Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 9 septembrie 2014  de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014 şi a aparatului de lucru al acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 9 septembrie 2014 de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014 şi a aparatului de lucru al acestora

EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 17 septembrie 2014

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot.
    (2) Candidaţii în alegeri, soţul, soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.
    (3) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat.
    (4) Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea juridică, civilă sau penală, după caz.
    (5) Nimeni nu poate fi în acelaşi timp membru a două sau mai multor birouri electorale.
    (6) Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii şi completării birourilor electorale atestă calitatea de membru al biroului electoral.
    ART. 2
    (1) Reprezentanţii formaţiunilor politice în birourile electorale nu pot primi şi nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de lege.
    (2) Reprezentanţii formaţiunilor politice în birourile electorale pot fi înlocuiţi, la cererea celor care i-au propus, în condiţiile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Calitatea de membru al unui birou electoral încetează de drept în condiţiile art. 15 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 3
    (1) Birourile electorale lucrează legal în prezenţa majorităţii membrilor care le compun.
    (2) În sensul prezentului regulament, prin membri ai birourilor electorale se înţelege şi preşedinţii, şi locţiitorii acestora.
    ART. 4
    (1) Şedinţele birourilor electorale sunt conduse de preşedinţi.
    (2) În lipsa preşedintelui biroului electoral, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de locţiitorul său.
    (3) Prezenţa la şedinţe a membrilor birourilor electorale este obligatorie.
    (4) În cazuri justificate, preşedinţii birourilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora să lipsească de la şedinţă. Dispoziţiile art. 3 rămân aplicabile.
    ART. 5
    (1) Convocarea membrilor birourilor electorale la şedinţe se face telefonic sau prin orice alt mijloc, de regulă cu cel puţin 6 ore înainte, cu excepţia situaţiilor urgente, când se face de îndată de către preşedinte.
    (2) În convocarea membrilor birourilor electorale se precizează ora, motivul, locul de desfăşurare a şedinţei şi se comunică materialele ce sunt propuse a fi luate în discuţie.
    ART. 6
    (1) Proiectul ordinii de zi a şedinţei se propune de către preşedinte şi se aprobă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
    (2) Membrii biroului electoral pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau pentru eliminarea unora dintre problemele înscrise în aceasta.
    (3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobării biroului electoral. Dacă acestea sunt aprobate, preşedintele este obligat să le supună dezbaterii.
    ART. 7
    (1) Propunerile se supun dezbaterii biroului electoral în ordinea în care acestea au fost înscrise pe ordinea de zi.
    (2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe ordinea de zi se poate face numai cu aprobarea membrilor biroului electoral, la propunerea preşedintelui, locţiitorului sau a unuia dintre membri.
    ART. 8
    (1) Membrii biroului electoral pot participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt şi numai după acordarea acestuia de către preşedinte.
    (2) În luările de cuvânt, membrii birourilor electorale au obligaţia de a se limita strict la problema pusă în discuţie.
    (3) Preşedintele poate limita sau retrage cuvântul acordat în situaţia în care vorbitorul se abate de la subiectul aflat în discuţie. Dacă cel în cauză nu se supune, preşedintele poate suspenda şedinţa.
    ART. 9
    (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în soluţionarea întâmpinărilor şi contestaţiilor, birourile electorale adoptă acte şi iau măsuri, potrivit competenţei lor, numai cu votul majorităţii membrilor prezenţi şi cu respectarea prevederilor art. 3.
    (2) Votul se exprimă deschis şi poate fi numai "pentru" sau "împotrivă" şi va fi consemnat ca atare în procesul-verbal de şedinţă.
    (3) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.
    (4) Actele adoptate se semnează de preşedinte, de locţiitorul acestuia şi de membrii care au participat la adoptarea lor.
    (5) Lipsa semnăturilor unor membri nu influenţează valabilitatea actului, dacă acesta a fost adoptat în condiţiile alin. (1), constatat în procesul-verbal de şedinţă.
    (6) Actele adoptate se aduc la cunoştinţă publică sub semnătura preşedintelui biroului electoral, după caz, prin afişare la sediul propriu, prin comunicare către părţile interesate, prin orice mijloc de publicitate, inclusiv prin postare pe internet, conform legii.
    ART. 10
    (1) Birourile electorale sunt obligate să ţină evidenţa întâmpinărilor, contestaţiilor şi a altor cereri privind procesul electoral, precum şi a hotărârilor şi deciziilor adoptate.
    (2) După fiecare şedinţă, birourile electorale întocmesc un proces-verbal de şedinţă, care se semnează de preşedinte şi de persoana care l-a întocmit. Acesta poate fi consultat, la cerere, de către membrii biroului electoral şi nu poate fi făcut public.
    ART. 11
    (1) Durata programului zilnic de lucru cu publicul se afişează la sediile birourilor electorale şi este respectată cu stricteţe. Acesta nu poate avea mai puţin de 6 ore şi trebuie fixat între orele 10,00-17,00.
    (2) În zilele în care se împlinesc termene privind activităţi care ţin de competenţa lor, birourile electorale îşi încheie programul de lucru cu publicul la ora 24,00.
    (3) În ziua votării, birourile electorale asigură permanenţa.

    CAP. II
    Dispoziţii speciale

    ART. 12
    (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit prevederilor Legii nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Biroul Electoral Central adoptă decizii şi hotărâri.
    (2) Deciziile Biroului Electoral Central se adoptă pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru admiterea sau respingerea protocolului de constituire a unei alianţe electorale, pentru înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor, pentru înregistrarea sau respingerea înregistrării semnelor electorale, pentru soluţionarea întâmpinărilor şi contestaţiilor care sunt de competenţa sa, precum şi pentru alte cazuri prevăzute de Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Deciziile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autorităţile, instituţiile publice, birourile electorale, organismele cu atribuţii în materie electorală, precum şi pentru toţi participanţii la alegeri, se comunică părţilor interesate şi se aduc la cunoştinţa publică prin afişare pe pagina proprie de internet.
    (4) Hotărârile Biroului Electoral Central se adoptă pentru interpretarea unitară a Legii nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt general obligatorii şi se aduc la cunoştinţa publică prin afişare pe pagina proprie de internet şi prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (5) Hotărârile se semnează de preşedinte, de locţiitorul acestuia şi de membrii care au participat la adoptarea lor. Lipsa semnăturilor unor membri nu influenţează valabilitatea hotărârii, dacă aceasta a fost adoptată în condiţiile art. 14 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, condiţii constatate prin procesul-verbal de şedinţă.
    ART. 13
    (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit prevederilor Legii nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate adoptă decizii care sunt obligatorii în raza de competenţă a acestora pentru toate autorităţile, instituţiile publice, birourile electorale, organismele cu atribuţii în materie electorală, precum şi pentru toţi participanţii la alegeri la care se referă şi se aduc la cunoştinţa publică, sub semnătura preşedintelui biroului electoral, prin afişare sau prin orice alt mijloc de publicitate, în condiţiile legii.
    (2) Deciziile adoptate de birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate devin executorii de la datele la care expiră termenele de contestare a acestora.
    ART. 14
    (1) Deciziile birourilor electorale prin care se soluţionează întâmpinări şi contestaţii trebuie să conţină în mod obligatoriu:
    a) denumirea, numărul şi adresa sediului biroului electoral, precum şi, dacă este cazul, numărul de telefon şi/sau fax;
    b) data şedinţei;
    c) datele de identificare ale contestatorului;
    d) obiectul întâmpinării/contestaţiei;
    e) probele care au fost administrate;
    f) susţinerile altor părţi interesate, dacă este cazul;
    g) soluţia dată şi măsurile luate de biroul electoral, cu arătarea motivelor, în fapt şi în drept;
    h) calea de atac şi termenul de exercitare a acesteia;
    i) semnătura membrilor biroului electoral, conform art. 9.
    (2) Deciziile birourilor electorale prin care se soluţionează întâmpinări şi contestaţii se comunică, de îndată, tuturor părţilor interesate.
    ART. 15
    Preşedinţii birourilor electorale stabilesc care dintre problemele cu care acestea au fost sesizate sunt de natură să fie supuse dezbaterii biroului electoral şi soluţionate prin decizie, respectiv decizie/hotărâre, în cazul Biroului Electoral Central.
    ART. 16
    (1) Biroul Electoral Central are un purtător de cuvânt desemnat din rândul membrilor săi prin votul majorităţii membrilor prezenţi.
    (2) Purtătorul de cuvânt este singurul membru al Biroului Electoral Central abilitat să transmită punctul de vedere oficial al acestuia către mass-media.
    ART. 17
    La propunerea Biroului Electoral Central, preşedintele poate desemna unul sau mai mulţi membri pentru întocmirea unor puncte de vedere asupra problemelor în discuţie.
    ART. 18
    (1) Birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară nu pot funcţiona cu mai puţin de 5 membri, respectiv preşedinte, locţiitorul acestuia şi 3 reprezentanţi ai formaţiunilor politice care au propus candidaţi.
    (2) Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate nu pot funcţiona cu mai puţin de 3 membri, respectiv preşedintele şi 2 reprezentanţi ai formaţiunilor politice care au propus candidaţi.
    ART. 19
    Birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi birourile electorale ale secţiilor de votare îşi încetează activitatea la data validării rezultatului alegerilor pentru preşedintele ales.
    ART. 20
    Biroul Electoral Central îşi încetează activitatea în termen de 48 de ore de la data validării rezultatului alegerilor pentru preşedintele ales.

    CAP. III
    Aparatul de lucru al birourilor electorale

    ART. 21
    (1) Pentru sprijinirea activităţii Biroului Electoral Central, a birourilor electorale judeţene şi a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, Institutul Naţional de Statistică şi orice altă autoritate publică desemnată, asigură personalul tehnic auxiliar necesar. Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Institutului Naţional de Statistică şi al oricărei altei autorităţi publice desemnate, asigură personalul tehnic auxiliar necesar biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate.
    (2) Personalul tehnic auxiliar necesar funcţionării birourilor electorale se consideră detaşat şi primeşte o indemnizaţie pe zi de activitate, stabilită prin hotărâre a Guvernului.
    (3) Pe toată perioada exercitării atribuţiilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României, personalul tehnic auxiliar se subordonează birourilor electorale a căror activitate o sprijină, fiind degrevat de sarcinile de serviciu.
    (4) Personalul tehnic auxiliar are obligaţia de a respecta normele de conduită profesională prevăzute de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
    ART. 22
    Personalul tehnic auxiliar are următoarele atribuţii:
    a) asigură lucrările de secretariat ale biroului electoral;
    b) asigură redactarea proceselor-verbale de şedinţă, a deciziilor şi a celorlalte acte adoptate de birourile electorale;
    c) asigură relaţia biroului electoral cu publicul;
    d) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de birourile electorale, necesare realizării acţiunilor prevăzute de lege.

                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016