Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012  privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscului de Credit    Twitter Facebook

REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscului de Credit

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012


    Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), ale art. 3 alin. (6), ale art. 24, ale art. 25 alin. (2) şi ale art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României, prevederile art. 46 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prevederile art. 63^1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de platã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 197/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi prevederile art. 63 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedã electronicã,
    în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004, al Legii nr. 93/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 186 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de platã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 197/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al Legii nr. 127/2011,

    Banca Naţionalã a României emite prezentul regulament.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    SECŢIUNEA 1
    Domeniul de aplicare şi definiţii

    ART. 1
    (1) Obiectul prezentului regulament îl constituie organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionalã a României a Centralei Riscului de Credit, denumitã în continuare CRC.
    (2) CRC gestioneazã informaţia de risc de credit şi informaţia despre fraudele cu carduri pentru scopurile specifice ale utilizatorilor, în condiţiile pãstrãrii secretului profesional.
    (3) CRC participã la schimbul transfrontalier de informaţii în conformitate cu prevederile Memorandumului de înţelegere privind schimbul de informaţii între registrele de credit naţionale, în vederea transmiterii acestora cãtre persoanele declarante, încheiat de Banca Naţionalã a României cu autoritãţile competente în materie din statele membre.
    ART. 2
    Pentru scopurile prezentului regulament:
    1. Informaţia de risc de credit cuprinde datele de identificare ale unui debitor, persoanã fizicã sau persoanã juridicã nonbancarã, şi operaţiunile în lei şi în valutã prin care persoanele declarante se expun la risc faţã de acel debitor. Informaţia de risc de credit este informaţia care se raporteazã de cãtre persoanele declarante, se prelucreazã şi se difuzeazã de cãtre CRC.
    Operaţiunile prin care persoanele declarante se expun la risc sunt:
    a) acordarea de credite;
    b) asumarea de angajamente de cãtre persoana declarantã, în numele debitorului, faţã de o persoanã fizicã, o persoanã juridicã, alta decât persoanele declarante, sau faţã de o instituţie de credit/instituţie financiarã din strãinãtate;
    c) asumarea de angajamente de cãtre persoana declarantã, în numele debitorului, faţã de altã persoanã declarantã care funcţioneazã pe teritoriul României.
    2. Informaţia despre fraudele cu carduri este informaţia raportatã de cãtre persoana declarantã cu privire la încãlcarea prevederilor contractuale de cãtre posesorii de card de debit şi/sau de credit, care îndeplineşte condiţiile prevãzute de lege pentru a fi calificatã drept fraudã, suma aferentã fraudei nefiind înregistratã la restanţe în evidenţele persoanei declarante.
    3. Riscul individual este suma valorilor operaţiunilor prevãzute la pct. 1 raportatã la CRC de o persoanã declarantã pentru un debitor, persoanã fizicã sau persoanã juridicã nonbancarã, cu condiţia sã fie egalã ori mai mare decât limita de raportare. Riscul individual reprezintã expunerea unei persoane declarante faţã de un debitor şi se determinã de cãtre persoana declarantã. Pentru calculul riscului individual se iau în considerare atât operaţiunile desfãşurate de debitor în nume propriu, cât şi cele desfãşurate împreunã cu alte persoane fizice şi/sau juridice, care formeazã un grup de clienţi aflaţi în legãturã/un singur debitor.
    Componenţa grupului de persoane fizice şi/sau juridice care formeazã un grup de clienţi aflaţi în legãturã/un singur debitor, denumit în continuare grup, se raporteazã la CRC. La stabilirea sferei de cuprindere a grupului, persoanele declarante vor avea în vedere urmãtoarele:
    a) criteriile prevãzute în legislaţia în vigoare cu privire la expunerile mari, pentru includerea persoanelor fizice şi/sau juridice în categoria grup de clienţi aflaţi în legãturã/un singur debitor, dupã caz;
    b) persoana declarantã sã înregistreze expunere faţã de cel puţin una dintre persoanele din grup.
    4. Persoana recenzatã este persoana fizicã sau persoana juridicã nonbancarã, înscrisã în baza de date a CRC ca urmare a raportãrii acesteia de cãtre persoana declarantã.
    5. Riscul global este suma riscurilor individuale raportate de toate persoanele declarante pentru acelaşi debitor, mai puţin valoarea operaţiunilor în lei şi în valutã prevãzute la art. 2 pct. 1 lit. c). Riscul global reprezintã expunerea tuturor persoanelor declarante din România faţã de un singur debitor şi se determinã de CRC.
    6. Persoanele declarante la CRC sunt:
    - instituţiile de credit, persoane juridice române, pentru toate informaţiile de risc de credit şi informaţiile despre fraudele cu carduri colectate din unitãţile lor teritoriale din România;
    - sucursalele din România ale instituţiilor de credit strãine, pentru toate informaţiile de risc de credit şi informaţiile despre fraudele cu carduri colectate din unitãţile lor teritoriale;
    - instituţiile financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul special, pentru toate informaţiile de risc de credit şi informaţiile despre fraudele cu carduri colectate din unitãţile lor teritoriale din România;
    - sucursalele din România ale instituţiilor financiare strãine înscrise în Registrul special, pentru toate informaţiile de risc de credit şi informaţiile despre fraudele cu carduri colectate din unitãţile lor teritoriale din România;
    - instituţiile emitente de monedã electronicã, persoane juridice române, care înregistreazã un nivel semnificativ al activitãţii de creditare, potrivit Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 8/2011 privind instituţiile de monedã electronicã, pentru toate informaţiile de risc de credit şi informaţiile despre fraudele cu carduri colectate din unitãţile lor teritoriale din România;
    - instituţiile de platã, persoane juridice române, care înregistreazã un nivel semnificativ al activitãţii de creditare, potrivit Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 21/2009 privind instituţiile de platã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru toate informaţiile de risc de credit şi informaţiile despre fraudele cu carduri colectate din unitãţile lor teritoriale din România.
    Sucursalele din România ale instituţiilor de credit din alte state membre vor comunica în scris direcţiei care coordoneazã activitatea CRC opţiunea de raportare a informaţiei referitoare la încadrarea debitorilor.
    7. Persoana acreditatã este angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante sã transmitã la şi sã recepţioneze de la CRC informaţii de risc de credit şi informaţii despre fraudele cu carduri.
    8. Perioada de raportare este intervalul cuprins între datele de 1 şi 17 ale lunii în care se raporteazã informaţia de risc de credit aferentã lunii anterioare. Perioada de raportare se încheie la data de 17 la ora 17,00; fiecare persoanã declarantã are obligaţia sã efectueze prima raportare cel târziu în penultima zi a perioadei de raportare.
    În cazul în care data de 17 nu este o zi bancarã, perioada de raportare se încheie în urmãtoarea zi bancarã la ora 17.00.
    9. Utilizatori sunt persoanele declarante şi Banca Naţionalã a României.
    ART. 3
    (1) Limita de raportare, în funcţie de care persoanele declarante transmit la CRC riscul individual al unui debitor, este de minimum 20.000 (douã zeci de mii) lei.
    (2) Suma reprezentând limita de raportare poate fi modificatã de cãtre Banca Naţionalã a României.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Structura bazei de date a CRC şi accesarea acesteia

    ART. 4
    CRC organizeazã şi gestioneazã o bazã de date care cuprinde:
    a) Fişierul central al creditelor (FCC), care conţine informaţiile de risc de credit raportate de persoanele declarante, prelucrate şi difuzate de cãtre CRC în vederea valorificãrii de cãtre utilizatori în condiţiile pãstrãrii secretului profesional;
    b) Fişierul creditelor restante (FCR), care este alimentat lunar de FCC cu informaţii de risc de credit referitoare la debitori şi la creditele restante ale acestora faţã de toate persoanele declarante din România;
    c) Fişierul grupurilor (FG), care este alimentat lunar de FCC cu informaţii despre grupuri;
    d) Fişierul fraudelor cu carduri (FFC), care conţine informaţii despre fraudele cu carduri comise de posesorii de carduri de debit şi/sau de credit.
    ART. 5
    (1) În vederea accesãrii bazei de date, persoanele declarante au obligaţia sã desemneze maximum 5 persoane acreditate la CRC. În acest scop, trebuie sã completeze şi sã actualizeze formularul "Fişã de acreditare la CRC a persoanelor autorizate sã transmitã şi sã recepţioneze informaţii de risc de credit şi informaţii despre fraudele cu carduri" (F1), conform anexei nr. 1. Aceastã fişã va fi întocmitã în douã exemplare având acelaşi conţinut, cu urmãtoarele destinaţii:
    - exemplarul 1 se transmite în regim confidenţial direcţiei din Banca Naţionalã a României care coordoneazã activitatea CRC;
    - exemplarul 2 se pãstreazã pentru evidenţele proprii.
    (2) Accesarea sistemului informatic al CRC de cãtre persoanele acreditate la CRC se face pe bazã de nume atribuit de Banca Naţionalã a României.

    CAP. II
    Regimul informaţiei de risc de credit şi al informaţiei despre fraudele cu carduri

    SECŢIUNEA 1
    Transmiterea şi înregistrarea informaţiei de risc de credit şi a informaţiei despre fraudele cu carduri

    ART. 6
    Persoanele declarante sunt obligate sã raporteze la CRC, la termenele şi în condiţiile prevãzute în prezentul regulament, informaţia de risc de credit pentru fiecare debitor care îndeplineşte condiţia de a fi raportat, respectiv sã fi înregistrat faţã de acesta un risc individual, precum şi informaţia despre fraudele cu carduri constatate.
    ART. 7
    (1) Instituţiile financiare nebancare au obligaţia de raportare la CRC, în termen de cel mult 6 luni de la data eliberãrii de cãtre Banca Naţionalã a României a documentului care atestã înscrierea acestora în Registrul special.
    (2) Instituţiile emitente de monedã electronicã şi instituţiile de platã au obligaţia de raportare la CRC, în termen de cel mult 6 luni de la data la care Banca Naţionalã a României constatã cã acestea înregistreazã un nivel semnificativ al activitãţii de creditare.
    (3) Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special care au calitatea de persoane declarante la CRC, la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, şi ca urmare a autorizãrii ca instituţii de platã/instituţii emitente de monedã electronicã sunt radiate din Registrul special îşi menţin calitatea de persoane declarante la CRC pânã în luna când Banca Naţionalã a României constatã cã nu mai înregistreazã un nivel semnificativ al activitãţii de creditare.
    ART. 8
    (1) Instituţiile financiare nebancare radiate din Registrul special îşi pierd calitatea de persoane declarante la CRC, începând cu luna în care s-a efectuat radierea.
    (2) Instituţiile emitente de monedã electronicã şi instituţiile de platã îşi pierd calitatea de persoane declarante la CRC începând cu luna în care nu mai înregistreazã un nivel semnificativ al activitãţii de creditare.
    ART. 9
    Fluxul informaţional privind transmiterea, înregistrarea, organizarea şi difuzarea informaţiei de risc de credit şi a informaţiei despre fraudele cu carduri este prezentat în anexa nr. 11 "Fluxul informaţional al CRC".
    ART. 10
    În scopul îndeplinirii obligaţiei prevãzute la art. 6, persoana declarantã trebuie sã transmitã la CRC, lunar, în format electronic prin Reţeaua de comunicaţii interbancarã, în perioada de raportare, informaţia de risc de credit, folosind în mod obligatoriu urmãtoarele proceduri:
    1. Procedura de raportare a debitorilor trebuie utilizatã în cazul raportãrii pentru prima datã la CRC a unui debitor de cãtre respectiva persoanã declarantã sau în cazul în care datele de identificare ale unor debitori raportaţi anterior de cãtre aceeaşi persoanã declarantã au suferit modificãri. Transmiterea informaţiei de risc de credit prin aceastã procedurã se realizeazã prin utilizarea "Formularului de raportare a debitorilor" (F2 A) şi a "Formularului de raportare a fuziunilor/divizãrilor" (F2 C).
    Conţinutul acestor formulare şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 2.
    2. Procedura de raportare a grupurilor trebuie utilizatã în cazul raportãrii pentru prima datã la CRC a unui grup de cãtre persoana declarantã sau în cazul în care datele despre grupul raportat anterior de cãtre aceeaşi persoanã declarantã au suferit modificãri. Transmiterea informaţiei de risc de credit prin aceastã procedurã se realizeazã prin utilizarea "Formularului de raportare a grupurilor" (F2 B).
    Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 2.
    3. Procedura de raportare a riscurilor individuale trebuie utilizatã în cazul în care debitorul îndeplineşte condiţia de a fi raportat. Transmiterea informaţiei de risc de credit prin aceastã procedurã se face utilizându-se "Formularul de raportare a riscurilor individuale" (F3 A).
    Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 3.
    4. Procedura de ştergere a riscurilor trebuie utilizatã în cazul în care un risc raportat anterior nu mai este înregistrat în evidenţele persoanei declarante şi debitorul respectiv îndeplineşte condiţia de a fi raportat la CRC. Ştergerea informaţiei de risc de credit prin aceastã procedurã se face utilizându-se formularul F3 A.
    5. Procedura de ştergere a unui debitor trebuie utilizatã în cazul în care un debitor nu mai îndeplineşte condiţia de a fi raportat de cãtre persoana declarantã. Ştergerea informaţiei de risc de credit se face utilizându-se formularul F2 A.
    6. Procedura de ştergere a unui grup trebuie utilizatã în cazul în care grupul nu mai existã în evidenţele persoanei declarante. Ştergerea informaţiei de risc de credit se face utilizându-se formularul F2 B.
    ART. 11
    Informaţia de risc de credit raportatã la CRC este cea înscrisã în evidenţele persoanei declarante în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.
    ART. 12
    Fraudele cu carduri se raporteazã de cãtre persoana declarantã în momentul constatãrii acestora, astfel:
    1. Raportarea fraudelor cu carduri se efectueazã de cãtre persoana declarantã care constatã producerea unei fraude cu un card de debit sau de credit de cãtre posesorul acestuia. Transmiterea informaţiei se realizeazã prin utilizarea "Formularului de raportare a fraudelor cu carduri" (F3 B).
    Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 3.
    2. Ştergerea unei fraude cu card se efectueazã de cãtre persoana declarantã în situaţia în care constatã cã informaţia transmisã este eronatã; transmiterea acestei informaţii se realizeazã prin utilizarea formularului "Sesizare de corecţie" (F8).
    Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 8.
    ART. 13
    Banca Naţionalã a României va asigura, la sediul sãu central, condiţiile tehnice care sã permitã înregistrarea, gestionarea şi difuzarea cu operativitate, fãrã alterãri, pe suport electronic a informaţiilor de risc de credit şi a informaţiilor privind fraudele cu carduri.
    ART. 14
    (1) Înregistrarea în FCC poate fi efectuatã dacã informaţia de risc de credit transmisã de cãtre o persoanã declarantã îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii de validare:
    a) respectã standardele de conţinut şi modul de completare a formularelor prevãzute în prezentul regulament;
    b) este în concordanţã cu informaţia de risc de credit cuprinsã în raportãrile anterioare, conform criteriilor stabilite de CRC în acest sens.
    (2) Înregistrarea în FFC poate fi efectuatã dacã informaţia privind fraudele cu carduri transmisã de cãtre o persoanã declarantã respectã standardele de conţinut şi modul de completare a formularului prevãzut în prezentul regulament.
    ART. 15
    CRC nu poate modifica din proprie iniţiativã informaţia de risc de credit şi/sau informaţia despre fraudele cu carduri transmisã de cãtre persoanele declarante.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Organizarea şi gestionarea informaţiei de risc de credit şi a informaţiei despre fraudele cu carduri

    ART. 16
    (1) CRC asigurã înregistrarea informaţiilor raportate de persoanele declarante şi prelucrarea acestor informaţii în scopul obţinerii de date agregate necesare utilizatorilor.
    (2) FCC este gestionat conform necesitãţilor proprii ale CRC, astfel încât sã poatã evidenţia operativ informaţiile privind:
    - identificarea debitorilor şi evidenţierea, dupã caz, a situaţiilor speciale, conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - riscurile individuale şi caracteristicile acestora;
    - riscurile globale şi caracteristicile acestora.
    Informaţiile de risc de credit înscrise în FCC vor fi actualizate lunar.
    (3) FCR este gestionat conform necesitãţilor proprii ale CRC, astfel încât sã poatã evidenţia operativ informaţiile privind abaterile de la graficele de rambursare a creditelor, înregistrate de debitori faţã de toate persoanele declarante din România.
    (4) FG este gestionat conform necesitãţilor proprii ale CRC, astfel încât sã poatã evidenţia informaţiile despre grupurile de persoane fizice şi/sau juridice.
    (5) FFC este gestionat conform necesitãţilor proprii ale CRC, astfel încât sã poatã evidenţia informaţiile despre fraudele cu carduri comise de cãtre posesorii acestora.
    ART. 17
    Informaţiile de risc de credit şi informaţiile despre fraudele cu carduri sunt menţinute în FCR şi FFC pe o perioadã de 7 ani de la data înscrierii.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Difuzarea informaţiei de risc de credit şi a informaţiei despre fraudele cu carduri

    ART. 18
    Fluxul difuzãrii informaţiei de risc de credit şi a informaţiei despre fraudele cu carduri deţinute de CRC cãtre utilizatori este prezentat în anexa nr. 11 "Fluxul informaţional al CRC".
    ART. 19
    CRC poate difuza informaţia conţinutã în baza sa de date din proprie iniţiativã sau la cerere.
    ART. 20
    (1) CRC transmite lunar fiecãrei persoane declarante, din proprie iniţiativã, informaţia referitoare la riscul global pentru debitorii raportaţi de aceasta în luna respectivã, la fraudele cu carduri, precum şi informaţii despre incidentele de plãţi ale persoanelor recenzate, utilizând formularul "Situaţia riscului global privind persoanele recenzate" (F4 A), şi informaţia referitoare la grupurile raportate de persoana declarantã în luna respectivã, utilizând formularul "Situaţia grupurilor" (F4 C).
    Conţinutul acestor formulare şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4.
    (2) Informaţia despre incidentele de plãţi este preluatã din baza de date a Centralei Incidentelor de Plãţi.
    ART. 21
    (1) CRC transmite, la cerere, persoanei declarante, informaţii referitoare la creditele restante pe ultimii 7 ani, evidenţiate în FCR, pentru oricare debitor raportat de cãtre aceasta în luna respectivã, utilizând formularul "Situaţia creditelor restante" (F4 B). Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4.
    (2) Situaţia creditelor restante include şi informaţii referitoare la riscul global, la fraudele cu carduri, precum şi informaţii despre incidentele de plãţi ale debitorilor.
    ART. 22
    CRC transmite, la cerere, oricãrei persoane declarante informaţii referitoare la fraudele cu carduri, evidenţiate în FFC, utilizând formularul "Situaţia fraudelor cu carduri" (F4 D). Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4.
    ART. 23
    (1) Persoanele declarante pot solicita CRC, pentru propriile sucursale, acordarea dreptului de consultare a bazei de date. Conectarea sucursalelor se realizeazã prin intermediul sediului lor central, pe bazã de nume atribuit de Banca Naţionalã a României.
    (2) În situaţia în care persoanele declarante nu au sucursale, acestea pot solicita acordarea dreptului de consultare a bazei de date a CRC pentru o unitate teritorialã din fiecare judeţ. Conectarea unitãţilor teritoriale se realizeazã prin intermediul sediului lor central, pe bazã de nume atribuit de Banca Naţionalã a României.
    (3) În situaţia în care o sucursalã a persoanei declarante sau o unitate teritorialã pierde aceastã calitate, persoana declarantã are obligaţia sã solicite CRC retragerea dreptului de consultare a bazei de date pentru aceste entitãţi.
    ART. 24
    (1) Persoanele declarante pot consulta baza de date a CRC, în vederea obţinerii informaţiei de risc de credit referitoare la orice persoanã fizicã sau juridicã nonbancarã, cu condiţia sã aibã acordul scris al persoanei respective, respectând condiţiile legale.
    (2) În cazul în care informaţia de risc de credit pentru care persoana declarantã consultã baza de date se referã la un debitor raportat de aceasta în ultima perioadã de raportare încheiatã şi/sau în cazul în care aceasta se referã la fraude cu carduri, nu este necesar acordul persoanei recenzate.
    (3) Datele ce pot fi consultate de persoana declarantã sunt:
    - datele referitoare la riscul global înregistrat în FCC în ultima lunã, pe numele persoanei recenzate;
    - datele referitoare la riscul global şi creditele restante înregistrate faţã de toate persoanele declarante în cel mult ultimii 7 ani, de aceeaşi persoanã recenzatã;
    - datele referitoare la fraudele cu carduri în cel mult ultimii 7 ani; şi/sau
    - datele referitoare la situaţia grupurilor raportate de fiecare persoanã declarantã, respectiv riscul global şi suma restantã aferente grupurilor pentru ultima lunã încheiatã.
    (4) Datele referitoare la riscul global înregistrat pe numele persoanei recenzate, precum şi cele referitoare la creditele restante includ şi informaţii despre fraudele cu carduri şi despre incidentele de plãţi ale acesteia.
    (5) Formularele folosite pentru consultarea bazei de date a CRC sunt urmãtoarele:
    a) "Acord de consultare a bazei de date a CRC" (F5).
    Formularul F5 se întocmeşte în 3 exemplare, având acelaşi conţinut, cu urmãtoarele destinaţii:
    - exemplarul 1: rãmâne în posesia persoanei care a dat acordul;
    - exemplarul 2: se depune la unitatea teritorialã a persoanei declarante care a primit acordul şi se arhiveazã de cãtre aceasta;
    - exemplarul 3: se transmite la sediul social al persoanei declarante (sau sucursalei/unitãţii teritoriale a persoanei declarante care are drept de acces la baza de date - în cazul în care aceasta face consultarea) în ziua emiterii acordului.
    Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 5.
    b) "Cerere de consultare a bazei de date a CRC" (F6).
    Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 6.
    (6) Difuzarea de cãtre CRC a informaţiei de risc de credit şi a informaţiei despre fraudele cu carduri se face în termen de cel mult o zi bancarã de la data primirii cererii de consultare a bazei de date a CRC.
    ART. 25
    Persoana declarantã este obligatã sã remitã, la cerere, oricãrei persoane pe care a raportat-o la sau despre care a primit informaţii de la CRC informaţiile de risc de credit şi cele despre fraudele cu carduri referitoare la persoana respectivã.
    ART. 26
    Directorul direcţiei de specialitate din cadrul Bãncii Naţionale a României care coordoneazã activitatea CRC poate dispune sistarea difuzãrii informaţiei de risc de credit şi a informaţiei despre fraudele cu carduri deţinute de CRC, în cazul în care accesul la aceasta s-a fãcut de cãtre persoane neautorizate.

    CAP. III
    Corectarea erorilor

    SECŢIUNEA 1
    Corectarea informaţiei transmise eronat la CRC în perioada de raportare

    ART. 27
    (1) Corectarea informaţiei de risc de credit transmise, care nu a îndeplinit cel puţin una dintre condiţiile prevãzute la art. 14 alin. (1), şi completarea informaţiei de risc de credit transmise se pot face în perioada de raportare (prin retransmisie) prin utilizarea formularelor F2 A, F2 B şi F3 A:
    a) ca urmare a sesizãrii de cãtre CRC a erorilor, aceasta va transmite persoanei declarante, în cel mult o zi bancarã de la data primirii oricãrei raportãri, formularul "Lista erorilor privind informaţia de risc de credit" (F7).
    Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 7;
    b) ca urmare a sesizãrii de cãtre persoana declarantã a erorilor şi omisiunilor proprii.
    (2) Persoana declarantã care sesizeazã erori în informaţia de risc de credit transmisã în cadrul perioadei de raportare este obligatã sã transmitã la CRC, în aceastã perioadã, informaţia de risc de credit corectatã. Corectarea acestor erori se poate efectua şi prin utilizarea formularului F8.
    (3) În cazul în care persoana declarantã nu efectueazã corecţiile în perioada de raportare, CRC va înscrie în FCC numai informaţia de risc de credit care îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 14 alin. (1) şi va completa pe baza datelor anterioare informaţia de risc de credit omisã.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Corectarea informaţiei înregistrate în baza de date a CRC

    ART. 28
    Corectarea erorilor transmise prin formularele F2 A, F2 B, F2 C, F3 A şi F3 B care constituie o raportare anterioarã se poate face de cãtre persoana declarantã prin utilizarea formularului F8, astfel:
    a) din iniţiativa unei persoane recenzate, atunci când aceasta constatã existenţa unor date eronate care au fost înregistrate pe numele sãu ca urmare a raportãrii lor de cãtre persoana declarantã pe care persoana recenzatã a identificat-o ca fiind sursa erorii;
    b) din iniţiativa persoanei declarante, atunci când aceasta constatã existenţa unor date eronate înregistrate în baza de date a CRC, ca urmare a raportãrii pe care a efectuat-o.
    ART. 29
    CRC poate proceda pe baza unei "Sesizãri de corecţie" transmise de o persoanã declarantã pe suport hârtie, însoţitã de documente doveditoare, în situaţia în care se impune, la trecerea informaţiilor de pe un cod numeric personal pe altul, cu condiţia ca eroarea sã provinã de la autoritãţile competente pentru atribuirea codurilor numerice personale.
    ART. 30
    (1) În cazul în care informaţia de risc de credit conţinutã în formularul F8 îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 14 alin. (1), CRC efectueazã înregistrarea acesteia în cel mult o zi bancarã de la data primirii sesizãrii.
    (2) În cazul în care informaţia de risc de credit conţinutã în formularul F8 nu îndeplineşte cel puţin una dintre condiţiile prevãzute la art. 14 alin. (1), CRC nu efectueazã înregistrarea acesteia.
    ART. 31
    Informaţia de risc de credit corectã, transmisã la CRC prin formularul F8, este cea înscrisã în evidenţele persoanei declarante în ultima zi a lunii la care se referã.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Procedura de conciliere

    ART. 32
    (1) Persoana recenzatã care contestã corectitudinea unor date înregistrate în baza de date a CRC pe numele sãu, fãrã a cunoaşte persoana declarantã - sursã a erorii, poate solicita persoanei declarante care i-a remis informaţia de risc de credit şi/sau informaţia despre fraudele cu carduri declanşarea procedurii de conciliere în cel mult o zi lucrãtoare de la consultarea bazei de date a CRC.
    (2) O informaţie poate fi supusã procedurii de conciliere o singurã datã de cãtre persoana recenzatã.
    ART. 33
    Etapele procedurii de conciliere sunt urmãtoarele:
    - etapa 1: emiterea formularului "Cerere de conciliere" (F9) de cãtre persoana recenzatã şi acceptarea cererii de cãtre persoana declarantã.
    Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 9.
    Formularul F9 se întocmeşte în 3 exemplare, având acelaşi conţinut, cu urmãtoarele destinaţii:
    - exemplarul 1 rãmâne în posesia persoanei care a emis cererea;
    - exemplarul 2 se depune la unitatea teritorialã a persoanei declarante care iniţiazã procedura de conciliere şi se arhiveazã de cãtre aceasta;
    - exemplarul 3 se transmite la sediul central al persoanei declarante;
    - etapa a 2-a: transmiterea la CRC de cãtre persoana declarantã a conţinutului formularului F9 în cel mult o zi lucrãtoare de la data acceptãrii acesteia;
    - etapa a 3-a: transmiterea de cãtre CRC a informaţiei de risc de credit şi/sau a informaţiei despre fraudele cu carduri, conţinutã în formularul F9, cãtre persoana declarantã care a raportat-o;
    - etapa a 4-a: verificarea de cãtre persoana declarantã a informaţiei de risc de credit şi/sau a informaţiei despre fraudele cu carduri supuse concilierii;
    - etapa a 5-a: transmiterea rezultatului verificãrii de cãtre persoana declarantã în termen de maximum douã zile lucrãtoare de la primirea de la CRC a informaţiei de risc de credit şi/sau a informaţiei despre fraudele cu carduri supuse concilierii.
    În cazul în care verificarea a evidenţiat existenţa unei informaţii eronate de risc de credit şi/sau a unei informaţii eronate despre fraudele cu carduri raportate anterior, persoana declarantã transmite rezultatul verificãrii şi corecteazã erorile prin emiterea formularului F8;
    - etapa a 6-a: transmiterea de cãtre CRC persoanei declarante care a iniţiat concilierea a rezultatului verificãrii informaţiei de risc de credit. Persoana declarantã este obligatã sã punã la dispoziţia persoanei recenzate rezultatul în maximum o zi lucrãtoare de la data primirii acestuia de la CRC.

    CAP. IV
    Rãspundere şi sancţiuni

    ART. 34
    Persoanele declarante rãspund pentru veridicitatea şi integritatea informaţiei de risc de credit şi a informaţiei despre fraudele cu carduri transmise la CRC.
    ART. 35
    (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţioneazã cu amendã astfel:
    a) neraportarea lunarã de cãtre persoanele declarante la CRC a informaţiei de risc de credit şi/sau a informaţiei pentru determinarea limitei de raportare, dupã caz, se sancţioneazã cu amendã de 5.000 lei;
    b) netransmiterea de cãtre persoanele declarante a rezultatului verificãrii informaţiei de risc de credit şi/sau a informaţiei despre fraudele cu carduri conţinute în formularul F9, în cadrul termenului prevãzut la art. 33 etapa a 5-a primul paragraf, se sancţioneazã cu amendã de 500 lei/zi de întârziere, dar nu mai mult de 2.000 lei;
    c) netransmiterea de cãtre persoanele declarante a datelor de identificare suplimentare pe care le deţin referitoare la debitorii implicaţi în schimbul transfrontalier/a confirmãrii cã nu deţin astfel de date în termen de maximum douã zile lucrãtoare de la primirea solicitãrii de la CRC se sancţioneazã cu amendã de 500 lei/zi de întârziere, dar nu mai mult de 2.000 lei;
    d) netransmiterea de cãtre persoanele declarante la CRC a informaţiei de risc de credit referitoare la debitorii care îndeplinesc condiţia de a fi raportaţi şi netransmiterea informaţiilor referitoare la grupuri, precum şi transmiterea informaţiei de risc de credit eronate, existentã în baza de date a CRC, se sancţioneazã cu amendã de 500 lei dacã se identificã 20 debitori neraportaţi/grupuri neraportate, respectiv raportaţi/raportate eronat; se adaugã la suma menţionatã câte 25 lei pentru fiecare debitor sau grup neraportat, precum şi pentru cei raportaţi eronat identificaţi peste numãrul de 20; informaţia eronatã de risc de credit, în sensul prezentului capitol, se referã la codul de identificare a debitorului, codul situaţiei speciale, creditul reeşalonat, suma datoratã utilizatã şi neutilizatã, suma restantã, codul serviciului datoriei, data scadenţei, încadrarea debitorului şi componenţa grupurilor;
    e) consultarea de cãtre persoanele declarante a informaţiilor de risc de credit fãrã acordul persoanei la care se referã informaţiile respective se sancţioneazã cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei.
    (2) Constatarea sãvârşirii faptelor prevãzute la alin. (1) lit. a)-c) se face de cãtre direcţia de specialitate din cadrul Bãncii Naţionale a României care coordoneazã activitatea CRC.
    (3) Constatarea sãvârşirii faptelor prevãzute la alin. (1) lit. d)-e) se face de cãtre persoanele din cadrul Direcţiei supraveghere, anume împuternicite de Consiliul de administraţie al Bãncii Naţionale a României.
    ART. 36
    Banca Naţionalã a României poate modifica cuantumul amenzilor prevãzute în prezenta secţiune.
    ART. 37
    Sancţiunile se aplicã prin ordin emis de cãtre guvernator, prim-viceguvernator sau viceguvernatori. Amenzile se fac venit la bugetul de stat.

    CAP. V
    Alte dispoziţii

    ART. 38
    Documentele care conţin informaţia de risc de credit şi informaţia despre fraudele cu carduri raportatã la şi primitã de la CRC se arhiveazã pe o perioadã de 7 ani la persoanele declarante.
    ART. 39
    Pentru serviciile de informare prestate de CRC se percepe fiecãrei persoane declarante un comision lunar compus dupã cum urmeazã:
    a) comision calculat în funcţie de numãrul de debitori din baza de date a CRC în luna curentã:
    - 1.800 (o mie opt sute) lei pentru persoanele declarante care au mai puţin de 500 debitori intraţi în baza de date a CRC în luna curentã şi pentru care aceasta pune la dispoziţie formularul F4 A;
    - 2.300 (douã mii trei sute) lei pentru persoanele declarante care au între 500 şi 1.000 debitori intraţi în baza de date a CRC în luna curentã şi pentru care aceasta pune la dispoziţie formularul F4 A;
    - 2.500 (douã mii cinci sute) lei pentru persoanele declarante care au peste 1.000 debitori intraţi în baza de date a CRC în luna curentã şi pentru care aceasta pune la dispoziţie formularul F4 A;
    b) comision calculat în funcţie de numãrul de consultãri efectuate cu acordul debitorilor potenţiali:
    - 100 (o sutã) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultãri pentru toţi debitorii noi cãrora li s-au acordat credite în luna curentã;
    - 200 (douã sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultãri pentru cel puţin 50% din debitorii noi cãrora li s-au acordat credite în luna curentã;
    - 300 (trei sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultãri pentru mai puţin de 50% din debitorii noi cãrora li s-au acordat credite în luna curentã.
    ART. 40
    Pentru instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special, instituţiile emitente de monedã electronicã şi instituţiile de platã care înregistreazã un nivel semnificativ al activitãţii de creditare, comisionul lunar se reţine din contul instituţiei de credit ce funcţioneazã pe teritoriul României, la care instituţiile nominalizate au contul deschis, al cãrei nume va fi comunicat direcţiei de specialitate din cadrul Bãncii Naţionale a României care coordoneazã activitatea CRC.
    ART. 41
    Banca Naţionalã a României poate modifica nivelul comisionului prevãzut la art. 39.
    ART. 42
    Sumele provenite din comisioane sunt folosite de Banca Naţionalã a României pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare şi dezvoltare a CRC.
    ART. 43
    (1) Persoanele declarante au obligaţia sã furnizeze CRC orice informaţie solicitatã de aceasta în scopul desfãşurãrii propriei activitãţi.
    (2) Pentru scopurile de analizã ale Bãncii Naţionale a României, persoanele declarante raporteazã lunar clasa de rating în care au fost încadrate creditele/angajamentele acordate debitorilor şi probabilitatea de nerambursare, prin utilizarea formularului F3 A.
    (3) Pentru determinarea sumei reprezentând limita de raportare, persoanele declarante au obligaţia sã raporteze semestrial, pentru lunile decembrie şi iunie, la CRC, informaţiile despre creditele şi/sau angajamentele înscrise în evidenţele persoanei declarante în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea. Persoanele declarante vor raporta aceste informaţii în perioada de raportare din luna februarie pentru luna decembrie şi în perioada de raportare din luna august pentru luna iunie.
    Transmiterea informaţiilor se realizeazã prin utilizarea formularului "Credite acordate şi angajamente asumate în numele debitorilor persoane fizice şi persoane juridice nonbancare" (F10). Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 10.
    ART. 44
    Informaţiile de risc de credit transmise la şi primite de la CRC au caracter confidenţial.
    ART. 45
    CRC nu îşi asumã nicio responsabilitate în cazul valorificãrii, cu încãlcarea prevederilor legale, a informaţiei de risc de credit şi a informaţiei despre fraudele cu carduri de cãtre persoanele declarante.
    ART. 46
    (1) Lichidatorul desemnat de tribunal pentru gestionarea instituţiei de credit aflate în proces de lichidare judiciarã este obligat sã transmitã lunar la CRC informaţiile de risc de credit referitoare la debitorii care îndeplinesc condiţia de raportare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament. Lichidatorul transmite informaţiile de risc de credit în format electronic sau pe suport hârtie.
    (2) CRC nu are obligaţia de a transmite lichidatorului desemnat informaţiile din formularul F4 A.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 47
    Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantã din prezentul regulament.
-----------
    *) Anexele nr. 1-11 se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

    ART. 48
    (1) Prezentul regulament se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare la data de 1 februarie 2012.
    (2) La data intrãrii în vigoare a prezentului regulament se abrogã Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 4/2004 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionalã a României a Centralei Riscurilor Bancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 16 august 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

                         Preşedintele
                 Consiliului de administraţie
                al Bãncii Naţionale a României,
                  Mugur Constantin Isãrescu

    Bucureşti, 9 ianuarie 2012.
    Nr. 2.


    ANEXA 1


                  Fişã de acreditare*) la Centrala Riscului de
        Credit a persoanelor autorizate sã transmitã şi sã recepţioneze
     informaţii de risc de credit şi informaţii despre fraudele cu carduri
-----
    *) Se transmite cu scrisoare oficialã direcţiei din cadrul BNR care coordoneazã activitatea CRC


    ┌────┐
    │ F1 │
    └────┘


    1. PERSOANA DECLARANTĂ
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Denumire ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Cod... ... ... ...│
 │ Adresa ... ... ... ... ... . Telefon... ... ... ... ... ... Fax ... ... ...│
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    2. PERSOANE ACREDITATE
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nume ... ... ... ... ... ... ... ... ... ┌─────────────┬─────────────────┐│
 │ Prenume ... ... ... ... ... ... ... ... │ │ ││
 │ Funcţia ... ... ... ... .. ... ... ... . │ │ ││
 │ Telefon... .. ... ... Fax ... ... ... .. │ │ ││
 │ E- mail ... ... . ... ... ... ... ... .. │ │ ││
 │ ├─────────────┼─────────────────┤│
 │ │ Specimen │Specimen ştampilã││
 │ Drepturi: depline [ ] de consultare [ ] │ semnãturã │ însoţitoare ││
 │ └─────────────┴─────────────────┘│
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nume ... ... ... ... ... ... ... ... ... ┌─────────────┬─────────────────┐│
 │ Prenume ... ... ... ... ... ... ... ... │ │ ││
 │ Funcţia ... ... ... ... .. ... ... ... . │ │ ││
 │ Telefon... .. ... ... Fax ... ... ... .. │ │ ││
 │ E- mail ... ... . ... ... ... ... ... .. │ │ ││
 │ ├─────────────┼─────────────────┤│
 │ │ Specimen │Specimen ştampilã││
 │ Drepturi: depline [ ] de consultare [ ] │ semnãturã │ însoţitoare ││
 │ └─────────────┴─────────────────┘│
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nume ... ... ... ... ... ... ... ... ... ┌─────────────┬─────────────────┐│
 │ Prenume ... ... ... ... ... ... ... ... │ │ ││
 │ Funcţia ... ... ... ... .. ... ... ... . │ │ ││
 │ Telefon... .. ... ... Fax ... ... ... .. │ │ ││
 │ E- mail ... ... . ... ... ... ... ... .. │ │ ││
 │ ├─────────────┼─────────────────┤│
 │ │ Specimen │Specimen ştampilã││
 │ Drepturi: depline [ ] de consultare [ ] │ semnãturã │ însoţitoare ││
 │ └─────────────┴─────────────────┘│
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nume ... ... ... ... ... ... ... ... ... ┌─────────────┬─────────────────┐│
 │ Prenume ... ... ... ... ... ... ... ... │ │ ││
 │ Funcţia ... ... ... ... .. ... ... ... . │ │ ││
 │ Telefon... .. ... ... Fax ... ... ... .. │ │ ││
 │ E- mail ... ... . ... ... ... ... ... .. │ │ ││
 │ ├─────────────┼─────────────────┤│
 │ │ Specimen │Specimen ştampilã││
 │ Drepturi: depline [ ] de consultare [ ] │ semnãturã │ însoţitoare ││
 │ └─────────────┴─────────────────┘│
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nume ... ... ... ... ... ... ... ... ... ┌─────────────┬─────────────────┐│
 │ Prenume ... ... ... ... ... ... ... ... │ │ ││
 │ Funcţia ... ... ... ... .. ... ... ... . │ │ ││
 │ Telefon... .. ... ... Fax ... ... ... .. │ │ ││
 │ E- mail ... ... . ... ... ... ... ... .. │ │ ││
 │ ├─────────────┼─────────────────┤│
 │ │ Specimen │Specimen ştampilã││
 │ Drepturi: depline [ ] de consultare [ ] │ semnãturã │ însoţitoare ││
 │ └─────────────┴─────────────────┘│
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    3. ADMINISTRATOR
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nume ... ... ... ... ... ... ... ... Prenume ... ... ... ... ... ... ... ..│
 │ Telefon ... ... ... ... Fax ... ... ... ... E-mail ... ... ... ... ... ...│
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                              Conducerea persoanei declarante
                                                           S.S./L.S.
                              MODUL DE COMPLETARE

    Zona 1 - PERSOANA DECLARANTĂ
    Rubrica "Denumire"
    Se completeazã cu denumirea completã a persoanei declarante care acordã acreditarea.
    Rubrica "Cod"
    Se completeazã cu codul informatic atribuit de Banca Naţionalã a României persoanei declarante care acordã acreditarea.
    Rubrica "Adresa"
    Se completeazã cu adresa persoanei declarante.
    Rubrica "Telefon"
    Se completeazã cu numãrul de telefon al persoanei declarante.
    Rubrica "Fax"
    Se completeazã cu numãrul de fax al persoanei declarante.

    Zona 2 - PERSOANE ACREDITATE
    Rubricile "Nume" şi "Prenume"
    Se completeazã cu numele şi prenumele persoanei acreditate.
    Rubrica "Funcţia"
    Se completeazã cu funcţia deţinutã de persoana acreditatã în cadrul persoanei declarante.
    Rubricile "Telefon/Fax/E-mail"
    Se completeazã cu numãrul de telefon, fax şi adresa de e-mail, de serviciu, ale persoanei acreditate.
    Rubrica "Drepturi"
    Se completeazã prin marcarea câmpului:
    a. "depline" - pentru persoanele acreditate care au dreptul sã transmitã şi sã recepţioneze informaţii de risc de credit şi informaţii despre fraudele cu carduri;
    b. "de consultare" - pentru persoanele care au numai drepturi de consultare a bazei de date a CRC.
    Rubrica "Specimen semnãturã"
    Se completeazã cu semnãtura uzualã a persoanei acreditate.
    Rubrica "Specimen ştampilã însoţitoare"
    Se completeazã cu amprenta ştampilei ce însoţeşte semnãtura persoanei acreditate.

    Zona 3 - ADMINISTRATOR
    Rubricile "Nume" şi "Prenume"
    Se completeazã cu numele şi prenumele persoanei desemnate sã administreze utilizatorii persoanei declarante.
    Rubricile "Telefon/Fax/E-mail"
    Se completeazã cu numãrul de telefon, fax şi adresa de e-mail, de serviciu, ale administratorului.
    Rubrica "Conducerea persoanei declarante"
    Se completeazã cu semnãtura unei persoane din conducerea persoanei declarante şi cu amprenta ştampilei ce însoţeşte semnãtura.


    ANEXA 2


    ┌────┐
    │ F2 │
    └────┘
                            Nr. ... ... ... Data ... ... ... ... ... .


                      FORMULAR DE RAPORTARE A DEBITORILOR
          pentru luna ... ... ... ... ... ... ... anul ... ... ... ...


    Persoanã declarantã ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
    Cod ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

    Secţiunea 1

 ┌───┬─────────────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬───────┬────┬─────┬──────┐
 │Nr.│ Debitor │Situaţie│Încadrare│Sector│Activi-│Formã │Ţarã│Judeţ│Tip │
 │crt├───────┬─────┤specialã│debitor* │insti-│tate │de pro-│ │ │rapor-│
 │ │Cod de │Nume/│ │ │tuţio-│ │prie- │ │ │tare │
 │ │identi-│Denu-│ │ │nal │ │tate │ │ │ │
 │ │ficare │mire │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼────┼─────┼──────┤
 │(0)│ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │(8) │ (9) │ (10) │
 ├───┼───────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼────┼─────┼──────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼────┼─────┼──────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───┴───────┴─────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴───────┴────┴─────┴──────┘


-----
    * Se completeazã în conformitate cu prevederile Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi ale Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustãrilor prudenţiale de valoare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Sucursalele din România ale instituţiilor de credit din alte state membre pot opta pentru raportarea acestei informaţii.


    Secţiunea 2


 ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Sucursalã a unei persoane juridice │
 │crt.├────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┤
 │ │ Cod identificare │ Denumire │ Ţarã │
 ├────┼────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤
 │(0) │ (1) │ (2) │ (3) │
 ├────┼────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 └────┴────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┘

                                                           Persoanã acreditatã

                              MODUL DE COMPLETARE

    Rubrica "Nr."
    Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit formularului completat de persoanele declarante.
    Rubrica "Data"
    Se completeazã cu data la care se emite formularul.
    Rubricile "pentru luna" şi "anul"
    Se completeazã cu luna şi anul pentru care se transmite informaţia de risc de credit.
    Rubrica "Persoanã declarantã"
    Se completeazã cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC.
    Rubrica "Cod"
    Se completeazã cu codul informatic atribuit de Banca Naţionalã a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC.

    Secţiunea 1
    Rubrica 0 - "Nr. crt."
    Se completeazã cu numãrul de ordine al liniei din formular.
    Rubrica 1 - "Debitor - Cod de identificare"
    Se completeazã astfel:
    a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;
    b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
    c) în cazul persoanelor fizice strãine, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de persoana declarantã la deschiderea contului curent;
    d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de persoana declarantã la deschiderea contului curent.
    Rubrica 2 - "Debitor - Nume/Denumire"
    Se completeazã cu numele sau denumirea completã a debitorului.
    Rubrica 3 - "Situaţie specialã"
    Se completeazã în cazul în care debitorul se gãseşte în una din situaţiile prevãzute în Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, astfel:
    - cu litera R - în cazul în care debitorul se aflã în situaţia de reorganizare;
    - cu litera I - în cazul în care debitorul se aflã în situaţia de insolvenţã;
    - cu litera F - cazul în care debitorul se aflã în situaţia de faliment.
    În cazul în care debitorul nu se aflã în nici una dintre situaţiile de mai sus, se va completa cu litera N.
    Rubrica 4 - "Încadrare debitor"
    Se completeazã cu încadrarea debitorului potrivit categoriei de clasificare a creditelor, în conformitate cu prevederile Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi ale Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustãrilor prudenţiale de valoare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, astfel:
    - cu litera S pentru credite clasificate în categoria standard;
    - cu litera O pentru credite clasificate în categoria în observaţie;
    - cu litera B pentru credite clasificate în categoria substandard;
    - cu litera I pentru credite clasificate în categoria îndoielnic;
    - cu litera P pentru credite clasificate în categoria pierdere;
    - cu litera N pentru debitorii pentru care nu se calculeazã încadrarea.
    Rubrica 5 - "Sector instituţional"
    Se completeazã cu codul sectorului instituţional din care face parte debitorul, din Nomenclatorul SECTOARE INSTITUŢIONALE, conform SEC 1995.
    Rubrica 6 - "Activitate"
    Se completeazã astfel:
    - în cazul persoanelor juridice rezidente cu codul CAEN corespunzãtor activitãţii principale;
    - în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimileazã un cod CAEN, corespunzãtor activitãţii principale;
    - în cazul persoanelor fizice cu codul 0000.
    Rubrica 7 - "Formã de proprietate"
    Se completeazã astfel:
    - în cazul persoanelor juridice rezidente cu codul corespunzãtor din nomenclatorul "Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finanţelor;
    - în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimileazã un cod corespunzãtor din nomenclatorul "Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finanţelor;
    - în cazul persoanelor fizice, cu codul 01.
    Rubrica 8 - "Ţarã"
    Se completeazã astfel:
    - în cazul persoanelor juridice rezidente şi al persoanelor fizice române, cu codul României;
    - în cazul persoanelor fizice strãine şi al persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţãrii care a emis paşaportul, respectiv al ţãrii în care este înregistratã persoana juridicã.
    Rubrica 9 - "Judeţ"
    Se completeazã cu codul numeric al judeţului în care debitorul - persoanã juridicã rezidentã este înregistrat la Registrul Comerţului sau în care domiciliazã debitorul - persoanã fizicã.
    Rubrica 10 - "Tip raportare"
    Se completeazã astfel:
    - cu litera S - în cazul în care debitorul raportat anterior nu mai îndeplineşte condiţia de raportare;
    - cu litera N - în cazul în care debitorul îndeplineşte condiţia de raportare;

    Secţiunea 2 Rubrica 0 - "Nr. crt."
    Se completeazã cu numãrul de ordine al liniei din formular.
    Rubrica 1 - "Sucursalã a unei persoane juridice - Cod de identificare"
    Se completeazã astfel:
    a) cu codul unic de înregistrare al societãţii mamã în cazul în care aceasta este o persoanã juridicã rezidentã;
    b) cu codul ţãrii, precum şi cu codul de înregistrare din ţara de origine a societãţii mamã în cazul în care aceasta este o persoanã juridicã nerezidentã.
    Rubrica 2 - "Sucursalã a unei persoane juridice - Denumire"
    Se completeazã cu denumirea societãţii mamã a cãrei sucursalã este persoana juridicã raportatã la CRC.
    Rubrica 3 - "Ţarã"
    Se completeazã astfel:
    - în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul României;
    - în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţãrii în care este înregistratã persoana juridicã.    ┌────┐
    │F2 B│
    └────┘
                                             Nr. ... ... Data ... ... ... ...


                      FORMULAR DE RAPORTARE A GRUPURILOR*
          pentru luna ... ... ... ... ... ... ... anul ... ... ... ...


-----
    * La stabilirea sferei de cuprindere a grupului, persoanele declarante vor avea în vedere criteriile prevãzute în Regulamentul nr. 14/2010 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi în Regulamentul nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru includerea persoanelor fizice şi/sau juridice în categoria grup de clienţi aflaţi în legãturã/un singur debitor.

    Persoanã declarantã ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
    Cod ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


 ┌───┬────────┬────┬───────────────────────────────────────────┬───────┐
 │Nr.│Denumire│Cod │ Componenţã grup │Tip ra-│
 │crt│ grup │grup├───────┬────────┬───────────────────┬──────┤portare│
 │ │ │ │Cod de │Nume/ │Debitor care a luat│ Ţarã │ │
 │ │ │ │identi-│Denumire│credite/angajamente│ │ │
 │ │ │ │ficare │ │împreunã cu alţi │ │ │
 │ │ │ │ │ │debitori din grup │ │ │
 ├───┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────┼──────┼───────┤
 │(0)│ (1) │(2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │
 ├───┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────┼──────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────┼──────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───┴────────┴────┴───────┴────────┴───────────────────┴──────┴───────┘
   Notã: Nu se vor raporta grupurile de tipul "angajator-angajat"

                                                  Persoanã acreditatã

                              MODUL DE COMPLETARE

    Rubrica "Nr."
    Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit formularului completat de cãtre persoana declarantã.
    Rubrica "Data"
    Se completeazã cu data la care se emite formularul.
    Rubricile "pentru luna" şi "anul"
    Se completeazã cu luna şi anul pentru care se transmite informaţia de risc de credit.
    Rubrica "Persoanã declarantã"
    Se completeazã cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC.
    Rubrica "Cod"
    Se completeazã cu codul informatic atribuit de Banca Naţionalã a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC.
    Rubrica 0 - "Nr. crt."
    Se completeazã cu numãrul de ordine al liniei din formular atribuit grupului.
    Rubrica 1 - "Denumire grup"
    Se completeazã cu denumirea asociatã de persoana declarantã grupului, persoane fizice şi/sau juridice, astfel încât sã permitã identificarea unicã a fiecãrui grup.
    Rubrica 2 - "Cod grup"
    Se completeazã cu codul atribuit de persoana declarantã grupului, persoane fizice şi/sau juridice, astfel încât sã permitã identificarea unicã a fiecãrui grup.
    Rubrica 3 - "Componenţã grup - Cod de identificare"
    Se completeazã cu codurile de identificare ale clienţilor, persoane fizice şi/sau juridice, care compun grupul.
    Rubrica 4 - "Componenţã grup - Nume/Denumire"
    Se completeazã cu numele/denumirile complete ale clienţilor, persoane fizice şi/sau juridice care compun grupul.
    Rubrica 5 - "Componenţã grup - Debitor care a luat credite/angajamente împreunã cu alţi debitori din grup"
    Se completeazã astfel:
    - cu litera C - pentru debitorul care a luat credite/angajamente împreunã cu alţi debitori din grup;
    - cu litera N - pentru ceilalţi membri ai grupului.
    Rubrica 6 - " Componenţã grup - Ţarã"
    Se completeazã astfel:
    - în cazul persoanelor juridice rezidente şi al persoanelor fizice române, cu codul României;
    - în cazul persoanelor fizice strãine şi al persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţãrii care a emis paşaportul, respectiv al ţãrii în care este înregistratã persoana juridicã.
    Rubrica 7 - "Tip raportare"
    Se completeazã astfel:
    - cu litera S - în cazul în care grupul raportat anterior nu mai trebuie raportat;
    - cu litera N - în cazul în care grupul trebuie raportat.    ┌────┐
    │F2 C│
    └────┘
                                             Nr. ... ... Data ... ... ... ...

                 FORMULAR DE RAPORTARE A FUZIUNILOR/DIVIZĂRILOR
                  pentru luna ... ... ... ... ... anul ... ...


    Persoanã declarantã ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
    Cod ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │ Persoanã juridicã rezultatã în urma │ Persoanã juridicã implicatã în │
 │ fuziunii/divizãrii │ fuziune/divizare │
 ├────────────┬────────────┬────────────┼────────────┬────────────┬───────────┤
 │ Cod de │ Denumire │ Ţarã │ Cod de │ Denumire │ Ţarã │
 │identificare│ │ │identificare│ │ │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘

                                                          Persoanã acreditatã

                              MODUL DE COMPLETARE

    Rubrica "Persoana declarantã"
    Se completeazã cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC.
    Rubrica "Cod"
    Se completeazã cu codul informatic atribuit de Banca Naţionalã a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC.
    Raportarea informaţiilor despre fuziuni/divizãri de cãtre persoanele declarante se realizeazã în perioada de raportare când intrã în posesia acestor informaţii.
    Rubrica 1 - " Persoanã juridicã rezultatã în urma fuziunii/divizãrii - Cod de identificare"
    Se completeazã astfel:
    a) în cazul fuziunii, cu codul de identificare a persoanei juridice rezultate în urma procesului de fuziune;
    b) în cazul divizãrii cu codul de identificare a fiecãrei persoane juridice rezultate în urma procesului de divizare.
    Rubrica 2 - " Persoanã juridicã rezultatã în urma fuziunii/divizãrii - Denumire"
    Se completeazã astfel:
    a) în cazul fuziunii, cu denumirea persoanei juridice rezultate în urma procesului de fuziune;
    b) în cazul divizãrii, cu denumirea fiecãrei persoane juridice rezultate în urma procesului de divizare.
    Rubrica 3 - " Persoanã juridicã rezultatã în urma fuziunii/divizãrii - Ţarã"
    Se completeazã astfel:
    - în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul României;
    - în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţãrii în care este înregistratã persoana juridicã.
    Rubrica 4 - " Persoanã juridicã implicatã în fuziune/divizare - Cod de identificare"
    Se completeazã astfel:
    a) în cazul fuziunii, cu codul de identificare a fiecãrei persoane juridice implicatã în procesul de fuziune;
    b) în cazul divizãrii cu codul de identificare a persoane juridice care a fost supusã procesului de divizare.
    Rubrica 5 - " Persoanã juridicã implicatã în fuziune/divizare - Denumire"
    Se completeazã astfel:
    a) în cazul fuziunii, cu denumirea fiecãrei persoane juridice implicatã în procesul de fuziune;
    b) în cazul divizãrii, cu denumirea a persoane juridice care a fost supusã procesului de divizare.
    Rubrica 6 - " Persoanã juridicã implicatã în fuziune/divizare - Ţarã"
    Se completeazã astfel:
    - în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul României;
    - în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţãrii în care este înregistratã persoana juridicã.


    ANEXA 3    ┌────┐
    │F3 A│
    └────┘ Nr. ... ... ... Data ... ... ... ...


                 FORMULAR DE RAPORTARE A RISCURILOR INDIVIDUALE
                  pentru luna ... ... ... anul ... ... ... ...


    Persoanã declarantã ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
    Cod ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

                                                                                                                    - lei -
 ┌───┬────┬───────┬─────┬────┬─────┬────┬───────┬─────────┬─────┬─────┬────────┬────┬───────────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
 │Nr.│Cod │Cod de │Sume │Va- │Data │Data│Credit/│Cod risc │Stare│Clasã│Probabi-│Cod │ Sume │Sume │Servi-│Tip │Identi-│
 │crt│uni-│identi-│acor-│lutã│acor-│sca-│angaja-│ │cre- │ra- │litate │CRC │ datorate │res- │ciul │rapor-│ficator│
 │ │tate│ficare │date │ │dãrii│den-│ment │ │dit │ting*│de ne- │ ├─────┬─────┤tante│dato- │tare │ │
 │ │ │debitor│ │ │ │ţei │luat │ │ │ │rambur- │ │uti- │ne- │ │riei │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │împre- │ │ │ │sare* │ │liza-│uti- │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │unã cu │ │ │ │ │ │te │li- │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │alţi │ │ │ │ │ │ │zate │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │debi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │tori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────┼───────┼─────┼────┼─────┼────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼────┼─────┴─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
 │(0)│(1) │ (2) │ (3) │ (4)│ (5) │ (6)│ (7) │ (8) │ (9) │(10) │ (11) │(12)│ (13) │(14) │ (15) │ (16) │ (17) │
 ├───┼────┼───────┼─────┼────┼─────┼────┼───────┼───┬─┬─┬─┼─────┼─────┼────────┼────┼─────┬─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 1 │ 2 │ │ │ │ │
 ├───┼────┼───────┼─────┼────┼─────┼────┼───────┼─┬─┤2│3│4├─────┼─────┼────────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │a│b│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────┼───────┼─────┼────┼─────┼────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─────┼────────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────┼───────┼─────┼────┼─────┼────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─────┼────────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────┼───────┼─────┼────┼─────┼────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─────┼────────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Total│Total│ │ │ │ │
 ├───┼────┼───────┼─────┼────┼─────┼────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─────┼────────┼────┼─────┴─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RISC │TOTAL│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │INDIVIDUAL │SUME │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(13.1 + │RES- │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │13.2) │TANTE│ │ │ │
 ├───┼────┼───────┼─────┼────┼─────┼────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─────┼────────┼────┼───────────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────┼───────┼─────┼────┼─────┼────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─────┼────────┼────┼───────────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ... │ ... │ │ │ │
 └───┴────┴───────┴─────┴────┴─────┴────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─────┴─────┴────────┴────┴───────────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
                                                                                                   Persoanã acreditatã


-----
    * Probabilitatea de nerambursare şi clasa de rating sunt informaţii care se vor raporta la CRC în mãsura în care persoanele declarante le deţin, în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR/CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordãrii standard, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Regulamentului BNR/CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordãrii bazate pe modele interne de rating, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.                              MODUL DE COMPLETARE

    Rubrica "Nr."
    Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit formularului completat de persoana declarantã.
    Rubrica "Data"
    Se completeazã cu data la care se completeazã formularul.
    Rubricile "pentru luna" şi "anul"
    Se completeazã cu luna şi anul pentru care se transmite informaţia de risc de credit.
    Rubrica "Persoanã declarantã"
    Se completeazã cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC.
    Rubrica "Cod"
    Se completeazã cu codul informatic atribuit de Banca Naţionalã a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC.
    Rubrica 0 - "Nr. crt."
    Se completeazã cu numãrul de ordine al liniei din formular.
    Rubrica 1 - "Cod unitate"
    Se completeazã cu codul informatic atribuit de Banca Naţionalã a României unitãţii teritoriale a persoanei declarante care a acordat creditul sau şi-a asumat angajamentul.
    Rubrica 2 - "Codul de identificare debitor"
    Se completeazã astfel:
    a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;
    b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
    c) în cazul persoanelor fizice strãine, cu codul ţãrii care a emis paşaportul, urmat de informaţia solicitatã de persoana declarantã la deschiderea contului curent;
    d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de persoana declarantã la deschiderea contului curent.
    Rubrica 3 - "Sume acordate"
    Se completeazã cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului.
    Rubrica 4 - "Valutã"
    Se completeazã cu codul valutei în care a fost acordat creditul.
    Rubrica 5 - "Data acordãrii"
    Se completeazã cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care persoana declarantã îşi asumã angajamentul.
    Rubrica 6 - "Data scadenţei"
    Se completeazã cu data pânã la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetãrii angajamentului persoanei declarante.
    Rubrica 7 - "Credit/angajament luat împreunã cu alţi debitori"
    Se completeazã astfel:
    - cu litera P - credit/angajament luat în nume propriu;
    - cu litera C - credit/angajament luat împreunã cu alţi debitori.
    Rubrica 8 - "Cod risc"
    Se completeazã cu un cod format din 4 poziţii, care corespund garanţiilor (tip/valoare), tipului riscului, termenului de acordare şi informaţiilor referitoare la carduri şi leasing, aferente creditelor acordate şi/sau angajamentelor asumate, astfel:
    - poziţia 1 - garanţii:
    lit. a: tip garanţii:
    A - garanţii primite de la instituţiile administraţiei publice si asimilate;
    B - garanţii primite de la societãţi de asigurare si reasigurare;
    C - garanţii primite de la alte instituţii financiare;
    D - ipoteci imobiliare;
    E - gajuri cu deposedare;
    F - gajuri fãrã deposedare;
    G - alte garanţii primite de la clientela;
    H - fãrã garanţii;
    I - depozite colaterale;
    J - garanţii primite de la instituţii nefinanciare.
    În cazul în care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garanţii, se vor completa toate codurile acestora în ordinea descrescãtoare a ponderii fiecãreia.
    lit. b: valoarea garanţiei:
    Se completeazã cu valoarea totalã a garanţiilor aferente creditului acordat şi/sau angajamentului asumat, conform evidenţelor contabile.
    - poziţia 2 - tipul riscului:
    A1 - creanţe comerciale;
    B1 - credite de trezorerie;
    C1 - credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior;
    D1 - credite pentru finanţarea stocurilor;
    D2 - credite pentru echipamente;
    E1 - credite ipotecare;
    E2 - alte credite pentru investiţii imobiliare;
    F1 - alte credite;
    G1 - obligaţiuni;
    H1 - angajamente asumate în numele debitorului faţã de o persoanã fizicã sau persoanã juridicã, alta decât persoanele declarante, sau faţã de o instituţie de credit/instituţie financiarã din strãinãtate;
    H2 - angajamente asumate faţã de debitor;
    I1 - angajamente asumate în numele debitorului faţã de o altã persoanã declarantã care funcţioneazã pe teritoriul României;
    J1 - depozite de garanţii vãrsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate;
    K1 - credite de consum;
    K2 - vânzãri în rate;
    - poziţia 3 - termenul de acordare:
    A - credite şi angajamente pe termen scurt (pânã la 12 luni);
    B - credite şi angajamente pe termen mediu (1-5 ani);
    C - credite şi angajamente pe termen lung (peste 5 ani);
    - poziţia 4 - carduri şi leasing:
    C - pentru cardurile de credit;
    D - pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont;
    L - pentru leasing;
    N - pentru celelalte credite acordate şi angajamente asumate de persoana declarantã.
    Rubrica 9 - "Stare credit"
    Se completeazã astfel:
    - litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante şi care nu a fost vândut, rãscumpãrat, cumpãrat sau intermediat;
    - litera R - credit rãscumpãrat de persoana declarantã dupã ce anterior a fost vândut din portofoliu;
    - litera C - credit cumpãrat de persoana declarantã de la o altã entitate şi care nu a fost anterior în portofoliul propriu, respectiv nu a fost vândut de aceastã instituţie.
    Rubrica 10 - "Clasã rating"
    Se completeazã cu un cod format din maximum 5 caractere alfa - numerice care reprezintã clasa de rating în care a fost încadrat creditul, dacã persoana declarantã deţine informaţia.
    Rubrica 11 - "Probabilitate de nerambursare"
    Se completeazã cu o valoare între 0 şi 100, cu douã zecimale, care reprezintã probabilitatea de nerambursare a creditului, determinatã de persoana declarantã, dacã persoana declarantã deţine informaţia.
    Rubrica 12 - "Cod CRC"
    Se completeazã cu un numãr de identificare unic, atribuit de CRC la prima raportare a riscului respectiv şi se utilizeazã pentru toate raportãrile ulterioare ale persoanei declarante.
    Rubrica 13 - "Sume datorate"
    - poziţia 1 - sume datorate - utilizate
    Se completeazã astfel:
    - pentru obligaţiuni, cu valoarea de achiziţie;
    - pentru tipurile de risc A1 - F1 şi J1 - K2 cu sumele înscrise în conturile de bilanţ aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea;
    - pentru angajamentele asumate de cãtre persoana declarantã, cu cifra 0 (zero).
    În aceste sume sunt incluse şi sumele restante.
    - poziţia 2 - sume datorate - neutilizate
    Se completeazã astfel:
    - pentru tipurile de risc A1 - F1, K1 şi K2 care funcţioneazã ca o linie de credit cu sumele evidenţiate în afara bilanţului ca plafon neutilizat sau cu tranşele creditelor evidenţiate extrabilanţier;
    - pentru tipurile de risc H1, H2 şi I1, cu sumele evidenţiate în afara bilanţului ca angajamente asumate de persoana declarantã;
    - pentru obligaţiuni, cu cifra 0 (zero);
    - pentru depozite de garanţii vãrsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero).
    Rubrica 14 - "Sume restante"
    Se completeazã cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv înscrise în evidenţele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.
    Pentru angajamentele asumate de cãtre persoana declarantã aceastã rubricã se completeazã cu cifra 0 (zero).
    Rubrica 15 - "Serviciul datoriei"
    Se completeazã astfel:
    - cu litera A - în situaţia în care ratele sunt plãtite la scadenţã sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv;
    - cu litera B - în situaţia în care ratele sunt plãtite cu o întârziere între 16 - 30 zile inclusiv;
    - cu litera C - în situaţia în care ratele sunt plãtite cu o întârziere între 31 - 60 zile inclusiv;
    - cu litera D - în situaţia în care ratele sunt plãtite cu o întârziere între 61 - 90 zile inclusiv;
    - cu litera E - în situaţia în care ratele sunt plãtite cu întârziere de peste 90 de zile;
    - cu litera X - creditele scoase în afara bilanţului.
    Rubrica 16 - "Tip raportare"
    Se completeazã astfel:
    - cu litera N - pentru creditele şi/sau angajamentele care nu se şterg şi pentru creditele care au fost suplimentate şi care se raporteazã ca fiind credite noi;
    - cu litera D - pentru creditele care au fost reeşalonate şi care se raporteazã ca fiind credite noi;
    - cu litera R - pentru creditele care au fost refinanţate şi care se raporteazã ca fiind credite noi;
    - cu litera A - pentru creditele transferate la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi care se considerã riscuri ce se şterg; pentru aceste credite se transmite şi suma transferatã;
    - cu litera E - pentru creditele externalizate şi care se considerã riscuri ce se şterg; pentru aceste credite se transmite şi suma externalizatã;
    - cu litera P pentru creditele la care se înregistreazã pierdere şi care se considerã riscuri ce se şterg; pentru aceste credite se transmite şi valoarea pierderii;
    - cu litera S - pentru creditele şi/sau angajamentele care se şterg; pentru acestea se completeazã valoarea 0.
    Rubrica 17 - "Identificator"
    Se completeazã cu un cod atribuit de persoana declarantã.
    Rubrica "RISC INDIVIDUAL" se obţine prin însumarea totalurilor rubricilor 13.1 şi 13.2.
    Se completeazã, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 13.
    Rubrica "TOTAL SUME RESTANTE"
    Se completeazã, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 14.
    În cazul creditelor acordate şi angajamentelor asumate în valutã, se raporteazã echivalentul în lei al acestora, la cursurile pieţei valutare comunicate de Banca Naţionalã a României, utilizate pentru închiderea situaţiilor financiare ale lunii pentru care se face raportarea.
    În cazul creditelor şi angajamentelor unui debitor raportat pentru prima datã la CRC şi în cazul creditelor şi angajamentelor acordate unei persoane recenzate în luna pentru care se face raportarea trebuie completate toate rubricile formularului, mai puţin rubrica 12, " Cod CRC", care se completeazã de CRC şi care se retransmite, prin intermediul formularului F3 A, persoanelor declarante care le-au raportat.
    În cazul creditelor şi angajamentelor care au fost raportate anterior şi care nu au fãcut obiectul unei proceduri de ştergere, se completeazã rubricile 12-17.    ┌────┐
    │F3 B│
    └────┘
                                  Nr. ... ... Data ... ... ... ... ...


                  FORMULAR DE RAPORTARE A FRAUDELOR CU CARDURI
                    pentru luna ... ... anul ... ... ... ...


    Persoanã declarantã ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
    Cod ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 ┌────────┬────┬─────┬────────────┬────┬──────┬───────────┬────────┐
 │Nume/ │Ţarã│Judeţ│Cod de │Tip │Valutã│Data │Sumã │
 │Denumire│ │ │identificare│card│ │constatãrii│fraudatã│
 │posesor │ │ │posesor de │ │ │fraudei │(lei) │
 │card │ │ │card │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────┼────┼─────┼────────────┼────┼──────┼───────────┼────────┤
 │ (1) │ (2)│ (3) │ (4) │(5) │ (6) │ (7) │ (8) │
 ├────────┼────┼─────┼────────────┼────┼──────┼───────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────┼────┼─────┼────────────┼────┼──────┼───────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────────┴────┴─────┴────────────┴────┴──────┴───────────┴────────┘

                                              Persoanã acreditatã

                              MODUL DE COMPLETARE

    Rubrica "Nr."
    Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit formularului completat de persoana declarantã.
    Rubrica "Data"
    Se completeazã cu data la care se completeazã formularul.
    Rubrica "Persoanã declarantã"
    Se completeazã cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC.
    Rubrica "Cod"
    Se completeazã cu codul informatic atribuit de Banca Naţionalã a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC.
    Rubrica 1 - "Nume/Denumire posesor de card"
    Se completeazã cu numele sau denumirea completã a posesorului de card.
    Rubrica 2 - "Ţarã"
    Se completeazã astfel:
    - în cazul persoanelor juridice rezidente şi al persoanelor fizice române, cu codul României;
    - în cazul persoanelor fizice strãine şi al persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţãrii care a emis paşaportul, respectiv al ţãrii în care este înregistratã persoana juridicã.
    Rubrica 3 - "Judeţ"
    Se completeazã cu codul numeric al judeţului în care posesorul de card - persoanã juridicã rezidentã este înregistrat la Registrul Comerţului sau în care domiciliazã posesorul de card persoanã fizicã.
    Rubrica 4 - "Cod de identificare posesor de card"
    Se completeazã astfel:
    a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;
    b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
    c) în cazul persoanelor fizice strãine, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de persoana declarantã la deschiderea contului curent;
    d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de persoana declarantã la deschiderea contului curent.
    Rubrica 5 - "Tip card"
    Se completeazã astfel:
    - cu litera "C" - pentru card de credit;
    - cu litera "D" - pentru card de debit.
    Rubrica 6 - "Valutã"
    Se completeazã cu codul valutei în care a fost emis cardul.
    Rubrica 7 - "Data constatãrii fraudei"
    Se completeazã cu ziua, luna şi anul când a fost constatatã frauda pe numele posesorului de card, de cãtre persoana declarantã.
    Rubrica 8 - "Sumã fraudatã"
    Se completeazã cu suma fraudatã de posesorul de card.    ANEXA 4
    ┌────┐
    │F4 A│
    └────┘
                                             Nr. ... ... Data ... ... ... ...

                                [SIGLA BNR]


             SITUAŢIA RISCULUI GLOBAL PRIVIND PERSOANELE RECENZATE
            pentru luna ... ... ... ... ... ... anul ... ... ... ...


    Cãtre
    Persoana declarantã ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
    Cod ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
    Referinţã ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..


    Nume/Denumire persoanã recenzatã ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
    Cod de identificare ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
    Grup ... ... ... ... ..
    Ţarã ... ... ... .. Judeţ... ... ... ... ... ..
    Sucursalã a unei persoane juridice ... ... ... ... ... ... ..
    Activitate ... ... ... ... ... ...
    Sector instituţional ... ... ... ... ... .
    Formã de proprietate ... ... ... ... ... ... ... ...
    Situaţie specialã ... ... ... ... ... ... ...
    Încadrare debitor - total sistem ... ... ... ... ... ... ...
    Risc global ... ... ... ... ... ...
    Informaţii referitoare la fraudele cu carduri ... ... ... ... ... ... ...
    Informaţii referitoare la incidentele de plãţi ... ... ... ... ... ... ..

 ┌────┬───┬───────┬──────┬───────┬─────────┬─────┬──────┬────────┬─────┬───────────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
 │Acro│Cod│Identi-│Stare │Credit/│Cod risc │Ser- │Valutã│Credite │Sume │ Sume │Sume │Anga- │Data │Data │
 │ │CRC│ficator│credit│angaja-│ │vi- │ │reeşalo-│acor-│ datorate │res- │jamen-│acor- │scaden-│
 │ │ │ │ │ment │ │ciul │ │nate/ │date ├─────┬─────┤tante│te │dãrii │ţei │
 │ │ │ │ │luat │ │dato-│ │refinan-│ │uti- │ne- │ │faţã │ │ │
 │ │ │ │ │împre- │ │riei │ │ţate │ │liza-│uti- │ │de │ │ │
 │ │ │ │ │unã cu │ │ │ │ │ │te │li- │ │alte │ │ │
 │ │ │ │ │alţi │ │ │ │ │ │ │zate │ │per- │ │ │
 │ │ │ │ │debi- │ │ │ │ │ │ │ │ │soane │ │ │
 │ │ │ │ │tori │ │ │ │ │ │ │ │ │decla-│ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rante │ │ │
 ├────┼───┼───────┼──────┼───────┼─────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼─────┴─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
 │(1) │(2)│ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │ (8) │ (9) │ (10)│ (11) │(12) │ (13) │ (14) │ (15) │
 ├────┼───┼───────┼──────┼───────┼───┬─┬─┬─┼─────┼──────┼────────┼─────┼─────┬─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 1 │ 2 │ │ │ │ │
 ├────┼───┼───────┼──────┼───────┼─┬─┤2│3│4├─────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │a│b│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───┼───────┼──────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───┼───────┼──────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───┼───────┼──────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Total│Total│ │ │ │ │
 ├────┼───┼───────┼──────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼──────┼────────┼─────┼─────┴─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RISC GLOBAL│TOTAL│TOTAL │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(11.1 + │SUME │ANGA- │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11.2) │RES- │JAMEN-│ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TANTE│TE │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FAŢĂ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PER- │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOANE │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DECLA-│ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RANTE │ │ │
 └────┴───┴───────┴──────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─────┴──────┴────────┴─────┴───────────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
                                                                                       Persoanã acreditatã
                              MODUL DE COMPLETARE

    Rubrica "Nr."
    Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic atribuit formularului completat de cãtre CRC.
    Rubrica "Data"
    Se completeazã cu data la care se completeazã formularul.
    Rubricile "pentru luna" şi "anul"
    Se completeazã cu luna şi anul pentru care se transmite situaţia.
    Rubrica "Persoana declarantã"
    Se completeazã cu denumirea persoanei declarante cãreia i se transmite situaţia.
    Rubrica "Cod"
    Se completeazã cu codul informatic atribuit de Banca Naţionalã a României persoanei declarante cãreia i se transmite situaţia.
    Rubrica "Referinţã"
    Se completeazã în cazul în care formularul este emis ca urmare a solicitãrii persoanei recenzate, cu numãrul şi data cererii de consultare a bazei de date a CRC.
    Rubrica "Nume/Denumire persoanã recenzatã"
    Se completeazã cu numele sau denumirea completã a persoanei recenzate.
    Rubrica "Cod de identificare"
    Se completeazã astfel:
    a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;
    b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
    c) în cazul persoanelor fizice strãine, cu codul ţãrii care a emis paşaportul, urmat de informaţia solicitatã de persoana declarantã la deschiderea contului curent;
    d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de persoana declarantã la deschiderea contului curent.
    Rubrica "Grup"
    Se completeazã astfel:
    - cu litera G - în cazul în care debitorul face parte dintr-un grup;
    - cu litera I - în cazul în care debitorul nu face parte dintr-un grup.
    Rubrica "Ţarã"
    Se completeazã astfel:
    - în cazul persoanelor juridice rezidente şi al persoanelor fizice române, cu codul României;
    - în cazul persoanelor fizice strãine şi al persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţãrii care a emis paşaportul, respectiv al ţãrii în care este înregistratã persoana juridicã.
    Rubrica "Judeţ"
    Se completeazã cu codul numeric al judeţului în care debitorul - persoanã juridicã rezidentã este înregistrat la Registrul Comerţului sau în care domiciliazã debitorul - persoanã fizicã.
    Rubrica "Sucursalã a unei persoane juridice"
    Se completeazã astfel:
    - cu litera D - în cazul în care debitorul este sucursalã a unei persoane juridice;
    - cu litera N - în cazul în care debitorul nu este sucursalã a unei persoane juridice.
    Rubrica "Activitate"
    Se completeazã astfel:
    - în cazul persoanelor juridice rezidente cu codul CAEN corespunzãtor activitãţii principale;
    - în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimileazã un cod CAEN, corespunzãtor activitãţii principale;
    - în cazul persoanelor fizice, cu codul 0000.
    Rubrica "Sector instituţional"
    Se completeazã cu codul sectorului instituţional din care face parte debitorul, din Nomenclatorul SECTOARE INSTITUŢIONALE, conform SEC 1995.
    Rubrica "Formã de proprietate"
    Se completeazã astfel:
    - în cazul persoanelor juridice rezidente cu codul corespunzãtor din nomenclatorul "Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finanţelor;
    - în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimileazã un cod corespunzãtor din nomenclatorul "Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finanţelor;
    - în cazul persoanelor fizice, cu codul 01.
    Rubrica "Situaţie specialã"
    Se completeazã în cazul în care debitorul se gãseşte în una din situaţiile prevãzute în Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, astfel:
    - cu litera R - în cazul în care debitorul se aflã în situaţia de reorganizare;
    - cu litera I - în cazul în care debitorul se aflã în situaţia de insolvenţã;
    - cu litera F - cazul în care debitorul se aflã în situaţia de faliment.
    În cazul în care debitorul nu se aflã în niciuna dintre situaţiile de mai sus, se va completa cu litera N.
    Rubrica "Încadrare debitor - total sistem"
    Se completeazã cea mai slabã încadrare raportatã pentru acest debitor, potrivit categoriei de clasificare a creditelor, în conformitate cu prevederile Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi ale Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustãrilor prudenţiale de valoare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, astfel:
    - cu litera S pentru credite clasificate în categoria standard;
    - cu litera O pentru credite clasificate în categoria în observaţie;
    - cu litera B pentru credite clasificate în categoria substandard;
    - cu litera I pentru credite clasificate în categoria îndoielnic;
    - cu litera P pentru credite clasificate în categoria pierdere.
    Rubrica "Risc global"
    Se completeazã cu totalul sumelor din coloana 11.
    Rubrica "Informaţii referitoare la fraudele cu carduri"
    Se completeazã cu informaţiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a CRC, astfel:
    - numãr fraude cu carduri;
    - total sumã fraudatã.
    Rubrica "Informaţii referitoare la incidentele de plãţi"
    Se completeazã cu informaţiile referitoare la incidentele de plãţi înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plãţi, astfel:
    - numãrul total de incidente pe fiecare instrument, din care numãrul incidentelor majore;
    - perioade de interdicţie bancarã.
    Informaţiile referitoare la incidentele de plãţi sunt aferente zilei anterioare prelucrãrii datelor de cãtre CRC.
    Rubrica 1 - "Acro"
    Se completeazã cu acronimul persoanei declarante, dacã riscul a fost raportat la CRC de aceasta, sau cu *) dacã a fost raportat de altã persoanã declarantã.
    Rubrica 2 - "Cod CRC"
    Se completeazã cu numãrul de identificare unic, atribuit de CRC riscului respectiv.
    Rubrica 3 - "Identificator "
    Se completeazã cu codul atribuit de persoanã declarantã, dacã riscul a fost raportat la CRC de aceasta, sau cu *) dacã a fost raportat de altã persoanã declarantã.
    Rubrica 4 - "Stare credit"
    Se completeazã astfel:
    - litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante şi care nu a fost vândut, rãscumpãrat, cumpãrat sau intermediat;
    - litera R - credit rãscumpãrat de persoana declarantã dupã ce anterior a fost vândut din portofoliu;
    - litera C - credit cumpãrat de persoana declarantã de la o altã entitate şi care nu a fost anterior în portofoliul propriu, respectiv nu a fost vândut de aceastã instituţie.
    Rubrica 5 - "Credit/angajament luat împreunã cu alţi debitori"
    Se completeazã astfel:
    - cu litera P - credit/angajament luat în nume propriu;
    - cu litera C - credit/angajament luat împreunã cu alţi debitori.
    Rubrica 6 - "Cod risc"
    Se completeazã cu un cod format din 4 poziţii, care corespund garanţiilor (tip/valoare), tipului riscului, termenului de acordare si comportamentului creditului, aferente creditelor acordate şi/sau angajamentelor asumate, astfel:
    - poziţia 1 - garanţii:
    lit. a: tip garanţii:
    A - garanţii primite de la instituţiile administraţiei publice şi asimilate;
    B - garanţii primite de la societãţi de asigurare şi reasigurare;
    C - garanţii primite de la alte instituţii financiare;
    D - ipoteci imobiliare;
    E - gajuri cu deposedare;
    F - gajuri fãrã deposedare;
    G - alte garanţii primite de la clientela;
    H - fãrã garanţii;
    I - depozite colaterale;
    J - garanţii primite de la instituţii nefinanciare.
    În cazul în care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garanţii, se vor completa toate codurile acestora în ordinea descrescãtoare a ponderii fiecãreia.
    lit. b: valoarea garanţiei:
    Se completeazã cu valoarea totalã a garanţiilor aferente creditului acordat şi/sau angajamentului asumat, conform evidenţelor contabile.
    - poziţia 2 - tipul riscului:
    A1 - creanţe comerciale;
    B1 - credite de trezorerie;
    C1 - credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior;
    D1 - credite pentru finanţarea stocurilor;
    D2 - credite pentru echipamente;
    E1 - credite ipotecare;
    E2 - alte credite pentru investiţii imobiliare;
    F1 - alte credite;
    G1 - obligaţiuni;
    H1 - angajamente asumate în numele debitorului faţã de o persoanã fizicã sau persoanã juridicã, alta decât persoanele declarante, sau faţã de o instituţie de credit/instituţie financiarã din strãinãtate;
    H2 - angajamente asumate faţã de debitor;
    I1 - angajamente asumate în numele debitorului faţã de o altã persoanã declarantã care funcţioneazã pe teritoriul României;
    J1 - depozite de garanţii vãrsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate;
    K1 - credite de consum;
    K2 - vânzãri în rate;
    - poziţia 3 - termenul de acordare:
    A - credite şi angajamente pe termen scurt (pânã la 12 luni);
    B - credite şi angajamente pe termen mediu (1-5 ani);
    C - credite şi angajamente pe termen lung (peste 5 ani);
    - poziţia 4 - carduri şi leasing:
    C - pentru cardurile de credit;
    D - pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont;
    L - pentru leasing;
    N - pentru celelalte credite acordate şi angajamente asumate de persoana declarantã.
    Rubrica 7 - "Serviciul datoriei"
    Se completeazã astfel:
    - cu litera A - în situaţia în care ratele sunt plãtite la scadenţã sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv;
    - cu litera B - în situaţia în care ratele sunt plãtite cu o întârziere între 16 - 30 zile inclusiv;
    - cu litera C - în situaţia în care ratele sunt plãtite cu o întârziere între 31 - 60 zile inclusiv ;
    - cu litera D - în situaţia în care ratele sunt plãtite cu o întârziere între 61 - 90 zile inclusiv;
    - cu litera E - în situaţia în care ratele sunt plãtite cu întârziere de peste 90 de zile;
    - cu litera X - creditele scoase în afara bilanţului.
    Rubrica 8 - "Valutã"
    Se completeazã cu codul valutei în care a fost acordat creditul.
    Rubrica 9 - "Credite reeşalonate/refinanţate"
    Se completeazã astfel:
    - cu litera D - în situaţia în care creditul este reeşalonat;
    - cu litera R - în situaţia în care creditul a fost refinanţat;
    - cu litera N - în situaţia în care creditul nu este reeşalonat/refinanţat.
    Rubrica 10 - "Sume acordate"
    Se completeazã cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului.
    Rubrica 11 - "Sume datorate"
    - poziţia 1 - sume datorate - utilizate
    Se completeazã astfel:
    - pentru obligaţiuni, cu valoarea de achiziţie;
    - pentru tipurile de risc A1 - F1 şi J1 - K2 cu sumele înscrise în conturile de bilanţ aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea;
    - pentru angajamentele asumate de cãtre persoana declarantã, cu cifra 0 (zero).
    În aceste sume sunt incluse şi sumele restante.
    - poziţia 2 - sume datorate - neutilizate
    Se completeazã astfel:
    - pentru tipurile de risc A1 - F1, K1 şi K2 care funcţioneazã ca o linie de credit, cu sumele evidenţiate în afara bilanţului ca plafon neutilizat sau cu tranşele creditelor evidenţiate extrabilanţier;
    - pentru tipurile de risc H1, H2 şi I1, cu sumele evidenţiate în afara bilanţului ca angajamente asumate de persoana declarantã;
    - pentru obligaţiuni, cu cifra 0 (zero);
    - pentru depozite de garanţii vãrsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero).
    Rubrica 12 - "Sume restante"
    Se completeazã cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv înscrise în evidenţele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.
    Pentru angajamentele asumate de cãtre persoana declarantã aceastã rubricã se completeazã cu cifra 0 (zero).
    Rubrica 13 - "Angajamente faţã de alte persoane declarante"
    Se completeazã cu suma corespunzãtoare angajamentelor asumate de cãtre persoana declarantã în numele debitorului faţã de alte persoane declarante (litera I1 pe poziţia 2 în rubrica 6 - "Codul riscului").
    Rubrica 14 - "Data acordãrii"
    Se completeazã cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care persoana declarantã îşi asumã angajamentul.
    Rubrica 15 - "Data scadenţei"
    Se completeazã cu data pânã la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetãrii angajamentului persoanei declarante.
    Rubrica "RISC GLOBAL" se obţine prin însumarea totalurilor rubricilor 11.1 şi 11.2.
    Se completeazã, pentru fiecare persoanã recenzatã, cu totalul sumelor din coloana 11.
    Rubrica "TOTAL SUME RESTANTE"
    Se completeazã, pentru fiecare persoanã recenzatã, cu totalul sumelor din coloana 12.
    Rubrica "TOTAL ANGAJAMENTE FAŢĂ DE ALTE PERSOANE DECLARANTE"
    Se completeazã, pentru fiecare persoanã recenzatã, cu totalul sumelor din coloana 13.

    ┌────┐
    │F4 B│
    └────┘
                                             Nr. ... ... Data ... ... ... ...

                                [SIGLA BNR]

                       SITUAŢIA CREDITELOR RESTANTE


    Cãtre
    Persoana declarantã ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
    Cod ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


    Nume/Denumire persoanã recenzatã ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
    Cod de identificare ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
    Informaţii referitoare la fraudele cu carduri ... ... ... ... ... ... ...
    Informaţii referitoare la incidentele de plãţi ... ... ... ... ... ... .
                                                                                        - lei -
 ┌───────┬───────┬──────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────┬──────┬────────┐
 │ Luna/ │ Risc │ Sume restante - Serviciul datoriei │Total│Sume tans-│Sume │Sume │
 │ Anul │Global ├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┤sume │ferate la │rapor-│externa-│
 │ │ │ A │ B │ C │ D │ E │ X │res- │ AVAS │tante │lizate │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │tante│ │ca │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pier- │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │deri │ │
 ├───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┼────────┤
 │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │ (8) │ (9) │ (10) │ (11) │ (12) │
 ├───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────┴──────────┴──────┴────────┘
                                                                           Persoanã acreditatã
                              MODUL DE COMPLETARE

    Rubrica "Nr."
    Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic atribuit formularului completat de cãtre CRC.
    Rubrica "Data"
    Se completeazã cu data la care se completeazã formularul.
    Rubrica "Persoana declarantã"
    Se completeazã cu denumirea persoanei declarante cãreia i se transmite situaţia.
    Rubrica "Cod"
    Se completeazã cu codul informatic atribuit de Banca Naţionalã a României persoanei declarante cãreia i se transmite situaţia.
    Rubrica "Nume/Denumire persoanã recenzatã"
    Se completeazã cu numele sau denumirea completã a persoanei recenzate.
    Rubrica "Cod de identificare"
    Se completeazã astfel:
    a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;
    b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
    c) în cazul persoanelor fizice strãine, cu codul ţãrii care a emis paşaportul, urmat de informaţia solicitatã de persoana declarantã la deschiderea contului curent;
    d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de persoana declarantã la deschiderea contului curent.
    Rubrica "Informaţii referitoare la fraudele cu carduri"
    Se completeazã cu informaţiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a CRC, astfel:
    - numãr fraude cu carduri;
    - total sumã fraudatã.
    Rubrica "Informaţii referitoare la incidentele de plãţi"
    Se completeazã cu informaţiile referitoare la incidentele de plãţi înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plãţi, astfel:
    - numãrul total de incidente pe fiecare instrument, din care numãrul incidentelor majore;
    - perioade de interdicţie bancarã.
    Informaţiile referitoare la incidentele de plãţi sunt aferente zilei anterioare efectuãrii consultãrii CRC.
    Rubrica 1 "Luna/Anul"
    Se completeazã cu luna şi anul pentru care se transmite situaţia creditelor restante.
    Rubrica 2 "Risc global"
    Se completeazã cu riscul global al debitorului.
    Rubrica 3 "Sume restante - Serviciul datoriei - A"
    Se completeazã cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei A.
    Rubrica 4 "Sume restante - Serviciul datoriei - B"
    Se completeazã cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei B.
    Rubrica 5 "Sume restante - Serviciul datoriei - C"
    Se completeazã cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei C.
    Rubrica 6 "Sume restante - Serviciul datoriei - D"
    Se completeazã cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei D.
    Rubrica 7 "Sume restante - Serviciul datoriei - E"
    Se completeazã cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei E.
    Rubrica 8 "Sume restante - în afara bilanţului - X"
    Se completeazã cu totalul sumelor restante evidenţiate în afara bilanţului.
    Rubrica 9 " Total sume restante"
    Se completeazã cu totalul sumelor restante.
    Rubrica 10 "Sume transferate la AVAS"
    Se completeazã cu sumele transferate la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.
    Rubrica 11 " Sume raportate ca pierderi"
    Se completeazã cu sumele nerecuperate trecute pe pierderi.
    Rubrica 12 " Sume externalizate"
    Se completeazã cu sumele externalizate.    ┌────┐
    │F4 C│
    └────┘
                                             Nr. ... ... Data ... ... ... ...

                                [SIGLA BNR]

                           SITUAŢIA GRUPURILOR
                 pentru luna... ... ... anul... ... ... .    Cãtre
    Persoana declarantã... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
    Cod... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .


    Denumirea grupului ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
    Codul grupului de clienţi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
    Riscul global al grupului (lei) ... ... ... ... ... ... ...
    Sumele restante ale grupului (lei) ... ... ... ... ... ..                              MODUL DE COMPLETARE

    Rubrica "Nr."
    Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic atribuit formularului completat de cãtre CRC.
    Rubrica "Data"
    Se completeazã cu data la care se completeazã formularul.
    Rubricile "pentru luna" şi "anul"
    Se completeazã cu luna şi anul pentru care se transmite situaţia.
    Rubrica "Persoana declarantã"
    Se completeazã cu denumirea persoanei declarante cãreia i se transmite situaţia.
    Rubrica "Cod"
    Se completeazã cu codul informatic atribuit de Banca Naţionalã a României persoanei declarante cãreia i se transmite situaţia.
    Rubrica "Denumirea grupului"
    Se completeazã cu denumirea asociatã de persoana declarantã grupului de persoane fizice şi/sau juridice, astfel încât sã permitã identificarea unicã a fiecãrui grup.
    Rubrica "Codul grupului de clienţi"
    Se completeazã cu codul atribuit de persoana declarantã grupului de persoane fizice şi/sau juridice, astfel încât sã permitã identificarea unicã a fiecãrui grup.
    Rubrica "Riscul global al grupului (lei)"
    Se completeazã cu totalul riscurilor globale ale debitorilor care intrã în componenţa grupului.
    Rubrica "Sumele restante ale grupului (lei)"
    Se completeazã cu totalul sumelor restante înregistrate de debitorii care intrã în componenţa grupului.
    ┌────┐
    │F4 D│
    └────┘
                                             Nr. ... ... Data ... ... ... ...

                                [SIGLA BNR]

                         SITUAŢIA FRAUDELOR CU CARDURI    Cãtre
    Persoana declarantã ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
    Cod ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
                                                                - lei -
 ┌─────────────┬───────────────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┐
 │Nume/Denumire│Cod de identificare│Tip card│Valutã│Data │Sumã │
 │posesor card │posesor de card │ │ │constatãrii│fraudatã│
 │ │ │ │ │fraudei │(lei) │
 ├─────────────┼───────────────────┼────────┼──────┼───────────┼────────┤
 │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │
 ├─────────────┼───────────────────┼────────┼──────┼───────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────┼───────────────────┼────────┼──────┼───────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────┼───────────────────┼────────┼──────┼───────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────┼───────────────────┼────────┼──────┼───────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────┼───────────────────┼────────┼──────┼───────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 └─────────────┴───────────────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┘

                              MODUL DE COMPLETARE

    Rubrica "Nr."
    Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit formularului completat de cãtre CRC.
    Rubrica "Data"
    Se completeazã cu data la care se completeazã formularul.
    Rubrica "Persoana declarantã"
    Se completeazã cu denumirea persoanei declarante cãreia i se transmite situaţia.
    Rubrica "Cod"
    Se completeazã cu codul informatic atribuit de Banca Naţionalã a României persoanei declarante cãreia i se transmite situaţia.
    Rubrica 1 - "Nume/Denumire posesor de card"
    Se completeazã cu numele sau denumirea completã a posesorului de card.
    Rubrica 2 - "Cod de identificare posesor de card"
    Se completeazã astfel:
    a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;
    b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
    c) în cazul persoanelor fizice strãine, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de persoana declarantã la deschiderea contului curent;
    d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de persoana declarantã la deschiderea contului curent.
    Rubrica 3 - "Tip card"
    Se completeazã astfel:
    - cu litera "C" - pentru card de credit;
    - cu litera "D" - pentru card de debit.
    Rubrica 4 - "Valutã"
    Se completeazã cu codul valutei în care a fost emis cardul.
    Rubrica 5 - "Data constatãrii fraudei"
    Se completeazã cu ziua, luna şi anul când a fost constatatã frauda pe numele posesorului de card de cãtre persoana declarantã.
    Rubrica 6 - " Sumã fraudatã"
    Se completeazã cu suma fraudatã de posesorul de card.


    ANEXA 5    ┌────┐
    │ F5 │
    └────┘
                      ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE
                         A CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT
                          Nr. ... ... [][][][][][][][]
                                      (data emiterii)


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 1. Persoana │
 │ [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │
 │ │
 │ COD DE IDENTIFICARE [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Prin prezenta autorizãm persoana declaratã:
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 2. Denumire ........................................................... │
 │ Cod ................................................................ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  sã solicite şi sã cunoascã de la CRC
  urmãtoarele informaţii de risc de credit înregistrate pe numele meu:
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 3. a) [] SITUAŢIA RISCULUI GLOBAL │
 │ b) [] SITUAŢIA CREDITELOR RESTANTE │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 4. Acordul de consultare a bazei de date a CRC este valabil în perioada ...│
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Semnãtura
    emitentului Semnãtura autorizatã şi
                                                ştampila persoanei declarante

                               MOD DE COMPLETARE

    Rubrica "Nr."
    Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit de persoana declarantã formularului.
    Rubrica "(data emiterii)"
    Se completeazã cu data la care se dã acordul.

    ZONA 1
    Rubrica "Persoana"
    Se completeazã cu numele sau denumirea completã a persoanei care dã acordul.
    Rubrica "COD DE IDENTIFICARE"
    Se completeazã astfel:
    a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;
    b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
    c) în cazul persoanelor fizice strãine, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de persoana declarantã la deschiderea contului curent;
    d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de persoana declarantã la deschiderea contului curent.

    ZONA 2
    Rubrica "Denumire"
    Se completeazã cu denumirea completã a unitãţii teritoriale a persoanei declarante cãreia i se dã acordul.
    Rubrica "Cod"
    Se completeazã cu codul informatic atribuit de Banca Naţionalã a României unitãţii teritoriale a persoanei declarante cãreia i se dã acordul.

    ZONA 3
    Se marcheazã, dupã caz, una sau ambele rubrici, în funcţie de informaţia pentru obţinerea cãreia se dã acordul.

    ZONA 4
    Se completeazã cu perioada pentru care persoana îşi dã acordul de consultare a bazei de date a CRC.
    Prin "Semnãtura emitentului" se înţelege semnãtura persoanei fizice sau semnãtura reprezentantului persoanei juridice şi ştampila însoţitoare.
    Prin "Semnãtura autorizatã şi ştampila persoanei declarante" se înţelege semnãtura reprezentantului persoanei declarante şi ştampila însoţitoare, care certificã identitatea persoanei care dã acordul.    ANEXA 6    ┌────┐
    │ F6 │
    └────┘
                      CERERE DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE
                         A CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT
                      Nr. ... ... ... ...[][][][][][][][]
                                          (data emiterii)


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 1. PERSOANA DECLARANTĂ ..................................... Cod ........ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    În baza
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 2. ACORDULUI DE CONSULTARE Nr. .............. din ........................ │
 │ Depus la .............................................................. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Vã rugãm sã ne furnizaţi urmãtoarele informaţii:
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 3. a) [] SITUAŢIA RISCULUI GLOBAL │
 │ b) [] SITUAŢIA CREDITELOR RESTANTE │
 │ c) [] SITUAŢIA FRAUDELOR CU CARDURI │
 │ d) [] SITUAŢIA GRUPURILOR DE CLIENŢI │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   privind:
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 4. Persoana │
 │ [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │
 │ │
 │ COD DE IDENTIFICARE [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                                       Persoanã acreditatã
                              MODUL DE COMPLETARE


    Rubrica "Nr."
    Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit cererii de consultare de cãtre persoana declarantã.
    Rubrica "(data emiterii)"
    Se completeazã cu data la care se emite cererea de consultare.

    ZONA 1
    Rubrica "PERSOANA DECLARANTĂ" şi "Cod"
    Se completeazã cu denumirea completã şi codul informatic atribuit de Banca Naţionalã a României persoanei declarante care solicitã consultarea.

    ZONA 2
    Rubrica "ACORDULUI DE CONSULTARE Nr." şi "din"
    Se completeazã cu numãrul acordului pe baza cãruia se face consultarea şi data la care s-a dat acordul. Pentru informaţiile privind fraudele cu card nu este necesar acordul posesorului de card.
    Rubrica "Depus la"
    Se completeazã cu denumirea unitãţii teritoriale a persoanei declarante care a primit acordul.

    ZONA 3
    Se marcheazã rubrica sau rubricile corespunzãtoare informaţiilor solicitate.

    ZONA 4
    Rubrica "Persoana"
    Se completeazã cu numele sau cu denumirea completã a persoanei pentru care se solicitã informaţia de risc de credit şi/sau informaţia despre fraudele cu carduri.
    Rubrica "COD DE IDENTIFICARE"
    Se completeazã astfel:
    a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;
    b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
    c) în cazul persoanelor fizice strãine, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de persoana declarantã la deschiderea contului curent;
    d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de persoana declarantã la deschiderea contului curent.


    ANEXA 7    ┌────┐
    │ F7 │
    └────┘
                                             Nr. ... ... Data ... ... ... ...

                                [SIGLA BNR]

              LISTA ERORILOR PRIVIND INFORMAŢIA DE RISC DE CREDIT
          pentru luna ... ... ... ... ... ... ... anul ... ... ... ...


    Cãtre
    Persoana declarantã ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
    Cod ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 ┌────────────────┬───────────────────┬───────────────┬────────────────┐
 │ Tip formular │ Numãr curent │ Rubricã │ Cod eroare │
 ├────────────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────────┤
 │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │
 ├────────────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├────────────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────────┤
 │ │ │ │ │
 └────────────────┴───────────────────┴───────────────┴────────────────┘

                               MOD DE COMPLETARE

    Rubrica "Nr."
    Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit formularului completat de cãtre CRC.
    Rubrica "Data"
    Se completeazã cu data la care se completeazã formularul.
    Rubricile "pentru luna" şi "anul"
    Se completeazã cu luna şi anul pentru care se transmite lista erorilor.
    Rubrica "Persoana declarantã"
    Se completeazã cu denumirea persoanei declarante cãreia i se transmite lista erorilor.
    Rubrica "Cod"
    Se completeazã cu codul informatic atribuit de Banca Naţionalã a României persoanei declarante cãreia i se transmite lista erorilor.
    Rubrica 1 - "Tip formular"
    Se completeazã cu tipul formularului (F2 A, F2 B sau F3 A) în care se semnaleazã eroarea.
    Rubrica 2 - "Numãr curent"
    Se completeazã cu numãrul liniei în care se semnaleazã eroarea, corespunzãtor numãrului curent din formularul transmis de persoana declarantã.
    Rubrica 3 - "Rubricã"
    Se completeazã cu numãrul coloanei în care se semnaleazã eroarea. În cazul formularului F3 A, coloana 8, respectiv 13, numãrul va conţine 2 numere, astfel: prima cifrã înscrisã este 8, respectiv 13 (numãrul coloanei), iar a doua indicã poziţia în care se semnaleazã eroarea.
    Rubrica 4 - "Cod eroare"
    Se completeazã cu un cod stabilit de CRC.    ANEXA 8


    ┌────┐
    │ F8 │
    └────┘
                                             Nr. ... ... Data ... ... ... ...

                              SESIZARE DE CORECŢIE
                 pentru luna ... ... ..... ... anul ... ... ...


    Persoana declarantã ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
    Cod ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 ┌──────────────┬─────────────────────┬─────────┬────────────┬────────────┐
 │ Tip formular │ Cod de identificare │ Rubricã │ Informaţie │ Informaţie │
 │ │ persoanã │ │ eronatã │ corectã │
 │ │ recenzatã/Cod CRC │ │ │ │
 ├──────────────┼─────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
 │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │
 ├──────────────┼─────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├──────────────┼─────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 └──────────────┴─────────────────────┴─────────┴────────────┴────────────┘

                                                     Persoanã acreditatã

                               MOD DE COMPLETARE

    Rubrica "Nr."
    Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit formularului completat de cãtre persoana declarantã.
    Rubrica "Data"
    Se completeazã cu data la care se completeazã formularul.
    Rubricile "pentru luna" şi "anul"
    Se completeazã cu luna şi anul pentru care s-a transmis informaţia de risc de credit sau informaţia referitoare la fraudele cu carduri.
    Rubrica "Persoanã declarantã"
    Se completeazã cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC.
    Rubrica "Cod"
    Se completeazã cu codul informatic atribuit de Banca Naţionalã a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC.
    Rubrica 1 - "Tip formular"
    Se completeazã cu tipul formularului (F2 A, F2 B, F2 C, F3 A sau F3 B) prin care s-a transmis informaţia eronatã.
    Rubrica 2 - "Cod de identificare persoanã recenzatã/Cod CRC"
    Se completeazã cu codul de identificare al persoanei recenzate sau cu codul CRC atribuit riscului pentru care se solicitã corecţia.
    Rubrica 3 - "Rubricã"
    Se completeazã cu numãrul coloanei în care se semnaleazã eroarea. În cazul formularului F3 A, coloana 8, respectiv 13, numãrul va conţine 2 numere, astfel: prima cifrã înscrisã este 8, respectiv 13 (numãrul coloanei), iar a doua indicã poziţia în care se semnaleazã eroarea.
    Rubrica 4 - "Informaţie eronatã"
    Se completeazã cu informaţia de risc de credit sau cu informaţia despre fraudele cu carduri eronatã transmisã anterior, indicatã prin rubricile 2 şi 3.
    Rubrica 5 - "Informaţie corectã"
    Se completeazã cu informaţia de risc de credit sau cu informaţia despre fraudele cu carduri, care va înlocui informaţia eronatã.


    ANEXA 9
    ┌────┐
    │ F9 │
    └────┘


                              CERERE DE CONCILIERE
            pentru luna ... ... ... ... ... ... . anul... ... ... .


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 1. Persoana recenzaţã │
 │ [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │
 │ │
 │ COD DE IDENTIFICARE [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Prin prezenta solicitãm persoanei declarante:
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 2. Denumire ........................................................... │
 │ Cod ................................................................ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  sã iniţieze procedura de conciliere a urmãtoarelor informaţii de risc de
  credit şi/sau informaţii despre fraudele cu carduri pe care le consider
  eronate, înregistrate pe numele meu în baza de date a CRC:
 ┌─┐
 │3│
 ├─┴────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐
 │Codul de identificare │ Informaţie contestatã │ Informaţie consideratã │
 │a persoanei │ │ corectã │
 │recenzate/Cod CRC ├────────────┬───────────┤ │
 │ │Denumire │Conţinut │ │
 │ │rubricã │ │ │
 ├──────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────────────┤
 │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │
 ├──────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├──────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├──────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 └──────────────────────┴────────────┴───────────┴────────────────────────┘

    Semnãtura
    emitentului Semnãtura autorizatã şi
                                             ştampila persoanei declarante


                              MODUL DE COMPLETARE


    Rubrica "Nr."
    Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit cererii de cãtre persoana declarantã.
    Rubrica "Data"
    Se completeazã cu data la care se acceptã cererea.
    Rubricile "pentru luna" şi "anul"
    Se completeazã cu luna şi anul pentru care s-a transmis informaţia de risc de credit sau informaţia referitoare la carduri.

    ZONA 1
    Rubrica "Persoana recenzatã"
    Se completeazã cu numele sau denumirea completã a persoanei recenzate care a emis cererea.
    Rubrica "CODUL DE IDENTIFICARE "
    Se completeazã astfel:
    a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;
    b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
    c) în cazul persoanelor fizice strãine, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de persoana declarantã la deschiderea contului curent;
    d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de persoana declarantã la deschiderea contului curent.

    ZONA 2
    Rubrica "Denumirea"
    Se completeazã cu denumirea completã a persoanei declarante la care se depune cererea.
    Rubrica "Codul"
    Se completeazã cu codul informatic atribuit de Banca Naţionalã a României unitãţii teritoriale a persoanei declarante la care se depune cererea.

    ZONA 3
    Rubrica 1 - "Codul de identificare a persoanei recenzate/Codul CRC"
    Se completeazã cu codul de identificare a persoanei recenzate sau cu numãrul atribuit de CRC riscului pentru care se solicitã concilierea.
    Rubrica 2 - "Informaţia contestatã - Denumire rubricã"
    Se completeazã cu denumirea rubricii în care se semnaleazã presupusa eroare.
    Rubrica 3 - "Informaţia contestatã - Conţinut"
    Se completeazã cu informaţia de risc de credit sau informaţia referitoare la carduri consideratã eronat înregistratã în baza de date a CRC, indicatã prin rubricile 1 şi 2.
    Rubrica 4 - "Informaţia consideratã corectã"
    Se completeazã de cãtre persoana recenzatã care a iniţiat concilierea cu informaţia de risc de credit sau informaţia referitoare la carduri presupusã corectã.
    Prin "Semnãtura emitentului" se înţelege semnãtura persoanei fizice sau semnãtura reprezentantului persoanei juridice şi ştampila însoţitoare.
    Prin "Semnãtura autorizatã şi ştampila persoanei declarante" se înţelege semnãtura reprezentantului persoanei declarante şi ştampila însoţitoare, care certificã identitatea persoanei care emite cererea.

    ANEXA 10    ┌────┐
    │F10 │
    └────┘

               Credite acordate şi angajamente asumate în numele
          debitorilor persoane fizice şi persoane juridice nonbancare
        pentru luna... ... ... ... ... ... ... .. anul... ... ... ... .


    Persoana declarantã ... ... ... . ... ... ... ... ... Cod ... ... ... ...

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ CREDITE │
 ├───────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
 │ Tranşe │ Persoane fizice │Persoane juridice nonbancare │
 │ valorice ├───────┬───────┬────────┬──────┼─────┬───────┬────────┬──────┤
 │ - lei RON - │Numãr │Numãr │Suma │Suma │Numãr│Numãr │Suma │Suma │
 │ │debi- │credite│credite-│neuti-│debi-│credite│credi- │neuti-│
 │ │tori │ │lor │lizatã│tori │ │telor │lizatã│
 │ │ │ │acordate│ │ │ │acordate│ │
 ├───────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┤
 │pânã la 9.999 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┤
 │10.000 - 19.999│ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┤
 │20.000 - 49.999│ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┤
 │50.000 - 99.999│ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┤
 │peste 100.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┤
 │ Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───────────────┴───────┴───────┴────────┴──────┴─────┴───────┴────────┴──────┘

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ ÎNCADRARE*/SERVICIUL DATORIEI │
 ├──────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
 │ Clasificare │ Persoane fizice │Persoane juridice nonbancare │
 │ debitori/credite │ │ │
 │ ├─────────┬───────┬──────────┼──────────┬───────┬──────────┤
 │ │Numãr │Numãr │Suma │Numãr │Numãr │Suma │
 │ │debi- │credite│creditelor│debitori*)│credite│creditelor│
 │ │tori*) │ │acordate │ │ │acordate │
 ├──────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤
 │Standard/ │ │ │ │ │ │ │
 │(maxim 15 zile) │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤
 │În observaţie/ │ │ │ │ │ │ │
 │(16 - 30 zile) │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤
 │Substandard/ │ │ │ │ │ │ │
 │(31 - 60 zile) │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤
 │Îndoielnic/ │ │ │ │ │ │ │
 │(61 - 90 zile) │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤
 │Pierdere/ │ │ │ │ │ │ │
 │(minim 91 de zile)│ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤
 │Total │ │ │ │ │ │ │
 └──────────────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴───────┴──────────┘

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ ANGAJAMENTE │
 ├──────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
 │ Tranşe valorice │ Persoane fizice │Persoane juridice nonbancare │
 │ - lei RON - │ │ │
 │ ├────────┬───────────┬───────┼────────┬───────────┬────────┤
 │ │Numãr │Numãr │Suma │Numãr │Numãr │Suma │
 │ │debitori│angajamente│angaj. │debitori│angajamente│angaj. │
 │ │ │ │asumate│ │ │asumate │
 ├──────────────────┼────────┼───────────┼───────┼────────┼───────────┼────────┤
 │pânã la 9.999 │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────┼────────┼───────────┼───────┼────────┼───────────┼────────┤
 │10.000 - 19.999 │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────┼────────┼───────────┼───────┼────────┼───────────┼────────┤
 │20.000 - 49.999 │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────┼────────┼───────────┼───────┼────────┼───────────┼────────┤
 │50.000 - 99.999 │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────┼────────┼───────────┼───────┼────────┼───────────┼────────┤
 │peste 100.000 │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────┼────────┼───────────┼───────┼────────┼───────────┼────────┤
 │Total │ │ │ │ │ │ │
 └──────────────────┴────────┴───────────┴───────┴────────┴───────────┴────────┘

                                                        Persoana acreditatã


-----
    *) Se completeazã în conformitate cu prevederile Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi ale Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustãrilor prudenţiale de valoare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.                               MOD DE COMPLETARE

    Rubricile "pentru luna" şi "anul"
    Se completeazã cu luna şi anul pentru care se transmit informaţiile despre creditele acordate şi angajamentele asumate în numele debitorilor persoane fizice şi persoane juridice.
    Rubrica "Persoana declarantã"
    Se completeazã cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC.
    Rubrica "Cod'
    Se completeazã cu codul informatic atribuit de Banca Naţionalã a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC.
    Tabelul CREDITE
    Rubrica "Numãr debitori"
    Se completeazã cu numãrul debitorilor persoane fizice sau persoane juridice nonbancare al cãror sold cumulat al creditelor primite se încadreazã în tranşa respectivã.
    Rubrica "Numãr credite"
    Se completeazã cu numãrul creditelor acordate debitorilor persoane fizice sau persoane juridice nonbancare care se încadreazã în tranşa respectivã.
    Rubrica "Suma creditelor acordate"
    Se completeazã cu suma în sold a creditelor acordate, respectiv suma datoratã utilizatã.
    Rubrica "Suma neutilizatã"
    Se completeazã cu suma datoratã neutilizatã aferentã creditelor acordate; suma neutilizatã nu va fi luatã în calcul pentru încadrarea în tranşele valorice.
    Tabelul ÎNCADRARE/SERVICIUL DATORIEI
    Rubrica "Numãr debitori"
    Se completeazã cu numãrul debitorilor persoane fizice sau persoane juridice nonbancare care se încadreazã în categoria de clasificare a creditelor, în conformitate cu prevederile Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi ale Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustãrilor prudenţiale de valoare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Rubrica "Numãr credite"
    Se completeazã cu numãrul creditelor acordate debitorilor persoane fizice sau persoane juridice nonbancare care se încadreazã în categoria de clasificare respectivã.
    Rubrica "Suma creditelor acordate"
    Se completeazã cu suma în sold a creditelor acordate, respectiv suma datoratã utilizatã.
    Tabelul ANGAJAMENTE
    Rubrica "Numãr debitori"
    Se completeazã cu numãrul debitorilor persoane fizice sau persoane juridice nonbancare a cãror sumã a angajamentelor se încadreazã în tranşa respectivã.
    Rubrica "Numãr angajamente"
    Se completeazã cu numãrul angajamentelor asumate faţã de debitorii persoane fizice sau persoane juridice nonbancare care se încadreazã în tranşa respectivã; se vor evidenţia numai angajamentele asumate în numele debitorului persoanã fizicã sau persoanã juridicã faţã de o persoanã fizicã sau o persoanã juridicã.
    Rubrica "Suma angajamentelor asumate"
    Se completeazã cu suma în sold a angajamentelor asumate faţã de debitorii persoane
fizice sau persoane juridice nonbancare care se încadreazã în tranşa respectivã.    ANEXA 11
                            FLUXUL INFORMAŢIONAL AL
                          CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT

                          ┌────────────────────────────────┐
                          │ ┌───────────────────────────┐ │ ┌───────────────┐ ┌─────────┐
 ┌─────────────────┐ │ │CENTRALA RISCULUI DE CREDIT│ │ │UNITĂŢILE │ │PERSOANE │
 │SEDIUL CENTRAL AL│ │ └───────────────────────────┘ │ │TERITORIALE ALE│←────→│RECENZATE│
 │ PERSOANELOR │←────→│ │ │PERSOANELOR │ └─────────┘
 │ DECLARANTE │ │ │ │DECLARANTE │ ↑
 └─────────────────┘ │ │ └───────────────┘ │
          ↑ │ │ ↑ │
          │ │ - FIŞIERUL CANTRAL AL │ ↓ ↓
          │ │ CRADITELOR │ ┌─────────────────────────────┐
          │ │ │←────────→│SEDIUL CENTRAL AL PERSOANELOR│
          │ │ - FIŞIERUL CRADITELOR RESTANTE│ │ DECLARANTE │
          │ │ │ └─────────────────────────────┘
          ↓ │ - FIŞIERUL GRUPURILOR │
 ┌──────────────────────┐ │ │
 │UNITĂŢILE TERITORIALE │ │ - FIŞIERUL FRAUDELOR CU │ ┌─────────────────────────────┐
 │ ALE PERSOANELOR │ │ CARDURI │←────────→│ CENTRALA BĂNCII NAŢIONALE A │
 │ DECLARANTE │ │ │ │ ROMÂNIEI │
 └──────────────────────┘ │ │ └─────────────────────────────┘
                          │ │
                          └────────────────────────────────┘

      TRANSMITEREA ÎNREGISTRAREA, ORGANIZAREA DIFUZAREA
      INFORMAŢIEI ŞI GESTIONAREA INFORMAŢIEI INFORMAŢIEI                                     -----

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Regulament, Banca Nationala a Romaniei, REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice