Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 9 septembrie 2009  de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 9 septembrie 2009 de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 30 septembrie 2009

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Consiliul Naţional de Formare Profesionalã a Adulţilor, denumit în continuare CNFPA, înfiinţat în temeiul prevederilor <>Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesionalã a Adulţilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, este o autoritate administrativã autonomã, cu personalitate juridicã, cu sediul în municipiul Bucureşti, piaţa Valter Mãrãcineanu nr. 1-3, sectorul 1.
ART. 2
CNFPA se constituie şi funcţioneazã în sistem tripartit şi are în componenţã reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, ai organizaţiilor sindicale şi ai organizaţiilor patronale, reprezentative la nivel naţional.
ART. 3
(1) CNFPA are rol consultativ în fundamentarea şi promovarea politicilor şi strategiilor de formare profesionalã a adulţilor.
(2) CNFPA coordoneazã şi controleazã la nivel naţional urmãtoarele activitãţi:
a) autorizarea furnizorilor de formare profesionalã, prin comisiile de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
b) elaborarea standardelor ocupaţionale;
c) evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite de adulţi prin formare profesionalã continuã.
(3) CNFPA îndeplineşte rolul de autoritate naţionalã pentru calificãri.

CAP. II
Structura CNFPA

ART. 4
(1) CNFPA este constituit din 15 membri, dupã cum urmeazã:
a) 5 membri, reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii;
b) 5 membri desemnaţi prin consens de organizaţiile patronale reprezentative la nivel naţional;
c) 5 membri desemnaţi prin consens de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional.
(2) Sunt reprezentative la nivel naţional organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale care îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege.
ART. 5
În CNFPA poate fi desemnatã persoana care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) are cetãţenie românã şi domiciliul în România;
b) are capacitate de exerciţiu;
c) nu a suferit condamnãri pentru infracţiuni sãvârşite cu intenţie.
ART. 6
(1) CNFPA este condus de un preşedinte, numit din rândul membrilor CNFPA, prin decizie a primului-ministru, la propunerea comunã a ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii.
(2) Mandatul preşedintelui este de 4 ani.
(3) Mandatul preşedintelui înceteazã prin demisie, prin deces sau prin decizie de revocare emisã de primul-ministru, la propunerea comunã a ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii.
ART. 7
(1) Mandatul membrilor CNFPA este de 4 ani şi poate fi reînnoit.
(2) La încheierea mandatului, procedura de numire, respectiv de desemnare se reia pentru toţi membri CNFPA, inclusiv pentru membrii înlocuiţi pe parcurs.
(3) Cu 60 de zile înainte de data încheierii mandatului, CNFPA va declanşa procedura de numire, respectiv de desemnare a noilor membri, conform art. 4.
(4) În timpul mandatului lor, membrii CNFPA pot fi revocaţi de cei care i-au numit sau i-au desemnat, dupã caz.
ART. 8
(1) Administraţia publicã centralã, organizaţiile patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional au obligaţia sã numeascã sau sã îşi desemneze noii reprezentanţi cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor în activitate.
(2) În cazul vacantãrii locurilor în CNFPA, ca urmare a demisiei, revocãrii sau decesului, în termen de o lunã vor fi numite ori desemnate alte persoane pentru durata restantã a mandatului.
ART. 9
Membrii CNFPA îşi pãstreazã calitatea de angajaţi ai instituţiilor sau unitãţilor din care provin, pãstrându-şi drepturile şi obligaţiile care decurg din aceastã calitate.
ART. 10
Pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin, CNFPA este ajutat de un secretariat tehnic. Structura organizatoricã a Secretariatului tehnic se aprobã, la propunerea CNFPA, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
ART. 11
(1) Secretariatul tehnic este condus de un director general, numit de preşedintele CNFPA pe bazã de concurs organizat în condiţiile legii.
(2) Condiţiile şi criteriile de ocupare a postului de director general sunt stabilite de CNFPA.
ART. 12
(1) Personalul Secretariatului tehnic este angajat cu respectarea prevederilor legale, prin concurs organizat în condiţiile legii, pe baza unor criterii stabilite de membrii CNFPA, în limitele resurselor financiare.
(2) Salarizarea personalului Secretariatului tehnic al CNFPA se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din instituţiile publice centrale.
ART. 13
CNFPA se întruneşte în şedinţe ordinare, de regulã lunar, sau în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a douã treimi din numãrul membrilor sãi.
ART. 14
(1) Şedinţele CNFPA se desfãşoarã numai în prezenţa a cel puţin douã treimi din numãrul membrilor sãi, cu condiţia ca fiecare parte sã fie reprezentatã.
(2) Dacã un membru este absent la 3 şedinţe consecutive, CNFPA solicitã organizaţiei pe care acest membru o reprezintã sã nominalizeze, respectiv sã desemneze o altã persoanã.
(3) Şedinţele CNFPA nu sunt publice.
(4) La şedinţele CNFPA pot fi invitaţi, de cãtre membrii CNFPA, directorul general al Secretariatului tehnic, angajaţi ai Secretariatului tehnic, reprezentanţi ai altor instituţii, organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale.
(5) Procesul-verbal al şedinţei este întocmit de persoane desemnate în acest sens de cãtre preşedintele CNFPA.
ART. 15
(1) Hotãrârile CNFPA se adoptã cu votul a cel puţin douã treimi din numãrul membrilor prezenţi, cu condiţia ca fiecare parte sã fie reprezentatã.
(2) Votul se exprimã în mod deschis.
ART. 16
(1) În vederea unor situaţii de indisponibilitate a preşedintelui pe perioade de cel mult 60 de zile, CNFPA desemneazã un înlocuitor dintre membrii sãi.
(2) Înlocuitorul va fi desemnat dintre reprezentanţii pãrţilor din care nu face parte preşedintele.
(3) Înlocuitorul are dreptul numai la indemnizaţia de membru.
ART. 17
În caz de indisponibilitate a preşedintelui pe o perioadã ce depãşeşte 60 de zile consecutive, CNFPA iniţiazã procedura de înlocuire a preşedintelui.
ART. 18
Preşedintele sau înlocuitorul desemnat de acesta conduce şedinţele CNFPA.
ART. 19
(1) Ordinea de zi, stabilitã de preşedinte, şi materialele aferente şedinţei se transmit de Secretariatul tehnic membrilor CNFPA cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei.
(2) În situaţii deosebite convocarea şedinţei CNFPA şi transmiterea materialelor aferente se pot face cu 48 de ore înainte de data şedinţei.
ART. 20
(1) Procesul-verbal întocmit cu ocazia şedinţei CNFPA cuprinde: data şedinţei, numele participanţilor, stabilirea legalitãţii şedinţei, ordinea de zi aprobatã de CNFPA, înscrierile la cuvânt, principalele probleme dezbãtute, hotãrârile adoptate şi rezultatul voturilor. La cererea membrilor se vor consemna în procesul-verbal diverse observaţii.
(2) Procesul-verbal se distribuie membrilor la şedinţa urmãtoare, iar aceştia pot prezenta obiecţiuni pânã la viitoarea şedinţã.
(3) Procesul-verbal în formã finalã, semnat de persoana care l-a întocmit şi de preşedinte, se îndosariazã împreunã cu toate documentele aferente şedinţei.
(4) Hotãrârile adoptate se redacteazã şi se numeroteazã pe parcursul fiecãrui an calendaristic.

CAP. III
Atribuţiile CNFPA

ART. 21
(1) CNFPA asigurã conducerea generalã, având urmãtoarele atribuţii:
a) propune Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii elemente de politici şi de strategii naţionale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesionalã a adulţilor;
b) participã la elaborarea unor planuri sau programe de interes naţional în domeniul formãrii profesionale a adulţilor;
c) promoveazã dialogul social, sprijinã înfiinţarea comitetelor sectoriale, avizeazã, conform rolului sãu consultativ, proiectele de acte normative care au ca obiect formarea profesionalã a adulţilor;
d) colaboreazã, în scopul realizãrii obiectului sãu de activitate, cu ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autoritãţi administrative autonome, cu organizaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale, cu furnizorii de formare profesionalã şi cu alte instituţii publice;
e) solicitã şi oferã autoritãţilor şi instituţiilor publice informaţii, date statistice şi studii referitoare la formarea profesionalã a adulţilor;
f) promoveazã şi aprobã acorduri de colaborare cu instituţii similare din ţarã şi din strãinãtate în vederea implementãrii directivelor şi recomandãrilor Uniunii Europene în domeniul formãrii profesionale a adulţilor;
g) aprobã participarea şi contribuie la realizarea unor programe şi proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul formãrii profesionale a adulţilor;
h) aprobã metodologii şi regulamente, în scopul realizãrii obiectului sãu de activitate, în limitele prevederilor legale;
i) aprobã programele-cadru de formare profesionalã în baza cãrora furnizorii de formare profesionalã elaboreazã programele de formare profesionalã;
j) înfiinţeazã comisii de autorizare a furnizorilor de formare profesionalã la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti;
k) analizeazã problemele deosebite care apar în activitatea comisiilor de autorizare; semnaleazã Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerului Educaţiei Cercetãrii şi Inovãrii, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã, organizaţiilor patronale şi organizaţiilor sindicale care au desemnat membri în comisiile de autorizare deficienţele constatate în activitatea acestora;
l) aprobã modelul de ştampilã pentru comisiile de autorizare şi modelele de timbru sec care se aplicã pe certificatele de calificare şi pe certificatele de competenţe profesionale;
m) hotãrãşte admiterea sau respingerea contestaţiilor depuse de furnizorii de formare profesionalã în procesul de autorizare;
n) aprobã tarifele pentru: serviciile de asistenţã tehnicã privind elaborarea, verificarea şi aprobarea standardelor ocupaţionale, a serviciilor de formare, evaluare şi autorizare a centrelor de evaluare a competenţelor profesionale, precum şi pentru indemnizaţiile membrilor comisiilor de autorizare a furnizorilor de formare profesionalã, specialiştilor pe domenii ocupaţionale, a verificatorilor interni şi verificatorilor externi, care nu sunt salariaţi ai Secretariatului tehnic al CNFPA;
o) aprobã criterii specifice şi proceduri unitare privind realizarea standardelor ocupaţionale;
p) aprobã standarde ocupaţionale noi şi actualizate, conform evoluţiilor pe piaţa muncii;
q) autorizeazã centrele de evaluare a competenţelor profesionale;
r) aprobã planul de activitate anual şi trimestrial al CNFPA;
s) analizeazã trimestrial activitatea Secretariatului tehnic şi aprobã raportul de activitate pe trimestre şi raportul anual, prezentate de directorul general;
t) avizeazã şi propune spre aprobare Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli; aprobã defalcarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe articole bugetare;
u) avizeazã şi propune spre aprobare Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale investiţiile ce urmeazã a fi realizate;
v) avizeazã propunerea de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, pe care o înainteazã spre aprobare Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
w) aprobã planul de audit public intern, precum şi raportul anual;
x) aprobã anual statul de funcţii al Secretariatului tehnic şi modificãrile necesare pe parcursul anului, ce sunt înaintate Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru a fi avizate;
y) aprobã fişele posturilor pentru personalul Secretariatului tehnic, inclusiv a postului de director general;
z) aprobã condiţiile de ocupare a postului de director general al Secretariatului tehnic;
) desemneazã reprezentaţii CNFPA în comisiile de concurs interne sau externe conform atribuţiilor legale ale CNFPA, cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei incidente în fiecare caz;
bb) aprobã deplasãrile în strãinãtate ale membrilor CNFPA şi ale personalului Secretariatului tehnic cu ocazia reprezentãrii CNFPA la manifestãri internaţionale din domeniul formãrii profesionale;
cc) membrii CNFPA care se deplaseazã în numele acestuia la evenimente internaţionale au obligaţia ca la urmãtoarea şedinţã a CNFPA sã prezinte, în scris, o informare care se înregistreazã şi se îndosariazã pentru consultare;
dd) soluţioneazã contestaţiile personalului referitoare la hotãrârile preşedintelui;
ee) în situaţii cu termene exprese, prevãzute în reglementãri, când CNFPA nu se poate întruni, se poate proceda la consultarea prin e-mail a membrilor consiliului de cãtre preşedintele CNFPA;
ff) elaboreazã şi actualizeazã Registrul naţional al calificãrilor din România;
gg) asigurã respectarea prevederilor acordului naţional tripartit asupra cadrului naţional al calificãrilor, referitoare la înfiinţarea comitetelor sectoriale;
hh) desemneazã membri ai CNFPA pentru analizarea aspectelor invocate în contestaţii, dacã este cazul;
ii) avizeazã şi propune spre aprobare Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru acoperirea cheltuielilor legate de funcţionarea Secretariatului tehnic al comitetelor sectoriale; aprobã defalcarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru acoperirea cheltuielilor legate de funcţionarea Secretariatului tehnic al comitetelor sectoriale pe articole bugetare;
jj) aprobã tarifele pentru serviciile de validare a standardelor ocupaţionale şi a calificãrilor asociate realizate de comitetele sectoriale;
kk) aprobã tarifele pentru serviciile de validare a calificãrilor şi standardelor de pregãtire profesionalã realizate de comitetele sectoriale;
ll) aprobã lista bunurilor în folosinţã gratuitã din proprietatea publicã atribuite comitetelor sectoriale;
mm) prezintã rapoarte trimestriale şi anuale cu privire la activitatea desfãşuratã ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii;
nn) sprijinã înfiinţarea comitetelor sectoriale şi coordoneazã activitatea acestora;
oo) emite avizul pentru înfiinţarea comitetelor sectoriale;
pp) avizeazã rapoartele anuale de activitate ale comitetelor sectoriale;
qq) certificã evaluatorii de competenţe profesionale, verificatorii interni şi verificatorii externi;
rr) alte atribuţii ce rezultã din îndeplinirea obiectului de activitate al CNFPA.
(2) CNFPA, la propunerea Secretariatului tehnic, emite metodologii sau instrucţiuni în domeniul sãu de activitate, în limitele prevederilor legale, aprobate prin hotãrâri, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Metodologiile şi instrucţiunile prevãzute la alin. (2) pot privi, fãrã a se limita la acestea, urmãtoarele aspecte:
a) organizarea sistemului de calitate în formarea profesionalã a adulţilor;
b) coordonarea şi controlul activitãţii comisiilor de autorizare;
c) coordonarea activitãţii comitetelor sectoriale;
d) instrucţiuni de aplicare a metodologiilor de evaluare a furnizorilor de formare, de autorizare a furnizorilor de formare, de organizare a activitãţilor de monitorizare a activitãţii furnizorilor de formare, de organizare a activitãţilor de soluţionare a contestaţiilor şi alte tipuri de instrucţiuni;
e) instrucţiuni de elaborare a standardelor ocupaţionale şi de acordare a asistenţei metodologice pentru furnizorii de formare;
f) organizarea sistemului unitar de calificãri profesionale din România, elaborarea şi validarea calificãrilor, cu excepţia celor din învãţãmântul superior;
g) organizarea evaluãrii şi certificãrii competenţelor profesionale ale adulţilor;
h) autorizarea şi monitorizarea centrelor de evaluare a competenţelor profesionale şi certificarea evaluatorilor de competenţe profesionale, verificatorilor interni şi verificatorilor externi.
(4) CNFPA poate încheia şi aproba protocoale interinstituţionale cu autoritãţile publice centrale sau locale şi cu asociaţiile profesionale, reprezentative la nivel naţional.
(5) CNFPA asigurã funcţia de reprezentare a statului român în raport cu organizaţii şi organisme internaţionale din domeniul sãu de activitate şi este mandatat sã negocieze, sã încheie sau sã propunã Guvernului încheierea de acorduri internaţionale în domeniul formãrii profesionale a adulţilor.

CAP. IV
Atribuţiile preşedintelui, directorului general, directorilor şi şefilor de servicii

ART. 22
Preşedintele are urmãtoarele atribuţii:
a) asigurã conducerea CNFPA în intervalul dintre şedinţe;
b) reprezintã CNFPA în relaţiile cu Guvernul, Parlamentul, cu alte persoane juridice sau fizice, precum şi în justiţie;
c) asigurã promovarea imaginii CNFPA;
d) convoacã şedinţele CNFPA şi propune ordinea de zi;
e) conduce şedinţele CNFPA şi modereazã discuţiile, dând cuvântul participanţilor în ordinea înscrierilor, sintetizeazã şi supune la vot hotãrârile, comunicând rezultatele votului;
f) rãspunde de îndeplinirea hotãrârilor luate de CNFPA şi dispune luarea mãsurilor necesare în acest sens de cãtre Secretariatul tehnic;
g) poate dispune controlul activitãţii Secretariatului tehnic;
h) avizeazã fişa postului pentru directorul general al Secretariatului tehnic;
i) numeşte directorul general al Secretariatului tehnic;
j) evalueazã anual performanţele profesionale ale directorului general al Secretariatului tehnic şi le supune aprobãrii CNFPA;
k) soluţioneazã contestaţiile personalului referitoare la deciziile directorului general;
l) aprobã deplasãrile în ţarã ale directorului general;
m) aprobã Regulamentul de ordine interioarã;
n) aprobã scoaterea la concurs a posturilor vacante din statul de funcţii al Secretariatului tehnic;
o) aprobã încadrarea, promovarea şi eliberarea din funcţie a personalului Secretariatului tehnic;
p) aprobã contractele de finanţare a comitetelor sectoriale care se referã la acoperirea cheltuielilor legate de funcţionarea secretariatului tehnic al acestora;
r) semneazã avizul CNFPA pentru înfiinţarea comitetelor sectoriale;
s) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de plenul CNFPA.
ART. 23
Preşedintele semneazã hotãrârile adoptate de CNFPA, hotãrârile pentru reglementarea unor mãsuri cu caracter administrativ, precum şi alte documente rezultate din exercitarea atribuţiilor sale.
ART. 24
Directorul general al Secretariatului tehnic are urmãtoarele atribuţii:
a) aplicã hotãrârile plenului CNFPA şi ale preşedintelui şi rãspunde de îndeplinirea lor întocmai şi la timp, raportând în acest sens plenului;
b) propune proiectul planului de activitate trimestrial al CNFPA;
c) asigurã întocmirea de rapoarte de activitate ale CNFPA trimestrial şi a raportului de activitate anual şi le supune aprobãrii CNFPA;
d) rãspunde în faţa CNFPA şi a preşedintelui de întreaga activitate desfãşuratã de Secretariatul tehnic;
e) organizeazã şi coordoneazã activitatea Secretariatului tehnic, în conformitate cu planurile de activitate aprobate de CNFPA;
f) poate fi mandatat de CNFPA sau de preşedinte sã reprezinte CNFPA în diverse structuri, comitete, consilii, din ţarã şi din strãinãtate;
g) înregistreazã şi prezintã propuneri de colaborare cu organizaţii interne sau internaţionale; propune încheierea de acorduri, convenţii, protocoale şi alte înţelegeri de cooperare internã şi externã în domeniul formãrii profesionale a adulţilor;
h) propune participarea CNFPA la proiecte interne şi internaţionale în domeniul formãrii profesionale;
i) susţine iniţiativele partenerilor privind promovarea dialogului social şi dezvoltarea parteneriatului în domeniul formãrii profesionale a adulţilor, precum şi colaborarea internã şi internaţionalã în domeniul formãrii profesionale;
j) coordoneazã şi participã la realizarea lucrãrilor de complexitate sau importanţã deosebitã din domeniul formãrii profesionale;
k) elaboreazã materiale de sintezã privind activitatea CNFPA şi a Secretariatului tehnic;
l) prezintã CNFPA, spre avizare, proiectul bugetului CNFPA;
m) are calitatea de ordonator de credite bugetare;
n) propune anual CNFPA statul de funcţii al Secretariatului tehnic;
o) întocmeşte fişele posturilor pentru personalul Secretariatului tehnic;
p) evalueazã anual performanţele profesionale ale personalului din Secretariatul tehnic;
q) aprobã tematicile şi programul de pregãtire şi perfecţionare profesionalã pentru personalul Secretariatului tehnic;
r) propune preşedintelui CNFPA scoaterea la concurs a posturilor vacante din statul de funcţii al Secretariatului tehnic;
s) propune preşedintelui CNFPA încadrarea, promovarea şi eliberarea din funcţie a personalului Secretariatului tehnic;
t) aprobã deplasãrile în ţarã, în interes de serviciu, pentru personalul Secretariatului tehnic;
u) propune deplasãrile în strãinãtate, în interes de serviciu, în vederea reprezentãrii CNFPA la lucrãrile unor organisme internaţionale, participãrii la schimburi de experienţã, vizite de studii, cursuri de perfecţionare, seminarii, conferinţe sau alte manifestãri din domeniul formãrii profesionale, pe care le supune spre aprobare CNFPA;
v) propune spre aprobare preşedintelui CNFPA regulamentul de ordine interioarã, asigurã respectarea acestuia de cãtre personalul Secretariatului tehnic şi ia mãsuri de sancţionare a abaterilor;
w) propune spre aprobare CNFPA specialişti şi/sau membri ai Secretariatului tehnic al CNFPA, pentru analizarea aspectelor invocate în contestaţii;
x) propune spre aprobare CNFPA folosirea specialiştilor pe domenii ocupaţionale, verificatori interni şi verificatori externi;
y) avizeazã planul de audit public intern, precum şi raportul anual şi le supune spre aprobare CNFPA;
z) avizeazã contractele de finanţare a comitetelor sectoriale care se referã la acoperirea cheltuielilor legate de funcţionarea secretariatului tehnic al acestora;
) participã la şedinţele CNFPA, la invitaţia CNFPA;
bb) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de plenul CNFPA sau de preşedinte.
ART. 25
În exercitarea conducerii operative a Secretariatului tehnic, directorul general emite decizii.
ART. 26
Directorii şi şefii de servicii asigurã organizarea şi coordonarea activitãţilor desfãşurate de direcţiile şi serviciile de specialitate şi aplicarea deciziilor directorului general.
ART. 27
Directorii şi şefii de servicii au urmãtoarele atribuţii:
a) fac propuneri şi elaboreazã planul de activitate, organizeazã activitatea direcţiilor în baza planului anual aprobat, controleazã şi rãspund de realizarea întocmai şi la timp a obiectivelor şi sarcinilor ce revin direcţiei;
b) rãspund de încãrcarea echilibratã a salariaţilor;
c) rãspund de buna colaborare cu celelalte structuri din Secretariatul tehnic;
d) participã la şedinţele CNFPA atunci când li se solicitã acest lucru;
e) participã la realizarea lucrãrilor de complexitate sau importanţã deosebitã din domeniul de activitate;
f) îndrumã personalul din subordine în vederea rezolvãrii sarcinilor curente;
g) asigurã elaborarea în termen a studiilor, sintezelor, analizelor, rapoartelor cerute de preşedinte sau de directorul general;
h) propun deplasãrile în interes de serviciu în ţarã şi în strãinãtate ale personalului din subordine;
i) întocmesc fişele posturilor pentru personalul din cadrul direcţiei;
j) fac propuneri privind necesarul de personal şi condiţiile de angajare, evaluarea anualã a performanţelor profesionale, promovarea şi alte forme de motivare a personalului direcţiei;
k) fac propuneri privind necesarul de specialişti pe domenii ocupaţionale, de verificatori interni şi externi;
l) propun tematicile şi programul de pregãtire şi perfecţionare a personalului din subordine;
m) participã la organizarea şi îmbunãtãţirea sistemului de asigurare a calitãţii;
n) sprijinã activitatea comitetelor sectoriale;
o) asigurã respectarea normelor de ordine şi disciplinã de cãtre personalul din subordine şi propun mãsuri de sancţionare a abaterilor;
p) propun şi ordonanţeazã, în calitate de iniţiatori, cheltuielile pentru bunurile necesare desfãşurãrii activitãţii;
q) pot fi mandataţi de preşedinte sau de directorul general sã reprezinte CNFPA în relaţia cu alte instituţii;
r) rãspund în faţa preşedintelui şi a directorului general pentru activitatea proprie şi pentru activitatea personalului din subordine.

CAP. V
Atribuţiile direcţiilor şi compartimentelor din cadrul Secretariatului tehnic

ART. 28
Direcţia metodologie şi asigurarea calitãţii este coordonatã de un director şi are urmãtoarele atribuţii:
a) elaboreazã studii şi analize, în vederea fundamentãrii elementelor de politici şi strategii în domeniul dezvoltãrii resurselor umane, inclusiv al formãrii profesionale a adulţilor;
b) analizeazã şi formuleazã observaţii la proiectele de acte normative primite de CNFPA spre avizare;
c) elaboreazã şi actualizeazã metodologii, regulamente şi instrucţiuni necesare pentru coordonarea, la nivel naţional, a activitãţii de autorizare a furnizorilor de formare profesionalã sau pentru alte activitãţi privind formarea profesionalã a adulţilor, în limitele prevederilor legale;
d) realizeazã activitãţi de pregãtire a actorilor implicaţi în procesul de autorizare, în vederea aplicãrii unitare a metodologiilor, regulamentelor şi instrucţiunilor elaborate;
e) participã la elaborarea Registrului naţional al calificãrilor din România;
f) propune CNFPA tarifele pentru stabilirea indemnizaţiilor membrilor comisiilor de autorizare şi ale specialiştilor pe domenii ocupaţionale folosiţi în cadrul procesului de autorizare a furnizorilor de formare;
g) îndrumã metodologic, coordoneazã şi controleazã activitatea comisiilor de autorizare şi a secretariatelor tehnice ale acestora, centralizeazã datele privind activitatea de autorizare;
h) colaboreazã cu organizaţiile care au reprezentanţi în comisiile de autorizare, în scopul asigurãrii unei bune desfãşurãri a procesului de autorizare;
i) participã la rezolvarea contestaţiilor depuse de furnizorii de formare profesionalã în legãturã cu activitatea comisiilor de autorizare;
j) coordoneazã şi participã la monitorizarea furnizorilor de formare profesionalã, propunând soluţii pentru rezolvarea problemelor apãrute în activitatea comisiilor de autorizare;
k) colaboreazã la elaborarea metodologiei de realizare a cercetãrii statistice aferente formãrii profesionale a adulţilor;
l) întocmeşte şi actualizeazã lista profesiilor sau ocupaţiilor pentru care existã cerinţe speciale la organizarea pregãtirii profesionale, colaborând în acest scop cu autoritãţile de reglementare, în condiţiile legii;
m) colaboreazã cu compartimentul de informaticã la actualizarea şi validarea datelor cuprinse în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesionalã autorizaţi şi în alte baze de date cu informaţii referitoare la activitatea direcţiei;
n) acordã instituţiilor şi persoanelor interesate consultanţã de specialitate privind formarea profesionalã a adulţilor;
o) participã la organizarea şi îmbunãtãţirea sistemului de asigurare a calitãţii şi promoveazã inovaţia în domeniul formãrii profesionale a adulţilor;
p) propune CNFPA modalitãţi de implicare a partenerilor şi de dezvoltare a parteneriatului în domeniul formãrii profesionale a adulţilor şi colaboreazã cu structurile create de parteneri sau pentru rezolvarea unor probleme specifice formãrii profesionale a adulţilor, corespunzãtor atribuţiilor direcţiei;
q) propune CNFPA modalitãţi de cooperare şi colaboreazã cu organizaţii din ţarã şi din strãinãtate, corespunzãtor atribuţiilor direcţiei;
r) organizeazã conferinţe, seminarii, consultãri de specialitate, naţionale şi internaţionale, în scopul realizãrii atribuţiilor direcţiei;
s) propune CNFPA şi participã la realizarea unor programe şi proiecte interne şi internaţionale, corespunzãtor atribuţiilor direcţiei;
t) propune directorului general al Secretariatului tehnic, în calitate de iniţiator, cheltuielile pentru bunurile necesare desfãşurãrii propriei activitãţi;
u) contribuie la coordonarea activitãţii comitetelor sectoriale;
v) participã la conferinţe, seminarii, consultãri de specialitate, naţionale şi internaţionale, la propunerea directorului general şi cu aprobarea CNFPA;
w) îndeplineşte alte atribuţii prevãzute de legislaţia în vigoare, precum şi alte sarcini stabilite de preşedinte şi/sau de directorul general.
ART. 29
Direcţia pentru standarde ocupaţionale, calificãri şi atestare este coordonatã de un director şi are urmãtoarele atribuţii:
a) elaboreazã studii şi analize, în vederea fundamentãrii elementelor de politici şi strategii în domeniul dezvoltãrii resurselor umane, inclusiv al formãrii profesionale a adulţilor;
b) analizeazã şi formuleazã observaţii la proiectele de acte normative primite de CNFPA spre avizare;
c) elaboreazã criterii specifice şi metodologii unitare pentru dezvoltarea standardelor ocupaţionale şi a calificãrilor;
d) propune CNFPA aprobarea standardelor ocupaţionale;
e) elaboreazã şi actualizeazã procedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte cãi decât cele formale;
f) verificã, în vederea autorizãrii, instituţiile care pot sã efectueze evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte cãi decât cele formale;
g) propune CNFPA autorizarea centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale;
h) evalueazã evaluatorii de competenţe profesionale, verificatori interni şi verificatori externi, în vederea certificãrii;
i) participã la dezvoltarea şi implementarea metodologiilor privind certificarea competenţelor profesionale şi a calificãrilor;
j) monitorizeazã activitatea centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale;
k) propune CNFPA tarife pentru serviciile de asistenţã tehnicã privind elaborarea, verificarea şi aprobarea standardelor ocupaţionale şi a serviciilor de formare, de evaluare şi autorizare a centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, precum şi pentru plata verificatorilor interni şi externi care pot fi angajaţi de CNFPA pentru îndeplinirea atribuţiilor direcţiei;
l) dezvoltã şi gestioneazã, împreunã cu compartimentul de informaticã, bãnci de date privind: standardele ocupaţionale, centrele de evaluare autorizate, evaluatorii, verificatorii interni, verificatorii externi certificaţi;
m) participã la elaborarea Registrului naţional al calificãrilor din România;
n) efectueazã activitãţi de pregãtire, transfer de cunoştinţe şi asistenţã tehnicã în domeniul sãu de activitate, oferã asistenţã metodologicã privind elaborarea standardelor ocupaţionale şi aplicarea procedurii de evaluare a competenţelor profesionale dobândite pe alte cãi decât cele formale;
o) promoveazã calitatea procesului de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale;
p) colaboreazã cu Direcţia metodologie şi asigurarea calitãţii la elaborarea şi actualizarea metodologiilor, regulamentelor şi instrucţiunilor privind formarea profesionalã a adulţilor;
q) participã la rezolvarea contestaţiilor în cadrul procesului de autorizare şi monitorizare a centrelor de evaluare, precum şi de autorizare şi monitorizare a furnizorilor de formare, pentru aspecte referitoare la standardele ocupaţionale;
r) propune modalitãţi de implicare a partenerilor şi de dezvoltare a parteneriatului în domeniul formãrii profesionale a adulţilor şi colaboreazã cu structurile create de parteneri la nivelul sectoarelor de activitate sau pentru rezolvarea unor probleme specifice formãrii profesionale a adulţilor, corespunzãtor atribuţiilor direcţiei;
s) contribuie la coordonarea activitãţii comitetelor sectoriale;
t) propune CNFPA modalitãţi de cooperare şi colaboreazã cu organizaţii din ţarã şi din strãinãtate, corespunzãtor atribuţiilor direcţiei;
u) organizeazã conferinţe, seminarii, consultãri de specialitate, naţionale şi internaţionale, în scopul realizãrii atribuţiilor direcţiei;
v) propune CNFPA şi participã la realizarea unor programe şi proiecte interne şi internaţionale, corespunzãtor atribuţiilor direcţiei;
w) propune directorului general al Secretariatului tehnic, în calitate de iniţiator, cheltuielile pentru bunurile necesare desfãşurãrii propriei activitãţi;
x) participã la conferinţe, seminarii, consultãri de specialitate, naţionale şi internaţionale, la propunerea directorului general şi cu aprobarea CNFPA;
y) propune CNFPA tarifele pentru serviciile de validare a standardelor ocupaţionale şi a calificãrilor asociate realizate de comitetele sectoriale;
z) propune CNFPA tarifele pentru serviciile de validare a calificãrilor şi standardelor de pregãtire profesionalã realizate de comitetele sectoriale;
) îndeplineşte alte atribuţii prevãzute de legislaţia în vigoare, precum şi alte sarcini stabilite de preşedinte şi/sau de directorul general.
ART. 30
Direcţia programe şi inovare - Unitatea de implementare a proiectelor este coordonatã de un director şi are urmãtoarele atribuţii:
a) participa la proiecte şi programe naţionale şi internaţionale în domeniul formãrii profesionale a adulţilor şi al resurselor umane, în ansamblu, cu scopul:
a.1) realizãrii de studii şi analize pentru susţinerea direcţiilor de fundamentare a politicilor şi strategiilor în domeniul dezvoltãrii resurselor umane, inclusiv al dezvoltãrii calificãrilor şi formãrii profesionale a adulţilor;
a.2) dezvoltãrii de parteneriate cu organisme şi organizaţii internaţionale;
a.3) îmbunãtãţirii cadrului legislativ al formãrii profesionale;
a.4) dezvoltãrii bazelor de date şi a Registrului naţional al calificãrilor din România;
a.5) promovãrii calitãţii şi inovaţiei în domeniul învãţãrii pe tot parcursul vieţii;
a.6) pregãtirii, transferului de cunoştinţe şi asistenţei tehnice privind cadrul naţional al calificãrilor;
b) propune CNFPA proiecte pentru implicarea partenerilor şi de dezvoltare a parteneriatului în domeniul calificãrilor;
c) colaboreazã cu comitetele sectoriale;
d) promoveazã şi implementeazã proiecte în conformitate cu prevederile contractuale, legislaţia naţionalã şi internaţionalã, desfãşurând şi activitãţi de management;
e) organizeazã echipe de management de proiect pentru CNFPA, îngrijindu-se de continua pregãtire profesionalã a acestora;
f) participã la conferinţe, seminarii, consultãri de specialitate, naţionale şi internaţionale, la propunerea directorului general şi cu aprobarea CNFPA;
g) întocmeşte bugete şi programe de activitãţi în colaborare cu Direcţia economico-financiarã şi resurse umane pentru proiectele propuse şi coordoneazã activitãţile de raportare cãtre autoritãţile contractante, pentru proiectele în implementare;
h) asigurã în colaborare cu consilierul juridic sau colaboratori juridici externi în ceea ce priveşte asistenţa juridicã de proiect la nivelul CNFPA;
i) colaboreazã cu celelalte direcţii, servicii şi compartimente ale Secretariatului tehnic în îndeplinirea atribuţiilor CNFPA şi asigurã consultanţã şi sprijin experţilor din celelalte direcţii care participã în proiecte şi programe naţionale şi internaţionale;
j) Unitatea de implementare a programelor din structura direcţiei are atribuţii generale conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 869/2002 pentru perfecţionarea activitãţii unitãţilor de implementare a programelor PHARE, pânã la finalizarea acestora;
k) contribuie la coordonarea activitãţii comitetelor sectoriale;
l) îndeplineşte alte atribuţii prevãzute de legislaţia în vigoare, precum şi alte sarcini stabilite de preşedinte şi/sau de directorul general.
ART. 31
Direcţia economico-financiarã şi resurse umane este coordonatã de un director şi are în componenţã urmãtoarele compartimente:
- Compartimentul financiar şi resurse umane;
- Compartimentul contabilitate;
- Compartimentul achiziţii.
ART. 32
Compartimentul financiar şi resurse umane are urmãtoarele atribuţii:
a) propune anual spre aprobare directorului general al Secretariatului tehnic fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul Secretariatului tehnic al CNFPA, pe baza criteriilor de evaluare a activitãţii funcţionarilor publici stabilite de legislaţia în vigoare;
b) asigurã în colaborare cu direcţiile din CNFPA aplicarea normelor cu privire la recrutarea, angajarea, numirea şi avansarea personalului din CNFPA, elaborate de Agenţia Naţionalã a Funcţionarilor Publici şi aprobate prin hotãrâre de Guvern;
c) asigurã organizarea şi funcţionarea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, verificã conţinutul documentelor necesare candidaţilor în vederea participãrii la concursuri (examene), cu respectarea condiţiilor legale;
d) participã, în calitate de secretar, în comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor cu prilejul concursurilor organizate pentru recrutarea şi avansarea personalului şi finalizeazã documentele şi lucrãrile generate de acestea;
e) întocmeşte documentele vizând dovedirea calitãţii de angajat, atestarea vechimii în muncã sau pensionarea;
f) asigurã înscrierea în carnetele de muncã a tuturor elementelor salariale şi de personal ale angajaţilor din CNFPA;
g) organizeazã evidenţa în cadrul serviciului privind situaţia personalului (angajarea, numire, încetarea raporturilor de muncã, pensionare, sancţionare, evidenţa paşapoartelor etc.);
h) organizeazã şi asigurã, în colaborare cu arhivarul, pãstrarea în siguranţã a evidenţelor de personal, din anii precedenţi, pe baza cãrora se stabilesc şi se elibereazã documente de vechime în muncã pentru foştii salariaţi ai CNFPA;
i) asigurã evidenţa şi gestiunea carnetelor de muncã şi a formularelor de legitimaţii pentru personalul CNFPA, potrivit normelor în vigoare;
j) elaboreazã strategia de recrutare a personalului;
k) asigurã organizarea şi prezentare în media şi în site-ul CNFPA a cererii de personal şi a condiţiilor necesare pentru încadrarea în CNFPA;
l) organizeazã evidenţa în cadrul serviciului privind situaţia funcţionarilor publici debutanţi, inclusiv evidenţa pe fiecare stagiar a cursurilor urmate şi a calificativului de absolvire;
m) asigurã implementarea şi aplicarea normelor emise de Agenţia Naţionalã a Funcţionarilor Publici în ceea ce priveşte recrutarea, selectarea şi evidenţa personalului;
n) îndeplineşte toate formalitãţile necesare pentru numirea funcţionarilor publici definitivi;
o) asigurã întocmirea şi actualizarea dosarului profesional al funcţionarilor publici în conformitate cu prevederile legale;
p) controleazã şi rãspunde de aplicarea cu stricteţe a reglementãrilor legale privind calculul drepturilor salariale şi altor drepturi de personal pentru salariaţii din CNFPA;
q) rãspunde de corectitudinea calculului salariilor şi de întocmirea la timp a documentelor de platã a acestora;
r) întocmeşte lucrãri cu privire la plata salariilor în conformitate cu prevederile legale pentru salariaţi şi alimenteazã cardurile de salarii;
s) întocmeşte statele de platã a premiilor şi a altor drepturi salariale;
t) întocmeşte statele de platã a îndemnizaţiilor membrilor CNFPA pentru aplicarea <>Legii nr. 132/1999 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
u) întocmeşte statele de platã a indemnizaţiilor pentru membrii comisiilor de concurs în conformitate cu prevederile legale;
v) asigurã aplicarea reglementãrilor în vigoare cu privire la acordarea concediilor de odihnã;
w) gestioneazã declaraţiile salariaţilor din care rezultã deducerile din impozitul pe salarii;
x) verificã:
● cuantumul avansurilor din salarii în conformitate cu prevederile legale;
● realitatea sumelor înscrise în statele de platã a salariilor cu cele înscrise în legislaţie;
y) întocmeşte ordinele de platã pentru reţinerile din salarii;
z) întocmeşte documentaţia şi nota necesarã obţinerii vizei de control financiar preventiv;
) întocmeşte lunar darea de seama privind fondul de salarii realizat şi impozitul aferent acestora;
bb) întocmeşte lunar raportãrile privind asigurãrile de sãnãtate, contribuţia la fondul de şomaj şi CAS etc.;
cc) elibereazã adeverinţe privind salariile (veniturile) realizate de salariaţii CNFPA, pentru obţinerea unor credite, pentru giranţi, case de sãnãtate, judecãtorie, medicul de familie etc.;
dd) elibereazã adeverinţe din care rezultã salariile realizate şi contribuţiile salariaţilor CNFPA, în vederea întocmirii dosarelor de pensionare;
ee) participã la programe şi proiecte în cadrul componenţei financiare şi de resurse umane;
ff) participã la conferinţe, seminarii, consultãri de specialitate, naţionale şi internaţionale, la propunerea directorului general şi cu aprobarea CNFPA;
gg) centralizeazã anual statele de funcţii ale secretariatelor tehnice ale comitetelor sectoriale;
hh) îndeplineşte alte atribuţii prevãzute de legislaţia în vigoare, precum şi alte sarcini stabilite de preşedinte şi/sau de directorul general.
ART. 33
Compartimentul contabilitate are urmãtoarele atribuţii:
a) analizeazã legalitatea şi oportunitatea operaţiunilor şi acţiunilor cuprinse în documentele de cheltuieli şi corecta lor încadrare pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare;
b) organizeazã şi conduce evidenţa contabilã a angajamentelor legale şi bugetare privind activitatea CNFPA;
c) întocmeşte situaţiile financiare proprii trimestriale şi anuale şi contul de execuţie al bugetului CNFPA;
d) organizeazã şi îndrumã inventarierea valorilor materiale şi bãneşti în cadrul CNFPA;
e) participã la stabilirea rezultatelor inventarierii şi la valorificarea acestora;
f) întocmeşte ordinele de transfer al mijloacelor fixe pentru care fac obiectul transferului;
g) întocmeşte contractele pentru constituirea garanţiilor materiale şi actualizeazã cuantumurile acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionari în cadrul CNFPA;
h) conduce evidenţa debitelor preluate de CNFPA privind pagubele aduse statului, conform comunicãrilor compartimentului juridic;
i) organizeazã şi conduce evidenţa contabilã a veniturilor proprii;
j) exercitã controlul financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor din care se nasc, se modificã ori se sting drepturi şi obligaţii patrimoniale între CNFPA şi alte persoane juridice şi fizice, în condiţiile legii;
k) rãspunde de exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra documentelor ce cuprind operaţiile care se referã la drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale CNFPA, în faza de angajare şi de platã;
l) elaboreazã trimestrial situaţiile financiare întocmite în conformitate cu reglementãrile contabile, precum şi în conformitate cu standardele internaţionale contabile, prezentând în mod corect poziţia financiarã, performanţa financiarã şi fluxurile de numerar (bilanţ, situaţia fluxului de numerar, situaţia veniturilor şi cheltuielilor, note explicative);
m) colaboreazã cu Direcţia de audit public intern, precum şi cu organele de control ale Curţii de Conturi, punând la dispoziţie documentele supuse controlului şi întocmind situaţiile solicitate de aceştia în timpul misiunilor;
n) stabileşte necesarul de credite pentru CNFPA;
o) urmãreşte şi verificã respectarea disciplinei financiare şi bugetare;
p) urmãreşte modul de executare a bugetului de venituri şi cheltuieli la CNFPA şi propune mãsurile necesare pentru respectarea dispoziţiilor legale privind disciplina financiarã;
q) întocmeşte si înainteazã direcţiei de resort din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în termenele şi condiţiile prevãzute de reglementãrile în vigoare, cererile pentru deschideri de credite;
r) verificã şi analizeazã legalitatea şi necesitatea actelor justificative de cheltuieli şi justa lor încadrare pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare;
s) urmãreşte modul de executare a bugetului de venituri şi cheltuieli la CNFPA şi propune mãsurile necesare pentru respectarea dispoziţiilor legale privind disciplina financiarã;
t) fundamenteazã pe baza situaţiilor financiare necesarul de credite bugetare pentru cheltuielile de personal, materiale şi de capital;
u) efectueazã operaţiuni de casierie;
v) întocmeşte documentele necesare deschiderii finanţãrii investiţiilor aprobate CNFPA;
w) întocmeşte documentaţia necesarã ridicãrii din bancã a sumelor în valutã pentru efectuarea deplasãrilor în strãinãtate, în conformitate cu prevederile legale;
x) întocmeşte documentaţia necesarã ridicãrii din trezorerie a sumelor în lei pentru efectuarea deplasãrilor în ţarã, în conformitate cu prevederile legale;
y) verificã deconturile întocmite de salariaţii care se deplaseazã în ţarã şi strãinãtate în interesul serviciului;
z) urmãreşte decontarea în termen legal a avansurilor acordate în lei şi valutã salariaţilor care au efectuat deplasarea;
) efectueazã plãţile privind contribuţiile şi cotizaţiile la organismele internaţionale potrivit acordurilor încheiate şi legislaţiei în vigoare;
bb) analizeazã şi verificã în vederea decontãrii sau plãţii a cheltuielilor de protocol, a cheltuielilor pentru procurarea abonamentelor de legislaţie, pentru procurarea de materiale, a lucrãrilor de reparaţii şi întreţinere, privind activitatea proprie a instituţiei, acordarea de avansuri pe baza notelor aprobate de conducerea CNFPA şi urmãrirea justificãrii lor în termenele legale pentru astfel de cheltuieli - verificarea legalitãţii documentelor justificative anexate - întocmirea de dispoziţii de platã/încasare cãtre casierie pentru diferenţele rezultate în urma justificãrii avansului - decontarea cheltuielilor prin ordin de platã pe baza facturilor depuse;
cc) verificã din punct de vedere financiar contractele pentru achiziţii de bunuri sau servicii prezentate de compartimentele din CNFPA, întocmeşte formele de platã pe care le supune controlului financiar preventiv propriu;
dd) urmãreşte derularea contractelor prin încadrarea plãţilor efectuate în prevederile acestora;
ee) efectueazã operaţiuni de casierie în lei şi valutã;
ff) analizeazã disponibilul din extrasele de cont pentru încadrarea acestuia în limita creditelor bugetare deschise;
gg) urmãreşte decontarea plãţilor în valutã efectuate prin BCR şi reîntregeşte fondurile transferate prin trezorerie;
hh) efectueazã alte operaţiuni rezultate din sarcinile trasate de conducerea CNFPA sau din legislaţia apãrutã;
ii) participã în programe şi proiecte în cadrul componentei de specialitate;
jj) participã la conferinţe, seminarii, consultãri de specialitate, naţionale şi internaţionale, la propunerea directorului general şi cu aprobarea CNFPA;
kk) întocmeşte şi arhiveazã documentaţia pentru finanţarea comitetelor sectoriale;
ll) întocmeşte şi arhiveazã documentaţia privind darea în folosinţã gratuitã a unor bunuri proprietate publicã;
mm) centralizeazã situaţiile financiare anuale ale comitetelor sectoriale;
nn) îndeplineşte alte atribuţii prevãzute de legislaţia în vigoare, precum şi alte sarcini stabilite de preşedinte şi/sau de directorul general.
ART. 34
Compartimentul achiziţii are urmãtoarele atribuţii:
a) întocmeşte şi supune spre aprobare planul anual de achiziţii, în baza solicitãrilor direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor CNFPA;
b) organizeazã procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziţie publicã de furnizare de produse şi derularea acestora;
c) organizeazã procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziţie publicã de prestãri de servicii şi derularea acestora;
d) organizeazã proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziţie publicã de prestãri de servicii;
e) organizeazã proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziţie publicã de lucrãri; derularea contractelor de lucrãri;
f) organizeazã proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziţie publicã de utilitãţi (energie electricã, agent termic, apã caldã, apã rece, gaze naturale, salubritate etc.);
g) colaboreazã cu celelalte direcţii, servicii şi compartimente ale Secretariatului tehnic al CNFPA atât pentru întocmirea caietelor de sarcini şi a specificaţiilor tehnice, cât şi pentru respectarea legalitãţii în procedurile de achiziţii;
h) colaboreazã cu celelalte direcţii, servicii şi compartimente ale Secretariatului tehnic al CNFPA;
i) participã în programe şi proiecte în cadrul componentei de resurse achiziţii;
j) îndeplineşte alte atribuţii prevãzute de legislaţia în vigoare, precum şi alte sarcini stabilite de preşedinte şi/sau de directorul general.
ART. 35
Serviciul informatizare, comunicare şi relaţii publice este coordonat de un şef serviciu şi are în componenţã urmãtoarele compartimente:
- Compartimentul informatizare;
- Compartimentul de relaţii publice şi promovare;
- Compartimentul pentru relaţia cu comitetele sectoriale.
ART. 36
Compartimentul informatizare îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
a) dezvoltã şi întreţine site-ul CNFPA;
b) dezvoltã şi întreţine soft-urile necesare activitãţii CNFPA;
c) administreazã serverele CNFPA;
d) asigurã funcţionarea echipamentelor, soft-urilor şi a reţelei CNFPA;
e) stabileşte şi aplicã politici de securizare a datelor CNFPA;
f) stabileşte parteneriate în scopul întreţinerii şi dezvoltãrii sistemului informatic al CNFPA;
g) administreazã Registrul naţional al calificãrilor din România;
h) stabileşte drepturile (nivelul de acces) în reţeaua CNFPA pentru fiecare angajat, în raport cu nevoile acestuia;
i) asigurã buna funcţionare a sistemelor electronice utilizate în cadrul CNFPA;
j) întocmeşte lista de echipamente electronice necesare CNFPA;
k) participã în programe şi proiecte în cadrul componentelor de informatizare;
l) îndeplineşte alte atribuţii prevãzute de legislaţia în vigoare, precum şi alte sarcini stabilite de preşedinte şi/sau de directorul general.
ART. 37
Compartimentul de relaţii publice şi promovare:
a) dezvoltã şi întreţine relaţiile CNFPA cu ministerele, organizaţii şi organisme partenere, instituţii media şi altele de interes pentru activitatea consiliului;
b) administreazã registrul de intrãri-ieşiri al CNFPA şi arhiveazã documentele aferente;
c) asigurã organizarea şi buna desfãşurare a şedinţelor CNFPA;
d) arhiveazã materialele analizate în şedinţele CNFPA;
e) stabileşte politici şi strategii de promovarea a CNFPA;
f) promoveazã activitatea comitetelor sectoriale;
g) realizeazã materiale pentru promovarea activitãţilor şi imaginii CNFPA;
h) urmãreşte modul de rezolvare a petiţiilor şi de furnizare a informaţiilor de interes public în condiţiile <>Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
i) îndeplineşte alte atribuţii prevãzute de legislaţia în vigoare, precum şi alte sarcini stabilite de preşedinte şi/sau de directorul general.
ART. 38
Compartimentul pentru relaţia cu comitetele sectoriale are urmãtoarele atribuţii:
a) asigurã comunicarea eficientã cu comitetele sectoriale;
b) participã la acţiunile de organizare a reuniunilor comitetelor sectoriale, oferind sprijin logistic;
c) participã la acţiunile de elaborare şi revizuire de analize ocupaţionale şi standarde, oferind sprijin logistic;
d) participã la acţiunile de promovare a activitãţii comitetelor sectoriale;
e) asigurã interfaţa dintre comitetele sectoriale şi coordonatorii de comitete sectoriale, direcţiile de specialitate, directorul general şi preşedintele CNFPA;
f) urmãreşte graficul lunar de activitãţi al comitetelor sectoriale;
g) iniţiazã platforme de comunicare continuã on-line între comitetele sectoriale şi CNFPA;
h) asigurã secretariatul şi întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor comune ale comitetelor sectoriale;
i) organizeazã acţiuni comune ale CNFPA împreunã cu comitetele sectoriale;
j) administreazã spaţiile CNFPA destinate documentãrii şi consultanţei organizate de Secretariatul tehnic pentru comitetele sectoriale;
k) arhiveazã copii ale documentelor de constituire a comitetelor sectoriale, precum şi modificãrile ulterioare;
l) centralizeazã rapoartele de activitate ale comitetelor sectoriale;
m) îndeplineşte alte atribuţii prevãzute de legislaţia în vigoare, precum şi alte sarcini stabilite de preşedinte şi/sau de directorul general.
ART. 39
Compartimentul audit public intern are urmãtoarele atribuţii:
a) elaboreazã proiectul planului de audit public intern, pe care îl supune spre aprobare directorului general şi CNFPA;
b) efectueazã activitãţi de audit public intern pentru a evalua dacã sistemele de management financiar şi control ale instituţiei sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţã şi eficacitate;
c) informeazã compartimentul de audit public intern din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale despre recomandãrile neînsuşite de cãtre directorul general, precum şi despre consecinţele acestora;
d) prezintã rapoarte periodice directorului general privind constatãrile, concluziile şi recomandãrile rezultate din activitãţile sale de audit;
e) elaboreazã raportul anual al activitãţii de audit public intern, care va fi avizat de cãtre directorul general şi de CNFPA;
f) în cazul identificãrii unor iregularitãţi sau posibile prejudicii, raporteazã imediat directorului general;
g) propune şi ordonanţeazã, în calitate de iniţiator, cheltuielile pentru bunurile necesare desfãşurãrii propriei activitãţi;
h) îndeplineşte alte atribuţii prevãzute de legislaţia în vigoare, precum şi sarcini stabilite de preşedinte sau de directorul general.
ART. 40
Compartimentul juridic are urmãtoarele atribuţii:
a) avizeazã şi contrasemneazã actele cu caracter juridic în condiţiile legii;
b) verificã legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
c) apãrã drepturile şi interesele legitime ale CNFPA în raporturile cu autoritãţile publice, instituţiile de orice naturã, precum şi cu orice persoanã fizicã sau juridicã, românã ori strãinã, pe bazã de mandat din partea preşedintelui;
d) asigurã consultanţã, asistenţã şi reprezentarea CNFPA în faţa instanţelor judecãtoreşti, a organelor de urmãrire penalã ori altor instituţii, pe baza mandatului dat de preşedintele CNFPA;
e) ţine evidenţele cerute de legislaţia in vigoare;
f) redacteazã opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea profesionalã a consilierului juridic;
g) redacteazã proiectele de contracte şi negociazã clauzele legale contractuale, în limita împuternicirii primite de la preşedintele CNFPA sau a directorului general;
h) redacteazã acte juridice emise de CNFPA;
i) atestã identitatea pãrţilor, a consimţãmântului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate, care privesc CNFPA.

CAP. VI
Finanţarea CNFPA

ART. 41
(1) Veniturile CNFPA provin din:
a) transferuri de la bugetul de stat;
b) venituri din surse externe;
c) alte surse în condiţiile legii.
(2) Veniturile de la bugetul de stat se utilizeazã exclusiv conform destinaţiilor date acestora prin <>Legea nr. 132/1999 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 42
Cheltuielile se efectueazã dupã cum urmeazã:
a) pentru veniturile de la art. 41 alin. (1) lit. a) - conform bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activitãţile curente ale instituţiei, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat;
b) pentru veniturile de la art. 41 alin. (1) lit. b) - conform bugetului proiectelor cu finanţare externã, care sunt anexã la contractele încheiate de CNFPA.
ART. 43
(1) Sumele de la <>art. 14 alin. (4) din Legea nr. 132/1999 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se varsã la bugetul de stat.
(2) Sumele contractate din surse externe se reporteazã cu aceeaşi destinaţie în anul urmãtor, urmând a fi utilizate pentru activitãţile specifice pentru care au fost obţinute.
(3) Execuţia bugetarã a CNFPA se organizeazã distinct pentru sursele de la bugetul de stat şi pentru sursele externe, cu respectarea legislaţiei specifice sistemului contabilitãţii publice.
(4) Pentru activitãţile specifice (evaluare, control, grupuri de lucru, comisii de licitaţii, alte activitãţi administrative, activitãţi de achiziţii publice etc.) CNFPA poate utiliza experţi externi. Plata acestora se efectueazã fie din surse la bugetul de stat, prevãzute pentru aceastã destinaţie, fie din sursele externe.

CAP. VII
Relaţia cu comitetele sectoriale

ART. 44
(1) Comitetele sectoriale funcţioneazã în baza <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor mãsuri de protecţie socialã, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 268/2009 , şi sunt instituţii de dialog social de utilitate publicã, cu personalitate juridicã, organizate la nivelul ramurilor de activitate definite prin Contractul colectiv de muncã unic la nivel naţional.
(2) Relaţia CNFPA cu comitetele sectoriale se referã la îndeplinirea de cãtre CNFPA a urmãtoarelor roluri:
- de autoritate naţionalã pentru calificãri;
- de autoritate finanţatoare a secretariatelor tehnice ale comitetelor sectoriale, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în baza unui contract de finanţare încheiat cu fiecare comitet sectorial;
- de coordonator al activitãţii comitetelor sectoriale.
(3) În îndeplinirea rolurilor care îi revin, CNFPA asigurã:
- servicii de informare, de logisticã şi de consultanţã metodologicã privind standardele ocupaţionale şi calificãrile asociate;
- previziuni bugetare şi defalcarea bugetului aprobat pe articole;
- tarife pentru serviciile de validare realizate de comitetele sectoriale, a standardelor ocupaţionale şi a calificãrilor asociate, pe de o parte, şi a calificãrilor şi standardelor de pregãtire profesionalã, pe de altã parte;
- atribuirea dreptului de folosinţã gratuitã pentru bunuri din proprietatea publicã;
- armonizarea şi diseminarea bunelor practici, prin facilitarea comunicãrii între comitetele sectoriale;
- atragerea de fonduri în beneficiul comitetelor sectoriale;
- implicarea comitetelor sectoriale în diferite evenimente naţionale şi internaţionale;
- promovarea comitetelor sectoriale;
- centralizarea rapoartelor de activitate şi a rapoartelor financiare anuale ale comitetelor sectoriale.
(4) Prin atribuţiile care le revin, comitetele sectoriale participã la:
- elaborarea strategiilor naţionale şi sectoriale în domeniul formãrii profesionale;
- dezvoltarea cadrului normativ privind formarea, evaluarea şi certificarea competenţelor;
- promovarea sistemului de formare şi evaluare pe bazã de competenţe;
- dezvoltarea şi actualizarea, sub coordonarea CNFPA, a calificãrilor aferente sectoarelor din care fac parte;
- validarea calificãrilor şi standardele asociate calificãrilor, cu excepţia celor dobândite prin învãţãmântul superior;
- realizarea analizei ocupaţionale, pentru definirea competenţelor şi calificãrilor;
- elaborarea şi validarea standardelor ocupaţionale, prin specialişti desemnaţi în acest sens;
- verificarea şi validarea standardelor de pregãtire profesionalã prin specialişti desemnaţi în acest sens;
- evaluarea şi certificarea pe bazã de standarde prin specialişti desemnaţi în acest sens;
- avizarea lucrãrilor efectuate de specialişti;
- încurajarea şi stimularea participãrii organizaţiilor şi persoanelor la formarea profesionalã continuã şi la învãţãmântul profesional şi tehnic;
- realizarea de analize ocupaţionale şi studii cu privire la cererea de forţã de muncã pentru ramura reprezentatã;
- avizarea consultativã a solicitãrilor în vederea actualizãrii Clasificãrii ocupaţiilor din România;
- corelarea calificãrilor cu ocupaţiile care pot fi practicate.
(5) În vederea asigurãrii bunei desfãşurãri a activitãţii comitetelor sectoriale se vor avea în vedere urmãtoarele termene:
- CNFPA declanşeazã acţiunea de semnare a contractelor de finanţare în termen de o lunã de zile de la data aprobãrii defalcãrii pe articole bugetare a bugetului pentru acoperirea cheltuielilor legate de funcţionarea secretariatului tehnic al comitetelor sectoriale;
- comitetele sectoriale transmit CNFPA rapoartele de activitate şi situaţiile financiare aferente anului anterior;
- din momentul obţinerii personalitãţii juridice, comitetele sectoriale vor pune la dispoziţia CNFPA, în termen de 15 zile, un exemplar din hotãrârea judecãtoreascã şi câte o copie autentificatã dupã celelalte documente.

CAP. VIII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 45
Toate compartimentele şi personalul Secretariatului tehnic al CNFPA au obligaţia:
a) sã asigure realizarea la timp şi de calitate a tuturor sarcinilor stabilite de conducerea instituţiei;
b) sã manifeste fermitate în aplicarea legilor şi solicitudine faţã de autoritãţile publice centrale sau judeţene/locale cu care colaboreazã ori care cer sprijin pentru rezolvarea unor probleme din domeniul de activitate al CNFPA;
c) sã manifeste solicitudine faţã de toţi cetãţenii care se adreseazã CNFPA prin audienţe, cereri, sesizãri sau reclamaţii, în vederea tratãrii problemelor ridicate de cãtre aceştia, în cadrul dispoziţiilor legale în vigoare.
ART. 46
Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin prezentul regulament, în cadrul Secretariatului tehnic al CNFPA pot fi angajate persoane cu contract individual de muncã cu timp parţial, în limita bugetului aprobat.
ART. 47
Atribuţiile stabilite prin prezentul regulament se detaliazã pentru fiecare post din structura organizatoricã, prin fişa postului.
ART. 48
Încadrarea pe posturi, conform noii structuri organizatorice, se face dupã aprobarea prezentului regulament şi avizarea statului de funcţii de cãtre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
ART. 49
Prevederile prezentului regulament se completeazã cu orice alte dispoziţii legale care privesc organizarea, funcţionarea şi atribuţiile CNFPA.
ART. 50
Conducãtorii tuturor compartimentelor sunt obligaţi sã asigure cunoaşterea şi respectarea de cãtre întregul personal din subordine a prezentului regulament.

----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016