Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 31 ianuarie 2012  privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 31 ianuarie 2012 privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie

EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2012

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Promovarea în funcţia de judecãtor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se face numai prin concurs organizat ori de câte ori este necesar, în limita posturilor vacante, de cãtre Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii.
    ART. 2
    Concursul de promovare în funcţia de judecãtor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se organizeazã pe baza unor criterii obiective de apreciere a performanţelor profesionale ale judecãtorilor şi procurorilor.
    ART. 3
    (1) În vederea selectãrii membrilor comisiilor de concurs, Institutul Naţional al Magistraturii va constitui o bazã de date cu persoanele prevãzute la art. 52^1 alin. (4) şi (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru fiecare specializare corespunzãtoare materiilor de concurs.
    (2) În baza de date prevãzutã la alin. (1) sunt incluşi, în funcţie de specializare, toţi judecãtorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care şi-au exprimat acordul de a face parte din comisiile de concurs.
    ART. 4
    Posturile scoase la concurs se stabilesc de cãtre Consiliul Superior al Magistraturii, în mod distinct pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care existã locuri vacante.

    CAP. II
    Condiţii pentru înscrierea la concurs

    ART. 5
    (1) Pot participa la concursul de promovare în funcţia de judecãtor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecãtorii şi procurorii care au îndeplinit efectiv, cel puţin 5 ani, funcţia de judecãtor la curtea de apel sau de procuror la parchetul de pe lângã curtea de apel ori la Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au obţinut calificativul "foarte bine" la ultimele 3 evaluãri, nu au fost niciodatã sancţionaţi disciplinar şi au o vechime în funcţia de judecãtor sau de procuror de cel puţin 15 ani.
    (2) Condiţiile de vechime prevãzute de alin. (1) trebuie sã fie îndeplinite la data expirãrii perioadei de depunere a cererilor de înscriere.
    ART. 6
    (1) Data, locul, modul de desfãşurare a concursului şi posturile vacante pentru care se organizeazã concurs se comunicã tuturor judecãtorilor şi procurorilor prin curţile de apel, prin parchetele de pe lângã curţile de apel şi prin Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi se publicã pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului Naţional al Magistraturii, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi în 3 cotidiene centrale, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilitã pentru concurs.
    (2) În cuprinsul anunţului privind organizarea concursului de promovare se precizeazã materiile la care se susţine concursul, în funcţie de secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care organizeazã concursul.
    (3) În termen de 15 zile de la data publicãrii datelor prevãzute la alin. (1), cei interesaţi pot depune cereri de înscriere la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii.
    (4) Cererile de înscriere la concursul de promovare în funcţia de judecãtor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cuprind precizarea secţiei pentru care se depune candidatura.
    (5) Fiecare candidat poate opta cu privire la o singurã secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în cadrul aceluiaşi concurs.
    (6) Candidatul are dreptul de a reveni asupra opţiunii formulate pânã la data expirãrii termenului de înscriere.
    (7) Cererea de înscriere va fi însoţitã de declaraţiile prevãzute la art. 48 alin. (10)-(12) din Legea nr. 303/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi de curriculum vitae.
    (8) La cererea de înscriere pot fi ataşate maximum 10 lucrãri întocmite de candidat, cum ar fi hotãrâri judecãtoreşti cu obiect diferit sau, dupã caz, acte întocmite de procurori, în copii certificate.
    (9) Candidatul poate depune şi lucrãri de specialitate publicate, dacã este cazul, precum şi orice ale înscrisuri pe care le considerã relevante.
    (10) Judecãtorii şi procurorii au dreptul la concedii de studii de specialitate plãtite, pentru pregãtirea şi susţinerea examenului de promovare în funcţia de judecãtor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, conform legii, cu condiţia de a se prezenta la concurs.

    CAP. III
    Organizarea şi desfãşurarea concursului

    SECŢIUNEA 1
    Comisiile de concurs

    ART. 7
    (1) Comisia de organizare a concursului este numitã de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei resurse umane şi organizare şi a Institutului Naţional al Magistraturii.
    (2) Nu pot fi numite în comisie persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini pânã la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor completeazã declaraţii în acest sens. Dacã incompatibilitatea se iveşte ulterior desemnãrii membrilor comisiilor, persoana în cauzã are obligaţia sã se retragã şi sã comunice de îndatã aceastã situaţie preşedintelui comisiei, care ia mãsurile necesare aducerii acestei situaţii la cunoştinţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii în vederea înlocuirii sale, dacã este cazul.
    ART. 8
    Comisia de organizare a concursului se compune din:
    - preşedinte: secretarul general ori secretarul general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii sau directorul Direcţiei resurse umane şi organizare;
    - vicepreşedinţi: secretarul general adjunct, directorii Institutului Naţional al Magistraturii şi/sau directorii Direcţiei resurse umane şi organizare, dupã caz;
    - membri: directori, şefi de servicii, personal de specialitate juridicã asimilat judecãtorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, experţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, funcţionari publici şi personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii.
    ART. 9
    Comisia de organizare a concursului are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
    1. centralizeazã cererile de înscriere la concurs, întocmeşte listele de înscriere, verificã îndeplinirea de cãtre candidaţi a condiţiilor legale de participare la concurs, întocmeşte şi afişeazã lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs în termen de cel mult 10 zile de la expirarea termenului de înscriere şi afişeazã lista finalã a candidaţilor;
    2. în termen de 24 de ore de la afişarea listei finale a candidaţilor publicã cererile de înscriere la concurs pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, însoţite de un anunţ prin care se aduce la cunoştinţa publicã posibilitatea oricãrei persoane de a transmite comisiilor de concurs acte de natura celor prevãzute la art. 52^2 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, întocmite de candidaţi, precum şi termenul în care acestea pot fi transmise;
    3. controleazã şi îndrumã acţiunile privind organizarea şi desfãşurarea concursului, constând, în principal, în: identificarea şi, dupã caz, închirierea spaţiilor adecvate pentru susţinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenţei medicale pe parcursul desfãşurãrii concursului şi a pazei necesare pentru pãstrarea ordinii publice la centrele de concurs şi de corectare, asigurarea cheltuielilor de cazare şi masã pentru membrii comisiilor;
    4. asigurã confecţionarea ştampilelor-tip pentru concurs, numerotate;
    5. ca urmare a cererii comisiilor de evaluare, solicitã curţilor de apel, parchetelor de pe lângã curţile de apel şi Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie copii certificate de pe hotãrârile judecãtoreşti sau actele procurorului întocmite de candidaţi şi alte documente necesare evaluãrii şi primeşte înscrisurile trimise de cãtre acestea;
    6. primeşte sesizãrile şi observaţiile din partea opiniei publice, precum şi hotãrârile judecãtoreşti sau actele procurorului trimise de orice persoanã;
    7. solicitã curţilor de apel, parchetelor de pe lângã curţile de apel şi Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sã trimitã copii certificate ale hotãrârilor judecãtoreşti sau ale actelor procurorului transmise de cãtre orice persoanã dupã publicarea candidaturilor şi verificã identitatea dintre acestea şi exemplarul trimis de aceste persoane;
    8. atribuie un cod numeric fiecãrui candidat care îndeplineşte condiţiile de participare la concurs, întocmeşte un proces-verbal în care consemneazã corespondenţa dintre numele candidatului şi codul numeric atribuit şi ia mãsuri pentru ca aceste date sã fie accesibile unui numãr restrâns de persoane, care desfãşoarã în concret activitãţi ce presupun în mod necesar cunoaşterea identitãţii candidatului, astfel încât membrii comisiilor de concurs sã nu poatã cunoaşte direct sau indirect identitatea candidaţilor;
    9. comunicã fiecãrui candidat, în plic închis şi sigilat, codul numeric care i-a fost atribuit;
    10. anonimizeazã documentele prevãzute la art. 21 alin. (1), primite la cererea comisiilor de evaluare, lucrãrile depuse de cãtre candidat sau trimise de orice persoanã, precum şi sesizãrile şi observaţiile trimise de cãtre terţi, ca urmare a dezbaterii publice, atât în ceea ce priveşte datele cu caracter personal din aceste lucrãri, cât şi datele care ar permite identificarea candidatului, precum: numele judecãtorilor şi grefierilor, instanţa care a pronunţat hotãrârea şi instanţele care au pronunţat hotãrâri în fazele procesuale anterioare, procurorii şi parchetele care au întocmit acte în cauzã, dacã este cazul;
    11. întocmeşte mapa candidatului, care va conţine lucrãrile depuse de acesta, cele solicitate de comisia de evaluare, cele trimise de orice persoanã dupã publicarea cererilor de înscriere, datele prevãzute la art. 21 alin. (6), precum şi sesizãrile şi observaţiile terţilor. La aceastã mapã se depun şi explicaţiile candidaţilor date la solicitarea comisiilor de evaluare. Pe mapã şi pe fiecare înscris anonimizat conţinut de aceasta se înscrie codul numeric al candidatului;
    12. predã, pe bazã de proces-verbal, mapele candidaţilor fiecãrei comisii de evaluare, în funcţie de secţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care candidaţii au formulat cererea de înscriere;
    13. publicã punctajul obţinut de candidaţi ca urmare a evaluãrii lucrãrilor candidaţilor, efectuatã de comisiile de evaluare, candidaţii fiind identificaţi doar prin cod numeric;
    14. primeşte contestaţiile împotriva punctajului şi le înainteazã, dupã anonimizarea datelor care ar permite identificarea candidatului, comisiei de contestaţii corespunzãtoare, împreunã cu mapa de lucrãri a fiecãrui candidat;
    15. afişeazã rezultatul contestaţiilor;
    16. în termen de douã zile de la afişarea listei finale cu candidaţii care au întrunit condiţiile de participare la concurs, solicitã Inspecţiei Judiciare sã efectueze verificarea aspectelor privind conduita, deontologia şi integritatea candidaţilor;
    17. întocmeşte pentru fiecare candidat fişele de notare pentru interviul în faţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii;
    18. centralizeazã punctajele acordate fiecãrui candidat de cãtre membrii Consiliului Superior al Magistraturii, calculeazã punctajul mediu obţinut de fiecare candidat, întocmeşte fişa centralizatoare şi asigurã publicarea punctajului obţinut la interviu;
    19. pe baza procesului-verbal de atribuire a codurilor numerice candidaţilor, calculeazã punctajul final obţinut de fiecare candidat la proba eliminatorie, prin însumarea punctajului obţinut ca urmare a evaluãrii şi a celui obţinut ca urmare a interviului în faţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi publicã rezultatul final al probei eliminatorii, menţionând pentru fiecare candidat dacã a fost admis sau eliminat, în funcţie de punctajul obţinut;
    20. repartizeazã pe sãli, în ordine alfabeticã, pentru probele scrise, candidaţii admişi ca urmare a probei eliminatorii şi dispune afişarea listelor pe uşile sãlilor în care se desfãşoarã concursul, precum şi publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 24 de ore înainte de susţinerea probelor;
    21. asigurã paza subiectelor şi a lucrãrilor scrise la sediul sãu şi în timpul transportului acestora, precum şi pãstrarea ordinii publice la centrele de concurs, de evaluare şi de corectare;
    22. instruieşte, cu 24-48 de ore înaintea datei concursului, persoanele care asigurã supravegherea în sãlile de concurs, numite prin hotãrâre a preşedintelui comisiei, respectiv responsabilii de salã şi supraveghetorii;
    23. preia de la comisiile de elaborare a subiectelor subiectele pentru proba scrisã şi baremele de notare, în plicuri sigilate;
    24. pãstreazã în condiţii de deplinã siguranţã subiectele şi baremele de notare;
    25. distribuie candidaţilor materialele pentru susţinerea probei scrise;
    26. afişeazã baremele de notare la centrele de concurs, la încheierea probei scrise, şi asigurã publicarea acestora, precum şi a subiectelor de concurs pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii;
    27. organizeazã transportul lucrãrilor scrise de la centrele de concurs la centrul de corectare şi rãspunde de securitatea acestora;
    28. ia mãsuri pentru ca în spaţiile în care îşi desfãşoarã activitatea comisiile de evaluare a lucrãrilor candidaţilor, comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de corectare sau de soluţionare a contestaţiilor ori în care se desfãşoarã probele scrise de concurs sã nu pãtrundã persoane strãine, neautorizate de comisie sau neprevãzute de prezentul regulament;
    29. calculeazã mediile generale şi asigurã publicarea simultanã pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii a listelor cu rezultatele concursului;
    30. calculeazã mediile generale şi întocmeşte listele finale;
    31. analizeazã desfãşurarea şi rezultatele concursului şi prezintã concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;
    32. informeazã de îndatã Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la orice situaţie deosebitã a cãrei rezolvare nu este prevãzutã în prezentul regulament, precum şi cu privire la orice situaţie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea ori desecretizarea unui subiect;
    33. propune Consiliului Superior al Magistraturii eventuale modificãri în modul de organizare şi desfãşurare a concursului;
    34. îndeplineşte orice alte atribuţii necesare bunei desfãşurãri a concursului.
    ART. 10
    (1) Preşedintele comisiei de organizare a concursului ia toate mãsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevãzute la art. 9.
    (2) În acest scop, preşedintele comisiei de organizare a concursului stabileşte fişa de atribuţii pentru vicepreşedinţii şi membrii comisiei şi pentru persoanele care asigurã supravegherea în sãlile de concurs.
    (3) Preşedintele comisiei de organizare a concursului soluţioneazã toate situaţiile de incompatibilitate a membrilor tuturor comisiilor de concurs.
    ART. 11
    (1) Comisiile de evaluare, comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de corectare, comisiile de soluţionare a contestaţiilor împotriva evaluãrii şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor privind proba scrisã sunt numite prin hotãrâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii.
    (2) Comisiile prevãzute la alin. (1) sunt conduse de câte un preşedinte, desemnat prin hotãrârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii de numire a comisiilor.
    (3) Membrii comisiilor nu pot avea apartenenţã politicã la data formãrii comisiilor şi pe tot parcursul desfãşurãrii activitãţii în comisie.
    (4) Nu pot fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini pânã la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor completeazã declaraţii în acest sens. Dacã incompatibilitatea se iveşte ulterior desemnãrii membrilor comisiilor, persoana în cauzã are obligaţia sã se retragã şi sã comunice de îndatã aceastã situaţie preşedintelui comisiei în vederea înlocuirii sale.
    (5) Aceeaşi persoanã nu poate face parte în acelaşi timp din comisia de evaluare şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva evaluãrii, respectiv din comisia de elaborare a subiectelor, din comisia de corectare şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisã.
    (6) Nu pot face parte din aceeaşi comisie sau din comisia de soluţionare a contestaţiilor persoanele care sunt soţ/soţie sau rude ori afini pânã la gradul al patrulea.
    (7) Desemnarea membrilor comisiilor se face pe baza consimţãmântului scris, exprimat anterior.
    (8) Membrii comisiilor sunt numiţi, de regulã, dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date a Institutului Naţional al Magistraturii şi au urmat cursurile acestuia privind metodele şi tehnicile de evaluare.
    (9) În componenţa comisiilor sunt numiţi şi membri supleanţi care îi vor înlocui, de drept, în ordinea stabilitã de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotãrârea de numire a comisiilor, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu îşi pot exercita atribuţiile. Înlocuirea se efectueazã de preşedintele comisiei de organizare a concursului.
    (10) În termen de 20 de zile de la publicarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de înscriere la concurs, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii aprobã componenţa comisiilor de evaluare şi a comisiilor de contestaţii împotriva evaluãrii. Numirea membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare şi de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisã are loc cu cel puţin 5 zile înaintea datei de desfãşurare a probei scrise.
    (11) Contractele de participare a membrilor comisiilor prin care se stabilesc modalitãţile de platã şi atribuţiile ce le revin se încheie între aceştia şi un reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit dispoziţiilor prezentului regulament.
    (12) Declaraţiile şi contractele de participare în comisii se centralizeazã de comisia de organizare a concursului şi se pãstreazã alãturi de celelalte documente de concurs.
    ART. 12
    (1) Comisiile de evaluare a hotãrârilor judecãtoreşti redactate, în cazul judecãtorilor, sau a actelor întocmite în faza de urmãrire penalã ori în faza judecãţii, în cazul procurorilor, se constituie distinct pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care se organizeazã concursul.
    (2) Fiecare comisie este alcãtuitã din:
    a) câte un judecãtor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, propus de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
    b) câte un profesor universitar de la o facultate de drept, care are încheiat un contract de muncã pe duratã nedeterminatã cu o universitate de cercetare avansatã şi educaţie, astfel cum aceasta este clasificatã pe baza evaluãrii prevãzute la art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, propus de Institutul Naţional al Magistraturii;
    c) câte un formator al Institutului Naţional al Magistraturii, având cel puţin gradul de judecãtor de curte de apel, propus de Institutul Naţional al Magistraturii;
    d) câte un profesor de logicã, propus de Institutul Naţional al Magistraturii;
    e) câte un avocat, cu înaltã reputaţie profesionalã şi moralã, propus de Uniunea Naţionalã a Barourilor din România;
    f) câte un psiholog, propus de Colegiul Psihologilor din România.
    ART. 13
    Comisiile de soluţionare a contestaţiilor împotriva evaluãrii au componenţa prevãzutã la art. 12 alin. (2) şi corespund ca numãr şi specializare comisiilor de evaluare.
    ART. 14
    (1) Comisiile de elaborare a subiectelor pentru proba scrisã, comisiile de corectare şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisã sunt numite distinct pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care se organizeazã concursul şi pentru fiecare probã scrisã.
    (2) Fiecare comisie este alcãtuitã din:
    a) câte un judecãtor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, propus de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
    b) câte un profesor universitar de la o facultate de drept, care are încheiat un contract de muncã pe duratã nedeterminatã cu o universitate de cercetare avansatã şi educaţie, astfel cum aceasta este clasificatã pe baza evaluãrii prevãzute la art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, propus de Institutul Naţional al Magistraturii;
    c) câte un formator al Institutului Naţional al Magistraturii, având cel puţin gradul de judecãtor de curte de apel, propus de Institutul Naţional al Magistraturii;
    d) câte un profesor de logicã, propus de Institutul Naţional al Magistraturii.
    (3) Judecãtorul de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, formatorul de la Institutul Naţional al Magistraturii şi profesorul universitar de la o facultate de drept din fiecare comisie trebuie sã fie specializaţi în materiile corespunzãtoare secţiei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care a fost numitã comisia.
    (4) Profesorul de logicã va urmãri formularea clarã, logicã şi neechivocã a subiectelor şi a rãspunsurilor.
    ART. 15
    (1) Preşedinţii comisiilor de elaborare a subiectelor vegheazã la respectarea regulilor enumerate la art. 16, stabilesc timpul de concurs şi coordoneazã activitatea comisiei.
    (2) Preşedinţii comisiilor de corectare vegheazã la respectarea baremului şi ghidului de corectare şi coordoneazã activitatea comisiei.
    (3) Preşedinţii comisiilor de soluţionare a contestaţiilor coordoneazã activitatea acestora.
    ART. 16
    Comisiile de elaborare a subiectelor au, în principal, urmãtoarele atribuţii:
    1. elaborarea subiectelor de examen, cu respectarea urmãtoarelor reguli:
    a) sã fie în concordanţã cu tematica şi bibliografia aprobate şi publicate de Consiliul Superior al Magistraturii şi de Institutul Naţional al Magistraturii;
    b) sã evidenţieze operaţiile gândirii - analizã, sintezã, generalizare - în trãsãturi ale procesului de gândire - flexibilitate, dimensiune criticã etc.;
    c) sã fie astfel formulate încât tratarea lor sã angajeze cât mai multe posibilitãţi de analizã, de sintezã şi de generalizare din partea candidaţilor;
    d) sã asigure o cuprindere echilibratã a materiei studiate, sã aibã un grad de complexitate corespunzãtor conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;
    e) sã se evite repetarea subiectelor de la examenele anterioare;
    f) timpul necesar rezolvãrii subiectelor sã nu depãşeascã timpul alocat desfãşurãrii probei de examen;
    g) sã anunţe/sã indice pentru fiecare subiect atât punctajul prevãzut în barem, cât şi timpul recomandat pentru rezolvare;
    h) sã se evite, pe cât posibil, subiectele ce conţin probleme controversate în doctrinã şi în practicã sau, în cazul unor astfel de situaţii, sã se puncteze toate soluţiile a cãror corectitudine din punct de vedere legal poate fi argumentatã logic şi coerent;
    i) în notarea lucrãrilor sã se punã accentul pe motivarea soluţiei alese de candidat; în barem pot sã fie punctate modalitãţi alternative de motivare a soluţiei alese de candidat;
    j) sã se asigure unitatea de evaluare;
    2. predarea cãtre comisia de organizare a concursului, cu cel puţin 12 ore înainte de desfãşurarea probelor scrise, a subiectelor şi baremelor de evaluare şi de notare, pe discipline de examen, în plicuri distincte, închise şi sigilate;
    3. elaborarea a câte 3 variante de subiecte pentru fiecare materie, din care se alege prin tragere la sorţi numãrul subiectului probei scrise;
    4. predarea cãtre comisia de corectare, cel târziu la momentul începerii corectãrii lucrãrilor, a ghidurilor de corectare.
    ART. 17
    (1) Comisia de corectare se constituie odatã cu comisia de elaborare a subiectelor.
    (2) Instruirea corectorilor din fiecare comisie se efectueazã de cãtre preşedintele comisiei corespunzãtoare de elaborare a subiectelor.
    (3) Comisia de corectare examineazã, sub coordonarea preşedintelui comisiei, contestaţiile la barem şi adoptã baremul definitiv, care va fi publicat pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.
    ART. 18
    Comisiile de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisã reevalueazã lucrãrile ale cãror note iniţiale au fost contestate şi acordã note conform baremelor de notare definitive şi ghidurilor de corectare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Desfãşurarea concursului

    ART. 19
    (1) Centralizarea cererilor de înscriere la concurs ale judecãtorilor şi procurorilor şi verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de participare la concurs se realizeazã de comisia de organizare a concursului.
    (2) Comisia de organizare a concursului întocmeşte lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs şi o publicã simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
    (3) Candidaţii respinşi în urma verificãrii pot formula contestaţii în termen de 48 de ore de la publicarea listei prevãzute la alin. (2). Contestaţiile se depun la Consiliul Superior al Magistraturii.
    (4) Contestaţiile se soluţioneazã de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
    (5) În termen de 10 zile de la finalizarea perioadei de depunere a contestaţiilor, comisia de organizare a concursului întocmeşte lista finalã a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs şi o publicã în condiţiile alin. (2).
    (6) Cererile de înscriere la concurs ale candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs se publicã pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, însoţite de un anunţ prin care se aduce la cunoştinţa publicã posibilitatea oricãrei persoane de a transmite comisiilor de concurs hotãrâri judecãtoreşti redactate, în cazul judecãtorilor, sau acte ale procurorilor, întocmite de candidaţi, precum şi termenul în care acestea pot fi transmise.
    (7) Hotãrârile judecãtoreşti sau actele procurorilor prevãzute la alin. (6) transmise dupã expirarea termenului prevãzut în anunţ nu se iau în considerare.
    ART. 20
    Concursul de promovare în funcţia de judecãtor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constã în:
    a) o probã având ca obiect evaluarea hotãrârilor judecãtoreşti redactate, în cazul judecãtorilor, sau a actelor întocmite în faza de urmãrire penalã ori în faza judecãţii, în cazul procurorilor;
    b) un interviu susţinut în faţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii;
    c) probe scrise, cu caracter teoretic şi practic.
    ART. 21
    (1) În cadrul probei prevãzute la art. 20 lit. a), în 3 zile de la constituire, comisiile de evaluare, prin preşedinţii acestora, trimit Consiliului Superior al Magistraturii adresele privind solicitarea unui numãr de 30 de hotãrâri judecãtoreşti redactate, în cazul judecãtorilor, sau, dupã caz, 30 de acte întocmite în faza de urmãrire penalã ori în faza judecãţii, în cazul procurorilor, întocmite de candidaţi în ultimii 10 ani de activitate, precum şi a celorlalte documente necesare pentru verificarea respectãrii termenelor de soluţionare a lucrãrilor, potrivit prezentului regulament.
    (2) În termen de douã zile de la primirea adreselor de la comisiile de evaluare, comisia de organizare a concursului solicitã curţilor de apel sau, dupã caz, parchetelor de pe lângã curţile de apel ori Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie transmiterea hotãrârilor judecãtoreşti sau, dupã caz, a actelor procurorului, precum şi a celorlalte documente necesare evaluãrii, prevãzute la alin. (1).
    (3) Hotãrârile judecãtoreşti sau actele procurorului prevãzute la alin. (1) trebuie sã fie reprezentative pentru activitatea profesionalã a candidatului, sã aibã obiecte diferite, sã fie întocmite în faze procesuale diferite şi sã permitã şi verificarea modului în care a fost aplicatã jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
    (4) Printre actele prevãzute la alin. (1) se pot regãsi şi hotãrâri judecãtoreşti desfiinţate sau casate, acte ale procurorului infirmate ori urmate de hotãrâri judecãtoreşti de restituire a cauzei la parchet sau de achitare, respectiv apeluri ori recursuri respinse, dacã existã.
    (5) La actele prevãzute la alin. (4) se ataşeazã hotãrârile judecãtoreşti sau actele procurorului prin care s-a dispus asupra soluţiei candidatului.
    (6) În vederea verificãrii respectãrii termenelor rezonabile de soluţionare a cauzelor şi de redactare a hotãrârilor, membrii comisiei de evaluare solicitã, prin intermediul comisiei de organizare a concursului, curţii de apel la care îşi desfãşoarã activitatea candidatul date statistice sau orice documente necesare privind:
    a) activitatea candidatului, precum: numãrul de şedinţe de judecatã, numãrul de cauze la care a participat la judecatã, numãrul de cauze soluţionate, numãrul de hotãrâri motivate, numãrul de hotãrâri nemotivate în termen, numãrul mediu de zile cu care a fost depãşit acest termen, perioada medie de soluţionare a cauzelor de cãtre candidat, alte activitãţi desfãşurate;
    b) activitatea instanţei la secţia la care a funcţionat judecãtorul, precum: încãrcãtura medie de cauze pe judecãtor, numãrul mediu de participãri în şedinţe de judecatã, timpul mediu de soluţionare pe tipuri de cauze, numãrul mediu de hotãrâri redactate de judecãtori, numãrul mediu de hotãrâri neredactate în termen.
    (7) Prevederile alin. (6) se aplicã în mod corespunzãtor pentru verificarea respectãrii termenelor de soluţionare a lucrãrilor de cãtre procuror.
    (8) Preşedintele curţii de apel sau procurorul general al parchetului de pe lângã curtea de apel ori al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ia mãsurile necesare pentru respectarea procedurii prevãzute de prezentul articol, pentru identificarea hotãrârilor judecãtoreşti sau a actelor procurorului prevãzute la alin. (1), pentru selectarea obiectivã a acestora, pentru strângerea informaţiilor prevãzute la alin. (6) sau (7), dupã caz, şi pentru transmiterea în termen a acestora Consiliului Superior al Magistraturii.
    (9) În vederea îndeplinirii atribuţiei prevãzute la alin. (2)-(5), preşedintele curţii de apel sau procurorul general al parchetului de pe lângã curtea de apel ori al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate solicita lucrãri relevante ale candidatului şi de la instanţele sau parchetele la care a funcţionat candidatul în ultimii 10 ani de activitate.
    (10) Colegiul de conducere al curţii de apel, al parchetului de pe lângã curtea de apel ori al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie unde funcţioneazã candidatul analizeazã îndeplinirea criteriilor prevãzute la alin. (3) şi stabileşte care sunt cele 30 de lucrãri ale candidatului care vor fi înaintate Consiliului Superior al Magistraturii în vederea evaluãrii.
    (11) Toate hotãrârile judecãtoreşti sau actele procurorului trimise Consiliului Superior al Magistraturii sunt certificate de instanţa sau parchetul care le-a trimis.
    (12) Preşedintele curţii de apel şi procurorul general al parchetului de pe lângã curtea de apel ori al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie trimit Consiliului Superior al Magistraturii documentele prevãzute la alin. (1) în termen de 10 zile de la primirea solicitãrii comisiei de organizare a concursului.
    ART. 22
    (1) Dupã primirea documentelor prevãzute la art. 21 alin. (1) de la curţile de apel sau, dupã caz, de la parchetele de pe lângã curţile de apel ori de la Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, comisia de organizare a concursului anonimizeazã lucrãrile întocmite de candidat primite la cererea comisiilor de evaluare şi depuse de cãtre acesta, atât în ceea ce priveşte datele personale ale pãrţilor din acele cauze, cât şi în ceea ce priveşte datele care ar permite identificarea candidatului. În perioada dintre acordarea codurilor numerice şi afişarea rezultatului probei eliminatorii, persoanele care au cunoştinţã despre corespondenţa dintre aceste coduri şi identitatea candidaţilor au obligaţia de a pãstra confidenţialitatea acestei informaţii.
    (2) Actele prevãzute la art. 21 alin. (1) se publicã pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispoziţiilor legale privind protejarea datelor cu caracter personal, cu anonimizarea datelor care ar permite identificarea candidatului şi cu indicarea codului acestuia, pentru a fi supuse dezbaterii publice o perioadã de 30 de zile de la publicare.
    (3) Orice persoanã poate trimite în scris sesizãri sau observaţii în legãturã cu actele publicate conform alin. (2) pentru a fi avute în vedere la evaluare. Sesizãrile şi observaţiile anonime nu se iau în considerare şi nu se trimit comisiilor de evaluare. Sesizãrile şi observaţiile opiniei publice se anonimizeazã atât în ceea ce priveşte identitatea autorului, cât şi sub toate aspectele care ar permite identificarea candidatului şi se depun în mapa cu lucrãri a acestuia.
    ART. 23
    (1) Comisia prevãzutã la art. 12 efectueazã evaluarea hotãrârilor judecãtoreşti redactate, în cazul judecãtorilor, sau a actelor întocmite în faza de urmãrire penalã ori în faza judecãţii, în cazul procurorilor.
    (2) Pentru candidaţii judecãtori, evaluarea hotãrârilor judecãtoreşti se va realiza prin notarea, cu respectarea punctajului maxim indicat, a urmãtoarelor aspecte:
    a) capacitate de analizã şi sintezã - 5 puncte;
    b) coerenţã în exprimare - 5 puncte;
    c) argumentaţie din punctul de vedere al claritãţii şi logicii - 5 puncte;
    d) încuviinţarea sau înlãturarea argumentatã a cererilor pãrţilor prin raportare la probe, principii şi reguli de drept - 10 puncte;
    e) argumentarea coerentã şi corectã din punctul de vedere al logicii juridice -10 puncte;
    f) evitarea expunerii şi detalierii aspectelor nerelevante în motivare - 5 puncte;
    g) redactarea dispozitivului într-o formã clarã, concisã, aptã de a fi pusã în executare - 15 puncte;
    h) analiza şi interpretarea probelor administrate şi exemplificarea modului în care a fost aplicatã jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, atunci când este cazul - 15 puncte;
    i) verificarea respectãrii termenelor rezonabile de soluţionare a cauzelor şi de redactare a hotãrârilor - 5 puncte.
    (3) Pentru candidaţii procurori, evaluarea actelor se va realiza prin notarea, cu respectarea punctajului maxim indicat, a urmãtoarelor aspecte:
    a) capacitate de analizã şi sintezã - 5 puncte;
    b) coerenţã în exprimare - 5 puncte;
    c) argumentaţie din punctul de vedere al claritãţii şi logicii - 5 puncte;
    d) încuviinţarea sau înlãturarea argumentatã a cererilor pãrţilor prin raportare la probe, principii şi reguli de drept - 10 puncte;
    e) argumentarea coerentã şi corectã din punctul de vedere al logicii juridice - 10 puncte;
    f) evitarea expunerii şi detalierii aspectelor nerelevante în motivare - 5 puncte;
    g) respectarea prevederilor legale privind cuprinsul actelor procurorului întocmite în faza de urmãrire penalã sau, dupã caz, motivarea cãilor de atac declarate - 15 puncte;
    h) analiza şi interpretarea probelor administrate şi exemplificarea modului în care a fost aplicatã jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, atunci când este cazul - 15 puncte;
    i) verificarea respectãrii termenelor rezonabile de soluţionare a lucrãrilor - 5 puncte.
    (4) Punctajul maxim total ce poate fi atribuit ca urmare a evaluãrii este de 75 de puncte. Pentru fiecare criteriu se acordã obligatoriu un punctaj situat între 0 şi punctajul maxim alocat.
    (5) Comisia acordã un singur punctaj pentru fiecare criteriu, preşedintele comisiei asigurând medierea în caz de divergenţe între membrii comisiei.
    (6) În cadrul procedurii de evaluare, comisiile pot solicita candidaţilor explicaţii cu privire la orice aspect supus evaluãrii, prin intermediul comisiei de organizare a concursului. Explicaţiile furnizate de cãtre candidat vor fi anonimizate şi vor fi înaintate comisiei de evaluare, cu indicarea codului candidatului.
    (7) Sesizãrile sau observaţiile primite din partea opiniei publice pot fi avute în vedere la evaluare. Comisiile de evaluare vor lua în considerare sesizãrile şi observaţiile primite din partea opiniei publice în mãsura în care se referã la criteriile prevãzute de alin. (2) sau (3), dupã caz. Sesizãrile şi observaţiile care nu privesc lucrãrile candidatului sau în legãturã cu care comisia de evaluare constatã cã excedeazã aspectelor prevãzute de alin. (2) sau (3) se înainteazã Plenului Consiliului Superior al Magistraturii prin intermediul comisiei de organizare a concursului şi pot fi avute în vedere în cadrul interviului.
    (8) Comisiile de evaluare întocmesc un raport motivat, în care, pentru fiecare candidat identificat prin cod numeric, se aratã: punctajul obţinut la fiecare criteriu dintre cele prevãzute la alin. (2) sau (3), dupã caz; punctajul total obţinut de candidat; motivarea acordãrii punctajului pentru fiecare criteriu; explicaţiile cerute candidatului; rãspunsul acestuia; argumentele pentru care au fost reţinute sau înlãturate susţinerile candidatului ori sesizãrile şi observaţiile opiniei publice; sesizãrile şi observaţiile al cãror conţinut excedeazã prevederilor alin. (2) sau (3).
    (9) Comisia de organizare a concursului verificã corectitudinea calculului punctajului total obţinut de fiecare candidat, notarea fiecãrui criteriu, respectarea punctajului maxim alocat pentru fiecare criteriu, precum şi a punctajului maxim pentru aceastã probã. Constatãrile se consemneazã într-un proces verbal semnat de preşedintele comisiei de organizare a concursului şi de preşedintele comisiei care a efectuat evaluarea.
    (10) În cazul în care se constatã nerespectarea condiţiilor prevãzute la alin. (9), comisia de organizare a concursului solicitã preşedintelui comisiei de evaluare sã reuneascã de urgenţã comisia pentru acordarea punctajului omis sau pentru corectarea punctajului care depãşeşte maximul prevãzut de prezentul articol. Raportul comisiei de evaluare este rectificat numai sub aspectele sesizate de comisia de organizare a concursului, fãrã a se aduce atingere punctajului obţinut de cãtre respectivul candidat la celelalte criterii, corect notate, sau punctajului obţinut de ceilalţi candidaţi.
    (11) Raportul comisiei de evaluare se publicã pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului Naţional al Magistraturii şi al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu codurile candidaţilor.
    ART. 24
    (1) Împotriva punctajului obţinut la evaluare candidatul poate face contestaţie în termen de 48 de ore de la publicare, expunând argumentele pentru care criticã punctajul acordat, pe criterii de notare. Contestaţia se înregistreazã, cu datã şi orã, la Consiliul Superior al Magistraturii.
    (2) Contestaţia este anonimizatã pentru a nu permite identificarea candidatului şi este înaintatã, împreunã cu mapa candidatului, comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
    (3) Comisiile de soluţionare a contestaţiilor se pronunţã asupra acestora în termen de 10 zile.
    (4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor întocmeşte un raport motivat pentru fiecare contestaţie, cu arãtarea argumentelor pentru care a modificat punctajul, separat pentru fiecare criteriu, respectiv a argumentelor pentru care a înlãturat susţinerile candidatului, în cazul în care menţine punctajul comisiei de evaluare.
    (5) Ca urmare a contestaţiei, unui candidat nu i se poate acorda un punctaj mai mic decât cel obţinut la evaluarea iniţialã, pentru fiecare criteriu.
    (6) Rapoartele întocmite de comisiile de soluţionare a contestaţiilor se publicã pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului Naţional al Magistraturii şi al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu codurile candidaţilor.
    ART. 25
    (1) Anunţul privind programarea interviului şi ordinea susţinerii lui de cãtre candidaţi se publicã cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei Plenului Consiliului Superior al Magistraturii în care are loc interviul.
    (2) Comisia de organizare a concursului solicitã Colegiului Psihologilor din România sã propunã psihologi care sã participe la interviul în faţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
    (3) Desemnarea psihologului care participã la interviu cu rol consultativ se face de cãtre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilitã pentru interviu.
    (4) În cadrul probei interviului, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii evalueazã aspecte referitoare la conduita, deontologia şi integritatea candidaţilor.
    (5) Psihologul desemnat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate adresa întrebãri candidaţilor, în scopul evaluãrii motivaţiei şi competenţelor umane şi sociale ale acestora.
    (6) Evaluarea conduitei, deontologiei şi integritãţii candidaţilor se face pe baza raportului întocmit de Inspecţia Judiciarã sub acest aspect, precum şi a rãspunsurilor primite de la candidat la întrebãrile puse acestuia pe baza acestui raport, a sesizãrilor şi observaţiilor opiniei publice referitoare la conduita, deontologia şi integritatea acestuia, a datelor existente la dosarul profesional, a documentelor depuse de candidat, a modului în care candidatul se raporteazã la valori precum independenţa justiţiei, imparţialitatea magistraţilor, integritatea şi a aspectelor ridicate în cadrul discuţiilor.
    ART. 26
    (1) Punctajul maxim ce poate fi atribuit ca urmare a evaluãrii conduitei, deontologiei şi integritãţii candidaţilor este de 25 de puncte, repartizate astfel:
    - conduita profesionalã în timpul şedinţei de judecatã şi relaţia cu justiţiabilii, avocaţii, experţii, interpreţii în timpul exercitãrii funcţiei - 5 puncte;
    - relaţiile cu colegii, grefierii, celãlalt personal al instanţei ori parchetului la care au funcţionat ori cu personalul instanţelor sau parchetelor superioare ori inferioare ierarhic - 5 puncte;
    - conduita în societate - 5 puncte;
    - integritate, evitarea conflictelor de interese de orice naturã, imparţialitate - 5 puncte;
    - modul în care se raporteazã la valori precum independenţa justiţiei şi a judecãtorului - 5 puncte.
    (2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii primesc pentru fiecare candidat câte o fişã de evaluare pe care noteazã fiecare criteriu cu puncte situate între 0 şi maximul punctajului alocat.
    (3) Este nulã fişa de evaluare pe care nu s-a notat punctajul la unul sau mai multe dintre criteriile prevãzute la alin. (1) sau s-a alocat un punctaj mai mare decât cel maxim prevãzut de prezentul articol. Fişa de evaluare nulã nu va fi luatã în considerare la calcularea punctajului mediu obţinut de candidat.
    (4) Punctajul mediu obţinut de fiecare candidat ca urmare a evaluãrii conduitei, deontologiei şi integritãţii este înscris în fişa centralizatoare a rezultatelor interviului şi se publicã pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului Naţional al Magistraturii şi al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
    ART. 27
    (1) În termen de cel mult douã zile de la publicarea punctajului prevãzut la art. 26 alin. (4), comisia de organizare a concursului, pe baza procesului-verbal de atribuire a codurilor numerice candidaţilor, calculeazã punctajul final obţinut de fiecare candidat la proba eliminatorie, prin însumarea punctajului final acordat ca urmare a evaluãrii cu cel obţinut ca urmare a interviului în faţa Plenului Consiliul Superior al Magistraturii.
    (2) Punctajul maxim ce poate fi atribuit la probele menţionate la alin. (1) este de 100 de puncte. Punctajul minim pentru a fi declarat admis în vederea susţinerii probelor scrise este de 80 de puncte.
    (3) Punctajul final dupã proba eliminatorie se publicã în condiţiile art. 26 alin. (4), menţionându-se pentru fiecare candidat dacã a fost admis sau respins, în funcţie de punctajul obţinut.
    ART. 28
    Candidaţii admişi ca urmare a probei eliminatorii sunt repartizaţi pe sãli pentru probele scrise, în ordine alfabeticã. Comisia de concurs asigurã afişarea listelor pe uşile sãlilor în care se desfãşoarã concursul, precum şi publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii cu cel puţin 24 de ore înainte de susţinerea probelor.
    ART. 29
    (1) Proba scrisã constã în susţinerea unor probe scrise cu caracter teoretic şi practic.
    (2) Probele scrise constau în:
    a) în funcţie de specializare, una dintre urmãtoarele grupe de materii:
       (i) drept civil, dreptul familiei şi drept internaţional privat;
       (ii) drept penal;
       (iii) drept administrativ, drept financiar şi fiscal şi dreptul muncii;
    b) jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale;
    c) jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;
    d) procedura civilã sau procedura penalã, în funcţie de specializarea judecãtorului ori procurorului, determinatã de secţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care candideazã.
    ART. 30.
    (1) Probele scrise se desfãşoarã în douã etape şi constau în:
    1. susţinerea unei probe scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice;
    2. susţinerea unei probe scrise pentru verificarea cunoştinţelor practice.
    (2) La proba pentru verificarea cunoştinţelor teoretice din grupele de materii prevãzute la art. 29 alin. (2) lit. a) subiectele vor fi repartizate astfel:
    1. pentru grupele de materii de la pct. (i), 60% dintre subiecte sunt din materia drept civil, iar câte 20% dintre subiecte din materiile dreptul familiei, respectiv dreptul internaţional privat;
    2. pentru grupele de materii de la pct. (iii), 20% dintre subiecte sunt din materia Dreptul muncii, iar câte 40% dintre subiecte din materiile Drept administrativ, respectiv Drept financiar şi fiscal.
    (3) Punctajul alocat fiecãrui subiect este împãrţit în fracţii cu douã zecimale de cãtre comisia de elaborare a subiectelor, la momentul întocmirii baremului.
    (4) Probele scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice se susţin în aceeaşi zi. Probele de verificare a cunoştinţelor practice pot fi susţinute în aceeaşi zi cu probele de verificare a cunoştinţelor teoretice, cu o pauzã de douã ore între ele.
    ART. 31
    (1) Comisia de elaborare a subiectelor stabileşte câte 3 variante de subiecte pentru fiecare probã.
    (2) Subiectele şi baremele de evaluare şi de notare, pe discipline de examen, vor fi puse în plicuri separate, sigilate, şi vor fi predate comisiei de organizare a concursului cu cel puţin 12 ore înainte de desfãşurarea probei scrise.
    (3) Prin tragere la sorţi de cãtre un reprezentant desemnat de candidaţi vor fi stabilite subiectele pentru lucrãrile scrise, care vor fi multiplicate în numãr egal cu cel al candidaţilor la examen, introduse în plicuri sigilate şi predate responsabililor din sãlile de examen. Preşedintele comisiei de organizare a concursului şi persoana care a efectuat tragerea la sorţi semneazã pe versoul plicului ce conţine varianta extrasã.
    (4) Dupã verificarea integritãţii plicurilor cu subiecte, supraveghetorii le vor distribui candidaţilor, comunicând ora începerii şi ora încheierii probei de concurs.
    ART. 32
    (1) Accesul candidaţilor în sãlile în care se desfãşoarã probele scrise este permis pe baza unui act de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probelor. În mod excepţional, pot fi admişi candidaţi în salã şi cu mai puţin de 30 de minute înainte de începerea probelor, pânã la deschiderea plicului cu subiecte.
    (2) Înainte de aducerea subiectelor în sãli, supraveghetorii aduc la cunoştinţa candidaţilor modul de desfãşurare a probelor şi modul de completare a datelor personale pe teza de concurs tipizatã.
    ART. 33
    (1) Se interzice candidaţilor sã deţinã asupra lor, pe timpul desfãşurãrii probelor scrise, orice fel de lucrãri care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloc electronic de comunicare. Pe durata desfãşurãrii probelor scrise şi orale este permisã consultarea legislaţiei şi a acelor materiale a cãror posibilitate de utilizare este menţionatã explicit în tematica şi în bibliografia de concurs. Supraveghetorii verificã respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în sãli. Încãlcarea acestor dispoziţii atrage eliminarea din examen.
    (2) Candidaţii se aşeazã în ordine alfabeticã, conform listelor afişate. Candidaţii primesc teze de concurs tipizate pe care îşi scriu cu majuscule numele şi prenumele şi completeazã citeţ celelalte date de pe colţul paginii ce urmeazã sã fie lipit, precum şi coli obişnuite pentru ciorne, marcate cu ştampila Consiliului Superior al Magistraturii.
    (3) Colţul tezei de concurs tipizate se lipeşte şi se ştampileazã în momentul predãrii lucrãrii, numai dupã ce persoanele care supravegheazã în salã au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectã a tuturor datelor prevãzute şi dupã ce responsabilii de salã semneazã în interiorul porţiunii din paginã care urmeazã sã fie sigilatã.
    (4) Înscrierea numelui candidatului pe tezele tipizate în afara rubricii care se sigileazã şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrãrii atrag anularea lucrãrii scrise respective.
    (5) Frauda doveditã atrage eliminarea candidatului din concurs. Se considerã fraudã şi încãlcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (4). În aceste cazuri responsabilul de salã consemneazã într-un proces-verbal faptele constatate şi mãsurile luate, iar lucrarea scrisã se anuleazã cu menţiunea "fraudã". Procesul-verbal se comunicã comisiei de organizare a concursului şi candidatului respectiv.
    ART. 34
    (1) Niciun membru al comisiei nu poate pãrãsi centrul de concurs şi nu poate comunica în exterior conţinutul subiectelor de concurs pânã la încheierea probelor scrise.
    (2) Timpul destinat elaborãrii lucrãrilor scrise este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor şi nu poate depãşi 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Punctajul acordat şi timpul recomandat pentru rezolvare, pentru fiecare subiect, se transmit candidaţilor odatã cu subiectele.
    (3) Pe parcursul desfãşurãrii probelor scrise membrii comisiei de organizare a concursului şi supraveghetorii de sãli nu pot da candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor şi nu pot aduce modificãri subiectelor sau baremelor. Orice nelãmurire legatã de subiecte se discutã direct cu comisiile de elaborare a subiectelor.
    ART. 35
    (1) Din momentul distribuirii subiectelor niciun candidat nu mai poate intra în salã şi niciun candidat nu poate pãrãsi sala decât dacã predã lucrarea scrisã şi semneazã de predarea acesteia. Candidaţii care nu se aflã în salã în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine probele scrise.
    (2) În cazuri excepţionale, dacã un candidat solicitã pãrãsirea temporarã a sãlii, el este însoţit de una dintre persoanele care supravegheazã, pânã la înapoierea în sala de concurs.
    (3) Candidaţii care doresc sã corecteze o greşealã taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontalã. În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive - corectãri numeroase şi greşeli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoaştere -, doresc sã îşi transcrie lucrarea, fãrã sã depãşeascã timpul stabilit, aceştia primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de cãtre supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrãrilor scrise. Colile folosite iniţial se anuleazã pe loc de cãtre supraveghetori, menţionându-se pe ele "anulat", se semneazã de aceştia şi se pãstreazã în condiţiile stabilite pentru lucrãrile scrise.
    (4) Pentru elaborarea lucrãrii scrise candidaţii folosesc numai cernealã sau pastã de culoare neagrã. Nu se foloseşte altã hârtie decât cea distribuitã candidaţilor de cãtre supraveghetori. Rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe teza de concurs tipizatã, iar soluţiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau în considerare.
    (5) La predarea lucrãrilor supraveghetorii bareazã spaţiile nescrise, verificã numãrul de pagini şi îl trec în procesele-verbale pe care le semneazã candidaţii, precum şi în rubrica prevãzutã pe prima paginã a lucrãrii.
    (6) Fiecare candidat primeşte atâtea teze de concurs tipizate şi atâtea coli de ciornã câte îi sunt necesare.
    ART. 36
    (1) Pe mãsurã ce îşi încheie lucrãrile candidaţii le predau supraveghetorilor.
    (2) La expirarea timpului acordat candidaţii predau lucrãrile în faza în care se aflã, sub semnãturã, fiind interzisã depãşirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidaţi rãmân în salã pânã la predarea ultimei lucrãri.
    (3) Toţi candidaţii semneazã în momentul predãrii lucrãrilor în procesele-verbale de predare-primire a acestora.
    (4) Pentru fiecare salã se întocmeşte un proces-verbal.
    (5) Ciornele şi lucrãrile anulate se strâng separat şi se pãstreazã de comisia de organizare a concursului alãturi de celelalte documente de concurs.
    (6) Supraveghetorii predau lucrãrile scrise, sub semnãturã, preşedintelui şi unui membru al comisiei de organizare a concursului.
    (7) Preşedintele şi un membru al comisiei de organizare a concursului, dupã ce preiau lucrãrile sub semnãturã de la supraveghetori, le amestecã şi le numeroteazã, dupã care le predau pe bazã de proces-verbal preşedintelui şi unui membru al comisiei de corectare.
    ART. 37
    (1) Corectarea lucrãrilor se face conform baremelor şi ghidurilor de corectare stabilite de comisia de elaborare a subiectelor, pentru fiecare subiect de concurs, bareme care se afişeazã cu 15 minute înainte de încheierea probelor scrise, la centrele de concurs. În termen de 48 de ore de la afişare candidaţii pot face contestaţii la barem, care se depun la Institutul Naţional al Magistraturii şi se soluţioneazã de comisia de corectare în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremul stabilit în urma soluţionãrii contestaţiilor se publicã pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.
    (2) Corectarea lucrãrilor se face separat de cãtre 2 membri ai comisiei de corectare, respectându-se baremele de notare şi ghidurile de corectare stabilite de comisia de elaborare a subiectelor sau modificate în conformitate cu dispoziţiile alin. (1). Lucrãrile scrise se noteazã cu note de la 0 la 10, cu douã zecimale. Corectarea şi notarea pe baza baremului se înregistreazã în borderouri de notare separate, de cãtre fiecare corector, semnate de aceştia pe fiecare paginã. Nota finalã la fiecare materie o reprezintã media celor douã note acordate. Dacã între notele acordate diferenţa este mai mare de un punct, nota finalã va fi stabilitã prin mediere de cãtre cei 2 corectori şi preşedintele comisiei de corectare. Nota datã la reevaluare se consemneazã într-un borderou de notare distinct, sub semnãtura celor 3 membri, şi se trece pe lucrare, în rubrica specialã a foii de concurs, cu cernealã neagrã, sub semnãturã, de cãtre comisia de organizare a concursului. Nota 1 se acordã atunci când punctajul obţinut de candidat, ca medie sau în urma reevaluãrii, este mai mic sau egal cu aceastã notã.
    (3) Pe timpul corectãrii, colţul lucrãrii nu se desigileazã. Notele acordate se înscriu în borderou sub semnãtura celor care le-au acordat şi apoi pe lucrare, în rubrica specialã a foii de concurs, cu cernealã neagrã, sub semnãturã, de cãtre comisia de organizare a concursului. Dupã ce toate lucrãrile scrise au fost corectate şi notate, iar notele, înscrise pe lucrãri, acestea se deschid în prezenţa preşedintelui comisiei de organizare a concursului, iar notele finale se înregistreazã imediat în borderourile de concurs.
    (4) Mediile aritmetice vor fi calculate cu douã zecimale.
    ART. 38
    (1) Comisia de organizare a concursului calculeazã mediile generale ale candidaţilor dupã proba scrisã.
    (2) Rezultatele dupã proba scrisã se publicã simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.
    ART. 39
    (1) Candidaţii pot contesta notele obţinute la probele scrise. Contestaţiile se depun la Institutul Naţional al Magistraturii în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor.
    (2) În vederea soluţionãrii contestaţiilor, lucrãrile scrise se renumeroteazã şi se sigileazã, fiind înscrise într-un borderou separat.
    (3) Fiecare lucrare a cãrei notã iniţialã a fost contestatã se recorecteazã de cãtre 2 membri ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor. În cazul în care se constatã o diferenţã mai mare de un punct între notele celor 2 corectori, nota finalã va fi stabilitã prin mediere de cãtre cei 2 corectori şi preşedintele comisiei.
    (4) Contestaţiile se soluţioneazã de cãtre comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevãzut la alin. (1).
    ART. 40
    (1) Nota acordatã de comisia de soluţionare a contestaţiilor este definitivã şi nu poate fi mai micã decât nota contestatã.
    (2) Dupã primirea rezultatelor de la comisiile de soluţionare a contestaţiilor, comisia de organizare a concursului recalculeazã, dupã caz, mediile generale ale candidaţilor.
    ART. 41
    (1) În urma calculãrii mediilor generale ale candidaţilor, comisia de organizare a concursului întocmeşte listele finale.
    (2) Rezultatele finale ale concursului se publicã simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.
    ART. 42
    (1) Nota obţinutã la fiecare probã scrisã reprezintã media aritmeticã a notelor obţinute la proba teoreticã şi la proba practicã pentru materia respectivã.
    (2) Media generalã obţinutã de concurent este media aritmeticã a notelor obţinute la probele scrise.
    (3) Pentru a fi declarat admis la concurs, candidatul trebuie sã obţinã la probele scrise media generalã minimã 8 (opt), cu condiţia ca la fiecare probã sã fie obţinutã nota minimã 7 (şapte), calculatã conform alin. (1).
    ART. 43
    (1) Rezultatele finale se prezintã Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea validãrii.
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii poate invalida, în tot sau în parte, concursul de promovare în cazurile în care constatã cã nu au fost respectate condiţiile prevãzute de lege ori de regulament cu privire la organizarea concursului.
    (3) Fapta candidatului de a contacta, direct sau indirect, un membru al comisiilor de concurs în afara situaţiilor permise de prezentul regulament este consideratã fraudã.
    (4) Frauda constatatã prin orice mijloace poate determina invalidarea parţialã a concursului cu privire la candidatul sau candidaţii care au urmãrit obţinerea unui avantaj în raport cu ceilalţi candidaţi, iar în situaţia în care Plenul Consiliului Superior al Magistraturii considerã cã a fost afectatã obiectivitatea desfãşurãrii concursului, poate invalida concursul cu privire la toţi candidaţii.
    (5) În termen de cel mult 15 zile de la comunicarea rezultatelor concursului de promovare în funcţia de judecãtor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii dispune, prin hotãrâre, promovarea candidaţilor declaraţi admişi.
    (6) Promovarea candidaţilor declaraţi admişi la concurs se face în ordinea mediilor generale obţinute, în limita numãrului de posturi scoase la concurs pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
    (7) Promovarea se face numai la secţia pentru care candidatul a susţinut concursul.
    ART. 44
    La medii egale au prioritate, în urmãtoarea ordine: candidaţii care au titlul ştiinţific de doctor în drept, cei care au vechime mai mare în funcţia de judecãtor sau de procuror, cei care au calitatea de doctorand, candidaţii care au absolvit cursuri de masterat sau care au absolvit cursuri postuniversitare în specializarea corespunzãtoare secţiei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care au candidat ori candidaţii care au activitate publicisticã în specialitate.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 45
    Toate termenele stabilite în cadrul prezentului regulament se calculeazã potrivit art. 101 şi urmãtoarele din Codul de procedurã civilã.
    ART. 46
    (1) Toate documentele întocmite pentru concurs se pãstreazã în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcţiei resurse umane şi organizare.
    (2) Lucrãrile de concurs se pãstreazã în original la dosarele profesionale ale candidaţilor.
    ART. 47
    Dispoziţiile prezentului regulament se aplicã în mod corespunzãtor judecãtorilor şi procurorilor militari.

                                   -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Trinity
06 Mai 2016
forex mentor pro re0&#wie823v;I do like the manner in which you have framed this concern and it really does supply me some fodder for consideration. Nonetheless, through what I have personally seen, I simply hope when the actual feedback pack on that folks continue to be on issue a…
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016