Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 16 septembrie 2016  de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 16 septembrie 2016 de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016

EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 19 septembrie 2016
──────────
    Aprobat prin Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 1/H din 16 septembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 19 septembrie.
──────────


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Birourile şi oficiile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot.
    (2) Candidaţii în alegeri, soţul/soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor sau oficiilor electorale.
    (3) În realizarea atribuţiilor ce revin birourilor şi oficiilor electorale, membrii acestora exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea contravenţională sau penală, după caz.
    (4) Nimeni nu poate fi în acelaşi timp membru a două ori mai multor birouri sau oficii electorale.
    (5) Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii şi completării birourilor şi oficiilor electorale atestă calitatea de membru al biroului sau oficiului electoral, după caz.
    ART. 2
    (1) Reprezentanţii partidelor politice, ai alianţelor politice şi ai alianţelor electorale, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în birourile şi oficiile electorale nu pot primi şi nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 288/2015, cu modificările ulterioare.
    (2) Reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în birourile şi oficiile electorale pot fi înlocuiţi la cererea celor care i-au propus, în condiţiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Biroul sau oficiul electoral din care reprezentantul face parte ia act de înlocuirea acestuia prin proces-verbal.
    (3) Membrii birourilor şi oficiilor electorale care nu reprezintă partide politice, alianţe politice, alianţe electorale sau, după caz, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot fi înlocuiţi potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Calitatea de membru al unui birou sau oficiu electoral încetează de drept în condiţiile art. 10 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 3
    (1) Birourile şi oficiile electorale lucrează legal în prezenţa majorităţii membrilor care le compun şi iau decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
    (2) Biroul Electoral Central lucrează în prezenţa majorităţii membrilor săi şi adoptă decizii şi hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.
    (3) În sensul prezentei hotărâri, prin membri ai birourilor şi oficiilor electorale se înţelege şi preşedinţii şi locţiitorii acestora.
    ART. 4
    (1) Şedinţele birourilor şi oficiilor electorale sunt conduse de preşedinţi.
    (2) În lipsa preşedintelui biroului sau oficiului electoral, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de locţiitorul său.
    (3) Prezenţa la şedinţe a membrilor birourilor şi oficiilor electorale este obligatorie.
    (4) În cazuri justificate, preşedinţii birourilor şi oficiilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora să lipsească de la şedinţe, cu aplicarea corespunzătoare a art. 3 alin. (1).
    (5) La şedinţele birourilor şi oficiilor electorale nu participă decât membrii birourilor şi ai oficiilor electorale şi personalul din aparatul tehnic auxiliar care asigură secretariatul şedinţelor; atunci când este cazul, pot participa reprezentanţii altor instituţii publice având atribuţii, potrivit legii, în desfăşurarea alegerilor, cu aprobarea prealabilă a biroului sau a oficiului electoral.
    (6) Publicitatea hotărârilor adoptate şi a măsurilor luate de biroul sau oficiul electoral se asigură în condiţiile prevăzute de lege.
    ART. 5
    (1) Convocarea membrilor birourilor şi oficiilor electorale la şedinţe se face telefonic, prin mesaj text sau prin email, de regulă cu cel puţin 6 ore înainte, cu excepţia situaţiilor urgente, când se face de îndată de către preşedinte.
    (2) În convocarea membrilor birourilor şi oficiilor electorale se precizează ora, motivul, locul de desfăşurare a şedinţei şi se comunică materialele ce sunt propuse a fi luate în discuţie.
    ART. 6
    (1) Proiectul ordinii de zi a şedinţei se propune de către preşedinte şi se aprobă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
    (2) Membrii biroului sau oficiului electoral pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi ori pentru eliminarea unora dintre problemele înscrise în aceasta.
    (3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobării biroului sau oficiului electoral. Dacă acestea sunt aprobate, preşedintele este obligat să le supună dezbaterii.
    ART. 7
    (1) Problemele înscrise pe ordinea de zi se supun dezbaterii biroului sau oficiului electoral în ordinea înscrierii.
    (2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe ordinea de zi se poate face numai cu aprobarea membrilor biroului sau oficiului electoral, la propunerea preşedintelui, locţiitorului ori a unuia dintre membri.
    ART. 8
    (1) Membrii biroului sau oficiului electoral pot participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt şi numai după acordarea acestuia de către preşedinte.
    (2) În luările de cuvânt, membrii birourilor sau oficiilor electorale au obligaţia de a se limita strict la problema pusă în discuţie.
    (3) Preşedintele poate limita sau retrage cuvântul acordat, în situaţia în care vorbitorul se abate de la subiectul aflat în discuţie. Dacă cel în cauză nu se supune, preşedintele poate suspenda şedinţa.
    ART. 9
    (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, birourile şi oficiile electorale adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi şi cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1).
    (2) Votul se exprimă deschis şi poate fi numai "pentru" sau "împotrivă" şi va fi consemnat ca atare în procesul-verbal de şedinţă.
    (3) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.
    (4) Hotărârile şi deciziile se semnează de preşedinte, de locţiitorul acestuia şi de membrii care au participat la adoptarea lor.
    (5) Lipsa semnăturilor unor membri nu influenţează valabilitatea hotărârii sau a deciziei, după caz, dacă aceasta a fost adoptată în condiţiile alin. (1) şi cu respectarea dispoziţiilor art. 3.
    (6) Deciziile se aduc la cunoştinţă publică, după caz, prin afişare la sediul propriu, prin comunicare către părţile interesate, prin orice alt mijloc de publicitate, precum şi prin postare pe internet conform prezentului regulament.
    (7) Deciziile birourilor şi oficiilor electorale se aduc la cunoştinţă publică numai cu semnătura preşedintelui biroului sau oficiului electoral, după caz.
    ART. 10
    (1) Birourile şi oficiile electorale sunt obligate să ţină evidenţa întâmpinărilor, contestaţiilor, a altor cereri privind procesul electoral, precum şi a hotărârilor şi deciziilor adoptate.
    (2) După fiecare şedinţă, birourile şi oficiile electorale întocmesc un proces-verbal de şedinţă, care se semnează de preşedinte (sau de către locţiitorul acestuia, în cazul în care a condus şedinţa biroului sau oficiului electoral) şi de persoana care l-a întocmit. Acesta poate fi consultat, la cerere, de către membrii biroului sau oficiului electoral şi nu poate fi făcut public.
    (3) În procesul-verbal prevăzut la alin. (2) vor fi consemnate următoarele: membrii biroului sau oficiului electoral prezenţi la şedinţă; problemele înscrise pe ordinea de zi; ordinea de zi aprobată de biroul electoral; sintetic, soluţiile propuse pentru fiecare punct al ordinii de zi; voturile exprimate; decizia, hotărârea sau măsura adoptată pentru fiecare punct al ordinii de zi.
    ART. 11
    (1) Durata programului zilnic de lucru cu publicul se afişează la sediile birourilor şi oficiilor electorale şi este respectată cu stricteţe. Acesta nu poate avea mai puţin de 6 ore şi trebuie fixat între orele 10,00-17,00.
    (2) În zilele în care se împlinesc termene privind activităţi care ţin de competenţa lor, birourile şi oficiile electorale îşi încheie programul de lucru cu publicul la ora 24,00.
    (3) În ziua votării, birourile şi oficiile electorale asigură permanenţa.
    ART. 12
    Deciziile birourilor şi oficiilor electorale prin care se soluţionează cereri, sesizări, întâmpinări, contestaţii sau, după caz, plângeri trebuie să conţină în mod obligatoriu:
    a) denumirea, numărul şi adresa sediului biroului sau oficiului electoral, precum şi, dacă este cazul, adresa de e-mail, numărul de telefon şi/sau fax;
    b) data şedinţei;
    c) datele de identificare ale contestatorului;
    d) obiectul întâmpinării/contestaţiei;
    e) probele care au fost administrate;
    f) susţinerile altor părţi interesate, dacă este cazul;
    g) soluţia dată şi măsurile luate de biroul electoral, cu arătarea motivelor, de fapt şi de drept;
    h) calea de atac şi termenul de exercitare a acesteia, unde este cazul;
    i) semnăturile membrilor biroului sau oficiului electoral, conform art. 9.

    CAP. II
    Dispoziţii speciale

    ART. 13
    (1) Pentru aplicarea prevederilor legii, precum şi pentru soluţionarea cererilor, întâmpinărilor şi contestaţiilor, Biroul Electoral Central adoptă decizii care sunt obligatorii pentru toate autorităţile, instituţiile publice, birourile şi oficiile electorale, organismele cu atribuţii în materie electorală şi competitorii electorali de la data aducerii la cunoştinţă publică.
    (2) Pentru interpretarea unitară a legii, Biroul Electoral Central adoptă hotărâri care sunt general obligatorii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Hotărârile se semnează de preşedinte, de locţiitorul acestuia şi de membrii care au participat la adoptarea lor. Lipsa semnăturilor unor membri nu influenţează valabilitatea hotărârii, dacă aceasta a fost adoptată în condiţiile art. 3 alin. (2).
    (4) Hotărârile şi deciziile Biroului Electoral Central se afişează pe site-ul propriu.
    (5) Hotărârile şi deciziile Biroului Electoral Central se aduc la cunoştinţă publică numai cu semnătura preşedintelui acestuia.
    ART. 14
    Biroul Electoral Central şi birourile electorale de circumscripţie îşi vor desemna câte un purtător de cuvânt din rândul membrilor lor, care este abilitat să asigure legătura acestora cu mass-media prin prezentarea comunicărilor oficiale.
    ART. 15
    Locţiitorii reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în Biroul Electoral Central pot înlocui, cu aceleaşi drepturi şi obligaţii, titularii, când aceştia nu pot participa la şedinţele Biroului Electoral Central.
    ART. 16
    Preşedintele Biroului Electoral Central, preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie, ai birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă şi ai oficiilor electorale de sector stabilesc care dintre problemele cu care acestea au fost sesizate sunt de natură a fi supuse dezbaterii biroului sau oficiului electoral.
    ART. 17
    Biroul Electoral Central îşi încetează activitatea la 48 de ore de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit art. 12 alin. (6) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 18
    (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite potrivit legii, precum şi pentru soluţionarea plângerilor, a întâmpinărilor şi a contestaţiilor, birourile electorale de circumscripţie adoptă decizii care sunt obligatorii în cadrul circumscripţiei în care funcţionează, pentru toate birourile electorale ale secţiilor de votare, birourile electorale pentru votul prin corespondenţă, competitorii electorali, autorităţile şi instituţiile publice.
    (2) Deciziile biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti sunt obligatorii şi pentru oficiile electorale de sector.
    (3) Deciziile biroului electoral de circumscripţie se aduc la cunoştinţă în şedinţă publică şi prin afişare pe site-ul propriu şi se comunică părţilor interesate.
    (4) Deciziile biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării sunt obligatorii pentru birourile electorale pentru votul prin corespondenţă şi pentru birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate.
    (5) Deciziile biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării şi ale birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă se afişează pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.
    ART. 19
    (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, precum şi pentru soluţionarea întâmpinărilor şi a contestaţiilor, oficiile electorale adoptă decizii care sunt obligatorii în cadrul sectorului în care funcţionează pentru toate birourile electorale ale secţiilor de votare, competitorii electorali, autorităţile şi instituţiile publice.
    (2) Deciziile oficiului electoral de sector se aduc la cunoştinţă în şedinţă publică şi prin afişare pe site-ul propriu.
    ART. 20
    (1) Contestaţiile împotriva constituirii, componenţei şi activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate sunt transmise, de îndată, prin mijloace electronice la biroul electoral al circumscripţiei electorale pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, prin grija misiunilor diplomatice şi a consulatelor.
    (2) Biroul electoral al circumscripţiei electorale pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării asigură comunicarea, în condiţiile prevăzute de alin. (1), către părţile interesate a deciziilor prin care s-au soluţionat contestaţiile împotriva constituirii, componenţei şi activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate.
    ART. 21
    Birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară nu pot funcţiona cu mai puţin de 5 membri, respectiv preşedinte, locţiitorul acestuia şi 3 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, iar birourile electorale din afara ţării nu pot funcţiona cu mai puţin de 3 membri, respectiv preşedinte şi 2 membri.
    ART. 22
    Birourile electorale de circumscripţie, birourile electorale pentru votul prin corespondenţă, oficiile electorale şi birourile electorale ale secţiilor de votare îşi încetează activitatea la data încheierii verificării proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor pe care le-au întocmit.
    ART. 23
    (1) Pe toată perioada exercitării atribuţiilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, personalul tehnic auxiliar se subordonează birourilor sau oficiilor electorale a căror activitate o sprijină, fiind degrevat de sarcinile de serviciu.
    (2) Personalul tehnic auxiliar are obligaţia de a respecta normele de conduită profesională prevăzute de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
    ART. 24
    Personalul tehnic auxiliar are următoarele atribuţii:
    a) asigură lucrările de secretariat ale biroului sau oficiului electoral;
     b) asigură redactarea proceselor-verbale de şedinţă, a deciziilor, a hotărârilor şi a celorlalte acte adoptate de birourile şi oficiile electorale;
    c) asigură relaţia biroului electoral sau a oficiului electoral, după caz, cu publicul;
    d) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de birourile şi oficiile electorale, necesare realizării acţiunilor prevăzute de lege.

                       ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016