Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 23 octombrie 2009  de organizare si desfasurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 23 octombrie 2009 de organizare si desfasurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTATILOR CETATENESTI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 28 octombrie 2009

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Uniunea Naţionalã a Notarilor Publici, denumitã în continuare Uniunea, organizeazã anual, de regulã în termen de 60 de zile de la data comunicãrii ordinului de actualizare a posturilor vacante, concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale.
(2) Schimbarea sediului biroului notarului public din localitatea în care îşi desfãşoarã activitatea într-o localitate din cadrul aceleiaşi circumscripţii sau din altã circumscripţie judecãtoreascã se face prin concurs pe post vacant, prevãzut în ordinul de actualizare, numai în situaţia în care pentru ocuparea postului s-au înscris mai mulţi candidaţi.
(3) În cazul în care pentru postul vacant cu aceastã destinaţie existã o singurã cerere, schimbarea sediului biroului notarial se va face la cererea notarului public, fãrã a susţine proba scrisã de practicã notarialã.
ART. 2
(1) Data concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale se va stabili de Biroul executiv al Consiliului Uniunii.
(2) Data desfãşurãrii concursului, precum şi lista tuturor posturilor vacante destinate schimbãrilor de sedii se vor publica pe pagina de internet a Uniunii şi se vor afişa, la sediul tuturor camerelor notarilor publici, la loc vizibil şi accesibil publicului, cu cel puţin 30 de zile înainte de data susţinerii concursului, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal.
(3) Concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale constã într-o probã scrisã de practicã notarialã, cu durata de 3 ore.

CAP. II
Procedura de înscriere

ART. 3
(1) Sub sancţiunea decãderii, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data concursului, notarul public va depune la Camera notarilor publici în circumscripţia cãreia se aflã postul pentru care candideazã cererea de înscriere la concurs, prevãzutã în anexa nr. 1, însoţitã de copia ordinului de numire în funcţia de notar public, dovada înregistrãrii biroului la curtea de apel în circumscripţia cãreia îşi desfãşoarã activitatea, precum şi dovada eliberatã de Camera notarilor publici cã exercitã funcţia de notar public. În cererea de înscriere la concurs se va menţiona în mod obligatoriu, sub sancţiunea respingerii acesteia, localitatea în care se aflã postul vacant prevãzut în ordinul de actualizare pentru care îşi exprimã opţiunea candidatul.
(2) Pentru verificarea condiţiilor care trebuie îndeplinite de candidaţi pentru a putea participa la concurs, Colegiul director al Camerei Notarilor Publici va constitui o comisie formatã din 3 membri ai Colegiului director. În termen de 48 de ore de la împlinirea termenului de depunere a cererilor de înscriere la concurs, comisia va întocmi un proces-verbal în care se vor consemna numãrul cererilor, numãrul şi data înregistrãrii acestora, numele candidaţilor, rezultatul verificãrii cererilor de înscriere şi a documentelor anexate şi, dupã caz, motivele care au stat la baza respingerii.
(3) Comisia întocmeşte situaţia centralizatã a notarilor publici care s-au înscris la concurs, cu indicarea dosarelor admise sau respinse, şi menţionarea motivelor care au stat la baza respingerii cererilor. În situaţia centralizatã se menţioneazã şi candidaţii admişi conform dispoziţiilor art. 1 alin. (3), cu menţiunea cã schimbarea sediului biroului notarial se face fãrã susţinerea probei scrise de practicã notarialã. Procesul-verbal şi situaţia centralizatã a candidaţilor se vor publica pe pagina de internet a Camerei notarilor publici, se vor afişa la sediul acesteia şi se vor înainta Comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfãşurãrii concursului, prevãzutã la art. 4 lit. a), împreunã cu contestaţiile celor respinşi.
(4) Împotriva respingerii cererii de înscriere la concurs notarul public poate face contestaţie în termen de 48 de ore de la data afişãrii situaţiei centralizate prevãzute la alin. (3).
(5) Cu cel puţin 5 zile înainte de data desfãşurãrii concursului Comisia pentru organizarea şi supravegherea desfãşurãrii concursului va soluţiona contestaţiile formulate de notarii publici împotriva respingerii cererii de înscriere la concurs, soluţia fiind definitivã.
(6) Dupã soluţionarea contestaţiilor, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfãşurãrii concursului, Comisia pentru organizarea şi supravegherea desfãşurãrii concursului va proceda la afişarea pe pagina de internet a Uniunii a situaţiei centralizate finale cu notarii publici care vor participa la concurs.
(7) Dacã în urma admiterii contestaţiei unui notar public pentru un post pentru care mai existã o altã cerere de înscriere admisã, celãlalt notar public, care se afla în situaţia ocupãrii acestui post în condiţiile art. 1 alin. (3), va fi înştiinţat de îndatã cã urmeazã sã participe la concurs.
(8) În situaţia în care în urma admiterii contestaţiei unui notar public nu mai existã o altã cerere pentru acelaşi post, dispoziţiile art. 1 alin. (3) se aplicã în mod corespunzãtor.

CAP. III
Organizarea, funcţionarea şi competenţa comisiilor constituite pentru concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale

ART. 4
Pentru organizarea şi desfãşurarea concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale vor funcţiona urmãtoarele comisii, constituite de cãtre Consiliul Uniunii:
a) Comisia pentru organizarea şi supravegherea desfãşurãrii concursului, formatã din 3-5 notari publici. Comisia va avea urmãtoarele atribuţii:
1. cu cel puţin 5 zile înainte de data desfãşurãrii concursului, soluţioneazã contestaţiile formulate de candidaţi împotriva respingerii cererii de înscriere la concurs;
2. cu cel puţin 3 zile înaintea începerii concursului, afişeazã situaţia centralizatã a candidaţilor, cu repartizarea acestora pe sãli, dacã este cazul;
3. cu 24 de ore înaintea începerii concursului, pregãteşte seturile de hârtie care vor fi distribuite candidaţilor şi consemneazã într-un proces-verbal numãrul acestora. La sfârşitul concursului, consemneazã în procesul-verbal prevãzut la pct. 7 numãrul seturilor de hârtie rãmase neutilizate, pe care se înscrie menţiunea "Neutilizat", precum şi al celor anulate, pe care se înscrie menţiunea "Anulat";
4. verificã identitatea candidaţilor la intrarea acestora în sala de concurs;
5. distribuie seturile de hârtie pentru concurs;
6. sigileazã colţurile lucrãrilor, cuprinzând datele de identificare ale candidaţilor, şi aplicã ştampila Uniunii pe toate filele lucrãrilor;
7. completeazã procesul-verbal cu data, ora începerii şi ora încheierii concursului şi predã lucrãrile Comisiei de examinare;
8. anunţã candidaţilor momentul începerii celor 3 ore, cu precizarea cã timpul de concurs începe sã curgã dupã dictarea şi scrierea de cãtre candidaţi a subiectelor pe colile de hârtie puse la dispoziţie de organizator;
9. cu 30, respectiv 15 minute înainte de expirarea timpului de concurs, anunţã candidaţilor timpul efectiv rãmas;
10. supravegheazã candidaţii în timpul concursului şi asigurã respectarea tuturor condiţiilor de organizare şi desfãşurare a concursului, stabilite prin prezentul regulament. La predarea lucrãrilor, comisia va verifica dacã ştampila este aplicatã corect, se va asigura cã datele de identificare ale candidatului nu sunt vizibile şi îi va solicita sã semneze borderoul de predare a lucrãrii. Dupã ce va amesteca lucrãrile, comisia le va numerota în spaţiul anume delimitat pe prima filã a lucrãrii, începând cu cifra 1 (unu), fãrã a fi desfãcute colţurile, şi le va preda Comisiei de examinare, pe bazã de proces-verbal semnat de cãtre toţi membrii Comisiei pentru organizarea şi desfãşurarea concursului şi de cãtre preşedintele Comisiei de examinare;
b) Comisia de examinare, constituitã în vederea elaborãrii subiectelor şi a notãrii lucrãrilor, va fi formatã din 3 sau 5 notari publici, dintre care unul va fi preşedintele comisiei. Preşedintele Comisiei de examinare este şi preşedintele concursului. Preşedintele comisiei participã la notarea lucrãrilor numai în cazurile în care între notele acordate de cei 2 sau 4 corectori, membri ai comisiei, sunt diferenţe de cel puţin 1,5 puncte şi are ca atribuţii supravegherea organizãrii şi desfãşurãrii activitãţii acestei comisii şi a comisiei prevãzute la lit. a), convocarea la termenele prevãzute de prezentul regulament a comisiilor de concurs şi întocmirea listei rezultatelor finale, prevãzutã în anexa nr. 9. Atribuţiile comisiei sunt cele prevãzute la art. 6-8;
c) Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notãrii lucrãrilor va fi formatã din 3 sau 5 membri, dintre care unul este preşedintele acestei comisii. Preşedintele participã la notarea lucrãrilor numai în cazurile în care între notele acordate de cei 2 sau 4 corectori, membri ai comisiei, sunt diferenţe de cel puţin 1,5 puncte şi are ca atribuţii supravegherea desfãşurãrii activitãţii acestei comisii.
ART. 5
(1) Numãrul membrilor comisiilor prevãzute în prezentul regulament şi componenţa acestora se stabilesc prin Hotãrâre a Consiliului Uniunii, în funcţie de numãrul candidaţilor înscrişi la concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale.
(2) Comisiile prevãzute în prezentul regulament vor avea în componenţã şi câte un membru supleant.

CAP. IV
Stabilirea subiectelor şi desfãşurarea concursului

ART. 6
(1) Cu cel puţin 24 de ore înainte de ora fixatã pentru începerea probei, Comisia de examinare formeazã 5 seturi a câte 5 subiecte de practicã notarialã.
(2) Seturile de subiecte se semneazã de cãtre membrii Comisiei de examinare, se introduc în plicuri care se sigileazã şi se ştampileazã cu ştampila Uniunii, apoi se depoziteazã, luându-se mãsurile de siguranţã care se impun.
(3) Asigurarea şi rãspunderea pentru securitatea subiectelor revin preşedintelui concursului.
ART. 7
(1) La ora stabilitã pentru începerea concursului, preşedintele Comisiei de examinare, în prezenţa membrilor comisiei, prezintã candidaţilor cele 5 plicuri cu seturile de subiecte şi invitã un candidat sã extragã unul dintre plicurile cu subiecte. Dupã extragere, se încheie procesul-verbal, cu menţionarea subiectelor, care va fi semnat de cãtre membrii Comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfãşurãrii concursului şi ai Comisiei de examinare, precum şi de candidatul care a extras plicul cu subiecte.
(2) Dupã ora stabilitã pentru începerea concursului, accesul candidaţilor şi al oricãror altor persoane în sala de concurs este interzis. Dupã aceastã orã, candidatul care pãrãseşte sala de concurs va preda lucrarea, neavând posibilitatea sã revinã în salã pentru continuarea concursului. În cazuri excepţionale, candidatul poate pãrãsi sala de concurs însoţit de un membru al Comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfãşurãrii concursului. În cazul în care, dupã înscrierea subiectelor pe tablã, Comisia pentru organizarea şi supravegherea desfãşurãrii concursului constatã cã pentru un post s-a prezentat un singur candidat, va proceda la încheierea unui proces-verbal, cu menţiunea cã sunt aplicabile dispoziţiile art. 1 alin. (3), candidatul urmând a pãrãsi sala de concurs.
(3) Dupã intrarea în salã, candidaţilor le este interzisã deţinerea sau folosirea vreunei surse de informare, a telefoanelor mobile ori a oricãror altor mijloace de comunicare.
(4) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (3) atrage eliminarea din concurs. Comisia pentru organizarea şi supravegherea desfãşurãrii concursului, constatând deţinerea sau utilizarea unor surse de informare nepermise (inspirarea din anumite materiale, din lucrãrile celorlalţi candidaţi, transmiterea informaţiilor de la distanţã etc.), va elimina candidatul din salã, va înscrie pe lucrare menţiunea "Anulat" şi va consemna cele întâmplate în procesul-verbal prevãzut la art. 4 lit. a) pct. 7.
ART. 8
(1) Lucrãrile vor fi redactate, sub sancţiunea anulãrii, doar pe seturile de hârtie asigurate de Uniune, purtând pe fiecare filã, în colţul din stânga sus, ştampila acesteia aplicatã pe semnãtura unui reprezentant al Comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfãşurãrii concursului. Prima filã, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 10, dupã înscrierea în colţul din dreapta a numelui, prenumelui şi a camerei din care provine candidatul, va fi lipitã în faţa acestuia de cãtre unul dintre membrii Comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfãşurãrii concursului, astfel încât datele înscrise sã nu poatã fi identificate, şi se va aplica ştampila Uniunii. Spaţiile libere din cuprinsul şi de la sfârşitul lucrãrii se bareazã la predarea acesteia de cãtre unul dintre membrii Comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfãşurãrii concursului.
(2) La expirarea timpului alocat concursului, candidatul are obligaţia de a preda lucrarea Comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfãşurãrii concursului, semnând borderoul de predare a lucrãrii, în care se va menţiona şi numãrul paginilor scrise ale lucrãrii predate.
(3) Dupã predarea lucrãrii, candidatul va pãrãsi sala de concurs. Revenirea acestuia în salã este interzisã pânã la încheierea tuturor formalitãţilor de concurs. În sala de concurs va rãmâne cel puţin încã un candidat pânã la predarea lucrãrii de cãtre ultimul candidat.

CAP. V
Notarea lucrãrilor

ART. 9
(1) Dupã comunicarea subiectelor, Comisia de examinare se întruneşte şi stabileşte baremul de notare, având în vedere complexitatea şi gradul de dificultate ale fiecãrui subiect. Baremul de notare pentru fiecare dintre cele 5 subiecte se va stabili, cu majoritate de voturi, între 1 şi 3 puncte (fracţiuni sau puncte întregi), în raport cu complexitatea subiectului, astfel încât suma punctelor acordate prin barem celor 5 subiecte sã fie 10.
(2) Baremul va fi afişat la expirarea timpului de concurs, pentru a putea fi consultat de cãtre candidaţi.
ART. 10
(1) La finalul probei, dupã preluarea lucrãrilor pe bazã de proces-verbal de la Comisia pentru organizarea şi supravegherea desfãşurãrii concursului, membrii Comisiei de examinare încep notarea lucrãrilor conform baremului întocmit. Predarea-primirea lucrãrilor se face în prezenţa tuturor membrilor celor douã comisii. Preşedintele concursului repartizeazã lucrãrile pe corectori, astfel încât fiecare lucrare sã fie corectatã independent de cei 2 sau 4 membri ai Comisiei de examinare, dupã caz, şi apreciatã separat cu note de la 1 la 10, conform baremului de corectare.
(2) Fiecare corector trece în borderoul de notare prevãzut în anexa nr. 2, sub semnãturã, punctajul acordat la fiecare subiect şi nota lucrãrii, reprezentând suma punctajelor acordate la cele 5 subiecte.
(3) În cazul în care, verificând borderourile celor 2 sau 4 corectori, preşedintele Comisiei de examinare constatã cã între notele acordate de aceştia nu sunt diferenţe mai mari de 1,5 puncte, nota finalã a lucrãrii este media aritmeticã, cu douã zecimale, a notelor acordate de cei 2 sau 4 corectori. În situaţia în care nota finalã este cuprinsã între 0 şi 1, aceasta va fi 1.
(4) În cazul în care, verificând borderourile celor 2 sau 4 corectori, preşedintele comisiei constatã cã între notele acordate de aceştia sunt diferenţe mai mari de 1,5 puncte, procedeazã la corectarea lucrãrii, nota finalã a acesteia fiind media aritmeticã, cu douã zecimale, a notelor acordate de cei 3 sau 5 corectori.
(5) Nota individualã a fiecãrui corector, precum şi nota finalã, stabilite conform dispoziţiilor alin. (3) şi (4), se înscriu în Centralizatorul comun prevãzut în anexa nr. 3, semnat de membrii comisiei.
(6) Înainte de deschiderea lucrãrii, nota finalã va fi trecutã pe lucrare, în spaţiul anume delimitat, sub semnãturã, de cãtre preşedintele Comisiei de examinare, cu pix sau stilou.
(7) Media minimã de promovare este 7,00.
ART. 11
(1) Candidaţii care efectueazã pe lucrare însemnãri evidente în scopul identificãrii vor fi sancţionaţi prin anularea lucrãrii, care nu se mai corecteazã. Existenţa acestor însemnãri se constatã de Comisia de examinare, care va hotãrî, cu majoritate de voturi, dacã se va proceda la corectarea sau la anularea lucrãrii. Menţiunea "Anulat" se va face atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de notare şi pe centralizatoare.
(2) Lucrãrile anulate se vor deschide în prezenţa tuturor membrilor comisiei.
ART. 12
(1) Dupã terminarea notãrii lucrãrilor şi a întocmirii centralizatorului comun al lucrãrilor, prevãzut în anexa nr. 3, preşedintele Comisiei de examinare, în prezenţa tuturor membrilor, dezlipeşte colţurile lucrãrilor în ordinea numerotãrii. La fiecare lucrare se citesc numãrul acesteia, numele şi prenumele candidatului şi nota obţinutã, întocmindu-se centralizatorul nominal, prevãzut în anexa nr. 4, care va fi semnat de toţi membrii comisiei.
(2) Pe baza centralizatorului nominal se întocmeşte lista rezultatelor concursului, prevãzutã în anexa nr. 5, care va fi semnatã pe fiecare filã de membrii Comisiei de examinare. Lista va cuprinde numele şi prenumele candidaţilor şi notele obţinute de aceştia, în ordine descrescãtoare.
(3) Lista prevãzutã la alin. (2) se va publica de îndatã pe pagina de internet a Uniunii şi se va comunica tuturor camerelor notarilor publici în vederea afişãrii la sediul acestora, la loc vizibil şi accesibil publicului, întocmindu-se proces-verbal, cu precizarea datei şi a orei la care a fost afişatã.
(4) Lucrãrile de concurs împreunã cu borderourile, centralizatoarele şi lista rezultatelor concursului vor fi depozitate de cãtre preşedintele Comisiei de examinare împreunã cu directorul general al Uniunii la sediul acesteia, în locuri de depozitare sigilate, pânã la întrunirea Comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfãşurãrii concursului. Locul de depozitare va fi desigilat în prezenţa tuturor membrilor Comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfãşurãrii concursului, potrivit art. 14 alin. (1).

CAP. VI
Soluţionarea contestaţiilor

ART. 13
(1) Candidaţii nemulţumiţi de nota obţinutã pot face contestaţie, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data afişãrii rezultatelor, la sediul Camerei notarilor publici în a cãrei circumscripţie se aflã postul vacant pentru care au optat, sub sancţiunea decãderii din acest drept.
(2) Termenul de 5 zile începe sã curgã din ziua afişãrii rezultatelor şi se sfârşeşte în cea de-a cincea zi, la ora la care se terminã programul de lucru al Camerei notarilor publici.
(3) Pe contestaţie se menţioneazã numãrul şi data şi ora înregistrãrii acesteia.
(4) În termen de 3 zile de la expirarea termenului prevãzut la alin. (1), camerele notarilor publici vor comunica Uniunii contestaţiile depuse.
ART. 14
(1) În termen de 48 de ore de la primirea contestaţiilor, preşedintele concursului va solicita întrunirea Comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfãşurãrii concursului. Comisia va selecta lucrãrile cu privire la care s-au formulat contestaţii şi le va resigila prin aplicarea unor etichete, astfel încât sã nu fie vizibile identitatea candidatului, numãrul lucrãrii şi nota acordatã de Comisia de examinare. Lucrãrile a cãror notare a fost contestatã vor fi amestecate şi renumerotate. Preşedintele concursului nu participã la activitatea de resigilare a lucrãrilor a cãror notare a fost contestatã.
(2) Preşedintele concursului va preda lucrãrile preşedintelui Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, constituitã conform art. 4 lit. c), pe bazã de proces-verbal semnat de acesta.
(3) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor va analiza şi va soluţiona contestaţiile în termen de 5 zile de la primirea lucrãrilor.
(4) Preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor repartizeazã lucrãrile pe corectori, astfel încât fiecare lucrare sã fie corectatã independent de cei 2 sau 4 membri ai comisiei şi apreciatã separat, conform baremului de corectare.
(5) Fiecare corector trece în borderoul de notare, prevãzut în anexa nr. 2, sub semnãturã, punctajul acordat.
(6) În cazul în care, verificând borderourile celor 2 sau 4 corectori, preşedintele comisiei constatã ca între notele acordate de aceştia nu sunt diferenţe mai mari de 1,5 puncte, nota finalã a lucrãrii este media aritmeticã, cu douã zecimale, a notelor acordate de cei 2 sau 4 corectori. În situaţia în care nota finalã este cuprinsã între 0 şi 1, aceasta va fi 1.
(7) În cazul în care, verificând borderourile celor 2 sau 4 corectori, preşedintele comisiei constatã cã între notele acordate de aceştia sunt diferenţe mai mari de 1,5 puncte, procedeazã la corectarea lucrãrii, nota finalã a acesteia fiind media aritmeticã, cu douã zecimale, a notelor acordate de cei 3 sau 5 corectori.
(8) Nota individualã a fiecãrui corector, precum şi nota finalã, stabilite conform dispoziţiilor alin. (6) şi (7), se înscriu în Centralizatorul comun prevãzut în anexa nr. 6, semnat de membrii comisiei.
(9) Comisia de soluţionare a contestaţiilor, reexaminând lucrarea, nu poate micşora nota iniţialã obţinutã de candidat. În situaţia în care, în urma analizãrii contestaţiei, nota obţinutã de candidat este inferioarã notei acordate iniţial, contestaţia va fi respinsã. Soluţia datã de Comisia de soluţionare a contestaţiilor este definitivã.
(10) Dispoziţiile art. 12 alin. (1)-(3) se aplicã în mod corespunzãtor, Comisia de soluţionare a contestaţiilor completând centralizatorul nominal, prevãzut în anexa nr. 7, şi întocmind lista rezultatelor contestaţiilor, prevãzutã în anexa nr. 8.
(11) Lista rezultatelor contestaţiilor, prevãzutã în anexa nr. 8, se va publica de îndatã pe pagina de internet a Uniunii şi se va comunica tuturor camerelor notarilor publici, în vederea afişãrii la loc vizibil şi accesibil publicului.
ART. 15
Preşedintele concursului, pe baza listei rezultatelor concursului, prevãzutã în anexa nr. 5, şi a listei rezultatelor contestaţiilor, prevãzutã în anexa nr. 8, întocmeşte lista rezultatelor finale ale concursului dupã soluţionarea contestaţiilor, prevãzutã în anexa nr. 9, care se va publica de îndatã pe pagina de internet a Uniunii şi se va comunica tuturor camerelor notarilor publici, în vederea afişãrii la sediul acestora la loc vizibil şi accesibil publicului.

CAP. VII
Validarea rezultatelor şi ocuparea posturilor

ART. 16
(1) În termen de cel mult 3 zile de la soluţionarea contestaţiilor, preşedintele concursului înainteazã lista finalã a rezultatelor concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale Consiliului Uniunii. Acesta va proceda la validarea rezultatelor concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale şi le va publica pe pagina de internet a Uniunii. Hotãrârea de validare a rezultatelor concursului va fi comunicatã, de îndatã, tuturor camerelor notarilor publici.
(2) Ocuparea posturilor de cãtre candidaţii admişi se va face potrivit opţiunii exprimate în cererea de înscriere la concurs, prevãzutã în anexa nr. 1, în ordinea mediilor obţinute şi, dupã caz, a ordinii de prioritate prevãzutã la alin. (3), şi se va consemna de cãtre preşedintele concursului într-un proces-verbal.
(3) La medii egale are prioritate candidatul care:
a) nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani;
b) are vechimea mai mare în funcţia de notar public;
c) nu şi-a schimbat sediul biroului notarial în ultimii 5 ani.
(4) Preşedintele concursului va stabili ordinea de prioritate în baza criteriilor prevãzute la alin. (3), a actelor depuse de candidat la înscrierea la concurs şi a referatului întocmit de serviciul de specialitate al Uniunii, conform mapei profesionale a notarului public.
ART. 17
Dupã validarea rezultatelor concursului, preşedintele Uniunii va înainta ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti hotãrârea de validare a rezultatelor, însoţitã de copia dosarelor de înscriere la concurs ale candidaţilor şi de procesul-verbal prevãzut la art. 16 alin. (2), în vederea emiterii ordinelor de schimbare a sediului biroului notarial pentru notarii publici admişi la concurs.
ART. 18
(1) Locul rãmas vacant ca urmare a decesului sau a încetãrii calitãţii de notar public a unui notar public asociat va fi ocupat, la cerere, de cãtre notarul public asociat cu acesta, care nu este numit în localitatea respectivã.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplicã şi în cazurile în care notarul public menţioneazã în contractul de asociere faptul cã, în situaţia decesului sãu ori în caz de încetare a activitãţii sale din funcţia de notar public, postul sãu va fi ocupat de cãtre notarul asociat menţionat în contractul de asociere.
(3) În cazul în care notarul public decedat sau cãruia i-a încetat calitatea a fost asociat cu mai mulţi notari publici şi nu a precizat în contractul de asociere notarul public care va ocupa postul sãu, Uniunea va organiza concurs, în condiţiile prezentului regulament. La concurs, în acest caz, vor putea participa numai notarii publici care solicitã schimbarea sediului biroului notarial pe locul rãmas vacant şi care au avut calitatea de asociat al notarului public decedat sau cãruia i-a încetat calitatea.
ART. 19
Membrii comisiilor prevãzute la art. 4 beneficiazã de indemnizaţii stabilite prin hotãrâre a Consiliului Uniunii şi, dacã este cazul, de decontarea cheltuielilor de cazare şi transport. Pentru participarea la concurs, Consiliul Uniunii poate stabili o taxã de înscriere. În cazul în care notarul public se înscrie, dar nu participã la concurs, taxa se restituie integral.

CAP. VIII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 20
Anexele nr. 1-10 fac parte integrantã din prezentul regulament.
ART. 21
Pe tot parcursul organizãrii şi desfãşurãrii concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, comisiile prevãzute la art. 4 vor fi sprijinite de angajaţi ai Uniunii, numiţi prin dispoziţie a preşedintelui Uniunii.
ART. 22
(1) Ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor privind afişarea, publicarea şi comunicarea datelor prevãzute de prezentul regulament se asigurã de cãtre angajaţii Uniunii sau ai Camerei, prin grija preşedintelui concursului şi, dupã caz, a preşedintelui Camerei.
(2) Procedurile privind afişarea datelor prevãzute de prezentul regulament se consemneazã în procese-verbale întocmite de cãtre persoanele prevãzute la alin. (1).
ART. 23
Cererile de înscriere la concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale care va avea loc în anul 2009, depuse anterior aprobãrii prezentului regulament, rãmân valabile, fãrã a se mai relua procedura de înscriere la concurs, prevãzutã de art. 3 alin. (1).


ANEXA 1
-------
la regulament
-------------

Doamnã/Domnule Preşedinte,

Subsemnatul/Subsemnata, ...................., nãscut/ã în localitatea .............. la data de .........., cu domiciliul în ......................, telefon ..........., numit/ã notar public în localitatea ..................., circumscripţia Judecãtoriei .................., Camera Notarilor Publici .................., în baza Ordinului ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti nr. .............., solicit înscrierea la concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale în vederea ocupãrii postului vacant de notar public din localitatea ..............., circumscripţia Judecãtoriei .............., Camera Notarilor Publici .............. .

Data Semnãtura
............ ......................

Doamnei/Domnului preşedinte al Uniunii Naţionale a Notarilor Publici


ANEXA 2
-------
la regulament
-------------

BORDEROU DE NOTARE*)

Data ......................┌──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────┐
│ Numãrul │ Subiectul │ Subiectul │ Subiectul │ Subiectul │ Subiectul │ Total │
│ lucrãrii │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
└──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────┘Numele şi prenumele membrului comisiei: Semnãtura
............................. .................

------------
*) Se completeazã de fiecare membru al comisiei.


ANEXA 3
-------
la regulament
-------------

CENTRALIZATOR COMUN*)

Data ...................┌─────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│Numãrul de ordine│ Nota acordatã lucrãrii de membrii │ Nota acordatã │
│ al lucrãrii │ Comisiei de examinare │ lucrãrii de │
│ ├──────────┬──────────┬──────────────────────┤ Comisia │
│ │Corector 1│Corector 2│ Corector 3 │ de examinare │
│ │ │ │(Preşedintele Comisiei│ │
│ │ │ │ de examinare) │ │
├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────┼───────────────┤
├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────┼───────────────┤
├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────┼───────────────┤
└─────────────────┴──────────┴──────────┴──────────────────────┴───────────────┘Membrii comisiei: Semnãtura Preşedinte,
- numele şi prenumele: ............. .............
..................

------------
*) Se va completa în cazul comisiei formate din 3 membri.


CENTRALIZATOR COMUN*)

Data .....................┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ Numãrul │ Nota acordatã lucrãrii de membrii │Nota acordatã │
│ de ordine │ Comisiei de examinare │ lucrãrii de │
│ al lucrãrii ├────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────┤ Comisia │
│ │Corector│Corector│Corector│Corector│ Corector 5 │ de examinare │
│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │(Preşedintele│ │
│ │ │ │ │ │ comisiei │ │
├─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
├─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
├─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
└─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────────┴──────────────┘Membrii comisiei: Semnãtura Preşedinte,
- numele şi prenumele: ............. .............
..................

--------------
*) Se va completa în cazul comisiei formate din 5 membri.


ANEXA 4
-------
la regulament
-------------

CENTRALIZATOR NOMINAL
Data ..............┌─────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┐
│ Nr. │ Numele şi prenumele │ Numãrul de ordine │ Nota acordatã │
│ crt. │ │ al lucrãrii │ lucrãrii │
├─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤
├─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤
├─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤
├─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤
├─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤
├─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤
└─────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┘Membrii comisiei: Semnãtura Preşedinte,
- numele şi prenumele: ............. .............
..................


ANEXA 5
-------
la regulament
-------------

LISTA REZULTATELOR CONCURSULUI
Data..............┌───────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ Nr. │ Numele şi prenumele │ Nota acordatã lucrãrii │
│ crt. │ │ │
├───────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
├───────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
├───────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
├───────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
├───────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
└───────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘Membrii comisiei: Semnãtura Preşedinte,
- numele şi prenumele: ............. .............
..................


ANEXA 6
-------
la regulament
-------------

CENTRALIZATOR COMUN CONTESTAŢII*)
Data ...............┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Numãrul de ordine│ Nota acordatã lucrãrii de membrii │Nota acordatã │
│ al lucrãrii │ Comisiei de soluţionare a contestaţiei │ lucrãrii │
│ ├──────────┬──────────┬───────────────────────┤ dupã │
│ │Corector 1│Corector 2│ Corector 3 │ contestaţii │
│ │ │ │(preşedintele comisiei)│ │
├─────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────┤
├─────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────┤
├─────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────┤
├─────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────┤
└─────────────────┴──────────┴──────────┴───────────────────────┴──────────────┘Membrii comisiei: Semnãtura Preşedinte,
- numele şi prenumele: ............. .............
..................

-------------
*) Se va completa în cazul comisiei formate din 3 membri.


CENTRALIZATOR COMUN CONTESTAŢII**)

Data ..................┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ Numãrul │ Nota acordatã lucrãrii de membrii │Nota acordatã │
│ de ordine │ Comisiei de soluţionare a contestaţiei │ lucrãrii │
│ al lucrãrii ├────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────┤ dupã │
│ │Corector│Corector│Corector│Corector│ Corector 5 │ contestaţii │
│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │(preşedintele│ │
│ │ │ │ │ │ comisiei │ │
├─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
├─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
├─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
├─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
└─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────────┴──────────────┘Membrii comisiei: Semnãtura Preşedinte,
- numele şi prenumele: ............. .............
..................

-------------
**) Se va completa în cazul comisiei formate din 5 membri.


ANEXA 7
-------
la regulament
-------------

CENTRALIZATOR NOMINAL LA SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR
Data .....................┌──────┬─────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────┐
│ Nr. │ Numele şi prenumele │ Numãrul de ordine │ Nota acordatã lucrãrii │
│ crt. │ │ al lucrãrii │ dupã contestaţii │
├──────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
├──────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
├──────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
├──────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
├──────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
└──────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┘Membrii comisiei: Semnãtura Preşedinte,
- numele şi prenumele: ............. .............
..................


ANEXA 8
-------
la regulament
-------------

LISTA REZULTATELOR CONTESTAŢIILOR
Data ...................┌──────┬─────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│ Nr. │ Numele şi prenumele │ Contestaţie │ Nota finalã │
│ crt. │ │ admisã/respinsã │ dupã contestaţii*) │
├──────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
├──────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
├──────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
├──────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
├──────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
└──────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘Membrii comisiei: Semnãtura Preşedinte,
- numele şi prenumele: ............. .............
..................

-----------
*) În cazul în care nota obţinutã în urma contestaţiei este mai micã decât nota iniţialã, se va trece nota iniţialã obţinutã de candidat.


ANEXA 9
-------
la regulament
-------------

LISTA REZULTATELOR FINALE ALE CONCURSULUI,
dupã soluţionarea contestaţiilor

Data ................┌──────┬─────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┐
│ Nr. │ Numele şi prenumele │ Nota finalã │Rezultatul concursului│
│ crt. │ │ │ admis/respins │
├──────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
├──────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
├──────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
├──────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
├──────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
└──────┴─────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┘Semnãtura
................
Preşedintele concursului,
....................


ANEXA 10
--------
la regulament
-------------┌───────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐
│Nr. lucrare .................... │ │Nume ........................... │
│ │ │ │
│Nota finalã .................... │ │Prenume ........................ │
│ │ │ │
│Semnãtura preşedintelui Comisiei │ │Camera Notarilor Publici ....... │
│de examinare ................... │ │ │
└───────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘

CONTESTAŢII

┌───────────────────────────────────┐
│Nr. lucrare .................... │
│ │
│Nota finalã .................... │
│ │
│Semnãtura preşedintelui Comisiei │
│de contestaţii ................. │
└───────────────────────────────────┘---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016