Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 17 noiembrie 1994  de functionare a Consiliului Superior al Magistraturii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 17 noiembrie 1994 de functionare a Consiliului Superior al Magistraturii

EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 5 decembrie 1994
În temeiul art. 132 şi 133 din Constituţia României şi al art. 71 - 74 din Legea nr. 92 din 4 august 1992 pentru organizarea judecãtoreascã,
Consiliul Superior al Magistraturii adopta prezentul regulament de funcţionare.
CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Consiliul Superior al Magistraturii este alcãtuit din 15 magistraţi aleşi, pentru o durata de 4 ani, de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna, cu atribuţiile prevãzute de Constituţie şi de lege, în cadrul autoritãţii judecãtoreşti.
ART. 2
În raporturile cu Ministerul Justiţiei, Ministerul Public şi Curtea Suprema de Justiţie, precum şi cu alte autoritãţi publice, Consiliul Superior al Magistraturii este independent şi se supune în activitatea sa numai Constituţiei şi legii.
ART. 3
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii se bucura de statutul şi demnitãţile prevãzute de lege pentru persoanele alese de Parlament în funcţii publice.
ART. 4
Consiliul Superior al Magistraturii poate sesiza Preşedintele României, Parlamentul şi Guvernul României cu privire la orice problema care intra în atribuţiile sale potrivit legii.
ART. 5
Consiliul Superior al Magistraturii este organizat şi funcţioneazã ca organ colegial, care îşi exercita atribuţiile prevãzute de lege în plenul sau.
Cvorumul necesar functionarii consiliului este de doua treimi din numãrul membrilor sãi.
Consiliul adopta hotãrîri şi da avize cu votul majoritãţii membrilor sãi. Consiliul poate hotãrî ca votul sa fie secret.
ART. 6
Pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor prevãzute de lege, lucrãrile Consiliului Superior al Magistraturii sînt prezidate, prin rotaţie, de cãtre membrii acestuia. Cînd prezideazã şedinţele, aceştia au calitatea de preşedinte de şedinţa în exerciţiu.
Lucrãrile consiliului sînt prezidate, fãrã drept de vot, de cãtre ministrul justiţiei în cazurile prevãzute de art. 73 alin. 1 lit. a), b) şi c) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã.
În cazul prevãzut de lit. d) a aceluiaşi articol, lucrãrile sînt prezidate de preşedintele Curţii Supreme de Justiţie.
ART. 7
Convocarea Consiliului Superior al Magistraturii şi comunicarea ordinii de zi se fac de cãtre ministrul justiţiei atunci cînd prezideazã lucrãrile consiliului, iar în celelalte cazuri, de cãtre preşedintele de şedinţa în exerciţiu, în ambele situaţii cu 5 zile înainte de data şedinţei.
Consiliul poate fi convocat şi la initiativa a cel puţin o treime din membrii acestuia.
Ordinea de zi se stabileşte de consiliu pentru şedinţa urmãtoare.
Cînd Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineşte rolul de consiliu de disciplina, convocarea se face de cãtre preşedintele Curţii Supreme de Justiţie.
ART. 8
Consiliul Superior al Magistraturii poate avea legãturi cu organisme similare din alte tari, în probleme care intereseazã funcţionarea şi administrarea justiţiei.
ART. 9
Consiliul Superior al Magistraturii are sediul propriu în municipiul Bucureşti.
Consiliul este reprezentat, în raporturile cu alte instituţii de stat şi organisme internaţionale, de cãtre preşedintele de şedinţa în exerciţiu.
Corespondenta consiliului cu autoritãţile publice se semneazã de cãtre preşedintele de şedinţa în exerciţiu.
Consiliul Superior al Magistraturii are sigiliu propriu.
CAP. 2
Activitatea Consiliului Superior al Magistraturii privind numirea, promovarea, transferarea, suspendarea şi eliberarea din funcţie a magistraţilor
ART. 10
În cazul în care Consiliul Superior al Magistraturii îşi exercita atribuţiile de a propune Preşedintelui României numirea în funcţia de magistrat, ministrul justiţiei prezintã consiliului lista candidaţilor, precum şi dosarele profesionale ale acestora, din care sa rezulte îndeplinirea condiţiilor prevãzute de lege pentru numirea în funcţie.
Consiliul poate face şi alte propuneri de numire în funcţia de magistrat decît cele înscrise în lista prezentatã de ministrul justiţiei, cu privire la alte persoane care îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege.
Consiliul exercita, în condiţiile legii, atribuţiile de a propune Preşedintelui României numirea în funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi preşedinte de secţie la Curtea Suprema de Justiţie, precum şi în funcţiile de procuror general şi adjuncţi ai acestuia. Pentru fiecare funcţie, consiliul va face cîte trei propuneri. Votul este secret.
ART. 11
Dupã ce verifica dosarele profesionale ale candidaţilor şi îi audiaza, Consiliul Superior al Magistraturii delibereazã şi hotãrãşte asupra propunerilor pe care le va inainta Preşedintelui României.
Lista propunerilor şi un exemplar al procesului-verbal, semnate de membrii consiliului, însoţite de scurte prezentãri ale activitãţii celor propuşi, se înainteazã Preşedintelui României de cãtre preşedintele de şedinţa în exerciţiu al consiliului.
ART. 12
În cazurile în care Consiliul Superior al Magistraturii îşi exercita atribuţiile cu privire la promovarea şi transferarea judecãtorilor, suspendarea din funcţie sau încetarea funcţiei de magistrat, ministrul justiţiei prezintã consiliului propuneri motivate, însoţite de note calificative acordate celor în cauza, rapoarte şi alte acte care stau la baza propunerilor fãcute şi care atesta îndeplinirea condiţiilor prevãzute de lege pentru luarea mãsurilor propuse.
ART. 13
Este consideratã promovare trecerea judecãtorului într-o funcţie superioarã de execuţie sau într-o funcţie de conducere.
Avansarea pe loc, în condiţiile prevãzute de art. 78 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, se poate dispune la propunerea ministrului justiţiei.
ART. 14
În situaţiile cînd se fac promovari în funcţii de conducere, ministrul justiţiei va prezenta Consiliului Superior al Magistraturii, de regula, mai multe propuneri de judecãtori care îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege pentru ocuparea funcţiei respective.
Consiliul poate lua în discuţie şi poate hotãrî cu privire şi la alte candidaturi.
ART. 15
În cazul transferului judecãtorilor inamovibili, la cererea acestora, Consiliul Superior al Magistraturii va hotãrî dupã examinarea avizului consultativ al ministrului justiţiei.
ART. 16
Suspendarea din funcţie a judecãtorului, în condiţiile prevãzute de art. 76 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, se hotãrãşte de cãtre Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ministrului justiţiei, dacã exista dovada scrisã ca impotriva acestuia s-a pus în mişcare acţiunea penalã.
În cazul în care se constata nevinovatia judecãtorului, consiliul ia act, de îndatã, de încetarea suspendãrii din funcţie, la sesizarea ministrului justiţiei sau a celui interesat, urmînd a se aplica dispoziţiile art. 76 alin. 3 din Legea nr. 92/1992.
ART. 17
Consiliul Superior al Magistraturii, sesizat de ministrul justiţiei pentru a hotãrî eliberarea din funcţie a unui magistrat, în condiţiile art. 80 alin. 1 sau 2 din Legea nr. 92/1992, va asculta pe magistrat.
ART. 18
Hotãrîrile luate de Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la promovarea, transferarea şi suspendarea fãcute în condiţiile art. 76 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 sau eliberarea din funcţie a magistratului în condiţiile art. 80 alin. 1 şi 2 din aceeaşi lege, se comunica Ministerului Justiţiei, precum şi magistraţilor interesaţi.
ART. 19
Contestaţiile formulate de magistraţi impotriva mãsurilor dispuse de Consiliul Superior al Magistraturii în temeiul art. 80 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 92/1992 se depun la secretariatul consiliului în termen de 30 de zile de la comunicarea hotãrîrii.
Dosarele, împreunã cu contestaţiile formulate, se înainteazã, de îndatã, Curţii Supreme de Justiţie, pentru soluţionare.
CAP. 3
Activitatea Consiliului Superior al Magistraturii privind validarea examenului de capacitate al magistraţilor şi recomandarea de numire în funcţie
ART. 20
În exercitarea atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, Consiliul Superior al Magistraturii verifica rezultatele examenului de capacitate a magistraţilor, stabilite de comisia de examinare, care îi sînt comunicate de cãtre Ministerul Justiţiei.
În cazul în care apreciazã ca este necesar, consiliul poate cere sa i se prezinte lucrãrile scrise şi sa solicite relaţii de la membrii comisiei cu privire la modul de desfãşurare a examenului.
ART. 21
Membrii comisiei pentru examenul de capacitate al magistraţilor pot fi invitaţi la şedinţa în care Consiliul Superior al Magistraturii hotãrãşte asupra validãrii examenului.
ART. 22
Dupã îndeplinirea cerinţelor prevãzute de art. 64 şi 65 din Legea nr. 92/1992, Consiliul Superior al Magistraturii înainteazã Preşedintelui României propunerile de numire în funcţie a magistraţilor care au promovat examenul de capacitate, cu respectarea dreptului de opţiune prevãzut de lege, în ordinea mediilor obţinute, trecute în tabelul de clasificare a candidaţilor.
ART. 23
În cazul în care Consiliul Superior al Magistraturii invalideaza examenul, în tot sau în parte, acesta se va pronunţa prin hotãrîre motivatã şi va stabili mãsuri pentru organizarea unui nou examen cu toţi candidaţii sau, dupã caz, cu o parte dintre ei, sesizarea autoritãţilor competente pentru sancţionarea persoanelor care se fac vinovate de fraude sau de nerespectarea condiţiilor de desfãşurare a examenului, precum şi alte mãsuri pe care le considera necesare.
CAP. 4
Activitatea Consiliului Superior al Magistraturii de a da avize privind administrarea justiţiei
ART. 24
Ministrul justiţiei poate solicita Consiliului Superior al Magistraturii sa dea avize în probleme privind administrarea justiţiei.
Consiliul, în avizele prezentate potrivit alin. 1, poate sa sesizeze pe ministrul justiţiei şi cu alte probleme privind buna administrare a justiţiei.
ART. 25
În vederea întocmirii avizelor, Consiliul Superior al Magistraturii poate desemna pe unii dintre membrii sãi sa se documenteze la sediul instanţelor şi al parchetelor sau sa ceara orice informaţii în legatura cu problemele care formeazã obiectul avizelor.
ART. 26
Proiectele de avize vor fi discutate în plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi, dupã adoptare, vor fi înaintate ministrului justiţiei, prin grija preşedintelui de şedinţa în exerciţiu al consiliului.
CAP. 5
Activitatea Consiliului Superior al Magistraturii cînd îndeplineşte rolul de consiliu de disciplina a judecãtorilor
ART. 27
Cînd îşi exercita rolul de consiliu de disciplina a judecãtorilor, Consiliul Superior al Magistraturii se reuneste la sediul sau, lucrãrile fiind prezidate de preşedintele Curţii Supreme de Justiţie.
În acest caz, convocarea consiliului se face de cãtre preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, care comunica membrilor consiliului şi ministrului justiţiei lista dosarelor.
ART. 28
La şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii pãrţile sînt citate în mod obligatoriu cu cel puţin 5 zile libere înainte de data cînd are loc judecata.
Judecãtorului impotriva cãruia s-a exercitat acţiunea disciplinarã i se comunica, o data cu citaţia, o copie a acţiunii introduse de ministrul justiţiei.
ART. 29
Judecãtorul poate cere Consiliului Superior al Magistraturii sa fie asistat, în cursul judecaţii, de un magistrat ales de el.
ART. 30
Ministrul justiţiei nu participa la deliberãrile Consiliului Superior al Magistraturii cînd acesta îndeplineşte rolul de instanta disciplinarã.
Acţiunea disciplinarã va fi susţinutã în fata consiliului de ministrul justiţiei sau de un reprezentant desemnat de acesta.
ART. 31
Judecãtorul citat şi magistratul care îl asista pot lua cunostinta de conţinutul dosarului şi pot cere probe în apãrare.
Ministrul justiţiei sau reprezentantul acestuia are dreptul sa ia cunostinta de actele depuse în apãrare de judecãtorul citat şi sa ceara administrarea altor probe.
ART. 32
Consiliul Superior al Magistraturii, constituit în instanta disciplinarã, soluţioneazã acţiunea introdusã de ministrul justiţiei prin hotãrîre motivatã, care se comunica pãrţilor.
Hotãrîrile pronunţate se semneazã de preşedintele Curţii Supreme de Justiţie şi de membrii consiliului care au adoptat-o.
În cazul în care un membru al consiliului face opinie separatã, aceasta va fi motivatã.
ART. 33
Dispozitivul hotãrîrilor pronunţate de Consiliul Superior al Magistraturii în materie disciplinarã se consemneazã într-un registru special, prin grija preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie.
Dosarele privind cauzele soluţionate vor fi pãstrate separat la sediul consiliului.
ART. 34
Contestaţiile impotriva hotãrîrilor pronunţate în materie disciplinarã se depun la Consiliul Superior al Magistraturii.
ART. 35
Consiliul Superior al Magistraturii, prin grija preşedintelui de şedinţa în exerciţiu, va comunica Preşedintelui României hotãrîrile definitive prin care s-a dispus înlãturarea din magistratura, în vederea emiterii decretului de eliberare din funcţie.
ART. 36
Dispoziţiile cuprinse în acest capitol se completeazã în mod corespunzãtor cu prevederile Codului de procedura civilã, în mãsura în care, prin Legea nr. 92/1992 şi prin prezentul regulament, nu se dispune altfel.
CAP. 6
Dispoziţii finale
ART. 37
Lucrãrile Consiliului Superior al Magistraturii nu sînt publice.
La propunerea celui care prezideazã lucrãrile, consiliul poate aproba participarea la şedinţa a unor persoane a cãror prezenta este consideratã utila.
ART. 38
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, ceilalţi magistraţi şi personalul care participa la activitatea consiliului sînt obligaţi sa pãstreze secretul deliberãrii şi confidenţialitatea lucrãrilor.
Hotãrîrile, avizele şi celelalte acte emise de consiliu se redacteazã de un membru al acestuia şi se definitiveaza de plenul consiliului.
Actele emise se redacteazã în numãrul de exemplare necesar, pentru a se asigura pãstrarea la dosar, la mapele speciale, şi pentru comunicarea lor pãrţilor sau, dupã caz, persoanelor şi autoritãţilor îndreptãţite.
ART. 39
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au dreptul la o indemnizaţie lunarã potrivit legii.
Plata indemnizaţiilor, diurnelor şi cheltuielilor de deplasare la care sînt îndreptãţiţi, potrivit legii, membrii consiliului se asigura de instanţele sau parchetele în care aceştia îşi exercita funcţiile de magistraţi.
ART. 40
Activitatea de secretariat a Consiliului Superior al Magistraturii se îndeplineşte de cãtre consilieri ai direcţiei care rãspunde de activitatea de personal din Ministerul Justiţiei, desemnaţi prin ordin al ministrului justiţiei.
În cazul în care Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineşte rolul de consiliu de disciplina, consemnarea dezbaterilor şi efectuarea celorlalte acte procedurale necesare soluţionãrii cauzei, inclusiv redactarea hotãrîrilor, se efectueazã de un magistrat asistent, desemnat de preşedintele Curţii Supreme de Justiţie.
ART. 41
Lucrãrile Consiliului Superior al Magistraturii se consemneazã, în toate cazurile, într-un proces-verbal care se întocmeşte pe baza stenogramei dezbaterilor, prin grija celui care prezideazã lucrãrile.
În procesul-verbal se vor consemna prezenta membrilor consiliului şi a altor persoane participante la şedinţa, conţinutul dezbaterilor şi hotãrîrile adoptate.
Procesul-verbal se semneazã de cel care a prezidat lucrãrile, de membrii consiliului şi se contrasemneazã de secretar.
Dosarele şi registrele privind activitatea consiliului se pãstreazã la sediul consiliului.
ART. 42
Hotãrîrile adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii vor fi consemnate, în sinteza, în registre separate care se pãstreazã la sediul consiliului.
ART. 43
În cazul în care intervine o vacanta înainte de data expirãrii mandatului unuia dintre membrii Consiliului Superior al Magistraturii, se procedeazã, într-un termen de 30 de zile, la desemnarea candidaţilor în vederea alegerii unui alt membru în consiliu, urmindu-se procedura prevãzutã de lege pentru alegerea acestuia; membrul consiliului astfel ales va încheia mandatul antecesorului sau.
În situaţia reglementatã de alin. 1, consiliul stabileşte procedura desemnãrii candidaţilor.
ART. 44
În exercitarea atribuţiilor lor, membrii Consiliului Superior al Magistraturii se pot informa la sediul instanţelor şi parchetelor cu privire la problemele care intra în competenta consiliului, urmînd sa prezinte rapoarte în fata acestuia.
Membrii consiliului pot participa la instalarea în funcţie şi la depunerea jurãmîntului de cãtre magistraţi.
ART. 45
Rechizitele şi celelalte materiale necesare activitãţii Consiliului Superior al Magistraturii se asigura prin grija Ministerului Justiţiei.
ART. 46
Modificarea sau completarea prezentului regulament se poate face la initiativa unui numãr de cel puţin 8 membri, hotãrîrea urmînd a se adopta cu votul a doua treimi din numãrul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.
ART. 47
Prezentul regulament a fost adoptat de cãtre Consiliul Superior al Magistraturii în şedinţa din 17 noiembrie 1994, în unanimitate, şi intra în vigoare la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pe aceeaşi data îşi înceteazã aplicarea Regulamentul de funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 4 mai 1993.
----------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016