Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 25 august 2009  pentru tiparirea, inserierea, gestionarea, eliberarea si anularea permiselor de vanatoare si pentru preschimbarea permiselor de vanatoare aflate in uz    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 25 august 2009 pentru tiparirea, inserierea, gestionarea, eliberarea si anularea permiselor de vanatoare si pentru preschimbarea permiselor de vanatoare aflate in uz

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 2 septembrie 2009
REGULAMENT din 25 august 2009
pentru tipãrirea, înserierea, gestionarea, eliberarea şi anularea permiselor de vânãtoare şi pentru preschimbarea permiselor de vânãtoare aflate în uz
EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PÃDURILOR ŞI DEZVOLTÃRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 2 septembrie 2009


CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Permisele de vânãtoare permanente sau temporare sunt documente legale care atestã faptul cã titularul are dreptul de a practica vânãtoarea, în condiţiile legii.

CAP. II
Tipãrirea, înserierea şi gestionarea permiselor de vânãtoare permanente şi a permiselor de vânãtoare temporare

ART. 2
(1) Permisele de vânãtoare permanente şi permisele de vânãtoare temporare se tipãresc, în regie proprie sau prin unitãţi specializate, dupã modelele aprobate prin prezentul regulament, de cãtre gestionarii abilitaţi care deţin licenţã şi care gestioneazã fonduri cinegetice în România.
(2) Tipãrirea prin unitãţi specializate se face la solicitarea organizaţiilor vânãtoreşti prevãzute la alin. (1).
(3) Solicitarea prevãzutã la alin. (2) va conţine toate datele şi informaţiile ce trebuie înscrise în permisele de vânãtoare, conform modelelor aprobate prin prezentul regulament.
ART. 3
Formularele permiselor de vânãtoare temporare se tipãresc pe suport de hârtie autocopiativã format A5 landscape, în carnete capsate a câte 50 de file perforate, formate din 25 de seturi a câte douã file fiecare.
ART. 4
(1) Înserierea permiselor de vânãtoare se face pentru fiecare judeţ, prin înscrierea unei serii ce reprezintã indicativul rutier al judeţului în care emitentul îşi are sediul.
(2) Numerotarea permiselor de vânãtoare se face cu 5 cifre şi începe cu numãrul 00001 pentru fiecare serie şi tip de permis de vânãtoare.
(3) Intervalul de numere necesar numerotãrii prevãzute la alin. (2) se alocã de cãtre organismul specializat în domeniul cinegetic din cadrul administratorului fondului cinegetic naţional, la solicitarea celor în drept sã elibereze permise de vânãtoare.
(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (3), în cadrul organismului specializat în domeniul cinegetic din cadrul administratorului fondului cinegetic naţional se întocmeşte un registru de evidenţã a intervalelor de numere alocate organizaţiilor vânãtoreşti pentru permisele de vânãtoare permanente, conform anexei nr. 1.
ART. 5
Gestionarea permiselor de vânãtoare se face de cãtre persoana împuternicitã în acest sens de conducãtorul organizaţiilor vânãtoreşti prevãzute la art. 2 alin. (1).

CAP. III
Eliberarea permiselor de vânãtoare

SECŢIUNEA 1
Permis de vânãtoare permanent

ART. 6
(1) Eliberarea permiselor de vânãtoare permanente se realizeazã de cãtre organizaţiile vânãtoreşti abilitate ca urmare a preschimbãrii permiselor de vânãtoare aflate în uz, a dobândirii de cãtre propriii membri a calitãţii de vânãtor şi în situaţiile în care permisul de vânãtoare este pierdut sau deteriorat.
(2) Permisul de vânãtoare permanent se elibereazã numai de cãtre persoana împuternicitã în acest sens de conducãtorul executiv al organizaţiilor vânãtoreşti prevãzute la art. 2 alin. (1).
(3) Evidenţa eliberãrii permiselor de vânãtoare permanente se ţine într-un registru de gestiune întocmit conform modelului prevãzut în anexa nr. 2.
A. Eliberarea permisului de vânãtoare permanent ca urmare a dobândirii de cãtre membrii asociaţi a calitãţii de vânãtor
Persoanelor membre ale organizaţiilor vânãtoreşti care dobândesc, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, calitatea de vânãtor dupã data intrãrii în vigoare a prezentului regulament li se elibereazã permis de vânãtoare permanent.
B. Eliberarea permisului de vânãtoare permanent ca urmare a pierderii sau deteriorãrii totale a acestuia
1. În cazul în care permisul de vânãtoare permanent este pierdut sau total deteriorat, organizaţia vânãtoreascã în care este membru asociat poate elibera unul nou, în baza dovezii pe care o face titularul acestuia cã a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, anunţul prin care documentul pierdut sau deteriorat total a fost declarat nul de cãtre posesor şi în baza unei declaraţii întocmite conform modelului prevãzut în anexa nr. 3, autentificatã.
2. Permisul de vânãtoare permanent se elibereazã în condiţiile prevãzute la pct. 1 ori de câte ori este cazul.
C. Eliberarea unui nou permis de vânãtoare permanent ca urmare a deteriorãrii parţiale a permisului de vânãtoare permanent deţinut anterior
1. Eliberarea unui nou permis de vânãtoare permanent se face la cererea titularului, în situaţia în care permisul de vânãtoare permanent emis anterior este deteriorat parţial. În acest caz, permisul de vânãtoare permanent deteriorat parţial se anuleazã prin înscrierea pe acesta a cuvântului "Anulat" cu culoare roşie, se semneazã de cãtre persoana împuternicitã sã elibereze permisul de vânãtoare permanent, se aplicã ştampila unitãţii şi se reţine de emitent.
2. Permisul de vânãtoare permanent se elibereazã în condiţiile prevãzute la pct. 1 ori de câte ori este cazul.
ART. 7
(1) Odatã cu emiterea permisului de vânãtoare permanent, organizaţiile vânãtoreşti abilitate elibereazã propriilor membri şi un document care sã ateste calitatea de membru al organizaţiei vânãtoreşti respective.
(2) Dovedirea calitãţii de membru asociat al altor organizaţii vânãtoreşti decât cea emitentã a permisului de vânãtoare permanent se face cu documentul care atestã calitatea de membru, emis de fiecare dintre acestea, vizat anual.
(3) Formularul documentului de membru se stabileşte de fiecare organizaţie vânãtoreascã. Conţinutul documentului trebuie sã furnizeze minimum urmãtoarele informaţii:
a) numele, prenumele şi iniţiala tatãlui titularului;
b) numãrul şi seria proprii fiecãrei organizaţii vânãtoreşti;
c) seria permisului de vânãtoare permanent şi organizaţia emitentã;
d) adresa completã a titularului;
e) codul numeric personal al titularului;
f) viza anualã.
ART. 8
Organizaţiile vânãtoreşti care au eliberat permise de vânãtoare permanente transmit administratorului fondului cinegetic naţional, în luna urmãtoare, în format electronic şi pe suport hârtie, informaţii privitoare la: numele, prenumele şi codul numeric personal ale persoanelor cãrora le-au fost eliberate permise de vânãtoare permanente, precum şi seria şi numãrul fiecãrui permis eliberat.

SECŢIUNEA a 2-a
Permisul de vânãtoare temporar

ART. 9
(1) Eliberarea permisului de vânãtoare temporar se face de cãtre gestionarii abilitaţi care deţin licenţa şi care gestioneazã fonduri cinegetice persoanelor prevãzute de lege pentru acţiunile de vânãtoare ce se desfãşoarã pe fondurile cinegetice pe care le gestioneazã.
(2) Permisul de vânãtoare temporar se elibereazã numai de cãtre persoane împuternicite în acest scop din cadrul gestionarilor de fonduri cinegetice.
(3) Datele din permisul de vânãtoare temporar se completeazã citeţ, cu culoare neagrã, cu majuscule, în toate rubricile prevãzute de formular.
(4) Eliberarea de cãtre organizaţiile vânãtoreşti a permisului de vânãtoare temporar se realizeazã ca urmare:
a) a dobândirii dreptului de a participa la acţiuni de vânãtoare de cãtre persoanele prevãzute de lege;
b) în situaţiile în care permisul de vânãtoare temporar este pierdut sau deteriorat.
(5) Eliberarea unui nou permis de vânãtoare temporar ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorãrii totale a celui deţinut anterior
1. În cazul în care permisul de vânãtoare temporar este pierdut, furat sau total deteriorat, gestionarul care l-a eliberat poate elibera unul nou, în baza unei declaraţii întocmite conform modelului prevãzut în anexa nr. 4, autentificatã.
2. Permisul de vânãtoare temporar se elibereazã în condiţiile prevãzute la alin. (1) ori de câte ori este cazul.
(6) Eliberarea unui nou permis de vânãtoare temporar ca urmare a deteriorãrii parţiale a celui emis anterior
1. Eliberarea unui nou permis de vânãtoare temporar se face la cererea titularului, în situaţia în care permisul de vânãtoare temporar emis anterior este deteriorat parţial. În acest caz, permisul de vânãtoare temporar deteriorat se anuleazã prin înscrierea pe acesta a cuvântului "Anulat" cu culoare roşie, se semneazã de cãtre persoana împuternicitã sã elibereze permise de vânãtoare temporare, se aplicã ştampila unitãţii şi se reţine de emitent.
2. Permisul de vânãtoare temporar se elibereazã în condiţiile prevãzute la alin. (1) ori de câte ori este cazul.
ART. 10
Gestionarii fondurilor cinegetice care au eliberat permise de vânãtoare temporare transmit administratorului fondului cinegetic naţional, lunar, pânã la data de 5 a fiecãrei luni, în format electronic şi pe suport hârtie, informaţii privitoare la: numele, prenumele şi codul numeric personal ale persoanelor cãrora le-au fost eliberate permise de vânãtoare temporare, precum şi seria şi numãrul fiecãrui permis eliberat.

CAP. IV
Anularea permiselor de vânãtoare

ART. 11
(1) Permisele de vânãtoare permanente şi permisele de vânãtoare temporare se anuleazã de cãtre gestionarii fondurilor cinegetice care le-au eliberat sau, dupã caz, de cãtre unul dintre gestionarii la care titularul este membru asociat, în condiţiile legii.
(2) Pentru situaţiile în care posesorul permisului de vânãtoare permanent sau al permisului de vânãtoare temporar a sãvârşit o faptã încadratã ca infracţiune de <>Legea vânãtorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, permisul de vânãtoare se reţine în vederea anulãrii pânã la finalizarea cercetãrilor ce se întreprind de cãtre organele competente ale statului în legãturã cu fapta sãvârşitã.
(3) Dupã finalizarea cercetãrilor permisul de vânãtoare se înapoiazã posesorului sau se anuleazã, dupã caz, în funcţie de confirmarea faptei, rezultatã în urma cercetãrii efectuate de cãtre organele competente ale statului.
ART. 12
Cazurile reţinerii în vederea anulãrii sau anulãrii permiselor de vânãtoare se aduc la cunoştinţã într-un termen de 30 de zile calendaristice, în mod oficial, administratorului fondului cinegetic naţional şi organizaţiilor vânãtoreşti unde persoana respectivã mai este membrã asociatã.
ART. 13
Publicarea anulãrii permiselor de vânãtoare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, se face de cãtre gestionarul care le-a anulat.

CAP. V
Preschimbarea permiselor de vânãtoare aflate în uz

ART. 14
(1) Organizaţiile vânãtoreşti licenţiate, gestionare de fonduri cinegetice, preschimbã permisul de vânãtoare aflat în uz propriilor membri care îl deţin cu permisul de vânãtoare permanent, numai dacã aceştia îndeplinesc condiţiile prevãzute de legislaţia în vigoare referitoare la domeniul cinegetic.
(2) Preschimbarea permisului de vânãtoare permanent se realizeazã numai cu reţinerea permisului de vânãtoare deţinut de titular la acel moment.
ART. 15
(1) Preschimbarea permisului de vânãtoare aflat în uz cu permisul de vânãtoare permanent se efectueazã în termen de un an de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament.
(2) Dupã expirarea termenului prevãzut la alin. (1), posesorii permisului de vânãtoare aflat în uz pierd dreptul de a practica vânãtoarea pânã la preschimbarea acestuia în condiţiile prezentului regulament.
ART. 16
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentul regulament.


ANEXA 1
la Regulamentul pentru tipãrirea, înserierea, gestionarea, eliberarea şi anularea permiselor de vânãtoare şi pentru preschimbarea permiselor de vânãtoare aflate în uz


REGISTRUL DE EVIDENŢÃ
a intervalelor de numere alocate organizaţiilor
vânãtoreşti pentru permisele de vânãtoare permanente

┌────┬────────────────┬──────────┬────────────┬──────────────────────────┬──────────┐
│Nr. │ Solicitant │Solicitare│Înregistrare│ Numere atribuite │Observaţii│
│crt.│ │ │ solicitare │ │ │
│ ├─────────┬──────┼────┬─────┼──────┬─────┼──────────┬──────────┬────┤ │
│ │Denumirea│Adresa│ Nr.│Data │ Nr. │Data │Cantitatea│Intervalul│Data│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (nr.) │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├────┼─────────┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼──────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼──────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼──────────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼──────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────┴────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴──────────┴────┴──────────┘

Responsabil evidenţã
Numele şi prenumele .........................
Funcţia .....................................
ANEXA 2
la Regulamentul pentru tipãrirea, înserierea, gestionarea, eliberarea şi anularea permiselor de vânãtoare şi pentru preschimbarea permiselor de vânãtoare aflate în uz

REGISTRUL DE GESTIUNE
a permiselor de vânãtoare permanente
al (organizaţia vânãtoreascã) ......................

┌────┬────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────┬───────────────┬───────────┐
│Nr. │Seria şi numãrul│Produs şi │Documentul │Date privind │Data │Semnãtura │Semnãtura │
│crt.│permisului de │achiziţionat│de achiziţie│identitatea │eliberãrii│responsabilului│titularului│
│ │vânãtoare │de la │(serie, nr.,│titularului │ │de gestiune, │ pentru │
│ │permanent │ │data) │permisului │ │pentru predarea│primirea │
│ │ │ │ │(nume, │ │permisului │permisului │
│ │ │ │ │prenume, CNP,│ │ │ │
│ │ │ │ │domiciliu) │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────────┼───────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────────┼───────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────────┼───────────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────────┼───────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴───────────────┴───────────┘

Responsabil gestiune
Numele şi prenumele ...........................
Funcţia .....................................
ANEXA 3
la Regulamentul pentru tipãrirea, înserierea, gestionarea, eliberarea şi anularea permiselor de vânãtoare şi pentru preschimbarea permiselor de vânãtoare aflate în uz


DECLARAŢIE

Subsemnatul/Subsemnata, ........................................., cu domiciliul în ......................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...... nr. .........., eliberat/eliberatã de .............................., la data de ................., cod numeric personal ..........................., având cunoştinţã de prevederile <>art. 292 din Codul penal , declar pe propria rãspundere cã Permisul de vânãtoare permanent având seria ...... nr. ......... nu a fost anulat sau reţinut în vederea anulãrii şi cã de la data*) ..................... a acestui document nu am solicitat şi nu mi-a fost eliberat un alt permis de vânãtoare permanent.

--------
*) Se completeazã cu unul dintre termenii: "pierderii", "furtului", "deteriorãrii totale".


Data Semnãtura
............. ..........


ANEXA 4
la Regulamentul pentru tipãrirea, înserierea, gestionarea, eliberarea şi anularea permiselor de vânãtoare şi pentru preschimbarea permiselor de vânãtoare aflate în uz


DECLARAŢIE

Subsemnatul/Subsemnata, ..................................., cu domiciliul în ......................................, posesor/posesoare al/a actului de identitate ............. seria ...... nr. ............., eliberat de ........................, la data de ......................, cod numeric personal .............................., având cunoştinţã de prevederile <>art. 292 din Codul penal , declar pe propria rãspundere cã de la data*) .......................... a Permisului de vânãtoare temporar având seria ...... nr. ........... nu am solicitat şi nu mi-a fost eliberat un alt permis de vânãtoare temporar.

---------
*) Se completeazã cu unul dintre termenii: "pierderii", "furtului", "deteriorãrii totale".


Data Semnãtura
............. ..........


-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016