Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 22 decembrie 2009  de organizare si functionare a cluburilor sportive studentesti din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 22 decembrie 2009 de organizare si functionare a cluburilor sportive studentesti din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 29 decembrie 2009

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Cluburile sportive studenţeşti sunt structuri sportive, persoane juridice de drept public, în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii.
(2) Cluburile sportive studenţeşti pot fi trecute în coordonarea universitãţilor, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii.
(3) Universitatea coordonatoare analizeazã indicatorii de performanţã realizaţi, utilitatea dezvoltãrii de noi secţii, precum şi activitatea personalului angajat.
ART. 2
Cluburile sportive studenţeşti au urmãtoarele atribuţii:
a) asigurã selecţia, pregãtirea şi instruirea studenţilor sportivi din cadrul instituţiilor de învãţãmânt de stat sau particulare, acreditate ori autorizate sã funcţioneze provizoriu;
b) asigurã participarea acestora la competiţii naţionale şi internaţionale;
c) asigurã organizarea şi desfãşurarea activitãţilor sportive de performanţã.

CAP. II
Înfiinţarea şi organizarea cluburilor sportive studenţeşti

ART. 3
Cluburile sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii şi secţiile pe ramurã de sport ale cluburilor sportive studenţeşti se înfiinţeazã prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii.
ART. 4
(1) Cluburile sportive studenţeşti asigurã condiţii de participare, organizare şi desfãşurare a activitãţii lor specifice în secţii pe ramurã de sport, afiliate la federaţiile naţionale de specialitate.
(2) Cluburile sportive studenţeşti asigurã participarea sportivilor şi echipelor proprii în sistemul competiţional naţional şi internaţional.
ART. 5
Structura organizatoricã şi statele de funcţii ale cluburilor sportive studenţeşti se aprobã anual de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii.
ART. 6
(1) Cluburile sportive studenţeşti au ştampilã proprie, rotundã, pe care sunt inscripţionate urmãtoarele date: "ROMÂNIA - Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii - denumirea clubului sportiv studenţesc şi localitatea".
(2) Pe documentele cu antet, pe clãdirile şi anexele în care funcţioneazã cluburile sportive studenţeşti se scriu urmãtoarele date: "ROMÂNIA - Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii - clubul sportiv (denumirea clubului, astfel cum se regãseşte în <>Hotãrârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare)".
ART. 7
Cluburile sportive studenţeşti sunt supuse înregistrãrii în Registrul sportiv. În urma înregistrãrii primesc numere de identificare în Certificatul de identitate sportivã, în baza cãrora se pot afilia la federaţiile naţionale de specialitate.
ART. 8
Cluburile sportive studenţeşti sunt evaluate şi îndrumate metodic de cãtre Direcţia generalã învãţãmânt superior din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii.

CAP. III
Conducerea cluburilor sportive studenţeşti

ART. 9
Activitatea cluburilor sportive studenţeşti este condusã de cãtre un consiliu de administraţie şi de cãtre un director executiv care este de drept membru al consiliului.
ART. 10
(1) Consiliul de administraţie este format din 5-9 membri, numiţi de ministrul educaţiei, cercetãrii şi inovãrii, dupã cum urmeazã: un reprezentant al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii, 2 reprezentanţi ai universitãţii coordonatoare, reprezentanţi ai celorlalte universitãţi (şefii catedrelor de sport), directorul executiv al clubului sportiv studenţesc. Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadã de 4 ani, cu posibilitatea înlocuirii înainte de expirarea acestei perioade.
(2) Preşedintele consiliului de administraţie este rectorul universitãţii coordonatoare şi are un mandat de 4 ani.
(3) Consiliul de administraţie coordoneazã activitatea managerialã a clubului sportiv studenţesc şi are rol de decizie asupra bunei desfãşurãri a activitãţii clubului.
(4) Consiliul de administraţie adoptã hotãrâri privind activitatea specificã cluburilor sportive studenţeşti.
(5) Consiliul de administraţie are în principal urmãtoarele atribuţii:
a) propune structura organizatoricã şi numãrul de posturi, statele de funcţii, precum şi normativul de constituire a compartimentelor funcţionale ale clubului sportiv studenţesc, înfiinţarea sau desfiinţarea secţiilor pe ramurã de sport, cu avizul universitãţii coordonatoare (dupã caz);
b) aprobã programul managerial anual şi trimestrial, calendarul sportiv, precum şi repartizarea bugetarã pe ramuri de sport;
c) iniţiazã protocoale cu mediul sportiv universitar şi extrauniversitar, pentru dezvoltarea sportului de performanţã sau de masã.
ART. 11
(1) Consiliul de administraţie este condus de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre membrii consiliului, desemnat de preşedinte. Preşedintele numeşte un secretar dintre membrii consiliului de administraţie.
(2) Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul clubului o datã la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui.
(3) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu 5 zile înaintea şedinţei.
(4) Hotãrârile consiliului de administraţie se iau prin vot deschis, cu majoritatea membrilor prezenţi, dacã numãrul lor reprezintã cel puţin douã treimi din totalul membrilor.
(5) Dezbaterile şi hotãrârile consiliului de administraţie se consemneazã în procesul-verbal de şedinţã, într-un registru ştampilat şi sigilat de preşedinte. Procesul-verbal se semneazã de fiecare dintre cei prezenţi, iar în situaţia când existã obiecţii, acestea se consemneazã distinct.
(6) Preşedintele consiliului de administraţie prezintã Direcţiei generale învãţãmânt superior din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii, o datã la 6 luni, un raport de activitate a clubului sportiv studenţesc.
ART. 12
(1) Postul de director executiv al clubului sportiv studenţesc se ocupã prin concurs de cãtre absolvenţi ai instituţiilor de învãţãmânt superior, având competenţã managerialã în domeniul educaţiei fizice şi sportului.
(2) Directorul executiv al clubului sportiv studenţesc este numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii, în baza concursului.
(3) Directorul executiv al clubului sportiv studenţesc asigurã conducerea curentã a activitãţii şi duce la îndeplinire deciziile consiliului de administraţie.
(4) Directorul executiv al clubului sportiv studenţesc are urmãtoarele atribuţii:
a) întocmeşte programul managerial trimestrial şi anual, bugetul anual şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie;
b) rãspunde de activitatea clubului sportiv studenţesc;
c) reprezintã clubul sportiv studenţesc în relaţiile cu terţii, persoane fizice şi juridice;
d) îndrumã, controleazã şi coordoneazã activitatea personalului din subordine;
e) face propuneri consiliului de administraţie pentru premierea personalului din subordine.

CAP. IV
Baza materialã şi finanţarea clubului sportiv studenţesc

ART. 13
(1) Baza materialã a clubului sportiv studenţesc este formatã din clãdiri, terenuri, sãli, bazine de înot, anexele lor, utilajele, mijloace de transport, care nu pot fi înstrãinate altor instituţii, întreprinderi sau operatori economici.
(2) Baza materialã a clubului sportiv studenţesc face parte din domeniul public al statului şi nu poate fi înstrãinatã.
ART. 14
(1) Cluburile sportive studenţeşti sunt finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat.
(2) Veniturile extrabugetare pot proveni din:
a) donaţii şi sponsorizãri din partea persoanelor fizice şi juridice, române şi strãine, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
b) închirierea de bunuri mobile şi imobile din patrimoniul pe care îl deţine, în condiţiile legii;
c) transferul sportivilor cãtre alte unitãţi sportive din ţarã şi din strãinãtate;
d) încasãri din vânzarea biletelor, programelor, materialelor publicitare, dreptul de televiziune, prestãri de servicii;
e) cotizaţii - taxe etc.
(3) Veniturile extrabugetare sunt utilizate pentru:
a) realizarea de investiţii patrimoniale proprii şi sporirea bazei materiale proprii în vederea creşterii performanţelor sportive;
b) alte destinaţii aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii, la propunerea consiliului de administraţie sau universitãţii coordonatoare, dupã caz.
(4) Cheltuielile privind organizarea şi desfãşurarea activitãţii în cadrul cluburilor sportive studenţeşti sunt cele prevãzute în actele normative în vigoare.
ART. 15
(1) Documentele de bancã, precum şi cele financiar-contabile sunt semnate de director şi de contabilul-şef.
(2) Contabilul sau, dupã caz, contabilul-şef este împuternicit cu acordarea vizei de control financiar preventiv şi are obligaţia de a refuza, în condiţiile legii, orice operaţie care contravine prevederilor legale.
(3) Activitatea financiar-contabilã a cluburilor sportive studenţeşti se desfãşoarã în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Fiecare club sportiv studenţesc întocmeşte semestrial şi anual dãri de seamã contabile care se depun la Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii în dublu exemplar, pentru Direcţia generalã buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii şi Direcţia generalã învãţãmânt superior.
ART. 16
Contabilul/Contabilul-şef al clubului sportiv studenţesc ocupã postul pe bazã de concurs validat de consiliul de administraţie. La concurs pot participa absolvenţi de învãţãmânt superior din profilul economic, cu experienţã în specialitatea corespunzãtoare funcţiei.

CAP. V
Transferul sportivilor

ART. 17
(1) Transferul sportivilor din cluburile sportive studenţeşti se face în baza reglementãrilor federaţiilor sportive naţionale.
(2) Transferul sportivilor între cluburile sportive studenţeşti şi între cluburile sportive şcolare şi cluburile sportive studenţeşti se realizeazã în baza dezlegãrii pe linie sportivã, pe o perioadã determinatã sau definitivã, fãrã a se pretinde niciun fel de taxe sau bunuri materiale.
(3) Transferul studenţilor de la cluburile sportive studenţeşti la cluburile sportive din afara sistemului de învãţãmânt se poate realiza numai în baza dezlegãrii pe linie sportivã, pe perioadã determinatã sau definitiv, cu achitarea obligaţiilor financiare de cãtre clubul care solicitã transferul.
(4) Negocierea financiarã a transferului se face de cãtre o comisie numitã de consiliul de administraţie şi este condusã de directorul executiv. Rezultatul negocierii trebuie validat de consiliul de administraţie.
(5) Sumele sau alte bunuri provenite din transferul sportivilor se folosesc conform prevederilor legale în vigoare.

CAP. VI
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 18
Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii exercitã supravegherea şi controlul asupra cluburilor sportive studenţeşti.
Art. 19
(1) De la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, persoanele care exercitã funcţia de director vor asigura, cu delegaţie, interimatul funcţiei de director, pânã la organizarea concursului.
(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii organizeazã consiliile de administraţie şi concursurile pentru ocuparea funcţiilor de directori ai cluburilor sportive studenţeşti.


ANEXA 2

CLUBURI SPORTIVE STUDENŢEŞTI
care funcţioneazã în subordinea directã a
Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii


┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │ Denumirea unitãţii │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. │Clubul "Sportul Studenţesc" din Bucureşti │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. │Clubul Sportiv "Academia Naţionalã de Educaţie Fizicã şi │
│ │Sport" din Bucureşti │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. │Clubul Sportiv "Universitatea" din Timişoara │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. │Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-Napoca │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. │Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6. │Clubul Sportiv "Universitatea" din Galaţi │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7. │Clubul Sportiv "Universitatea" din Braşov │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8. │Clubul Sportiv "Politehnica" din Iaşi │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9. │Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Bacãu │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10. │Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Petroşani │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11. │Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Constanţa │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12. │Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Baia Mare │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13. │Clubul Sportiv Universitar din Sibiu │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14. │Clubul Sportiv Universitar din Ploieşti │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15. │Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mureş │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16. │Clubul Sportiv Universitar din Oradea │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17. │Clubul Sportiv Universitar din Piteşti │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18. │Clubul Sportiv Studenţesc "Medicina" Timişoara │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19. │Clubul Sportiv Universitar din Suceava │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20. │Clubul Sportiv Universitar din Reşiţa │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21. │Clubul Sportiv Universitar din Târgovişte │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 22. │Clubul Sportiv Universitar din Arad │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 23. │Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia │
└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘------Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016