Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 9 iunie 2004  privind accesul reglementat la depozitele de inmagazinare subterana a gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 9 iunie 2004 privind accesul reglementat la depozitele de inmagazinare subterana a gazelor naturale

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 24 iunie 2004
CAP. I
Scopul

ART. 1
Prin Regulamentul privind accesul reglementat la depozitele de înmagazinare subteranã a gazelor naturale, denumit în continuare Regulament, se stabilesc criteriile obiective, transparente şi nediscriminatorii pentru asigurarea accesului la depozitele de înmagazinare subteranã a gazelor naturale, denumite în continuare depozite.

CAP. II
Domeniul de aplicare

ART. 2
Regulamentul se aplicã Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumitã în continuare ANRGN, operatorilor licenţiaţi pentru înmagazinarea subteranã a gazelor naturale, denumiţi în continuare operatori de înmagazinare,şi solicitanţilor de acces la depozite, care pot fi:
a) producãtori de gaze naturale;
b) agenţi economici licenţiaţi de ANRGN pentru transportul gazelor naturale;
c) agenţi economici licenţiaţi de ANRGN pentru furnizarea gazelor naturale;
d) consumatori eligibili de gaze naturale acreditaţi de ANRGN;
e) persoane juridice strãine, beneficiare ale tranzitului de gaze naturale pe teritoriul României.
ART. 3
Pentru depozitele care sunt precizate în ordinele preşedintelui ANRGN privind stabilirea tarifelor reglementate pentru înmagazinarea subteranã a gazelor naturale, alocarea capacitãţilor disponibile se face în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

CAP. III
Prevederi generale

SECŢIUNEA 1
Rolul şi responsabilitãţile principale ale operatorilor de înmagazinare
ART. 4
(1) Operatorii de înmagazinare au obligaţia sã îşi desfãşoare activitatea în condiţii obiective, transparente şi nediscriminatorii.
(2) Pentru asigurarea accesului la depozite, operatorii de înmagazinare au urmãtoarele obligaţii:
a) sã previnã orice tezaurizare a capacitãţilor de înmagazinare şi sã evite tratamentul discriminatoriu al solicitanţilor;.b) sã se asigure cã în cazul încheierii unor noi contracte de înmagazinare pentru cantitãţile rãmase în depozite la sfârşitul ciclului de extracţie nu se împiedicã competiţia şi dezvoltarea pieţei gazelor naturale;
c) sã calculeze capacitãţile tehnice şi disponibile ale depozitelor în condiţiile de transparenţã precizate în secţiunea a 2-a;
d) sã opereze, sã întreţinã şi sã dezvolte obiectivele aferente sistemelor de înmagazinare subteranã a gazelor naturale, în condiţii de siguranţã, continuitate şi eficienţã economicã;
e) sã ofere servicii în concordanţã cu caracteristicile tehnice ale fiecãrei infrastructuri, asigurând utilizarea eficientã a capacitãţii tehnice a depozitelor;
f) sã ofere servicii bazate pe cerinţele pieţei, nediscriminatoriu, fãrã a impune bariere în activitatea de furnizare, şi sã permitã accesul eficient şi în condiţii competitive;
g) sã ofere servicii de acces la depozite în aceleaşi condiţii contractuale, utilizând contractele-cadru de înmagazinare subteranã a gazelor naturale;
h) sã punã la dispoziţie informaţiile necesare solicitanţilor şi utilizatorilor, îndeplinind cerinţele de transparenţã precizate la secţiunea a 2-a;
i) sã dezvolte un sistem informatic şi de comunicare electronicã, în vederea asigurãrii informaţiilor necesare utilizatorilor de depozite şi simplificãrii tranzacţiilor (de exemplu: rezervãri de capacitate şi nominalizãri);
j) sã permitã rezervarea unei capacitãţi minime pentru a asigura accesul consumatorilor eligibili şi al furnizorilor mici.
(3) În cazul în care face parte dintr-o întreprindere integratã pe verticalã, operatorul de înmagazinare trebuie sã asigure:
a) confidenţialitatea informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial;
b) comportamentul nediscriminatoriu, în vederea prevenirii oricãror avantaje comerciale în favoarea sucursalei de furnizare afiliate.

SECŢIUNEA a 2-a
Cerinţe generale de transparenţã
ART. 5
Pentru asigurarea accesului solicitanţilor la depozite, operatorii de înmagazinare trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele cerinţe de transparenţã:
a) sã implementeze un sistem de publicare a datelor necesare solicitanţilor/utilizatorilor depozitelor; informaţiile, într-un format clar şi uşor utilizabil, vor fi publicate în timp util, în limba românã şi în limba englezã, pe pagina de web a operatorilor de înmagazinare;
b) sã punã la dispoziţie solicitanţilor/utilizatorilor, în mod gratuit, informaţiile legate de accesşi derularea contractelor, în conformitate cu regulile şi cu procedurile standard ale operatorilor de înmagazinare;
c) sã publice zilnic, lunar, trimestrial şi anual urmãtoarele informaţii operaţionale:
- capacitatea de înmagazinare tehnicã şi disponibilã pentru fiecare depozit, în unitãţi de volum/energie, în funcţie de prevederile reglementãrilor tehnice;
- cantitãţile injectate şi, respectiv, extrase în/din depozite;
d) sã publice:
- proiectele de dezvoltare a depozitelor, care au impact asupra derulãrii contractelor de înmagazinare;
- metoda de determinare a capacitãţii disponibile, parametrii de operare ai depozitelor şi regulile pentru prevenirea tezaurizãrii capacitãţilor;
- programul de revizii şi reparaţii, în vederea evitãrii perturbãrilor pe piaţa gazelor naturale; sã notifice în timp util partenerilor de contracte intervenţiile neprogramate, cel puţin anual;
- cerinţele privind calitatea gazelor naturale care urmeazã a fi injectate;
- programul de inventariere a gazelor naturale înmagazinate în depozite.
ART. 6
(1) Operatorii de înmagazinare vor înregistra cererile solicitanţilor de acces, întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 1, într-un registru cu regim special, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2, care poate fi consultat la sediul social al acestora.
(2) Informaţiile cuprinse în registrul prevãzut la alin. (1) vor fi publicate pe pagina web a operatorilor de înmagazinare şi actualizate zilnic.

SECŢIUNEA a 3-a
Rolul şi responsabilitãţile principale ale utilizatorilor depozitelor
ART. 7
Pentru asigurarea accesului la depozite, utilizatorii depozitelor au urmãtoarele obligaţii:
a) sã previnã orice tezaurizare a capacitãţilor de înmagazinare;
b) sã comunice operatorului de înmagazinare nominalizãrile pentru cantitãţile injectate/extrase în/din depozite, în conformitate cu prevederile contractuale, normele tehnice şi procedurile convenite;
c) sã comunice toate datele solicitate de operatorii de transport, în legãturã cu transportul gazelor naturale pentru ciclul de injecţie/extracţie a gazelor naturale în/din depozite.

CAP. IV
Condiţii de acces la depozite

ART. 8
Acordarea accesului la depozite dã dreptul solicitanţilor de a rezerva o capacitate de depozitare şi de a beneficia de prestarea serviciului de înmagazinare.
ART. 9
Solicitarea accesului se face în baza unei cereri scrise, adresatã operatorilor de înmagazinare, însoţitã de documentele justificative, conform metodologiei cuprinse în prezentul regulament.
ART. 10
Operatorii de înmagazinare acordã accesul oricãrui solicitant, cu îndeplinirea cumulativã a urmãtoarelor condiţii:
a) solicitantul sã prezinte acte doveditoare privind provenienţa gazelor naturale care urmeazã a fi depozitate;
b) sã existe capacitate disponibilã de înmagazinare;
c) activitatea de înmagazinare a gazelor naturale sã se desfãşoare cu respectarea condiţiilor tehnice de debit şi presiune, de calitate a gazelor naturale, de siguranţã şi de eficienţã ale depozitelor.
ART. 11
Operatorii de înmagazinare refuzã accesul solicitanţilor la depozite, când nu este îndeplinitã cel puţin una dintre condiţiile prevãzute la art. 10.
ART. 12
Alocarea capacitãţilor se face de cãtre operatorii de înmagazinare, în baza metodologiei prezentate la cap. V.
ART. 13
(1) Operatorii de înmagazinare acordã accesul solicitanţilor, dupã urmãtoarele criterii:
a) ordinea de prioritate:
1. operatorului SNT - pentru cantitãţile de gaze naturale necesare asigurãrii permanente a echilibrului fizic al SNT;
2. producãtorilor - pentru cantitãţile de gaze naturale necesare desfãşurãrii proceselor tehnologice;
3. furnizorilor, titulari ai licenţelor de distribuţie - pentru cantitãţile de gaze naturale necesare realizãrii serviciului public obligatoriu;
4. consumatorilor eligibili - pentru cantitãţile de gaze naturale necesare asigurãrii consumului propriu, furnizorilor de pe piaţa angro, altor solicitanţi, persoane juridice strãine conform art. 2 lit. e);
b) "primul venit - primul servit": în cadrul fiecãrui nivel de prioritate prevãzut la lit. a) operatorii de înmagazinare vor realiza alocarea capacitãţilor în ordinea înregistrãrii cererilor.
(2) În funcţie de criteriile prevãzute la alin. (1), operatorii de înmagazinare efectueazã alocarea capacitãţilor de înmagazinare în depozite, în ordinea crescãtoare a tarifelor reglementate aferente acestora.
(3) ANRGN, la solicitarea justificatã a agenţilor economici menţionaţi la alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 şi 3 aprobã cantitãţile de gaze naturale pentru care aceştia se încadreazã la ordinea de prioritate respectivã. În acest sens, agenţii economici au obligaţia de a solicita aprobarea pânã la data de 1 ianuarie a anului pentru care se solicitã accesul (anul n).
ART. 14
(1) Accesul la capacitatea alocatã se materializeazã prin încheierea contractului de înmagazinare, în conformitate cu contractul-cadru de înmagazinare a gazelor naturale, emis de ANRGN.
(2) Încheierea contractului de înmagazinare se realizeazã pânã la data de 6 martie, pentru capacitãţile alocate de cãtre operatorii de înmagazinare conform Listei finale de alocare a capacitãţilor pe depozite (LFACD), prevãzutã în anexa nr. 5, respectiv pânã la data de 15 aprilie, pentru capacitãţile alocate de cãtre operatorii de înmagazinare conform Listei finale de realocare a capacitãţilor pe depozite (LFrACD), cuprinsã în anexa nr. 8.
ART. 15
În cazul în care solicitantul cãruia i s-a alocat o capacitate nu a încheiat, din motive imputabile acestuia, contractul de înmagazinare în termenul prevãzut la art. 14 alin. (2), va pierde capacitatea alocatã conform metodologiei prevãzute la cap. V.
ART. 16
Capacitãţile alocate, pentru care nu au fost încheiate contracte în termenul prevãzut la art. 14 alin. (2), vor fi realocate conform metodologiei cuprinse în prezentul regulament.

CAP. V
Metodologia de alocare pe depozite a capacitãţilor de înmagazinare

SECŢIUNEA 1
Solicitarea accesului
ART. 17
Solicitarea accesului se face în baza unei cereri scrise, însoţitã de documentele justificative, precizate la art. 18.
ART. 18
Documentele necesare la solicitarea accesului la depozite sunt:
a) codul unic de înregistrare, în copie legalizatã;
b) documentul din care sã rezulte sursa pentru cantitãţile de gaze naturale destinate înmagazinãrii, în original sau în copie legalizatã;
c) documentul din care sã rezulte acordul de principiu al operatorului SNT privind transportul cantitãţilor de gaze naturale, în original sau în copie legalizatã;
d) documentul din care sã rezulte aprobarea ANRGN pentru cantitãţile de gaze naturale destinate înmagazinãrii, defalcate conform ordinii de prioritãţi.
ART. 19
Operatorii de înmagazinare vor publica, pânã la data de 15 ianuarie, capacitãţile disponibile, respectiv Lista iniţialã a capacitãţilor disponibile pentru înmagazinarea gazelor naturale (LICD), întocmitã conform modelului prezentat în anexa nr. 3, pentru fiecare depozit, eşalonatã pe lunile aferente ciclului de injecţie. Publicarea se realizeazã prin afişare la sediul social al operatorului şi pe pagina de web a acestuia.
ART. 20
(1) Cererile se vor depune prin delegatul solicitantului la registratura operatorului de înmagazinare, care îi va elibera acestuia o copie a cererii înregistrate, cu precizarea numãrului de înregistrare şi a datei (ziua, ora, minutul).
(2) Prima zi de depunere a cererilor este 17 ianuarie sau prima zi lucrãtoare (în cazul în care 17 ianuarie este zi nelucrãtoare).
(3) Termenul limitã de depunere a cererilor prevãzute la art. 17 este 1 februarie.

SECŢIUNEA a 2-a
Alocarea capacitãţilor de înmagazinare
ART. 21
Pânã la data de 9 februarie operatorii de înmagazinare analizeazã cererile şi, în baza criteriilor prevãzute în prezentul regulament, realizeazã alocarea capacitãţilor pe depozite, întocmesc şi publicã Lista iniţialã de alocare a capacitãţilor pe depozite (LIACD), conform modelului cuprins în anexa nr. 4.
ART. 22
Solicitanţii pot depune la sediul operatorilor de înmagazinare contestaţii referitoare la alocarea capacitãţilor, pânã la data de 15 februarie.
ART. 23
(1) Operatorii de înmagazinare analizeazã şi rãspund la contestaţiile depuse, pânã la data de 19 februarie.
(2) În cazul în care operatorii de înmagazinare nu rãspund în termenul prevãzut la alin. (1), contestaţiile se considerã însuşite de cãtre aceştia.
ART. 24
Pânã la data de 20 februarie, operatorii de înmagazinare fac publicã Lista finalã de alocare a capacitãţilor pe depozite (LFACD) şi termenele de încheiere a contractelor, stabilite în conformitate cu ordinea de alocare, potrivit modelului cuprins în anexa nr. 5.
ART. 25
(1) Operatorii depozitelor şi solicitanţii din lista prevãzutã la art. 24 au obligaţia sã încheie contractele de înmagazinare, conform alocãrilor, pânã la data de 6 martie.
(2) În cazul în care un solicitant nu încheie contractul pânã la data stabilitã în condiţiile alin. (1), acesta îşi pierde dreptul asupra locaţiei, urmând sã încheie contractul pentru capacitatea disponibilã în alte locaţii, rãmasã dupã încheierea contractelor de înmagazinare cu ceilalţi solicitanţi menţionaţi în listã.
(3) Capacitatea rãmasã disponibilã într-o locaţie prin neprezentarea unui solicitant pentru încheierea contractului la data stabilitã în condiţiile alin. (1) va fi alocatã celorlalţi solicitanţi conform ordinii din Lista finalã de alocare a capacitãţilor pe depozite (LFACD).

SECŢIUNEA a 3-a
Realocarea capacitãţilor de înmagazinare rãmase disponibile
ART. 26
Pânã la data de 10 martie operatorii depozitelor vor face publice capacitãţile disponibile pentru realocare, pe depozite, respectiv Lista capacitãţilor rãmase disponibile pentru realocare (LCRDrA), conform modelului prezentat în anexa nr. 6.
ART. 27
(1) Solicitanţii vor depune, la sediul operatorilor de înmagazinare, cereri de acces la depozitele pentru care au rãmas capacitãţi disponibile, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, urmând aceeaşi procedurã precizatã la art. 20 alin. (1).
(2) Prima zi de depunere a cererilor este 12 martie sau prima zi lucrãtoare dupã 12 martie (în cazul în care 12 martie este zi nelucrãtoare).
(3) Data limitã de depunere a cererilor este 15 martie.
(4) În cazul în care un solicitant nu modificã documentele justificative care au fost anexate la cererea depusã iniţial în condiţiile art. 17, acesta va da o declaraţie pe propria rãspundere, prin care va confirma cã documentele rãmân valabile pentru analiza solicitãrii de realocare a capacitãţilor de înmagazinare.
ART. 28
(1) Pânã la data de 21 martie operatorii de înmagazinare analizeazã cererile şi, în baza criteriilor cuprinse în prezentul regulament, realizeazã realocarea capacitãţilor pe depozite, întocmesc şi fac publicã Lista iniţialã de realocare a capacitãţilor pe depozite (LIrACD), conform modelului prezentat în anexa nr. 7.
(2) În aplicarea criteriului "primul venit - primul servit", pentru solicitanţii cãrora nu li s-a alocat capacitatea solicitatã la alocarea iniţialã, se va lua în considerare ordinea iniţialã de depunere a cererilor.
ART. 29
Pânã la data de 26 martie solicitanţii pot depune la sediul operatorilor de înmagazinare contestaţii referitoare la realocarea capacitãţilor.
ART. 30
(1) Operatorii de înmagazinare analizeazã şi rãspund la contestaţiile depuse pânã la data de 30 martie.
(2) În cazul în care operatorii de înmagazinare nu rãspund în termenul prevãzut la alin. (1), contestaţiile se considerã însuşite de cãtre aceştia.
ART. 31
Pânã la data de 31 martie operatorii de înmagazinare fac publicã Lista finalã de realocare a capacitãţilor pe depozite (LFrACD) şi termenele de încheiere a contractelor, stabilite în conformitate cu ordinea de realocare, conform modelului din anexa nr. 8.
ART. 32
(1) Pânã la data de 15 aprilie operatorii depozitelor şi solicitanţii sunt obligaţi sã încheie contractele de înmagazinare, conform realocãrilor.
(2) În cazul în care un solicitant nu încheie contractul pânã la data stabilitã în condiţiile alin. (1), acesta îşi pierde dreptul asupra locaţiei, urmând sã încheie contractul pentru capacitatea disponibilã în alte locaţii, rãmasã dupã încheierea contractelor de înmagazinare între operatorul depozitelor şi ceilalţi solicitanţi menţionaţi în listã.
(3) Capacitatea rãmasã disponibilã într-o locaţie prin neprezentarea unui solicitant pentru încheierea contractului la data stabilitã în condiţiile alin. (1) va fi alocatã celorlalţi solicitanţi, conform ordinii prevãzute în Lista finalã de realocare a capacitãţilor pe depozite (LFrACD).

CAP. VI
Dispoziţii finale

ART. 33
Modul de realizare a ciclului de injecţie/extracţie a gazelor naturale în/din depozite se deruleazã conform prevederilor din Regulamentul de programare, dispecerizare şi funcţionare al depozitului de înmagazinare subteranã şi din contractele de înmagazinare.
ART. 34
(1) Dacã în perioada ciclului de injecţie se constatã cã în anumite depozite existã capacitate disponibilã, operatorii de înmagazinare vor aloca aceastã capacitate cu respectarea criteriilor prevãzute la art. 13.
(2) Calendarul acţiunilor privind accesul la depozitele de înmagazinare subteranã a gazelor naturale, prevãzut în anexa nr. 9, va fi modificat şi adaptat în mod corespunzãtor.
ART. 35
Publicarea listelor prevãzute în prezentul regulament se realizeazã prin afişare la sediul social al operatorilor de înmagazinare şi pe pagina de web a acestora.
ART. 36
Calendarul acţiunilor privind accesul la depozitele de înmagazinare subteranã a gazelor naturale este prezentat în anexa nr. 9.
ART. 37
În cazul în care una dintre datele prevãzute în prezentul regulament este zi nelucrãtoare, termenul se considerã scadent în prima zi lucrãtoare urmãtoare datei precizate.
ART. 38
Definirea unor termeni din prezentul regulament este prevãzutã în anexa nr. 10; termenii care nu sunt definiţi se regãsesc în Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 616/2002.
ART. 39
Anexele nr. 1-10 fac parte integrantã din prezentul regulament.

ANEXA 1
la regulament

CERERE
de acces la depozitele de înmagazinare subteranã a gazelor naturale

Solicitant.........................., cu sediul în localitatea..............
strada .............., nr. ....., judeţul .........., cod poştal ......., telefon
............, fax ............, e-mail ..........., cod fiscal .................,
înregistratã în Registrul Comerţului sub nr. ..........., cod SIRUES ............,
cont nr. ........... deschis la .............., reprezentatã prin director general
.................... şi director economic .................., solicitã accesul la
depozitele de înmagazinare subteranã a gazelor naturale pentru:

- ciclul de înmagazinare (injecţie - extracţie) ....................
- scopul pentru care se solicitã accesul al depozite:
[] - menţinerea parametrilor minimi de funcţionare în siguranţa ai SNT;
[] - desfãşurarea proceselor tehnologice (numai în cazul producãtorilor);
[] - realizarea serviciului public obligatoriu;
[] - consum propriu al consumatorilor eligibili, alte scopuri, cu preci-
carea acestora ....................

- capacitate solicitatã pe ciclu injecţie/extracţie ....... mii mc, cu defalcare
în funcţie de scopul solicitat;
.............................................................
.............................................................

Anexãm prezentei cereri urmãtoarele:

a) codul unic de înregistrare, în copie legalizatã;
b) document din care sã rezulte sursa pentru cantitãţile de gaze naturale destinate
înmagazinãrii, în original sau copie legalizatã;
c) document din care sã rezulte acordul de principiu al operatorului SNT privind
transportul cantitãţilor de gaze, în original sau copie legalizatã;
d) document din care sã rezulte aprobarea ANRGN pentru cantitãţile de gaze naturale
destinate înmagazinãrii, defalcate conform ordinii de prioritãţi, dupã caz.

Director general, Director economic,
---------------- ------------------


ANEXA 2
la regulament


Registrul cererilor pentru accesul la depozitele de înmagazinare
subteranã a gazelor naturale
┌────┬──────────┬─────┬────┬────┬────────┬─────────┬────────────┬─────────────┐
│Nr. │ Nr. înre-│ │ │ │ │ Scopul │ Capacitate │Defalcarea pe│
│crt.│ gistrare │Data │Ora │Min.│Denumire│ pentru │ solicitatã │luni a capa- │
│ │ la regis-│ │ │ │ soli- │ care se │ pe ciclu │citãţii soli-│
│ │ tratura │ │ │ │citant │solicitã │injecţie/ │citate pe ci-│
│ │ opera- │ │ │ │ │ accesul │ extracţie │cluri injec- │
│ │ torului │ │ │ │ │ la │ (mii mc) │ţie/extracţie│
│ │ │ │ │ │ │depozite │ │(mii mc/lunã)│
├────┼──────────┼─────┼────┼────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼────┼────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼────┼────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼────┼────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────┴────┴────┴────────┴─────────┴────────────┴─────────────┘
ANEXA 3
la regulament


...................
(operator de înmagazinare)

LISTA
iniţialã a capacitãţilor disponibile pentru înmagazinarea gazelor naturale
pentru ciclul de injecţie ..................
(LICD)
┌────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────┬───────────┐
│Nr. │ Denumire │ Capacitatea │ Defalcarea pe │ Tarif de │ │
│crt.│ depozit de │disponibilã a │luni a capacitã-│înmagazinare│ Observaţii│
│ │ înmagazinare │ depozitului │ţii disponibile │înmagazinare│ │
│ │ subteranã a │ - mii mc - │ pe cicluri in- │ reglementat│ │
│ │ gazelor │ │jecţie/extracţie│ - lei/1000 │ │
│ │ naturale │ │ (mii mc/lunã) │ mc - │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────┴───────────┘


Director general,
ANEXA 4
la regulament


...................
(operator de înmagazinare)


LISTA INIŢIALĂ DE ALOCARE A CAPACITĂŢILOR PE DEPOZITE
(LIACD)
┌────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────┬───────────┐
│Nr. │ Denumire │ Capacitatea │ Defalcarea pe │ Denumirea │ │
│crt.│ solicitant │ alocatã │luni a capacitã-│depozitului │ Observaţii│
│ │ │ - mii mc - │ţii alocate pe │pentru care │ │
│ │ │ │cicluri injec- │ s-a obţinut│ │
│ │ │ │ ţie/extracţie │alocarea de │ │
│ │ │ │ (mii mc/lunã) │ capacitate │ │
│ │ │ │ │ (locaţie) │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│ TOTAL │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────┴───────────┘

Capacitãţi rãmase disponibile dupã alocarea iniţialã:
┌────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────────────┬──────────────┐
│ │ │ │ Defalcarea pe luni │ │
│Nr. │ Denumirea │ Capacitate │ a capacitãţii dis- │ Observaţii │
│crt.│ depozitului │ rãmasã │ ponibile pe cicluri │ │
│ │ │ disponibilã │ injecţie/extracţie │ │
│ │ │ │ (mii mc/lunã) │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL │ │ │ │
└──────────────────────┴────────────────┴──────────────────────┴──────────────┘


Director general,
ANEXA 5
la regulament


...................
(operator de înmagazinare)


LISTA FINALĂ DE ALOCARE A CAPACITĂŢILOR PE DEPOZITE
(LIACD)
┌────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────┬───────────┐
│Nr. │ Denumire │ Capacitatea │ Defalcarea pe │ Denumirea │ Termen de │
│crt.│ solicitant │ alocatã │luni a capacitã-│depozitului │ încheiere │
│ │ │ - mii mc - │ţii alocate pe │pentru care │a contrac- │
│ │ │ │cicluri injec- │ s-a obţinut│ tului de │
│ │ │ │ ţie/extracţie │alocarea de │ înmaga- │
│ │ │ │ (mii mc/lunã) │ capacitate │ zinare │
│ │ │ │ │ (locaţie) │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│ TOTAL │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────┴───────────┘

Capacitãţi rãmase disponibile dupã alocarea iniţialã:
┌────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────────────┬──────────────┐
│ │ │ │ Defalcarea pe luni │ │
│Nr. │ Denumirea │ Capacitate │ a capacitãţii dis- │ Observaţii │
│crt.│ depozitului │ rãmasã │ ponibile pe cicluri │ │
│ │ │ disponibilã │ injecţie/extracţie │ │
│ │ │ │ (mii mc/lunã) │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL │ │ │ │
└──────────────────────┴────────────────┴──────────────────────┴──────────────┘


Director general,
ANEXA 6
la regulament


..................
(operator de înmagazinare

LISTA
CAPACITĂŢILOR RĂMASE DISPONIBILE PENTRU REALOCARE
(LCDrA)
┌────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────┬───────────┐
│Nr. │ Denumire │ │ Defalcarea pe │ Tarif de │ │
│crt.│ depozit de │ Capacitatea │luni a capacitã-│înmagazinare│ Observaţii│
│ │ înmagazinare │ depozitului │ţii disponibile │înmagazinare│ │
│ │ subteranã a │ - mii mc - │ pe cicluri in- │ reglementat│ │
│ │ gazelor │ │jecţie/extracţie│ - lei/1000 │ │
│ │ naturale │ │ (mii mc/lunã) │ mc - │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────┴───────────┘


Director general,ANEXA 7
la regulament


...................
(operator de înmagazinare)

LISTA INIŢIALĂ DE REALOCARE A CAPACITĂŢILOR PE DEPOZITE
(LIrACD)
┌────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┬─────────────┬───────────┐
│Nr. │ Denumire │ Capacitatea │ Defalcarea pe │ Denumirea │ │
│crt.│ solicitant │ alocatã │luni a capacitã-│depozitului │ Observaţii│
│ │ │ - mii mc - │ţii alocate pe │pentru care │ │
│ │ │ │cicluri injec- │ s-a obţinut │ │
│ │ │ │ ţie/extracţie │ realocarea │ │
│ │ │ │ (mii mc/lunã) │de capacitate│ │
│ │ │ │ │ (locaţie) │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ TOTAL │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────────┴────────────────┴─────────────┴───────────┘

Capacitãţi rãmase disponibile dupã realocarea iniţialã:
┌────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────────────┬──────────────┐
│ │ │ │ Defalcarea pe luni │ │
│Nr. │ Denumirea │ Capacitate │ a capacitãţii dis- │ Observaţii │
│crt.│ depozitului │ rãmasã │ ponibile pe cicluri │ │
│ │ │ disponibilã │ injecţie/extracţie │ │
│ │ │ │ (mii mc/lunã) │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL │ │ │ │
└──────────────────────┴────────────────┴──────────────────────┴──────────────┘


Director general,
ANEXA 8
la regulament


...................
(operator de înmagazinare)

LISTA FINALĂ DE REALOCARE A CAPACITĂŢILOR PE DEPOZITE
(LFrACD)
┌────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────┬───────────┐
│Nr. │ Denumire │ Capacitatea │ Defalcarea pe │ Denumirea │ Termen de │
│crt.│ solicitant │ alocatã │luni a capacitã-│depozitului │ încheiere │
│ │ │ - mii mc - │ţii alocate pe │pentru care │a contrac- │
│ │ │ │cicluri injec- │ s-a obţinut│ tului de │
│ │ │ │ ţie/extracţie │alocarea de │ înmaga- │
│ │ │ │ (mii mc/lunã) │ capacitate │ zinare │
│ │ │ │ │ (locaţie) │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│ TOTAL │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────┴───────────┘


Director general,
ANEXA 9
la regulamentCALENDARUL ACŢIUNILOR PRIVIND ACCESUL
LA DEPOZITELE DE îNMAGAZINARE SUBTERANĂ A GAZELOR NATURALE

Acordarea accesului la depozite şi încheierea contractelor de înmagazinare
subteranã a gazelor naturale se desfãşoarã dupã calendarul de mai jos şi se
finalizeazã pânã cel târziu la 15 aprilie a anului pentru care se solicitã
accesul (anul n).
┌───────┬───────────────┬─────────────────────────┬─────────┬────────────────┐
│ Art/ │ Data limitã │ Acţiunea │ Model │ Responsabil │
│ alin │ din anul n │ │ conform │ │
│ │ │ │ anexei │ │
├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤
│ 19 │ 15 ianuarie │ Publicarea LICD │ 3 │ operatori de │
│ │ │ │ │ înmagazinare │
├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤
│20(2) │ 17 ianuarie │ Prima zi de depunere a │ 1 │ solicitanţi │
│ │ │ cererilor │ │ │
├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤
│20(3) │ 1 februarie │ Termenul limitã de depu-│ │ solicitanţi │
│ │ │ nerea la operatorii de │ - │ │
│ │ │ înmagazinare a cererilor│ │ │
│ │ │ de acces │ │ │
├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤
│ 21 │ 9 februarie │ Analiza cererilor şi │ 4 │ operatori de │
│ │ │ publicarea LIACD │ │ înmagazinare │
├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤
│ 22 │ 15 februarie │ Depunerea contestaţiilor│ - │ solicitanţi şi │
│ │ │ │ │ operatori │
├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤
│23(1) │ 19 februarie │ Soluţionarea contesta- │ - │ operatori de │
│ │ │ ţiilor │ │ înmagazinare │
├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤
│ 24 │ 20 februarie │ Publicarea LFACD │ 5 │ operatori de │
│ │ │ │ │ înmagazinare │
├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤
│25/(1) │ 6 martie │ Încheiere contracte │ - │ operatori de │
│ │ │ │ │ înmagazinare │
│ │ │ │ │ şi solicitanţi │
├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤
│26/(1) │ 10 martie │ Publicare LCDrA │ 6 │ operatori de │
│ │ │ │ │ înmagazinare │
├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤
│27(2) │ 12 martie │ Prima zi de depunere la │ 1 │ solicitanţi │
│ │ │ operatorii de înmagazi- │ │ │
│ │ │ nare a cererilor de ac- │ │ │
│ │ │ ces pentru capacitãţile │ │ │
│ │ │ rãmase disponibile │ │ │
├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤
│27(3) │ 15 martie │ Data limitã de depunere │ - │ solicitanţi │
│ │ │ la operatorii de înmaga-│ │ │
│ │ │ zinare a cererilor de │ │ │
│ │ │ acces pentru capacitãţi-│ │ │
│ │ │ le rãmase disponibile │ │ │
├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤
│28(1) │ 21 martie │ Analiza cererilor şi │ 7 │ operatori de │
│ │ │ publicarea LIrACD │ │ înmagazinare │
├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤
│ 29 │ 26 martie │ Depunerea contestaţiilor│ - │ solicitanţi şi │
│ │ │ │ │ operatori de │
│ │ │ │ │ înmagazinare │
├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤
│30/(1) │ 30 martie │ Soluţionarea contesta- │ - │ operatori de │
│ │ │ ţiilor │ │ înmagazinare │
├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤
│ 31 │ 31 martie │ Publicarea LFrACD │ 8 │ operatori de │
│ │ │ │ │ înmagazinare │
├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤
│32/(1) │ 15 aprilie │ Încheierea contractelor │ - │ operatori şi │
│ │ │ │ │ solicitanţi │
└───────┴───────────────┴─────────────────────────┴─────────┴────────────────┘
ANEXA 10
la regulament

DEFINIREA UNOR TERMENI


Accesul reglementat la depozitele de înmagazinare subteranã a gazelor naturale - reprezintã dreptul operatorului SNT, al producãtorilor, al furnizorilor - titulari ai licenţelor de distribuţie, al consumatorilor aligibili, al furnizorilor de pe piaţa angro şisau al altor persoane juridice strãine, beneficiare ale tranzitului de gaze naturale pe teritoriul României, de a utiliza depozitele de înmagazinare subteranã, achitând tarifele şi îndeplinind obligaţiile de utilizare ale acestora.

Anul "n" - anul calendaristic aferent ciclului de injecţie pentru care se solicitã acces la depozite.

Utilizator - persoana juridicã, beneficiarã a serviciului de înmagazinare subteranã a gazelor naturale.

Tezaurizare - blocarea de cãtre un utilizator a accesului la depozite al solicitanţilor, cu consecinţe negative asupra competiţiei şi dezvoltãrii pieţei gazelor naturale şi realizãrii programului de înmagazinare, prin:
- pãstrarea nejustificatã a unei capacitãţi de înmagazinare rezervatã şi neutilizatã, pentru o
perioadã importantã de timp raportatã la durata ciclului de injecţie;
- menţinerea nejustificatã a gazelor naturale în depozite mai mult decât un ciclu complet de
înmagazinare.

Întreprindere integratã pe verticalã - înseamnã o întreprindere sau grup de întreprinderi în sectorul gazelor naturale, inde întreprinderea /grupul în cauzã îndeplineşte cel puţin una dintre activitãţile reglementate de transport, distribuţie, GNL sau depozitare şi cel puţin una dintre activitãţile de producţie sau furnizare a gazelor naturale;

Serviciul public în sectorul gazelor naturale - obligaţia care constã în activitatea organizatã şi/sau autorizatã de stat în vederea satisfacerii cerinţelor de interes public în sectorul gazelor naturale.

--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016