Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 22 ianuarie 2003  de organizare si functionare a fermei didactice din unitatile de invatamant preuniversitar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 22 ianuarie 2003 de organizare si functionare a fermei didactice din unitatile de invatamant preuniversitar

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 4 aprilie 2003
CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Ferma didactica este o structura a unitãţilor de învãţãmânt, fãrã personalitate juridicã, fiind organizatã în scopul principal al derulãrii procesului didactic prin exploatarea şi valorificarea lotului didactic experimental, a altor terenuri aflate în proprietate, administrare, folosinta sau dobândite prin donaţii, concesionari sau în orice alte modalitãţi prevãzute de lege.
(2) Lotul didactic experimental este suprafata de teren destinatã desfãşurãrii unor activitãţi specifice de învãţãmânt de cãtre unitãţile de învãţãmânt primar şi gimnazial din mediul rural şi periurban, precum şi de cãtre liceele cu profil agricol, agromontan şi silvic. Pot constitui loturi didactice experimentale şi suprafeţele de luciu de apa - lacuri, iazuri, instalaţii piscicole.
(3) Loturile didactice experimentale pot face parte din ferma didactica.
ART. 2
Activitatea în ferma didactica se desfãşoarã în scopul derulãrii procesului de învãţãmânt, în vederea însuşirii de cãtre elevi a competentelor specifice calificarilor din domeniul agricol, agromontan, silvic şi economic.
ART. 3
Unitãţile de învãţãmânt de profil agricol, agromontan şi silvic care nu au în proprietate sau în folosinta terenuri agricole pot solicita primirea în folosinta sau concesionarea, pentru constituirea fermei didactice şi a loturilor didactice experimentale, o suprafata din terenurile aflate în domeniul public al statului sau al unitãţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu <>art. 169 din Legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, <>art. 8 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societãţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publica şi privatã a statului cu destinaţie agricolã şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului sau <>art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale <>Legii nr. 169/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 4
Fermele didactice beneficiazã de toate prevederile legislaţiei în vigoare privind subvenţiile, creditarea şi alte facilitãţi asigurate de stat agenţilor economici din agricultura şi silvicultura, inclusiv fonduri de investiţii.
ART. 5
(1) Înfiinţarea de loturi didactice experimentale şi ferme didactice se aproba de consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt, cu avizul inspectoratului şcolar şi al consiliului local.
(2) Organizarea fermei didactice se face cat mai aproape posibil de sediul unitãţii şcolare.

CAP. 2
Organizarea fermei didactice

SECŢIUNEA 1
Baza materialã

ART. 6
(1) Veniturile fermei didactice constituie venituri extrabugetare ale unitãţii de învãţãmânt.
(2) Ferma didactica tine o evidenta contabila pentru activitatea proprie şi utilizeazã contul bancar pentru venituri extrabugetare al unitãţii de învãţãmânt, în conformitate cu principiile şi forma de organizare a societãţilor agricole.
ART. 7
(1) Suprafata fermei didactice este de minimum 5 ha.
(2) Suprafeţele minime ale loturilor didactice experimentale sunt prevãzute în <>art. 169 alin. (1) din Legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã.
ART. 8
Ferma didactica poate avea urmãtoarele componente:
a) colecţii biologice: fitotehnica, ampelografica, zootehnica, legumicola, pomicola, cu scop pur didactic;
b) sector vegetal de producţie pentru principalele plante de cultura din zona, dar şi pentru extinderea unor culturi (plante medicinale, tutun, hamei, sofranel şi altele), culturi furajere pentru sectorul zootehnic, culturi legumicole, pomicole şi floricole;
c) parc de maşini şi utilaje agricole specifice activitãţii şi sector de mecanizare compus din ateliere de reparaţii şi întreţinere;
d) sector de creşterea animalelor, inclusiv creşterea pasarilor, albinelor, viermilor de mãtase, pestilor şi animalelor mici specifice zonei;
e) sectoare pentru prelucrarea produselor agricole: laptarie, carmangerie, fabricarea conservelor etc.;
f) alte tipuri de loturi experimentale.
ART. 9
Ferma didactica poate utiliza sisteme intensive sau ecologice de producţie - sere, solarii, culturi irigate, culturi tehnice, plante medicinale şi altele.
ART. 10
Efectivul de animale în ferma didactica nu va depãşi 3 UVM (unitãţi vita mare) pentru un hectar de teren cultivat cu plante furajere.

SECŢIUNEA a 2-a
2.1. Încadrarea cu personal a fermei didactice

ART. 11
(1) Activitãţile din ferma didactica sunt coordonate prin extindere de atribuţii de cãtre directorul sau directorul adjunct al unitãţii de învãţãmânt.
(2) Ferma didactica are urmãtoarea structura de personal:
a) şef de ferma - inginer sau subinginer de specialitate, în subordinea directorului sau directorului adjunct al unitãţii de învãţãmânt;
b) tehnician de ferma, dacã suprafata fermei depãşeşte 50 ha sau 100 UVM, în subordinea şefului de ferma;
c) economist (contabil), în subordinea contabilului-şef de la unitatea de învãţãmânt sau, dupã caz, a directorului/directorului adjunct;
d) muncitori calificaţi şi necalificati, pentru deservirea sectoarelor de activitate, normati conform normativelor în vigoare.

2.2. Salarizarea personalului fermei didactice

ART. 12
Salarizarea personalului fermei didactice se face astfel:
a) şeful de ferma - conform anexei nr. IV/8 din <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificãrile ulterioare, beneficiazã de o indemnizaţie de conducere echivalenta cu cea pentru funcţia de şef de serviciu;
b) tehnicianul de ferma - conform anexei nr. IV/8 din <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 , cu modificãrile ulterioare;
c) economistul (contabilul) - conform anexei nr. V/2 din <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 , cu modificãrile ulterioare;
d) muncitorii calificaţi şi necalificati - conform anexei nr. V/2 din <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 , cu modificãrile ulterioare.

SECŢIUNEA a 3-a
Atribuţiile personalului

ART. 13
Atribuţiile directorului sau directorului adjunct al unitãţilor de învãţãmânt care deţin loturi experimentale sau ferma didactica se completeazã cu urmãtoarele:
a) reprezintã ferma în relaţia cu terţi;
b) coordoneazã intreaga activitate din ferma şi rãspunde pentru buna funcţionare a acesteia;
c) rãspunde de elaborarea planului de producţie şi a bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le prezintã spre aprobare consiliului de administraţie al unitãţii de învãţãmânt;
d) avizeazã bilanţurile contabile trimestriale şi anuale întocmite de contabilul-şef al unitãţii de învãţãmânt;
e) rãspunde de necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajãrii şi utilizãrii creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu;
f) numeşte şi elibereazã din funcţie personalul fermei didactice, în condiţiile legii;
g) raporteazã trimestrial consiliului de administraţie despre problemele din ferma, despre modul cum se realizeazã planul de producţie întocmit de şeful de ferma;
h) identifica sursele de finanţare, încheierea programelor de parteneriat necesare desfãşurãrii în bune condiţii a activitãţii fermei didactice;
i) urmãreşte realizarea în bune condiţii a activitãţii practice a elevilor;
j) urmãreşte perfecţionarea cadrelor didactice de specialitate şi a personalului fermei;
k) aplica sancţiuni personalului nedidactic din ferma.
ART. 14
Şeful de ferma:
a) întocmeşte, urmãreşte şi rãspunde de planul de producţie, dupã avizarea acestuia de cãtre director/director adjunct şi aprobarea de cãtre consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt;
b) alege tehnologiile specifice fiecãrui sector;
c) organizeazã şi rãspunde de derularea activitãţilor din ferma;
d) întocmeşte fişele posturilor pentru toţi responsabilii de sectoare şi muncitorii fermei;
e) este obligat sa examineze anual fişele posturilor, propunand modificãrile necesare;
f) coordoneazã şi dirijeaza direcţiile de valorificare a producţiei;
g) umareste derularea programului de lucru şi evalueaza activitatea fiecãrui angajat, propunand directorului/directorului adjunct sancţionarea sau stimularea acestora;
h) raporteazã periodic consiliului de administraţie despre problemele care apar în ferma;
i) urmãreşte înregistrarea corecta a producţiei în documentele de evidenta primara din punct de vedere cantitativ, valoric şi, dupã caz, calitativ;
j) stabileşte, pe baza consultãrii cu directorul/directorul adjunct:
1. cantitãţile de seminţe, material sãditor, pesticide, îngrãşãminte chimice şi alte materii şi materiale;
2. structura sectorului de creştere a animalelor şi al altor loturi experimentale;
k) asigura derularea acţiunilor de aprovizionare;
l) rãspunde de respectarea normelor de protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi a protecţiei mediului înconjurãtor;
m) rãspunde de gestionarea bunurilor mobile şi imobile ale fermei didactice.
ART. 15
Economistul (contabilul):
a) este în subordinea contabilului-şef al unitãţii de învãţãmânt;
b) asigura întocmirea partii din proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al unitãţii de învãţãmânt, aferente fermei didactice, şi o înainteazã spre aprobare;
c) dupã aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, rãspunde de executarea acestuia, cu respectarea dispoziţiilor legale în domeniu;
d) rãspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilitãţii şi prezentarea la termen a situaţiei financiare;
e) urmãreşte modul de utilizare a fondurilor bãneşti, realizarea veniturilor şi informeazã consiliul de administraţie despre disfunctionalitatile sesizate;
f) organizeazã şi executa inventarierea anuala a mijloacelor din dotare;
g) face propuneri pentru casãri sau înlocuiri de bunuri materiale din ferma;
h) nu acorda viza de control preventiv pentru activitatea sa.
ART. 16
Tehnicianul de ferma:
a) rãspunde, în concordanta cu sarcinile de serviciu, alãturi de şeful fermei, de realizarea planului de producţie;
b) rãspunde de aplicarea tehnologiilor adoptate pentru fiecare produs şi proces de producţie din ferma;
c) rãspunde de asigurarea condiţiilor normale pentru derularea activitãţii de instruire practica a elevilor.
ART. 17
(1) Fişele posturilor pentru personalul fermei didactice se aproba în consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt.
(2) Atribuţiile prevãzute mai sus corespunzãtoare posturilor pentru personalul fermei didactice se detaliazã şi se completeazã în fişele posturilor.

CAP. 3
Funcţionarea fermei didactice

ART. 18
Activitatea fermei se bazeazã pe un plan de producţie elaborat de şeful fermei şi aprobat de consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt.
ART. 19
(1) Şeful de ferma împreunã cu profesorii de specialitate asigura functionalitatea fiecãrui sector al fermei didactice necesar instruirii practice pentru obiectele de specialitate.
(2) Şeful de ferma împreunã cu cadrele didactice de specialitate asigura efectuarea instructajului de protecţia muncii.
ART. 20
Elevii desfãşoarã activitãţile din ferma didactica sub îndrumarea şi supravegherea cadrelor didactice de specialitate.
ART. 21
Valorificarea produselor vegetale şi animaliere din ferma didactica se face, în condiţiile legii, prin cantina şcolarã sau pe piata libera. Cantina şcolarã beneficiazã de produsele fermei, dupã nevoie, la preţul fermei.
ART. 22
Unitatea şcolarã, prin ferma didactica, poate executa lucrãri agricole şi servicii la terţi.
ART. 23
În scopul exploatãrii terenului agricol unitatea şcolarã poate încheia contracte de asociere sau parteneriate cu agenţi economici.
ART. 24
(1) Procesul de dezvoltare al fermei didactice este un obiectiv permanent al unitãţii de învãţãmânt şi se realizeazã prin investiţii din surse de la bugetul de stat sau de la bugetul consiliului local, din venituri proprii şi alte surse.
(2) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor, prin structurile de specialitate de la nivelul unitãţilor administrativ-teritoriale, sprijinã, prin mijloace specifice, activitatea fermelor didactice.
ART. 25
Dezvoltarea fermei are drept scop perfecţionarea deprinderilor practice necesare elevilor în profilul de baza sau inrudit al unitãţii de învãţãmânt pentru asigurarea formãrii profesionale într-o meserie/specializare.
ART. 26
(1) Veniturile realizate în ferma sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de personal, a cheltuielilor materiale, de servicii şi de capital ale unitãţii de învãţãmânt, cu prioritate a celor ale fermei didactice.
(2) Veniturile obţinute de cãtre unitãţile de învãţãmânt din activitatea fermelor şi loturilor didactice experimentale sunt scutite de T.V.A., în conformitate cu dispoziţiile <>art. 9 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adãugatã.
ART. 27
În planul de dezvoltare institutionala a unitãţilor de învãţãmânt se cuprind şi obiective privind dezvoltarea fermei didactice.

CAP. 4
Dispoziţii finale

ART. 28
(1) Prezentul regulament se aplica în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar care îndeplinesc condiţia de la art. 7.
(2) Directorii unitãţilor de învãţãmânt care deţin loturi didactice experimentale cu o suprafata mai mica de 5 ha desemneazã persoana care rãspunde de activitãţile desfãşurate pe acestea.
(3) Pentru desfãşurarea activitãţilor pe loturile didactice experimentale se pot angaja persoane cu contract de prestãri servicii sau ca muncitori sezonieri.
(4) Plata persoanelor prevãzute la alin. (3) se face din veniturile proprii ale unitãţii de învãţãmânt.
(5) Pentru coordonarea activitãţii de pe loturile didactice experimentale deţinute de cãtre unitãţile de învãţãmânt gimnazial şi liceele pedagogice se vor desemna, de regula, şi cadre didactice de specialitate - biologie, educaţie tehnologicã.
(6) Veniturile obţinute din valorificarea produselor obţinute pe loturile didactice experimentale se utilizeazã în conformitate cu prevederile art. 26.
ART. 29
Prezentul regulament se aplica unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar care fac parte din sistemul naţional de învãţãmânt.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016