Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 17 octombrie 2003  privind organizarea activitatii de certificare a unitatilor specializate in elaborarea de studii, proiecte, in executie, consultanta in domeniul gospodaririi apelor si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si a autorizatiilor de gospodarire a apelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 17 octombrie 2003 privind organizarea activitatii de certificare a unitatilor specializate in elaborarea de studii, proiecte, in executie, consultanta in domeniul gospodaririi apelor si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si a autorizatiilor de gospodarire a apelor

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 30 octombrie 2003

CAP. I
Prevederi generale

ART. 1
Activitatea de elaborare de studii, proiecte, lucrãri de execuţie, consultanţa în domeniul gospodãririi apelor şi documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de gospodãrire a apelor se poate face numai de unitãţi specializate certificate de Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului. Modul de organizare şi procedura de certificare sunt prevãzute în prezentul regulament.
ART. 2
Recunoaşterea oficialã a certificãrii unitãţilor şi persoanelor abilitate sa desfãşoare activitãţile prevãzute la art. 1 se face prin eliberarea certificatelor de atestare în domeniile stabilite de Comisia de certificare.

CAP. II
Organizarea activitãţii de certificare

ART. 3
Certificarea unitãţilor solicitante se realizeazã de Comisia de certificare înfiinţatã în acest scop, care îşi desfãşoarã activitatea pe lângã Inspecţia de Stat a Apelor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului.
ART. 4
Componenta Comisiei de certificare este urmãtoarea:
- preşedinte - secretarul de stat pentru ape din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului;
- un vicepreşedinte - şeful Inspecţiei de Stat a Apelor;
- un reprezentant al Direcţiei de coordonare, reglementare, gestionarea, protecţia ecologica a apelor şi districte internaţionale din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului;
- un reprezentant al Societãţii Naţionale "Îmbunãtãţiri Funciare" - S.A.;
- un reprezentant al Direcţiei buget finanţe din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului;
- un reprezentant din Serviciul de fond funciar, îmbunãtãţiri funciare, antigrindina din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului;
- un reprezentant din Serviciul de investiţii din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului;
- 3 reprezentanţi din învãţãmântul superior;
- secretarul comisiei - numit din cadrul Inspecţiei de Stat a Apelor.

CAP. III
Atribuţiile Comisiei de certificare

ART. 5
Comisia de certificare are urmãtoarele atribuţii:
a) analizeazã documentele ce însoţesc cererile de certificare;
b) evalueaza pe baza documentelor depuse la dosar şi a interviului capabilitatea ştiinţificã şi tehnica a solicitantului, în vederea certificãrii;
c) aproba eliberarea certificatelor.
ART. 6
Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale Comisia de certificare are un secretariat tehnic asigurat de Inspecţia de Stat a Apelor, având urmãtoarele atribuţii:
- asigura înregistrarea dosarelor depuse în scopul obţinerii certificãrii;
- verifica întocmirea corecta a dosarelor şi existenta tuturor documentelor solicitate prin prezentul regulament;
- propune data de desfãşurare a şedinţei Comisiei de certificare şi întocmeşte ordinea de zi;
- redacteazã referatul tehnic aferent fiecãrei persoane juridice solicitante, cu propunerea cãtre Comisia de certificare a domeniilor ce urmeazã a fi acordate;
- înregistreazã şi tine evidenta certificatelor emise;
- îndeplineşte alte sarcini stabilite de membrii Comisiei de certificare.

CAP. IV
Funcţionarea Comisiei de certificare

ART. 7
La analizarea fiecãrui dosar înaintat Comisiei de certificare se vor evalua realizarile şi posibilitãţile solicitantului, împreunã cu referatul tehnic întocmit în acest sens.
ART. 8
Comisia de certificare va decide dacã acorda sau nu certificatul. În cazul neacordarii certificatului toate documentele vor fi returnate solicitantului.
ART. 9
(1) Certificatele se vor atribui pe 3 niveluri dupã cum urmeazã:
- nivelul 1: unitãţilor specializate, care pot desfasura activitãţi definite la art. 1, indiferent de amploarea şi complexitatea tehnica a acestora (valoarea de investiţie estimatã la peste 1.000.000 euro, valoare echivalenta în lei la cursul oficial al Bãncii Naţionale a României);
- nivelul 2: unitãţilor specializate, care pot desfasura activitãţi definite la art. 1 (valoarea de investiţie estimatã între 300.000 şi 1.000.000 euro, valoare echivalenta în lei la cursul oficial al Bãncii Naţionale a României);
- nivelul 3: unitãţilor specializate, care pot desfasura activitãţi definite la art. 1 (valoarea de investiţie estimatã sub 300.000 euro, valoare echivalenta în lei la cursul oficial al Bãncii Naţionale a României).
(2) Trecerea de la un nivel la altul se poate face numai printr-o noua solicitare de certificare.
ART. 10
Certificatele acordate de Comisia de certificare se referã numai la persoane juridice.
ART. 11
Comisia de certificare are dreptul sa retragã certificatul în cazul în care unitãţii i se resping, din cauza calitãţii slabe, de autoritãţile competente în domeniu cel puţin doua documentaţii întocmite, în cazul antreprenorilor care nu respecta pe parcursul execuţiei reglementãrile în vigoare legate de calitatea şi siguranta construcţiilor sau în cazul unor declaraţii neconforme cu realitatea. Inspecţia de Stat a Apelor poate suspenda certificatul pana când Comisia de certificare analizeazã şi anuleazã certificatul. Pe perioada suspendãrii certificatului toate unitãţile subordonate Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului vor fi informate operativ în vederea luãrii mãsurilor legale ce se impun.
ART. 12
Lucrãrile Comisiei de certificare sunt conduse de cãtre preşedinte sau, în lipsa acestuia, de cãtre vicepreşedinte.
ART. 13
Convocarea Comisiei de certificare şi ordinea de zi se aproba de preşedintele acesteia, la propunerea secretariatului tehnic.
ART. 14
Propunerile fãcute în cadrul Comisiei de certificare se aproba cu votul a cel puţin doua treimi din numãrul membrilor comisiei (deschis exprimate).
ART. 15
Şedinţele Comisiei de certificare sunt statutare dacã sunt prezente doua treimi din numãrul membrilor acesteia.
ART. 16
Hotãrârile Comisiei de certificare se consemneazã în procesul-verbal al şedinţei. Procesul-verbal va fi redactat de secretariatul tehnic şi semnat de fiecare membru al Comisiei de certificare.

CAP. V
Criterii de certificare

ART. 17
(1) Stabilirea nivelului de certificare se face în funcţie de politica de personal, de politica de calitate (în conformitate cu standardele ISO 9000, 9001 şi 9002) şi de experienta în domeniul pentru care se solicita certificarea. Politica de personal a firmelor ce doresc certificarea în domeniile stabilite de prezentul regulament va consta în stabilirea unui numãr optim necesar de specialişti în domeniu (apreciat de Comisia de certificare), atestaţi conform <>Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare, pentru complexitatea şi tipul activitãţilor ce vor fi realizate.
(2) Politica de calitate se va înscrie în prevederile <>Legii nr. 10/1995 şi pachetului de reglementãri ISO 9000.

CAP. VI
Procedura de certificare

ART. 18
Dosarul pentru obţinerea certificãrii va fi însoţit de urmãtoarele documente:
- cerere-tip;
- memoriu de activitate în domeniu;
- lista cuprinzând personalul atestat de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, curriculum vitae al acestuia, copii de pe atestatele eliberate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului experţilor care reprezintã societatea solicitanta (susţinutã de acte doveditoare), la cererea secretariatului Comisiei de certificare;
- copie de pe statutul unitãţii;
- copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerţului;
- copie de pe codul fiscal;
- lista cuprinzând personalul angajat, însoţitã de curriculum vitae al acestuia (copii de pe diploma ce atesta calificarea);
- lista cuprinzând utilajele şi aparatura de calcul, dupã caz, din dotare;
- acceptul asociaţiilor profesionale din domeniu;
- recomandare din partea Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodãrire a Apelor" - S.A. - Laboratorul de ape subterane - pentru societãţile care proiecteazã şi executa foraje sau realizeazã studii hidrogeologice.
ART. 19
Dosarul complet se depune şi se înregistreazã de solicitant la Direcţia de informare şi relaţii publice din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului, urmând a fi transmis spre verificare la secretariatul tehnic al Comisiei de certificare, asigurat de Inspecţia de Stat a Apelor.
ART. 20
Comisia de certificare analizeazã în plen dosarul solicitantului în prezenta acestuia şi în urma interviului cu reprezentantul legal al solicitantului decide admiterea sau respingerea, nivelul şi domeniul acordat.
ART. 21
În termen de maximum 60 de zile de la desfãşurarea interviului Comisia de certificare trebuie sa se pronunţe asupra acordãrii sau neacordarii certificatului.
ART. 22
Pentru prelungirea valabilitãţii certificatului se întocmeşte un dosar care trebuie sa conţinã:
- cerere de solicitare a prelungirii certificatului;
- memoriu de activitate al unitãţii certificate privind activitatea din perioada certificatã;
- copie de pe certificatul deţinut anterior;
- eventuale modificãri referitoare la obiectul de activitate al unitãţii certificate sau orice alte modificãri survenite.

CAP. VII
Dispoziţii finale

ART. 23
Membrii Comisiei de certificare sunt nominalizaţi în anexa nr. 1.
ART. 24
Specialiştii care au responsabilitãţi în domeniul certificãrii sunt atestaţi pentru domeniile definite de prezentul ordin. Exercitarea acestui drept se poate face numai dupã încetarea activitãţii desfãşurate de cãtre aceştia în cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului, inclusiv în unitãţile sale teritoriale.
ART. 25
Modelul cererii pentru obţinerea certificãrii este prezentat în anexa nr. 2.
ART. 26
Modelul certificatului este prezentat în anexa nr. 3.
ART. 27
Certificatele sunt valabile un termen de 2 ani de la data emiterii lor, putând fi reînnoite la cerere.
ART. 28
Prelungirea valabilitãţii certificatului se aproba de Comisia de certificare, pe baza propunerii secretariatului tehnic, care primeşte şi verifica dosarul de solicitare a prelungirii valabilitãţii certificatului în urma unui nou interviu.
ART. 29
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul regulament.ANEXA 1
────────
la regulament
──────────────

COMPONENTA COMISIEI DE CERTIFICARE

1. Florin Stadiu - secretar de stat pentru ape - preşedinte
2. Dan Stematiu - prof. univ. dr. ing., Universitatea
Tehnica de Construcţii - vicepreşedinte
interimar
3. Gheorghe Constantin - director, Direcţia de coordonare, - membru
reglementare, gestionarea, protecţia
ecologica a apelor şi districte
internaţionale
4. Valentin Apostol - director, Societatea Nationala - membru
"Îmbunãtãţiri Funciare" - S.A.
5. Alexandru Rãdulescu - şef Serviciu de fond funciar, - membru
îmbunãtãţiri funciare,
antigrindina
6. Matilda Stanculescu - consilier, Direcţia buget finanţe - membru
7. Nicolae Gheorghe - consilier, Serviciul de investiţii - membru
8. Simion Hancu - prof. univ. dr. ing., Facultatea - membru
de îmbunãtãţiri funciare
9. Eugeniu Luca - prof. univ. dr. ing., Facultatea - membru
de îmbunãtãţiri funciareCOMPONENTA SECRETARIATULUI TEHNIC

1. Ana Maria Constantinescu - consilier, Inspecţia de Stat a Apelor
2. Tiberiu Macarascu - consilier, Inspecţia de Stat a Apelor

ANEXA 2


────────
la regulament
──────────────

Nr. ........./.........

CERERE
pentru obţinerea certificãrii

Certificarea se face în urmãtoarele domenii:
a) întocmirea de studii de gospodãrire a apelor;
b) întocmirea de studii de fezabilitate şi proiecte în domeniile:
b1) gospodãrirea apelor;
b2) hidroedilitare;
b3) construcţii hidrotehnice;
b4) combaterea eroziunii solului;
c) execuţie (c1-c4) aferentã domeniilor prevãzute la lit. b1)-b4);
d) consultanţa (d1-d4) aferentã domeniilor prevãzute la lit. a), b) şi c);
e) întocmirea documentaţiilor tehnice necesare pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de gospodãrire a apelor.
Unitatea ....../(denumirea) ......, codul fiscal nr. ....., înregistratã în registrul comerţului la nr. ...., cu sediul în ....., str. ..... nr. ....., judeţul/sectorul ...., tel./fax ...., reprezentatã legal prin director/manager ....., solicit participarea la verificarea în vederea eliberãrii certificatului pentru nivelul ........ de cãtre Comisia de certificare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului.
Anexãm dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea activitãţii de certificare a unitãţilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, în execuţie, consultanţa în domeniul gospodãririi apelor şi documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi a autorizaţiilor de gospodãrire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului nr. 820/2003.

Data .........

........................................
(funcţia, numele, prenumele şi semnatura)
L.S.

ANEXA 3
────────
la regulament
──────────────

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
Comisia de certificare a unitãţilor specializate în elaborarea
de studii, proiecte, în execuţie, consultanţa în domeniul
gospodãririi apelor şi documentaţii tehnice pentru obţinerea
avizelor şi a autorizaţiilor de gospodãrire a apelor


CERTIFICAT

Cod numeric ....... Ordinul nr. ....../........

În conformitate cu prevederile <>Legii apelor nr. 107/1996 , cu modificãrile ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului nr. 820/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitãţii de certificare a unitãţilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, în execuţie, consultanţa în domeniul gospodãririi apelor şi documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi a autorizaţiilor de gospodãrire a apelor,
se certifica ........, codul fiscal nr. ....., înregistratã în registrul comerţului la nr. ....., cu sediul în ......., pentru efectuarea de ......., nivelul de certificare ........, în baza cererii şi dosarului nr. ..........

Emis la data de ................

Valabil pana la data de .....................,
cu respectarea condiţiilor înscrise pe verso.


Preşedintele Comisiei de certificare,
.....................................

- verso -

Prezentul certificat poate fi utilizat numai de titular.
Cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, titularul va solicita reînnoirea certificatului.
Responsabilitatea pentru corectitudinea şi calitatea lucrãrilor proiectate şi executate revine în exclusivitate elaboratorului.
Prezentul certificat îşi pierde valabilitatea în condiţiile prevãzute la art. 11 din Regulamentul privind organizarea activitãţii de certificare a unitãţilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, în execuţie, consultanţa în domeniul gospodãririi apelor şi documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi a autorizaţiilor de gospodãrire a apelor.

──────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016