Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 10 din 18 iunie 2009  privind raportarea tranzactiilor efectuate prin conturile de corespondent si abrogarea unor acte normative care impun restrictii in utilizarea acestor conturi    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT nr. 10 din 18 iunie 2009 privind raportarea tranzactiilor efectuate prin conturile de corespondent si abrogarea unor acte normative care impun restrictii in utilizarea acestor conturi

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 1 iulie 2009
REGULAMENT nr. 10 din 18 iunie 2009
privind raportarea tranzacţiilor efectuate prin conturile de corespondent şi abrogarea unor acte normative care impun restricţii în utilizarea acestor conturi
EMITENT: BANCA NAŢIONALÃ A ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 1 iulie 2009


Având în vedere prevederile <>art. 2 alin. (2) lit. b) şi ale <>art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României, ale <>art. 405 lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul <>art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 şi al <>art. 405 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Banca Naţionalã a României adoptã prezentul regulament.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentul regulament se aplicã instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit strãine, denumite în continuare instituţii de credit.
ART. 2
În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) aranjament de cont de corespondent - aranjament de platã în care o instituţie de credit, denumitã corespondent, deschide în evidenţele sale un cont pentru altã instituţie de credit, denumitã repondent, şi furnizeazã repondentului, prin intermediul acestui cont, servicii constând în executarea de plãţi şi alte servicii conexe. Aranjamentele de cont de corespondent prin care instituţiile de credit îşi furnizeazã reciproc servicii de plãţi şi alte servicii implicã utilizarea conturilor de corespondent de tip cont nostro şi/sau cont loro;
b) cont nostro - contul deschis în evidenţele instituţiei corespondent pe numele repondentului;
c) cont loro - contul deschis în evidenţele instituţiei corespondent pe numele repondentului; din perspectiva repondentului acest cont este un cont "nostro";
d) credit intraday - credit acordat de cãtre corespondent repondentului pe parcursul zilei de operare a respectivului corespondent, a cãrui rambursare trebuie sã aibã loc cel mai târziu la sfârşitul zilei de operare în care a fost acordat creditul;
e) credit overdraft - credit acordat de cãtre corespondent repondentului, a cãrui scadenţã este dupã sfârşitul zilei de operare a respectivului corespondent urmãtoare celei în care a fost acordat creditul, precum şi credite intraday nerambursate şi transformate în credite overdraft;
f) credit overnight - credit acordat de cãtre corespondent repondentului, a cãrui scadenţã este stabilitã de cãtre corespondent, dar nu mai târziu de sfârşitul zilei de operare a corespondentului urmãtoare celei în care a fost acordat creditul;
g) zi de operare - zi calendaristicã pe durata cãreia se furnizeazã servicii de corespondent bancar, conform programului stabilit prin aranjamentul de cont de corespondent.
ART. 3
(1) Instituţiile de credit pot încheia aranjamente de cont de corespondent în lei.
(2) În cazul aranjamentelor de cont de corespondent în lei încheiate între instituţiile de credit participante la sistemele de plãţi din România, instituţiile de credit care au calitatea de corespondent au obligaţia raportãrii datelor statistice conform anexei nr. 1, individual, pe fiecare repondent.
(3) În cazul aranjamentelor de cont de corespondent în lei încheiate între instituţii de credit participante la sistemele de plãţi din România şi instituţii de credit care nu au aceastã calitate, instituţiile de credit participante la sistemele de plãţi au obligaţia raportãrii datelor statistice, conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantã din prezentul regulament, individual, pe fiecare repondent, respectiv corespondent.
ART. 4
Raportarea datelor statistice se efectueazã trimestrial, în conformitate cu anexele la prezentul regulament, în termen de 15 zile de la data încheierii fiecãrui trimestru.
ART. 5
Datele statistice vor fi raportate Bãncii Naţionale a României prin intermediul Sistemului informatic de raportare - SIRBNR, cu respectarea prevederilor <>Normei Bãncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare cãtre Banca Naţionalã a României, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. II
Dispoziţii finale

ART. 6
Prezentul regulament se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 7
Pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament se aplicã mãsuri de remediere şi sancţiuni conform prevederilor titlului VI <>cap. II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 8
La data intrãrii în vigoare a prezentului regulament se abrogã <>art. 11, 12, 13 şi 14 din Circulara Bãncii Naţionale a României nr. 11/1995 privind organizarea participãrii la activitatea de compensare multilateralã a plãţilor interbancare pe suport hârtie, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 26 aprilie 1995, cu modificãrile ulterioare, <>Circulara Bãncii Naţionale a României nr. 25/1995 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 8 septembrie 1995, <>Ordinul Bãncii Naţionale a României nr. 260/1995 privind sancţiunile în cazul nerespectãrii de cãtre societãţile bancare a dispoziţiilor privind închiderea conturilor de corespondent, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 11 mai 1995, şi <>art. 4 din Circulara Bãncii Naţionale a României nr. 23/1996 privind procedurile de decontare ale Bãncii Naţionale a României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 24 octombrie 1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

p. Preşedintele
Consiliului de administraţie
al Bãncii Naţionale a României,
Florin Georgescu


Bucureşti, 18 iunie 2009.
Nr. 10.

ANEXA 1
┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│ Denumire corespondent │ Luna 1 │ Luna 2 │ Luna 3 │
│ Denumire repondent ├────┬────┬───┬────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │Ziua│Ziua│...│Ziua│Ziua│Ziua│...│Ziua│Ziua│Ziua│...│Ziua│
│ │de │de │ │de │de │de │ │de │de │de │ │de │
│ │ope-│ope-│ │ope-│ope-│ope-│ │ope-│ope-│ope-│ │ope-│
│ │rare│rare│ │rare│rare│rare│ │rare│rare│rare│ │rare│
│ │ 1 │ 2 │ │ n │ 1 │ 2 │ │ n 𗈕 │ 2 │ │ n │
├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┤
𗈕.1. Numãrul încasãrilor denominate în monedã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionalã efectuate prin intermediul contului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│loro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈕.2. Valoarea încasãrilor denominate în monedã│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionalã efectuate prin intermediul contului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│loro (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┤
𗈖.1. Numãrul plãţilor denominate în monedã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionalã efectuate prin intermediul contului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│loro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈖.2. Valoarea plãţilor denominate în monedã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionalã efectuate prin intermediul contului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│loro (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┤
𗈗.1. Valoarea creditului intraday nerambursat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈗.2. Valoarea creditului overdraft (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈗.3 din care: valoarea creditului overnight │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┤
𗈘.1. Valoarea depozitelor denominate în monedã│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionalã (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈘.2. Valoarea depozitelor denominate în valute│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(mii RON)* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈘.3. Valoarea titlurilor de stat (mii RON)* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈘.4. Valoarea certificatelor de depozit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈘.5. Valoarea altor garanţii (mii RON)* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┤
𗈙.1. Limita de expunere intraday (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴───┴────┘


__________
* mii RON echivalent la cursul comunicat de Banca Naţionalã a României pentru ziua constituirii garanţiei.


Luna 1, luna 2 şi luna 3 reprezintã lunile din cadrul trimestrului pentru care se raporteazã.
Ziua de operare 1 reprezintã prima zi de operare din cadrul lunii pentru care se raporteazã.
Ziua de operare 2 reprezintã a doua zi de operare din cadrul lunii pentru care se raporteazã.
Ziua de operare n reprezintã ultima zi de operare din cadrul lunii pentru care se raporteazã.

┌────┬──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt.│Denumirea indicatorului │ Semnificaţia indicatorului │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈕.1.│Numãrul încasãrilor denominate în monedã │reprezintã numãrul total al încasãrilor denominate în │
│ │naţionalã efectuate prin intermediul │monedã naţionalã, decontate de corespondent în perioada│
│ │contului loro │de referinţã. │
│ │ │Se includ toate operaţiunile de creditare a contului │
│ │ │loro, indiferent de iniţiatorul operaţiunii [de │
│ │ │exemplu: transferuri de fonduri/plãţi în favoarea │
│ │ │repondentului (incluzând plãţi de dobânzi, comisioane, │
│ │ │speze, penalizãri etc.), transferuri de fonduri/plãţi │
│ │ │în favoarea clienţilor repondentului, constituiri de │
│ │ │garanţii, constituiri de depozite etc.]. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit corespondent care │
│ │ │gestioneazã contul loro. │
│ │ │Mãsurare: numãrul operaţiunilor de creditare. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈕.2.│Valoarea încasãrilor denominate în monedã │reprezintã valoarea totalã a încasãrilor denominate în │
│ │naţionalã efectuate prin intermediul │monedã naţionalã, decontate de corespondent în │
│ │contului loro │perioada de referinţã. │
│ │ │Se includ toate operaţiunile de creditare a contului │
│ │ │loro, indiferent de iniţiatorul operaţiunii [de │
│ │ │exemplu: transferuri de fonduri/plãţi în favoarea │
│ │ │repondentului (incluzând plãţi de dobânzi, comisioane, │
│ │ │speze, penalizãri etc.), transferuri de fonduri/plãţi │
│ │ │în favoarea clienţilor repondentului, constituiri de │
│ │ │garanţii, constituiri de depozite etc.]. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit corespondent care │
│ │ │gestioneazã contul loro. │
│ │ │Mãsurare: valoarea operaţiunilor de creditare. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈖.1.│Numãrul plãţilor denominate în monedã │reprezintã numãrul total al plãţilor denominate în │
│ │naţionalã efectuate prin intermediul │monedã naţionalã, decontate de corespondent în │
│ │contului loro │perioada de referinţã. │
│ │ │Se includ toate operaţiunile de debitare a contului │
│ │ │loro, indiferent de iniţiatorul operaţiunii [de │
│ │ │exemplu: transferuri de fonduri/plãţi din contul │
│ │ │repondentului (incluzând plãţi de dobânzi, comisioane, │
│ │ │speze, penalizãri etc.), executãri de garanţii şi │
│ │ │popriri, lichidãri depozite etc.]. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit corespondent care │
│ │ │gestioneazã contul loro. │
│ │ │Mãsurare: numãrul operaţiunilor de debitare. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈖.2.│Valoarea plãţilor denominate în monedã │reprezintã valoarea totalã a plãţilor denominate în │
│ │naţionalã efectuate prin intermediul │monedã naţionalã, decontate de corespondent în perioada│
│ │contului loro │de referinţã. │
│ │ │Se includ toate operaţiunile de debitare a contului │
│ │ │loro, indiferent de iniţiatorul operaţiunii (de │
│ │ │exemplu: transferuri de fonduri/plãţi din contul │
│ │ │repondentului (incluzând plãţi de dobânzi, comisioane, │
│ │ │speze, penalizãri etc.), executãri de garanţii şi │
│ │ │popriri, lichidãri depozite etc.]. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit corespondent care │
│ │ │gestioneazã contul loro. │
│ │ │Mãsurare: valoarea operaţiunilor de debitare. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈗.1.│Valoarea creditului intraday nerambursat │reprezintã valoarea creditului intraday denominat în │
│ │ │monedã naţionalã, acordat de corespondent repondentului│
│ │ │prin contul loro şi nerambursat, înregistrat la │
│ │ │sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit corespondent care │
│ │ │gestioneazã contul loro. │
│ │ │Mãsurare: valoarea creditului intraday nerambursat. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈗.2.│Valoarea creditului overdraft │reprezintã valoarea cumulatã a creditelor denominate în│
│ │ │monedã naţionalã, acordate de corespondent │
│ │ │repondentului prin contul loro, cu scadenţe mai mari │
│ │ │sau egale cu o zi şi nerambursate, înregistrate la │
│ │ │sfârşitul perioadei de referinţã, şi a creditelor │
│ │ │overdraft denominate în monedã naţionalã, rezultate din│
│ │ │transformarea creditelor intraday nerambursate │
│ │ │denominate în monedã naţionalã în credite overdraft │
│ │ │denominate în monedã naţionalã, înregistrate la │
│ │ │sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Se includ toate creditele nerambursate la sfârşitul │
│ │ │perioadei de referinţã, respectiv credite de tip │
│ │ │overnight şi credite cu scadenţe pânã la 12 luni, │
│ │ │inclusiv. │
│ │ │Nu se includ creditele intraday. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit corespondent care │
│ │ │gestioneazã contul loro. │
│ │ │Mãsurare: valoarea creditului overdraft. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈗.3.│Valoarea creditului overnight │reprezintã valoarea cumulatã a creditelor denominate în│
│ │ │monedã naţionalã, acordate de corespondent │
│ │ │repondentului prin contul loro, cu scadenţe egale cu o │
│ │ │zi şi nerambursate la sfârşitul perioadei de referinţã,│
│ │ │şi a creditelor overnight denominate în monedã │
│ │ │naţionalã, rezultate din transformarea creditelor │
│ │ │intraday nerambursate denominate în monedã naţionalã │
│ │ │în credite overnight denominate în monedã naţionalã, │
│ │ │înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Se includ toate creditele nerambursate la sfârşitul │
│ │ │perioadei de referinţã având scadenţe overnight. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit corespondent care │
│ │ │gestioneazã contul loro. │
│ │ │Mãsurare: valoarea creditului overnight. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈘.1.│Valoarea depozitelor denominate în monedã │reprezintã valoarea cumulatã a depozitelor denominate │
│ │naţionalã │în monedã naţionalã, constituite de repondent ca │
│ │ │garanţie a expunerilor prevãzute la pct. 3.1, 3.2 şi │
│ │ 𗈗.3, înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit corespondent care │
│ │ │gestioneazã contul loro. │
│ │ │Mãsurare: valoarea garanţiilor constituite sub formã │
│ │ │de depozite denominate în monedã naţionalã. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈘.2.│Valoarea depozitelor denominate în valute │reprezintã valoarea cumulatã a depozitelor denominate │
│ │ │în valute, constituite de repondent ca garanţie a │
│ │ │expunerilor prevãzute la pct. 3.1, 3.2 şi 3.3, │
│ │ │înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit corespondent care │
│ │ │gestioneazã contul loro. │
│ │ │Mãsurare: valoarea garanţiilor constituite sub formã │
│ │ │de depozite denominate în valute. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: toate monedele. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈘.3.│Valoarea titlurilor de stat │reprezintã valoarea cumulatã a titlurilor de stat emise│
│ │ │de Guvernul României, constituite de repondent ca │
│ │ │garanţie a expunerilor prevãzute la pct. 3.1, 3.2 şi │
│ │ 𗈗.3, înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Se includ toate titlurile de stat denominate în lei │
│ │ │şi/sau în valute, constituite de repondent ca garanţie │
│ │ │a expunerilor prevãzute la pct. 3.1, 3.2 şi 3.3, │
│ │ │înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit corespondent care │
│ │ │gestioneazã contul loro. │
│ │ │Mãsurare: valoarea garanţiilor constituite sub formã │
│ │ │de titluri de stat. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: toate monedele. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈘.4.│Valoarea certificatelor de depozit │reprezintã valoarea cumulatã a certificatelor de │
│ │ │depozit emise de Banca Naţionalã a României, │
│ │ │constituite de repondent ca garanţie a expunerilor │
│ │ │prevãzute la pct. 3.1, 3.2 şi 3.3, înregistrate la │
│ │ │sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit corespondent care │
│ │ │gestioneazã contul loro. │
│ │ │Mãsurare: valoarea garanţiilor constituite sub formã │
│ │ │de certificate de depozit. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈘.5.│Valoarea altor garanţii │reprezintã valoarea cumulatã a garanţiilor constituite │
│ │ │de repondent în vederea garantãrii expunerilor │
│ │ │prevãzute la pct. 3.1, 3.2 şi 3.3, altele decât cele │
│ │ │menţionate la pct. 4.1, 4.2, 4.3 şi 4.4, înregistrate │
│ │ │la sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Se includ: │
│ │ │a) acţiuni şi obligaţiuni emise de companii, regii │
│ │ │autonome, societãţi naţionale, companii naţionale şi │
│ │ │de societãţi cu capital majoritar de stat; │
│ │ │b) titluri de stat emise de autoritãţi publice │
│ │ │centrale, regionale şi locale; │
│ │ │c) alte instrumente financiare tranzacţionabile sau nu.│
│ │ │Raporteazã instituţia de credit corespondent care │
│ │ │gestioneazã contul loro. │
│ │ │Mãsurare: valoarea altor garanţii. │

│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: toate monedele. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈙.1.│Limita de expunere intraday │reprezintã limita de expunere a corespondentului faţã │
│ │ │de repondent, stabilitã de cãtre corespondent pentru │
│ │ │repondent, reprezentând valoarea maximã acceptatã a │
│ │ │debitului contului loro pe parcursul perioadei de │
│ │ │referinţã. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit corespondent care │
│ │ │gestioneazã contul loro. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
└────┴──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 2
┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│ Denumire corespondent │ Luna 1 │ Luna 2 │ Luna 3
│ Denumire repondent ├────┬────┬───┬────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │Ziua│Ziua│...│Ziua│Ziua│Ziua│...│Ziua│Ziua│Ziua│...│Ziua│
│ │de │de │ │de │de │de │ │de │de │de │ │de │
│ │ope-│ope-│ │ope-│ope-│ope-│ │ope-│ope-│ope-│ │ope-│
│ │rare│rare│ │rare│rare│rare│ │rare│rare│rare│ │rare│
│ │ 1 │ 2 │ │ n │ 1 │ 2 │ │ n 𗈕 │ 2 │ │ n │
├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┤
𗈕.1. Numãrul încasãrilor denominate în monedã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionalã efectuate prin intermediul contului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nostro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈕.2. Valoarea încasãrilor denominate în monedã│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionalã efectuate prin intermediul contului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nostro (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┤
𗈖.1. Numãrul plãţilor denominate în monedã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionalã efectuate prin intermediul contului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nostro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈖.2. Valoarea plãţilor denominate în monedã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionalã efectuate prin intermediul contului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nostro (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┤
𗈗.1. Valoarea creditului intraday nerambursat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈗.2. Valoarea creditului overdraft (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈗.3 din care: valoarea creditului overnight │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┤
𗈘.1. Valoarea depozitelor denominate în monedã│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionalã (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈘.2. Valoarea depozitelor denominate în valute│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(mii RON)* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈘.3. Valoarea titlurilor de stat (mii RON)* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈘.4. Valoarea certificatelor de depozit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈘.5. Valoarea altor garanţii (mii RON)* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┤
𗈙.1. Limita de expunere intraday (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴───┴────┘


________
* mii RON echivalent la cursul comunicat de Banca Naţionalã a României pentru ziua constituirii garanţiei.


Luna 1, luna 2 şi luna 3 reprezintã lunile din cadrul trimestrului pentru care se raporteazã.
Ziua de operare 1 reprezintã prima zi de operare din cadrul lunii pentru care se raporteazã.
Ziua de operare 2 reprezintã a doua zi de operare din cadrul lunii pentru care se raporteazã.
Ziua de operare n reprezintã ultima zi de operare din cadrul lunii pentru care se raporteazã.

┌────┬──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt.│Denumirea indicatorului │ Semnificaţia indicatorului │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈕.1.│Numãrul încasãrilor denominate în monedã │reprezintã numãrul total al încasãrilor denominate în │
│ │naţionalã efectuate prin intermediul │monedã naţionalã, decontate de corespondent în │
│ │contului nostro │perioada de referinţã. │
│ │ │Se includ toate operaţiunile de creditare a contului │
│ │ │nostro, indiferent de iniţiatorul operaţiunii [de │
│ │ │exemplu transferuri de fonduri/plãţi în favoarea │
│ │ │repondentului (incluzând plãţi de dobânzi, comisioane, │
│ │ │speze, penalizãri etc.), transferuri de fonduri/plãţi │
│ │ │în favoarea clienţilor repondentului, constituiri de │
│ │ │garanţii, constituiri de depozite etc.]. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit repondent. │
│ │ │Mãsurare: numãrul operaţiunilor de creditare. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈕.2.│Valoarea încasãrilor denominate în monedã │reprezintã valoarea totalã a încasãrilor denominate în │
│ │naţionalã efectuate prin intermediul │monedã naţionalã, decontate de corespondent în perioada│
│ │contului nostro │de referinţã. │
│ │ │Se includ toate operaţiunile de creditare a contului │
│ │ │nostro, indiferent de iniţiatorul operaţiunii [de │
│ │ │exemplu transferuri de fonduri/plãţi în favoarea │
│ │ │repondentului (incluzând plãţi de dobânzi, comisioane, │
│ │ │speze, penalizãri etc.), transferuri de fonduri/plãţi │
│ │ │în favoarea clienţilor repondentului, constituiri de │
│ │ │garanţii, constituiri de depozite etc.]. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit repondent. │
│ │ │Mãsurare: valoarea operaţiunilor de creditare. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈖.1.│Numãrul plãţilor denominate în monedã │reprezintã numãrul total al plãţilor denominate în │
│ │naţionalã efectuate prin intermediul │monedã naţionalã, decontate de corespondent în perioada│
│ │contului nostro │de referinţã. │
│ │ │Se includ toate operaţiunile de debitare a contului │
│ │ │nostro, indiferent de iniţiatorul operaţiunii [de │
│ │ │exemplu transferuri de fonduri/plãţi din contul │
│ │ │repondentului (incluzând plãţi de dobânzi, comisioane, │
│ │ │speze, penalizãri etc.), executãri de garanţii şi │
│ │ │popriri, lichidãri depozite etc.]. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit repondent. │
│ │ │Mãsurare: numãrul operaţiunilor de debitare. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈖.2.│Valoarea plãţilor denominate în monedã │reprezintã valoarea totalã a plãţilor denominate în │
│ │naţionalã efectuate prin intermediul │monedã naţionalã, decontate de corespondent în perioada│
│ │contului nostro │de referinţã. │
│ │ │Se includ toate operaţiunile de debitare a contului │
│ │ │nostro, indiferent de iniţiatorul operaţiunii [de │
│ │ │exemplu: transferuri de fonduri/plãţi din contul │
│ │ │repondentului (incluzând plãţi de dobânzi, comisioane, │
│ │ │speze, penalizãri etc.), executãri de garanţii şi │
│ │ │popriri, lichidãri depozite etc.]. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit repondent. │
│ │ │Mãsurare: valoarea operaţiunilor de debitare. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈗.1.│Valoarea creditului intraday nerambursat │reprezintã valoarea creditului intraday denominat în │
│ │ │monedã naţionalã, acordat de corespondent repondentului│
│ │ │prin contul nostro şi nerambursat, înregistrat la │
│ │ │sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit repondent. │
│ │ │Mãsurare: valoarea creditului intraday nerambursat. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈗.2.│Valoarea creditului overdraft │reprezintã valoarea cumulatã a creditelor denominate în│
│ │ │monedã naţionalã, acordate de corespondent │
│ │ │repondentului prin contul nostro, cu scadenţe mai mari │
│ │ │sau egale cu o zi şi nerambursate, înregistrate la │
│ │ │sfârşitul perioadei de referinţã, şi a creditelor │
│ │ │overdraft denominate în monedã naţionalã, rezultate │
│ │ │din transformarea creditelor intraday nerambursate │
│ │ │denominate în monedã naţionalã în credite overdraft │
│ │ │denominate în monedã naţionalã, înregistrate la │
│ │ │sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Se includ toate creditele nerambursate la sfârşitul │
│ │ │perioadei de referinţã, respectiv credite de tip │
│ │ │overnight şi credite cu scadenţe pânã la 12 luni, │
│ │ │inclusiv. │
│ │ │Nu se includ creditele intraday. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit repondent. │
│ │ │Mãsurare: valoarea creditului overdraft. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈗.3.│Valoarea creditului overnight │reprezintã valoarea cumulatã a creditelor denominate în│
│ │ │monedã naţionalã, acordate de corespondent │
│ │ │repondentului prin contul nostro, cu scadenţe egale cu │
│ │ │o zi şi nerambursate la sfârşitul perioadei de │
│ │ │referinţã, şi a creditelor overnight denominate în │
│ │ │monedã naţionalã, rezultate din transformarea │
│ │ │creditelor intraday nerambursate denominate în monedã │
│ │ │naţionalã în credite overnight denominate în monedã │
│ │ │naţionalã, înregistrate la sfârşitul perioadei de │
│ │ │referinţã. │
│ │ │Se includ toate creditele nerambursate la sfârşitul │
│ │ │perioadei de referinţã având scadenţe overnight. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit repondent. │
│ │ │Mãsurare: valoarea creditului overnight. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈘.1.│Valoarea depozitelor denominate în monedã │reprezintã valoarea cumulatã a depozitelor denominate │
│ │naţionalã │în monedã naţionalã, constituite de repondent ca │
│ │ │garanţie a expunerilor prevãzute la pct. 3.1, 3.2 şi │
│ │ 𗈗.3, înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit repondent. │
│ │ │Mãsurare: valoarea garanţiilor constituite sub formã de│
│ │ │depozite denominate în monedã naţionalã. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈘.2.│Valoarea depozitelor denominate în valute │reprezintã valoarea cumulatã a depozitelor denominate │
│ │ │în valute, constituite de repondent ca garanţie a │
│ │ │expunerilor prevãzute la pct. 3.1, 3.2 şi 3.3, │
│ │ │înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit repondent. │
│ │ │Mãsurare: valoarea garanţiilor constituite sub formã de│
│ │ │depozite denominate în valute. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: toate monedele. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈘.3.│Valoarea titlurilor de stat │reprezintã valoarea cumulatã a titlurilor de stat emise│
│ │ │de Guvernul României, constituite de repondent ca │
│ │ │garanţie a expunerilor prevãzute la pct. 3.1, 3.2 şi │
│ │ 𗈗.3, înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Se includ toate titlurile de stat denominate în lei │
│ │ │şi/sau în valute, constituite de repondent ca garanţie │
│ │ │a expunerilor prevãzute la pct. 3.1, 3.2 şi 3.3, │
│ │ │înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit repondent. │
│ │ │Mãsurare: valoarea garanţiilor constituite sub formã │
│ │ │de titluri de stat. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: toate monedele. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈘.4.│Valoarea certificatelor de depozit │reprezintã valoarea cumulatã a certificatelor de │
│ │ │depozit emise de Banca Naţionalã a României, │
│ │ │constituite de repondent ca garanţie a expunerilor │
│ │ │prevãzute la pct. 3.1, 3.2 şi 3.3, înregistrate la │
│ │ │sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit repondent. │
│ │ │Mãsurare: valoarea garanţiilor constituite sub formã │
│ │ │de certificate de depozit. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈘.5.│Valoarea altor garanţii │reprezintã valoarea cumulatã a garanţiilor constituite │
│ │ │de repondent în vederea garantãrii expunerilor │
│ │ │prevãzute la pct. 3.1, 3.2 şi 3.3, altele decât cele │
│ │ │menţionate la pct. 4.1, 4.2, 4.3 şi 4.4, înregistrate │
│ │ │la sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Se includ: │
│ │ │a) acţiuni şi obligaţiuni emise de companii, regii │
│ │ │autonome, societãţi naţionale, companii naţionale şi │
│ │ │de societãţi cu capital majoritar de stat; │
│ │ │b) titluri de stat emise de autoritãţi publice │
│ │ │centrale, regionale şi locale; │
│ │ │c) alte instrumente financiare tranzacţionabile sau nu.│
│ │ │Raporteazã instituţia de credit repondent. │
│ │ │Mãsurare: valoarea altor garanţii. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: toate monedele. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈙.1.│Limita de expunere intraday │reprezintã limita de expunere a corespondentului faţã │
│ │ │de repondent, stabilitã de cãtre corespondent pentru │
│ │ │repondent, reprezentând valoarea maximã acceptatã a │
│ │ │debitului contului nostro pe parcursul perioadei de │
│ │ │referinţã. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit repondent. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │

│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
└────┴──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘____________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice