Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 25 august 2009  pentru obtinerea permiselor de vanatoare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 25 august 2009 pentru obtinerea permiselor de vanatoare

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 2 septembrie 2009

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Permisul de vânãtoare permanent şi permisul de vânãtoare temporar, prevãzute de <>Legea vânãtorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, atestã dreptul titularului de a practica vânãtoarea, în condiţiile legii.
ART. 2
(1) Permisul de vânãtoare permanent se elibereazã doar solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile prevãzute la <>art. 28 alin. (3) din Legea nr. 407/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Permisul de vânãtoare permanent se poate dobândi doar în limita locurilor vacante existente la fiecare organizaţie vânãtoreascã, stabilite în funcţie de suprafaţa fondurilor cinegetice gestionate de aceasta şi de zona geograficã în care se gãsesc fondurile cinegetice, în conformitate cu prevederile <>art. 5 alin. (3) din Legea nr. 407/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 3
(1) Numãrul de locuri vacante se face public prin afişarea la sediul fiecãrei organizaţii vânãtoreşti a unui anunţ însuşit de cãtre conducerea acesteia, anterior examenului.
(2) Numãrul de locuri vacante va fi confirmat, dupã verificare, de comisia de examinare.
ART. 4
Permisul de vânãtoare temporar se elibereazã apatrizilor cu domiciliul în strãinãtate şi cetãţenilor strãini care îndeplinesc condiţiile prevãzute la <>art. 28 alin. (4) din Legea nr. 407/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. II
Procedura de obţinere a permiselor de vânãtoare

SECŢIUNEA 1
Permisul de vânãtoare permanent

Stagiatura
ART. 5
(1) Candidatul pentru dobândirea permisului de vânãtoare permanent solicitã în scris conducerii uneia sau mai multor organizaţii vânãtoreşti înscrierea acestuia pentru stagiaturã în vederea obţinerii permisului de vânãtoare.
(2) Cererea întocmitã conform modelului prevãzut în anexa nr. 1, depusã la organizaţia vânãtoreascã, primeşte numãr de înregistrare din registrul curent de corespondenţã al organizaţiei vânãtoreşti, în ziua depunerii.
(3) Cererea se analizeazã de cãtre conducerea organizaţiei vânãtoreşti, iar hotãrârea se comunicã în scris solicitantului în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2.
(4) Dacã cererea a fost aprobatã, în comunicarea prevãzutã la alin. (3) se menţioneazã şi denumirea grupei de vânãtori la care a fost repartizat pentru efectuarea perioadei de stagiaturã.
(5) Odatã cu comunicarea prevãzutã la alin. (3) se transmite şi fişa de stagiaturã întocmitã conform modelului prevãzut în anexa nr. 3.
(6) Perioada de stagiaturã începe de la data comunicãrii de repartizare prevãzutã la alin. (3).
ART. 6
Numãrul solicitanţilor pentru efectuarea stagiaturii este nelimitat.
ART. 7
În perioada de stagiaturã fiecare candidat participã la urmãtoarele activitãţi practice:
a) 3 acţiuni de vânãtoare;
b) o instruire practicã privind portul şi mânuirea armei de vânãtoare, precum şi o şedinţã de tragere cu arma de vânãtoare la punct fix şi la talere.
ART. 8
(1) Dupã efectuarea activitãţilor prevãzute la art. 7 lit. a) şi b), stagiarul primeşte o recomandare de absolvire din partea organizaţiei vânãtoreşti sau a clubului de vânãtoare la care a efectuat stagiatura, conform modelului prevãzut în anexa nr. 4.
(2) La fiecare acţiune practicã la care participã stagiarul va prezenta fişa de stagiaturã, pentru ca organizatorul împuternicit de cãtre asociaţie sã înscrie datele cu privire la acţiunea respectivã, conform formularului.
ART. 9
Responsabilitatea prezenţei stagiarului la acţiunile programate de organizaţia vânãtoreascã conform art. 7 revine acestuia.
Programarea examenului
ART. 10
(1) Examenul pentru dobândirea permisului de vânãtoare permanent se organizeazã anual, la aceeaşi datã şi în acelaşi loc pentru toate organizaţiile vânãtoreşti cu sediul în acelaşi judeţ, conform aprobãrii autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã.
(2) În situaţia în care organizaţiile vânãtoreşti cu sediul în municipiul Bucureşti solicitã examinarea unui numãr mai mare de 50 de candidaţi/organizaţie, examenul se poate organiza separat pentru fiecare organizaţie vânãtoreascã.
ART. 11
Programarea examenului se va face în urma analizei propunerilor organizaţiilor vânãtoreşti interesate, transmise în scris de acestea, cu cel puţin 30 de zile înainte de data solicitatã, la autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã.
ART. 12
Autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã va comunica organizaţiilor vânãtoreşti interesate, precum şi instituţiilor ai cãror reprezentanţi fac parte din comisia de examinare prevãzutã la art. 17 alin. (1) data la care a fost aprobatã organizarea examenului în fiecare judeţ, cu cel puţin 10 zile lucrãtoare înainte de data organizãrii examenului.
ART. 13
(1) Organizaţiile vânãtoreşti interesate de susţinerea examenului în cadrul unui judeţ vor stabili de comun acord locul de organizare şi desfãşurare a examenului, având obligaţia de a suporta în comun, proporţional cu numãrul de candidaţi, cheltuielile ocazionate de desfãşurarea acestuia.
(2) Plata indemnizaţiei de examinare pentru membrii comisiei de examinare va fi efectuatã în ziua examenului de organizaţia cu cel mai mare numãr de candidaţi, în contul cãreia celelalte asociaţii vor vira cotã-parte din indemnizaţie, proporţional cu numãrul candidaţilor.
(3) Tariful de examinare perceput de organizatori pentru fiecare candidat este de 150 lei.
(4) Valoarea indemnizaţiei de examinare este de 20 lei de dosar examinat.
Înscrierea candidaţilor pentru examen
ART. 14
(1) Pentru fiecare candidat care solicitã participarea la examen, dosarul de examen trebuie sã conţinã în mod obligatoriu urmãtoarele documente:
a) actul de identitate - copie;
b) cererea prin care se solicitã înscrierea în cadrul organizaţiei vânãtoreşti, prevãzutã la art. 5 alin. (2) - original;
c) comunicarea, din partea conducerii organizaţiei vânãtoreşti la care solicitã înscrierea, privind repartizarea solicitantului, prevãzutã la art. 5 alin. (3) - original;
d) recomandarea de absolvire prevãzutã la art. 8 alin. (1) - original;
e) fişa de stagiaturã prevãzutã la art. 5 alin. (5) şi completatã potrivit art. 8 alin. (2), însuşitã de candidat, de organizatorul activitãţilor practice şi avizatã de conducerea executivã a organizaţiei vânãtoreşti sau a clubului de vânãtoare la care a efectuat stagiatura - original;
f) fişa medicalã, întocmitã conform modelului prevãzut de reglementãrile în domeniu, din care sã rezulte cã este apt fizic şi psihic sã deţinã şi sã foloseascã arma de foc de vânãtoare - original;
g) comunicare de la organele de poliţie (certificat de cazier judiciar) din care sã rezulte cã are dreptul sã deţinã şi sã foloseascã arma de foc de vânãtoare - original;
h) declaraţie pe propria rãspundere din care sã reiasã faptul cã în ultimii 3 ani nu a sãvârşit fapte care sunt încadrate ca infracţiuni de <>Legea nr. 407/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, întocmitã conform modelului prevãzut în anexa nr. 5 - autentificatã, în original.
(2) Dosarul de examen se completeazã de cãtre candidat cu documentele prevãzute la alin. (1), se depune la sediul organizaţiei vânãtoreşti al cãrei membru doreşte sã devinã şi se înregistreazã în registrul curent de corespondenţã al acesteia cu cel puţin 10 zile lucrãtoare înainte de organizarea examenului, iar lista candidaţilor se transmite autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã cu cel puţin 5 zile înainte de data examenului.
(3) La înregistrarea dosarelor, organizaţia vânãtoreascã întocmeşte pentru fiecare dosar câte o fişã de evidenţã a documentelor prezentate, certificatã, sub semnãturã, de cãtre conducerea organizaţiei vânãtoreşti sau de un împuternicit al acesteia.
(4) Dosarele de examen completate şi înregistrate anterior intrãrii în vigoare a prezentului regulament rãmân valabile pânã la data examenului, dar nu mai târziu de un an, în condiţiile <>Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 635/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea permisului de vânãtoare.
ART. 15
Prezentarea incompletã a dosarelor prevãzute la art. 14 şi/sau întocmirea incorectã a documentelor depuse conduc la neadmiterea participãrii la examen a candidaţilor în cauzã.
Pregãtirea şi examinarea candidaţilor
ART. 16
(1) Pentru pregãtirea şi examinarea teoreticã a candidaţilor autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã elaboreazã un set de întrebãri şi rãspunsuri privind examenul de vânãtor, pe care îl prezintã pe site-ul propriu.
(2) Setul de întrebãri şi rãspunsuri menţionat la alin. (1), prevãzut în anexa nr. 6*), conţine 800 de întrebãri, fiecare întrebare având 3 rãspunsuri preformulate dintre care unul este corect.
-------
*) Anexa nr. 6 se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

(3) Autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã poate reactualiza conţinutul setului de întrebãri prevãzut la alin. (1), în acord cu legislaţia în vigoare şi cu literatura din domeniul cinegetic, cu cel puţin 60 de zile înaintea datei susţinerii examenului prevãzut la art. 10 alin. (1), unde acesta va fi folosit.
(4) Întrebãrile şi rãspunsurile menţionate la alin. (2) sunt formulate având în vedere noţiuni privind domeniul cinegetic din:
- biologia speciilor ce aparţin faunei de interes cinegetic;
- legislaţia în domeniul cinegetic;
- etica vânãtoreascã;
- chinologie;
- boli ale vânatului;
- arme de vânãtoare.
ART. 17
(1) Examinarea candidaţilor se face de o comisie de examinare formatã din:
a) 2 reprezentanţi cu studii superioare de lungã duratã, absolvenţi licenţiaţi ai unei instituţii de învãţãmânt superior în care au studiat vânatul şi vânãtoarea şi care deţin permis permanent de vânãtoare, din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã, dintre care unul este preşedintele comisiei;
b) 2 reprezentanţi cu studii superioare de lungã duratã, absolvenţi licenţiaţi ai unei instituţii de învãţãmânt superior în care au studiat vânatul şi vânãtoarea şi care deţin permis permanent de vânãtoare, din cadrul asociaţiilor, uniunilor sau federaţiilor naţionale de profil recunoscute la nivel naţional şi internaţional şi înfiinţate prin lege;
c) un reprezentant al instituţiilor de învãţãmânt care au ca disciplinã de studiu vânatul şi vânãtoarea, cu studii superioare de lungã duratã, absolvent al unei instituţii de învãţãmânt superior în care a studiat vânatul şi vânãtoarea şi care deţine permis permanent de vânãtoare, invitat de cãtre autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã.
(2) Nominalizarea persoanelor prevãzute la alin. (1) lit. b) şi c) se transmite la autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã cu minimum 5 zile lucrãtoare anterior datei programate pentru examenul respectiv.
ART. 18
Hotãrârile comisiei stabilite la art. 17 alin. (1) se iau prin majoritate simplã.
ART. 19
(1) Comisia de examinare se întruneşte la datele, orele şi locurile stabilite de cãtre autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã pentru extragerea testelor de examinare şi a grilelor de verificare, respectiv pentru susţinerea examenului.
(2) Testele prevãzute la alin. (1) conţin 30 de întrebãri din cele stabilite potrivit art. 16.
(3) Timpul de examinare este de 60 de minute.
ART. 20
Comisia de examinare îşi poate desfãşura activitatea în prezenţa obligatorie a minimum 3 membri, dintre care minimum un reprezentant al autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã.
ART. 21
(1) Comisia de examinare are urmãtoarele atribuţii privind examenul:
a) stabileşte testele tip grilã şi grilele de verificare care se vor folosi pentru examen, le multiplicã şi le introduce în plicuri care se sigileazã la sediul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã;
b) verificã dosarele candidaţilor, existente la organizaţiile vânãtoreşti, în vederea susţinerii examenului, prezentate de conducerile executive ale acestora;
c) întocmeşte şi prezintã public prin afişare cu cel puţin 30 de minute înainte de ora programatã pentru desfãşurarea examenului rezultatele verificãrii dosarelor, menţionând candidaţii ale cãror dosare au fost admise şi au dreptul de a participa la examen, precum şi pe cei ale cãror dosare au fost respinse şi nu au drept de participare la examen;
d) legitimeazã candidaţii, pe baza actului de identitate, la intrarea acestora în sala de examinare;
e) desigileazã în faţa candidaţilor testele şi grilele de verificare, distribuie testele şi prezintã modul de desfãşurare a examenului;
f) anuleazã testele candidaţilor care încearcã sã copieze sau copiazã rãspunsurile la întrebãri;
g) eliminã din sala de examinare candidaţii care nu îşi pot completa singuri testele, precum şi candidaţii care nu cunosc limba românã şi apeleazã la traducãtori neautorizaţi de Ministerul Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti;
h) bareazã în grilele testelor întrebãrile la care nu s-a rãspuns, înainte de corectare, apoi verificã fiecare lucrare, punctând în mod corespunzãtor rãspunsurile date;
i) întocmeşte procesul-verbal de examinare într-un numãr de exemplare egal nu numãrul instituţiilor care au desemnat reprezentanţi în comisia de examinare;
j) prezintã public prin afişare, dupã corectarea tuturor testelor, rezultatele examenului, declarând promovaţi candidaţii care au rãspuns corect la minimum 20 de întrebãri, respectiv respinşi pe cei care nu realizeazã acest nivel.
(2) Organizaţiile vânãtoreşti care au prezentat candidaţi la examen iau în copie câte un exemplar al proceselor verbale întocmite cu ocazia examenului.
ART. 22
Candidaţii declaraţi "respinşi", precum şi cei declaraţi "absenţi" la examen au dreptul la reexaminare în decurs de un an, cu ocazia examenului organizat pentru alte organizaţii vânãtoreşti, potrivit prezentului regulament, cu condiţia depunerii unei cereri în acest sens şi a reactualizãrii documentelor prevãzute la art. 14 alin. (1) lit. f) şi g).
ART. 23
(1) Documentele de examen sunt constituite din:
a) dosarele candidaţilor;
b) copie de pe procesul-verbal încheiat cu ocazia verificãrii dosarelor;
c) testele tip grilã corectate şi semnate de comisia de examinare;
d) copie de pe grilele de verificare;
e) copie de pe procesul-verbal de examinare.
(2) Documentele prevãzute la alin. (1) se arhiveazã la sediile organizaţiilor vânãtoreşti care au prezentat candidaţi la examen, conform prevederilor legale.
Soluţionarea contestaţiilor
ART. 24
(1) Contestaţiile privind rezultatul probei teoretice din cadrul examenului pentru dobândirea permisului de vânãtoare permanent se pot depune, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data desfãşurãrii examenului, la sediile organizaţiilor vânãtoreşti unde candidatul este înscris.
(2) Organizaţiile vânãtoreşti au obligaţia sã înainteze contestaţiile primite, împreunã cu testele tip grilã corectate, la autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã, în vederea soluţionãrii acestora, pãstrând totodatã o copie de pe aceste teste.
(3) Contestaţiile se soluţioneazã în termen de 10 zile lucrãtoare de la data primirii lor, de cãtre o comisie constituitã din:
a) un reprezentant al autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã, cu studii superioare de lungã duratã, absolvent al unei instituţii de învãţãmânt superior în care sã fi studiat vânatul şi vânãtoarea, altul decât cei prevãzuţi la art. 17 alin. (1) lit. a);
b) un reprezentant cu studii superioare de lungã duratã, absolvent al unei instituţii de învãţãmânt superior în care sã fi studiat vânatul şi vânãtoarea din cadrul asociaţiilor, uniunilor sau federaţiilor naţionale de profil recunoscute la nivel naţional şi internaţional şi înfiinţate prin lege, altul decât cei prevãzuţi la art. 17 alin. (1) lit. b);
c) un reprezentant cu studii superioare de lungã duratã absolvent al unei instituţii de învãţãmânt superior în care sã fi studiat vânatul şi vânãtoarea din cadrul unei instituţii de învãţãmânt superior care are în programa de învãţãmânt vânatul şi vânãtoarea, invitat de cãtre autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã, altul decât cel prevãzut la art. 17 alin. (1) lit. c).
(4) Comisia prevãzutã la alin. (3) îşi poate exercita atribuţiile în prezenţa a cel puţin doi membri din care cel puţin un reprezentant al autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã.
ART. 25
În cazul în care contestaţia este admisã, candidatul care a formulat-o va fi declarat "promovat" şi este în drept sã i se elibereze permisul de vânãtoare permanent potrivit legii şi prezentului regulament.
Eliberarea permisului de vânãtoare permanent
ART. 26
Permisul de vânãtoare permanent obţinut în condiţiile prezentului regulament se elibereazã, în condiţiile legii, de cãtre organizaţiile vânãtoreşti licenţiate doar pentru candidaţii proprii declaraţi "promovaţi" la examenul pentru dobândirea permisului de vânãtoare permanent, cel mai devreme la 15 zile dupã data desfãşurãrii examenului.

SECŢIUNEA a 2-a
Eliberarea permisului de vânãtoare temporar

ART. 27
(1) Condiţiile pe care un solicitant trebuie sã le îndeplineascã pentru obţinerea permisului de vânãtoare temporar sunt cele prevãzute la <>art. 28 alin. (4) din Legea nr. 407/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Pentru obţinerea permisului de vânãtoare temporar solicitantul trebuie sã depunã la gestionarul fondului cinegetic unde urmeazã sã practice vânãtoarea urmãtoarele documente:
a) cerere - original;
b) actul de identitate - copie;
c) permisul de vânãtoare sau licenţã de vânãtoare, emise de autoritãţile competente ale statului în care solicitantul are domiciliul, care atestã faptul cã titularul are dreptul de a deţine şi folosi arme de vânãtoare, respectiv de a practica vânãtoarea - copie;
d) invitaţie din partea gestionarului de fonduri cinegetice, organizator al acţiunii de vânãtoare - copie;
e) asigurare împotriva accidentelor la vânãtoare, valabilã pe teritoriul României - copie.

CAP. III
Dispoziţii finale

ART. 28
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezentul regulament.


ANEXA 1
la Regulamentul pentru obţinerea permiselor de vânãtoare

Înregistrat la:
..................................
(organizaţia vânãtoreascã)
Nr. ......... din .............

SE APROBĂ
Conducãtor executiv/împuternicit,
..............................

CERERE

Subsemnatul, ..............................., cetãţean ......................., fiul lui ..................... şi al .................., nãscut în anul ......., luna ..........., ziua ......, în localitatea ........................., judeţul ....................., domiciliat în ....................., str. ................, nr. ......, bl. ......, sc. ....., ap. ....., judeţul (sectorul) ....................., posesor al actului de identitate ....... seria ....... nr. ............., eliberat de ............................ la data de ..................., cod numeric personal .............................................., de profesie ..................................., angajat la ......................................., în funcţia de ............................................., vã rog a-mi aproba înscrierea ca practicant în cadrul organizaţiei vânãtoreşti ....................................., în vederea obţinerii permisului de vânãtoare permanent, în condiţiile legii.
Am luat cunoştinţã despre prevederile statutului organizaţiei vânãtoreşti ....................................., pe care mi-l însuşesc şi mã oblig sã îl respect, în condiţiile legii.
Declar pe propria rãspundere cã nu mã aflu în niciuna din situaţiile prevãzute de lege care sã îmi interzicã obţinerea permisului de vânãtoare şi, respectiv, a permisului de armã.

Telefon ...............................

Alte modalitãţi de contactare ............................

Data Semnãtura
....................... .......................


ANEXA 2
la Regulamentul pentru obţinerea permiselor de vânãtoare

Organizaţia vânãtoreascã
..................................
Nr. .......... din ...............

COMUNICARE

Domnului/doamnei .......................
Domiciliat (ã) în ................................

Ca urmare a cererii dumneavoastrã, înregistratã la organizaţia vânãtoreascã ......................................... cu nr. ............. din data de ..................., prin care solicitaţi înscrierea pentru pregãtirea practicã şi teoreticã în vederea obţinerii permisului de vânãtoare permanent, vã comunicãm acceptul nostru şi vã precizãm cã sunteţi repartizat/ã la grupa de vânãtori a fondului cinegetic nr. ......., denumit .............................., din judeţul ......................., gestionat de organizaţia noastrã prin clubul/filiala .............................. .
Pentru desfãşurarea acţiunilor practice îl veţi contacta pe domnul .................................. .

Reprezentant legal,
..............................
(numele, prenumele şi funcţia)


ANEXA 3
la Regulamentul pentru obţinerea permiselor de vânãtoare

Organizaţia vânãtoreascã
................................
Grupa de vânãtori
................................

AVIZEZ
Conducãtor executiv/împuternicit,
................................

FIŞA DE STAGIATURĂ
a domnului/doamnei ...........................

Data începerii stagiaturii ...................................
Fondul cinegetic .............................................
┌────┬──────┬─────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
│Nr. │ │Denumirea activitãţii│Documentul în care se regãseşte│Organizator│ Semnãtura │
│crt.│ Data │la care a participat │ activitatea (proces-verbal, │stagiaturã │organizator│
│ │ │ │ autorizaţie de vânãtoare etc.)│ │stagiaturã │
├────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
└────┴──────┴─────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────┴───────────┘


Semnãtura stagiarului
.....................


ANEXA 4
la Regulamentul pentru obţinerea permiselor de vânãtoare


Organizaţia vânãtoreascã
...........................
Nr. ...../.......


RECOMANDARE DE ABSOLVIRE

Ca urmare a rezultatelor obţinute în perioada de stagiaturã (tragerea cu arma de vânãtoare la ţintã fixã şi la talere în poligonul de tir şi participarea la acţiunile de vânãtoare), îl/o recomandãm pe dl/dna ............................................, fiul/fiica lui.....................şi al/a ................................, domiciliat/domiciliatã în ..................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........ nr. ..................., eliberat de ............................. la data de ................, C.N.P. ......................................, pentru a participa la examenul pentru dobândirea permisului de vânãtoare permanent.Data Conducãtor executiv/împuternicit,
.... .....................................
(numele, prenumele, funcţia)


ANEXA 5
la Regulamentul pentru obţinerea permiselor de vânãtoare

Organizaţia vânãtoreascã
.........................


DECLARAŢIE

Subsemnatul, ...................................................., cetãţean ....................., fiul lui ..................... şi al ......................., nãscut în anul ......., luna ..........., ziua ......, în localitatea ........................., judeţul ....................., domiciliat în ....................., str. ................ nr. ......, bl. ......, sc. ....., ap. ....., judeţul (sectorul) ....................., posesor al actului de identitate ....... seria ......., nr. ................, eliberat de................., la data de..................., cod numeric personal ................................, cunoscând sancţiunile penale privind falsul în declaraţii, conform art. 292 Cod penal, pe propria rãspundere declar cã în ultimii 3 ani nu am sãvârşit fapte care sunt încadrate ca infracţiuni de <>Legea vânãtorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Dau prezenta declaraţie pentru a-mi servi la examenul pentru obţinerea permisului de vânãtoare permanent.

Data
................

Declarant
Numele şi prenumele ................
Semnãtura ..........................


------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016