamortizatã a cheltuielilor de constituire;
f) valoarea neamortizatã a altor imobilizãri necorporale;
g) valoarea neamortizatã a fondului comercial;
h) valoarea imobilizãrilor necorporale în curs şi avansuri acordate pentru imobilizãrile necorporale;
i) acţiuni proprii rãscumpãrate în vederea reducerii capitalului social;
j) valoarea operaţiunilor efectuate în condiţii de favoare, dacã este cazul.
ART. 61
(1) În calculul fondurilor proprii se poate include şi profitul interimar înregistrat pânã la data determinãrii nivelului fondurilor proprii, cu condiţia sã fie net de orice obligaţii previzibile şi sã fie verificat, cu respectarea principiilor şi a regulilor de contabilizare şi evaluare în vigoare aplicabile, de cãtre persoanele cu astfel de atribuţii din cadrul instituţiei financiare nebancare,.
(2) Regimul prevãzut la alin. (1) se aplicã şi profitului net al ultimului exerciţiu financiar, pânã la data la care acesta face obiectul auditãrii.
ART. 62
(1) Capitalul suplimentar se compune din:
a) rezerve şi fonduri speciale constituite potrivit reglementãrilor speciale aplicabile;
b) rezerve din reevaluarea imobilizãrilor corporale şi a altor reevaluãri efectuate potrivit legii;
c) împrumuturi subordonate primite, inclusiv fondurile puse la dispoziţia instituţiilor financiare nebancare, asimilate, potrivit legii, împrumuturilor subordonate;
d) alte elemente, de natura fondurilor şi/sau rezervelor.
(2) Pentru a fi incluse în capitalul suplimentar, elementele menţionate la alin. (1) lit. d) trebuie sã îndeplineascã, cumulativ, urmãtoarele condiţii:
a) sunt la dispoziţia instituţiei financiare nebancare pentru a fi utilizate imediat şi fãrã restricţii în vederea acoperirii riscurilor sau pierderilor specifice activitãţii de creditare;
b) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale instituţiei financiare nebancare;
c) nivelul lor este stabilit de organele abilitate ale instituţiei financiare nebancare.
ART. 63
(1) Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii se vor deduce din valoarea totalã a componentelor fondurilor proprii sumele reprezentând participaţii în alte entitãţi, care depãşesc 10% din capitalul social al acestora din urmã, creditele subordonate şi alte creanţe de aceeaşi naturã faţã de respectivele entitãţi.
(2) Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii se vor lua în calcul numai acele împrumuturi subordonate care îndeplinesc, cumulativ, urmãtoarele condiţii:
a) numai sumele integral trase pot fi luate în calcul;
b) în cazul împrumuturilor subordonate la termen, scadenţa iniţialã trebuie sã fie de cel puţin 5 ani, dupã care pot fi rambursate;
c) în cazul împrumuturilor subordonate pe duratã nedeterminatã, rambursarea nu se poate efectua mai devreme de 5 ani de la data solicitãrii rambursãrii;
d) la calculul nivelului fondurilor proprii, volumul împrumuturilor subordonate va fi redus gradual cu 5 ani înaintea scadenţei, prin aplicarea unor cote procentuale semestriale egale;
e) contractele de împrumut sã nu includã clauza rambursãrii anticipate a datoriei în alte circumstanţe decât lichidarea instituţiei financiare nebancare;
f) în cazul lichidãrii instituţiei financiare nebancare, împrumuturile subordonate au un rang inferior celorlalte datorii şi nu vor fi rambursate pânã când restul datoriilor nu au fost achitate.
ART. 64
(1) Valoarea cu care este redusã gradual suma inclusã în fondurile proprii aferentã unui împrumut subordonat se determinã prin aplicarea unei cote procentuale semestriale asupra sumei totale iniţiale a împrumutului respectiv şi este constantã pe întreg parcursul perioadei de 5 ani, astfel încât, la sfârşitul ultimului semestru înaintea scadenţei finale, valoarea cumulatã a reducerilor sã fie egalã cu suma totalã iniţialã a împrumutului respectiv.
(2) În cadrul perioadei de 5 ani, valoarea semestrialã constantã cu care trebuie redusã suma aferentã împrumutului subordonat care intrã în calculul nivelului fondurilor proprii se scade integral la sfârşitul ultimei luni aferente semestrului în curs.
(3) Semestrele sunt determinate pentru fiecare împrumut subordonat în parte în funcţie de scadenţa finalã a acestuia.
ART. 65
(1) Instituţiile financiare nebancare determinã lunar nivelul fondurilor proprii, potrivit dispoziţiilor prezentei secţiuni, pe baza datelor înscrise în balanţa de verificare întocmitã pentru sfârşitul fiecãrei luni şi a datelor calculate extracontabil.
(2) Instituţiile financiare nebancare raporteazã trimestrial nivelul şi componenţa fondurilor proprii, în termen de cel mult 25 de zile de la sfârşitul trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea, formularul de calcul şi raportare fiind transmis dupã cum urmeazã:
1. în format electronic, la adresa de e-mail ifn@bnro.ro;
2. pe suport hârtie, semnat, formularul fiind adresat Direcţiei supraveghere.
(3) Modelul formularului de calcul şi raportare a nivelului fondurilor proprii este prezentat în anexa nr. 4.
ART. 66
Instituţiile financiare nebancare vor menţine permanent nivelul fondurilor proprii cel puţin la nivelul capitalului social minim aplicabil prevãzut în prezentul regulament.
ART. 67
Pentru calculul indicatorilor a cãror determinare se face în funcţie de fondurile proprii, instituţiile financiare nebancare vor utiliza nivelul fondurilor proprii calculat pentru perioada de raportare a respectivilor indicatori.

SECŢIUNEA a 3-a
Expuneri mari

ART. 68
(1) Expunerea unei instituţii financiare nebancare faţã de un singur debitor este consideratã ca fiind expunere mare atunci când valoarea brutã a acesteia este egalã sau depãşeşte 10% din fondurile proprii ale instituţiei financiare nebancare.
(2) Expunerea unei instituţii financiare nebancare faţã de o persoanã aflatã în relaţii speciale cu aceasta este consideratã ca fiind expunere mare atunci când valoarea brutã a acesteia este egalã sau depãşeşte 10% din fondurile proprii ale instituţiei financiare nebancare.
(3) Orice operaţiune care conduce la înregistrarea unei expuneri mari, în sensul alin. (1) şi (2), sau la majorarea acesteia va fi efectuatã numai cu aprobarea prealabilã a consiliului de administraţie sau, dupã caz, a consiliului de supraveghere al instituţiei financiare nebancare. Competenţa de aprobare a majorãrii expunerilor mari poate fi delegatã de consiliul de administraţie sau, dupã caz, de consiliul de supraveghere conducerii instituţiei financiare nebancare, cu condiţia ca limita maximã de majorare a expunerii sã fie prestabilitã de consiliul de administraţie sau, dupã caz, de consiliul de supraveghere.
(4) În cazul în care contrapartida este o persoanã aflatã în relaţii speciale cu instituţia financiarã nebancarã, consiliul de administraţie sau, dupã caz, consiliul de supraveghere va putea aproba o operaţiune ce conduce la înregistrarea unei expuneri mari numai în condiţiile în care decizia este luatã de majoritatea membrilor consiliului, partea interesatã, dacã este cazul, abţinându-se de la vot.
ART. 69
Instituţiile financiare nebancare trebuie sã dispunã de proceduri administrative şi evidenţe operative, împreunã cu mecanisme adecvate de control intern, în scopul:
a) identificãrii şi înregistrãrii tuturor expunerilor mari faţã de un singur debitor şi faţã de persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia financiarã nebancarã şi a schimbãrilor care pot interveni asupra lor, în conformitate cu definiţiile şi cu cerinţele prevãzute în prezentul regulament şi în normele interne, precum şi pentru monitorizarea acestor expuneri în funcţie de politica proprie în materie de expuneri;
b) alocãrii de coduri care sã permitã instituţiei financiare nebancare identificarea unicã a fiecãrui grup reprezentând un singur debitor şi/sau persoane aflate în relaţii speciale cu aceasta, precum şi identificarea fiecãrui membru al acestui grup.
ART. 70
(1) Valoarea netã a expunerilor mari înregistrate de o instituţie financiarã nebancarã faţã de toate persoanele aflate în relaţii speciale cu aceasta nu va depãşi 25% din valoarea fondurilor proprii.
(2) Totalul expunerilor mari nete ale unei instituţii financiare nebancare înscrise în coloana 5 din anexa nr. 8, înregistrate faţã de un singur debitor şi faţã de persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia financiarã nebancarã, nu va depãşi 600% din valoarea fondurilor proprii ale acesteia.
ART. 71
Expunerea agregatã înregistratã de o instituţie financiarã nebancarã nu poate depãşi 1.500% din valoarea fondurilor proprii ale acesteia.
ART. 72
(1) În cazul în care o expunere faţã de un client este garantatã de o terţã parte, instituţiile financiare nebancare pot considera expunerea în cauzã, pentru scopul aplicãrii prezentului regulament, ca fiind înregistratã faţã de terţa parte, şi nu faţã de client, dacã expunerea este garantatã direct, expres, irevocabil şi necondiţionat de cãtre aceastã terţã parte.
(2) În situaţia în care elementele de activ constituind creanţe sau elemente înregistrate în afara bilanţului beneficiazã de o pondere mai micã datoritã existenţei garanţiilor directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate, ponderea mai micã va fi aplicatã doar pãrţii garantate din expunerea în cauzã.
ART. 73
Instituţiile financiare nebancare vor putea efectua operaţiuni în condiţii de favoare numai în conformitate cu prevederile normelor interne aprobate de consiliul de administraţie al acestora sau, dupã caz, de consiliul de supraveghere.
ART. 74
Instituţiile financiare nebancare trebuie sã respecte în permanenţã limitele referitoare la expunerile stabilite la art. 70 şi 71.
ART. 75
(1) Instituţiile financiare nebancare vor raporta trimestrial Bãncii Naţionale a României toate expunerile mari, în sensul prevederilor art. 68 alin. (1) şi (2), precum şi expunerea agregatã, conform formularelor prezentate în anexele nr. 8 şi 9. Modul de calcul al expunerilor este prezentat în anexele nr. 6 şi nr. 7.
(2) Formularele de raportare se transmit de cãtre instituţiile financiare nebancare Bãncii Naţionale a României, în termen de 25 de zile de la încheierea trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea, dupã cum urmeazã:
1. în format electronic, la adresa de e-mail ifn@bnro.ro;
2. pe suport hârtie, semnate, formularele fiind adresate Direcţiei supraveghere.

SECŢIUNEA a 4-a
Organizarea şi controlul intern, administrarea riscurilor semnificative, precum şi desfãşurarea activitãţii de audit intern

ART. 76
Instituţiile financiare nebancare trebuie sã întocmeascã anual un raport asupra activitãţii desfãşurate în domeniul controlului intern, administrãrii riscurilor semnificative şi auditului intern, care va fi analizat în cadrul consiliului de administraţie, respectiv al consiliului de supraveghere.
ART. 77
Fiecare instituţie financiarã nebancarã va avea un regulament propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de organele statutare, prin care va stabili cel puţin:
a) structura organizatoricã a instituţiei financiare nebancare;
b) atribuţiile fiecãrui compartiment al instituţiei financiare nebancare şi relaţiile dintre acestea;
c) activitãţile ce pot fi desfãşurate de sucursale şi alte sedii secundare ale instituţiei financiare nebancare;
d) atribuţiile comitetului de administrare a riscurilor şi ale comitetului de audit;
e) competenţele conducãtorilor, ale persoanelor care asigurã conducerea compartimentelor din cadrul instituţiei financiare nebancare şi a sediilor secundare, precum şi ale salariaţilor care efectueazã operaţiuni în numele şi contul instituţiei financiare nebancare;
f) sistemul de control intern şi organizarea şi funcţionarea activitãţii de audit intern.
ART. 78
Instituţiile financiare nebancare vor organiza activitatea de control intern în scopul atingerii urmãtoarelor obiective:
a) desfãşurarea activitãţii în condiţii de eficienţã;
b) furnizarea unor informaţii credibile, relevante, complete şi oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul instituţiei financiare nebancare şi utilizatorilor externi ai informaţiilor;
c) asigurarea conformitãţii activitãţilor instituţiilor financiare nebancare cu cadrul legal şi cu normele proprii.
ART. 79
În vederea îndeplinirii obiectivelor de control intern, instituţiile financiare nebancare trebuie sã îşi organizeze un sistem de control intern care sã se refere la urmãtoarele elemente aflate în strânsã corelare:
a) rolul şi responsabilitãţile consiliului de administraţie, ale consiliului de supraveghere şi ale conducãtorilor instituţiilor financiare nebancare;
b) identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative;
c) activitãţile de control şi separarea responsabilitãţilor;
d) informarea şi comunicarea;
e) activitãţile de monitorizare şi corectare a deficienţelor.
ART. 80
(1) Instituţiile financiare nebancare trebuie sã dispunã de un comitet de administrare a riscurilor. Comitetul de administrare a riscurilor este un comitet permanent, format dintr-un numãr de cel puţin 3 membri, ale cãrui funcţionare şi atribuţii sunt reglementate de prezentul regulament şi de reglementãrile interne ale fiecãrei instituţii financiare nebancare.
(2) Comitetul de administrare a riscurilor se constituie prin decizie a consiliului de administraţie sau a consiliului de supraveghere şi trebuie sã cuprindã în componenţa sa conducãtori ai instituţiei financiare nebancare şi ai compartimentelor a cãror activitate este supusã riscurilor semnificative.
(3) Membrii comitetului de administrare a riscurilor trebuie sã aibã o experienţã corespunzãtoare responsabilitãţilor lor în cadrul acestuia.
ART. 81
(1) Instituţiile financiare nebancare trebuie sã dispunã de un regulament al comitetului de administrare a riscurilor, aprobat la nivelul consiliului de administraţie, respectiv al consiliului de supraveghere şi revizuit periodic, dupã caz, care sã indice componenţa, autoritatea şi responsabilitãţile acestuia.
(2) Comitetul de administrare a riscurilor va prezenta consiliului de administraţie, respectiv consiliului de supraveghere, cel puţin semestrial, rapoarte asupra activitãţii desfãşurate.
ART. 82
Comitetul de administrare a riscurilor va avea cel puţin urmãtoarele atribuţii:
a) sã asigure informarea consiliului de administraţie, respectiv a consiliului de supraveghere asupra problemelor şi evoluţiilor semnificative care ar putea influenţa profilul de risc şi rezultatele instituţiei financiare nebancare;
b) sã dezvolte proceduri adecvate pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea şi controlul riscurilor semnificative;
c) sã prezinte consiliului de administraţie, respectiv consiliului de supraveghere informãri suficient de detaliate şi oportune, care sã permitã acestuia sã cunoascã şi sã evalueze performanţa conducerii în monitorizarea şi controlul riscurilor semnificative, potrivit procedurilor aprobate, precum şi performanţa de ansamblu a instituţiei financiare nebancare;
d) sã informeze regulat consiliul de administraţie, respectiv consiliul de supraveghere asupra situaţiei expunerilor instituţiei financiare nebancare la riscuri şi, imediat, în cazul în care intervin schimbãri semnificative în expunerea curentã sau viitoare a instituţiei financiare nebancare la riscurile respective.
ART. 83
Activitãţile de control trebuie sã se constituie ca parte integrantã a activitãţii zilnice a instituţiilor financiare nebancare având drept scop realizarea obiectivelor prevãzute la art. 78.
ART. 84
Activitãţile de control trebuie definite pentru fiecare nivel organizatoric al instituţiilor financiare nebancare şi implicã douã etape:
a) stabilirea procedurilor de control;
b) verificarea respectãrii procedurilor de control stabilite.
ART. 85
Instituţiile financiare nebancare trebuie sã realizeze o repartizare corespunzãtoare a atribuţiilor la toate nivelurile organizatorice şi sã se asigure cã personalului nu îi sunt alocate responsabilitãţi care sã conducã la conflicte de interese, precum aprobarea tragerii fondurilor şi tragerea efectivã, evaluarea documentaţiei de credit şi monitorizarea clientului dupã contractarea creditului.
ART. 86
Instituţiile financiare nebancare trebuie sã dispunã de sisteme informaţionale adecvate care sã acopere toate activitãţile acestora şi sã includã modalitãţi de procesare a informaţiilor în formã electronicã, astfel încât sã fie posibilã obţinerea de probe de audit.
ART. 87
Structura organizatoricã a instituţiilor financiare nebancare trebuie sã asigure fluxuri corespunzãtoare de informaţii, pe verticalã, în ambele sensuri, şi pe orizontalã, care sã permitã urmãtoarele:
a) informarea consiliului de administraţie, respectiv a consiliului de supraveghere şi a conducãtorilor asupra riscurilor aferente activitãţii şi funcţionãrii instituţiilor financiare nebancare;
b) informarea personalului asupra procedurilor de lucru stabilite în cadrul instituţiilor financiare nebancare;
c) difuzarea informaţiilor între compartimentele şi sediile secundare ale instituţiilor financiare nebancare pentru care respectivele informaţii au relevanţã.
ART. 88
În cazul externalizãrii unor activitãţi, consiliul de administraţie, respectiv consiliul de supraveghere şi conducãtorii instituţiilor financiare nebancare rãspund pentru atingerea obiectivelor controlului intern aferente respectivelor activitãţi.
ART. 89
(1) Instituţiile financiare nebancare vor elabora o strategie privind administrarea riscurilor semnificative aferente activitãţii desfãşurate, care va fi aprobatã de consiliul de administraţie, respectiv de consiliul de supraveghere.
(2) Instituţiile financiare nebancare trebuie sã ia mãsuri pe linia administrãrii urmãtoarelor riscuri semnificative: riscul de credit, riscul de piaţã, riscul operaţional şi riscul reputaţional.
ART. 90
(1) Administrarea riscurilor semnificative trebuie sã asigure stabilirea cel puţin a:
a) unui sistem de proceduri de autorizare a operaţiunilor supuse riscurilor;
b) unui sistem de stabilire a limitelor expunerii la risc şi de monitorizare a acestora, precum şi a nivelurilor de competenţã de aprobare a expunerilor. Limitele stabilite la nivelul activitãţilor şi/sau compartimentelor/sediilor secundare trebuie corelate cu cele stabilite la nivel de ansamblu al instituţiei financiare nebancare;
c) unui sistem de raportare a mãsurii expunerilor la riscuri, precum şi a altor aspecte legate de riscuri cãtre nivelurile de conducere corespunzãtoare;
d) unor criterii de recrutare şi remunerare a personalului, care sã stabileascã standarde adecvate pentru pregãtirea, experienţa şi integritatea acestuia;
e) unui program de instruire a personalului.
(2) În aplicarea alin. (1) lit. e), instituţiile financiare nebancare trebuie sã asigure participarea periodicã, cel puţin pe baze anuale, a angajaţilor implicaţi în derularea activitãţii de creditare la programe de pregãtire profesionalã de specialitate.
ART. 91
Instituţiile financiare nebancare trebuie sã asigure monitorizarea sistematicã a conformitãţii aplicãrii procedurilor stabilite pentru riscurile semnificative şi sã soluţioneze deficienţele constatate.
ART. 92
(1) Identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative trebuie sã se facã atât la nivel de ansamblu al unei instituţii financiare nebancare, cât şi la toate nivelurile organizatorice ale acesteia, trebuie sã acopere toate activitãţile şi sã ţinã cont, când este cazul, de apariţia unor noi activitãţi.
(2) Identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative trebuie sã se realizeze cu luarea în considerare a factorilor interni, precum complexitatea structurii organizatorice, natura activitãţilor desfãşurate, calitatea personalului şi fluctuaţia acestuia, şi a factorilor externi, precum condiţiile economice, schimbãrile legislative sau legate de mediul concurenţial în sectorul financiar şi progresul tehnologic.
ART. 93
(1) Procedurile instituţiilor financiare nebancare privind riscul de credit trebuie sã se refere la întreaga activitate a acestora şi sã aibã în vedere atât creditele la nivel individual, cât şi întregul portofoliu.
(2) Procedurile trebuie stabilite şi implementate de cãtre instituţiile financiare nebancare astfel încât sã se asigure:
a) menţinerea unor standarde sãnãtoase de creditare;
b) monitorizarea şi controlul riscului de credit;
c) evaluarea corespunzãtoare a noilor oportunitãţi de afaceri;
d) identificarea şi administrarea creditelor neperformante;
e) evaluarea condiţiilor ce trebuie îndeplinite de cãtre clienţi pentru a putea intra în relaţie de afaceri cu instituţia financiarã nebancarã;
f) stabilirea garanţiilor care pot fi acceptate de cãtre instituţia financiarã nebancarã.
(3) În vederea prevenirii intrãrii în relaţii de afaceri cu persoane implicate în activitãţi frauduloase şi în alte activitãţi de naturã infracţionalã, instituţiile financiare nebancare trebuie sã aibã în funcţiune proceduri stricte care sã includã cel puţin:
a) solicitarea de referinţe şi informaţii de la persoane autorizate;
b) consultarea informaţiilor puse la dispoziţia instituţiilor financiare nebancare de cãtre structuri, constituite sub forma Centralei Riscurilor Bancare sau sub forma unor entitãţi cu activitate similarã, organizate în condiţiile legii, având drept scop colectarea şi furnizarea de informaţii privind situaţia contrapartidei în calitatea sa de beneficiar de credite ori de alte informaţii de naturã financiarã;
c) cunoaşterea structurii participanţilor la capitalul societãţii, precum şi a persoanelor responsabile de administrarea acesteia, în cazul clienţilor persoane juridice.
ART. 94
Instituţiile financiare nebancare trebuie sã evalueze riscul de credit aferent tuturor activitãţilor ce sunt afectate de acest risc, indiferent dacã acestea sunt reflectate în bilanţ sau în afara bilanţului.
ART. 95
La evaluarea riscului de credit instituţiile financiare nebancare trebuie sã ia în considerare elemente referitoare la:
a) performanţa financiarã curentã şi previzionatã a contrapartidelor;
b) concentrarea expunerilor faţã de contrapartide, pieţele în care acestea opereazã, sectoarele economice şi ţãrile unde sunt stabilite;
c) capacitatea de punere în aplicare, din punct de vedere legal, a angajamentelor contractuale;
d) capacitatea şi posibilitatea de a executa garanţiile, în condiţiile pieţei;
e) angajamentele contractuale cu persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţiile financiare nebancare;
f) destinaţia creditului şi sursa de rambursare a acestuia;
g) istoricul serviciului datoriei aferent contrapartidei.
ART. 96
(1) Instituţiile financiare nebancare trebuie sã dispunã de proceduri pentru aprobarea noilor credite, precum şi pentru restructurarea celor existente (de exemplu, reeşalonare, refinanţare).
(2) Restructurarea creditelor-problemã nu va conduce la încadrarea acestora într-o categorie de clasificare mai favorabilã din punctul de vedere al riscului de credit.
ART. 97
(1) Instituţiile financiare nebancare trebuie sã procedeze periodic la evaluarea garanţiilor reale şi ori de câte ori evoluţiile economice şi cele ale pieţei o impun.
(2) Instituţiile financiare nebancare trebuie sã evalueze capacitatea garanţilor de a-şi executa obligaţiile asumate, în cazul garanţiilor personale.
ART. 98
(1) Instituţiile financiare nebancare trebuie sã dispunã de sisteme informaţionale care sã permitã raportarea în timp util a aspectelor legate de riscul de credit, cu accent pe evidenţierea creditelor neperformante şi/sau pe identificarea neconformãrii cu limitele de expunere stabilite.
(2) Sistemele de informare trebuie sã furnizeze date adecvate privind componenţa portofoliului de credite, precum şi informaţii care sã permitã identificarea oricãror concentrãri de risc.
(3) Comitetul de administrare a riscurilor va supune, cel puţin trimestrial, spre analizã consiliului de administraţie, respectiv consiliului de supraveghere rapoarte privind monitorizarea activitãţii de creditare şi administrarea riscului de credit.
ART. 99
Sistemul de monitorizare a riscului de credit va cuprinde cel puţin:
a) analiza situaţiei financiare a contrapartidei;
b) urmãrirea conformitãţii modului de respectare de cãtre contrapartidã a clauzelor contractuale;
c) evaluarea gradului de acoperire cu garanţii a expunerii în raport cu situaţia curentã a contrapartidei;
d) actualizarea informaţiilor relevante cuprinse în dosarul de credit.
ART. 100
În cadrul activitãţilor de control intern, instituţiile financiare nebancare trebuie sã dispunã de sisteme pentru identificarea în timp util a creditelor a cãror calitate se deterioreazã şi pentru administrarea creditelor neperformante.
ART. 101
(1) Instituţiile financiare nebancare trebuie sã dezvolte proceduri şi sisteme de identificare, evaluare şi monitorizare a riscului de piaţã, operaţional şi reputaţional.
(2) În cazul în care riscurile menţionate la alin. (1) sunt evaluate ca semnificative, instituţiile financiare nebancare vor dispune de proceduri de administrare a acestora.
ART. 102
(1) Instituţiile financiare nebancare trebuie sã dispunã de un sistem de informare adecvat pentru evaluarea, monitorizarea, controlul şi raportarea expunerilor afectate de riscurile prevãzute la art. 101.
(2) Raportãrile trebuie transmise conducãtorilor şi, într-o formã sinteticã, consiliului de administraţie, respectiv consiliului de supraveghere.
ART. 103
Instituţiile financiare nebancare trebuie sã dispunã de proceduri de administrare a riscurilor asociate activitãţilor externalizate.
ART. 104
(1) Instituţiile financiare nebancare trebuie sã organizeze auditul intern ca o componentã a activitãţii de monitorizare a sistemului de control intern, în scopul realizãrii obiectivului privind îmbunãtãţirea activitãţii acestora.
(2) Auditul intern trebuie sã acopere toate activitãţile instituţiei financiare nebancare, inclusiv activitãţile sediilor secundare din ţarã şi din strãinãtate.
ART. 105
(1) Este interzisã externalizarea activitãţii de audit intern de cãtre instituţiile financiare nebancare.
(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), instituţiile financiare nebancare pot externaliza activitatea de audit intern la nivelul societãţii-mamã, instituţie de credit sau instituţie financiarã, în înţelesul prevãzut de <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu asigurarea respectãrii condiţiilor prevãzute în prezentul regulament.
ART. 106
În vederea îndeplinirii obiectivului, auditul intern al instituţiilor financiare nebancare va include, în cadrul unui angajament de audit, în principal urmãtoarele activitãţi:
a) evaluarea eficienţei şi a gradului de adecvare a sistemului de control intern;
b) evaluarea modului de aplicare şi a eficacitãţii procedurilor de administrare a riscurilor şi a metodologiilor de evaluare a riscurilor semnificative;
c) analizarea relevanţei şi integritãţii datelor furnizate de sistemele informaţionale financiare şi de gestiune, inclusiv de sistemul informatic;
d) evaluarea acurateţei şi credibilitãţii înregistrãrilor contabile şi situaţiilor financiare;
e) evaluarea modului în care se asigurã protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel;
f) evaluarea modului în care sunt respectate dispoziţiile cadrului legal, a modului în care sunt aplicate eventualele mãsuri impuse de Banca Naţionalã a României, precum şi evaluarea modului în care sunt implementate procedurile instituţiei financiare nebancare.
ART. 107
Activitatea de audit intern presupune, în vederea desfãşurãrii de angajamente de audit, parcurgerea cel puţin a urmãtoarelor etape:
a) planificarea activitãţii de audit intern;
b) examinarea şi evaluarea informaţiilor avute la dispoziţie;
c) comunicarea rezultatelor;
d) monitorizarea implementãrii recomandãrilor fãcute.
ART. 108
Planul de audit intern, aprobat de consiliul de administraţie, respectiv de consiliului de supraveghere, trebuie sã includã obiectivele, termenele şi frecvenţa angajamentelor de audit, precum şi resursele necesare.
ART. 109
Pentru fiecare angajament de audit din planul de audit trebuie întocmit un raport de audit. Raportul de audit trebuie transmis conducerii structurii auditate, comitetului de audit şi consiliului de administraţie, respectiv consiliului de supraveghere al instituţiei financiare nebancare.
ART. 110
În urma analizãrii recomandãrilor auditului intern, conducãtorul/conducãtorii responsabil/responsabili de coordonarea structurii auditate dispune/dispun asupra implementãrii recomandãrilor respective.
ART. 111
Auditul intern urmãreşte modul de implementare a recomandãrilor formulate în cadrul derulãrii acestei activitãţi şi raporteazã în acest sens, cel puţin semestrial, conducãtorilor, consiliului de administraţie, respectiv consiliului de supraveghere şi comitetului de audit.

CAP. V
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 112
Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special care la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament au activitatea de audit intern externalizatã vor asigura conformarea la dispoziţiile art. 105 în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament
ART. 113
(1) În aplicarea art. 28 alin. (1) lit. a) şi a <>art. 42 lit. a) din Legea nr. 93/2009 , instituţia financiarã nebancarã va transmite Direcţiei supraveghere, respectiv Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Bãncii Naţionale a României o cerere de radiere din Registrul general, respectiv Registrul de evidenţã, însoţitã de hotãrârea organului statutar competent.
(2) Documentaţia prevãzutã la alin. (1) trebuie transmisã Direcţiei supraveghere, respectiv Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Bãncii Naţionale a României în vederea radierii din Registrul general, respectiv Registrul de evidenţã şi în situaţia în care instituţia financiarã nebancarã intenţioneazã înscrierea în registrul comerţului a intrãrii în inactivitate temporarã.
ART. 114
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage, dupã caz, luarea mãsurilor şi/sau aplicarea sancţiunilor prevãzute la <>cap. VII din Legea nr. 93/2009 .
(2) Pentru determinarea echivalentului în lei al amenzilor prevãzute la <>cap. VII din Legea nr. 93/2009 se va utiliza cursul pieţei valutare comunicat de Banca Naţionalã a României pentru data constatãrii faptei.
ART. 115
Anexele nr. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8 şi 9 fac parte integrantã din prezentul regulament.
ART. 116
De la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament se abrogã:
- <>Norma Bãncii Naţionale a României nr. 2/2006 privind capitalul minim al instituţiilor financiare nebancare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 3 mai 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Norma Bãncii Naţionale a României nr. 3/2006 privind Registrul general, Registrul special şi Registrul de evidenţã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 3 mai 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Norma Bãncii Naţionale a României nr. 4/2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 3 mai 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Norma Bãncii Naţionale a României nr. 6/2006 privind criteriile pentru înscrierea în Registrul special a instituţiilor financiare nebancare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 23 mai 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Norma Bãncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind modificãrile în situaţia instituţiilor financiare nebancare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 7 iunie 2006;
- <>Norma Bãncii Naţionale a României nr. 16/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor financiare nebancare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 11 septembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Norma Bãncii Naţionale a României nr. 17/2006 privind supravegherea expunerilor instituţiilor financiare nebancare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 11 septembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Norma Bãncii Naţionale a României nr. 18/2006 privind organizarea şi controlul intern, administrarea riscurilor semnificative, precum şi desfãşurarea activitãţii de audit intern a instituţiilor financiare nebancare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 11 septembrie 2006.

Preşedintele
Consiliului de administraţie
al Bãncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isãrescu

Bucureşti, 13 octombrie 2009.
Nr. 20.


ANEXA 1

Cãtre Banca Naţionalã a României
Direcţia reglementare şi autorizare

CERERE DE ÎNSCRIERE

Subsemnatul, ...........(numele şi prenumele)............., în calitate de reprezentant legal/împuternicit conform ....................., solicit înscrierea în Registrul general/de evidenţã (se bareazã varianta necorespunzãtoare) a ................(denumirea entitãţii pentru care se solicitã înscrierea în Registrul general/de evidenţã).................., cu sediul în ....................., înregistratã la oficiul registrului comerţului/Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa (se bareazã varianta necorespunzãtoare) ................. sub nr. ...... .
În susţinerea cererii anexez urmãtoarea documentaţie:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Adresa noastrã de contact este: ................., telefon ........., fax ....... e-mail .......

Data ............. Semnãtura ...........


ANEXA 2a

DECLARAŢIE PE PROPRIA RÃSPUNDERE

Subsemnatul/Subscrisa*1), ................... , în calitate de ....................... al ...................(denumirea instituţiei financiare nebancare/sucursalei instituţiei financiare, persoanã juridicã strãinã)................,
declar pe propria rãspundere cã nu mã aflu în niciuna dintre situaţiile prevãzute la <>art. 16 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare sau în altã situaţie de incompatibilitate prevãzutã de legislaţia în vigoare.

Data .............. Semnãtura*2)............

------------
*1) Pentru persoana fizicã, precizaţi numele şi prenumele, cetãţenia, domiciliul şi reşedinţa; pentru persoanele fãrã cetãţenie românã, precizaţi, dacã este cazul, şi data stabilirii reşedinţei în România.
Pentru persoana juridicã, precizaţi denumirea, adresa sediului social şi numãrul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau alt element de identificare echivalent.
*2) Pentru persoana fizicã, precizaţi în clar numele şi prenumele.
Pentru persoana juridicã, precizaţi în clar numele, prenumele şi calitatea reprezentantului legal.


ANEXA 2b

CHESTIONAR*1)
pentru conducãtorul/administratorul/membrul consiliului
de supraveghere al instituţiei financiare nebancare

1. Denumirea, adresa sediului instituţiei financiare nebancare şi numãrul de înregistrare la oficiul registrului comerţului
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
2. Elementele de identificare ale conducãtorului/administratorului/membrului consiliului de supraveghere al instituţiei financiare nebancare
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
Pentru persoana fizicã, precizaţi numele şi prenumele, cetãţenia, domiciliul şi reşedinţa; pentru persoanele fãrã cetãţenie românã, precizaţi, dacã este cazul, şi data stabilirii reşedinţei în România.
Pentru persoana juridicã, precizaţi denumirea, adresa sediului social şi numãrul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau alt element de identificare echivalent.
3. Funcţia pe care o exercitaţi în cadrul instituţiei financiare nebancare
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
Se va prezenta o descriere a atribuţiilor şi responsabilitãţilor aferente acesteia.
4. Aţi fost condamnat pentru infracţiuni de corupţie, spãlare de bani, terorism, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mitã, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscalã, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţã, mãrturie mincinoasã, infracţiuni prevãzute de legislaţia specialã în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind societãţile comerciale, insolvenţa sau protecţia consumatorilor? Dacã rãspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
5. Aţi fost condamnat pentru alte infracţiuni decât cele enumerate la pct. 4? Dacã rãspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
6. Sunteţi urmãrit penal sau judecat pentru oricare dintre infracţiunile prevãzute la pct. 4? Dacã rãspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
7. Sunteţi urmãrit penal sau judecat pentru alte infracţiuni decât cele prevãzute la pct. 4? Dacã rãspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
8. Faceţi sau aţi fãcut obiectul unor investigaţii, mãsuri sau sancţiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementeazã domeniul bancar, financiar, al activitãţii de asigurare sau a oricãrei altei legislaţii privind serviciile financiare? Dacã rãspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
9. Faceţi sau aţi fãcut obiectul unor investigaţii, mãsuri sau sancţiuni aplicate de orice organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricãror reglementãri relevante? Dacã rãspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
10. Aţi fost evaluat din perspectiva reputaţiei în calitate de acţionar semnificativ la o entitate reglementatã şi monitorizatã/supravegheatã de Banca Naţionalã a României, Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru? Dacã rãspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
11. Aţi fost evaluat din perspectiva reputaţiei în calitate de persoanã responsabilã pentru conducerea şi administrarea activitãţii la o entitate reglementatã şi monitorizatã/supravegheatã de Banca Naţionalã a României, Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru? Dacã rãspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

Subsemnatul declar pe propria rãspundere, sub sancţiunea legii, urmãtoarele:
- nu mã aflu în niciuna dintre situaţiile prevãzute la <>art. 16 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare ori în altã situaţie de incompatibilitate prevãzutã de legislaţia în vigoare;
- toate rãspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi nu existã alte fapte relevante asupra cãrora Banca Naţionalã a României ar trebui încunoştinţatã.
Totodatã, mã angajez sã comunic Bãncii Naţionale a României orice modificare privind informaţiile furnizate.

Data ............... Semnãtura*2) ..............

NOTÃ:
Banca Naţionalã a României va pãstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în rãspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevãzute de lege.

-------------
*1) Chestionarul va fi completat de fiecare conducãtor.
Chestionarul va fi completat de fiecare administrator/membru al consiliului de supraveghere al instituţiei financiare nebancare înscrise în Registrul special. În cazul în care acesta este persoanã juridicã, chestionarul va fi completat atât pentru persoana juridicã, cât şi pentru reprezentantul permanent al acesteia.
Este obligatoriu a se rãspunde detaliat la toate întrebãrile, cu toate precizãrile necesare, astfel încât sã poatã fi efectuatã evaluarea calitãţii acestora.
Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.
*2) Pentru persoana fizicã, precizaţi în clar şi numele şi prenumele.
Pentru persoana juridicã, precizaţi în clar şi numele, prenumele şi calitatea reprezentantului legal.


ANEXA 3
JUDEŢUL ______________________│_│_│
DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE
NEBANCARE: ________________________
ADRESA LOC: ______,sector _________
STR.: ___________ nr.: ____________
TELEFONUL: _______FAXUL: __________
NUMARUL DIN REGISTRUL
COMERŢULUI ________________________

Data: │_,_│_,_│_,_│ Cod unic de înregistrare:
│_,_,_,_,_,_,│


INDICATORI
privind criteriile de înscriere în Registrul special

RON
┌──────────────────────────────────────┬──────┬────────────────────────────────┐
│ │Numãr │ Sold la finele perioadei*) │
│ DENUMIRE INDICATORI │rând ├──────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ n-2 │ n-1 │ n │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│A. TOTAL CREDITE/FINANŢÃRI ACORDATE ŞI│ 1 │ │ │ │
│ANGAJAMENTE ASUMATE (rd. 2 + rd.3) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total credite acordate │ 2 │ │ │ │
│(ct.2011+2021+2031+2032+2041+2042+2051│ │ │ │ │
│+2052+2061+2091+2311+2312+2411+2412+ │ │ │ │ │
�+2732+2751+2752+ extras 2811 + │ │ │ │ │
│extras 2821 +30111+ extras 3811 + │ │ │ │ │
│extras 3821+401+402+4711+4712+ extras │ │ │ │ │
� + extras 4821) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total angajamente asumate │ 3 │ │ │ │
│(ct. 901+903+911+913+962+981) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│B. TOTAL CAPITALURI PROPRII ŞI SURSE │ 4 │ │ │ │
│ÎMPRUMUTATE(rd. 5 + rd. 6) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total capitaluri proprii (ct. 501+502-│ 5 │ │ │ │
�-508+511+512+513+514+516+519+581+ │ │ │ │ │
�-592) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total surse împrumutate │ 6 │ │ │ │
│(ct.2321+2322+2431+2432+2711+2741+2742│ │ │ │ │
│(sold creditor)+2761+2762+30121+ │ │ │ │ │
�+3581+3582- extras 3741 - extras │ │ │ │ │
� +4721+4722+531+532) │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴──────┴──────────┴───────────┴─────────┘


--------------
*) n - reprezintã perioadele de raportare trimestrialã, succesive

ADMINISTRATOR, CONDUCÃTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCÃTORUL ENTITÃŢII) FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele, semnãtura Numele, prenumele şi semnãtura
şi ştampila instituţiei
financiare nebancare


ANEXA 4

FORMULAR
de calcul şi raportare a nivelului fondurilor proprii

Denumirea instituţiei financiare nebancare:
Data raportãrii:- lei -
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│ Elemente luate în calcul │Nr.│ │
│ │rd.│ Valoare │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Capital social subscris şi vãrsat/capital de dotare │ 1│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Prime de capital integral încasate, aferente capitalului social │ 2│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Rezerve legale │ 3│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Rezerve statutare sau contractuale │ 4│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Alte rezerve constituite din profitul net │ 5│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Rezultatul reportat reprezentând profit net nerepartizat │ 6│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Profitul net interimar înregistrat pânã la data determinãrii │ │ │
│nivelului fondurilor proprii, cu condiţia sã fie net de orice │ │ │
│obligaţii previzibile şi sã fie verificat de persoanele cu │ │ │
│atribuţii în domeniu din cadrul instituţiei financiare │ │ │
│nebancare, cu respectarea principiilor şi a regulilor de │ │ │
│contabilizare şi evaluare în vigoare aplicabile │ 7│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Total (rd. 1 la rd. 7) │ 8│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Sumele din profitul net al exerciţiului financiar precedent │ │ │
│reprezentând dividende │ 9│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Rezultatul reportat reprezentând pierdere │ 10│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Rezultatul exerciţiului financiar curent reprezentând pierdere │ 11│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Repartizarea profitului │ 12│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Valoarea neamortizatã a cheltuielilor de constituire │ 13│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Valoarea neamortizatã a altor imobilizãri necorporale │ 14│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Valoarea neamortizatã a fondului comercial │ 15│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Valoarea imobilizãrilor necorporale în curs şi avansuri │ │ │
│acordate pentru imobilizãrile necorporale │ 16│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Acţiuni proprii rãscumpãrate în vederea reducerii capitalului │ │ │
│social │ 17│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Valoarea operaţiunilor efectuate în condiţii de favoare │ │ │
│(dacã este cazul) │ 18│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Total (rd. 9 la rd. 18) │ 19│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Capital propriu (rd. 8-rd. 19) │ 20│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Rezerve şi fonduri speciale constituite potrivit │ │ │
│reglementãrilor speciale aplicabile │ 21│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Rezerve din reevaluarea imobilizãrilor corporale şi a altor │ │ │
│reevaluãri efectuate potrivit legii │ 22│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Împrumuturi subordonate primite, inclusiv fondurile puse la │ │ │
│dispoziţia instituţiilor financiare nebancare, asimilate, │ │ │
│potrivit legii, împrumuturilor subordonate │ 23│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Alte elemente, de natura fondurilor şi/sau rezervelor, care │ │ │
│îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 62 alin. (2) din │ │ │
│regulament*) │ 24│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Capital suplimentar (total rd. 21 la rd. 24) │ 25│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Sume reprezentând participaţii în alte entitãţi, care depãşesc │ │ │
󧓒% din capitalul social al acestora din urmã, creditele │ │ │
│subordonate şi alte creanţe de aceeaşi naturã faţã de │ │ │
│respectivele entitãţi │ 26│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Fonduri proprii (rd. 20 + rd. 25 - rd. 26) │ 27│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Alte elemente care îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 62 │ │ │
│alin. (2) din regulament, din care: │ 24│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│- ..................... │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│- ..................... │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│- ..................... │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘


*) Defalcarea elementelor de la rândul 24.


Conducãtorul instituţiei Conducãtorul compartimentului
financiare nebancare, financiar-contabil,
.......................... ...............................
(numele, prenumele şi semnãtura) (numele, prenumele şi semnãtura)


Întocmit
..........................
(numele, prenumele şi telefonul)Anexe referitoare la expuneri

ANEXA 5a

CRITERII DE ÎNCADRARE
a elementelor de activ în categorii de risc de credit

a) Pondere 0%:
- elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţã de administraţiile centrale şi bãncile centrale ale ţãrilor din zona A;
- elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţã de Comunitãţile Europene;
- elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri garantate în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat de administraţiile centrale şi de bãncile centrale din zona A sau de Comunitãţile Europene;
- elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţã de administraţiile centrale sau de bãncile centrale din zona B, exprimate şi finanţate în moneda naţionalã a împrumutatului;
- elemente de activ şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri garantate printr-un colateral sub formã de titluri emise de administraţiile centrale, bãncile centrale din zona A sau de Comunitãţile Europene ori de obligaţiuni emise de instituţia împrumutãtoare şi încredinţate acesteia.
b) Pondere 20%:
- elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţã de instituţiile de credit din zona A;
- elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului garantate prin depozite în numerar plasate la o instituţie de credit din zona A şi cesionate în favoarea instituţiei împrumutãtoare;
- elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţã de instituţiile de credit din zona B, cu scadenţã rezidualã mai micã sau egalã cu un an, dar care nu constituie fonduri proprii ale acestor instituţii;
- elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţã de administraţiile regionale sau locale din zona A;
- elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri garantate în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat de administraţiile regionale sau locale din zona A.
c) Pondere 35%:
- elemente de activ constituind creanţe reprezentând expuneri garantate cu garanţii intrinseci aferente operaţiunilor de leasing financiar;
- elemente în afara bilanţului de natura angajamentelor de finanţare date în favoarea clientelei ce decurg dintr-o tranzacţie de leasing financiar care are ca obiect bunuri imobile, reprezentând expuneri garantate cu dreptul de proprietate al instituţiei financiare nebancare asupra bunului imobil respectiv.
d) Pondere 50%:
- elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri garantate cu ipoteci în favoarea instituţiei financiare nebancare, de ranguri superioare ipotecilor instituite în favoarea altor creditori. Valoarea proprietãţii va fi determinatã potrivit prevederilor legale în materie şi normelor proprii ale instituţiei financiare nebancare. Evaluarea va fi efectuatã cel puţin o datã pe an;
- elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri garantate cu garanţii constând în gaj cu sau fãrã deposedare;
- elementele din afara bilanţului cu risc mediu, menţionate în anexa nr. 5b la regulament.
e) Pondere 100%:
- expunerile din elemente de activ şi elemente din afara bilanţului, care nu sunt menţionate mai sus.


ANEXA 5b

CRITERII DE ÎNCADRARE
a elementelor din afara bilanţului în
categorii de risc de transformare în echivalent credit┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Grad de risc │ │Coeficient │
│de transformare│ Elemente din afara bilanţului │de trans- │
│în echivalent │ │formare în │
│credit │ │echivalent │
│ │ │ credit │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Ridicat 𗈕. Angajamente de finanţare date în favoarea │ │
│ │clientelei │ 100% │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
│ 𗈖. Alte angajamente date, de natura celor de │ │
│ │finanţare │ │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Mediu 𗈗. Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii similare │ │
│ │date pentru clientelã │ 50% │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Scãzut 𗈘. Facilitãţi de credit şi angajamente de garanţie│ │
│ │neutilizate, care pot fi anulate de instituţia │ 0% │
│ │financiarã nebancarã necondiţionat, în orice │ │
│ │moment, fãrã notificare │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 𗈙. Alte elemente cu risc scãzut, asimilabile celor│ │
│ │prevãzute la pct. 4 │ │
└───────────────┴──────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
ANEXA 6

TRANSFORMAREA
în echivalent credit a elementelor din afara bilanţului- lei -
┌────┬────────┬─────────┬────────────────┬─────────┬──────────────┬────────────┐
│Nr. │ Cod │ │ Elemente în │ Valoare │Coeficient de │ Echivalent │
│crt.│debitor │ Debitor │afara bilanţului│contabilã│transformare │ credit │
│ │ │ │ │ │în echivalent │ (expunere │
│ │ │ │ │ │ credit │ brutã) │
├────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 𗈚 (col. 4 x │
│ │ │ │ │ │ │ col. 5) │
├────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┤
├────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┤
├────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┤
├────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┤
├────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┤
├────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┤
├────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┤
├────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┤
└────┴────────┴─────────┴────────────────┴─────────┴──────────────┴────────────┘NOTĂ?:
1. Calculul se efectueazã la nivelul fiecãrui debitor, prin încadrarea expunerilor înregistrate faţã de acesta, rezultate din elementele în afara bilanţului, pe grade de risc de transformare în echivalent credit, şi aplicarea coeficientului aferent, în mod corespunzãtor, conform anexei nr. 5b la regulament.
2. Debitorii care se încadreazã în categoriile de raportare "un singur debitor" şi "persoane aflate în relaţii speciale" vor fi evidenţiaţi în mod distinct în cadrul prezentei anexe.


ANEXA 7

FORMULAR DE CALCUL
al expunerilor nete înregistrate
de instituţiile financiare nebancare


- lei -
┌────┬─────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬───────┐
│ │ │ Expunere din │ Expunere din elemente │ │
│Nr. │ Debitor │ elemente de activ │ în afara bilanţului │ Expu- │
│crt.├───┬─────────┼────────┬───────┬────────┼────────┬───────┬────────┤punere │
│ │Cod│Denumire │Expunere│ Grad │Expunere│Expunere│ Grad │Expunere│ netã │
│ │ │ │ brutã │de risc│ netã │ brutã │de risc│ netã │totalã │
├────┼───┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5(3x4) │ 6 │ 7 │ 8(6x7) 𗈝(5+8) │
├────┼───┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ │TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───┴─────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┴───────┘NOTĂ?:
1. Calculul se efectueazã la nivelul fiecãrui debitor, prin încadrarea expunerilor înregistrate faţã de acesta, rezultate din active şi elemente în afara bilanţului, pe grade de risc de credit, şi ponderarea valorii acestora, în mod corespunzãtor, conform anexei nr. 5a la regulament.
2. Calculul se va efectua pentru toate expunerile înregistrate de instituţiile financiare nebancare.
3. În col. 6 se vor prelua, la nivelul fiecãrui element, valorile înscrise în col. 6 din anexa nr. 6 la regulament.


ANEXA 8

RAPORTAREA
expunerilor mari şi a expunerii agregate- lei -
┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐
│ Fonduri proprii 󧓒% din fondurile │ 25% din fondurile │ 600% din fondurile │
│ │ proprii │ proprii │ proprii │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴────────────────────┘

┌───┬──────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────┬──────────┐
│Nr.│ │Expunere │Expunere supusã limitãrii│ Limita │
│crt│ Debitor │ mare │ (expunere netã) │aplicabilã│
│ ├──────┬───────────────────┤(valoare ├──────────┬──────────────┤ (%) │
│ │ │ │ brutã) │ Valoare │ % din fonduri│ │
│ │ Cod │ Denumire │ │ │ proprii │ │
├───┼──────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───┼──────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │I. Expunere mare │ │ │ │ │
│ │ │înregistratã faţã │ │ │ │ │
│ │ │de un singur │ │ │ │ │
│ │ │debitor │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │Total I │ │ │ x │ x │
├───┼──────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │II. Expunere mare │ │ │ │ │
│ │ │înregistratã faţã │ │ │ │ │
│ │ │de persoane aflate │ │ │ │ │
│ │ │în relaţii speciale│ │ │ │ │
├───┼──────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │Total II │ │ │ │ 25 │
├───┼──────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │Total expuneri mari│ │ │ │ 600 │
│ │ │(Total I + Total II) │ │ │ │
└───┴──────┴───────────────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴──────────┘

Notã:
1. Col. 4 = total col. 3 + total col. 6 din anexa nr. 7 la regulament
(calculat la nivelul fiecãrui debitor)
2. Col. 5 = total col. 5 + total col. 8 din anexa nr. 7 la regulament
(calculat la nivelul fiecãrui debitor)

┌────────────────────────┬────────────────┬─────────────────┬──────────────────┐
│ Denumire │ Expunere netã │ % din fondurile │ Limita │
│ │ totalã │ proprii │ aplicabilã (%) │
├────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│Expunerea agregatã (cf. │ │ │ 1500 │
│prevederilor art. 71 din│ │ │ │
│regulament) │ │ │ │
└────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴──────────────────┘

NOTÃ:
Col. 2 = total col. 9 din aexa nr. 7 la regulament.


Conducãtorul instituţiei Conducãtorul compartimentului
financiare nebancare, financiar-contabil,
............................... ...............................
(numele, prenumele şi semnãtura) (numele, prenumele şi semnãtura)


Întocmit
................................
(numele, prenumele şi semnãtura)
ANEXA 9

STRUCTURA
grupurilor reprezentând "un singur debitor"
şi/sau "persoane aflate în relaţii speciale"
faţã de care instituţia financiarã nebancarã
înregistreazã expuneri mari┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│ "Un singur debitor" şi/sau "persoane aflate │ Membrii grupului │
│ în relaţii speciale" │ │
├──────┬─────────┬───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ Nr. │ Cod │ Denumire │ Denumire/Nume, prenume │
│ crt. │ │ │ │
├──────┴─────────┴───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ Grupul...... │ │
├──────┬─────────┬───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────┼─────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
└──────┴─────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

Conducãtorul instituţiei Conducãtorul compartimentului
financiare nebancare, financiar-contabil,
................... ...................
(numele, prenumele şi semnãtura) (numele, prenumele şi semnãtura)


Întocmit,
.............
(numele, prenumele şi semnãtura)----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016