Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009  privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 23 septembrie 2009
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009
privind cadrul de administrare a activitãţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activitãţilor acestora
EMITENT: BANCA NAŢIONALÃ A ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 23 septembrie 2009


Având în vedere prevederile <>art. 24 , <>art. 77 , <>art. 101 , <>art. 104 , <>art. 108 alin. (1) , <>art. 122 , <>art. 148 , <>art. 149 , <>art. 289 , <>art. 320 , <>art. 384 alin. (1) , <>art. 385 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi prevederile <>art. 47 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 278/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor <>art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale <>art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României,

Banca Naţionalã a României emite prezentul regulament.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prezentul regulament se aplicã instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi reglementeazã, la nivel individual şi/sau, dupã caz, consolidat ori subconsolidat, precum şi la nivel de reţea cooperatistã, cadrul general pentru:
a) administrarea activitãţii instituţiilor de credit;
b) procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri;
c) condiţiile de externalizare a activitãţilor.
(2) Prezentul regulament se aplicã în mod corespunzãtor şi sucursalelor instituţiilor de credit din state terţe.
ART. 2
(1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevãzute la <>art. 7 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Termenul instituţii are semnificaţia prevãzutã în Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 13 /<>18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 10 /<>107/2006 .
(3) Expresia portofoliu de tranzacţionare are înţelesul prevãzut de Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 22 /<>27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 19 /<>116/2006 .
(4) Expresiile riscul rezidual, riscul de concentrare şi riscul din securitizare au semnificaţia prevãzutã de Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea şi tratamentul riscurilor, precum şi criteriile tehnice utilizate de autoritãţile competente pentru verificarea şi evaluarea acestora, aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 20 /<>117/2006 , expresiile risc operaţional şi risc legal au semnificaţia prevãzutã în cadrul Regulamentului Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 24 /<>29/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii pentru riscul operaţional, aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 21 /<>118/2006 , iar expresia risc de credit al contrapartidei are semnificaţia prevãzutã de Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de rãscumpãrare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mãrfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjã, aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 17 /<>114/2006 .
(5) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) structurã de conducere - organele de administrare şi de conducere ale unei instituţii de credit stabilite potrivit actelor constitutive, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care asigurã îndeplinirea funcţiei de supraveghere şi a funcţiei de conducere în cadrul instituţiei de credit;
b) funcţie de supraveghere - ansamblul atribuţiilor de supraveghere/control exercitate asupra organelor cu funcţie de conducere, care revin consiliului de administraţie, în cadrul sistemului unitar de administrare, şi consiliului de supraveghere, în cadrul sistemului dualist de administrare;
c) funcţie de conducere - ansamblul atribuţiilor structurii de conducere reprezentatã de directori, în cadrul sistemului unitar de administrare, şi de cãtre directorat, în cadrul sistemului dualist de administrare;
d) control intern - proces continuu, destinat sã furnizeze o asigurare rezonabilã pentru îndeplinirea obiectivelor de performanţã - eficacitatea şi eficienţa activitãţilor desfãşurate -, de informare - credibilitatea, integritatea şi furnizarea la timp a informaţiilor financiare şi ale celor necesare conducerii - şi de conformitate - conformarea cu legile şi reglementãrile aplicabile, precum şi cu politicile şi procedurile interne - şi care, pentru a fi eficace, necesitã implementarea urmãtoarelor 3 funcţii: funcţia de control al riscurilor, funcţia de conformitate şi funcţia de audit intern. Controlul intern include, de asemenea, organizarea contabilitãţii, tratamentul informaţiilor, evaluarea riscurilor şi sistemele de mãsurare a acestora;
e) proces intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri - componentã a cadrului de administrare a activitãţii instituţiilor de credit, care vizeazã ca structura de conducere a acestora sã asigure identificarea, mãsurarea, agregarea şi monitorizarea în mod adecvat a riscurilor instituţiei de credit, deţinerea unui capital intern adecvat la profilul de risc şi utilizarea şi dezvoltarea unor sisteme solide de administrare a riscurilor;
f) profil de risc - totalitatea riscurilor la care este expusã o instituţie de credit în funcţie de apetitul la risc asumat de structura de conducere în procesul decizional şi al strategiei de afaceri;
g) apetit la risc - nivelul de risc pe care instituţia de credit este dispusã sã îl accepte;
h) toleranţa la risc - capacitatea unei instituţii de credit de a accepta sau de a absorbi riscurile;
i) risc de conformitate - riscul ca o instituţie de credit sã suporte sancţiuni prevãzute de cadrul de reglementare, sã înregistreze pierderi financiare semnificative sau afectarea reputaţiei, ca urmare a neconformãrii acesteia cu prevederi ale cadrului de reglementare, ale normelor şi standardelor proprii, precum şi ale codurilor de conduitã stabilite de pieţe sau industrie, aplicabile activitãţii sale;
j) risc de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativã a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de cãtre debitor a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;
k) risc de ţarã - risc asociat riscului de credit, care este determinat de condiţiile economice, sociale şi politice ale ţãrii de origine a împrumutatului;
l) risc de transfer - componentã a riscului de ţarã, care apare atunci când obligaţia împrumutatului nu este exprimatã în moneda ţãrii de origine a acestuia;
m) risc de piaţã - riscul actual sau viitor de afectare negativã a profiturilor şi capitalului determinat de fluctuaţiile pe piaţã ale preţurilor titlurilor de capital şi ale ratei dobânzii în ceea ce priveşte activitãţile care aparţin portofoliului de tranzacţionare, precum şi de fluctuaţiile cursului valutar şi ale preţurilor mãrfurilor pentru întreaga activitate a instituţiei de credit;
n) risc de ratã a dobânzii - riscul actual sau viitor de afectare negativã a profiturilor şi capitalului ca urmare a unor modificãri adverse ale ratelor dobânzii;
o) risc aferent tehnologiei informaţiei (IT) - subcategorie a riscului operaţional care se referã la riscul actual sau viitor de afectare negativã a profiturilor şi capitalului, determinat de inadecvarea strategiei şi politicii IT, a tehnologiei informaţiei şi a procesãrii informaţiei, cu referire la capacitatea de gestionare, integritatea, controlabilitatea şi continuitatea acesteia, sau de utilizarea necorespunzãtoare a tehnologiei informaţiei;
p) risc reputaţional - riscul actual sau viitor de afectare negativã a profiturilor şi capitalului determinat de percepţia nefavorabilã asupra imaginii unei instituţii de credit de cãtre clienţi, contrapartide, acţionari, investitori sau autoritãţi de supraveghere;
q) risc strategic - riscul actual sau viitor de afectare negativã a profiturilor şi capitalului determinat de schimbãri în mediul de afaceri sau de decizii de afaceri defavorabile, de implementarea inadecvatã a deciziilor sau de lipsa de reacţie la schimbãrile din mediul de afaceri;
r) simulare de crizã - tehnicã de administrare a riscului utilizatã pentru a evalua efectele potenţiale asupra situaţiei financiare a unei instituţii de credit ale unui anumit eveniment şi/sau ale modificãrii unui set de variabile financiare. Aceasta se poate realiza, în principiu, sub forma analizei de senzitivitate, care evalueazã impactul asupra situaţiei financiare a unei instituţii de credit al modificãrii unui anumit determinant de risc - risk driver -, în condiţiile în care sursa şocului nu este identificatã, şi a simulãrilor pe bazã de scenariu, care evalueazã impactul asupra situaţiei financiare a unei instituţii de credit al modificãrilor simultane ale mai multor determinanţi de risc, în condiţiile în care evenimentul de crizã a fost definit;
s) risc de lichiditate - riscul actual sau viitor de afectare negativã a profiturilor şi capitalului, determinat de incapacitatea instituţiei de credit de a-şi îndeplini obligaţiile la scadenţa acestora;
t) externalizare - utilizarea de cãtre o instituţie de credit a unui furnizor extern, persoanã juridicã, în vederea desfãşurãrii de cãtre acesta, pe bazã contractualã, a unor activitãţi care în mod obişnuit ar fi efectuate de cãtre instituţia de credit în cauzã;
u) furnizor extern - furnizorul de bunuri şi servicii, care poate fi o entitate autorizatã sau nu, respectiv o entitate afiliatã în cadrul unui grup ori o entitate în afara grupului;
v) activitãţi semnificative:
(i) activitãţi care prezintã o asemenea importanţã încât orice dificultate sau eşec în desfãşurarea acestora ar putea avea un efect negativ semnificativ în ceea ce priveşte abilitatea instituţiei de credit de a-şi îndeplini obligaţiile prevãzute de cadrul de reglementare şi/ori de a-şi continua activitatea;
(ii) orice alte activitãţi care necesitã o autorizaţie din partea autoritãţilor competente;
(iii) orice activitãţi care au un impact semnificativ din perspectiva administrãrii riscurilor; şi
(iv) administrarea riscurilor aferente activitãţilor prevãzute la pct. (i);
w) externalizare în lanţ - externalizare în cadrul cãreia furnizorul extern subcontracteazã cu alţi furnizori externi elemente componente ale serviciilor prestate instituţiei de credit;
x) conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al personalului şi membrilor structurii de conducere ai instituţiei de credit contravine interesului instituţiei de credit, astfel încât afecteazã sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea acestora în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care le revin în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
y) eficacitate - gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activitãţi şi raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activitãţii respective;
z) eficienţã - maximizarea rezultatelor unei activitãţi în relaţie cu resursele utilizate;
) persoane cu funcţii-cheie de execuţie - persoane care desfãşoarã activitãţi ce pot expune instituţia de credit unor riscuri semnificative sau persoane care asigurã monitorizarea unor astfel de activitãţi;
bb) persoane cu funcţie de conducere de nivel mediu a unor activitãţi - persoane nominalizate sã asigure conducerea structurilor în cadrul cãrora se desfãşoarã activitãţile instituţiei de credit;
cc) valoare economicã - valoarea actualizatã a fluxurilor de numerar nete aşteptate, aferente instituţiei de credit;
dd) riscuri semnificative - riscuri cu impact însemnat asupra situaţiei patrimoniale şi/sau reputaţionale a instituţiilor de credit;
ee) formalizare - descrierea şi, dupã caz, fundamentarea unui proces, sistem, a unei metodologii sau decizii, regãsite la nivelul instituţiei de credit sub forma unei prezentãri scrise cu un grad adecvat de complexitate şi detaliere.

CAP. II
Cadrul de administrare a activitãţii instituţiilor de credit

ART. 3
(1) Instituţiile de credit sunt responsabile pentru existenţa unui cadru de administrare a activitãţii riguros conceput, care sã includã cel puţin urmãtoarele aspecte:
a) structura organizatoricã a instituţiei de credit şi delegarea responsabilitãţilor funcţionale în cadrul instituţiei de credit, precum şi poziţia instituţiei de credit în cadrul grupului din care face parte din perspectiva structurilor şi liniilor de administrare în cadrul acestuia;
b) responsabilitãţile structurii de conducere a instituţiei de credit;
c) sistemul de control intern al instituţiei de credit.
(2) Casa centralã a cooperativelor de credit este responsabilã pentru existenţa unui cadru de administrare a activitãţii în sensul alin. (1) şi la nivelul reţelei cooperatiste.
ART. 4
(1) Cadrul de administrare a activitãţii unei instituţii de credit trebuie sã se refere la responsabilitãţile structurii de conducere din perspectiva stabilirii obiectivelor de afaceri, strategiei privind riscurile şi a profilului de risc, modalitãţii de organizare a activitãţii, alocãrii responsabilitãţilor şi competenţelor, stabilirii liniilor de raportare şi a informaţiilor aferente acestora, precum şi organizãrii unui sistem de control intern.
(2) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de norme interne privind cadrul de administrare a activitãţii.
ART. 5
(1) Instituţiile de credit adapteazã cadrul de administrare a activitãţii în funcţie de natura, extinderea şi complexitatea activitãţii desfãşurate.
(2) Prevederile alin. (1) se aplicã de casa centralã a cooperativelor de credit şi la nivelul reţelei cooperatiste.

SECŢIUNEA 1
Structura organizatoricã a unei instituţii de credit
ART. 6
(1) Structura organizatoricã a unei instituţii de credit trebuie sã fie transparentã şi realizatã într-un mod care sã promoveze eficacitatea şi sã demonstreze prudenţa conducerii instituţiei de credit atât la nivel individual, cât şi la nivelul grupului din care aceasta face parte.
(2) În sensul alin. (1), structura organizatoricã a unei instituţii de credit şi, dupã caz, structurile şi liniile de administrare ale unei instituţii de credit din cadrul unui grup trebuie sã fie clare şi transparente atât în relaţia cu propriul personal, cât şi în relaţia cu Banca Naţionalã a României.
ART. 7
Structura organizatoricã a instituţiilor de credit trebuie sã asigure un flux corespunzãtor de informaţii, pe verticalã - în ambele sensuri - şi pe orizontalã, care sã permitã urmãtoarele:
a) informarea structurii de conducere asupra riscurilor aferente activitãţii şi funcţionãrii instituţiilor de credit;
b) informarea conducãtorilor structurilor, precum şi a personalului atât asupra strategiilor instituţiilor de credit, cât şi asupra politicilor şi procedurilor stabilite;
c) difuzarea informaţiilor între structurile instituţiilor de credit pentru care respectivele informaţii prezintã relevanţã.
ART. 8
(1) Liniile de raportare, precum şi alocarea responsabilitãţilor şi a competenţelor în cadrul unei instituţii de credit trebuie sã fie clare, precise, bine definite, transparente, coerente şi utilizate, respectiv aplicate.
(2) În sensul alin. (1), alocarea responsabilitãţilor şi a competenţelor implicã stabilirea şi implementarea de linii clare de responsabilitate şi competenţã în cadrul instituţiei de credit de cãtre structura de conducere a acesteia, astfel încât personalul sã înţeleagã şi sã aplice politicile şi procedurile referitoare la competenţa şi responsabilitãţile ce îi revin.
(3) În cazul în care liniile de raportare specifice activitãţii desfãşurate nu se suprapun structurii juridice a instituţiei de credit sau a grupului din care aceasta face parte, structura de conducere trebuie sã se asigure cã domeniile de responsabilitate şi competenţã sunt suficient de clare şi transparente.

SECŢIUNEA a 2-a
Responsabilitãţile structurii de conducere a unei instituţii de credit
ART. 9
Responsabilitãţile structurii de conducere trebuie sã fie clar definite într-un document scris care trebuie sã includã politicile pentru realizarea obiectivelor de afaceri şi procedurile de lucru ale structurii de conducere.
ART. 10
(1) Structura de conducere a unei instituţii de credit mamã este responsabilã pentru stabilirea strategiei şi politicilor generale la nivel de grup şi la nivelul filialelor, precum şi pentru determinarea structurii de administrare a filialelor care contribuie cel mai bine la exercitarea funcţiei de supraveghere la nivelul grupului.
(2) În cazul unei instituţii de credit filialã, structura de conducere a acesteia trebuie sã aibã în vedere obiectivele de afaceri, profilul de risc şi politicile stabilite de cãtre structura de conducere a instituţiei-mamã.
(3) În cazul în care instituţia de credit este filialã a unei instituţii strãine, structura de conducere a instituţiei de credit filialã este responsabilã pentru implementarea corespunzãtoare a strategiilor şi a politicilor stabilite de cãtre instituţia-mamã, cu respectarea obligaţiilor impuse de legislaţia românã.
(4) În cazul în care o instituţie de credit desfãşoarã activitate în strãinãtate fie prin intermediul unei sucursale, fie prin intermediul unei filiale, structura de conducere a instituţiei de credit este responsabilã pentru implementarea corespunzãtoare a strategiilor şi a politicilor stabilite, cu respectarea obligaţiilor impuse de legislaţia din ţara în care respectiva sucursalã sau filialã îşi desfãşoarã activitatea.
ART. 11
Organele cu funcţie de conducere ale unei instituţii de credit trebuie sã se asigure cã strategiile şi politicile, inclusiv orice modificare a acestora, sunt cuprinse în ghiduri scrise, manuale sau alte documente şi sunt comunicate personalului instituţiei de credit în funcţie de responsabilitãţile deţinute cel puţin pânã la nivelul necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice.
ART. 12
(1) Structura de conducere a unei instituţii de credit trebuie sã revizuiascã în mod sistematic şi regulat, cel puţin o datã pe an, strategiile şi politicile privind administrarea riscurilor respectivei instituţii de credit, pentru a reflecta modificãrile factorilor interni şi externi, având în vedere, în special, modificãrile mediului macroeconomic în care instituţia de credit îşi desfãşoarã activitatea şi poziţia în cadrul ciclului economic.
(2) Pentru dezvoltarea şi menţinerea unor bune practici de administrare a activitãţii, organele cu funcţie de supraveghere ale unei instituţii de credit pot constitui un comitet care sã le asiste în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin pe linia administrãrii riscurilor, cum ar fi un comitet de administrare a riscurilor, şi trebuie sã constituie un comitet care sã le asiste în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin pe linia auditului - comitetul de audit.
ART. 13
(1) Structura de conducere a unei instituţii de credit trebuie sã dezvolte şi sã menţinã un sistem solid de control intern.
(2) În sensul alin. (1), structura de conducere a unei instituţii de credit trebuie sã organizeze funcţia de control al riscurilor, funcţia de conformitate şi funcţia de audit intern, potrivit prevederilor secţiunii a 3-a din prezentul capitol.
ART. 14
(1) Structura de conducere a unei instituţii de credit trebuie sã se asigure cã sistemul de control intern prevede o separare adecvatã a atribuţiilor, având ca scop prevenirea conflictelor de interese - de exemplu, responsabilitãţi duale ale unei persoane în domenii cum ar fi: acţionarea în front office şi back office, aprobarea tragerii fondurilor şi tragerea efectivã, evaluarea documentaţiei de credit şi monitorizarea clientului dupã contractarea creditului. Domeniile care pot fi afectate de potenţiale conflicte de interese trebuie sã fie identificate şi supuse unei monitorizãri independente exercitate de persoane neimplicate direct în activitãţile respective, a cãror informare este efectuatã pe baza unor linii de raportare stabilite în mod corespunzãtor.
(2) În sensul alin. (1), în procesul de concepere a sistemului de control intern, structura de conducere trebuie sã se asigure cã existã un proces decizional clar, transparent şi formalizat şi o alocare clarã a responsabilitãţilor şi a competenţei, astfel încât sã se asigure conformitatea cu deciziile şi procedurile interne.
(3) Mecanismele de control intern dezvoltate de structura de conducere trebuie sã fie adecvate activitãţii desfãşurate de instituţia de credit şi trebuie sã cuprindã proceduri de administrare şi contabile riguroase.
(4) Organele cu funcţie de supraveghere trebuie sã asigure cã organele cu funcţie de conducere implementeazã politici şi proceduri destinate sã promoveze integritatea şi comportamentul profesionist. În acest sens se pot avea în vedere, spre exemplu, stabilirea unor standarde de eticã, coduri de conduitã.
(5) Organele cu funcţie de supraveghere trebuie sã asigure cã organele cu funcţie de conducere implementeazã politici care interzic sau, dupã caz, limiteazã în mod adecvat activitãţile, relaţiile sau situaţiile care ar putea reduce calitatea cadrului de administrare, cum ar fi: conflicte de interese, acordarea de credite salariaţilor, membrilor structurii de conducere sau acţionarilor, oferirea unui tratament preferenţial persoanelor aflate în relaţii speciale.
(6) Politicile stabilite de structura de conducere trebuie sã asigure cã activitãţile care pot da naştere la conflicte de interese sunt desfãşurate cu un grad suficient de independenţã unele faţã de altele - de exemplu, prin stabilirea unor bariere în calea circulaţiei informaţiilor între diferite activitãţi, stabilirea de linii de raportare şi controale interne separate.
ART. 15
(1) Organele cu funcţie de supraveghere sunt responsabile pentru supravegherea activitãţii organelor cu funcţie de conducere şi conformitãţii respectivei activitãţi cu strategiile şi politicile stabilite de structura de conducere.
(2) Organele cu funcţie de conducere ale unei instituţii de credit sunt responsabile de implementarea strategiilor şi politicilor stabilite de structura de conducere.
(3) Organele cu funcţie de conducere sunt responsabile pentru delegarea atribuţiilor cãtre persoanele cu funcţie de conducere de nivel mediu din cadrul instituţiei de credit şi pentru supravegherea modului în care sunt exercitate responsabilitãţile delegate, rãmânând responsabile faţã de organele cu funcţie de supraveghere pentru performanţa instituţiei de credit.
ART. 16
(1) Structura de conducere a unei instituţii de credit trebuie sã stabileascã strategii şi politici eficace pentru a menţine, pe o bazã continuã, un nivel, o structurã şi o distribuire atât a capitalului rezultat în urma aplicãrii procesului intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri - capital intern -, cât şi a fondurilor proprii, corespunzãtoare pentru acoperirea riscurilor la care este supusã instituţia de credit, aşa cum este prevãzut la cap. III.
(2) În sensul alin. (1), structura de conducere a unei instituţii de credit trebuie sã asigure cã strategiile şi politicile aferente atât capitalului intern, cât şi fondurilor proprii sunt cuprinzãtoare şi proporţionale cu natura, extinderea şi complexitatea activitãţii desfãşurate, cã documentaţia specificã tipurile de fonduri proprii care pot fi utilizate şi, dupã caz, cã distribuirea fondurilor proprii în cadrul grupului din care face parte instituţia de credit este în conformitate cu cerinţele legale privind alocarea capitalului cãtre filiale.
(3) Structura de conducere a unei instituţii de credit poate stabili o componenţã a capitalului intern care sã fie diferitã de cea a capitalului stabilitã prin reglementãri de Banca Naţionalã a României.
ART. 17
(1) Structura de conducere a unei instituţii de credit trebuie sã monitorizeze şi sã evalueze periodic eficacitatea cadrului de administrare a activitãţii instituţiei de credit.
(2) În sensul alin. (1), cel puţin o datã pe an, structura de conducere a unei instituţii de credit trebuie sã revizuiascã şi, dacã este necesar, sã modifice politicile referitoare la cadrul de administrare a activitãţii instituţiei de credit, aşa cum este acesta prevãzut în prezentul regulament.
(3) În sensul alin. (1), cel puţin o datã pe an, structura de conducere a instituţiei de credit trebuie sã revizuiascã cadrul de administrare a activitãţii instituţiei de credit, pentru a ţine cont de orice schimbare a factorilor interni şi externi care afecteazã instituţia de credit.
ART. 18
(1) Structura de conducere a unei instituţii de credit trebuie sã fie activã şi independentã şi sã fie în mãsurã sã explice deciziile sale Bãncii Naţionale a României şi altor pãrţi interesate care au dreptul sã obţinã astfel de informaţii.
(2) În sensul alin. (1), membrii structurii de conducere a instituţiei de credit trebuie sã aibã independenţa de a lua cele mai bune decizii în interesul instituţiei de credit, bazate atât pe informaţiile primite, cât şi pe orice factori relevanţi pentru luarea deciziilor.
(3) Membrii structurii de conducere a unei instituţii de credit trebuie sã aibã o înţelegere clarã a rolului lor şi trebuie sã fie capabili sã emitã propriile raţionamente profesionale care sã fundamenteze deciziile luate.
(4) Structura de conducere are responsabilitatea finalã pentru operaţiunile şi soliditatea financiarã ale instituţiilor de credit.
(5) În sensul alin. (4), în plus faţã de responsabilitãţile prevãzute în prezentul regulament, membrii structurii de conducere trebuie cel puţin:
a) sã înţeleagã şi sã îşi îndeplineascã rolul de supraveghere, inclusiv prin înţelegerea profilului de risc al instituţiei de credit;
b) sã aprobe strategia de afaceri generalã a instituţiei de credit, inclusiv politica generalã de risc şi procedurile de administrare a riscului;
c) sã evite conflictele de interese;
d) sã se abţinã de la luarea unor decizii în raport cu care se aflã în situaţia de conflict de interese;
e) sã aloce timp suficient pentru îndeplinirea responsabilitãţilor ce le revin;
f) sã deţinã experienţã adecvatã, cu luarea în considerare a creşterii dimensiunilor şi complexitãţii instituţiei de credit;
g) sã evalueze periodic eficacitatea practicilor de administrare a activitãţii şi sã procedeze la modificarea acestora în situaţia în care rezultatele analizei cer aceasta;
h) sã promoveze operarea în condiţii de siguranţã şi soliditatea instituţiei de credit, sã înţeleagã cadrul de reglementare aplicabil acesteia şi sã asigure cã instituţia de credit menţine o relaţie eficientã cu autoritãţile de supraveghere;
i) sã evite implicarea organelor cu funcţie de supraveghere în conducerea de zi cu zi a instituţiei de credit.
ART. 19
(1) Structura de conducere a instituţiei de credit trebuie sã asigure cã politicile şi practicile de remunerare a personalului instituţiei de credit, inclusiv a membrilor organelor de supraveghere şi a membrilor organelor de conducere, corespund culturii instituţiei de credit, obiectivelor şi strategiei pe termen lung, precum şi mediului de control al acesteia.
(2) În sensul alin. (1), politica de remunerare a instituţiei de credit nu trebuie sã încurajeze asumarea excesivã a riscurilor.
(3) Politica de remunerare a unei instituţii de credit trebuie sã fie accesibilã tuturor angajaţilor, iar procesul de evaluare a personalului trebuie sã fie formalizat în mod corespunzãtor şi trebuie sã fie transparent pentru angajaţi.
(4) Structura de conducere a unei instituţii de credit trebuie sã aprobe principiile politicii generale de remunerare a instituţiei de credit, iar organele cu funcţie de supraveghere trebuie sã asigure supravegherea aplicãrii acestora.
(5) În sensul alin. (4), organele cu funcţie de supraveghere pot constitui un comitet care sã le asiste, format în totalitate sau în majoritate din membri neexecutivi ai consiliului de administraţie, în cazul instituţiilor de credit care au adoptat sistemul unitar de administrare, şi din membri ai consiliului de supraveghere, în cazul instituţiilor de credit care au adoptat sistemul dualist de administrare.
(6) Implementarea politicii de remunerare a unei instituţii de credit trebuie sã facã obiectul unei evaluãri independente şi periodice, cel puţin anual, conferindu-se o atenţie specialã prevenirii acordãrii de stimulente pentru asumarea excesivã a riscurilor şi pentru alte comportamente adverse.
(7) În cazul în care acordarea de stimulente este corelatã cu performanţa, remunerarea trebuie sã aibã în vedere atât performanţa individualã, cât şi pe cea colectivã.
(8) În sensul alin. (7), la definirea performanţei individuale trebuie sã fie luaţi în considerare şi factori care sunt diferiţi de performanţa financiarã, cum ar fi cunoştinţele acumulate/calificãrile obţinute, dezvoltarea personalã, conformarea cu sistemele şi controalele instituţiei de credit, implicarea în strategiile de afaceri şi în politicile semnificative ale instituţiei de credit şi contribuţia la performanţa echipei.
(9) Mãsurarea performanţei, ca bazã pentru acordarea bonusurilor, trebuie sã includã ajustãri pentru riscuri, inclusiv pentru riscul de lichiditate, şi costul capitalului.
(10) Remunerarea membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie, în cazul instituţiilor de credit care au adoptat sistemul unitar de administrare, şi a membrilor consiliului de supraveghere, în cazul instituţiilor de credit care au adoptat sistemul dualist de administrare, nu trebuie corelatã într-un mod necorespunzãtor cu performanţa pe termen scurt a instituţiei de credit.
(11) În situaţia în care membrii organelor cu funcţie de conducere sunt eligibili pentru acordarea de stimulente corelate cu performanţa instituţiei de credit, nivelul remunerãrii acestora trebuie sã facã obiectul unor condiţii relevante şi obiective şi nu trebuie corelat în mod excesiv cu performanţa pe termen scurt a instituţiei de credit.
(12) Instituţiile de credit trebuie sã asigure un raport rezonabil între remuneraţia de bazã şi bonusuri. În cazul în care este plãtit un bonus semnificativ, bonusul nu trebuie sã fie numai o platã în numerar directã, ci trebuie sã conţinã şi o componentã flexibilã, amânatã, cum ar fi acţiuni, opţiuni sau alte fonduri.
(13) În sensul alin. (12), componenta amânatã a bonusului trebuie sã fie corelatã cu performanţa viitoare a unei instituţii de credit în cadrul unui orizont de timp rezonabil.
ART. 20
(1) Structura de conducere a unei instituţii de credit trebuie sã dispunã de politici privind selectarea, remunerarea, monitorizarea şi planificarea succesiunii persoanelor cu funcţii-cheie de execuţie.
(2) În sensul alin. (1), trebuie sã se asigure cã persoanele care deţin funcţii-cheie de execuţie au calificarea şi experienţa necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, iar schemele de remunerare trebuie stabilite într-un mod care sã evite încurajarea asumãrii imprudente a riscurilor sau maximizarea profiturilor pe termen scurt.
(3) În sensul alin. (2), structura de conducere trebuie sã stabileascã criterii clare pentru evaluarea calificãrii şi experienţei persoanelor cu funcţii-cheie de execuţie.
ART. 21
(1) Structura de conducere a unei instituţii de credit trebuie sã promoveze standarde profesionale şi de eticã ridicate, precum şi o culturã privind controlul intern, a cãror implementare în cadrul întregii instituţii de credit sã contribuie la diminuarea riscurilor la care aceasta este expusã.
(2) În sensul alin. (1), structura de conducere a unei instituţii de credit trebuie sã dispunã de politici clare legate de modul în care aceste standarde trebuie îndeplinite, a cãror implementare trebuie sã fie revizuitã în mod continuu.
ART. 22
În vederea asigurãrii transparenţei, în plus faţã de informaţiile prevãzute în alte reglementãri ale Bãncii Naţionale a României, instituţiile de credit trebuie sã transmitã Bãncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere cel puţin urmãtoarele informaţii legate de cadrul de administrare:
a) referitor la organele cu funcţie de supraveghere - proces de selectare, cerinţe de eligibilitate, criterii pentru independenţã, interese materiale în tranzacţii şi alte domenii cu impact asupra instituţiei de credit - şi referitor la organele cu funcţie de conducere - responsabilitãţi, linii de raportare;
b) referitor la structura acţionariatului - beneficiarul real beneficial owners, poziţiile ocupate de reprezentanţii acţionarului majoritar în organele cu funcţie de supraveghere şi în cele cu funcţie de conducere;
c) referitor la structura organizatoricã - liniile de activitate, comitetele de administrare;
d) informaţii privind structura stimulentelor - politicile de remunerare, structura pachetelor compensatorii ale membrilor organelor cu funcţie de supraveghere şi ale membrilor organelor cu funcţie de conducere, politica în domeniul bonusurilor şi facilitãţilor de tip stock options pentru întreg personalul;
e) politicile sau codurile etice de desfãşurare a activitãţii, codul sau politica aferentã cadrului de administrare a activitãţii, precum şi o autoevaluare realizatã de organele cu funcţie de supraveghere cu privire la performanţa acestora în raport cu prevederile respectivului cod/respectivei politici;
f) în cazul instituţiilor de credit cu capital de stat, politica ce defineşte obiectivele generale ale statului, în calitate de acţionar, rolul statului în cadrul de administrare a activitãţii instituţiei de credit, precum şi modalitatea de implementare a respectivei politici.
ART. 23
(1) Organele cu funcţie de supraveghere şi organele cu funcţie de conducere ale instituţiilor de credit trebuie sã înţeleagã structura operaţionalã a acestora, inclusiv în situaţia în care instituţiile de credit desfãşoarã în numele clienţilor activitãţi în jurisdicţii care reduc transparenţa - cum ar fi centre financiare de tip offshore - sau prin intermediul unor structuri care reduc transparenţa - cum ar fi structurile complexe de tipul entitãţilor cu scop special.
(2) În plus faţã de riscul direct la care sunt expuse în sensul alin. (1), instituţiile de credit trebuie sã ia în considerare riscul la care sunt expuse în mod indirect în cazul în care acestea presteazã anumite servicii, cum ar fi furnizarea unei game de servicii de custodie, efectuarea unor tranzacţii financiare structurate complexe în numele clienţilor.
(3) Structura de conducere trebuie sã analizeze adecvarea derulãrii de activitãţi în jurisdicţii sau prin intermediul unor structuri, precum cele prevãzute la alin. (1), şi poate lua în considerare impunerea de limite cu privire la aceste activitãţi. Organele cu funcţie de supraveghere trebuie sã asigure cã organele cu funcţie de conducere stabilesc politici pentru identificarea şi administrarea întregii game de riscuri asociate cu derularea acestor activitãţi.
(4) În sensul alin. (1) şi (2), structura de conducere a instituţiilor de credit trebuie sã asigure cã acestea dispun de politici şi proceduri adecvate pentru:
a) evaluarea regulatã a necesitãţii operãrii în jurisdicţii sau prin intermediul unor structuri complexe care reduc transparenţa;
b) identificarea, mãsurarea şi administrarea tuturor riscurilor semnificative implicate de derularea respectivelor activitãţi, inclusiv a riscului legal şi reputaţional;
c) organizarea unor procese adecvate pentru aprobarea tranzacţiilor şi noilor produse legate de respectivele activitãţi de exemplu, impunerea de limite, mãsuri pentru diminuarea riscului legal şi riscului reputaţional, cerinţe de informare;
d) stabilirea de responsabilitãţi pentru toate entitãţile şi liniile de activitate relevante în contextul derulãrii respectivelor activitãţi;
e) definirea şi înţelegerea scopului respectivelor activitãţi, precum şi asigurarea faptului cã derularea acestora corespunde scopului stabilit;
f) monitorizarea evaluãrii regulate a conformitãţii cu toate prevederile cadrului de reglementare, precum şi cu politicile interne ale instituţiilor de credit;
g) asigurarea faptului cã aceste activitãţi sunt avute în vedere în cadrul controalelor interne şi în cadrul verificãrilor efectuate de auditorii financiari;
h) asigurarea faptului cã informaţiile privind activitãţile în jurisdicţii sau prin intermediul unor structuri care reduc transparenţa, precum şi riscurile asociate acestora - scopul, strategiile, volumul, riscurile şi controalele aferente - sunt raportate organelor cu funcţie de supraveghere şi sunt puse la dispoziţia publicului.
(5) Informaţiile prevãzute la alin. (4) lit. h) sunt transmise şi Bãncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere.

SECŢIUNEA a 3-a
Sistemul de control intern al unei instituţii de credit
3.1. Dispoziţii generale privind sistemul de control intern
ART. 24
În vederea îndeplinirii obiectivelor prevãzute la art. 2 alin. (5) lit. d), instituţiile de credit trebuie sã îşi organizeze un sistem de control intern, aplicabil la nivelul fiecãrei structuri, alcãtuit din urmãtoarele elemente aflate în strânsã corelare:
a) rolul şi responsabilitãţile structurii de conducere pe linia controlului intern;
b) identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative;
c) activitãţile de control şi separarea responsabilitãţilor;
d) informarea şi comunicarea;
e) activitãţile de monitorizare şi corectare a deficienţelor.
ART. 25
În sensul art. 24 lit. a), rolul şi responsabilitãţile structurii de conducere pe linia controlului intern sunt prevãzute la art. 10-21.
ART. 26
(1) În sensul art. 24 lit. b), structura de conducere trebuie sã înţeleagã riscurile pe care activitatea desfãşuratã de instituţia de credit le presupune şi trebuie sã se angajeze în promovarea unui mediu de control sãnãtos.
(2) În sensul alin. (1), identificarea şi evaluarea riscurilor presupun ansamblul mãsurilor adoptate în scopul determinãrii şi aprecierii fenomenelor, factorilor şi evenimentelor care au o influenţã negativã asupra activitãţii, folosind reguli, metode, proceduri şi instrumente specifice.
(3) Identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative trebuie sã se facã atât la nivel de ansamblu al unei instituţii de credit, cât şi la toate nivelurile organizatorice ale acesteia, trebuie sã acopere toate activitãţile şi sã ţinã cont de apariţia unor noi activitãţi.
(4) Identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative trebuie sã se realizeze cu luarea în considerare a factorilor interni - de exemplu: complexitatea structurii organizatorice, natura activitãţilor desfãşurate, calitatea personalului şi fluctuaţia acestuia - şi a factorilor externi - de exemplu: condiţii economice, schimbãri legislative sau legate de mediul concurenţial în sectorul bancar, progrese tehnologice.
(5) Procesul de evaluare a riscurilor trebuie sã includã identificarea atât a riscurilor care sunt controlabile de cãtre instituţiile de credit, cât şi a celor necontrolabile. În cazul riscurilor controlabile, instituţiile de credit trebuie sã stabileascã dacã îşi asumã integral aceste riscuri sau mãsura în care doresc sã le reducã prin proceduri de control. În cazul riscurilor necontrolabile, instituţiile de credit trebuie sã decidã dacã le acceptã sau dacã eliminã ori reduc nivelul activitãţilor afectate de riscurile respective.
(6) Evaluarea riscurilor se va realiza de cãtre specialişti din cadrul instituţiilor de credit care nu au responsabilitãţi în realizarea performanţei comerciale şi financiare.
ART. 27
(1) În sensul art. 24 lit. c), activitãţile de control trebuie definite pentru fiecare nivel organizatoric al instituţiilor de credit şi implicã douã etape: stabilirea politicilor şi procedurilor de control şi verificarea respectãrii politicilor şi procedurilor de control stabilite.
(2) Activitãţile de control intern trebuie sã se constituie ca parte integrantã a activitãţilor zilnice ale instituţiilor de credit.
(3) Activitãţile de control includ cel puţin urmãtoarele:
a) analize la nivelul structurii de conducere;
b) analize operative la nivelul structurilor instituţiei de credit;
c) controale faptice care au în vedere restricţionarea accesului la active - de exemplu: titluri, numerar restricţionarea accesului la conturile clienţilor etc.;
d) analiza încadrãrii în limitele impuse expunerilor la riscuri şi urmãrirea modului în care sunt soluţionate situaţiile de neconformitate;
e) aprobãri şi autorizãri, în cazul operaţiunilor ce depãşesc anumite limite de sume;
f) verificãrile - principiul celor patru ochi: separarea atribuţiilor, verificarea încrucişatã, dublul control al activelor, semnãtura dublã;
g) verificãri ale tranzacţiilor efectuate şi reconcilieri, în special acolo unde existã diferenţe între metodologiile sau sistemele de evaluare utilizate de structurile însãrcinate cu iniţierea tranzacţiilor - front office - şi de structurile însãrcinate cu înregistrarea şi monitorizarea tranzacţiilor iniţiate - back office.
(4) În sensul art. 24 lit. c), aspectele privind separarea responsabilitãţilor sunt prevãzute la art. 14.
ART. 28
(1) În ceea ce priveşte informarea prevãzutã la art. 24 lit. d), instituţiile de credit trebuie sã dispunã de sisteme informaţionale credibile, care sã acopere toate activitãţile lor.
(2) În sensul alin. (1), instituţiile de credit trebuie sã organizeze gestiunea informaţiilor cu respectarea prevederilor legale incidente.
(3) Instituţiile de credit trebuie sã asigure existenţa datelor financiare, operaţionale şi de conformitate, adecvate şi complete, pentru desfãşurarea activitãţii lor.
(4) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de informaţii despre piaţã referitoare la evenimente şi condiţii care sunt relevante pentru luarea deciziilor. Informaţiile trebuie sã fie credibile, relevante, complete, oportune, accesibile şi furnizate într-un format consecvent.
(5) În contextul alin. (2), instituţiile de credit trebuie sã respecte cerinţele organizaţionale şi de control intern legate de procesarea electronicã a informaţiilor şi sã asigure existenţa unei piste de audit adecvate.
(6) Sistemele informaţionale ale instituţiilor de credit, inclusiv cele care pãstreazã şi utilizeazã date în format electronic, trebuie sã fie sigure, monitorizate independent şi susţinute de planuri alternative corespunzãtoare, care sã le permitã continuarea activitãţii în cazul apariţiei unor situaţii neprevãzute. Replicarea sistemelor informatice critice trebuie asiguratã fie prin existenţa unor sisteme de rezervã situate într-o altã locaţie a instituţiei de credit - centru de back-up -, fie prin intermediul unui furnizor extern de servicii.
(7) Funcţionarea planurilor alternative prevãzute la alin. (6) trebuie testatã periodic prin simularea operaţiunilor pe sistemele de rezervã.
(8) Instituţiile de credit trebuie sã controleze eficient riscurile implicate de utilizarea sistemelor informatice. În acest scop, se vor efectua atât controale generale la nivelul întregului sistem informatic, cât şi controale la nivelul fiecãrei aplicaţii informatice din componenţa acestuia.
(9) Controalele generale trebuie efectuate asupra infrastructurii hardware şi de comunicaţii a sistemelor informatice - sisteme mainframe, sisteme client/server, routere, echipamente de reţea, staţii de lucru ale utilizatorilor finali, precum şi asupra sistemelor de operare care asigurã funcţionarea acestora. Controalele au drept scop verificarea funcţionãrii continue şi corespunzãtoare a acestora.
(10) Controalele generale includ şi verificarea existenţei şi aplicãrii unei strategii de informatizare, a procedurilor interne de salvare şi restaurare a datelor, a politicilor de efectuare a achiziţiilor, a procedurilor de dezvoltare a aplicaţiilor informatice, a procedurilor de administrare şi întreţinere, precum şi a politicilor de securitate vizând accesul fizic şi logic la resursele sistemului informatic.
(11) Controalele efectuate la nivelul aplicaţiilor informatice reprezintã proceduri de validare şi control incluse în codul aplicaţiilor informatice utilizate, precum şi proceduri manuale de verificare a modului de procesare a tranzacţiilor şi a efectuãrii operaţiunilor.
ART. 29
(1) În ceea ce priveşte comunicarea prevãzutã la art. 24 lit. d), structura de conducere a unei instituţii de credit trebuie sã implementeze proceduri de alertã interne corespunzãtoare, care sã poatã fi utilizate de personal pentru a atrage atenţia asupra îngrijorãrilor legitime şi de substanţã în legãturã cu administrarea activitãţii.
(2) Procedurile utilizate de personal în sensul alin. (1) trebuie sã respecte confidenţialitatea persoanei care ridicã o problemã legatã de administrarea activitãţii şi trebuie sã asigure posibilitatea de a ridica astfel de probleme în afara liniilor normale de raportare - de exemplu, cãtre coordonatorul funcţiei de conformitate sau al celei de audit intern.
(3) Procedurile prevãzute la alin. (1) trebuie sã fie disponibile, în formã scrisã, întregului personal al instituţiei de credit.
(4) În cazul în care prezintã relevanţã, informaţiile furnizate de personalul instituţiei de credit prin intermediul procedurilor prevãzute la alin. (1) trebuie sã fie puse la dispoziţia structurii de conducere.
(5) Instituţiile de credit trebuie sã informeze Banca Naţionalã a României - Direcţia supraveghere imediat ce intrã în posesia unor informaţii care, prin nivelul de semnificaţie, pot afecta negativ reputaţia şi/sau modul în care membrii organelor cu funcţie de supraveghere sau ai organelor cu funcţie de conducere îndeplinesc atribuţiile lor.
(6) În sensul art. 24 lit. d) referitor la comunicare, sunt aplicabile şi prevederile art. 7 şi 8.
ART. 30
(1) În sensul art. 24 lit. e), monitorizarea eficacitãţii sistemului de control intern va fi efectuatã atât de personalul responsabil pentru fiecare structurã a instituţiei de credit, cât şi de auditul intern.
(2) Monitorizarea eficacitãţii sistemului de control intern trebuie sã facã parte din activitãţile zilnice ale instituţiilor de credit şi trebuie sã includã şi evaluãri separate ale sistemului de control intern în general.
(3) Deficienţele identificate în legãturã cu sistemul de control intern trebuie sã fie aduse la cunoştinţã imediat persoanelor cu funcţie de conducere de nivel mediu, care trebuie sã ia mãsuri pentru remedierea cu promptitudine a acestora.
(4) Deficienţele majore ale sistemului de control intern trebuie sã fie raportate organelor cu funcţie de conducere şi organelor cu funcţie de supraveghere ale instituţiilor de credit.
(5) Organele cu funcţie de conducere au responsabilitatea de a stabili un sistem de detectare a deficienţelor sistemului de control intern şi de a întreprinde mãsuri pentru soluţionarea respectivelor deficienţe.
ART. 31
(1) Structura de conducere a unei instituţii de credit este responsabilã pentru existenţa resurselor necesarepersonal suficient, calificat şi cu experienţã corespunzãtoare funcţiilor sistemului de control intern.
(2) Instituţiile de credit trebuie sã asigure existenţa unui echilibru adecvat, din perspectiva calificãrii şi experienţei, între personalul aferent activitãţilor de back office şi funcţiei de control în raport cu personalul aferent activitãţilor de front office.
(3) Instituţiile de credit care au adoptat sistemul unitar de administrare trebuie sã asigure includerea în consiliul de administraţie a unui numãr corespunzãtor de membri neexecutivi care sã dispunã de experienţa necesarã pentru îndeplinirea atribuţiilor pe linia controlului intern.
ART. 32
(1) În vederea implementãrii unui sistem de control intern eficace şi cuprinzãtor pentru toate domeniile de activitate ale unei instituţii de credit, aceasta trebuie sã organizeze, cu luarea în considerare a prevederilor art. 5, cel puţin cele 3 funcţii fundamentale ale sistemului de control intern: funcţia de control al riscurilor, funcţia de conformitate şi funcţia de audit intern.
(2) Funcţiile sistemului de control intern prevãzute la alin. (1) trebuie sã fie independente de liniile de activitate pe care acestea le monitorizeazã şi controleazã.
(3) Fãrã a aduce atingere prevederilor art. 43 alin. (1) şi ale art. 62, funcţiile sistemului de control intern nu pot fi externalizate.
ART. 33
(1) O funcţie a sistemului de control intern este consideratã independentã dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiţii:
a) personalul care exercitã funcţia sistemului de control intern nu are nicio atribuţie care sã cadã în sfera activitãţilor pe care funcţia sistemului de control intern urmeazã sã le monitorizeze şi controleze;
b) funcţia sistemului de control intern este separatã din punct de vedere organizaţional de activitãţile atribuite pentru monitorizare şi control, iar conducãtorul funcţiei sistemului de control intern este subordonat unei persoane care nu are nicio responsabilitate pe linia conducerii activitãţilor care urmeazã sã fie monitorizate şi controlate;
c) conducãtorul funcţiei sistemului de control intern raporteazã direct structurii de conducere şi comitetului de audit şi participã, cel puţin o datã pe an, la şedinţele structurii de conducere cãreia îi raporteazã;
d) remunerarea personalului care exercitã funcţia sistemului de control intern nu este legatã de performanţa activitãţilor pe care funcţia sistemului de control intern urmeazã sã le monitorizeze sau controleze.
(2) Funcţiile sistemului de control intern ale unei instituţii de credit trebuie sã fie independente una de cealaltã, din punct de vedere organizaţional, iar liniile de raportare aferente funcţiilor sistemului de control intern trebuie sã funcţioneze direct de la aceste funcţii cãtre structura de conducere.
3.2. Funcţia de control al riscurilor
ART. 34
(1) Funcţia de control al riscurilor este parte a funcţiei de administrare a riscurilor reglementate în cadrul cap. III secţiunea a 2-a.
(2) Funcţia de control al riscurilor trebuie sã asigure conformitatea cu politicile în domeniul riscurilor.
(3) Funcţia de control al riscurilor din cadrul instituţiilor de credit trebuie sã ia în considerare toate riscurile pe care instituţia de credit le identificã prin intermediul procesului propriu de evaluare a riscurilor. În cadrul instituţiilor de credit cu o activitate complexã şi sofisticatã, funcţia de control al riscurilor trebuie sã monitorizeze fiecare risc semnificativ la care acestea sunt expuse.
(4) Organele cu funcţie de conducere ale unei instituţii de credit trebuie sã evalueze în mod continuu riscurile care afecteazã atingerea obiectivelor instituţiei de credit şi sã ia mãsuri cu privire la orice modificare a condiţiilor în care aceasta îşi desfãşoarã activitatea.
(5) Persoanele desemnate sã exercite funcţia de control al riscurilor trebuie sã raporteze structurii de conducere a instituţiei de credit, precum şi oricãror persoane relevante din cadrul instituţiei de credit asupra aspectelor identificate în urma îndeplinirii responsabilitãţilor care le revin. Persoanele relevante sunt persoanele cu funcţii de conducere de nivel mediu care au competenţa de a lua decizii pe baza informaţiilor furnizate de persoanele desemnate sã exercite funcţia de control al riscurilor.
3.3. Funcţia de conformitate
ART. 35
(1) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de o funcţie de conformitate care are rolul de a asista organele cu funcţie de conducere în identificarea, evaluarea, monitorizarea şi raportarea riscului de conformitate asociat activitãţilor desfãşurate de acestea.
(2) Funcţia de conformitate a unei instituţii de credit trebuie sã asiste organele cu funcţie de conducere ale instituţiei de credit în special prin oferirea de consultanţã referitoare la conformitatea activitãţii desfãşurate cu prevederile cadrului de reglementare, ale normelor şi standardelor proprii, precum şi ale codurilor de conduitã stabilite de pieţe sau industrie şi prin furnizarea de informaţii legate de evoluţiile în acest domeniu.
(3) Funcţia de conformitate a unei instituţii de credit poate sã evalueze posibilul impact al oricãror schimbãri ale elementelor prevãzute la alin. (2) asupra activitãţilor instituţiei de credit.
ART. 36
(1) Organele cu funcţie de supraveghere ale instituţiei de credit au responsabilitatea de a supraveghea administrarea riscului de conformitate.
(2) Organele cu funcţie de conducere ale instituţiilor de credit sunt responsabile pentru administrarea eficace a riscului de conformitate.
(3) Structura de conducere a instituţiilor de credit trebuie sã aprobe politica cu privire la riscul de conformitate, inclusiv un document oficial care sã stabileascã o funcţie de conformitate independentã, permanentã şi eficace.
(4) Structura de conducere a instituţiei de credit trebuie sã analizeze, cel puţin o datã pe an, politica de conformitate şi implementarea acesteia.
(5) Organele cu funcţie de conducere ale instituţiei de credit trebuie sã stabileascã şi sã comunice politica de conformitate, sã asigure cã aceasta este respectatã şi sã raporteze organelor cu funcţie de supraveghere în legãturã cu administrarea riscului de conformitate.
(6) Politica de conformitate a unei instituţii de credit trebuie sã conţinã principiile de bazã care trebuie urmate de întreg personalul, inclusiv de organele cu funcţie de conducere, şi sã explice principalele procese prin intermediul cãrora riscurile de conformitate urmeazã sã fie identificate şi administrate de la toate nivelurile instituţiei de credit.
(7) Organele cu funcţie de supraveghere ale instituţiei de credit pot fi asistate de un comitet în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin cu privire la riscul de conformitate.
(8) Organele cu funcţie de conducere trebuie sã ia mãsurile necesare pentru a se asigura cã instituţia de credit se poate baza pe o funcţie de conformitate permanentã şi independentã, care beneficiazã de resurse suficiente.
ART. 37
Funcţia de conformitate trebuie sã asiste organele cu funcţie de conducere în scopul:
a) asigurãrii unei culturi organizaţionale privind conformitatea;
b) elaborãrii de ghiduri scrise destinate personalului cu privire la implementarea adecvatã a cadrului de reglementare şi a standardelor, prin intermediul politicilor, procedurilor şi altor documente precum manuale de conformitate, coduri interne de conduitã şi ghiduri practice.
ART. 38
La stabilirea domeniilor de competenţã administrate de funcţia de conformitate, instituţiile de credit vor lua în considerare natura, dimensiunea şi complexitatea activitãţii desfãşurate.
ART. 39
Funcţia de conformitate a unei instituţii de credit este independentã dacã sunt îndeplinite cel puţin urmãtoarele condiţii:
a) funcţia de conformitate are un statut oficial în cadrul instituţiei de credit;
b) existã un coordonator al funcţiei de conformitate responsabil cu administrarea riscului de conformitate în cadrul instituţiei de credit;
c) personalul funcţiei de conformitate şi în special coordonatorul acestei funcţii nu trebuie sã se afle în vreun conflict de interese din perspectiva responsabilitãţilor referitoare la conformitate şi a altor responsabilitãţi pe care le pot avea;
d) personalul funcţiei de conformitate trebuie sã poatã contacta persoanele implicate şi sã aibã acces la informaţiile necesare pentru a-şi îndeplini responsabilitãţile.
ART. 40
În sensul art. 39 lit. a), statutul oficial al funcţiei de conformitate a instituţiei de credit este prevãzut fie în politica de conformitate a instituţiei de credit, fie într-un alt document oficial şi cuprinde cel puţin urmãtoarele:
a) rolul şi responsabilitãţile funcţiei de conformitate;
b) mãsuri pentru asigurarea independenţei;
c) relaţia cu alte funcţii de administrare a riscului din cadrul instituţiei de credit şi cu funcţia de audit intern;
d) în cazul în care responsabilitãţile pe linia conformitãţii sunt îndeplinite de cãtre persoane din diferite structuri, modul de alocare a acestor responsabilitãţi între structuri;
e) dreptul de a avea acces la informaţiile necesare pentru îndeplinirea responsabilitãţilor pe linia conformitãţii şi obligaţia personalului instituţiei de credit de a furniza informaţii;
f) dreptul de a desfãşura investigaţii cu privire la posibilele încãlcãri ale politicii de conformitate şi dreptul de a numi experţi externi care sã efectueze aceastã activitate, în condiţiile prevãzute la art. 62;
g) dreptul de a putea sã exprime şi sã comunice rezultatele activitãţii desfãşurate organelor cu funcţie de conducere ale instituţiei de credit şi, dacã este necesar, organelor cu funcţie de supraveghere sau unui comitet al organelor cu funcţie de supraveghere;
h) obligaţii oficiale de raportare cãtre organele cu funcţie de conducere;
i) dreptul de a avea acces direct la organele cu funcţie de supraveghere ale instituţiei de credit sau la un comitet al acestora.
ART. 41
În sensul art. 39 lit. b), instituţiile de credit trebuie sã aibã în vedere cel puţin urmãtoarele:
a) coordonatorul funcţiei de conformitate trebuie sã deţinã o poziţie în cadrul instituţiei de credit care sã îi confere autoritatea necesarã îndeplinirii atribuţiilor de coordonare a activitãţilor de identificare şi administrare a riscului de conformitate, precum şi de supraveghere a activitãţii personalului aferent funcţiei de conformitate;
b) sã stabileascã natura liniilor de raportare sau a altor relaţii funcţionale între personalul care are responsabilitãţi de conformitate şi coordonatorul funcţiei de conformitate;
c) în cazul în care coordonatorul funcţiei de conformitate este membru al organelor cu funcţie de conducere ale instituţiei de credit, acesta nu trebuie sã aibã responsabilitãţi directe în legãturã cu liniile de activitate ale instituţiei de credit; în cazul în care coordonatorul funcţiei de conformitate nu este membru al organelor cu funcţie de conducere ale instituţiei de credit, acesta trebuie sã aibã o linie de raportare directã cãtre un membru al organelor cu funcţie de conducere care nu are responsabilitãţi directe în legãturã cu liniile de activitate ale instituţiei de credit.
ART. 42
În sensul art. 39 lit. c), în scopul evitãrii afectãrii independenţei funcţiei de conformitate, instituţiile de credit trebuie sã stabileascã nivelul remunerãrii personalului funcţiei de conformitate independent de performanţa financiarã a liniilor de activitate în legãturã cu care acesta îşi exercitã responsabilitãţile.
ART. 43
(1) În sensul art. 39 lit. d), personalul funcţiei de conformitate trebuie sã-şi poatã desfãşura responsabilitãţile din proprie iniţiativã în toate structurile instituţiei de credit în care existã risc de conformitate şi sã solicite asistenţã din partea unor specialişti din cadrul instituţiei de credit sau din afara acesteia. Apelarea la specialişti externi se poate face doar în condiţiile prevãzute la art. 62.
(2) Personalul funcţiei de conformitate trebuie sã aibã dreptul sã comunice din proprie iniţiativã cu orice angajat al instituţiei de credit şi sã aibã acces la orice înregistrãri sau documente necesare pentru a-i permite îndeplinirea responsabilitãţilor sale.
(3) Coordonatorul funcţiei de conformitate are dreptul sã informeze organele cu funcţie de conducere cu privire la investigaţiile sale legate de posibile încãlcãri ale politicii de conformitate. În cazul în care, pe parcursul investigaţiilor, se constatã nereguli sau încãlcãri ale politicii de conformitate, coordonatorul are dreptul sã raporteze direct organelor cu funcţie de supraveghere sau unui comitet al acestora.
(4) Personalul funcţiei de conformitate are dreptul sã facã recomandãri în scopul corectãrii situaţiilor de neconformitate constatate.
ART. 44
Personalul funcţiei de conformitate a unei instituţii de credit are şi rolul de a verifica dacã noile produse şi noile proceduri sunt în conformitate cu cadrul de reglementare în vigoare şi cu orice amendamente ale acestuia incluse în acte normative adoptate, ale cãror prevederi vor deveni aplicabile ulterior.
ART. 45
(1) Personalul funcţiei de conformitate trebuie sã elaboreze şi sã aplice metodologii de evaluare a riscului de conformitate, prin utilizarea unor indicatori de performanţã.
(2) În sensul alin. (1), pentru dezvoltarea indicatorilor de performanţã, instituţiile de credit vor prelucra, prin agregare sau filtrare, datele ce indicã potenţiale probleme de conformitate.
(3) Personalul funcţiei de conformitate monitorizeazã şi testeazã conformitatea pe baza unor testãri relevante şi comunicã rezultatele potrivit liniilor de raportare ale instituţiei de credit, în conformitate cu procedurile interne de administrare a riscurilor.
(4) Coordonatorul funcţiei de conformitate raporteazã în mod regulat organelor cu funcţie de conducere ale instituţiei de credit asupra oricãror aspecte legate de riscul de conformitate.
(5) Organele cu funcţie de conducere trebuie sã întocmeascã şi sã prezinte organelor cu funcţie de supraveghere un raport anual privind modul de administrare a riscului de conformitate.
ART. 46
Responsabilitãţile funcţiei de conformitate trebuie sã fie îndeplinite în baza unui program care planificã activitãţile de realizat, care trebuie sã cuprindã cel puţin: implementarea şi revizuirea politicilor şi procedurilor specifice, evaluarea riscului de conformitate, testarea şi informarea personalului asupra aspectelor de conformitate.
ART. 47
(1) Personalul funcţiei de conformitate trebuie sã aibã calificãrile necesare, experienţa relevantã şi calitãţile personale şi profesionale care sã îi permitã sã desfãşoare activitãţile specifice.
(2) Personalul funcţiei de conformitate trebuie sã aibã o bunã cunoaştere a cadrului de reglementare şi a standardelor profesionale şi de eticã, precum şi a impactului acestora asupra operaţiunilor instituţiei de credit.
ART. 48
(1) Instituţiile de credit se pot organiza astfel încât responsabilitãţile de conformitate sã fie exercitate de personal din structuri diferite, cu condiţia ca responsabilitãţile fiecãrei structuri implicate sã fie clare.
(2) În situaţia prevãzutã la alin. (1), instituţiile de credit trebuie sã asigure mecanisme de cooperare între structurile implicate şi cu coordonatorul funcţiei de conformitate, astfel încât coordonatorul funcţiei de conformitate sã îşi poatã exercita responsabilitãţile în mod eficace.
ART. 49
Instituţiile de credit trebuie sã se conformeze cu prevederile cadrului de reglementare din toate jurisdicţiile în care desfãşoarã activitãţi.
3.4. Funcţia de audit intern
ART. 50
(1) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de o funcţie de audit intern independentã, permanentã şi eficace, care are drept obiective:
a) asigurarea cã politicile şi procesele instituţiilor de credit sunt respectate în cadrul tuturor activitãţilor şi structurilor;
b) revizuirea politicilor, proceselor şi mecanismelor de control astfel încât acestea sã rãmânã suficiente şi adecvate activitãţii desfãşurate.
(2) Organele cu funcţie de conducere ale instituţiilor de credit sunt responsabile pentru asigurarea unei activitãţi de audit intern adecvate, corespunzãtoare dimensiunii şi naturii operaţiunilor lor.
(3) Fãrã a aduce atingere prevederilor art. 62, funcţia de audit intern va fi organizatã potrivit reglementãrilor emise de Camera Auditorilor Financiari din România.
ART. 51
(1) Organele cu funcţie de supraveghere ale instituţiei de credit trebuie sã constituie un comitet care sã le asiste în realizarea atribuţiilor lor pe linia auditului intern.
(2) Comitetul de audit este responsabil de:
a) supravegherea auditorilor interni şi auditorilor financiari;
b) aprobarea sau propunerea de aprobare adresatã organelor cu funcţie de supraveghere, remunerarea şi revocarea auditorului financiar;
c) revizuirea şi aprobarea sferei de cuprindere a auditului şi a frecvenţei angajamentelor de audit;
d) primirea rapoartelor de audit;
e) asigurarea cã organele cu funcţie de conducere iau mãsurile de remediere necesare pentru a soluţiona deficienţele identificate în activitatea de control şi de conformitate, precum şi a altor probleme identificate de auditori.
(3) Comitetul de audit trebuie sã includã, în majoritate, membri ai organelor cu funcţie de supraveghere care nu îndeplinesc şi funcţii de conducere - în cazul sistemului unitar - şi care deţin o înţelegere clarã a rolului acestui comitet pentru exercitarea funcţiei de audit intern.
ART. 52
(1) Persoanele care sunt soţi, rude sau afini pânã la gradul al patrulea inclusiv cu membrii organelor cu funcţie de conducere ale unei instituţii de credit nu pot fi auditori interni ai instituţiei de credit.
(2) În vederea evitãrii oricãrui conflict de interese, auditorii interni nu vor putea audita activitãţi sau funcţii desfãşurate şi, respectiv, deţinute decât dupã trecerea unei perioade de cel puţin un an şi nu vor putea fi angrenaţi în operaţiuni ale instituţiilor de credit ori în proiectarea sau implementarea oricãror proceduri de control.
ART. 53
(1) Auditorii interni pot formula recomandãri cu privire la procedurile de control intern.
(2) Fãrã a prejudicia obiectivitatea şi imparţialitatea auditului intern, la cererea organelor cu funcţie de conducere ale instituţiei de credit, acesta poate sã exprime opinii legate de modul în care principiile de control intern sunt respectate în unele situaţii specifice, cum ar fi: reorganizãri de amploare, demararea unor noi activitãţi importante sau riscante, constituirea sau reorganizarea sistemelor de control al administrãrii riscurilor, a sistemelor informaţionale sau informatice.
(3) Fãrã a prejudicia obiectivitatea şi imparţialitatea auditului intern, auditorii interni vor putea acorda consultanţã asupra unor operaţiuni pentru care au avut anterior responsabilitãţi sau asupra cãrora au exercitat angajamente de audit, în conformitate cu statutul auditului intern, cu condiţia de a nu efectua un angajament de audit în anul urmãtor.
(4) Auditul intern nu va putea agrea desfãşurarea unui angajament de consultanţã care determinã sustragerea de la cerinţele normale aferente unui angajament de audit, dacã serviciul respectiv este mai bine desfãşurat ca angajament de audit.
(5) Funcţia de audit intern trebuie sã aibã acces nelimitat la structura de conducere şi la comitetul de audit, precum şi la documente şi informaţii relevante din toate liniile de activitate.
ART. 54
(1) Funcţia de audit intern trebuie sã permitã structurii de conducere a instituţiei de credit sã se asigure asupra calitãţii controalelor interne, atât din punct de vedere al eficacitãţii, cât şi al eficienţei acestora.
(2) În sensul alin. (1), rezultatele evaluãrii adecvãrii controalelor interne - evaluare care include şi funcţia de control al riscurilor şi cea de conformitate - de cãtre funcţia de audit intern trebuie sã fie raportate structurii de conducere.
(3) Orice recomandãri fãcute de cãtre auditul intern pentru remedieri semnificative ale controalelor interne trebuie sã fie raportate direct structurii de conducere a instituţiei de credit.
(4) Toate recomandãrile fãcute de auditul intern trebuie sã facã obiectul unei proceduri de urmãrire de cãtre structura de conducere, în scopul asigurãrii şi, dupã caz, al raportãrii soluţionãrii acestora.
ART. 55
(1) Funcţia de audit intern trebuie sã dispunã de o metodologie de identificare a riscurilor semnificative cu care se confruntã o instituţie de credit.
(2) Pe baza metodologiei prevãzute la alin. (1), funcţia de audit intern trebuie sã elaboreze un plan de audit şi sã îşi aloce resursele în mod corespunzãtor.
ART. 56
Funcţia de audit intern trebuie sã aibã resurse suficiente, personal instruit corespunzãtor şi cu experienţã relevantã pentru a înţelege şi a evalua activitatea pe care o auditeazã.
ART. 57
(1) Auditorii interni trebuie sã fie corecţi, oneşti şi incoruptibili, sã respecte prevederile legale şi ale codurilor de conduitã eticã aferente profesiei şi sã comunice informaţii potrivit cerinţelor legale şi ale profesiei.
(2) Pentru a nu fi afectatã capacitatea de evaluare criticã a auditorilor interni, ca urmare a rutinei şi executãrii permanente a aceloraşi sarcini, instituţiile de credit trebuie sã asigure, în mãsura posibilitãţilor, rotirea acestora.
ART. 58
(1) Auditorii interni trebuie sã fie prudenţi în utilizarea informaţiilor colectate în exercitarea activitãţii şi sã asigure protejarea acestor informaţii.
(2) Auditorii interni nu vor utiliza informaţiile colectate pentru obţinerea unor avantaje personale sau în orice mod care ar fi contrar prevederilor legale ori în detrimentul obiectivelor instituţiei de credit.
ART. 59
Funcţia de audit intern trebuie sã aibã competenţa de a evalua orice funcţii externalizate.
ART. 60
(1) Instituţiile de credit trebuie sã elaboreze statutul auditului intern.
(2) Statutul auditului intern trebuie sã fie revizuit periodic şi comunicat întregului personal al instituţiei de credit.
(3) Statutul auditului intern trebuie sã prevadã dreptul de iniţiativã al auditorului intern şi autoritatea acestuia de a comunica cu orice membru din cadrul personalului instituţiei de credit, de a examina orice activitate, structurã a instituţiei de credit, precum şi accesul acestuia la orice înregistrãri, fişiere şi informaţii interne, inclusiv la informaţii destinate organelor cu funcţie de conducere, precum şi la procese-verbale şi alte materiale cu caracter similar ale tuturor organelor de decizie şi consultative, care prezintã relevanţã în îndeplinirea atribuţiilor sale.
ART. 61
(1) În cazul în care instituţia de credit este filialã a unei instituţii strãine, aceasta implementeazã principiile privind auditul intern stabilite la nivel central de cãtre instituţia-mamã, cu obligaţia respectãrii cerinţelor impuse de legislaţia românã.
(2) În cazul instituţiilor de credit care desfãşoarã activitate în strãinãtate, fie prin intermediul unei sucursale, fie prin intermediul unei filiale, stabilirea principiilor privind auditul intern la nivel central de cãtre instituţia de credit mamã trebuie realizatã fãrã a aduce atingere prevederilor cadrului de reglementare din ţara în care respectivele sucursale sau filiale îşi desfãşoarã activitatea.
ART. 62
(1) Structura de conducere a instituţiilor de credit poate, în situaţia în care pentru desfãşurarea angajamentelor de audit intern este necesarã expertizã specialã, pe baza unei fundamentãri corespunzãtoare, sã ia decizia externalizãrii activitãţii de audit intern doar în ceea ce priveşte activitãţile instituţiei de credit, altele decât cele prevãzute la <>art. 18 alin. (1) lit. a)-n) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în sensul desfãşurãrii acesteia în coparticipare sau prin subcontractare. La luarea deciziei se vor aplica în mod corespunzãtor prevederile cap. V.
(2) În sensul alin. (1), desfãşurarea activitãţii de audit intern în coparticipare se realizeazã utilizând pentru efectuarea angajamentelor de audit intern atât personalul propriu ce activeazã în cadrul funcţiei de audit intern, cât şi resurse externe.
(3) În sensul alin. (1), desfãşurarea activitãţii de audit intern pe bazã de subcontractare are în vedere situaţiile în care un angajament de audit intern sau doar o parte a acestuia este realizatã de cãtre un partener extern, de obicei pentru o perioadã limitatã de timp.
(4) În cazul externalizãrii activitãţii de audit intern în condiţiile prevãzute la alin. (1), organele cu funcţie de supraveghere şi organele cu funcţie de conducere rãmân responsabile pentru adecvarea şi funcţionarea eficace a sistemului de control intern şi a auditului intern.
(5) Coordonatorul activitãţii de audit intern are cel puţin urmãtoarele atribuţii pe linia externalizãrii activitãţii de audit intern:
a) evaluarea furnizorului/furnizorilor extern/externi în domeniul auditului intern, în vederea creãrii condiţiilor necesare pentru desfãşurarea corespunzãtoare a activitãţii de audit intern;
b) prezentarea propunerilor cuprinse la lit. a) spre aprobarea structurii de conducere.

CAP. III
Procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale privind procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri
ART. 63
(1) Procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri al unei instituţii de credit trebuie sã reprezinte o componentã a procesului de conducere al instituţiei de credit şi a culturii decizionale a acesteia.
(2) În sensul alin. (1), procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri al unei instituţii de credit trebuie sã asigure structurii de conducere posibilitatea sã evalueze, în mod continuu, profilul de risc al instituţiei de credit.
(3) Procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri al unei instituţii de credit trebuie sã fie formalizat în cadrul unor norme interne.
ART. 64
Instituţiile de credit trebuie sã informeze Banca Naţionalã a României - Direcţia supraveghere cu privire la:
a) modul în care este structurat procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri;
b) ipotezele care sunt utilizate pentru determinarea riscurilor pe sectoare şi a tipurilor de riscuri;
c) senzitivitatea la risc şi nivelurile de încredere utilizate pentru cuantificarea riscurilor;
d) modalitatea de agregare a riscurilor pentru a determina necesarul de capital intern.
ART. 65
Procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri trebuie sã acopere:
a) riscurile pentru care existã cerinţe de capital reglementate de Banca Naţionalã a României, potrivit Regulamentului Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 13 /<>18/2006 , aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 10 /<>107/2006 , inclusiv diferenţele semnificative dintre tratamentul reglementat al riscurilor pentru calculul cerinţelor minime de capital şi tratamentul prevãzut de procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri;
b) riscurile pentru care nu existã cerinţe de capital reglementate, respectiv:
(i) riscuri rezultate din aplicarea unor abordãri mai puţin sofisticate - subestimarea riscului de credit în contextul utilizãrii abordãrii standard, subestimarea riscului operaţional în contextul utilizãrii abordãrii de bazã sau abordãrii standard;
(ii) subestimarea pentru pierderea în caz de nerambursare în condiţii de crizã;
(iii) riscul rezidual aferent tehnicilor de diminuare a riscului de credit; şi
(iv) riscul din securitizare;
c) riscuri precum: riscul de ratã a dobânzii din activitãţi în afara portofoliului de tranzacţionare, riscul de concentrare, riscul de lichiditate, riscul reputaţional şi cel strategic. Pentru riscurile din aceastã categorie instituţiile de credit pot utiliza metode calitative de evaluare şi diminuare;
d) riscuri externe instituţiei de credit, respectiv riscuri aferente mediului de reglementare, economic sau de desfãşurare a activitãţii instituţiei de credit şi care nu se încadreazã în situaţiile prevãzute la lit. a)-c).
ART. 66
Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de un proces intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri la nivel individual şi, dupã caz, consolidat, conform prevederilor Regulamentului Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 17 /<>22/2006 privind supravegherea pe bazã consolidatã a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 14 /<>111/2006 .
ART. 67
Prevederile <>art. 149 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplicã de casa centralã a cooperativelor de credit atât la nivel individual, cât şi la nivelul reţelei cooperatiste.
ART. 68
(1) Instituţiile de credit sunt responsabile de procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri, precum şi pentru stabilirea unor cerinţe de capital intern care sã fie conforme cu profilul lor de risc şi cu mediul în care acestea îşi desfãşoarã activitatea.
(2) Procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri trebuie sã fie adaptat necesitãţilor instituţiilor de credit şi trebuie sã utilizeze datele de intrare şi definiţiile pe care instituţiile de credit le folosesc pentru scopuri interne.
(3) În sensul alin. (2), o instituţie de credit poate utiliza propriile definiţii pentru riscuri şi pentru gradul de semnificaţie al unui risc, sub rezerva furnizãrii de explicaţii Bãncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, inclusiv cu privire la metodele utilizate, la acoperirea cu capital a tuturor riscurilor semnificative şi la modul în care abordarea folositã de instituţia de credit interacţioneazã cu obligaţiile instituite de reglementãrile Bãncii Naţionale a României referitoare la calcularea cerinţelor de capital.
ART. 69
Instituţiile de credit trebuie sã stabileascã în mod clar în cadrul procesului intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri tipurile de riscuri pentru care utilizeazã o abordare cantitativã în ceea ce priveşte evaluarea, administrarea şi diminuarea acestora şi cele pentru care utilizeazã o abordare calitativã a acestor aspecte.
ART. 70
(1) Procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri trebuie sã ia în considerare planurile strategice ale instituţiei de credit şi legãtura acestora cu factorii macroeconomici.
(2) În sensul alin. (1), instituţiile de credit trebuie sã dezvolte o strategie de menţinere a nivelurilor de capital, care sã ia în considerare factori precum: previziunile cu privire la ritmul de creştere a creditului, sursele şi utilizãrile de fonduri viitoare, politica de dividende şi orice variaţie în cadrul unui ciclu economic a necesarului de fonduri proprii reglementat potrivit Regulamentului Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 13 /<>18/2006 , aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 10 /<>107/2006 .
(3) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de un plan explicit privind capitalul, aprobat de cãtre structura de conducere, care sã cuprindã cel puţin urmãtoarele:
a) obiectivele instituţiei de credit şi orizontul de timp necesar pentru atingerea obiectivelor respective;
b) o descriere generalã a procesului de planificare a capitalului şi a responsabilitãţilor aferente acestuia;
c) modul în care instituţia de credit se va conforma în viitor cu cerinţele de capital;
d) orice limite relevante legate de capital;
e) un plan general pentru situaţii neprevãzute pentru tratamentul divergenţelor şi al evenimentelor neaşteptate, cum ar fi posibilitatea majorãrii capitalului, restrângerea activitãţii sau utilizarea tehnicilor de diminuare a riscului.
(4) Instituţiile de credit trebuie sã efectueze simulãri de crizã care sã ia în considerare elemente precum riscurile specifice jurisdicţiei în care acestea îşi desfãşoarã activitatea şi stadiul în care se aflã ciclul economic.
(5) Instituţiile de credit trebuie sã analizeze impactul pe care noul cadru de reglementare, comportamentul competitorilor sau alţi factori îl pot avea asupra performanţei lor, pentru a determina acele modificãri ale mediului în care îşi desfãşoarã activitatea pe care ar putea sã le susţinã.
ART. 71
(1) Instituţiile de credit îşi pot proiecta procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri astfel încât sã utilizeze abordãri precum:
a) utilizarea rezultatelor produse de metodologiile reglementate pentru calculul cerinţelor de capital aferente riscurilor prevãzute de Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 13 /<>18/2006 , aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 10 /<>107/2006 , şi luarea în considerare a unor riscuri precum riscul de concentrare, riscul rezidual rezultat din utilizarea tehnicilor de diminuare a riscului de credit şi din operaţiuni de securitizare sau riscul de ratã a dobânzii din activitãţi în afara portofoliului de tranzacţionare. În cazul utilizãrii acestei abordãri, instituţiile de credit trebuie sã demonstreze cã au analizat toate riscurile nereglementate de regulamentul menţionat şi au constatat cã acestea sunt fie absente, fie nesemnificative sau au calculat o cerinţã de capital care s-a adãugat celei stabilite în baza Regulamentului Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 13 /<>18/2006 , aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 10 /<>107/2006 ;
b) utilizarea unor metodologii diferite pentru diferitele tipuri de riscuri şi calcularea unei sume a cerinţelor de capital rezultate;
c) utilizarea de metodologii complexe.
(2) Instituţiile de credit trebuie sã fundamenteze situaţiile în care în cadrul metodologiei iau în considerare efectele de diversificare şi corelare.
(3) În situaţia în care, pentru unele categorii de riscuri, nu sunt disponibile informaţii suficiente, instituţiile de credit pot utiliza în cadrul metodologiei şi estimãri.
(4) Instituţiile de credit trebuie sã includã în procesul lor intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri estimãri ale riscurilor care nu pot fi mãsurate, în situaţia în care acestea sunt semnificative. Aceastã cerinţã ar putea fi mai puţin strictã, dacã instituţiile de credit demonstreazã Bãncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere cã dispun de o politicã adecvatã de diminuare/administrare a acestor riscuri.
ART. 72
Procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri trebuie sã se bazeze pe procese adecvate de mãsurare şi evaluare.
ART. 73
(1) Procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri al instituţiei de credit trebuie sã fie revizuit ori de câte ori se considerã necesar, dar cel puţin anual, astfel încât riscurile sã fie acoperite în mod adecvat, iar acoperirea cu capital sã reflecte profilul de risc actual al instituţiei de credit.
(2) În scopul alin. (1), instituţiile de credit vor proceda la revizuirea procesului intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri cel puţin în urmãtoarele situaţii: modificãri ale strategiei instituţiei de credit, ale planului de desfãşurare a activitãţii, ale mediului în care îşi desfãşoarã activitatea sau ale oricãror alţi factori care au un efect semnificativ asupra ipotezelor sau metodologiilor utilizate în cadrul respectivului proces.
(3) Orice riscuri noi care apar în cadrul activitãţii instituţiei de credit trebuie sã fie identificate şi incluse în procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri al acesteia.
ART. 74
(1) Instituţiile de credit trebuie sã proiecteze în detaliu procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri.
(2) Iniţierea şi proiectarea procesului intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri sunt responsabilitatea structurii de conducere a instituţiei de credit.
(3) În sensul alin. (2), structura de conducere a instituţiei de credit trebuie sã aprobe proiectarea procesului intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri la nivel conceptual cel puţin sfera de aplicare, metodologia şi obiectivele generale, iar organele cu funcţie de conducere ale instituţiei de credit sunt responsabile pentru aprobarea detaliilor aferente proiectãrii conceptele tehnice.
(4) Structura de conducere a instituţiei de credit este responsabilã de integrarea planificãrii şi administrãrii capitalului în cultura şi abordarea generalã a instituţiei de credit privind administrarea riscului.
(5) În sensul alin. (4), structura de conducere trebuie sã asigure cã procesul legat de planificarea capitalului, precum şi politicile şi procedurile de administrare a procesului sunt comunicate şi implementate la nivelul întregii instituţii şi sunt susţinute cu suficientã autoritate şi resurse.
(6) Procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri al instituţiei de credit - politicile, metodologiile, ipotezele şi procedurile - trebuie sã fie prevãzut într-un document, sã fie revizuit şi aprobat de cãtre structura de conducere a instituţiei de credit.
(7) Rezultatele procesului intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri al instituţiei de credit trebuie sã fie raportate structurii de conducere a acesteia.
ART. 75
(1) Procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri al unei instituţii de credit trebuie sã aibã ca rezultat determinarea unei valori adecvate a capitalului intern al instituţiei de credit.
(2) În sensul alin. (1), instituţiile de credit trebuie sã poatã explica Bãncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere similitudinile şi diferenţele între rezultatul procesului intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri şi cerinţele de capital reglementate de Banca Naţionalã a României.
ART. 76
Rezultatele şi concluziile procesului intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri trebuie sã fie luate în considerare la elaborarea şi revizuirea strategiei şi a apetitului la risc.
ART. 77
(1) Fãrã a aduce atingere prevederilor art. 63, orice externalizare a anumitor elemente ale procesului intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri se va face cu respectarea prevederilor cap. V.
(2) Indiferent de nivelul externalizãrii, instituţiile de credit rãmân pe deplin responsabile de procesul lor intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri şi trebuie sã se asigure cã acesta reflectã în continuare situaţia lor specificã şi profilul individual de risc.

SECŢIUNEA a 2-a
Dispoziţii generale privind administrarea riscurilor
ART. 78
(1) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de o culturã solidã privind administrarea riscurilor, extinsã atât la nivelul structurilor instituţiei de credit, cât şi la nivelul liniilor de activitate.
(2) În sensul alin. (1), instituţiile de credit trebuie sã organizeze o funcţie de administrare a riscurilor cuprinzãtoare şi independentã, aflatã sub directa responsabilitate a organelor cu funcţie de conducere.
(3) De principiu, funcţia de administrare a riscurilor trebuie organizatã la nivel centralizat în cadrul unei instituţii de credit. În cazul instituţiilor de credit cu o activitate complexã şi sofisticatã, se poate lua în considerare stabilirea de funcţii de administrare a riscurilor pentru fiecare linie de activitate semnificativã.
(4) Personalul funcţiei de administrare a riscurilor trebuie sã dispunã de experienţã corespunzãtoare profilului de risc al instituţiei de credit astfel încât sã poatã avea un rol semnificativ în procesul de identificare, mãsurare şi evaluare a riscurilor. Respectivul personal va exercita inclusiv responsabilitãţi cum ar fi: monitorizarea şi aprobarea sistemelor interne de rating şi a modelelor de evaluare a riscurilor, analiza riscurilor aferente noilor produse şi tranzacţiilor excepţionale.
ART. 79
(1) Responsabilitatea administrãrii riscurilor revine personalului din toate liniile de activitate şi nu trebuie limitatã doar la nivelul funcţiei de administrare a riscurilor.
(2) Personalul instituţiei de credit trebuie sã conştientizeze permanent responsabilitãţile sale în legãturã cu identificarea şi raportarea riscurilor, precum şi cu alte atribuţii pe care le poate avea pe linia administrãrii riscurilor.
ART. 80
(1) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de strategii corespunzãtoare de administrare a riscurilor, care sã fie aprobate de cãtre structura de conducere.
(2) Strategiile instituţiilor de credit privind administrarea riscurilor trebuie sã determine, pentru ansamblul activitãţilor derulate, dar şi pentru fiecare activitate semnificativã, raportul dintre riscuri şi profit pe care acestea îl considerã acceptabil în condiţiile asigurãrii continuitãţii activitãţii pe baze sãnãtoase şi prudente.
(3) Funcţia de administrare a riscurilor trebuie sã fie implicatã activ la elaborarea strategiilor instituţiei de credit, încã din etapa conceperii acesteia, precum şi în procesul decizional aferent activitãţilor desfãşurate de instituţia de credit.
ART. 81
(1) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de politici şi procese de administrare a riscurilor pentru a identifica, evalua, monitoriza şi controla sau diminua riscurile semnificative, inclusiv cele aferente tranzacţiilor evidenţiate în afara bilanţului, care ar putea sã afecteze în mod negativ atingerea obiectivelor instituţiei de credit.
(2) În sensul alin. (1), politicile instituţiilor de credit trebuie sã corespundã strategiilor generale, sã fie corelate cu nivelul fondurilor proprii ale instituţiilor de credit şi cu experienţa acestora în administrarea riscurilor, precum şi cu disponibilitatea de expunere la risc stabilitã de structura de conducere.
(3) Politicile de administrare a riscurilor ale instituţiilor de credit trebuie sã fie formulate pe baza unei evaluãri cuprinzãtoare a activitãţilor desfãşurate în cadrul structurilor, iar riscurile trebuie sã fie evaluate nu doar de la bazã la vârf bottom up, ci şi între liniile de activitate.
(4) În sensul alin. (1), procesele de administrare a riscurilor trebuie sã fie adaptate dimensiunii şi naturii activitãţilor instituţiilor de credit şi trebuie sã fie periodic ajustate în funcţie de modificarea profilului de risc al acestora şi de evoluţiile externe de pe piaţã.
ART. 82
(1) Structura de conducere trebuie sã asigure cã la nivelul unei instituţii de credit sunt dezvoltate politici şi procese pentru asumarea riscurilor, iar organele cu funcţie de conducere sunt responsabile pentru stabilirea de limite de risc corespunzãtoare apetitului general la risc, inclusiv în condiţii de crizã, şi iau mãsurile necesare pentru monitorizarea şi controlul tuturor riscurilor semnificative în conformitate cu strategiile adoptate.
(2) În sensul alin. (1), politicile de administrare a riscurilor semnificative trebuie sã asigure şi stabilirea cel puţin a urmãtoarelor:
a) unui sistem de raportare a expunerilor la riscuri, precum şi a altor aspecte legate de riscuri cãtre nivelurile de conducere corespunzãtoare;
b) unui sistem de proceduri pentru situaţii neprevãzute;
c) unor criterii de recrutare şi remunerare a personalului care sã stabileascã standarde ridicate pentru pregãtirea, experienţa şi integritatea acestuia;
d) unui program de instruire a personalului.
ART. 83
(1) Strategiile, politicile, procesele şi limitele aferente administrãrii riscurilor trebuie sã fie formalizate în mod corespunzãtor, revizuite, actualizate, comunicate în cadrul instituţiei de credit şi în cadrul grupului din care aceasta face parte şi aplicate.
(2) Politicile privind administrarea riscurilor semnificative trebuie sã fie transpuse în mod clar şi transparent în norme interne, proceduri, inclusiv în manuale şi coduri de conduitã, fãcându-se distincţie între standardele generale aplicabile întregului personal şi regulile specifice aplicabile anumitor categorii de personal.
(3) Excepţiile de la politicile, procesele şi limitele stabilite trebuie sã fie monitorizate cu atenţie şi trebuie sã fie autorizate de cãtre nivelul corespunzãtor de conducere sau de cãtre structura de conducere, dupã caz.
ART. 84
(1) Structura de conducere a unei instituţii de credit trebuie sã înţeleagã natura şi nivelul riscurilor asumate de cãtre instituţia de credit şi modul în care acest nivel este corelat cu cel al capitalului.
(2) Organele cu funcţie de conducere trebuie sã asigure cã politicile şi procesele de administrare a riscurilor sunt corespunzãtoare din punctul de vedere al profilului de risc şi al planului de activitate şi cã acestea sunt implementate eficace.
(3) În sensul alin. (1) şi (2), structura de conducere trebuie sã revizuiascã în mod regulat şi sã înţeleagã implicaţiile şi limitãrile informaţiilor pe linia administrãrii riscurilor pe care le primeşte.
(4) Structura de conducere a unei instituţii de credit este responsabilã cu alocarea resurselor necesare îndeplinirii atribuţiilor funcţiei de administrare a riscurilor. Aceste resurse trebuie sã includã cel puţin personal cu experienţã şi calificare corespunzãtoare, sisteme de date, acces la informaţii interne şi externe.
(5) Organele cu funcţie de conducere ale unei instituţii de credit sunt responsabile de administrarea zilnicã a riscurilor.
ART. 85
(1) Structura de conducere trebuie sã stabileascã apetitul la risc sau toleranţa la risc al/a instituţiei de credit la un nivel care sã asigure funcţionarea sãnãtoasã a acesteia şi atingerea obiectivelor sale strategice.
(2) Structura de conducere a unei instituţii de credit trebuie sã reevalueze nivelul toleranţei la risc pe baza informaţiilor furnizate de funcţia de administrare a riscurilor sau, dupã caz, de comitetul de audit sau alt comitet echivalent, cum ar fi comitetul de administrare a riscurilor.
ART. 86
(1) În situaţia în care instituţiile de credit utilizeazã modele pentru mãsurarea componentelor de risc, acestea trebuie sã evite sã se bazeze excesiv pe o anumitã metodologie sau pe un anumit model de risc şi trebuie sã implice întotdeauna raţionamentul profesional.
(2) Pentru scopurile alin. (1), instituţiile de credit trebuie sã efectueze validarea şi testarea periodicã şi independentã a modelelor şi sistemelor.
ART. 87
(1) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de sisteme informaţionale adecvate pentru mãsurarea, evaluarea şi raportarea dimensiunilor, compoziţiei şi calitãţii expunerilor.
(2) Rapoartele prevãzute la alin. (1) trebuie furnizate în mod regulat structurii de conducere şi trebuie sã reflecte profilul de risc şi cerinţele de capital.
ART. 88
(1) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de politici şi procese prin care sã asigure cã produsele noi, schimbãrile semnificative ale caracteristicilor produselor existente şi iniţiativele majore în ceea ce priveşte administrarea riscurilor sunt aprobate de cãtre structura de conducere.
(2) În sensul alin. (1), politica de aprobare a noilor produse trebuie sã acopere toate aspectele privind decizia de a intra pe noi pieţe sau de a comercializa noi produse, inclusiv definiţia noilor produse/pieţe/activitãţi ce urmeazã a fi utilizatã în cadrul instituţiei de credit, funcţiile interne implicate în decizie şi alte aspecte aferente desfãşurãrii unei noi activitãţi.
(3) Instituţiile de credit trebuie sã analizeze cu atenţie noile produse, pieţe sau activitãţi şi trebuie sã se asigure cã dispun de instrumente interne şi de experienţã corespunzãtoare pentru înţelegerea şi monitorizarea riscurilor asociate acestora.
(4) Funcţia de administrare a riscurilor trebuie sã participe la procesul de aprobare a noilor produse sau a schimbãrilor semnificative ale caracteristicilor produselor existente.
ART. 89
Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de funcţii de evaluare, monitorizare şi control sau diminuare a riscurilor cu atribuţii clar delimitate de funcţiile de asumare a riscului şi care raporteazã direct structurii de conducere.
ART. 90
(1) Instituţiile de credit trebuie sã desemneze un coordonator al funcţiei de administrare a riscurilor.
(2) În sensul alin. (1), coordonatorul funcţiei de administrare a riscurilor trebuie sã aibã suficientã independenţã şi un statut care sã îi permitã sã ia o anumitã poziţie sau eventual sã se opunã în cadrul procesului decizional al instituţiei de credit.
(3) Coordonatorul funcţiei de administrare a riscurilor trebuie sã poatã comunica direct cu membrii organelor cu funcţie de conducere cu privire la evoluţiile contrare toleranţei la risc stabilite şi strategiei de afaceri ale instituţiei de credit.
(4) Coordonatorul funcţiei de administrare a riscurilor trebuie sã poatã raporta direct organelor cu funcţie de supraveghere sau, dupã caz, comitetului de audit ori altui comitet echivalent, cum ar fi comitetul de administrare a riscurilor.
(5) Coordonatorul funcţiei de administrare a riscurilor trebuie sã aibã experienţã corespunzãtoare profilului de risc al instituţiei de credit.
ART. 91
Instituţiile de credit trebuie sã efectueze simulãri de crizã riguroase care sã identifice posibile evenimente sau modificãri ale condiţiilor de piaţã care ar putea avea un impact nefavorabil asupra instituţiilor de credit.
ART. 92
Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de politici şi procese corespunzãtoare pentru evaluarea riscurilor semnificative, altele decât riscul de credit, riscul de piaţã, riscul de lichiditate, riscul de ratã a dobânzii din activitãţi în afara portofoliului de tranzacţionare şi riscul operaţional, cum ar fi riscul strategic şi cel reputaţional.

SECŢIUNEA a 3-a
Riscul de credit
3.1. Dispoziţii generale privind riscul de credit şi riscul de ţarã
ART. 93
Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de un cadru de administrare a riscului de credit care sã ia în considerare profilul de risc al instituţiei de credit, cu politici şi procese pentru identificarea, mãsurarea, monitorizarea şi controlul riscului de credit - inclusiv riscul de credit al contrapartidei.
ART. 94
(1) Structura de conducere a instituţiilor de credit aprobã şi revizuieşte periodic strategia de administrare a riscului de credit şi politicile şi procesele de asumare, identificare, mãsurare, control şi raportare pentru riscul de credit - inclusiv riscul de credit al contrapartidei.
(2) Organele cu funcţie de conducere implementeazã strategia de administrare a riscului de credit şi dezvoltã politicile şi procesele prevãzute la alin. (1).
ART. 95
Strategia instituţiilor de credit privind riscul de credit trebuie sã includã cel puţin urmãtoarele:
a) categoriile de credit pe care doreşte sã le promoveze, tipul expunerii, sectorul economic, forma de proprietate, categoria contrapartidei, rezidenţa, segmentul geografic, moneda, durata iniţialã şi profitabilitatea estimatã;
b) identificarea pieţelor pe care doresc sã acţioneze şi determinarea caracteristicilor portofoliului de credite - inclusiv gradul de diversificare şi gradul de concentrare.
ART. 96
Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de politici şi procese care sã stabileascã un mediu corespunzãtor şi controlat în mod adecvat pentru riscul de credit şi care sã includã:
a) o strategie bine documentatã, precum şi politici şi procese sãnãtoase pentru asumarea riscului de credit;
b) criterii bine definite, precum şi politici şi procese privind aprobarea noilor expuneri, reînnoirea şi refinanţarea expunerilor existente, identificarea competenţei de aprobare corespunzãtoare pentru dimensiunea şi complexitatea expunerilor;
c) politici şi procese eficiente de administrare a creditelor, care sã includã analiza continuã a capacitãţii şi disponibilitãţii clienţilor de a rambursa datoriile la scadenţã, monitorizarea documentaţiei, clauzelor contractuale şi garanţiilor, precum şi un sistem de clasificare care este conform cu natura, dimensiunea şi complexitatea activitãţilor instituţiei de credit sau cel puţin cu sistemul de clasificare a activelor reglementat de Banca Naţionalã a României;
d) politici şi procese pentru raportarea expunerilor pe bazã continuã;
e) politici şi procese pentru identificarea activelorproblemã - active sau grup de active a cãror situaţie nu poate fi consideratã normalã în sensul cã sunt depreciate sau prezintã semne ale unei posibile deprecieri;
f) controale şi limite prudente în ceea ce priveşte creditarea, inclusiv politici şi procese pentru monitorizarea expunerilor în raport cu respectivele limite, aprobãrile şi excepţiile de la limite.
ART. 97
(1) Politicile şi procedurile instituţiilor de credit privind riscul de credit trebuie sã se refere la toate activitãţile acestora şi trebuie sã aibã în vedere atât creditele la nivel individual, cât şi întregul portofoliu.
(2) Politicile instituţiilor de credit vor stabili cadrul de desfãşurare a activitãţii de creditare şi se vor referi inclusiv la urmãtoarele:
a) contrapartidele eligibile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite de cãtre acestea pentru a putea intra în relaţie de afaceri cu instituţia de credit;
b) garanţiile acceptabile de cãtre instituţia de credit.
ART. 98
Instituţiile de credit trebuie sã asigure cã deciziile de creditare sunt luate cu respectarea prevederilor legale şi nu sunt afectate de conflicte de interese.
ART. 99
Instituţiile de credit trebuie sã evalueze riscul de credit aferent tuturor activitãţilor ce sunt afectate de acest risc, indiferent dacã rezultatele respectivelor activitãţi sunt reflectate în bilanţ sau în afara bilanţului.
ART. 100
(1) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de proceduri pentru aprobarea noilor credite, precum şi pentru refinanţarea sau reeşalonarea celor existente.
(2) Procedurile prevãzute la alin. (1) trebuie sã stabileascã competenţele şi responsabilitãţile în legãturã cu activitãţile prezentate la alineatul respectiv.
ART. 101
Politica de creditare a unei instituţii de credit trebuie sã prevadã cã expunerile la riscul de credit care depãşesc un anumit prag stabilit în sumã absolutã sau ca procent din fondurile proprii, precum şi cele care presupun un risc de credit ridicat sau nu sunt caracteristice activitãţii desfãşurate de instituţia de credit trebuie sã fie aprobate de cãtre organele cu funcţie de conducere ale instituţiei de credit.
ART. 102
(1) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de politici şi procese pentru identificarea, mãsurarea, monitorizarea şi controlul expunerii la riscul de credit al contrapartidei, inclusiv expunerea de credit viitoare potenţialã, suficiente pentru a surprinde riscurile materiale inerente produselor sau tranzacţiilor individuale.
(2) Procesele prevãzute la alin. (1) trebuie sã corespundã dimensiunii şi complexitãţii activitãţii instituţiilor de credit.
ART. 103
(1) La evaluarea riscului de credit instituţiile de credit trebuie sã ia în considerare cel puţin:
a) performanţa financiarã curentã şi previzionatã a contrapartidelor;
b) concentrarea expunerilor faţã de contrapartide, pieţele în care acestea opereazã, sectoarele economice şi ţãrile unde sunt stabilite;
c) capacitatea de punere în aplicare, din punct de vedere legal, a angajamentelor contractuale;
d) capacitatea şi posibilitatea de a executa garanţiile, în condiţiile pieţei;
e) angajamentele contractuale cu persoanele cu care se aflã în relaţii speciale.
(2) În ceea ce priveşte cadrul contractual, instituţiile de credit trebuie sã aibã în vedere cel puţin urmãtoarele:
a) natura specificã a creditului;
b) clauzele contractuale aferente creditului;
c) profilul expunerii pânã la scadenţã prin prisma evoluţiilor potenţiale ale pieţei;
d) existenţa garanţiilor reale sau personale, dacã este cazul;
e) probabilitatea nerespectãrii obligaţiilor contractuale, stabilitã pe baza unui sistem intern de rating.
(3) În cazul instituţiilor de credit cu activitate mai complexã, evaluarea riscului de credit va acoperi cel puţin urmãtoarele domenii: sistemele interne de rating, analiza/agregarea portofoliului de credite, operaţiunile de securitizare/operaţiunile cu instrumente financiare derivate de credit, expunerile mari şi alte concentrãri de risc.
ART. 104
(1) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de proceduri pentru evaluarea continuã a garanţiilor reale.
(2) În legãturã cu garanţiile personale, instituţiile de credit trebuie sã evalueze capacitatea garanţilor de a-şi asuma obligaţii.
ART. 105
În activitatea de creditare, instituţiile de credit trebuie sã aibã în vedere cel puţin urmãtoarele:
a) destinaţia creditului şi sursa de rambursare a acestuia;
b) profilul de risc curent al contrapartidei şi garanţiile prezentate, precum şi senzitivitatea garanţiilor la evoluţiile economice şi cele ale pieţei;
c) istoricul serviciului datoriei aferent contrapartidei şi capacitatea curentã şi viitoare de rambursare a acesteia, bazatã pe evoluţiile financiare istorice şi proiecţiile viitoarelor fluxuri de numerar;
d) experienţa în activitate a contrapartidei şi sectorul economic în care aceasta îşi desfãşoarã activitatea, precum şi poziţia sa în cadrul acestui sector, în cazul creditelor comerciale;
e) termenii şi condiţiile propuse în contractul de creditare, inclusiv clauzele destinate sã limiteze modificãrile în profilul de risc viitor al contrapartidei;
f) capacitatea instituţiilor de credit de executare şi valorificare a garanţiilor, dacã este cazul, într-un termen cât mai scurt.
ART. 106
(1) La intrarea pentru prima datã în relaţii cu un client/o contrapartidã, instituţiile de credit trebuie sã ia în considerare integritatea şi reputaţia acestora, precum şi capacitatea lor juridicã de a-şi asuma obligaţii şi ulterior trebuie sã se asigure cã acestea sunt menţinute.
(2) Instituţiile de credit trebuie sã se asigure cã informaţiile pe care le primesc sunt suficiente pentru luarea unei decizii de creditare corecte.
ART. 107
(1) Instituţiile de credit trebuie sã stabileascã limite privind expunerile la riscul de credit şi sã monitorizeze respectarea acestora.
(2) Limitele de expunere trebuie stabilite în legãturã cu orice activitate a instituţiei de credit care implicã risc de credit.
(3) Limitele trebuie stabilite la nivel de ansamblu al instituţiei de credit, iar limitele stabilite la nivelul structurilor instituţiei de credit trebuie sã fie corelate cu acestea.
(4) Instituţiile de credit trebuie sã stabileascã limite şi pentru diverse sectoare economice, regiuni geografice şi produse bancare specifice.
ART. 108
Personalul instituţiei de credit implicat în activitatea de creditare trebuie sã aibã o experienţã corespunzãtoare dimensiunii şi complexitãţii operaţiunilor în legãturã cu care are competenţe.
ART. 109
(1) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de sisteme informaţionale în baza cãrora aspectele legate de riscul de credit sã fie raportate la timp, cu accent pe înregistrarea de credite neperformante şi/sau identificarea neconformãrii cu limitele de expunere stabilite.
(2) Sistemele informaţionale trebuie sã permitã evaluarea, în permanenţã, de cãtre instituţia de credit a riscului de credit aferent elementelor din bilanţ şi din afara bilanţului.
(3) Sistemele informaţionale trebuie sã furnizeze informaţii adecvate privind componenţa portofoliului de credite, precum şi informaţii care sã permitã identificarea oricãror concentrãri de risc.
ART. 110
Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de politici şi procese pentru a monitoriza îndatorarea totalã a entitãţilor cãrora le acordã credite.
ART. 111
(1) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de politici şi procese adecvate pentru clasificarea şi provizionarea activelor şi sã asigure implementarea corespunzãtoare a acestora.
(2) Sistemul de clasificare şi provizionare a activelor trebuie sã ia în considerare şi expunerile în afara bilanţului care nu pot fi anulate unilateral de cãtre instituţiile de credit.*1)
_________
*1) Îndeplinirea cerinţelor prevãzute de alte acte normative care reglementeazã aspecte comune cu cele care fac obiectul prevederilor prezentului regulament referitoare la activele-problemã, provizioane şi rezerve (cum este cazul reglementãrilor privind clasificarea şi provizionarea creditelor şi plasamentelor) trebuie consideratã necesarã, dar nu şi suficientã.

(3) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de politici şi procese adecvate pentru a asigura cã nivelul provizioanelor şi al activelor scoase în afara bilanţului reflectã aşteptãri realiste cu privire la rambursare şi recuperare.
(4) Banca Naţionalã a României - Direcţia supraveghere poate solicita unei instituţii de credit informaţii cu privire la clasificarea şi provizionarea activelor, cu un nivel de detaliere şi cu o periodicitate pe care le considerã necesare.
(5) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de un sistem adecvat de clasificare şi provizionare a activelor, precum şi de un nivel al provizioanelor corespunzãtor pentru scopurile prudenţiale. În situaţia în care Banca Naţionalã a României - Direcţia supraveghere considerã nivelul provizioanelor ca fiind inadecvat, poate solicita constituirea de provizioane suplimentare sau poate impune alte mãsuri de remediere.*2)
_________
*2) A se vedea nota de subsol precedentã.

(6) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de mecanisme adecvate pentru evaluarea periodicã a elementelor diminuatoare de risc, inclusiv a garanţiilor personale şi reale. Evaluarea garanţiilor reale trebuie sã reflecte valoarea realizabilã netã.
(7) Structura de conducere a instituţiilor de credit trebuie sã fie informatã la timp şi în mod adecvat cu privire la situaţia portofoliului de active, inclusiv cu privire la clasificarea creditelor, nivelul provizioanelor şi activele care pun probleme majore.
ART. 112
(1) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de politici şi procese pentru identificarea şi administrarea activelor problemã.
(2) Instituţiile de credit trebuie, periodic, sã revizuiascã activele problemã la nivel individual sau la nivel de portofoliu pentru creditele cu caracteristici omogene şi sã realizeze clasificarea activelor, provizionarea şi, dupã caz, scoaterea acestora în afara bilanţului.
(3) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de politici şi procese adecvate, precum şi de resurse organizaţionale pentru identificarea timpurie a activelor care se depreciazã, pentru monitorizarea permanentã a activelor problemã şi pentru încasarea creanţelor restante.
(4) Banca Naţionalã a României - Direcţia supraveghere poate solicita unei instituţii de credit mãrirea nivelului provizioanelor şi/sau rezervelor şi/sau întãrirea capacitãţii financiare generale în situaţia în care considerã cã nivelul activelor problemã devine îngrijorãtor.
(5) Refinanţarea sau reeşalonarea creditelor nu va conduce la îmbunãtãţirea clasificãrii acestora.
ART. 113
Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de politici care sã includã criterii de identificare a activelor depreciate.
ART. 114
(1) Instituţiile de credit trebuie sã realizeze pe bazã individualã evaluarea, clasificarea şi provizionarea expunerilor mari.
(2) Organele cu funcţie de conducere ale instituţiilor de credit trebuie sã monitorizeze încadrarea în limitele aferente expunerilor mari atât la nivel individual, cât şi la nivel consolidat.
(3) Sistemele de gestiune a informaţiilor din instituţiile de credit trebuie sã identifice şi sã agrege în timp optim expunerile faţã de clienţi individuali şi faţã de grupuri de clienţi aflaţi în legãturã.
(4) Politicile şi procesele de administrare a riscului trebuie sã stabileascã praguri pentru concentrãrile de credit acceptabile şi sã prevadã ca toate concentrãrile cu caracter material sã fie revizuite şi raportate periodic structurii de conducere.
ART. 115
(1) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de politici şi procese pentru identificarea, mãsurarea, monitorizarea şi controlul riscului de ţarã şi al riscului de transfer.
(2) În sensul alin. (1), expunerile sunt identificate şi monitorizate pe fiecare ţarã/categorie de ţãri - în plus faţã de monitorizarea pe debitorul final/contrapartida finalã.
(3) Instituţiile de credit trebuie sã monitorizeze şi sã evalueze evoluţiile privind riscul de ţarã şi riscul de transfer şi sã aplice mãsuri corespunzãtoare pentru contracararea acestora.
ART. 116
La monitorizarea riscului de ţarã, instituţiile de credit trebuie sã aibã în vedere cel puţin urmãtoarele:
a) incapacitatea potenţialã de onorare a obligaţiilor de cãtre clienţii sau contrapartidele din cadrul unui sector strãin, ce poate fi cauzatã de factori economici specifici ţãrii respective;
b) imposibilitatea de punere în aplicare a contractelor de creditare, precum şi incapacitatea şi imposibilitatea de a executa la timp garanţiile în baza cadrului de reglementare naţional al împrumutatului.
ART. 117
(1) Instituţiile de credit trebuie sã stabileascã limite privind expunerile pe fiecare ţarã/categorie de ţãri.
(2) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de sisteme informaţionale, de administrare a riscului şi de control intern care sã monitorizeze în mod adecvat şi sã raporteze expunerile pe ţãri şi sã asigure totodatã respectarea limitelor cu privire la expunerile pe fiecare ţarã/categorie de ţãri.
ART. 118
Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de norme interne care sã stabileascã procente de provizionare aferente creditelor care prezintã risc de ţarã şi risc de transfer.
3.2. Expunerile faţã de persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit
ART. 119
(1) Pentru scopurile prezentei secţiuni, termenul filialã are semnificaţia prevãzutã la art. 6 alin. (3) din Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 16 /<>21/2006 privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 13 /<>110/2006 .
(2) În sensul prezentei secţiuni, sintagma persoane aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit cuprinde cel puţin:
a) filialele instituţiei de credit, precum şi orice entitate asupra cãreia instituţia de credit exercitã controlul;
b) entitãţile care exercitã control asupra instituţiei de credit;
c) acţionarii care deţin participaţii calificate la capitalul instituţiei de credit;
d) membrii structurii de conducere ai instituţiei de credit, precum şi persoanele care deţin funcţii-cheie de execuţie relevante în contextul art. 120 alin. (1), împreunã cu:
(i) entitãţile în care aceştia au/prezintã interese directe sau indirecte; şi
(ii) membrii apropiaţi ai familiei acestora, care se anticipeazã sã influenţeze sau sã fie influenţaţi de aceştia în raport cu instituţia de credit; aceştia pot include: partenerul de viaţã şi copiii persoanei; copiii partenerului de viaţã al persoanei; dependenţi ai persoanei sau ai partenerului de viaţã al acestuia.
(3) În sensul prezentei secţiuni, prin sintagma grupul instituţiei de credit se va înţelege grupul de clienţi aflaţi în legãturã, din care face parte instituţia de credit însãşi. Pentru scopurile acestei definiţii, va fi luat în considerare şi cazul particular în care un grup este format dintr-o singurã/un singur entitate/membru.
ART. 120
(1) În scopul prevenirii abuzurilor şi pentru a soluţiona problema conflictelor de interese, instituţiile de credit nu pot desfãşura operaţiuni cu persoanele cu care se aflã în relaţii speciale în condiţii mai favorabile*3) decât în cazul operaţiunilor desfãşurate cu persoanele cu care nu se aflã în relaţii speciale.
__________
*3) Evaluarea creditului, durata creditului, rata dobânzii, graficul de rambursare, garanţiile solicitate, acoperirea pierderilor din tranzacţionare, scutirile de comisioane etc.

(2) În baza informaţiilor deţinute la nivelul autoritãţii de supraveghere, Banca Naţionalã a României - Direcţia supraveghere are competenţa de a califica, diferit faţã de instituţia de credit, dacã o operaţiune cu persoanele aflate în relaţii speciale cu respectiva instituţie de credit prezintã caracteristici care conduc la încadrarea acesteia în categoria operaţiunilor în condiţii de favoare.
(3) În contextul prevederilor alin. (1), fac excepţie operaţiunile în condiţii de favoare prevãzute de pachetele de mãsuri remuneratorii şi stimulente pentru salariaţii entitãţilor membre ale grupului instituţiei de credit.
(4) În sensul alin. (1), instituţia de credit trebuie sã dispunã de politici şi proceduri adecvate care sã asigure cã operaţiunile cu persoanele cu care aceasta se aflã în relaţii speciale nu sunt desfãşurate în condiţii care sã contravinã intereselor sale, ale acţionarilor sau ale deponenţilor.
(5) În baza informaţiilor deţinute la nivelul autoritãţii de supraveghere, Banca Naţionalã a României - Direcţia supraveghere are competenţa de a stabili, diferit faţã de instituţia de credit, dacã o persoanã se aflã în relaţii speciale cu respectiva instituţie de credit.
ART. 121
(1) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de politici şi procese adecvate pentru identificarea expunerilor individuale faţã de persoanele cu care se aflã în relaţii speciale, pentru determinarea sumei totale a acestor expuneri, precum şi pentru monitorizarea şi raportarea respectivelor expuneri prin intermediul unui proces independent de verificare a activitãţii de creditare.
(2) În sensul alin. (1), excepţiile de la aplicarea politicilor, procedurilor şi limitelor trebuie raportate organelor cu funcţie de conducere şi, dacã este cazul, organelor cu funcţie de supraveghere, pentru luarea de mãsuri corespunzãtoare.
(3) În sensul alin. (1), tranzacţiile cu persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit vor fi monitorizate atât de cãtre organele cu funcţie de conducere, pe baze continue, cât şi de cãtre organele cu funcţie de supraveghere.
ART. 122
(1) O instituţie de credit nu va înregistra faţã de grupul de persoane cu care se aflã în relaţii speciale o expunere a cãrei valoare depãşeşte 25% din fondurile proprii.
(2) Pentru scopurile alin. (1), valoarea expunerii va fi determinatã potrivit Regulamentului Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 16 /<>21/2006 , aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 13 /<>110/2006 .
ART. 123
(1) Orice operaţiune care conduce la înregistrarea sau scoaterea în afara bilanţului a unei expuneri faţã de o persoanã aflatã în relaţii speciale, care depãşeşte un prag prevãzut de normele interne ale instituţiei de credit, precum şi orice operaţiune de acest tip care prezintã în alt fel un risc deosebit, va fi efectuatã numai cu aprobarea prealabilã a structurii de conducere a instituţiei de credit.
(2) În sensul alin. (1), membrii structurii de conducere ai instituţiei de credit aflaţi în conflict de interese sunt excluşi din procesul de aprobare.
ART. 124
Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de politici şi procese adecvate pentru a preveni implicarea, în procesul de asumare şi de administrare a expunerii, a persoanelor care beneficiazã de expunerea respectivã sau a persoanelor care au legãturã cu acestea, prevãzute la art. 119 alin. (2) lit. d) pct. (i) şi (ii).
ART. 125
Instituţiile de credit raporteazã trimestrial Bãncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere expunerile faţã de persoanele cu care se aflã în relaţii speciale.
ART. 126
Operaţiunile în condiţii de favoare prevãzute de pachetele de mãsuri remuneratorii şi stimulente pentru salariaţii entitãţilor membre ale grupului instituţiei de credit vor putea fi efectuate numai dupã analizarea acestora şi obţinerea aprobãrii prealabile a Bãncii Naţionale a României.
ART. 127
Expunerile aferente operaţiunilor în condiţii de favoare, înregistrate în baza drepturilor oferite prin pachetele de mãsuri remuneratorii şi stimulente pentru salariaţii entitãţilor membre ale grupului instituţiei de credit, faţã de persoanele care, la momentul determinãrii nivelului fondurilor proprii, nu mai fac parte dintre salariaţii proprii, vor fi deduse, în cadrul calculului fondurilor proprii ale instituţiei de credit, din nivelul fondurilor proprii de nivel 1.
3.3. Riscul rezidual
ART. 128
(1) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de politici şi proceduri scrise solide şi adecvate privind tehnicile de diminuare a riscului de credit pentru a controla riscul rezidual.
(2) Instituţiile de credit trebuie sã revizuiascã în mod regulat, dar cel puţin anual adecvarea, eficacitatea şi operarea acestor politici şi proceduri.
ART. 129
(1) În sensul art. 128, instituţiile de credit trebuie sã analizeze şi sã demonstreze Bãncii Naţionale a României cã, la determinarea cerinţelor de capital, nivelul de recunoaştere a valorii diminuatorului de risc de credit este adecvat.
(2) În cazul în care instituţiile de credit nu îndeplinesc cerinţa de la alin. (1), acestea sunt obligate sã ia cel puţin una dintre urmãtoarele mãsuri:
a) sã modifice ipotezele cu privire la perioadele de deţinere ale diminuatorilor de risc, la ajustãrile de volatilitate reglementate ale acestora sau la estimãrile proprii ale ajustãrilor de volatilitate;
b) sã nu recunoascã în întregime elementele de diminuare a riscului de credit - cu privire la întreg portofoliul de credite sau pe linii specifice de produse;
c) sã deţinã capital suplimentar.
3.4. Riscul de concentrare
ART. 130
(1) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de politici şi proceduri clare în legãturã cu expunerea la riscul de concentrare.
(2) Instituţiile de credit vor revizui politicile referitoare la riscul de concentrare astfel încât sã fie luate în considerare orice modificãri cu privire la apetitul la risc şi la mediul în care îşi desfãşoarã activitatea.
(3) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de procese interne adecvate pentru identificarea, administrarea, monitorizarea şi raportarea riscului de concentrare, procese care sã corespundã naturii, dimensiunii şi complexitãţii activitãţii desfãşurate.
(4) În sensul alin. (3), instituţiile de credit trebuie sã dispunã de procese interne care sã identifice, sã mãsoare şi sã monitorizeze riscul de concentrare rezultat din:
a) expunerile mari individuale faţã de clienţi sau faţã de grupuri de clienţi aflaţi în legãturã. Definiţiile utilizate de instituţiile de credit în aceste situaţii trebuie sã fie suficient de cuprinzãtoare pentru a lua în considerare expunerile legate prin drepturi de proprietate comune, administrare comunã, emitere de garanţii, tehnici de sindicalizare;
b) expunerile faţã de contrapartide din acelaşi sector economic sau regiune geograficã; sau
c) expunerile de credit indirecte, rezultate în urma aplicãrii tehnicilor de diminuare a riscului de credit - de exemplu: expuneri faţã de un singur tip de garanţie realã sau faţã de un singur furnizor de protecţie.
ART. 131
(1) Instituţiile de credit trebuie sã utilizeze limite interne, praguri sau alte concepte similare pentru concentrãrile de risc, în concordanţã cu cadrul general de administrare şi mãsurare a riscului de credit.
(2) Instituţiile de credit trebuie sã desfãşoare analize ale portofoliului de credite, inclusiv estimãri ale tendinţelor sale, şi trebuie sã ia în considerare rezultatele acestor analize atunci când stabilesc şi verificã adecvarea procedurilor şi limitelor, pragurilor şi altor concepte similare pentru administrarea riscului de concentrare.
ART. 132
(1) Instituţiile de credit trebuie sã monitorizeze, sã administreze şi sã diminueze riscul de concentrare, pe baza politicilor şi utilizând limite, praguri sau alte concepte similare.
(2) Monitorizarea riscului de concentrare trebuie încorporatã în sistemele de administrare a riscurilor şi de raportare şi trebuie efectuatã cu o frecvenţã care sã reflecte natura activitãţilor desfãşurate de instituţiile de credit, dar cel puţin anual.
(3) Monitorizarea riscului de concentrare trebuie realizatã pe bazã de rapoarte. La nivel strategic, monitorizarea riscului de concentrare se realizeazã de cãtre structura de conducere a instituţiilor de credit.
(4) În situaţia în care în urma activitãţii de monitorizare sunt identificate elemente susceptibile a da naştere la disfuncţionalitãţi, organele cu funcţie de conducere ale unei instituţii de credit trebuie sã ia cel puţin una dintre urmãtoarele mãsuri:
a) revizuirea detaliatã a mediului de risc într-un sector specific;
b) derularea de simulãri de crizã şi de analize pe bazã de scenarii suplimentare;
c) revizuirea în profunzime a performanţei economice a împrumutaţilor;
d) revizuirea nivelurilor de aprobare pentru noi activitãţi; sau
e) revizuirea periodicã a tehnicilor de diminuare a riscului, a valorii lor şi a posibilitãţilor de executare a acestora.
(5) Organele cu funcţie de conducere ale unei instituţii de credit pot lua mãsuri de diminuare a riscului de concentrare precum:
a) reducerea limitelor sau pragurilor pentru concentrãrile de risc;
b) ajustarea expunerilor rezultate din procese de fuziune şi achiziţii pentru evitarea concentrãrilor de risc;
c) transferarea riscului de credit altor pãrţi, cumpãrarea de protecţie de la alte pãrţi - instrumente financiare derivate de credit, garanţii reale, garanţii personale, subparticipãri etc. sau vânzarea acestuia direct sau ca parte a unei tranzacţii de securitizare; sau
d) alocarea de capital pentru riscul de concentrare.
ART. 133
(1) Instituţiile de credit trebuie sã evalueze capitalul pe care îl considerã necesar pentru acoperirea riscului de concentrare din portofoliul lor.
(2) În sensul alin. (1), instituţiile de credit trebuie sã ia în considerare factori relevanţi precum calitatea administrãrii riscurilor şi a altor sisteme şi controale interne, capacitatea organelor de conducere de a lua mãsuri eficiente pentru ajustarea nivelurilor de concentrare a riscului şi implicaţiile simulãrilor de crizã şi analizelor pe bazã de scenarii.
3.5. Riscul din securitizare
ART. 134
Riscul din securitizare poate apãrea ca urmare a:
a) transferului unui nivel nesemnificativ al riscului de credit;
b) inovaţiilor înregistrate de piaţã;
c) riscurilor reziduale;
d) furnizãrii unei susţineri implicite a unei operaţiuni de securitizare;
e) opţiunilor de retragere anticipatã - clean up call option; sau
f) rambursãrii anticipate.
ART. 135
(1) În cazul în care o instituţie de credit care este iniţiatorul unei operaţiuni de securitizare nu realizeazã transferul unui nivel semnificativ al riscului de credit aferent expunerilor securitizate - de exemplu, în situaţia în care aceasta reţine sau rãscumpãrã o parte semnificativã a riscurilor sau alege expunerile care sã fie transferate prin intermediul unei operaţiuni de securitizare, Banca Naţionalã a României poate impune respectivei instituţii de credit fie sã deţinã un capital suplimentar faţã de cerinţa de capital reglementatã prin Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 13 /<>18/2006 , aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 10 /<>107/2006 , fie sã nu aplice nicio reducere a nivelului capitalului reglementat ca urmare a tratamentului aferent securitizãrii.
(2) În situaţia în care instituţia de credit iniţiatoare a unei operaţiuni de securitizare reţine poziţiile de pe ultimul nivel al scalei de evaluare a calitãţii creditului şi cea mai mare parte a riscului de credit aferent expunerilor care stau la baza operaţiunii de securitizare, Banca Naţionalã a României poate fie sã majoreze cerinţa de capital pentru anumite expuneri, fie sã majoreze cerinţa totalã de capital a instituţiei de credit în cauzã.
ART. 136
Instituţiile de credit iniţiatoare trebuie sã ia în considerare impactul pe care noile inovaţii înregistrate de piaţã îl pot avea asupra transferului riscului de credit.
ART. 137
(1) În cazul în care Banca Naţionalã a României - Direcţia supraveghere constatã cã o instituţie de credit iniţiatoare a furnizat suport implicit - necontractual unei operaţiuni de securitizare, aceasta trebuie sã deţinã capital pentru toate expunerile suport asociate unei structuri a unei operaţiuni de securitizare, ca şi cum acestea nu ar fi fost securitizate.
(2) În sensul alin. (1), instituţia de credit trebuie sã facã public faptul cã a furnizat suport implicit - necontractual - şi cã a ajustat nivelul cerinţei de capital în mod corespunzãtor.
(3) În situaţia în care Banca Naţionalã a României - Direcţia supraveghere constatã cã o instituţie de credit a furnizat de mai multe ori suport implicit - necontractual - în operaţiuni de securitizare, Banca Naţionalã a României poate dispune mãsuri precum:
a) instituţia de credit nu mai are dreptul sã utilizeze, pentru o perioadã de timp care este stabilitã de Banca Naţionalã a României, tratamentul favorabil privind determinarea cerinţei de capital în ceea ce priveşte activele securitizate;
b) deţinerea de cãtre instituţia de credit de capital pentru toate activele sale securitizate, ca şi cum instituţia de credit şi-ar fi luat un angajament în ceea ce le priveşte, prin aplicarea unui factor de conversie ponderii de risc aferente activelor din portofoliul suport;
c) tratarea de cãtre instituţia de credit a activelor securitizate ca şi cum acestea ar fi rãmas în bilanţul sãu, pentru scopurile determinãrii cerinţei de capital;
d) deţinerea de cãtre instituţia de credit de capital reglementat în exces faţã de cerinţa de capital bazatã pe risc.
(4) Suportul contractual al unei operaţiuni de securitizare reprezintã susţinerea unei operaţiuni de securitizare prin acţiuni cum ar fi: supragarantare, instrumente financiare derivate de credit, conturi de marjã, angajamente contractuale de recurs, titluri subordonate, facilitãţi de diminuare a riscului cãtre o anumitã tranşã, subordonarea veniturilor din comisioane sau din dobândã, opţiuni de retragere anticipatã - clean up call option - care depãşesc 10% din emisiunea iniţialã.
(5) Suportul necontractual - implicit - al unei operaţiuni de securitizare reprezintã susţinerea unei operaţiuni de securitizare prin acţiuni cum ar fi: cumpãrarea expunerilor securitizate care se deterioreazã din portofoliul suport, vânzarea cu discount a expunerilor securitizate din cadrul portofoliului de expuneri securitizate, cumpãrarea expunerilor securitizate la o valoare mai mare decât preţul de piaţã al acestora sau o creştere a poziţiilor din tranşa care suportã prima pierderea în funcţie de deteriorarea expunerilor securitizate.
ART. 138
Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de politici pentru determinarea capitalului intern care sã aibã în vedere recunoaşterea protecţiei creditului, cu accent pe protecţia recunoscutã pentru creşterea calitãţii creditului aferentã tranşei care suportã prima pierderea.
ART. 139
(1) În vederea exercitãrii unei opţiuni de retragere anticipatã, o instituţie de credit trebuie sã obţinã aprobarea prealabilã a Bãncii Naţionale a României.
(2) În sensul alin. (1), cererea de aprobare trebuie sã fie însoţitã de fundamentarea deciziei instituţiei de credit de a exercita opţiunea şi impactul exercitãrii opţiunii asupra cerinţei de capital reglementat.
(3) În cazul opţiunilor de retragere anticipatã care pot fi declanşate la o datã anume, instituţiile de credit trebuie sã stabileascã data respectivã nu mai devreme de încheierea perioadei reprezentate de durata sau de media ponderatã a scadenţelor expunerilor din securitizare.
ART. 140
(1) Instituţiile de credit sunt responsabile pentru mãsurarea, monitorizarea şi administrarea riscurilor asociate securitizãrilor expunerilor reînnoibile, inclusiv pentru evaluarea riscului şi a probabilitãţii unei rambursãri anticipate a unor astfel de tranzacţii.
(2) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de metode corespunzãtoare de alocare a capitalului intern pentru riscul de credit aferent operaţiunilor de securitizare a expunerilor reînnoibile şi de planuri adecvate de capital şi de lichiditate pentru situaţii neprevãzute, care sã evalueze probabilitatea apariţiei unei rambursãri anticipate şi sã trateze implicaţiile atât ale rambursãrii planificate, cât şi ale rambursãrii anticipate.
(3) Instituţiile de credit iniţiatoare ale unei operaţiuni de securitizare cu clauzã de rambursare anticipatã trebuie sã monitorizeze şi sã administreze factorii care afecteazã nivelurile marjei nete.
(4) În sensul alin. (3), instituţiile de credit trebuie sã ia în considerare factori precum plãţile de dobândã efectuate de cãtre împrumutaţi în funcţie de soldul creanţelor suport, comisioane şi taxe, rambursãrile de principal, dobânda plãtitã la certificatele investitorilor, factori macroeconomici precum rata falimentului, fluctuaţiile ratei de dobândã, rata şomajului etc.
(5) Instituţiile de credit trebuie sã ia în considerare efectele pe care modificãrile intervenite în administrarea portofoliului sau strategiile de afaceri le-ar putea avea asupra nivelurilor marjei nete şi asupra probabilitãţii apariţiei unui eveniment de rambursare anticipatã.
(6) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de politici care sã permitã reacţia imediatã la modificãri adverse sau neanticipate care afecteazã performanţa portofoliului securitizat.
(7) În cazul în care politicile prevãzute la alin. (6) nu sunt considerate de Banca Naţionalã a României ca fiind adecvate, aceasta poate impune instituţiilor de credit mãsuri precum recurgerea la obţinerea unei linii specifice de lichiditate, mãrirea valorii factorului de conversie corespunzãtor rambursãrii anticipate etc.
(8) Sistemul de monitorizare a probabilitãţii de apariţie a unui eveniment de rambursare anticipatã şi a riscurilor asociate acestuia trebuie sã fie corespunzãtor dimensiunii şi complexitãţii operaţiunilor de securitizare cu clauze de rambursare anticipatã efectuate de o instituţie de credit.
(9) În cazul operaţiunilor de securitizare care conţin clauze de rambursare anticipatã controlate, instituţiile de credit trebuie sã dispunã de procese adecvate prin care sã determine perioada minimã de rambursare necesarã pentru rambursarea a 90% din soldul rãmas de rambursat la momentul rambursãrii anticipate.
(10) În sensul alin. (9), în cazul în care Banca Naţionalã a României nu considerã cã un astfel de proces este adecvat, aceasta poate impune mãsuri precum mãrirea factorului de conversie asociat cu o anumitã tranzacţie sau cu o clasã de tranzacţii.

SECŢIUNEA a 4-a
Riscul de piaţã
ART. 141
(1) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de politici şi procese adecvate care sã descrie în mod clar rolurile şi responsabilitãţile legate de identificarea, mãsurarea, monitorizarea şi controlul riscului de piaţã şi cã respectivele politici şi procese sunt aplicate.
(2) Politicile şi procesele prevãzute la alin. (1) trebuie monitorizate de cãtre structura de conducere.
ART. 142
(1) Instituţiile de credit trebuie sã stabileascã limite pentru riscul de piaţã, aprobate de cãtre organele cu funcţie de conducere sau de cãtre organele cu funcţie de supraveghere, care sã corespundã dimensiunii şi complexitãţii instituţiei de credit şi care sã reflecte toate riscurile de piaţã semnificative.
(2) Instituţiile de credit vor pune în aplicare şi vor respecta atât limitele interne, cât şi, dupã caz, limitele impuse de Banca Naţionalã a României.
ART. 143
(1) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de sisteme şi mecanisme de control care sã asigure cã toate tranzacţiile sunt înregistrate la timp şi cã poziţiile marcate la piaţã sunt reevaluate frecvent, utilizând informaţii de piaţã fiabile şi prudente sau, în absenţa preţurilor de piaţã, modele interne sau acceptate la nivelul industriei.
(2) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de politici şi procese pentru luarea în considerare a ajustãrilor de valoare/rezervelor aferente poziţiilor care altfel nu ar putea fi evaluate prudent, incluzând poziţiile ce prezintã concentrãri, cele mai puţin lichide şi cele vechi.
ART. 144
Instituţiile de credit trebuie sã deruleze analize pe bazã de scenarii, simulãri de crizã - stress testing, sã dispunã de planuri pentru situaţii neprevãzute, dupã caz, şi sã valideze sau sã testeze periodic sistemele utilizate pentru cuantificarea riscului de piaţã. Abordãrile utilizate de cãtre instituţia de credit trebuie sã fie integrate în politicile şi procesele de administrare a riscului, iar rezultatele acestora trebuie luate în considerare în cadrul strategiei instituţiei de credit de asumare a riscului.
ART. 145
(1) Instituţiile de credit trebuie sã asigure cã informaţiile de piaţã utilizate pentru evaluarea poziţiilor din portofoliul de tranzacţionare sunt verificate de cãtre o funcţie independentã de liniile de activitate.
(2) În situaţia în care instituţiile de credit utilizeazã modele pentru scopurile evaluãrii, acestea trebuie sã asigure cã modelele sunt testate de o funcţie independentã a sistemului de control intern.

SECŢIUNEA a 5-a
Riscul de ratã a dobânzii din activitãţi în afara portofoliului de tranzacţionare
ART. 146
(1) Structura de conducere a unei instituţii de credit trebuie sã aprobe, precum şi sã examineze periodic strategia de risc de ratã a dobânzii şi politicile şi procesele pentru identificarea, cuantificarea, monitorizarea şi controlul riscului de ratã a dobânzii.
(2) Structura de conducere a instituţiei de credit trebuie sã asigure elaborarea şi implementarea strategiei, politicilor şi proceselor de risc de ratã a dobânzii.
ART. 147
Instituţiile de credit trebuie sã aloce responsabilitãţi pe linia administrãrii riscului de ratã a dobânzii unor persoane independente de persoanele responsabile cu tranzacţionarea şi/sau cu alte activitãţi de asumare a riscului, care sã beneficieze de linii de raportare separate.
ART. 148
(1) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de sisteme de cuantificare a riscului de ratã a dobânzii cuprinzãtoare şi adecvate, iar orice modele şi ipoteze utilizate trebuie validate cu regularitate, dar cel puţin anual.
(2) Limitele stabilite de cãtre instituţiile de credit trebuie sã reflecte strategia de risc a acestora, sã fie înţelese de cãtre personalul relevant şi comunicate acestuia cu regularitate.
(3) Orice excepţie de la politicile, procesele şi limitele stabilite trebuie analizatã cu promptitudine de cãtre organele cu funcţie de conducere, iar unde este necesar, de cãtre organele cu funcţie de supraveghere.
ART. 149
(1) Instituţiile de credit trebuie sã poatã demonstra cã nivelul capitalului intern deţinut, stabilit prin intermediul sistemului de cuantificare a acestuia, aferent instituţiei de credit, acoperã şi riscul de ratã a dobânzii din afara portofoliului de tranzacţionare.
(2) Pentru scopurile alin. (1), instituţiile de credit trebuie sã dispunã de capacitatea necesarã pentru a calcula modificãrile potenţiale ale valorii lor economice ca urmare a schimbãrii nivelurilor ratelor dobânzii, precum şi nivelul general al riscului de ratã a dobânzii din afara portofoliului de tranzacţionare la nivel individual şi consolidat.
(3) Instituţiile de credit trebuie sã elaboreze şi sã utilizeze propriile metodologii de calcul ale modificãrilor potenţiale ale valorii lor economice ca urmare a schimbãrii nivelurilor ratelor dobânzii, în conformitate cu profilul de risc şi politicile de administrare a riscului aferente acestora. În cazurile în care metodologia internã a unei instituţii de credit este consideratã inadecvatã de cãtre Banca Naţionalã a României - Direcţia supraveghere sau nu existã o astfel de metodologie, instituţia de credit trebuie sã aplice metodologia standardizatã descrisã în anexa care face parte integrantã din prezentul regulament.
ART. 150
(1) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de capacitatea necesarã pentru a calcula şi raporta Bãncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere modificarea valorii lor economice ca urmare a aplicãrii unei/unor schimbãri bruşte şi neaşteptate a ratelor dobânzii - şoc/şocuri standard - de o dimensiune stabilitã de cãtre Banca Naţionalã a României. Calcularea şi raportarea modificãrii valorii economice se efectueazã trimestrial pe bazã individualã şi semestrial pe bazã consolidatã, iar Banca Naţionalã a României va emite în acest sens reglementãri privind raportarea.
(2) În sensul alin. (1), dimensiunea şocului standard este de 200 puncte de bazã - basis points, în ambele direcţii, indiferent de monedã.
(3) În cazul în care valoarea economicã a unei instituţii de credit scade cu mai mult de 20% din fondurile proprii ca urmare a aplicãrii şocului/şocurilor standard stabilit/stabilite de cãtre Banca Naţionalã a României, instituţia de credit va discuta cu Banca Naţionalã a României - Direcţia supraveghere mãsurile necesare pentru diminuarea unui astfel de declin potenţial, mãsuri care pot include, printre altele, urmãtoarele:
a) îmbunãtãţirea activitãţii de administrare a riscului;
b) modificarea limitelor interne;
c) reducerea profilului de risc;
d) creşterea cerinţei de capital reglementat.
ART. 151
(1) Banca Naţionalã a României va revizui periodic dimensiunea şocului/şocurilor prevãzut/prevãzute la art. 150 având în vedere modificarea circumstanţelor, în special modificãrile legate de nivelul general al ratelor dobânzii - cum ar fi perioade cu o ratã a dobânzii foarte scãzutã - şi volatilitatea acestora.
(2) Sistemele interne deţinute de cãtre instituţiile de credit trebuie sã fie suficient de flexibile pentru calcularea senzitivitãţii la orice şoc standardizat pe rata dobânzii precizat de Banca Naţionalã a României.
ART. 152
(1) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de capacitatea necesarã pentru a mãsura expunerea, dacã aceasta este semnificativã, şi senzitivitatea la modificãrile formei curbei de randament, la modificãrile între diferite rate ale pieţei - riscul aferent bazei - basis risk - şi la modificãrile ipotezelor, cum ar fi cele privind comportamentul clienţilor.
(2) Instituţiile de credit trebuie sã examineze dacã analiza complet staticã a impactului asupra portofoliului curent al unui şoc sau al mai multor şocuri considerate ar trebui completatã de o abordare de simulare mai dinamicã. Instituţiile de credit de dimensiune mai mare şi/sau cu activitate mai complexã trebuie sã ia în considerare scenarii în care sunt calculate traiectorii diferite ale ratei dobânzii - interest rate paths - şi în care unele ipoteze, cum ar fi despre comportament, contribuţia la risc, dimensiunea şi componenţa bilanţului, sunt ele însele funcţii de nivelele ratei dobânzii.
ART. 153
(1) În vederea cuantificãrii vulnerabilitãţii acestora la pierderi în condiţiile unor modificãri adverse ale ratei dobânzii, instituţiile de credit trebuie sã deruleze periodic, dar cel puţin anual, simulãri de crizã corespunzãtoare.
(2) În sensul alin. (1), simulãrile de crizã trebuie sã se bazeze pe scenariile cele mai nefavorabile care sunt rezonabile şi trebuie sã surprindã toate sursele semnificative de risc, inclusiv modificãri privind ipotezele esenţiale. Organele cu funcţie de conducere ale instituţiei de credit trebuie sã ia în considerare rezultatele obţinute la stabilirea şi revizuirea politicilor, proceselor şi limitelor pentru riscul de ratã a dobânzii.
ART. 154
Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de politici bine fundamentate, robuste şi formalizate, care sã trateze toate problemele importante pentru circumstanţele individuale ale acestora, probleme care, fãrã a aduce atingere principiului proporţionalitãţii, se pot referi la:
a) definirea şi delimitarea internã a activitãţilor din afara portofoliului de tranzacţionare şi a celor care aparţin portofoliului de tranzacţionare;
b) definiţia valorii economice şi concordanţa sa cu metoda utilizatã pentru evaluarea activelor şi datoriilor, cum ar fi pe baza valorii actualizate a fluxurilor de numerar viitoare sau pe baza valorii actualizate a profiturilor viitoare;
c) dimensiunea şi forma diferitelor şocuri utilizate pentru calculele interne;
d) utilizarea unei abordãri dinamice şi/sau statice la aplicarea şocurilor de rata dobânzii;
e) tratamentul tranzacţiilor în desfãşurare care sunt afectate de riscul de ratã a dobânzii - pipeline transactions, inclusiv orice acoperire aferentã acestora;
f) agregarea expunerilor la rata dobânzii exprimate în mai multe monede;
g) tratamentul riscului aferent bazei - basis risk - care rezultã din indici de ratã a dobânzii diferiţi;
h) includerea (sau nu) a activelor şi datoriilor nepurtãtoare de dobândã din afara portofoliului de tranzacţionare - inclusiv capital şi rezerve;
i) tratamentul conturilor curente şi de economii - scadenţa atribuitã expunerilor fãrã o scadenţã contractualã;
j) luarea în considerare în mod adecvat a opţiunilor incluse în active sau datorii;
k) mãsura în care senzitivitãţile la mici şocuri pot fi ajustate linear în sens crescãtor - scaled up - fãrã pierderi de acurateţe semnificative, acoperind atât convexitatea în general, cât şi nelinearitatea rezultatului asociat produselor de tip opţiuni explicite;
l) gradul de granularitate utilizat - cum ar fi compensãrile în cadrul unei benzi de scadenţã;
m) dacã toate fluxurile de numerar viitoare sunt incluse sau doar soldurile principale.

SECŢIUNEA a 6-a
Riscul de lichiditate
ART. 155
(1) Instituţiile de credit trebuie sã se asigure cã deţin rezerve de lichiditate adecvate.
(2) În sensul alin. (1), instituţiile de credit trebuie sã dispunã de strategii, politici, procese şi sisteme de identificare, mãsurare, administrare şi monitorizare a riscului de lichiditate dezvoltate pe un set de orizonturi de timp adecvate, inclusiv pe parcursul zilei - intraday.
(3) Strategiile, politicile, procesele şi sistemele prevãzute la alin. (2) trebuie structurate pe linii de activitate, monede şi entitãţi din cadrul grupului instituţiei de credit şi trebuie sã includã mecanisme adecvate de alocare a costurilor, beneficiilor şi riscurilor de lichiditate.
(4) Strategiile, politicile, procesele şi sistemele prevãzute la alin. (2) trebuie sã corespundã complexitãţii şi extinderii activitãţii instituţiilor de credit, rolului acestora în cadrul sistemului financiar, precum şi profilului de risc şi toleranţei la risc aferente acestora.
(5) Politicile şi procesele pentru administrarea riscului de lichiditate trebuie sã aibã în vedere şi modalitatea în care alte riscuri, cum ar fi riscul de credit, riscul de piaţã şi riscul operaţional, pot afecta strategia generalã de lichiditate a unei instituţii de credit.
(6) Strategiile, politicile, procesele şi sistemele prevãzute la alin. (2) trebuie aprobate şi revizuite cel puţin anual de cãtre structura de conducere. Organele cu funcţie de supraveghere ale unei instituţii de credit trebuie sã se asigure cã organele cu funcţie de conducere administreazã riscul de lichiditate în mod eficace.
(7) Organele cu funcţie de conducere sunt responsabile pentru dezvoltarea strategiilor, politicilor, proceselor şi sistemelor pentru administrarea riscului de lichiditate în conformitate cu toleranţa la risc stabilitã, precum şi pentru asigurarea cã instituţia de credit menţine o lichiditate suficientã.
(8) Organele cu funcţie de conducere trebuie sã revizuiascã în mod continuu informaţiile legate de evoluţiile lichiditãţii instituţiei de credit şi trebuie sã raporteze periodic organelor cu funcţie de supraveghere.
(9) Organele cu funcţie de supraveghere trebuie sã se asigure cã organele cu funcţie de conducere definesc procese şi structuri organizatorice adecvate pentru implementarea strategiilor, politicilor, proceselor şi sistemelor prevãzute la alin. (2).
(10) Structura organizatoricã a unei instituţii de credit trebuie sã asigure, în vederea prevenirii conflictului de interese, separarea atribuţiilor între funcţia operaţionalã şi cea de monitorizare. Instituţiile de credit trebuie sã acorde o atenţie deosebitã competenţelor şi responsabilitãţilor unitãţii însãrcinate cu obţinerea finanţãrii. La repartizarea sarcinilor, instituţiile de credit trebuie sã aibã în vedere toate orizonturile de timp, de la cele intraday pânã la cele pe termen lung.
ART. 156
(1) O instituţie de credit trebuie sã dispunã de un proces solid pentru identificarea, mãsurarea, monitorizarea şi controlul poziţiilor de lichiditate. Acest proces trebuie sã includã un cadru robust pentru proiectarea fluxurilor de numerar provenite din active, datorii şi elemente din afara bilanţului pe un set de orizonturi de timp adecvate, atât în condiţii normale, cât şi în condiţii de crizã, cu luarea în considerare a posibilului impact produs de riscul reputaţional.
(2) În sensul alin. (1), mãsurarea poziţiei de lichiditate a unei instituţii de credit implicã evaluarea intrãrilor de numerar prin comparare cu ieşirile de numerar şi determinarea valorii lichide a activelor în scopul de a identifica deficitul potenţial al finanţãrii nete viitoare.
(3) Instituţiile de credit trebuie sã determine lichiditatea unui activ pe baza capacitãţii acestuia de a genera lichiditate, indiferent de clasificarea acestuia ca element din portofoliul de tranzacţionare/element din afara portofoliului de tranzacţionare sau de tratamentul contabil aplicabil acestuia.
(4) O instituţie de credit trebuie sã identifice, sã mãsoare, sã monitorizeze şi sã controleze poziţiile aferente riscului de lichiditate pentru:
a) fluxurile de numerar viitoare aferente activelor şi datoriilor;
b) sursele de cerere neprevãzutã de lichiditate şi factorii declanşatori asociaţi poziţiilor din afara bilanţului;
c) monedele în care instituţia de credit este activã;
d) activitãţile de corespondent, custodie şi decontare.
(5) În sensul alin. (4) lit. a), o instituţie de credit trebuie:
a) sã dispunã de un cadru robust de administrare a riscului de lichiditate care sã furnizeze previziuni dinamice ale fluxurilor de numerar care iau în considerare ipoteze cu privire la comportamentul contrapartidelor importante în situaţia modificãrii condiţiilor şi care sunt efectuate la un nivel de granularitate corespunzãtor;
b) sã construiascã ipoteze realiste cu privire la necesitãţile sale viitoare de lichiditate pe termen scurt şi pe termen lung, care sã reflecte complexitatea activitãţilor desfãşurate, produselor oferite şi pieţelor pe care opereazã;
c) sã analizeze calitatea activelor care pot fi utilizate drept garanţie financiarã, în scopul de a evalua potenţialul acestora de a asigura finanţare garantatã în condiţii de crizã;
d) sã administreze, în funcţie de scadenţã, intrãrile de numerar în relaţie cu ieşirile de numerar cunoscute, în scopul de a obţine o distribuţie corespunzãtoare, pe scadenţe, a surselor de care dispune şi a utilizãrii acestora.
(6) În sensul alin. (4) lit. b), o instituţie de credit trebuie sã identifice, sã mãsoare, sã monitorizeze şi sã controleze fluxurile de numerar potenţiale legate de angajamentele din afara bilanţului şi de alte obligaţii neprevãzute. O atenţie deosebitã trebuie acordatã administrãrii riscului de lichiditate legat de relaţia cu entitãţi special create în scopul securitizãrii, de instrumente financiare derivate şi de garanţii şi angajamente.
(7) În sensul alin. (4) lit. c), o instituţie de credit trebuie:
a) sã evalueze necesitãţile sale agregate de lichiditate în valutã şi sã determine neconcordanţele de monedã acceptabile;
b) sã analizeze separat strategia pentru fiecare monedã în care desfãşoarã o activitate semnificativã, cu luarea în considerare a constrângerilor potenţiale în perioade de crizã;
c) sã evalueze probabilitatea pierderii accesului pe pieţele valutare, precum şi gradul de convertibilitate al monedelor în care aceasta îşi desfãşoarã activitatea.
(8) În sensul alin. (4) lit. d), o instituţie de credit trebuie sã înţeleagã şi sã aibã capacitatea de a administra modalitatea în care furnizarea de servicii de corespondent, custodie şi decontare îi poate afecta fluxurile de numerar.
ART. 157
(1) O instituţie de credit care face obiectul supravegherii pe bazã consolidatã de cãtre Banca Naţionalã a României trebuie sã deţinã informaţii cu privire la riscul strategic de lichiditate şi la administrarea riscului de lichiditate, poziţiile de lichiditate ale membrilor grupului din care face parte, precum şi la fluxurile potenţiale de lichiditate între diferite entitãţi din cadrul grupului în condiţii normale şi în condiţii de crizã.
(2) În sensul alin. (1), instituţia de credit trebuie sã monitorizeze şi sã controleze expunerile la riscul de lichiditate şi necesitãţile de finanţare la nivelul entitãţilor grupului din care face parte şi la nivelul respectivului grup, pe linii de activitate şi pe monede, cu luarea în considerare a limitelor operaţionale şi a celor impuse de cadrul de reglementare în ceea ce priveşte transferabilitatea lichiditãţilor şi a activelor negrevate de sarcini ce pot fi utilizate ca garanţii financiare.
(3) În cadrul proceselor de administrare a riscului de lichiditate, pentru fiecare ţarã unde opereazã, o instituţie de credit trebuie sã se asigure cã dispune de expertiza necesarã în ceea ce priveşte specificul legat de cadrul de reglementare cu impact asupra administrãrii riscului de lichiditate, inclusiv cu privire la tratamentul instituţiilor de credit problemã, garantarea depozitelor, cadrul operaţional al bãncii centrale şi politica de garantare a acesteia.
ART. 158
(1) Instituţiile de credit trebuie sã utilizeze instrumente de mãsurare sau indicatori pentru cuantificarea riscului de lichiditate.
(2) Pentru a obţine o imagine în perspectivã asupra expunerilor la riscul de lichiditate, o instituţie de credit trebuie sã utilizeze indicatori care evalueazã structura bilanţului, precum şi indicatori care proiecteazã fluxurile de numerar şi poziţiile de lichiditate viitoare, cu luarea în considerare a riscurilor aferente elementelor din afara bilanţului. Aceşti indicatori trebuie sã evidenţieze vulnerabilitãţile pe diferite orizonturi de timp, în condiţii normale de desfãşurare a activitãţii şi în condiţii de crizã.
ART. 159
(1) Cuantificarea şi analiza riscului de lichiditate trebuie sã fie adaptate la specificul şi complexitatea activitãţii instituţiilor de credit, precum şi la profilul de risc al acestora.
(2) Cuantificarea şi analiza riscului de lichiditate trebuie sã încorporeze fluxurile de numerar şi implicaţiile asupra lichiditãţii care rezultã din toate poziţiile semnificative din active, datorii şi din afara bilanţului, precum şi din alte activitãţi ale instituţiilor de credit. Analiza trebuie sã aibã o abordare de perspectivã şi trebuie sã identifice neconcordanţele de finanţare potenţiale viitoare, astfel încât instituţia de credit sã îşi poatã evalua expunerile legate de respectivele neconcordanţe şi sã identifice sursele de lichiditate în vederea diminuãrii riscurilor potenţiale. Instituţia de credit trebuie sã proiecteze fluxurile de numerar pe perioade de timp din ce în ce mai mari, utilizând scenarii alternative. Aceste proiecţii trebuie utilizate pentru a realiza analiza neconcordanţelor fluxurilor de numerar - liquidity gap, bazatã pe ipoteze cu privire la comportamentul viitor al activelor, datoriilor şi elementelor din afara bilanţului, şi pentru a calcula excesul sau deficitul net cumulativ de lichiditate pentru un orizont de timp.
(3) Instituţiile de credit trebuie sã se asigure cã ipotezele prevãzute la alin. (2) sunt rezonabile şi adecvate, formalizate, revizuite şi aprobate periodic.
ART. 160
(1) Instituţiile de credit trebuie sã stabileascã limite pentru a controla expunerea şi vulnerabilitãţile la riscul de lichiditate şi sã le revizuiascã periodic.
(2) În sensul alin. (1), limitele trebuie sã fie relevante pentru complexitatea activitãţii, natura produselor oferite, monedele şi pieţele pe care opereazã.
(3) Instituţiile de credit trebuie sã stabileascã limite pentru administrarea zilnicã a lichiditãţii, în condiţii normale şi în condiţii de crizã, în cadrul şi între liniile de activitate şi între entitãţile din grupul din care fac parte.
(4) Pentru diminuarea riscului de contaminare în condiţii de crizã, o instituţie de credit trebuie sã stabileascã limite interne în legãturã cu riscul de lichiditate înregistrat faţã de entitãţi din cadrul grupului, inclusiv din perspectiva monedelor în care îşi desfãşoarã activitatea.
(5) În situaţia în care activitatea în valutã a unei instituţii de credit sau a grupului din care aceasta face parte este semnificativã - fie direct, fie indirect prin finanţarea în valutã a împrumutaţilor interni - sau atunci când în legãturã cu o anumitã valutã, în care o instituţie de credit are o expunere semnificativã, se înregistreazã probleme, instituţia de credit trebuie sã stabileascã şi sã revizuiascã limite asupra neconcordanţelor fluxurilor de numerar pentru valute, atât la nivel agregat, cât şi pe fiecare valutã semnificativã.
ART. 161
(1) Instituţiile de credit trebuie sã stabileascã un set de indicatori de avertizare timpurie care sã ajute în procesul de identificare, în regim de urgenţã, a creşterii riscului sau vulnerabilitãţilor în ceea ce priveşte poziţia lichiditãţii sau necesitãţile potenţiale de finanţare.
(2) Indicatorii de avertizare timpurie pot fi cantitativi sau calitativi şi pot include, fãrã a se limita la acestea, urmãtoarele:
a) creşterea rapidã a activelor, în special în situaţia în care sunt finanţate cu datorii potenţial volatile;
b) creşterea concentrãrilor în cadrul activelor sau al datoriilor;
c) creşterea neconcordanţelor de monedã;
d) o descreştere a scadenţei medii ponderate a datoriilor;
e) incidente repetate cu privire la poziţii sau încãlcarea limitelor interne sau a celor reglementate;
f) înregistrarea de tendinţe negative sau creşterea riscului asociat cu o linie specificã de produse;
g) deteriorarea semnificativã a profiturilor instituţiei de credit, a calitãţii activelor şi a situaţiei financiare generale;
h) publicitate negativã;
i) o înrãutãţire a ratingului;
j) un declin al preţului acţiunilor sau o creştere a costurilor datoriilor;
k) creşterea marjelor aferente datoriilor sau a instrumentelor de tip credit-default-swap;
l) creşterea costurilor finanţãrii pentru sectoarele wholesale sau retail;
m) solicitarea de cãtre contrapartide de garanţii financiare suplimentare pentru expunerile la riscul de credit sau refuzul acestora de a intra în noi tranzacţii;
n) dispariţia sau diminuarea liniilor de credit acordate de instituţiile de credit corespondente;
o) creşterea retragerilor de depozite retail;
p) creşterea rãscumpãrãrilor de certificate de depozit înainte de scadenţã;
q) dificultãţi de accesare a finanţãrii pe termene mai lungi;
r) dificultãţi în plasarea datoriilor pe termen scurt - de exemplu, titluri pe termen scurt.
(3) O instituţie de credit trebuie sã dispunã de indicatori de avertizare timpurie care sã semnaleze dacã pragurile incluse în anumite produse - cum ar fi tranzacţiile cu instrumente financiare derivate pe pieţele OTC - sunt pe punctul de a fi depãşite sau dacã riscuri contingente sunt pe punctul de a se cristaliza.
ART. 162
(1) O instituţie de credit trebuie sã dispunã de un sistem informaţional de administrare credibil care sã furnizeze organelor cu funcţie de supraveghere, organelor cu funcţie de conducere şi personalului cu responsabilitãţi în domeniu informaţii oportune şi de perspectivã asupra poziţiei lichiditãţii.
(2) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de sisteme şi procese informatice corespunzãtoare care sã fie adaptate complexitãţii şi importanţei activitãţilor lor şi tehnicilor pe care le utilizeazã pentru a mãsura riscul de lichiditate. Adecvarea sistemelor şi proceselor informatice trebuie sã fie revizuitã periodic.
(3) Pentru a administra şi monitoriza eficient necesitãţile sale nete de finanţare, o instituţie de credit trebuie sã aibã capacitatea de a calcula poziţiile de lichiditate intraday, zilnic pentru orizonturi mai scurte de timp, precum şi pentru o serie de orizonturi de timp mai îndepãrtate.
(4) Sistemul informaţional de administrare prevãzut la alin. (1) trebuie sã fie utilizat în administrarea zilnicã a riscului de lichiditate pentru a monitoriza conformitatea cu politicile, procedurile şi limitele stabilite la nivelul instituţiei de credit.
(5) Sistemul informaţional de administrare prevãzut la alin. (1) trebuie sã aibã capacitatea de a calcula poziţii de lichiditate în toate monedele în care instituţia de credit desfãşoarã activitãţi, atât la nivelul fiecãrei filiale/sucursale din toate jurisdicţiile în care instituţia de credit activeazã, cât şi la nivel de grup, pe bazã agregatã.
(6) Sistemul informaţional de administrare prevãzut la alin. (1) trebuie sã surprindã toate sursele de risc de lichiditate, inclusiv riscurile contingente şi limitele legate de acestea, precum şi cele rezultate din noile activitãţi, şi trebuie sã aibã capacitatea de a furniza informaţii cu grade de granularitate şi senzitivitate mai ridicate în timpul evenimentelor de crizã.
ART. 163
Organele cu funcţie de conducere trebuie sã stabileascã un set de criterii de raportare, cu specificarea sferei de cuprindere, modalitãţii şi frecvenţei raportãrilor pentru fiecare categorie de destinatari, precum şi a pãrţilor responsabile pentru elaborarea raportãrilor.
ART. 164
(1) Strategiile instituţiilor de credit trebuie sã prevadã diversificarea efectivã a surselor de finanţare pe termen scurt, mediu şi lung.
(2) Organele cu funcţie de conducere trebuie sã cunoascã compoziţia, caracteristicile şi diversificarea activelor şi surselor de finanţare ale unei instituţii de credit şi trebuie sã revizuiascã în mod regulat strategia de finanţare a acesteia.
(3) În sensul alin. (1), instituţiile de credit trebuie sã menţinã o prezenţã activã pe pieţele relevante pentru strategiile lor de finanţare şi sã pãstreze relaţii strânse cu furnizorii de finanţare. În acest sens, instituţiile de credit trebuie sã investeascã în mod continuu în infrastructuri, procese şi sisteme de colectare a informaţiei adecvate.
(4) Instituţiile de credit trebuie sã testeze regulat capacitatea de a obţine finanţare în regim de urgenţã de la fiecare sursã.
(5) În sensul alin. (1), obiectivele legate de diversificarea surselor de finanţare trebuie sã fie parte a planurilor de finanţare pe termen mediu şi lung şi trebuie sã fie corelate cu bugetele instituţiilor de credit şi cu procesele de planificare a activitãţii acestora. În scopul diversificãrii surselor de finanţare, instituţiile de credit trebuie sã stabileascã limite pe contrapartide, finanţãri garantate/negarantate de pe pieţe, tipuri de instrumente, entitãţi special create în scopul securitizãrii, monede şi segmente geografice.
(6) Organele cu funcţie de conducere trebuie sã asigure cã accesul pe piaţã, atât din perspectiva capacitãţii instituţiei de credit de a obţine noi finanţãri, cât şi din cea a lichidãrii activelor, este administrat, monitorizat şi testat, în mod activ, de personal corespunzãtor.
(7) O instituţie de credit trebuie sã ia în considerare impactul asupra fluxurilor de numerar şi al accesului la finanţare pe termen scurt şi lung atât din perspectiva distorsiunilor de pe pieţe, cât şi din perspectiva problemelor legate de riscul asociat denumirii.
(8) O instituţie de credit trebuie sã identifice şi sã construiascã relaţii strânse cu investitorii actuali şi cu cei potenţiali.
(9) O instituţie de credit trebuie sã evalueze cu prudenţã relaţiile cu furnizorii de finanţare în perioade de crizã, precum şi efectele pe care pierderile şi reducerea capitalului social în astfel de perioade le-ar putea avea asupra capacitãţii instituţiei de credit de a obţine finanţare. Aceste aspecte trebuie luate în considerare în cadrul simulãrilor de crizã pe bazã de scenarii şi planurilor alternative de finanţare.
(10) Organele cu funcţie de conducere trebuie sã revizuiascã şi sã testeze în mod regulat opţiunile pe care instituţia de credit le are la dispoziţie pentru a obţine finanţare pe termen scurt, mediu şi lung.
ART. 165
(1) Instituţiile de credit trebuie sã îşi administreze în mod activ poziţiile de lichiditate intraday şi riscurile legate de onorarea la timp a obligaţiilor legate de plãţi şi decontãri, atât în condiţii de funcţionare normalã, cât şi în condiţii de crizã.
(2) O instituţie de credit trebuie sã adopte obiective de administrare a lichiditãţii intraday care sã îi permitã sã identifice şi sã prioritizeze obligaţiile cu termene şi alte obligaţii critice, în scopul onorãrii la timp a acestora, şi sã deconteze celelalte obligaţii cât de curând posibil.
(3) Strategia unei instituţii de credit de realizare a obiectivelor de administrare a lichiditãţii intraday trebuie sã includã urmãtoarele obiective operaţionale:
a) instituţia de credit trebuie sã aibã capacitatea de a mãsura intrãrile şi ieşirile de lichiditate brute zilnice aşteptate, de a anticipa corelarea acestora pe parcursul unei zile, acolo unde este posibil, şi de a previziona deficitele de finanţare nete potenţiale care pot apãrea la momente diferite de pe parcursul unei zile;
b) instituţia de credit trebuie sã aibã capacitatea de a monitoriza poziţiile de lichiditate intraday în raport cu operaţiunile aşteptate şi cu resursele disponibile - solduri, capacitate de creditare intraday rãmasã, garanţii financiare disponibile;
c) instituţia de credit trebuie sã încheie acorduri pentru obţinerea de finanţare intraday care sã îi permitã realizarea obiectivelor intraday;
d) instituţia de credit trebuie sã aibã capacitatea de a administra şi mobiliza garanţiile financiare necesare pentru obţinerea de fonduri intraday şi, de asemenea, trebuie sã cunoascã timpul necesar pentru mobilizarea diferitelor forme de garanţii financiare, inclusiv a celor deţinute transfrontalier;
e) instituţia de credit trebuie sã aibã o capacitate solidã de a corela ieşirile de lichiditate cu obiectivele sale intraday;
f) instituţia de credit trebuie sã fie pregãtitã pentru a face faţã unor întreruperi neaşteptate ale fluxurilor de lichiditate intraday. Simulãrile de crizã şi planurile alternative de finanţare trebuie sã reflecte considerentele intraday. O instituţie de credit trebuie, de asemenea, sã cunoascã nivelul şi momentul apariţiei necesitãţilor de lichiditate ce pot rezulta din eşecul în stabilirea de proceduri pentru sistemele de plãţi şi decontãri în care instituţia de credit este un participant direct.
(4) O instituţie de credit trebuie sã dispunã de politici, proceduri şi sisteme care sã sprijine obiectivele operaţionale prevãzute la alin. (3) pe toate pieţele financiare şi în toate monedele în care aceasta are fluxuri de plãţi şi decontãri semnificative. Instrumentele şi resursele trebuie adaptate la modelul de activitate al instituţiei de credit şi la rolul sãu în cadrul sistemului financiar, precum şi la modalitatea de desfãşurare a activitãţii pe anumite pieţe - de exemplu, participant direct la un sistem de plãţi şi decontãri sau prin instituţii de credit corespondente sau custode, cu luarea în considerare a eventualelor servicii de corespondent sau de custodie şi a facilitãţilor de credit intraday pe care aceasta le oferã altor instituţii de credit, societãţi comerciale sau sisteme.
ART. 166
(1) O instituţie de credit trebuie sã îşi administreze în mod activ poziţiile pe active ce pot fi utilizate ca garanţii financiare, inclusiv în situaţii de urgenţã, fãcând diferenţiere între activele grevate de sarcini şi cele negrevate de sarcini.
(2) Instituţia de credit trebuie sã monitorizeze nivelul garanţiilor financiare disponibile în funcţie de entitatea şi jurisdicţia în care respectivele garanţii sunt înregistrate, fie într-un registru, fie într-un cont, precum şi în funcţie de monedã, şi, de asemenea, trebuie sã monitorizeze modalitatea în care aceste garanţii pot fi mobilizate în timp util în funcţie de posibilitatea accesãrii acestora în locaţia fizicã de pãstrare - instituţia de credit custode sau sistemul de decontare a titlurilor în care este deţinutã garanţia financiarã.
(3) Instituţia de credit trebuie sã asigure diversificarea surselor garanţiilor financiare.
(4) Pentru a asigura o administrare sãnãtoasã a garanţiilor financiare, instituţiile de credit trebuie:
a) sã dispunã de politici pentru identificarea şi estimarea nevoilor de garanţii financiare, precum şi a tuturor resurselor de astfel de garanţii, pe diferite orizonturi de timp;
b) sã înţeleagã şi sã aibã în vedere constrângerile juridice şi operaţionale legate de utilizarea garanţiilor financiare;
c) sã dispunã de o politicã generalã, aprobatã de organele cu funcţie de conducere, care sã includã o definiţie conservatoare a garanţiei financiare şi sã specifice nivelul garanţiilor financiare negrevate de sarcini care trebuie sã fie disponibile în orice moment pentru a face faţã nevoilor de finanţare neaşteptate; şi
d) sã implementeze politicile şi sã organizeze administrarea garanţiilor financiare într-un mod care sã corespundã organizãrii operaţionale.
(5) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de sisteme de administrare a numerarului şi a garanţiilor financiare care sã reflecte în mod adecvat procedurile şi procesele diferitelor sisteme de plãţi şi de decontãri, pentru a se asigura, în funcţie de modul în care se realizeazã administrarea riscului de lichiditate, o monitorizare eficace a nevoilor lor intraday, atât la nivelul unei instituţii de credit, cât şi la nivel regional sau la nivelul grupului din care aceasta face parte.
(6) Instituţiile de credit care utilizeazã acorduri de compensare trebuie sã aibã în vedere toţi factorii juridici şi operaţionali aferenţi acordurilor în cauzã, pentru a se asigura cã efectul de diminuare a riscului este evaluat corect în toate cazurile.
ART. 167
(1) Instituţiile de credit trebuie sã ia în considerare în mod explicit mãsura în care riscul de lichiditate în situaţii neprevãzute trebuie sã fie acoperit prin rezerve de lichiditate disponibile imediat, în raport cu alte surse.
(2) Instituţiile de credit trebuie sã adopte o organizare operaţionalã pentru a administra lichiditatea pe termen scurt pânã la sfârşitul zilei urmãtoare - overnight - şi intraday în contextul obiectivelor strategice pe termen mai lung ale administrãrii riscului de lichiditate.
(3) Instituţiile de credit trebuie sã realizeze în permanenţã monitorizarea şi controlul operaţiunilor, sã dispunã de finanţare intraday suficientã, sã atribuie responsabilitãţi bine definite şi sã stabileascã proceduri de rezervã - back-up - adecvate pentru a asigura continuarea operaţiunilor.
(4) Instituţiile de credit trebuie sã acorde o atenţie deosebitã surselor de monitorizare pentru cererile neaşteptate de lichiditate în condiţii de crizã.
ART. 168
(1) Cadrul de administrare a riscului de lichiditate trebuie sã asigure cã instituţia de credit dispune de lichiditate suficientã, inclusiv de o rezervã de active cu grad ridicat de lichiditate şi negrevate de sarcini, pentru a face faţã unei game de situaţii de crizã de lichiditate care includ pierderea sau deprecierea surselor de finanţare negarantate şi a celor garantate disponibile de regulã.
(2) În sensul alin. (1), dimensiunea rezervei de active trebuie corelatã cu toleranţa la risc stabilitã de instituţia de credit.
(3) Rezerva de active lichide trebuie sã includã un nivel de bazã format din active cu cel mai înalt grad de lichiditate - cum ar fi numerarul şi obligaţiunile guvernamentale de calitate ridicatã sau alte instrumente similare -, care sã fie utilizate în cele mai severe simulãri de crizã.
ART. 169
(1) Instituţiile de credit trebuie sã desfãşoare simulãri de crizã în mod regulat pentru a identifica sursele de potenţiale constrângeri de lichiditate şi pentru a se asigura cã expunerile curente rãmân conforme cu toleranţa la riscul de lichiditate stabilitã.
(2) Instituţiile de credit trebuie sã utilizeze rezultatele simulãrilor de crizã pentru ajustarea strategiilor, politicilor şi poziţiilor pentru administrarea riscului de lichiditate şi pentru dezvoltarea unor planuri alternative eficace.
(3) Instituţiile de credit trebuie sã desfãşoare simulãrile de crizã cu respectarea prevederilor cap. IV.
ART. 170
(1) Instituţiile de credit trebuie sã dispunã de planuri alternative de finanţare formale care sã stabileascã strategii de soluţionare a deficitelor de lichiditate în situaţii de crizã înregistrate atât la nivelul instituţiilor de credit, cât şi la nivelul generalizat al pieţelor.
(2) În sensul alin. (1), un plan alternativ de finanţare trebuie sã includã politici de administrare a unei game de situaţii de crizã, sã stabileascã linii clare de responsabilitate şi sã includã proceduri de soluţionare clare.
(3) Planurile alternative de finanţare trebuie sã fie aprobate de organele cu funcţie de conducere ale instituţiilor de credit.
(4) Instituţiile de credit trebuie sã testeze şi sã actualizeze regulat planurile alternative prevãzute la alin. (1) pentru a asigura cã acestea sunt robuste din punct de vedere operaţional.
(5) Planurile alternative de finanţare trebuie sã corespundã complexitãţii activitãţii instituţiilor de credit, profilului de risc al acestora şi rolului acestora în cadrul sistemului financiar.
(6) Un plan alternativ de finanţare trebuie sã includã o descriere clarã a unui set diversificat de mãsuri potenţiale de finanţare alternativã care sã conducã la pãstrarea lichiditãţii şi acoperirea deficitelor de fluxuri de numerar în situaţii de crizã, cu prezentarea surselor potenţiale de finanţare alternativã disponibile şi a sumelor care pot fi obţinute de la aceste surse.
(7) Planurile alternative de finanţare trebuie sã aibã în vedere o gamã de orizonturi de timp, inclusiv intraday, şi trebuie sã fie integrate cu analizele continue ale riscului de lichiditate şi cu rezultatele scenariilor şi ipotezelor utilizate în simulãrile de crizã.
ART. 171
Instituţiile de credit trebuie sã demonstreze Bãncii Naţionale a României cã au luat toate mãsurile pentru asigurarea condiţiilor necesare pentru ca, în caz de necesitate, sã fie puse în aplicare, în regim de urgenţã, planurile alternative, inclusiv prin încheierea de acorduri de finanţare.
ART. 172
În cadrul general privind administrarea riscului de lichiditate, instituţiile de credit trebuie sã aibã în vedere şi riscul de lichiditate cauzat de imposibilitatea punerii în aplicare a unor acorduri de finanţare ca urmare a neclaritãţilor clauzelor contractuale şi de posibilul suport implicit.

SECŢIUNEA a 7-a
Riscul operaţional
ART. 173
(1) O instituţie de credit trebuie sã stabileascã un cadru de administrare a riscului operaţional care trebuie sã acopere apetitul şi toleranţa la riscul operaţional ale instituţiei de credit, în conformitate cu politicile de administrare a acestui risc, inclusiv mãsura şi modul în care riscul operaţional este transferat în afara instituţiei de credit.
(2) Cadrul de administrare a riscului operaţional trebuie sã includã politici şi procese pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea şi controlul/diminuarea riscului operaţional.
(3) Politicile şi procesele la care se face referire la alin. (2) trebuie sã fie corespunzãtoare dimensiunii, naturii şi complexitãţii activitãţilor instituţiei de credit şi trebuie ajustate periodic în funcţie de profilul de risc operaţional în schimbare şi de evoluţiile externe ale pieţei; politicile şi procesele trebuie sã includã riscuri adiţionale prevalente în anumite activitãţi cu caracter operaţional intens, cum ar fi activitãţile de custodie şi corespondent, şi trebuie sã acopere perioade în care riscul operaţional ar putea creşte.
(4) Strategiile, politicile şi procesele de administrare a riscului operaţional ale instituţiei de credit trebuie aprobate şi revizuite periodic de cãtre structura de conducere.
(5) Organele cu funcţie de conducere trebuie sã implementeze în mod eficace strategia aprobatã şi, sub controlul organelor cu funcţie de supraveghere, politicile şi procesele la care se face referire la alin. (2).
(6) O instituţie de credit trebuie sã dispunã de politici şi procese IT adecvate, care sã trateze arii precum securitatea informaţionalã şi dezvoltarea sistemelor şi trebuie sã aibã efectuate investiţii în IT proporţional cu dimensiunea şi complexitatea operaţiunilor.
(7) Instituţiile de credit trebuie sã informeze Banca Naţionalã a României - Direcţia supraveghere periodic, dar cel puţin anual, precum şi ori de câte ori condiţii obiective o impun cu privire la schimbãrile cu impact semnificativ asupra riscului operaţional la care acestea sunt expuse.
(8) Politicile privind administrarea riscului operaţional ale unei instituţii de credit trebuie sã ia în considerare cel puţin urmãtoarele categorii de evenimente ale cãror definiţii se regãsesc în anexa nr. 3 "Clasificarea evenimentelor de pierdere" la Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006, aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/118/2006:
a) fraudã internã;
b) fraudã externã;
c) practici de angajare şi siguranţã la locul de muncã;
d) clienţi, produse şi practici comerciale;
e) pagube asupra activelor corporale;
f) întreruperea activitãţii şi funcţionarea neadecvatã a sistemelor;
g) executarea, livrarea şi gestiunea proceselor.
(9) În scopul identificãrii şi evaluãrii riscului operaţional, instituţiile de credit trebuie sã ia cel puţin urmãtoarele mãsuri:
a) evaluarea produselor, activitãţilor, proceselor şi sistemelor în vederea determinãrii acelora semnificative în ceea ce priveşte riscul operaţional inerent;
b) stabilirea unor indicatori de risc operaţional cu ajutorul cãrora sã poatã fi determinatã poziţia instituţiei de credit expuse la acest risc - de exemplu, numãr de tranzacţii eşuate, frecvenţa şi/sau gravitatea erorilor şi omisiunilor, rata de fluctuaţie a personalului, creşterea rapidã a activitãţii - şi revizuirea periodicã a nivelului acestora, eventual şi stabilirea unor limite de alertã pentru aceştia;
c) evaluarea expunerii la riscul operaţional - de exemplu, pe baza datelor privind istoricul de pierderi înregistrate de instituţia de credit, datelor privind pierderile înregistrate de alte instituţii de credit, analizãrii unor scenarii diferite.
ART. 174
(1) O instituţie de credit trebuie sã stabileascã planuri de reluare a activitãţii şi pentru situaţii neprevãzute, care sã ia în considerare diferite tipuri de scenarii verosimile la care instituţia de credit poate fi expusã, proporţional cu dimensiunea şi complexitatea activitãţilor desfãşurate.
(2) Planurile de reluare a activitãţii şi pentru situaţii neprevãzute trebuie sã fie de calitatea necesarã pentru ca instituţia de credit sã fie capabilã sã funcţioneze conform principiului continuitãţii activitãţii şi sã minimizeze pierderile, inclusiv cele care pot lua naştere din perturbãri în sistemele de plãţi şi decontãri, în eventualitatea unei întreruperi grave a activitãţii; aceste planuri trebuie testate periodic pentru a asigura cã instituţia de credit poate executa planurile în cazul în care activitatea este afectatã în mod grav.
(3) O instituţie de credit trebuie sã identifice procesele operaţionale critice, inclusiv acele procese în care se depinde de furnizori externi sau alţi terţi, pentru care reluarea rapidã a activitãţii ar fi esenţialã.
(4) Pentru procesele identificate în conformitate cu alin. (3), instituţia de credit trebuie sã identifice mecanisme alternative în vederea reluãrii activitãţii în cazul unei întreruperi în furnizarea de electricitate; trebuie acordatã atenţie în mod special capacitãţii de a restaura înregistrãrile electronice sau scriptice necesare pentru reluarea activitãţii; în cazul în care se dispune de o copie de rezervã a unor astfel de înregistrãri, pãstratã la o locaţie diferitã, sau în cazul în care operaţiunile unei instituţii de credit trebuie mutate la o noua locaţie, este important ca aceste locaţii sã fie la o distanţã adecvatã de locaţia iniţialã pentru a minimiza riscul ca atât înregistrãrile şi facilitãţile primare, cât şi cele de rezervã sã fie simultan indisponibile.
(5) O instituţie de credit trebuie sã îşi revizuiascã periodic planurile de reluare a activitãţii şi pentru situaţii neprevãzute, pentru ca acestea sã fie conforme cu strategiile de activitate şi operaţiunile curente ale instituţiei de credit.

SECŢIUNEA a 8-a
Alte dispoziţii
ART. 175
(1) La evaluarea riscului legal şi a riscului reputaţional, instituţiile de credit trebuie sã ia în considerare cadrul de reglementare, inclusiv în domeniul social, precum şi orice alte elemente care le pot afecta activitatea - de exemplu: publicitatea negativã, conformã sau nu cu realitatea, fãcutã practicilor de afaceri şi/sau persoanelor legate de acestea; pierderea încrederii în soliditatea unei instituţii de credit cauzatã de afectarea gravã a securitãţii acesteia în urma unor atacuri interne sau externe asupra sistemului informaţional; întâmpinarea de cãtre clienţi a unor probleme în utilizarea anumitor produse fãrã a avea suficiente informaţii despre acestea şi fãrã a cunoaşte procedurile de remediere a problemelor respective; necunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor pãrţilor unei tranzacţii de tip electronic banking.
(2) În vederea reducerii riscului legal şi reputaţional, instituţiile de credit pot dezvolta programe de educare a clienţilor pentru utilizarea noilor produse şi servicii oferite, pentru cunoaşterea comisioanelor aferente acestora, pentru semnalarea problemelor ce pot apãrea şi a modalitãţilor de soluţionare a acestora.
ART. 176
În vederea prevenirii intrãrii în relaţii de afaceri cu persoane implicate în activitãţi frauduloase şi în alte activitãţi de naturã infracţionalã, instituţiile de credit trebuie sã aibã în funcţiune politici şi proceduri care sã includã cel puţin:
a) solicitarea de referinţe şi informaţii de la persoane autorizate;
b) consultarea informaţiilor puse la dispoziţia instituţiilor de credit de structuri/organisme având drept scop colectarea şi furnizarea de informaţii privind situaţia clienţilor în calitatea acestora de beneficiari de credite ori alte informaţii de naturã financiarã;
c) în cazul clienţilor persoane juridice, cunoaşterea participanţilor la capitalul societãţii, precum şi a persoanelor responsabile de administrarea/conducerea acesteia, precum şi verificarea referinţelor şi a situaţiei financiare personale a acestora.
ART. 177
(1) Instituţiile de credit vor raporta Bãncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere operaţiunile suspecte şi incidentele de fraudã, în situaţia în care, din cauza nivelului lor de semnificaţie, acestea pot afecta siguranţa, soliditatea şi reputaţia instituţiilor de credit.
(2) În cazul operaţiunilor suspecte, raportarea va cuprinde elementele de identificare a clientului, sumele implicate în operaţiune, justificarea oferitã de client la solicitarea operaţiunii, motivele pentru care operaţiunea solicitatã este consideratã suspectã şi orice alte informaţii considerate relevante de cãtre instituţia de credit.
(3) În cazul incidentelor de fraudã, raportarea se va efectua trimestrial şi va cuprinde numãrul fraudelor constatate în perioada de raportare, valoarea totalã - în lei - a prejudiciilor suportate de instituţia de credit ca urmare a producerii fraudelor respective, cu defalcare pe fraude conform art. 173 alin. (8) lit. a) şi b). În situaţiile în care valoarea prejudiciului nu a fost stabilitã cu exactitate, instituţiile de credit vor prezenta o estimare a acesteia, la momentul raportãrii.
ART. 178
(1) Pentru activitãţile cu instrumente financiare derivate, instituţiile de credit trebuie sã stabileascã politici şi proceduri de evaluare a poziţiilor şi sã verifice respectarea acestora, a frecvenţei de evaluare, precum şi a independenţei şi calitãţii surselor de stabilire a preţurilor de evaluare, în special pentru instrumentele emise şi tranzacţionate pe pieţe cu lichiditate scãzutã.
(2) Prevederile alin. (1) se vor aplica în mod corespunzãtor şi în cazul poziţiilor pe care instituţiile de credit le deţin în valori mobiliare necotate pe pieţe organizate.
ART. 179
(1) Înainte de angajarea în activitãţi cu instrumente financiare derivate, organele cu funcţie de conducere trebuie sã se asigure cã sunt obţinute toate aprobãrile prevãzute de cadrul de reglementare şi cã existã proceduri operaţionale şi sisteme de control al riscurilor adecvate.
(2) Decizia privind angajarea instituţiilor de credit în activitãţi cu instrumente financiare derivate este de competenţa structurii de conducere şi se bazeazã cel puţin pe urmãtoarele:
a) descrierea instrumentelor financiare derivate relevante, precum şi a pieţelor şi strategiilor propuse;
b) resursele necesare pentru stabilirea de sisteme solide şi eficiente de administrare a riscurilor, precum şi pentru atragerea şi menţinerea de personal cu experienţã în tranzacţionarea instrumentelor financiare derivate;
c) analiza activitãţilor propuse în funcţie de situaţia financiarã generalã a instituţiei de credit şi de fondurile proprii ale acesteia;
d) analiza riscurilor cu care instituţiile de credit se pot confrunta ca urmare a desfãşurãrii activitãţilor respective;
e) procedurile pe care instituţiile de credit le vor utiliza pentru a cuantifica, monitoriza şi controla riscurile;
f) tratamentul contabil relevant;
g) tratamentul fiscal relevant;
h) analiza oricãrei restricţii legale privind desfãşurarea respectivelor activitãţi.
ART. 180
(1) Pentru activitatea de tipul electronic banking, inclusiv cea de emisiune şi administrare de monedã electronicã, instituţiile de credit trebuie sã dezvolte politici şi proceduri care sã asigure integritatea, autenticitatea şi confidenţialitatea datelor, precum şi securitatea proceselor de operare.
(2) Politicile de securitate ale instituţiilor de credit aferente activitãţii de tipul electronic banking, inclusiv celei de emisiune şi administrare de monedã electronicã, trebuie sã cuprindã cel puţin: definirea responsabilitãţilor pentru dezvoltarea şi implementarea unor proceduri de securitate a informaţiilor, stabilirea unor proceduri pentru evaluarea conformitãţii cu politica, punerea în aplicare a unor mãsuri de remediere şi raportarea situaţiilor de nerespectare a mãsurilor de securitate.
(3) Procedurile de securitate ale instituţiilor de credit aferente activitãţii de tipul electronic banking, inclusiv celei de emisiune şi administrare de monedã electronicã, trebuie sã cuprindã o combinare de elemente hardware şi software, cum ar fi: criptarea traficului de date, autentificarea prin intermediul numelui de utilizator şi a parolei de acces având un grad de complexitate adecvat, semnãtura electronicã, echipamente tip firewall, asigurarea protecţiei antivirus, înregistrarea şi monitorizarea evenimentelor de securitate, monitorizarea angajaţilor.

CAP. IV
Simulãri de crizã

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale privind simulãrile de crizã
ART. 181
Instituţiile de credit trebuie sã utilizeze simularea de crizã ca un instrument de diagnostic pentru înţelegerea profilului lor de risc şi ca un instrument anticipativ în cadrul procesului intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri - de exemplu, pentru evaluarea modului în care profiturile sunt afectate de situaţii de crizã, pentru evaluarea adecvãrii capitalului intern, pentru suplimentarea metodologiilor statistice în cazul instituţiilor de credit care utilizeazã modele interne pentru calcularea cerinţei de capital, pentru evaluarea riscurilor într-o manierã anticipativã.
ART. 182
Instituţiile de credit utilizeazã simulãrile de crizã în funcţie de dimensiunea, sofisticarea şi diversificarea operaţiunilor acestora.
ART. 183
(1) Instituţiile de credit trebuie sã efectueze simulãri de crizã adecvate şi proporţionale asupra tuturor riscurilor semnificative.
(2) În sensul alin. (1), instituţiile de credit trebuie sã determine toate riscurile semnificative care pot fi supuse unei simulãri de crizã, având în vedere o analizã cuprinzãtoare a naturii şi compoziţiei portofoliilor instituţiei de credit şi o analizã a mediului în care instituţia de credit îşi desfãşoarã activitatea.
ART. 184
(1) În funcţie de riscurile semnificative identificate de instituţiile de credit, acestea trebuie sã stabileascã determinanţii de risc semnificativi care vor fi utilizaţi în simulãrile de crizã.
(2) Instituţiile de credit trebuie sã identifice punctele de vulnerabilitate pentru testarea în condiţii de crizã a determinanţilor de risc semnificativi care pot afecta profitabilitatea, solvabilitatea sau conformitatea cu cadrul de reglementare.
(3) Instituţiile de credit trebuie sã poatã justifica alegerea determinanţilor de risc care vor fi utilizaţi în simulãrile de crizã.
ART. 185
În funcţie de situaţia lor, instituţiile de credit trebuie sã aibã în vedere scenarii istorice sau scenarii ipotetice.
ART. 186
(1) Instituţiile de credit trebuie sã îşi bazeze simulãrile de crizã pe evenimente excepţionale, dar plauzibile.
(2) În sensul alin. (1), atunci când se aleg simulãrile de crizã ce vor fi efectuate, instituţiile de credit trebuie sã aibã în vedere urmãtoarele:
a) simulãrile de crizã şi scenariile utilizate trebuie sã fie conforme cu apetitul la risc stabilit de instituţia de credit;
b) instituţiile de credit trebuie sã efectueze simulãri de crizã de diferite grade de severitate şi probabilitate de concretizare;
c) în cazul scenariilor istorice, instituţiile de credit trebuie sã îşi bazeze simulãrile de crizã pe scenarii excepţionale, dar plauzibile pe parcursul unei anumite perioade de timp utilizând, dacã este posibil, date înregistrate pe parcursul unui întreg ciclu economic;
d) instituţiile de credit trebuie sã înţeleagã cât de sever profitabilitatea viitoare sau lipsa acesteia poate afecta capitalul şi trebuie sã poatã explica Bãncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere cum vor face faţã unei situaţii de crizã precum cea simulatã.
ART. 187
(1) Frecvenţa simulãrilor de crizã trebuie sã fie determinatã în conformitate cu natura riscurilor la care este expusã instituţia de credit şi cu tipurile de simulãri efectuate. În general, simulãrile de crizã trebuie derulate cel puţin o datã pe an.
(2) În sensul alin. (1), la determinarea frecvenţei simulãrilor de crizã, instituţiile de credit pot avea în vedere urmãtoarele:
a) natura determinanţilor de risc luaţi în considerare în cadrul simulãrilor de crizã şi în special volatilitatea acestora;
b) complexitatea tehnicilor utilizate de instituţiile de credit atunci când efectueazã simulãri de crizã;
c) schimbãri semnificative în mediul în care îşi desfãşoarã activitatea instituţia de credit sau în profilul de risc al acesteia;
d) disponibilitatea datelor externe necesare pentru a efectua simulãri de crizã.
ART. 188
Instituţiile de credit trebuie sã determine orizontul de timp al simulãrilor de crizã în conformitate cu scadenţa şi lichiditatea poziţiilor supuse simulãrilor de crizã, acolo unde este cazul.
ART. 189
Banca Naţionalã a României - Direcţia supraveghere poate solicita instituţiilor de credit sã efectueze simulãri de crizã ad hoc la un anumit moment.
ART. 190
Instituţiile de credit trebuie sã utilizeze date corespunzãtoare şi reprezentative pentru efectuarea simulãrilor de crizã, iar resursele informatice trebuie sã fie corespunzãtoare complexitãţii tehnicilor utilizate şi gradului de acoperire aferent simulãrilor de crizã.
ART. 191
(1) Instituţiile de credit trebuie sã verifice cel puţin o datã pe an dacã simulãrile de crizã mai sunt corespunzãtoare şi în mod deosebit dacã ipotezele privind profilul de risc şi mediul în care îşi desfãşoarã activitatea rãmân valabile în timp.
(2) În sensul alin. (1), instituţiile de credit trebuie sã verifice relevanţa urmãtoarelor elemente:
a) sfera de cuprindere a expunerilor asupra cãrora se aplicã simulãrile de crizã;
b) validitatea ipotezelor;
c) adecvarea sistemului de administrare a informaţiei;
d) integrarea în cadrul procesului de administrare al instituţiei de credit, inclusiv claritatea liniilor de raportare;
e) politica de aprobare a procesului de simulare de crizã, inclusiv în cazul modificãrilor;
f) relevanţa, acurateţea şi integritatea datelor încorporate în procesul de simulare de crizã; şi
g) calitatea formalizãrii procesului de simulare de crizã.

SECŢIUNEA a 2-a
Rolul structurii de conducere în cadrul simulãrilor de crizã
ART. 192
(1) Structura de conducere a unei instituţii de credit are responsabilitatea finalã în ceea ce priveşte cadrul general privind simulãrile de crizã.
(2) Organele cu funcţie de supraveghere pot fi asistate de cãtre comitete de risc specifice cu privire la anumite aspecte ale cadrului general privind simulãrile de crizã.
(3) Structura de conducere a unei instituţii de credit trebuie sã aprobe cadrul general privind simulãrile de crizã, iar organele cu funcţie de conducere trebuie sã aprobe modalitatea de proiectare a analizelor de senzitivitate şi a simulãrilor pe bazã de scenarii.
(4) Atât organele cu funcţie de supraveghere, cât şi organele cu funcţie de conducere trebuie sã ia în considerare în mod oficial rezultatele simulãrilor de crizã.
(5) Organele cu funcţie de conducere trebuie sã înţeleagã implicaţiile rezultatelor simulãrilor de crizã, din perspectiva apetitului la risc al instituţiei de credit.
(6) La interpretarea rezultatelor simulãrilor de crizã organele cu funcţie de conducere trebuie sã aibã în vedere limitãrile simulãrilor de crizã efectuate.
ART. 193
(1) Procesul aferent simulãrilor de crizã al unei instituţii de credit trebuie sã fie parte integrantã din cadrul de administrare a riscurilor şi sã dispunã de linii clare de raportare şi comunicare, într-un format uşor de înţeles.
(2) În sensul alin. (1), procesul de raportare a rezultatelor simulãrilor de crizã presupune cel puţin urmãtoarele:
a) rezultatele simulãrilor de crizã trebuie sã fie raportate atât organelor cu funcţie de conducere, cât şi organelor cu funcţie de supraveghere, într-o formã şi cu o frecvenţã corespunzãtoare;
b) rapoartele simulãrilor de crizã trebuie sã furnizeze organelor cu funcţie de supraveghere şi organelor cu funcţie de conducere o imagine de ansamblu asupra riscurilor semnificative la care instituţia de credit este sau ar putea fi expusã;
c) rapoartele simulãrilor de crizã trebuie sã atragã atenţia asupra riscurilor potenţiale, sã prezinte principalele ipoteze ale scenariilor şi sã furnizeze recomandãri pentru mãsuri sau acţiuni de remediere, acolo unde este cazul.
(3) La cererea Bãncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, instituţiile de credit trebuie sã raporteze ipotezele aferente simulãrilor de crizã şi rezultatele acestora.
ART. 194
(1) Dacã este cazul, organele cu funcţie de supraveghere şi organele cu funcţie de conducere ale unei instituţii de credit trebuie sã ia mãsuri în funcţie de nivelul expunerii la risc demonstrat de cãtre simulãrile de crizã, precum şi în funcţie de obiectivele şi de toleranţele la risc stabilite de cãtre structura de conducere.
(2) În sensul alin. (1), instituţiile de credit pot lua, de la caz la caz, mãsuri precum:
a) revizuirea setului de limite, în special în cazurile în care cadrul de reglementare prevede cã rezultatele simulãrilor de crizã trebuie sã fie reflectate în limitele stabilite de instituţiile de credit;
b) utilizarea tehnicilor de diminuare a riscului;
c) reducerea expunerilor sau a activitãţii în anumite sectoare, ţãri, regiuni sau portofolii;
d) reconsiderarea politicii de finanţare;
e) revizuirea adecvãrii capitalului; şi
f) implementarea de planuri pentru situaţii neprevãzute.
(3) Deciziile referitoare la mãsurile luate de cãtre organele cu funcţie de supraveghere sau de cãtre organele cu funcţie de conducere trebuie sã fie formalizate.
ART. 195
Instituţiile de credit trebuie sã formalizeze în mod corespunzãtor, în cadrul unor norme interne, toate informaţiile semnificative aferente procesului privind simulãrile de crizã - de exemplu, sfera de cuprindere a expunerii, ipotezele-suport, responsabilitãţile, liniile de raportare şi tipurile de mãsuri.

SECŢIUNEA a 3-a
Simulãri de crizã pe categorii de riscuri
3.1. Simulãri de crizã macroeconomicã
ART. 196
(1) Instituţiile de credit sunt responsabile de luarea unei decizii cu privire la categoriile de riscuri cãrora li se aplicã simularea de crizã macroeconomicã şi mãsura în care aceasta este aplicatã.
(2) La evaluarea adecvãrii capitalului în contextul planurilor viitoare de desfãşurare a activitãţii, o instituţie de credit trebuie sã ia în considerare efectele factorilor macroeconomici asupra capitalului, asupra profiturilor, în cazul în care este posibil, şi dacã aceştia pot afecta planurile sale strategice.
(3) În sensul alin. (2), scenariile sau simulãrile de crizã macroeconomicã trebuie sã prezinte o granularitate suficientã pentru a lua în considerare fiecare risc semnificativ pe care instituţia de credit l-a identificat în prealabil în cadrul procesului intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri.
3.2. Simulãri de crizã pentru riscul de piaţã
ART. 197
(1) Instituţiile de credit trebuie sã deruleze, ca parte a politicilor şi proceselor prevãzute la art. 10 din Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 23 /<>28/2006 , aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 20 /<>117/2006 , simulãri de crizã pentru poziţiile pe instrumente financiare din portofoliul de tranzacţionare.
(2) Instituţiile de credit trebuie sã ia în considerare, dacã este cazul, pentru poziţiile din portofoliul de tranzacţionare, o serie de şocuri sau scenarii de piaţã cu caracter excepţional, dar plauzibile, în special modificãri excepţionale ale preţurilor de piaţã, crize de lichiditate ale pieţelor, neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de cãtre participanţi pe piaţã importanţi, dependenţa dintre diferitele pieţe.
(3) Simulãrile de crizã aplicate şi calibrarea acestor simulãri trebuie sã reflecte natura portofoliilor, strategiile de tranzacţionare şi timpul necesar acoperirii sau administrãrii riscurilor în condiţii de crizã ale pieţei. Pe mãsurã ce instrumentele şi strategiile de tranzacţionare se modificã, simulãrile de crizã trebuie, de asemenea, sã evolueze pentru a lua în considerare aceste modificãri.
ART. 198
În cazul instituţiilor de credit care utilizeazã modele interne pentru calcularea cerinţelor de capital pentru riscul de piaţã, programul riguros de simulare de crizã prevãzut la pct. 2 lit. g) din anexa nr. V la Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 22 /<>27/2006 , aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 19 /<>116/2006 , trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele criterii:
a) trebuie sã conţinã toţi factorii de risc cu caracter material care pot cauza pierderi deosebit de ridicate sau care pot avea un impact negativ major asupra administrãrii riscului. Aceşti factori includ evenimente cu probabilitate redusã pentru toate tipurile principale de risc, în special pentru diferitele componente ale riscului de piaţã. Programul trebuie sã surprindã impactul situaţiilor de crizã asupra produselor liniare sau neliniare. Simulãrile trebuie aplicate la un nivel corespunzãtor, definit de cãtre instituţia de credit;
b) trebuie sã evalueze consecinţele disfuncţionalitãţilor majore ale pieţei şi sã identifice situaţiile plauzibile care pot determina pierderi deosebit de ridicate. Instituţia de credit trebuie sã analizeze, la nivel de portofoliu, efectele modificãrii corelaţiilor. Efectele de diminuare, consecinţã a planurilor pentru situaţii neprevãzute, pot fi luate în considerare în condiţiile în care planurile se bazeazã pe ipoteze plauzibile cu privire la lichiditatea pieţei;
c) trebuie sã conţinã situaţii identificate de cãtre instituţiile de credit, pe baza caracteristicilor portofoliilor, drept excepţionale, dar plauzibile;
d) instituţiile de credit trebuie sã precizeze mãsurile luate pentru reducerea riscurilor şi protejarea fondurilor proprii. În special, limitele aferente riscului valutar, riscului de ratã a dobânzii, riscului legat de titluri de capital şi celui de marfã, stabilite de cãtre instituţiile de credit, trebuie supuse verificãrii prin comparaţie cu rezultatele calculelor de simulare de crizã.
3.3. Simulãri de crizã pentru instituţiile de credit care utilizeazã abordarea bazatã pe modele interne de rating
ART. 199
Pentru scopurile art. 156 alin. (2) din Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 15 /<>20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordãrii bazate pe modele interne de rating, aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 12 /<>109/2006 , capacitatea unei instituţii de credit de a face faţã posibilelor evenimente sau modificãri viitoare ale condiţiilor economice care ar putea avea efecte nefavorabile asupra expunerilor la riscul de credit ale respectivei instituţii de credit este datã, între altele, de faptul cã aceasta dispune de resurse de capital care acoperã riscurile de credit aferente portofoliului de credite, rezultate dintr-un anumit scenariu de crizã.
ART. 200
(1) Pentru scopurile art. 157 din Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 15 /<>20/2006 , aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 12 /<>109/2006 , simularea de crizã trebuie sã arate impactul potenţial asupra cerinţelor de capital pentru riscul de credit al stadiului în care se aflã ciclul economic şi sã se efectueze cel puţin anual.
(2) În sensul alin. (1), instituţiile de credit trebuie sã decidã asupra determinanţilor de risc specifici şi asupra modului în care aceştia afecteazã cerinţele totale de capital ale unei instituţii de credit pentru riscul de credit.
(3) În situaţia în care o instituţie de credit desfãşoarã numeroase activitãţi, aceasta poate lua în considerare efectele diversificãrii, în special în situaţia în care respectivele activitãţi sunt desfãşurate în zone geografice diferite, ale cãror condiţii economice nu sunt sincronizate.
(4) În sensul alin. (3), instituţiile de credit trebuie sã fie suficient de prudente în specificarea corelaţiilor şi trebuie sã aibã capacitatea de a-şi justifica alegerile.
(5) Rezultatul simulãrilor de crizã poate sã nu aibã un efect direct asupra cerinţei minime de capital reglementate şi sã nu conducã în mod obligatoriu la o cerinţã adiţionalã - respectiv capital suplimentar sau alte mãsuri -, în mãsura în care:
a) instituţiile de credit desfãşoarã activitãţi cu produse sau interacţioneazã cu contrapartide a cãror performanţã este contrarã tendinţei stadiului în care se aflã ciclul economic - countercyclical; spre exemplu, produsele sau contrapartidele din industriile care furnizeazã bunuri de consum de primã necesitate îndeplinesc, în general, criteriul precizat;
b) instituţiile de credit pot demonstra cã iau mãsuri de administrare credibile capabile sã contrabalanseze deficitele potenţiale de capital; sau
c) economia se aflã deja în recesiune.
ART. 201
Pentru menţinerea obiectivitãţii simulãrilor de crizã ale unei instituţii de credit care utilizeazã abordarea bazatã pe modele interne de rating, funcţia responsabilã cu simulãrile de crizã în cadrul respectivei abordãri poate sã fie funcţia de control al riscului de credit.
3.4. Simulãri de crizã pentru riscul de lichiditate
ART. 202
(1) Instituţiile de credit trebuie, în mod regulat, sã proiecteze fluxuri de numerar în condiţiile unor scenarii alternative de diferite grade, luând în considerare atât lichiditatea pieţei - factori externi -, cât şi lichiditatea surselor de finanţare - factori interni.
(2) În sensul alin. (1), deşi conceperea scenariului este responsabilitatea fiecãrei instituţii de credit în funcţie de profilul sãu de risc, instituţiile trebuie sã proiecteze fluxurile de intrãri şi de ieşiri de numerar luând în considerare atât dificultãţile legate de piaţã în general, cât şi pe cele legate de specificul instituţiei de credit.
(3) Dificultãţile legate de piaţã în general pot presupune:
a) dificultãţi legate de piaţa interbancarã;
b) retragerea unui participant important de pe o anumitã piaţã;
c) lipsa de lichiditate pe anumite pieţe;
d) dificultãţi legate de evoluţiile nefavorabile ale anumitor valute importante pentru finanţarea unei instituţii de credit.
(4) Dificultãţile legate de specificul instituţiei de credit pot presupune:
a) o înrãutãţire sau o aşteptare de înrãutãţire a ratingului unei instituţii de credit, conducând la o creştere a costurilor de finanţare;
b) o intensificare bruscã a utilizãrii facilitãţilor puse la dispoziţia împrumutaţilor;
c) o schimbare bruscã a structurii depozitelor şi o creştere bruscã a retragerilor de numerar din depozite;
d) o reducere a liniilor de credit.
ART. 203
(1) Atunci când se evalueazã impactul scenariilor alternative asupra fluxurilor de numerar, instituţiile de credit trebuie sã se bazeze pe un set de ipoteze rezonabile care trebuie sã fie revizuite în mod regulat.
(2) Ipotezele prevãzute la alin. (1) se pot referi la:
a) stocul de active potenţiale proiectat de cãtre instituţia de credit;
b) fluxurile de numerar aferente datoriilor instituţiei de credit în condiţii de crizã;
c) percepţia pe piaţã a instituţiei de credit şi accesul acesteia pe pieţe.
(3) Instituţiile de credit pot utiliza diverse tehnici pentru proiectarea de intrãri şi ieşiri de numerar în condiţii de crizã, cum ar fi: utilizarea modelelor istorice, modelarea statisticã, proiecţii bazate pe raţionamente sau o combinaţie a acestora, dar, indiferent de tehnica utilizatã, ipotezele trebuie evaluate frecvent pentru a determina dacã acestea continuã sã rãmânã valide.
ART. 204
(1) În procesul de concepere a scenariilor alternative de lichiditate, instituţiile de credit pot lua în considerare şi simulãrile de crizã aferente altor tipuri de riscuri, cum ar fi: riscul de piaţã, riscul de credit, riscul reputaţional sau riscul operaţional.
(2) O instituţie de credit care îşi desfãşoarã activitatea în mai multe monede trebuie sã efectueze simulãri de crizã pentru strategia de lichiditate pe fiecare monedã, iar rezultatele unor astfel de simulãri trebuie sã constituie un factor în determinarea marjelor în care pot fi acceptate neconcordanţele.

CAP. V
Condiţii de externalizare a activitãţilor instituţiei de credit

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale
ART. 205
Externalizarea activitãţilor unei instituţii de credit nu trebuie sã afecteze desfãşurarea activitãţii instituţiei de credit cu respectarea tuturor cerinţelor legale şi regulamentare aplicabile, exercitarea atribuţiilor structurii de conducere a instituţiei de credit şi nici supravegherea prudenţialã a instituţiei de credit de cãtre Banca Naţionalã a României.
ART. 206
O instituţie de credit poate, pe baza unei fundamentãri corespunzãtoare, sã externalizeze servicii sau operaţiuni privind activitatea de atragere de depozite ori de acordare de credite, pentru care este necesarã autorizarea de cãtre Banca Naţionalã a României potrivit legii, doar cãtre furnizori externi care:
a) deţin o autorizaţie echivalentã celei deţinute de instituţia de credit; sau
b) sunt abilitaţi potrivit legislaţiei aplicabile sã desfãşoare asemenea activitãţi.
ART. 207
(1) Rãspunderea finalã pentru administrarea corespunzãtoare a riscurilor asociate externalizãrii şi pentru activitãţile externalizate revine structurii de conducere a instituţiei de credit.
(2) Instituţia de credit este responsabilã pentru activitãţile pe care a fost autorizatã sã le desfãşoare, inclusiv pentru cele externalizate.
(3) Instituţia de credit trebuie sã menţinã un ansamblu adecvat de competenţe de bazã la nivel operaţional, astfel încât sã aibã capacitatea de a relua, dacã este cazul, controlul direct asupra activitãţii externalizate.
(4) Externalizarea nu trebuie sã determine nicio delegare a responsabilitãţilor organelor cu funcţie de conducere ale instituţiei de credit.
ART. 208
Nu se considerã externalizare cumpãrarea de cãtre o instituţie de credit de bunuri şi servicii, fãrã a transfera furnizorului informaţii confidenţiale cu privire la clienţi sau alte informaţii cu privire la activitãţile desfãşurate.

SECŢIUNEA a 2-a
Contractul de externalizare
ART. 209
(1) Orice externalizare trebuie sã facã obiectul unui contract scris, în cadrul cãruia sã fie avute în vedere cel puţin urmãtoarele:
a) definirea cu claritate a activitãţii externalizate;
b) stabilirea cerinţelor cantitative şi calitative specifice privind desfãşurarea activitãţii externalizate, care sã permitã instituţiei de credit sã evalueze dacã prestarea serviciilor este corespunzãtoare;
c) prevederea în mod clar a drepturilor şi obligaţiilor instituţiei de credit şi ale furnizorului extern, urmãrindu-se şi asigurarea respectãrii legii şi a reglementãrilor prudenţiale pe durata contractului;
d) includerea unei clauze de încetare a contractului, dacã se considerã necesar şi proporţional cu activitatea externalizatã, care sã permitã transferul activitãţii cãtre un alt furnizor extern agreat de instituţia de credit sau reincluderea acesteia în cadrul instituţiei de credit;
e) includerea de prevederi cu privire la protecţia informaţiilor confidenţiale, procesarea acestor informaţii şi pãstrarea secretului bancar de cãtre furnizorul extern, cel puţin în aceeaşi mãsurã ca instituţia de credit;
f) includerea de prevederi privind monitorizarea şi evaluarea permanentã de cãtre instituţia de credit a modului de executare a contractului de cãtre furnizorul extern, astfel încât aceasta sã poatã lua prompt orice mãsuri necesare;
g) stabilirea în sarcina furnizorului extern a obligaţiei de a permite accesul complet la datele/informaţiile sale funcţiei de audit intern şi funcţiei de conformitate din cadrul instituţiei de credit, respectiv de a permite, fãrã restricţii, inspectarea şi auditarea respectivelor date de cãtre auditorul financiar al instituţiei de credit;
h) stabilirea în sarcina furnizorului extern a obligaţiei de a permite accesul direct al Bãncii Naţionale a României la datele acestuia, precum şi efectuarea de cãtre Banca Naţionalã a României de inspecţii la faţa locului;
i) prevederea în sarcina furnizorului extern a obligaţiei de a solicita acordul prealabil al instituţiei de credit pentru subcontractarea cu alţi furnizori externi a elementelor componente ale serviciilor prestate instituţiei de credit;
j) includerea unei clauze de denunţare unilateralã a contractului la iniţiativa instituţiei de credit, inclusiv în cazul în care încetarea contractului este solicitatã de Banca Naţionalã a României.
(2) La elaborarea contractului, instituţia de credit va avea în vedere cã nivelul de monitorizare, evaluare, inspecţie şi auditare stabilite prin contract trebuie sã fie proporţional cu dimensiunea şi complexitatea activitãţii externalizate şi cu riscurile aferente acesteia.
ART. 210
În sensul prevederilor art. 209 alin. (1) lit. b), la evaluarea adecvãrii prestãrii serviciilor de cãtre furnizorul extern, instituţia de credit va putea utiliza informaţiile din rapoartele referitoare la serviciile prestate, cele realizate de auditorul intern şi/sau de auditorul financiar ai/al instituţiei de credit ori de auditorul intern şi/sau de auditorul financiar ai/al furnizorului extern.

SECŢIUNEA a 3-a
Notificarea externalizãrii
ART. 211
(1) Externalizarea activitãţilor semnificative ale unei instituţii de credit este supusã notificãrii prealabile a Bãncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere.
(2) Notificarea va fi efectuatã cu douã luni anterior datei la care se preconizeazã încheierea contractului de externalizare, astfel încât Banca Naţionalã a României sã poatã evalua în ce mãsurã sunt respectate cerinţele de naturã prudenţialã şi, dacã este cazul, sã poatã dispune mãsurile necesare.
(3) Notificarea va fi însoţitã de urmãtoarele documente şi informaţii:
a) hotãrârea organului competent privind aprobarea externalizãrii activitãţilor respective, cu prezentarea considerentelor pentru care aceste activitãţi au fost calificate ca fiind semnificative;
b) o descriere a activitãţilor externalizate;
c) fundamentarea oportunitãţii externalizãrii activitãţilor în cauzã, inclusiv din perspectiva riscurilor implicate de externalizare;
d) o prezentare a furnizorului extern, care sã cuprindã cel puţin informaţii privind: denumirea şi sfera de activitate, piaţa de operare şi poziţia de piaţã a acestuia, jurisdicţia aplicabilã, acţionariatul şi, dacã este cazul, indicarea apartenenţei furnizorului extern la grupul din care face parte instituţia de credit şi precizarea includerii sau nu a acestuia în supravegherea consolidatã la nivel de grup;
e) proiectul contractului de externalizare.
ART. 212
În cazul externalizãrii unei activitãţi semnificative, Banca Naţionalã a României poate impune anumite condiţii ţinând seama de factori cum ar fi: mãrimea instituţiei de credit, natura activitãţii care se intenţioneazã a fi externalizatã, caracteristicile şi poziţia de piaţã a furnizorului de servicii propus, durata contractului, conflictele de interese ce ar putea fi generate de externalizare sau se poate opune motivat operaţiunii de externalizare.
ART. 213
(1) Ulterior externalizãrii unei activitãţi semnificative, instituţiile de credit vor notifica Bãncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere urmãtoarele:
a) intenţia de schimbare a furnizorului extern cãtre care a fost externalizatã activitatea, cu motivarea acestei schimbãri, caz în care se aplicã în mod corespunzãtor prevederile art. 211 alin. (3) lit. d) şi e);
b) eventuala reintegrare în cadrul instituţiei de credit a activitãţilor supuse externalizãrii;
c) orice evoluţii semnificative care ar putea afecta activitatea furnizorului extern şi/sau capacitatea acestuia de a-şi îndeplini obligaţiile faţã de clienţi, eventuale mãsuri adoptate de instituţia de credit în aceste cazuri, inclusiv schimbarea furnizorului de servicii.
(2) Notificarea va fi efectuatã cu o lunã anterior datei la care se preconizeazã încheierea noului contract de externalizare, astfel încât Banca Naţionalã a României sã poatã efectua evaluarea noilor circumstanţe şi, dacã este cazul, sã poatã dispune mãsurile necesare.

SECŢIUNEA a 4-a
Administrarea riscurilor asociate externalizãrii
ART. 214
(1) Instituţiile de credit trebuie sã îşi stabileascã, în scris, politica în domeniul externalizãrii, care va cuprinde cel puţin urmãtoarele:
a) descrierea activitãţilor ce se intenţioneazã a fi externalizate. Politica generalã trebuie sã acopere toate aspectele externalizãrii, inclusiv externalizarea activitãţilor nesemnificative, indiferent dacã externalizarea are loc în cadrul sau în afara grupului din care face parte instituţia de credit;
b) fundamentarea oportunitãţii externalizãrii activitãţilor, inclusiv din perspectiva riscurilor implicate de externalizare;
c) stabilirea termenilor şi condiţiilor de realizare a activitãţii externalizate, inclusiv a cerinţelor privind furnizorul extern şi calitatea serviciilor prestate de acesta şi a criteriilor de alegere a furnizorului extern;
d) analizarea riscurilor aferente externalizãrii şi stabilirea metodelor ce urmeazã a fi utilizate pentru administrarea acestor riscuri. Politica trebuie sã reflecte faptul cã niciun tip de externalizare nu este lipsit de riscuri. Administrarea externalizãrii activitãţilor nesemnificative şi a externalizãrii în cadrul grupului trebuie sã fie proporţionalã cu riscurile aferente;
e) luarea în considerare în mod explicit, la efectuarea analizei de risc înainte de externalizare, a efectelor potenţiale ale externalizãrii asupra anumitor funcţii importante în cadrul instituţiei de credit;
f) asigurarea monitorizãrii şi a evaluãrii corespunzãtoare de cãtre organele cu funcţie de conducere a instituţiei de credit, a performanţei financiare a furnizorului extern şi a oricãror modificãri în structura sa organizatoricã şi în structura acţionariatului acestuia, astfel încât sã poatã fi luate cu promptitudine orice mãsuri necesare;
g) menţiunea cu privire la structurile interne sau la persoanele responsabile pentru monitorizarea şi administrarea fiecãrui contract de externalizare;
h) planuri pentru situaţii neprevãzute şi strategii clar definite în caz de încetare a prestãrii serviciilor de cãtre furnizorul extern.
(2) Politica unei instituţii de credit în domeniul externalizãrii va avea în vedere etapele importante ale unei externalizãri:
a) etapa decizionalã, constând în decizia de a externaliza sau de a modifica un contract de externalizare;
b) etapa precontractualã, constând în verificarea şi evaluarea furnizorului extern, în mod deosebit din perspectiva capacitãţii acestuia de a presta serviciile cu respectarea cerinţelor cantitative şi calitative stabilite de instituţia de credit, elaborarea proiectului de contract şi a specificaţiilor referitoare la serviciile prestate;
c) etapa contractualã, constând în realizarea, monitorizarea şi administrarea unui contract de externalizare, în cadrul cãreia poate fi inclusã şi monitorizarea modificãrilor în situaţia furnizorului extern, cum ar fi: modificãri importante în structura acţionariatului, în strategiile şi profitabilitatea operaţiunilor furnizorului extern;
d) etapa postcontractualã, constând în abordarea situaţiilor de încetare a contractului şi a situaţiilor de întrerupere a prestãrii serviciilor de cãtre furnizorul extern. Instituţiile de credit trebuie sã stabileascã şi sã aplice planuri de continuare a activitãţii lor în cazul în care prestarea serviciilor de cãtre furnizorul extern nu se mai realizeazã sau se realizeazã într-un mod total necorespunzãtor ori în cazul în care au loc alte modificãri în situaţia furnizorului extern.
ART. 215
(1) Instituţiile de credit trebuie sã controleze efectiv activitãţile externalizate.
(2) Instituţiile de credit trebuie sã administreze riscurile, în special riscul operaţional şi riscul de concentrare, asociate tuturor activitãţilor externalizate, respectiv sã identifice, sã mãsoare, sã monitorizeze şi sã controleze aceste riscuri.
(3) Instituţiile de credit notificã Bãncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere evoluţiile semnificative înregistrate la nivelul riscurilor asociate activitãţilor externalizate.
ART. 216
Instituţiile de credit transmit Bãncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere documentele ce formalizeazã politica lor în domeniul externalizãrii şi procedurile de administrare a riscurilor aferente externalizãrii, precum şi orice modificare semnificativã a respectivelor politici şi proceduri.

SECŢIUNEA a 5-a
Externalizarea în lanţ
ART. 217
(1) Instituţiile de credit trebuie sã ia în considerare riscurile asociate unei externalizãri în lanţ.
(2) Instituţiile de credit pot consimţi la o externalizare în lanţ doar dacã subcontractorul îşi asumã aceleaşi obligaţii ca şi cele stabilite în sarcina furnizorului extern principal, inclusiv obligaţiile în relaţie cu Banca Naţionalã a României.
(3) Subcontractarea este permisã doar cu acordul prealabil al instituţiei de credit şi în aceleaşi condiţii ca şi externalizarea cãtre furnizorul extern principal.
(4) Instituţiile de credit trebuie sã ia mãsurile corespunzãtoare cu privire la riscurile decurgând din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a activitãţilor subcontractate, care are un impact semnificativ asupra capacitãţii furnizorului extern principal de a-şi respecta obligaţiile asumate prin contract.

CAP. VI
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 218
(1) Instituţiile de credit trebuie sã transmitã Bãncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere normele interne privind administrarea activitãţii, procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri, administrarea riscurilor semnificative, simulãrile de crizã, precum şi statutul auditului intern, documentul privind statutul oficial al funcţiei de conformitate şi documentele ce formalizeazã politica lor în domeniul externalizãrii activitãţilor şi procedurile de administrare a riscurilor asociate externalizãrii.
(2) În cazul modificãrii normelor interne, instituţiile de credit vor transmite Bãncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, în termen de 5 zile de la data aprobãrii acestora de cãtre organele competente ale instituţiilor de credit, textul integral al normelor în cauzã, actualizat cu modificãrile intervenite.
ART. 219
Instituţiile de credit trebuie sã raporteze anual Bãncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere informaţiile referitoare la cadrul de administrare prevãzute de art. 22, precum şi informaţiile prevãzute de art. 23 alin. (5).
ART. 220
(1) Instituţiile de credit trebuie sã întocmeascã anual un raport asupra condiţiilor în care este desfãşurat controlul intern, cu tratarea distinctã a aspectelor legate de funcţia de control al riscurilor, funcţia de conformitate şi funcţia de audit intern.
(2) Raportul prevãzut la alin. (1) trebuie sã cuprindã cel puţin:
a) o inventariere a principalelor deficienţe identificate în cadrul fiecãrei funcţii a sistemului de control intern şi mãsurile întreprinse pentru corectarea acestora;
b) o descriere a modificãrilor semnificative intervenite în cadrul celor 3 funcţii ale sistemului de control intern în perioada respectivã;
c) o descriere a condiţiilor de aplicare a procedurilor de control aferente noilor activitãţi;
d) desfãşurarea controlului intern în cadrul sediilor secundare ale instituţiilor de credit din strãinãtate.
(3) Raportul prevãzut la alin. (1) va include informaţii cu privire la angajamentele de audit desfãşurate în perioada respectivã, din care sã reiasã constatãrile şi recomandãrile auditului intern şi modul de implementare a recomandãrilor respective de cãtre structura de conducere a instituţiilor de credit.
(4) Raportul întocmit de cãtre instituţiile de credit trebuie sã includã şi condiţiile în care se desfãşoarã controlul intern la nivelul entitãţilor incluse în aria de cuprindere a consolidãrii prudenţiale.
(5) Raportul întocmit de cãtre casele centrale ale cooperativelor de credit se va referi şi la condiţiile în care se va desfãşura controlul intern la nivelul reţelei cooperatiste de credit.
ART. 221
(1) Instituţiile de credit trebuie sã întocmeascã anual un raport referitor la procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri, cu respectarea prevederilor art. 64. Respectivul raport va fi întocmit la nivel individual şi, dupã caz, la nivel consolidat.
(2) Instituţiile de credit trebuie sã întocmeascã anual un raport privind mãsurile luate pe linia administrãrii riscurilor semnificative la care sunt expuse acestea la nivel individual şi, dupã caz, la nivel consolidat.
(3) Rapoartele întocmite de cãtre casele centrale ale cooperativelor de credit în sensul alin. (1) şi (2) trebuie sã cuprindã şi mãsurile luate la nivelul reţelei cooperatiste de credit.
ART. 222
(1) Instituţiile de credit trebuie sã transmitã, cel puţin anual, Bãncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere informaţii cu privire la rezultatele simulãrilor de crizã derulate şi sã raporteze mãsurile luate în consecinţã de cãtre structura de conducere a instituţiilor de credit.
(2) În cazul caselor centrale ale cooperativelor de credit, prevederile alin. (1) se aplicã în mod corespunzãtor şi la nivel de reţea cooperatistã de credit.
ART. 223
Rapoartele menţionate la art. 219-222, întocmite de instituţiile de credit şi asumate de structurile de conducere ale acestora, trebuie sã fie transmise Bãncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere în termen de 6 luni de la încheierea exerciţiului financiar.
ART. 224
Casele centrale ale cooperativelor de credit sunt responsabile pentru reglementarea cadrului general aferent administrãrii activitãţii cooperativelor de credit afiliate, procesului intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri al acestora, simulãrilor de crizã şi condiţiilor de externalizare a activitãţilor cooperativelor de credit afiliate.
ART. 225
Instituţiile de credit vor finaliza demersurile necesare în vederea conformãrii cu prevederile prezentului regulament pânã la data de 30 iunie 2010.
ART. 226
Instituţiile de credit vor transmite Bãncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere documentele prevãzute la art. 218 alin. (1) pânã la data de 30 iunie 2010 sau, dupã caz, în termen de 5 zile de la data aprobãrii acestora de cãtre organele competente ale instituţiilor de credit.
ART. 227
Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea mãsurilor şi/sau a sancţiunilor prevãzute la <>art. 226 , <>227 şi <>229 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 228
La data de 30 iunie 2010 se abrogã <>Normele Bãncii Naţionale a României nr. 17/2003 privind organizarea şi controlul intern al activitãţii instituţiilor de credit şi administrarea riscurilor semnificative, precum şi organizarea şi desfãşurarea activitãţii de audit intern a instituţiilor de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 20 ianuarie 2004, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României,
Florin Georgescu

Bucureşti, 17 septembrie 2009.
Nr. 18.

ANEXÃ

Metodologia standardizatã de calcul al modificãrii
potenţiale a valorii economice a unei instituţii de credit
ca urmare a schimbãrii nivelurilor ratelor dobânzii

1. Pentru calcularea modificãrii potenţiale a valorii economice a unei instituţii de credit ca urmare a schimbãrii nivelurilor ratelor dobânzii trebuie respectate urmãtoarele principii:
a) toate activele şi datoriile din afara portofoliului de tranzacţionare şi toate elementele extrabilanţiere din afara portofoliului de tranzacţionare care sunt senzitive la schimbãri ale ratelor dobânzii - inclusiv toate instrumentele financiare derivate pe rata dobânzii - sunt încadrate pe benzile de scadenţã prevãzute în tabel. Încadrarea pe benzi de scadenţã se face separat pentru fiecare monedã în care sunt exprimate mai mult de 5% din activele sau datoriile din afara portofoliului de tranzacţionare;
b) elementele bilanţiere sunt tratate la valoarea de înregistrare în contabilitate;
c) instrumentele pe ratã a dobânzii fixã sunt alocate potrivit perioadei reziduale pânã la scadenţã, iar instrumentele pe ratã a dobânzii variabilã potrivit perioadei reziduale pânã la urmãtoarea datã de reevaluare - repricing date;
d) expunerile care creeazã probleme de procesare de ordin practic ca urmare a numãrului considerabil şi a valorii individuale relativ mici, cum ar fi creditele ipotecare sau cele rambursabile în rate - installment loans, pot fi alocate pe bazã de metode de estimare cu suport statistic;
e) depozitele stabile - core deposits - sunt încadrate potrivit unei scadenţe presupuse de nu mai mult de 5 ani;
f) instrumentele financiare derivate sunt convertite în poziţii pe instrumentul-suport relevant. Valorile luate în considerare sunt fie valoarea principalului aferentã instrumentului financiar suport, fie cea aferentã noţionalului acestuia;
g) contractele futures şi forward, inclusiv forward rate agreements - FRA, sunt tratate ca o combinaţie între o poziţie lungã şi una scurtã. Scadenţa unui futures sau a unui FRA este perioada pânã la livrare sau pânã la executarea contractului, la care se adaugã, dacã este cazul, durata de viaţã a instrumentului financiar suport;
h) swap-urile sunt tratate ca douã poziţii noţionale cu scadenţe relevante. Astfel, un swap pe rata dobânzii, în cadrul cãruia o instituţie de credit primeşte o ratã a dobânzii variabilã şi plãteşte o ratã a dobânzii fixã, se trateazã ca o poziţie lungã pe ratã a dobânzii variabilã cu scadenţã echivalentã cu perioada pânã la urmãtoarea datã de fixare a ratei dobânzii şi o poziţie scurtã pe ratã a dobânzii fixã cu scadenţã echivalentã cu durata de viaţã rezidualã a swap-ului. Segmentele distincte ale unui cross currency swap sunt încadrate pe benzile de scadenţã relevante pentru monedele respective;
i) opţiunile sunt luate în considerare potrivit echivalentului delta aferent instrumentului financiar suport sau aferent noţionalului acestuia.
2. Procesul de calcul constã în 5 paşi:
a) la primul pas se compenseazã poziţiile lungi cu cele scurte în cadrul fiecãrei benzi de scadenţã, rezultând o singurã poziţie lungã sau scurtã în fiecare bandã de scadenţã;
b) la al doilea pas se pondereazã poziţiile lungi şi scurte rezultate cu factorii de ponderare prevãzuţi în tabel care reflectã senzitivitatea poziţiilor din diferite benzi de scadenţã la schimbarea presupusã a ratelor dobânzii;
c) la al treilea pas se însumeazã poziţiile ponderate rezultate, compensându-se poziţiile lungi cu cele scurte, şi se obţine poziţia netã, scurtã sau lungã, ponderatã din afara portofoliului de tranzacţionare în moneda respectivã;
d) la al patrulea pas se calculeazã poziţia ponderatã pentru întregul portofoliu, exclusiv portofoliul de tranzacţionare, prin însumarea poziţiilor nete, scurte sau lungi, ponderate, calculate pentru diferitele monede;
e) la al cincilea pas se raporteazã poziţia ponderatã pentru întregul portofoliu, exclusiv portofoliul de tranzacţionare, la fondurile proprii ale instituţiei de credit.

Tabel


┌─────────────────────┬───────────┬───────────┬──────────────────┬────────────┐
│ Banda │ Mijlocul │Aproximarea│ Modificarea │ Factorul │
│ de scadenţã │ benzii │ duratei │ presupusã │de ponderare│
│ │de scadenţã│modificate │ a randamentului │ │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5=3*4 │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┤
│Pânã la 1 lunã │ 0,5 luni│ 0,04 ani� puncte de bazã│ 0,08%│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┤
│Între 1 şi 3 luni │ 2 luni│ 0,16 ani� puncte de bazã│ 0,32%│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┤
│Între 3 şi 6 luni │ 4,5 luni│ 0,36 ani� puncte de bazã│ 0,72%│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┤
│Între 6 şi 12 luni │ 9 luni│ 0,71 ani� puncte de bazã│ 1,43%│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┤
│Între 1 şi 2 ani │ 1,5 ani│ 1,38 ani� puncte de bazã│ 2,77%│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┤
│Între 2 şi 3 ani │ 2,5 ani│ 2,25 ani� puncte de bazã│ 4,49%│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┤
│Între 3 şi 4 ani │ 3,5 ani│ 3,07 ani� puncte de bazã│ 6,14%│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┤
│Între 4 şi 5 ani │ 4,5 ani│ 3,85 ani� puncte de bazã│ 7,71%│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┤
│Între 5 şi 7 ani │ 6 ani│ 5,08 ani� puncte de bazã│ 10,15%│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┤
│Între 7 şi 10 ani │ 8,5 ani│ 6,63 ani� puncte de bazã│ 13,26%│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┤
│Între 10 şi 15 ani │ 12,5 ani│ 8,92 ani� puncte de bazã│ 17,84%│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┤
│Între 15 şi 20 de ani│ 17,5 ani│ 11,21 ani� puncte de bazã│ 22,43%│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┤
│Peste 20 de ani │ 22,5 ani│ 13,01 ani� puncte de bazã│ 26,03%│
└─────────────────────┴───────────┴───────────┴──────────────────┴────────────┘----


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016