Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 11 din 6 septembrie 2011  privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT nr. 11 din 6 septembrie 2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 27 septembrie 2011

    Având în vedere prevederile art. 101 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale pct. 202 din anexa nr. 1 la Ordinul Bãncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementãrilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiarã, aplicabile instituţiilor de credit,
    în temeiul art. 25 alin. (2) lit. a) şi al art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României, precum şi al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Banca Naţionalã a României emite prezentul regulament.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezentul regulament se aplicã, la nivel individual, instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, care, pentru toate/o parte din expunerile din categoria creditelor/plasamentelor definite potrivit prezentului regulament, determinã cerinţe minime de capital pentru riscul de credit, la nivel individual, potrivit abordãrii standard.
    (2) Prezentul regulament reglementeazã:
    a) clasificarea expunerilor reprezentând credite/plasamente;
    b) determinarea ajustãrilor prudenţiale de valoare aferente creditelor/plasamentelor clasificate;
    c) utilizarea ajustãrilor prudenţiale de valoare în scopul stabilirii valorii la care expunerile reprezentând credite/plasamente urmeazã a fi luate în calcul în vederea determinãrii indicatorilor prudenţiali în calculul cãrora este necesarã utilizarea valorii nete a acestor expuneri;
    d) utilizarea ajustãrilor prudenţiale de valoare în scopul stabilirii sumei totale care urmeazã a fi dedusã din fondurile proprii în vederea determinãrii nivelului total al acestora.
    ART. 2
    Termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) instituţii de credit - entitãţi definite potrivit Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) împrumutãtori - instituţiile de credit, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state terţe, cãrora li se aplicã prezentul regulament;
    c) grupul împrumutãtorului - grupul format din societatea-mamã, filialele societãţii-mamã şi filialele împrumutãtorului;
    d) ţãri din categoria A - statele membre ale Uniunii Europene*1) şi ţãrile care sunt membre cu drepturi depline ale Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economicã (OCDE), precum şi acele ţãri care au încheiat acorduri speciale de împrumut cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) în cadrul acordurilor generale de împrumut (GAB); în cazul în care o ţarã din aceastã categorie îşi reeşaloneazã datoria publicã externã, ţara respectivã este exclusã din categoria A pe o perioadã de 5 ani;
----------
    *1) Pentru scopurile prezentului regulament, România este tratatã separat de celelalte state membre ale Uniunii Europene.

    e) bãnci de dezvoltare multilateralã - Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (the International Bank for Reconstruction and Development), Societatea Financiarã Internaţionalã (the International Finance Corporation), Banca Inter-americanã de Dezvoltare (the Inter-American Development Bank), Banca Asiaticã de Dezvoltare (the Asian Development Bank), Banca Africanã de Dezvoltare (the African Development Bank), Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (the Council of Europe Development Bank), Banca Nordicã de Investiţii (the Nordic Investment Bank), Banca de Dezvoltare din Caraibe (the Caribbean Development Bank), Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (the European Bank for Reconstruction and Development), Banca Europeanã de Investiţii (the European Investment Bank), Fondul European de Investiţii (the European Investment Fund), Agenţia de Garantare Multilateralã a Investiţiilor (the Multilateral Investment Guarantee Agency), Facilitatea Internaţionalã de Finanţare pentru Imunizare (the International Finance Facility for Immunisation), Banca Islamicã de Dezvoltare (the Islamic Development Bank);
    f) debitor - entitate faţã de care împrumutãtorul înregistreazã expuneri din credite şi/sau plasamente;
    g) debitor, persoanã fizicã, expus la riscul valutar - debitor, persoanã fizicã, ce nu genereazã fluxuri de numerar nete pozitive în valuta de exprimare a creditului, care sã permitã rambursarea la termen a fiecãrei rate de credit (principal şi dobândã). Fluxurile de numerar se ajusteazã în funcţie de gradul de certitudine şi de caracterul de permanenţã al acestora;
    h) situaţii financiare - situaţiile financiare anuale şi periodice, întocmite conform reglementãrilor emise de Ministerul Finanţelor Publice sau de alte autoritãţi cu competenţe privind emiterea de reglementãri similare din România sau alte ţãri;
    i) serviciul datoriei - numãrul de zile de întârziere la platã faţã de data scadenţei datoriei;
    j) performanţã financiarã - reflectarea potenţialului economic şi a soliditãţii financiare ale unei entitãţi, obţinutã în urma analizãrii unui ansamblu de factori cantitativi şi calitativi;
    k) iniţiere de proceduri judiciare - cel puţin una dintre urmãtoarele mãsuri luate în scopul recuperãrii creanţelor:
    1. darea de cãtre instanţã a hotãrârii de deschidere a procedurii falimentului;
    2. declanşarea procedurii de executare silitã faţã de persoanele fizice sau juridice.
    Se aplicã acelaşi regim şi pentru învestirea cu formulã executorie a contractelor de credit, contractelor de garanţie şi a hotãrârilor judecãtoreşti definitive ce dispun asupra contractelor de credit, precum şi asupra contractelor de garanţie, dacã este cazul, sau asupra contractelor de plasament;
    l) operaţiuni de înlocuire a expunerilor existente - operaţiuni definite potrivit Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitãţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activitãţilor acestora, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    m) active-problemã - categorie de active definitã potrivit Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 18/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    n) credite şi plasamente - categoriile de credite şi plasamente care se clasificã de împrumutãtori în conformitate cu prevederile prezentului regulament, sistematizate din punctul de vedere al apartenenţei debitorului la sectorul instituţiilor de credit, precum şi al conturilor în care sunt evidenţiate. Acestea sunt prezentate la secţiunea 1 "Credite", respectiv la secţiunea a 2-a "Plasamente" din anexa nr. 1;
    o) garanţii - garanţiile primite care pot fi luate în considerare de împrumutãtori pentru diminuarea expunerii faţã de debitor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, sistematizate din punctul de vedere al categoriei garanţiei, precum şi al conturilor în care sunt evidenţiate. Acestea sunt prezentate la secţiunea a 3-a "Garanţii" din anexa nr. 1. Garanţiile se împart în urmãtoarele categorii:
    1. garanţii personale - se referã la garanţii furnizate de terţi (de exemplu: cauţiunea, avalul etc.), ce pot fi încadrate, în funcţie de caracteristicile pe care le prezintã, dupã cum urmeazã:
    1.1. garanţie expresã - protecţia furnizatã de garanţie este legatã în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire al protecţiei este clar definit şi nu poate fi pus la îndoialã;
    1.2. garanţie irevocabilã - în afara nerespectãrii de cãtre cumpãrãtorul protecţiei a obligaţiei de a plãti la scadenţã costul protecţiei, contractul prin care este furnizatã protecţia nu conţine nicio clauzã care ar putea sã permitã furnizorului protecţiei sã anuleze unilateral garanţia sau ar putea sã conducã la creşterea costului efectiv al garanţiei;
    1.3. garanţie necondiţionatã - contractul prin care este furnizatã protecţia nu conţine nicio clauzã asupra cãreia cumpãrãtorul protecţiei (împrumutãtorul) nu deţine controlul, clauzã care sã poatã scuti garantul de obligaţia de a plãti în timp util, dar nu mai târziu de 90 de zile calendaristice de la data solicitãrii, în cazul în care obligatul principal nu achitã la termen plata scadentã/plãţile scadente;
    2. garanţii reale - se referã la bunuri corporale sau necorporale, executabile în orice moment, primite în garanţie pentru operaţiunile realizate (de exemplu: ipoteca, gajul cu deposedare, inclusiv depozitul colateral, gajul fãrã deposedare etc.);
    3. garanţii reale intrinseci - se referã la garanţii incluse în caracteristicile operaţiunii înseşi (de exemplu: valorile primite în cadrul operaţiunilor reverse repo, titlurile luate cu împrumut garantate cu numerar, bunurile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar etc.); împrumutãtorul înregistreazã garanţiile reale intrinseci în contul 9981 - Alte valori primite;
    p) ajustãri prudenţiale de valoare aferente creditelor/plasamentelor - ajustãri de valoare aferente creditelor/plasamentelor, determinate şi înregistrate extracontabil, reprezentând nivelul cu care, dupã caz, trebuie corectate valorile expunerilor din credite/plasamente în scopul stabilirii valorii la care acestea urmeazã a fi luate în calcul în vederea determinãrii indicatorilor prudenţiali ai împrumutãtorului în calculul cãrora este necesarã utilizarea valorii nete a acestor expuneri, şi în funcţie de care se stabileşte suma totalã care urmeazã a fi dedusã din fondurile proprii ale împrumutãtorului în vederea determinãrii nivelului total al acestora;
    q) activ financiar reprezentând credit/plasament - resursã controlatã de împrumutãtori ca rezultat al unor evenimente trecute şi de la care sunt aşteptate beneficii economice viitoare şi care are un cost/o valoare care poate fi evaluat(ã) în mod credibil şi care corespunde totodatã prevederilor lit. n);
    r) valoarea brutã a activului financiar reprezentând credit/plasament - valoarea la care activul financiar este evaluat la data recunoaşterii iniţiale minus rambursãrile de principal, plus sau minus amortizarea cumulatã, utilizând metoda dobânzii efective, a oricãrei diferenţe dintre valoarea iniţialã şi valoarea la scadenţã;
    s) ajustãri pentru deprecierea creditelor/plasamentelor - ajustãri pentru depreciere determinate potrivit Standardelor internaţionale de raportare financiarã (IFRS), înregistrate în contabilitate în conturile prevãzute la secţiunea a 4-a "Ajustãri pentru deprecierea creditelor/plasamentelor" din anexa nr. 1;
    t) ajustare pentru depreciere alocatã unui activ financiar reprezentând credit/plasament - ajustarea IFRS pentru deprecieri identificate la nivel individual pe fiecare activ financiar reprezentând credit/plasament sau, dupã caz, ajustãri IFRS pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare/ajustãri colective pentru pierderi generate, dar neidentificate, alocate pe fiecare activ financiar reprezentând credit/plasament;
    u) fonduri proprii - au semnificaţia prevãzutã de Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, republicat.
    ART. 3
    (1) Normele interne ale împrumutãtorilor, la care se face referire în prezentul regulament, se constituie ca un singur act normativ.
    (2) Normele interne prevãzute la alin. (1) se aprobã, în cazul împrumutãtorilor care nu sunt organizaţii cooperatiste, de cãtre organele cu funcţie de conducere ale acestora, iar în cazul organizaţiilor cooperatiste de credit, de cãtre organele cu funcţie de conducere ale caselor centrale.
    (3) În vederea aplicãrii, normele interne ale împrumutãtorilor trebuie validate de Banca Naţionalã a României - Direcţia supraveghere.
    ART. 4
    Pentru scopurile prezentului regulament, entitãţile reprezentând persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, precum şi cele reprezentând asociaţii, fundaţii sau alte entitãţi fãrã scop patrimonial se asimileazã persoanelor juridice.

    CAP. II
    Performanţa financiarã a debitorilor

    ART. 5
    (1) În scopul realizãrii operaţiunii de clasificare a creditelor/plasamentelor, împrumutãtorii urmãresc sã dispunã de o imagine cât mai fidelã, la momentul respectiv, a performanţei financiare a debitorilor lor.
    (2) Performanţa financiarã a debitorilor se încadreazã în categorii care se noteazã de la A la E, în ordinea descrescãtoare a calitãţii acesteia.
    (3) Pentru scopurile prevãzute la alin. (1), împrumutãtorii utilizeazã date cât mai relevante, certe, exacte şi actuale, pe care le prelucreazã cu ajutorul unor metodologii de evaluare adecvate.
    (4) Frecvenţa cu care sunt prelucrate datele trebuie sã fie, de asemenea, adecvatã scopului urmãrit. Categoria de performanţã financiarã a debitorilor, persoane juridice, se determinã cel puţin de douã ori pe an.
    (5) Categoria de performanţã financiarã a debitorilor, persoane fizice/juridice, determinatã la un moment dat se menţine pânã la urmãtoarea reevaluare.
    ART. 6
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 5, împrumutãtorii încadreazã instituţiile de credit direct în categoria A de performanţã financiarã.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 5, împrumutãtorii pot încadra debitorii care sunt entitãţi prevãzute în anexa nr. 2, altele decât instituţiile de credit şi fondurile de garantare a creditelor (FGC) din România, direct în categoria A de performanţã financiarã.
    (3) Evaluarea performanţei financiare a unui debitor, persoanã fizicã, se realizeazã potrivit normelor interne ale împrumutãtorilor, cu respectarea prevederilor art. 5.
    (4) Evaluarea performanţei financiare a unui debitor, persoanã juridicã, se realizeazã potrivit normelor interne ale împrumutãtorilor, cu respectarea prevederilor art. 5, pe bazã de punctaj atribuit unor factori cantitativi şi calitativi. Factorii cantitativi se referã în principal la urmãtorii indicatori, acolo unde aceştia pot fi determinaţi: lichiditate, solvabilitate, profitabilitate şi risc, inclusiv riscul valutar. Factorii calitativi se referã cel puţin la aspecte legate de modul de administrare a entitãţii analizate, de calitatea acţionariatului, de garanţiile primite (altele decât cele care sunt acceptate la diminuarea expunerii faţã de debitor), de condiţiile de piaţã în care aceasta îşi desfãşoarã activitatea.
    (5) Fãrã a aduce atingere prevederilor art. 5, indicatorii prevãzuţi la alineatul precedent se determinã în principal pe baza datelor cuprinse în situaţiile financiare ale debitorului.
    (6) În cazul în care împrumutãtorii se gãsesc în imposibilitatea de a evalua performanţa financiarã a unui debitor, persoanã juridicã, aceasta se încadreazã direct în categoria E.
    (7) În situaţia în care expunerile faţã de un debitor din afara sectorului instituţiilor de credit, reprezentând credite din categoria activelor-problemã, au fãcut în cursul perioadei de la ultima operaţiune de clasificare obiectul unor operaţiuni de înlocuire care au avut ca rezultat credite care în urma evaluãrii au rãmas în continuare, dupã înlocuire, în categoria activelor-problemã, şi care au implicat diminuarea serviciului datoriei, împrumutãtorii reevalueazã, pentru scopurile urmãtoarei operaţiuni de clasificare, performanţa financiarã a debitorului, în condiţii mai stricte faţã de cele avute în vedere anterior acestor operaţiuni, prin revizuirea corespunzãtoare a factorilor cantitativi şi/sau calitativi.

    CAP. III
    Diminuarea expunerilor pe baza garanţiilor

    ART. 7
    Pentru scopurile aplicãrii prevederilor prezentului capitol, împrumutãtorii asigurã îndeplinirea cerinţelor prevãzute în cap. V "Cerinţe de naturã informaţionalã", referitoare la garanţii.
    ART. 8
    Garanţiile care pot fi luate în considerare de cãtre împrumutãtori în vederea diminuãrii expunerii faţã de debitor sunt cele din tabelul prevãzut în anexa nr. 2, precum şi alte garanţii reale, în conformitate cu normele interne ale împrumutãtorilor. Gajul general, garanţiile constituite asupra bunurilor viitoare*1), precum şi titlurile emise de debitor sau de cãtre orice entitate din grupul din care acesta face parte nu pot fi luate în considerare de cãtre împrumutãtori în vederea diminuãrii expunerii faţã de debitor.
---------
    *1) Garanţiile pe bunuri viitoare nu produc efecte decât din momentul în care debitorul obţine proprietatea asupra bunurilor şi, în consecinţã, nu pot fi luate în considerare în scopul diminuãrii expunerilor (de exemplu, garanţiile reprezentate de cesionarea încasãrilor din creanţe viitoare).

    ART. 9
    Garanţiile care au ca obiect drepturi de creanţã pot fi luate în considerare în vederea diminuãrii expunerii faţã de debitor numai în condiţiile în care sunt îndeplinite cerinţele legale în vigoare privind garanţiile reale mobiliare.
    ART. 10
    Poliţele de asigurare care au ca obiect garantarea/preluarea riscului de neplatã se asimileazã scrisorilor de garanţie emise de instituţiile de credit şi, în consecinţã, pot fi luate în considerare de împrumutãtori în calitate de diminuator de risc de credit, în situaţia în care sunt îndeplinite concomitent urmãtoarele condiţii:
    a) au caracteristici similare celor impuse scrisorilor de garanţie emise de instituţiile de credit (care trebuie sã fie directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate);
    b) riscul de credit a fost transferat în afara grupului împrumutãtorului prin intermediul operaţiunilor de asigurare/reasigurare încheiate cu societãţi de asigurare/reasigurare, iar societãţile de asigurare/reasigurare din afara grupului, care au preluat riscul, respectã cerinţele prevãzute de standardele comunitare în materie (sau de standarde aplicabile societãţilor de asigurare/reasigurare, pe care, în urma analizei efectuate, împrumutãtorul le considerã în mod justificat echivalente standardelor comunitare). În cazul în care riscul de credit a fost parţial transferat, calitatea de diminuator de risc de credit a poliţei de asigurare poate fi luatã în considerare numai pentru partea transferatã;
    c) normele interne ale împrumutãtorului prevãd un coeficient de maximum 0,8 pentru deducerea din expunerea acestuia faţã de debitor, precum şi modalitatea de determinare a calitãţii societãţilor de asigurare/reasigurare emitente şi a nivelului coeficienţilor pentru fiecare astfel de emitent/categorie de emitenţi.
    ART. 11
    (1) Garanţiile directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate acordate de fondurile de garantare a creditelor (FGC) din România prin intermedierea resurselor alocate în acest sens de autoritãţile centrale şi pentru care acestea îşi asumã rãspunderea pot fi considerate garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate emise de stat*2), dacã:
----------
    *2) Garanţiile directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate emise de stat au, potrivit tabelului prevãzut în anexa nr. 2, un coeficient de deducere de maximum 1.

    a) fondurile alocate sunt efectiv transferate FGC de autoritãţile centrale; şi
    b) FGC demonstreazã împrumutãtorului cã dispun de o gestiune care sã evidenţieze distinct respectivele fonduri, iar acestea sunt utilizate doar pentru garantarea riscurilor aferente.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplicã numai în condiţiile în care împrumutãtorul dispune de documentaţia care sã ateste îndeplinirea cerinţelor prevãzute.
    ART. 12
    (1) În scopul determinãrii valorii cu care se diminueazã efectiv sumele reprezentând expuneri din credite/plasamente, sumele înregistrate în contabilitate, aferente garanţiilor eligibile, se ajusteazã prin aplicarea de coeficienţi stabiliţi de împrumutãtor, rezultatul urmând a fi limitat la nivelul sumelor garantate.
    (2) Fãrã a aduce atingere prevederilor art. 13 şi 14, valoarea coeficienţilor poate fi cuprinsã, în cazul garanţiilor din cadrul tabelului din anexa nr. 2, între zero şi valoarea maximã prevãzutã în tabel, iar în cazul celorlalte garanţii eligibile, între 0 şi 1.
    (3) Valoarea efectivã a coeficienţilor se stabileşte, pentru fiecare categorie/caz, prin norme interne, pe baza unei documentaţii de fundamentare, aflatã la dispoziţia împrumutãtorului.
    ART. 13
    (1) Garanţiile aferente expunerilor reprezentând principalul creditelor/plasamentelor clasificate în categoria "pierdere", în cazul cãrora serviciul datoriei este mai mare de 90 de zile şi/sau în cazul cãrora au fost iniţiate proceduri judiciare, se ajusteazã cu coeficienţi a cãror valoare nu poate fi mai mare de 0,25.
    (2) Garanţiile aferente expunerilor reprezentând creanţe ataşate şi sume de amortizat aferente creditelor/plasamentelor de la alin. (1) nu se iau în considerare, coeficientul care se aplicã sumelor aferente respectivelor garanţii având valoarea zero.
    ART. 14
    Prin derogare de la dispoziţiile art. 13, garanţiile prevãzute la poziţiile 1-4, 7 şi 8 din tabelul din anexa nr. 2 se ajusteazã cu coeficienţi a cãror valoare nu poate fi mai mare de 0,5.

    CAP. IV
    Clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustãrilor prudenţiale de valoare

    ART. 15
    Pentru scopurile aplicãrii prevederilor prezentului capitol, împrumutãtorii asigurã îndeplinirea cerinţelor prevãzute în cap. V.
    ART. 16
    (1) Expunerile din credite înregistrate de împrumutãtori faţã de debitorii din afara sectorului instituţiilor de credit se clasificã în urmãtoarele categorii:
    a) standard;
    b) în observaţie;
    c) substandard;
    d) îndoielnic;
    e) pierdere.
    (2) Expunerile din credite/plasamente, înregistrate de împrumutãtori faţã de instituţiile de credit, se clasificã numai în categoria "standard" sau "pierdere".
    ART. 17
    Expunerile din credite/plasamente, înregistrate de împrumutãtori faţã de un anumit debitor, se încadreazã într-o singurã categorie de clasificare, pe baza principiului declasãrii prin contaminare, respectiv prin luarea în considerare a celei mai slabe dintre categoriile individuale de clasificare.
    ART. 18
    Operaţiunile acoperite, integral şi pe toatã durata desfãşurãrii acestora, cu garanţie realã reprezentând depozit colateral plasat la împrumutãtor, pot fi excluse din portofoliul operaţiunilor care fac obiectul clasificãrii şi determinãrii ajustãrilor prudenţiale de valoare. Opţiunea se exercitã în mod unitar pentru toate operaţiunile de acest tip aflate în portofoliu.
    ART. 19
    Pentru scopurile prezentului capitol, se parcurg urmãtoarele etape:
    a) identificarea din cadrul sumelor înregistrate în conturile de credite/plasamente a tuturor extraselor reprezentând expuneri din operaţiuni derulate cu un anumit debitor şi, pentru fiecare dintre aceste expuneri, identificarea celorlalte atribute necesare pentru realizarea operaţiunilor privind clasificarea creditelor/plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustãrilor prudenţiale de valoare;
    b) clasificarea acestor expuneri prin aplicarea simultanã a urmãtoarelor criterii:
    1. serviciul datoriei;
    2. performanţa financiarã;
    3. iniţierea de proceduri judiciare.
    Corespondenţa dintre criterii şi categoriile de clasificare este prevãzutã în tabelele nr. 1.A şi 1.B din anexa nr. 3;
    c) reclasificarea acestor expuneri, într-o singurã categorie, pe baza principiului declasãrii prin contaminare;
    NOTĂ:
    Pentru scopuri de optimizare, ultimele douã etape pot fi integrate într-o singurã etapã care sã asigure direct încadrarea globalã a expunerilor respective, fãrã a se mai stabili categorii individuale de clasificare.
    d) pentru fiecare dintre aceste expuneri:
    1. determinarea ajustãrii prudenţiale de valoare aferente:
    1.1. etapã cu caracter opţional - diminuarea valorii expunerii în conformitate cu prevederile cap. III "Diminuarea expunerilor pe baza garanţiilor";
    1.2. aplicarea coeficientului de ajustare prudenţialã asupra sumei rezultate dupã etapa prevãzutã la subpct. 1.1; corespondenţa dintre categoriile de clasificare şi coeficienţii de ajustare prudenţialã este prevãzutã în tabelul nr. 2 din anexa nr. 3;
    e) pentru fiecare dintre grupele de expuneri care împreunã constituie un activ financiar reprezentând credit/plasament:
    1. determinarea ajustãrii prudenţiale de valoare aferente prin agregarea ajustãrilor prudenţiale de valoare corespunzãtoare, determinate la etapa prevãzutã la lit. d);
    2. determinarea ajustãrii pentru depreciere alocate activului financiar reprezentând credit/plasament, prin luarea în considerare a uneia dintre urmãtoarele valori:
    2.1. valoarea ajustãrii determinatã potrivit IFRS şi înregistratã în contabilitate în conturile de ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual prevãzute la secţiunea a 4-a din anexa nr. 1;
    2.2. valoarea ajustãrii determinatã prin aplicarea procentului de ajustare colectivã la valoarea brutã a fiecãrui activ financiar din cadrul fiecãrui grup de active financiare; procentul de ajustare colectivã este calculat ca raport între valoarea ajustãrilor constituite, potrivit IFRS, la nivelul fiecãrui grup de active financiare pentru care nu au fost constituite ajustãri pentru depreciere la nivel individual - înregistratã în conturile de ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare şi de ajustãri colective pentru pierderi generate, dar neidentificate, prevãzute la secţiunea a 4-a din anexa nr. 1 - şi valoarea contabilã brutã totalã a activelor financiare din grupul respectiv;
    3. stabilirea valorii la care expunerile reprezentând credite/plasamente urmeazã a fi luate în calcul în scopul determinãrii indicatorilor prudenţiali în calculul cãrora este necesarã utilizarea valorii nete a acestor expuneri. Valoarea se stabileşte prin deducerea din valoarea expunerii a valorii maxime dintre suma aferentã ajustãrii prudenţiale de valoare, determinatã pe baza prezentei metodologii la etapa prevãzutã la lit. e) pct. 1 şi cea aferentã ajustãrii pentru depreciere alocate activului financiar reprezentând credit/plasament, determinatã pe baza înregistrãrilor din contabilitatea împrumutãtorului la etapa prevãzutã la lit. e) pct. 2;
    4. stabilirea sumei totale care urmeazã a fi dedusã din fondurile proprii ale împrumutãtorului în vederea determinãrii nivelului total al acestora. Suma totalã se stabileşte prin determinarea şi agregarea diferenţei pozitive dintre suma aferentã ajustãrii prudenţiale de valoare, determinatã pe baza prezentei metodologii la etapa prevãzutã la lit. e) pct. 1, şi cea aferentã ajustãrii pentru depreciere alocate activului financiar reprezentând credit/plasament, determinatã pe baza înregistrãrilor din contabilitatea împrumutãtorului la etapa prevãzutã la lit. e) pct. 2;
    f) reluarea etapelor anterioare pentru toţi ceilalţi debitori faţã de care împrumutãtorul înregistreazã expuneri din credite/plasamente.
    ART. 20
    În cazul împrumutãtorilor care aplicã prevederile prezentului regulament numai pentru o parte dintre expunerile din categoria creditelor/plasamentelor, aceştia vor aplica prevederile art. 19 în mod corespunzãtor.
    ART. 21
    (1) Calculele se efectueazã în echivalent lei, pentru acest scop fiind utilizate cursurile de schimb prevãzute în lista comunicatã de Banca Naţionalã a României în ziua pentru care se întocmesc raportãrile aferente, în baza prevederilor cap. VI "Cerinţe de raportare".
    (2) În cazul în care ultima zi a termenului de întocmire a raportãrilor prevãzute la alin. (1) este o zi nelucrãtoare, cursurile de schimb utilizate vor fi cele comunicate de Banca Naţionalã a României în ultima zi lucrãtoare anterioarã acesteia.

    CAP. V
    Cerinţe de naturã informaţionalã

    ART. 22
    Pentru scopurile aplicãrii prezentului regulament, împrumutãtorii trebuie sã dispunã de metode adecvate de organizare a informaţiei şi de proceduri care sã asigure îndeplinirea cerinţelor necesare realizãrii obiectivelor prevãzute la art. 1 alin. (2). În particular, printre cerinţele a cãror îndeplinire trebuie asiguratã de metodele şi procedurile menţionate, împrumutãtorii trebuie sã aibã în vedere urmãtoarele cerinţe*1):
---------
    *1) Cerinţele cu privire la garanţii sunt obligatorii numai în cazurile în care garanţiile se utilizeazã în scopul diminuãrii expunerilor.

    a) identificarea tuturor debitorilor faţã de care împrumutãtorul înregistreazã expuneri din credite/plasamente şi a tuturor operaţiunilor, reprezentând credite/plasamente şi garanţii aferente, desfãşurate cu fiecare dintre aceştia;
    b) identificarea din cadrul sumelor înregistrate în conturile de credite/plasamente, în conturile de garanţii şi în conturile în care sunt înregistrate ajustãrile pentru deprecierea creditelor/plasamentelor, prevãzute în anexa nr. 1, a tuturor extraselor aferente unei anumite operaţiuni;
    c) identificarea/determinarea, pentru fiecare dintre extrasele de la lit. b), a tuturor atributelor necesare pentru realizarea operaţiunilor privind clasificarea creditelor/plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustãrilor prudenţiale de valoare, cum ar fi, de exemplu: serviciul datoriei, categoria de performanţã financiarã a debitorului, dacã s-au iniţiat sau nu proceduri judiciare - în cazul extraselor din conturile de credite/plasamente - sau coeficientul de ajustare - în cazul extraselor din conturile de garanţii.
    ART. 23
    Împrumutãtorii au obligaţia sã dispunã de metode adecvate de organizare şi conservare a informaţiei, precum şi de proceduri care sã permitã verificarea datelor primare şi a modului în care acestea au fost prelucrate pentru scopurile prezentului regulament.

    CAP. VI
    Cerinţe de raportare

    ART. 24
    (1) Fãrã a aduce atingere prevederilor alin. (3), împrumutãtorii raporteazã periodic Bãncii Naţionale a României situaţii aferente aplicãrii prezentului regulament.
    (2) Forma şi conţinutul situaţiilor de la alin. (1), precum şi frecvenţa şi modalitãţile de transmitere a acestora se stabilesc prin ordin emis de Banca Naţionalã a României.
    (3) La solicitarea Bãncii Naţionale a României, împrumutãtorii raporteazã orice altã situaţie aferentã aplicãrii prezentului regulament.

    CAP. VII
    Sancţiuni şi dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 25
    Nerespectarea prezentului regulament atrage aplicarea mãsurilor şi/sau a sancţiunilor prevãzute la art. 226 şi 229 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 26
    (1) Împrumutãtorii aplicã metodologia prevãzutã în cap. IV "Clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustãrilor prudenţiale de valoare", începând cu data de 1 ianuarie 2012.
    (2) Pânã la data prevãzutã la alin. (1), împrumutãtorii au obligaţia de a se conforma prevederilor art. 3 alin. (3), privind validarea normelor interne de cãtre Direcţia supraveghere din cadrul Bãncii Naţionale a României.
    (3) La data prevãzutã la alin. (1), prevederile Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Ordinului Bãncii Naţionale a României nr. 5/2009 privind raportarea situaţiilor referitoare la clasificarea expunerilor din credite/plasamente şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 30 aprilie 2009, aplicabile instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, se abrogã.
    ART. 27
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul regulament.
    ART. 28
    Prezentul regulament se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare începând cu prima zi din luna imediat urmãtoare celei în care a avut loc publicarea.

                 p. Preşedintele Consiliului de administraţie
                         al Bãncii Naţionale a României,
                                Florin Georgescu

    Bucureşti, 6 septembrie 2011.
    Nr. 11.


    ANEXA 1

    SECŢIUNEA 1
    Credite

    1. credite acordate debitorilor din afara sectorului instituţiilor de credit
    20111 - Scont (extras)
    2017 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    20112 - Factoring cu recurs (extras)
    2017 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    20119 - Alte creanţe comerciale [extras*1)]
------------
    *1) Extrasul nu conţine operaţiunile fãrã recurs, acestea nefiind asimilabile, pentru scopurile aplicãrii prezentului regulament, operaţiunilor de creditare.

    2017 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    20211 - Utilizãri din deschideri de credite permanente
    2027 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    20212 - Credit global de exploatare
    2027 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    20213 - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor
    2027 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    20219 - Alte credite de trezorerie
    2027 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    20311 - Credite de consum pentru nevoi personale
    2037 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    20312 - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri
    2037 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    2032 - Vânzãri în rate
    2037 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    2041 - Credite pentru import
    2047 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    2042 - Credite pentru export
    2047 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    2051 - Credite pentru finanţarea stocurilor
    2057 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    2052 - Credite pentru echipamente
    2057 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    20611 - Credite ipotecare
    2067 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    20619 - Alte credite pentru investiţii imobiliare
    2067 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    2091 - Alte credite acordate clientelei
    2097 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor financiare
    2317 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    2312 - Credite la termen acordate instituţiilor financiare
    2317 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    2431 - Operaţiuni reverse repo de pe o zi pe alta
    2437 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    2432 - Operaţiuni reverse repo la termen
    2437 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    2433 - Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta
    2437 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    2434 - Titluri luate cu împrumut la termen
    2437 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    2511 - Conturi curente (solduri debitoare)
    25171 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    2611 - Valori de recuperat (extras)
    2617 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    2811 - Creanţe restante nedepreciate (extras)
    2817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    2821 - Creanţe depreciate (extras)
    2827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    4711 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizãri necorporale (extras)
    4717 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    4712 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizãri corporale (extras)
    4717 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    4713 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu alte active (extras)
    4717 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    4811 - Creanţe restante nedepreciate (extras)
    4817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    4821 - Creanţe depreciate (extras)
    4827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

    2. credite acordate instituţiilor de credit
    1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor de credit
    1417 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    1412 - Credite la termen acordate instituţiilor de credit
    1417 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    1521 - Operaţiuni reverse repo de pe o zi pe alta
    1527 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    1522 - Operaţiuni reverse repo la termen
    1527 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    1523 - Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta
    1527 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    1524 - Titluri luate cu împrumut la termen
    1527 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    1611 - Valori de recuperat (extras)
    1617 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    17411 - Credite de pe o zi pe alta acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
    17417 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    17412 - Credite la termen acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
    17417 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    17611 - Valori de recuperat (extras)
    17617 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    17811 - Creanţe restante nedepreciate (extras)
    17817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    17821 - Creanţe depreciate (extras)
    17827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    1811 - Creanţe restante nedepreciate (extras)
    1817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    1821 - Creanţe depreciate (extras)
    1827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    20111 - Scont (extras)
    2017 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    20112 - Factoring cu recurs (extras)
    2017 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    20119 - Alte creanţe comerciale [extras*1)]
---------
    *1) Extrasul nu conţine operaţiunile fãrã recurs, acestea nefiind asimilabile, pentru scopurile aplicãrii prezentului regulament, operaţiunilor de creditare.

    2017 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    2811 - Creanţe restante nedepreciate (extras)
    2817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    2821 - Creanţe depreciate (extras)
    2827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    4711 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizãri necorporale (extras)
    4717 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    4712 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizãri corporale (extras)
    4717 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    4713 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu alte active (extras)
    4717 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    4811 - Creanţe restante nedepreciate (extras)
    4817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    4821 - Creanţe depreciate (extras)
    4827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

    SECŢIUNEA a 2-a
    Plasamente

    1. plasamente constituite la instituţiile de credit
    121 - Conturi de corespondent la instituţii de credit (nostro)
    1271 - Creanţe ataşate (extras)
    1311 - Depozite la vedere la instituţii de credit
    1317 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    1312 - Depozite la termen la instituţii de credit
    1317 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    1314 - Depozite la instituţii de credit rambursabile dupã notificare
    1317 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    1711 - Cont curent la casa centralã
    17171 - Creanţe ataşate
    17311 - Depozite la vedere la casa centralã
    17317 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    17312 - Depozite la termen la casa centralã
    17317 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    17314 - Depozite la casa centralã rambursabile dupã notificare
    17317 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    17811 - Creanţe restante nedepreciate (extras)
    17817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    17821 - Creanţe depreciate (extras)
    17827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    1811 - Creanţe restante nedepreciate (extras)
    1817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)
    1821 - Creanţe depreciate (extras)
    1827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

    SECŢIUNEA a 3-a
    Garanţii

    1. garanţii personale şi reale
    1.1. din bilanţ
    1323 - Depozite colaterale ale instituţiilor de credit [extras*2)]
----------
    *2) Se referã la depozitele constituite în scop de garantare, asociate operaţiunilor de credit, şi nu la cele constituite pentru efectuarea unor plãţi ulterioare determinate.

    17323 - Depozite colaterale ale cooperativelor de credit afiliate [extras*3)]
---------
    *3) A se vedea nota de subsol anterioarã.

    25331 - Depozite pentru deschiderea de acreditive
    25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de garanţie
    25336 - Alte depozite colaterale [extras*1)]
-----------
    *1) A se vedea nota de subsol anterioarã.

    1.2. din afara bilanţului
    912 - Garanţii primite de la instituţii de credit
    914 - Garanţii primite de la clientelã
    9611 - Ipoteci imobiliare
    9612 - Gajuri cu deposedare
    9613 - Gajuri fãrã deposedare
    9619 - Alte garanţii primite
    972 - Alte angajamente primite [extras*2)]
-----------
    *2) Se referã la angajamentele de garantare primite, asociate operaţiunilor de credit.

    2. garanţii reale intrinseci
    9981 - Alte valori primite (extras)

    SECŢIUNEA a 4-a
    Ajustãri pentru deprecierea creditelor/plasamentelor

    1. aferente creditelor acordate debitorilor din afara sectorului instituţiilor de credit:
    291 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual (extras)
    292 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)
    293 - Ajustãri colective pentru pierderi generate, dar neidentificate (extras)
    4931 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual (extras)
    4932 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)
    4933 - Ajustãri colective pentru pierderi generate, dar neidentificate (extras)

    2. aferente creditelor acordate instituţiilor de credit:
    191 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual (extras)
    192 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)
    193 - Ajustãri colective pentru pierderi generate, dar neidentificate (extras)
    291 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual (extras)
    292 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)
    293 - Ajustãri colective pentru pierderi generate, dar neidentificate (extras)
    4931 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual (extras)
    4932 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)
    4933 - Ajustãri colective pentru pierderi generate, dar neidentificate (extras)

    3. aferente plasamentelor constituite la instituţiile de credit:
    191 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual (extras)
    192 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)
    193 - Ajustãri colective pentru pierderi generate, dar neidentificate (extras)


    ANEXA 2┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │ Tipul de garanţie │ Coeficientul │
│crt.│ │ maxim pentru │
│ │ │ deducere din │
│ │ │ expunerea │
│ │ │ împrumutã- │
│ │ │ torului faţã │
│ │ │ de debitor │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1.│Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate │ │
│ │ale administraţiei centrale a statului român sau ale │ │
│ │Bãncii Naţionale a României │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2.│Titluri emise de administraţia centralã a statului român │ │
│ │sau de Banca Naţionalã a României │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3.│Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate │ │
│ │ale administraţiilor centrale sau ale bãncilor centrale │ │
│ │din ţãrile din categoria A sau ale Comunitãţii Europene │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4.│Titluri emise de administraţiile centrale sau de bãncile │ │
│ │centrale din ţãrile din categoria A sau de Comunitatea │ │
│ │Europeanã │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5.│Depozite colaterale plasate la instituţia de credit │ │
│ │împrumutãtoare │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 6.│Certificate de depozit sau instrumente similare, emise │ │
│ │de instituţia de credit împrumutãtoare şi încredinţate │ │
│ │acesteia │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 7.│Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate │ │
│ │ale bãncilor de dezvoltare multilateralã │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 8.│Titluri emise de cãtre bãncile de dezvoltare multilateralã 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 9.│Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate │ │
│ │ale administraţiilor regionale sau ale autoritãţilor │ │
│ │locale din România │ 0,8 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 10.│Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate │ │
│ │ale instituţiilor de credit din România │ 0,8 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 11.│Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate │ │
│ │ale administraţiilor regionale sau ale autoritãţilor │ │
│ │locale din ţãrile din categoria A │ 0,8 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 12.│Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate │ │
│ │ale instituţiilor de credit din ţãrile din categoria A │ 0,8 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 13.│Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate │ │
│ │emise de fondurile de garantare a creditelor (FGC) din │ │
│ │România │ 0,5 │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘
    ANEXA 3


    Tabelul nr. 1.A - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite, înregistrate de împrumutãtori faţã de debitorii din afara sectorului instituţiilor de credit


┌─────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ . Performanţa│ │ │ │ │ │
│ . financiarã │ │ │ │ │ │
│ . │ A │ B │ C │ D │ E │
│ . │ │ │ │ │ │
│Serviciul . │ │ │ │ │ │
│datoriei . │ │ │ │ │ │
│ . │ │ │ │ │ ├────────────┐
│ 0-15 zile │ Standard/ │În observaţie/│ Substandard/│ Îndoielnic/ │ Pierdere/ │Nu s-au │
│ │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │iniţiat │
├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤proceduri /│
│ 16-30 de zile │În observaţie/│ Substandard/ │ Îndoielnic/ │ /Pierdere │ /Pierdere │judiciare / │
│ │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ / │
├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ / │
│ 31-60 de zile │ Substandard/ │ Îndoielnic/ │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ / │
│ │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ / │
├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ / │
│ 61-90 de zile │ Îndoielnic/ │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ / │
│ │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ / S-au │
├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ / iniţiat│
│ minimum │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ / proceduri│
│ 91 de zile │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │/ judiciare│
└─────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┘    Tabelul nr. 1.B - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite/plasamente, înregistrate de împrumutãtori faţã de instituţiile de credit


┌─────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│ . Performanţa financiarã│ │
│ . │ │
│ . │ │
│Serviciul datoriei . │ A │
├──────────────────┬──────────────────┤ │
│ Bãnci │ Organizaţii │ │
│ │ cooperatiste │ │
│ │ de credit │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┐
│ │ │Standard / │Nu s-au / │
│ 0-7 │ 0-30 │ / │iniţiat / │
│ zile lucrãtoare │de zile lucrãtoare│ / │proceduri / │
│ │ │ / Pierdere│judiciare / │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ / │
│ │ │Pierdere / │ / S-au│
│ minimum │ minimum │ / │ / iniţiat│
│8 zile lucrãtoare │31 zile lucrãtoare│ / │ /proceduri│
│ │ │ / Pierdere│ / judiciare│
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴────────────────┘    Tabelul nr. 2 - Coeficienţi de ajustare prudenţialã aferenţi categoriilor de clasificare


┌────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ . Coeficienţi│ │ │
│ . de ajustare│ Credite înregistrate │ │
│ . prudenţialã│ în valutã sau indexate │ Credite*)/plasamente │
│ . │ la cursul unei valute, │ │
│ . │ acordate debitorilor, │ │
│Categorii de . │ persoane fizice, expuşi │ │
│clasificare . │ la riscul valutar │-------- │
│a creditelor/ . │ │ *) Altele decât cele │
│plasamentelor . │ │ din coloana precedentã. │
├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ Standard │ 0,07 │ 0 │
├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ În observaţie │ 0,08 │ 0,05 │
├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ Substandard │ 0,23 │ 0,2 │
├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ Îndoielnic │ 0,53 │ 0,5 │
├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ Pierdere │ 1 │ 1 │
└────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┘                                    --------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice