Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 21 mai 2004  privind transparenta relatiilor financiare dintre autoritatile publice si intreprinderile publice, precum si transparenta financiara in cadrul anumitor intreprinderi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 21 mai 2004 privind transparenta relatiilor financiare dintre autoritatile publice si intreprinderile publice, precum si transparenta financiara in cadrul anumitor intreprinderi

EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 10 iunie 2004
În temeiul <>art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al <>art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Consiliul Concurenţei adoptã prezentul regulament.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentul regulament reglementeazã procedurile privind asigurarea transparenţei relaţiilor financiare dintre autoritãţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiarã în cadrul anumitor întreprinderi.
Definiţii
ART. 2
În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) autoritãţi publice - Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul, autoritãţile administraţiei publice centrale de specialitate, autoritãţile administraţiei publice locale, alte autoritãţi publice prevãzute de Constituţie;
b) întreprindere - orice persoanã fizicã sau juridicã, indiferent de forma de organizare, care desfãşoarã activitãţi în scop lucrativ, total ori parţial;
c) întreprindere publicã - orice întreprindere asupra cãreia autoritãţile publice pot exercita, direct sau indirect, o influenţã determinantã în virtutea dreptului lor de proprietate, a participãrii lor financiare ori a regulilor care guverneazã activitatea acesteia;
d) influenţa determinantã din partea autoritãţilor publice influenţa posibil a fi realizatã, direct sau indirect, în relaţie cu o întreprindere la care aceste autoritãţi deţin o participaţie majoritarã la capitalul social subscris ori pot exercita majoritatea drepturilor de vot aferente acţiunilor emise sau pot sã numeascã mai mult de jumãtate din numãrul membrilor consiliului de administraţie, personalului de conducere sau de control al întreprinderii;
e) întreprinderi publice care activeazã în sectorul industriei prelucrãtoare - orice întreprindere al cãrei obiect principal de activitate, reprezentând cel puţin 50% din totalul cifrei de afaceri anuale, se desfãşoarã în domeniul industriei prelucrãtoare.
Activitãţile care se includ în sectorul industriei prelucrãtoare sunt cele din Clasificarea activitãţilor din economia naţionalã (CAEN), secţiunea D - Industria prelucrãtoare, subsecţiunile DA pânã la DN inclusiv;
f) serviciu de interes economic general reprezintã acel serviciu prestat în condiţii de piaţã, pentru care existã obligaţii impuse de autoritãţile publice privind accesul consumatorilor în mod nediscriminatoriu şi/sau alte obligaţii impuse;
g) activitãţi diferite înseamnã, pe de o parte, toate produsele ori serviciile pentru care au fost acordate unei întreprinderi drepturi speciale sau exclusive ori toate serviciile de interes economic general pe care o întreprindere le presteazã şi, pe de altã parte, orice alt produs sau serviciu care intrã în obiectul de activitate al întreprinderii;
h) drepturile exclusive - drepturile acordate de o autoritate publicã unei singure întreprinderi, prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ, de a presta un serviciu sau de a desfãşura o activitate în cadrul unei zone geografice date;
i) drepturile speciale - drepturile acordate de o autoritate publicã unui numãr limitat de întreprinderi, prin orice instrument legislativ, reglementar sau administrativ, care, în cadrul unei zone geografice date:
- limiteazã la douã sau mai multe numãrul întreprinderilor care sunt autorizate sã presteze un serviciu sau sã desfãşoare o activitate, altfel decât conform criteriilor obiective, proporţionale sau nediscriminatorii;
- desemneazã, altfel decât conform aceloraşi criterii, câteva întreprinderi concurente, autorizate pentru prestarea unui serviciu sau desfãşurarea unei activitãţi;
- conferã avantaje uneia sau mai multor întreprinderi, altfel decât conform aceloraşi criterii, care afecteazã substanţial capacitatea oricãrei alte întreprinderi de a presta acelaşi serviciu sau de a desfãşura aceeaşi activitate în aceeaşi zonã geograficã, în condiţii substanţial echivalente;
j) cifra de afaceri netã cuprinde sumele provenind din vânzarea de bunuri şi servicii ce intrã în categoria activitãţilor curente ale întreprinderii, dupã deducerea taxei pe valoarea adãugatã şi a altor impozite şi taxe aferente;
k) întreprindere supusã obligaţiei de a ţine contabilitate separatã orice întreprindere care beneficiazã de drepturi speciale sau exclusive acordate prin sau în baza unor acte normative ori care este însãrcinatã cu prestarea serviciilor de interes economic general pentru care primeşte ajutor de stat, indiferent de formã, incluzând orice subvenţie, sprijin sau compensare, şi care desfãşoarã şi alte activitãţi.
ART. 3
Relaţiile financiare dintre autoritãţile publice şi întreprinderile publice trebuie sã fie transparente, astfel încât sã se evidenţieze în mod clar urmãtoarele:
a) punerea la dispoziţie în mod direct a unor fonduri publice, întreprinderilor publice avute în vedere, de cãtre autoritãţile publice;
b) punerea la dispoziţie întreprinderilor publice, prin intermediul altor întreprinderi publice sau al unor instituţii financiare, a unor fonduri publice de cãtre autoritãţile publice;
c) utilizarea efectivã a fondurilor publice primite de cãtre întreprinderile publice.

CAP. II
Domeniul de aplicare

ART. 4
Prevederile prezentului regulament se aplicã relaţiilor financiare dintre autoritãţile publice şi întreprinderile publice, în ceea ce priveşte:
a) compensarea pierderilor din activitatea de exploatare, respectiv punerea de cãtre autoritãţile publice la dispoziţie întreprinderilor publice, cu titlu gratuit, a unor sume pentru finanţarea curentã sau pentru acoperirea pierderilor curente;
b) furnizarea de capital de cãtre stat, respectiv punerea la dispoziţie întreprinderilor publice, cu titlu gratuit, a unor sume ca aport de capital;
c) alocarea de fonduri nerambursabile de cãtre autoritãţile publice sau acordarea unor credite în termeni preferenţiali întreprinderilor publice;
d) acordarea de avantaje financiare întreprinderilor publice prin renunţarea la dividende sau la recuperarea oricãror sume datorate;
e) compensaţii pentru sarcinile financiare impuse de autoritãţile publice.
ART. 5
Prezentul regulament nu se aplicã relaţiilor financiare dintre autoritãţile publice şi:
a) Banca Naţionalã a României, responsabilã cu elaborarea şi aplicarea politicii monetare, valutare, de credit şi de plãţi;
b) instituţiile publice de credit, în ceea ce priveşte depozitele de fonduri publice plasate de cãtre autoritãţile publice în condiţii normale de piaţã;
c) întreprinderile publice a cãror cifrã de afaceri netã, cumulatã pe ultimele douã exerciţii financiare, anterioare exerciţiului financiar în care fondurile publice au fost alocate sau utilizate, a fost mai micã decât echivalentul în lei a 40 milioane euro. Pentru instituţiile publice de credit acest prag se cifreazã la echivalentul în lei a 800 milioane euro pentru situaţia financiarã anualã cumulatã;
d) întreprinderile publice care activeazã în sectorul industriei prelucrãtoare, a cãror cifrã de afaceri netã este mai micã decât echivalentul în lei a 250 milioane euro la sfârşitul ultimului exerciţiu financiar încheiat.
ART. 6
Prezentul regulament nu se aplicã, de asemenea:
a) întreprinderilor care beneficiazã de drepturi speciale şi/sau exclusive sau cãrora le-a fost încredinţatã prestarea unui serviciu economic de interes general, a cãror cifrã de afaceri netã, cumulatã pe ultimele douã exerciţii financiare, precedente anului în care le-au fost acordate drepturile menţionate mai sus sau le-a fost încredinţatã prestarea unui serviciu economic de interes general, a fost mai micã decât echivalentul în lei a 40 milioane euro. Pentru instituţiile publice de credit acest prag se cifreazã la echivalentul în lei a 800 milioane euro pentru situaţia financiarã anualã cumulatã;
b) întreprinderilor cãrora le-a fost încredinţatã prestarea unui serviciu de interes economic general, conform legii, dacã ajutoarele de stat pe care le primesc sub orice formã, incluzând orice subvenţie, sprijin sau compensare, au fost fixate pe o perioadã corespunzãtoare, conform unei proceduri deschise, transparente şi nediscriminatorii.

CAP. III
Obligaţiile autoritãţilor publice

ART. 7
(1) În vederea asigurãrii transparenţei relaţiilor financiare, autoritãţile publice au obligaţia:
a) sã îşi organizeze evidenţa relaţiilor financiare care au loc între ele şi întreprinderile publice, precum şi evidenţa sumelor acordate pentru fiecare întreprindere publicã, astfel încât sã fie îndeplinite cerinţele prevãzute la art. 3 lit. a) şi b);
b) sã furnizeze informaţii, în maximum 15 zile lucrãtoare de la primirea solicitãrii din partea Consiliului Concurenţei, în legãturã cu relaţiile financiare existente între ele şi întreprinderile publice.
(2) Autoritãţile publice vor organiza un compartiment distinct pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului regulament.
Obligaţiile întreprinderilor publice
ART. 8
În vederea asigurãrii transparenţei relaţiilor financiare, întreprinderile publice au obligaţia:
a) sã îşi organizeze evidenţa relaţiilor financiare care au loc între ele şi autoritãţile publice, astfel încât sã fie îndeplinite cerinţele prevãzute la art. 3;
b) sã pãstreze timp de 5 ani, începând de la închiderea exerciţiului financiar în care fondurile publice au fost puse la dispoziţie întreprinderilor publice, informaţii referitoare la relaţiile financiare care au loc între acestea şi autoritãţile publice; dacã acordarea fondurilor publice s-a derulat pe mai mulţi ani, atunci limita de timp de 5 ani începe de la ultimul exerciţiu financiar în care au fost primite fonduri publice;
c) sã furnizeze informaţii, în maximum 15 zile lucrãtoare de la primirea solicitãrii din partea Consiliului Concurenţei, în legãturã cu relaţiile financiare existente între ele şi autoritãţile publice;
d) sã comunice Consiliului Concurenţei, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoriile de întreprindere publicã stabilite prin prezentul regulament.
Obligaţiile întreprinderilor publice care activeazã în sectorul industriei prelucrãtoare
ART. 9
(1) În vederea asigurãrii transparenţei relaţiilor financiare, întreprinderile publice care activeazã în sectorul industriei prelucrãtoare şi a cãror cifrã de afaceri netã este mai mare decât echivalentul în lei a 250 milioane euro la sfârşitul ultimului exerciţiu financiar încheiat au urmãtoarele obligaţii:
a) sã îşi organizeze evidenţa relaţiilor financiare care au loc între ele şi autoritãţile publice, astfel încât sã fie îndeplinite cerinţele art. 3;
b) sã pãstreze timp de 5 ani informaţiile referitoare la relaţiile financiare care au loc între ele şi autoritãţile publice; dacã acordarea fondurilor publice s-a derulat pe mai mulţi ani, atunci limita de timp de 5 ani începe de la ultimul exerciţiu financiar în care au fost primite fonduri publice;
c) sã transmitã Consiliului Concurenţei, în termen de 15 zile lucrãtoare de la primirea solicitãrii, un raport;
d) sã transmitã Consiliului Concurenţei, în termen de maximum 15 zile lucrãtoare de la primirea solicitãrii, informaţiile suplimentare necesare pentru asigurarea transparenţei relaţiilor financiare care au loc între ele şi autoritãţile publice;
e) sã comunice Consiliului Concurenţei, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, îndeplinirea condiţiilor de încadrare stabilite prin prezentul regulament.
(2) Raportul prevãzut la alin. (1) lit. c) trebuie sã cuprindã urmãtoarele informaţii:
a) situaţiile financiare anuale;
b) hotãrârile şi procesele-verbale ale adunãrilor generale ale acţionarilor şi ale şedinţelor consiliului de administraţie;
c) informaţii referitoare la aportul de capital social în acţiuni şi modalitatea de realizare (în naturã sau în numerar);
d) informaţii referitoare la destinaţia dividendelor plãtite şi a profiturilor nedistribuite;
e) informaţii legate de primirea de alocaţii sau subvenţii nerambursabile şi condiţiile în care au fost primite şi utilizate;
f) informaţii legate de contractarea unor împrumuturi, cu precizarea condiţiilor de acordare, a ratei dobânzii şi a garanţiilor;
g) informaţii legate de garanţiile acordate de autoritãţile publice pentru împrumuturi;
h) informaţii legate de apartenenţa la un grup de întreprinderi;
i) informaţii privind renunţarea de cãtre stat la sumele ce îi sunt datorate, cum ar fi: rambursarea împrumuturilor, restituirea subvenţiilor neutilizate conform condiţiilor impuse de autoritãţile publice, plata taxelor şi impozitelor, alte datorii similare etc.;
j) informaţii privind sumele provenite din donaţii şi sponsorizãri, precum şi modul lor de folosire.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplicã şi întreprinderilor publice care activeazã în sectorul industriei prelucrãtoare şi care au filiale, persoane juridice române sau strãine, aşa cum sunt ele definite în reglementãrile privind consolidarea conturilor. În acest caz raportul prevãzut la alin. (1) lit. c) trebuie sã cuprindã, în plus, detalii asupra:
a) tuturor tranzacţiilor efectuate în interiorul aceluiaşi grup, cu alte grupuri de întreprinderi publice sau tranzacţii care se efectueazã direct între întreprinderi publice din cadrul grupului ori filiale ale acestora şi autoritãţi publice;
b) capitalului în acţiuni, inclusiv asupra capitalului în acţiuni furnizat în mod direct de cãtre autoritãţi publice sau orice alt capital în acţiuni primit de la un grup de întreprinderi publice ori de la alte întreprinderi publice, din interiorul sau din afara grupului respectiv.
Obligaţiile întreprinderilor care beneficiazã de drepturi speciale sau exclusive ori care presteazã servicii de interes economic general Art. 10. - (1) În vederea asigurãrii transparenţei financiare, întreprinderile care beneficiazã de drepturi speciale sau exclusive ori care presteazã servicii de interes economic general au urmãtoarele obligaţii:
a) sã îşi stabileascã o structurã organizatoricã şi financiarã care sã asigure ţinerea unei evidenţe contabile separate, astfel încât sã se evidenţieze în mod clar: costurile şi veniturile aferente diferitelor activitãţi; detalii complete asupra metodelor prin care costurile şi veniturile sunt redistribuite/alocate diferitelor activitãţi; principiile contabile şi orice alte informaţii legate de modul în care se ţine contabilitatea separatã;
b) sã pãstreze timp de 5 ani informaţiile privitoare la structura financiarã şi organizatoricã şi sã le punã la dispoziţie Consiliului Concurenţei în maximum 15 zile lucrãtoare de la primirea solicitãrii;
c) sã pãstreze timp de 5 ani informaţiile referitoare la relaţiile financiare care au loc între ele şi autoritãţile publice, dacã este cazul; dacã acordarea fondurilor publice s-a derulat pe mai mulţi ani, atunci limita de timp de 5 ani începe de la ultimul exerciţiu financiar în care au fost primite fonduri publice;
d) sã comunice Consiliului Concurenţei, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, îndeplinirea condiţiilor de încadrare ca întreprindere care beneficiazã de drepturi speciale sau exclusive ori care presteazã servicii de interes economic general, stabilite prin prezentul regulament.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã întreprinderilor menţionate în acesta, când ele sunt supuse unor dispoziţii speciale din alte acte normative, şi nici celor pentru care România şi-a asumat anumite obligaţii faţã de Comunitãţile Europene şi statele membre prin tratatele încheiate.

CAP. IV
Dispoziţii comune şi finale

ART. 11
(1) Prima raportare privind depãşirea pragurilor prevãzute la art. 5 şi 6 se face luându-se în calcul cifra de afaceri netã totalã, realizatã în ultimele douã exerciţii financiare. (2) Transformarea în euro a cifrei de afaceri nete realizate se face utilizându-se cursul mediu anual de schimb lei/euro, publicat de Banca Naţionalã a României.
ART. 12
(1) Consiliul Concurenţei are obligaţia de a nu dezvãlui informaţiile sau documentele obţinute în aplicarea prezentului regulament şi care au caracter de informaţii clasificate, acordat de deţinãtorul informaţiilor în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.
(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu împiedicã publicarea informaţiilor generale sau a analizelor care nu conţin informaţii clasificate.
ART. 13
Consiliul Concurenţei va transmite Comisiei Europene, la cerere, informaţii cu privire la relaţiile financiare dintre autoritãţi şi întreprinderi publice, precum şi cele referitoare la transparenţa financiarã în cadrul anumitor întreprinderi.
Intrarea în vigoare a prezentului regulament
ART. 14
Prezentul regulament se pune în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016