Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 11 noiembrie 2004  de organizare si functionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 11 noiembrie 2004 de organizare si functionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii

EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.130 din 30 noiembrie 2004
CAP. I
Organizarea Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii

ART. 1
Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare GIL, se constituie ca organism de dialog interinstituţional fãrã personalitate juridicã pe lângã Agenţia Naţionalã pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
ART. 2
Evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintã un instrument destinat îmbunãtãţirii calitãţii şi coerenţei procesului de reglementare a întreprinderilor mici şi mijlocii din perspectiva dezvoltãrii durabile a României.
ART. 3
(1) GIL este un organism de dialog interinstituţional pentru dezbaterea impactului actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, în cadrul cãruia organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, membrii desemnaţi ai: camerelor de comerţ şi industrie, patronatelor şi organizaţiilor neguvernamentale de reprezentare a întreprinderilor mici şi mijlocii - membre în Consiliul Economic şi Social -, cadre universitare, cercetãtori şi economişti emit un aviz consultativ cu privire la oportunitatea promovãrii actelor normative supuse analizei.
(2) GIL contribuie, prin activitatea desfãşuratã, la simplificarea procedurilor administrative şi la prevenirea creşterii nejustificate a costurilor legate de conformarea întreprinderilor mici şi mijlocii faţã de reglementãrile în vigoare şi/sau faţã de propunerile legislative prezentate spre analizã, oferind factorilor de decizie informaţiile necesare cu privire la impactul implementãrii politicilor în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii.
(3) Misiunea GIL este:
a) de a elimina tendinţele de suprareglementare şi efectele negative ale acestora asupra sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;
b) de a parcurge o etapã preliminarã, de adaptare şi de transpunere efectivã şi eficientã a legislaţiei europene, prin analize ex-ante (în special elemente de cost-beneficiu);
c) de dezvoltare a unui cadru de reglementare coerent;
d) de a întãri colaborarea interinstituţionalã şi de a spori transparenţa şi comunicarea în procesul decizional.
(4) GIL are urmãtoarea componenţã:
a) preşedinte: preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie;
b) membri: reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, desemnaţi de conducerea agenţiei, respectiv din cadrul Direcţiei economice, juridice şi resurse umane şi al Direcţiei strategii şi politici pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi integrare europeanã, şi reprezentanţi ai ministerelor, organizaţiilor şi instituţiilor prevãzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament, desemnaţi de conducerea acestora.
(5) Ministerele, precum şi alte instituţii ale administraţiei centrale vor nominaliza în GIL experţi din cadrul direcţiilor de integrare europeanã şi al direcţiilor juridice.
(6) La şedinţele GIL mai pot participa, cu acordul preşedintelui GIL, şi invitaţi din mediul de afaceri sau din societatea civilã, interesaţi de subiectele ce urmeazã a fi dezbãtute.
(7) Membrii GIL vor putea fi contactaţi în legãturã cu oportunitatea elaborãrii actelor normative de cãtre ministerele iniţiatoare sau cu iniţiativele legislative propuse de asociaţiile de reprezentare a întreprinderilor mici şi mijlocii.
(8) Secretariatul GIL este asigurat de cãtre Direcţia economicã şi juridicã şi resurse umane din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.
(9) Lista membrilor GIL şi datele de contact ale acestora vor putea fi consultate pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (www.animmc.ro).

CAP. II
Procedura de evaluare a impactului actelor normative

ART. 4
Evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii se realizeazã în concordanţã cu principiul proporţionalitãţii analizei, variind în funcţie de complexitatea implicaţilor actului normativ iniţiat.
ART. 5
Procedura de evaluare se realizeazã în douã etape:
a) evaluarea preliminarã, care are ca scop oferirea unei priviri de ansamblu asupra problemei identificate şi a posibilei opţiuni de ameliorare sau de înlãturare a consecinţelor negative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii. Fişa evaluãrii preliminare se realizeazã de ministerele iniţiatoare, ca parte componentã a notei de fundamentare/expunere de motive, şi se înainteazã GIL o datã cu propunerea legislativã (anexa nr. 1 la prezentul regulament);
b) evaluarea propriu-zisã care are ca scop realizarea unei analize detaliate a propunerii legislative privind impactul economic al acesteia şi consultarea tuturor pãrţilor implicate (anexa nr. 2 la prezentul regulament).
ART. 6
Actele normative supuse analizei sunt din sfera:
a) impozitelor şi taxelor;
b) ajutoarelor de stat;
c) înregistrãrii şi autorizãrii persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice.

CAP. III
Atribuţiile GIL şi ale secretariatului

ART. 7
GIL are urmãtoarele atribuţii:
a) realizeazã evaluarea propriu-zisã a impactului economic asupra sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în legãturã cu iniţiativele legislative;
b) efectueazã, dupã caz, analize cost-beneficiu asupra actelor normative în vigoare, la implementarea cãrora au fost identificate probleme majore, şi înainteazã preşedintelui GIL propuneri în consecinţã;
c) înainteazã propuneri direcţiei de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie pentru realizarea de sondaje de opinie privind impactul unor acte normative;
d) formuleazã propuneri de completare a actelor normative cu impact asupra sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, pe baza concluziilor sondajelor de opinie efectuate;
e) întocmeşte un calendar de elaborare a sondajelor de opinie pe teme de interes pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi urmãreşte rezultatele acestora;
f) adreseazã institutelor de specialitate solicitãri de realizare a unor studii de impact major, în cazul în care rezultatele sondajelor reliefeazã necesitatea elaborãrii acestora;
g) formuleazã opinii cu privire la implementarea rezultatelor studiilor de impact pe care le înainteazã preşedintele GIL;
h) înainteazã preşedintelui GIL propuneri pentru facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la sursele de informare.
ART. 8
Secretariatul GIL îndeplineşte urmãtoarele atribuţii principale:
a) pregãteşte şi asigurã desfãşurarea în bune condiţii a lucrãrilor GIL;
b) primeşte propunerile membrilor GIL pentru problemele supuse dezbaterilor;
c) întocmeşte, cu consultanţa membrilor GIL, proiectul ordinii de zi a şedinţelor şi îl supune aprobãrii preşedintelui GIL;
d) asigurã convocarea membrilor GIL;
e) informeazã membrii GIL cu privire la lucrãrile acestuia şi le transmite ordinea de zi şi materialele referitoare la temele incluse pe ordinea de zi;
f) asigurã redactarea proceselor-verbale ale şedinţelor GIL şi transmiterea lor, prin poştã electronicã şi/sau în formã tipãritã, membrilor acestuia;
g) monitorizeazã îndeplinirea angajamentelor asumate de membrii GIL şi derularea acţiunilor prevãzute de GIL;
h) asigurã arhivarea documentelor privind activitatea GIL;
i) întocmeşte şi prezintã în plen raportul anual al activitãţii GIL, care va cuprinde temele incluse pe ordinea de zi a şedinţelor, situaţia prezenţei şi participãrii membrilor la lucrãrile GIL, recomandãrile formulate, rezultatele monitorizãrii de cãtre membrii GIL a valorificãrii de cãtre instituţiile competente a recomandãrilor elaborate de GIL;
j) asigurã publicarea pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie a ordinii de zi, a concluziilor şedinţelor GIL şi a raportului anual al activitãţii GIL;
k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele GIL pentru buna desfãşurare a activitãţii acestuia.

CAP. IV
Modul de funcţionare a GIL

ART. 9
GIL se întruneşte în şedinţe ordinare ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui GIL.
ART. 10
(1) Ordinea de zi a şedinţelor se întocmeşte de cãtre Secretariatul GIL, pe baza propunerilor membrilor, se aprobã de preşedintele GIL şi se afişeazã pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data şedinţei.
(2) Convocarea şedinţelor GIL se face cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data şedinţei, de cãtre Secretariatul GIL, care va transmite fiecãrui membru invitaţia de participare, ordinea de zi şi/sau alte materiale referitoare la temele incluse pe ordinea de zi.
ART. 11
Şedinţele GIL sunt conduse de preşedinte sau de reprezentantul desemnat al acestuia.
ART. 12
(1) În realizarea atribuţiilor prevãzute la art. 4, GIL elaboreazã recomandãri cu rol consultativ.
(2) Recomandãrile GIL se înainteazã, prin secretariat, preşedintelui GIL, care le va prezenta Guvernului şi celor douã camere ale Parlamentului.
(3) Secretariatul GIL va transmite în scris recomandãrile GIL autoritãţilor sau instituţiilor publice competente sã le analizeze şi sã le valorifice pentru adaptarea legislaţiei în vigoare.
(4) În cazul iniţierii unor propuneri de modificare a actelor normative în vigoare, la recomandarea GIL, cu acordul preşedintelui GIL, acestea vor fi supuse dezbaterilor publice.
ART. 13
(1) Secretariatul GIL va consemna dezbaterile şedinţei, punctele de vedere şi propunerile formulate de membrii GIL, precum şi recomandãrile elaborate în procesul-verbal al şedinţei.
(2) La sfârşitul şedinţei toţi participanţii vor semna procesul-verbal încheiat.
(3) Procesele-verbale împreunã cu documentele informative se comunicã membrilor GIL, prin intermediul secretariatului, în termen de maximum 7 zile de la data şedinţei.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 14
(1) Prezentul regulament poate fi modificat sau completat la cererea membrilor GIL.
(2) Modificãrile sau completãrile prezentului regulament vor fi aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 15
Se aprobã componenţa Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, prevãzutã în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

ANEXA 1
-------
la regulament
-------------

EVALUAREA PRELIMINARĂ

1. Identificarea problemei
Se va descrie problema pe care politica/iniţiativa legislativã se presupunea cã o rezolvã.
Indicaţi trendurile economice, sociale şi de protecţie a mediului asociate acestei probleme.
Indicaţi potenţialele inconsistenţe în legãturã cu cele 3 aspecte menţionate - economic, social şi de protecţie a mediului - sau cu politicile sectoriale cu care interacţioneazã.
2. Obiectivul propunerii
Care este politica de atingere a acestui obiectiv şi impactul aşteptat?
3. Opţiunile politicii urmãrite
Care este abordarea de bazã propusã pentru a atinge obiectivul vizat?
Care sunt instrumentele politice avute în vedere?
Indicaţi cum opţiunile identificate respectã principiul subsidiaritãţii şi pe cel al proporţionalitãţii.
Care opţiuni trebuie extinse încã din aceastã fazã preliminarã?
4. Impactul pozitiv şi negativ
Indicaţi impactul pozitiv sau negativ pentru opţiunile selectate din punct de vedere social, economic şi de protecţie a mediului.
Indicaţi, de asemenea, ce grupuri sociale, sectoare economice sau regiuni sunt afectate de propunerea legislativã supusã dezbaterii (pe termen scurt, mediu şi lung).
5. Monitorizare
Ce s-a întreprins pânã în prezent în acest scop (studii, consultãri)?
Este recomandatã o extindere a evaluãrii? Da/Nu
Este planificatã o consultare? Da/Nu


ANEXA 2
-------
la regulament
-------------

PRINCIPALELE COMPONENTE ALE EVALUĂRII PROPRIU-ZISE

Evaluarea propriu-zisã:
1. ce se aşteaptã de la politica/iniţiativa legislativã şi care este valoarea adãugatã ce se va crea;
2. care este obiectivul principal al politicii/iniţiativei legislative care trebuie atins;
3. care sunt opţiunile adecvate ale politicii întreprinse pentru atingerea obiectivului;
4. care este impactul - pozitiv şi negativ - pentru diferite opţiuni identificate;
5. cum pot fi monitorizate şi evaluate rezultatele şi impactul politicii/iniţiativei legislative propuse.
1. Analiza problemei
Prima abordare în procesul evaluãrii propriu-zise este identificarea problemei în unul sau mai multe sectoare ale politicii dedicate dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii. Aceasta va trebui descrisã din punctul de vedere economic, social şi al protecţiei mediului. Se aşteaptã o estimare calitativã şi cantitativã din punctul de vedere al implicaţiilor financiare. De asemenea, vor fi identificate încã din faza iniţialã acţiunile urgente şi riscurile asociate.
2. Identificarea politicii obiectivului
Pe baza analizei efectuate vor fi stablite, în funcţie de rezultatele aşteptate, termene de implementare.
Dacã obiectivul iniţial este posibil sã fie revizuit sau redefinit, va fi analizatã expunerea la riscuri majore.
3. Identificarea opţiunilor politicii şi instrumentele alternative
Opţiunile alternative, precum şi instrumentele trebuie identificate încã din faza iniţialã.
De asemenea, trebuie avut în vedere în procesul evaluãrii propriu-zise principiul proporţionalitãţii.
Trebuie avute în vedere urmãtoarele etape:
a) considerarea mai multor abordãri în atingerea obiectivului propus;
b) considerarea diferitelor instrumente de aplicare a politicii. Conlucrarea cu Consiliul Economic şi Social şi cu comisiile de dialog social, la nivelul tuturor ministerelor şi, în special, al celor implicate în circuitul de avizare;
c) orientarea cãtre opţiuni realiste.
Vor fi realizate analize detaliate, bazate pe urmãtoarele criterii, pentru a identifica opţiunile cele mai realiste:
- relevanţã pentru problema identificatã;
- eficienţã în atingerea obiectivelor;
- coerenţã cu obiectivele majore economice, sociale şi de protecţie a mediului;
- costuri (resurse solicitate) şi aplicare efectivã.
4. Evaluarea impactului
Opţiunea politicã trebuie examinatã şi reţinutã în analiza de impact, acordându-se o atenţie deosebitã dimensiunilor economice, sociale şi de protecţie a mediului.
Acest proces are douã etape:
a) identificarea impactului relevant;
b) evaluarea impactului sub aspect cantitativ, calitativ şi/sau bugetar.
4.1. Identificarea impactului
Evaluarea propriu-zisã trebuie sã identifice atât impactul direct, cât şi pe cel indirect.
Va fi identificat impactul care va fi semnificativ în aplicarea Strategiei guvernamentale de susţinere a dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii pe perioada 2004-2008.
Impactul social, economic şi de mediu are în vedere:
- impactul economic are în vedere evaluarea atât la nivel micro, cât şi la nivel macro, din punctul de vedere al creşterii economice şi al competitivitãţii, costurile barierelor administrative rezultate ca efect al implementãrii legislaţiei la nivel central şi local de cãtre autoritãţile administraţiei centrale şi locale; impactul privind potenţialul inovãrii şi dezvoltarea tehnologicã, schimbãrile în investiţii, nişele de piaţã şi trendul comerţului, precum şi creşterea sau descreşterea preţurilor de consum;
- impactul social are în vedere impactul asupra capitalului uman, schimbãrile în forţa de muncã activã sau în calitatea forţei de muncã, schimbãrile ce pot afecta structura socialã, prin excluziunea unor grupuri sociale dezavantajate, impactul asupra sãnãtãţii, siguranţa produselor şi protejarea drepturilor consumatorilor, precum şi aspectele distributive legate de grupuri de lucrãtori sau de consumatori;
- impactul de mediu are în vedere impactul pozitiv şi negativ asociat cu: schimbarea climei, poluarea aerului, apei şi solului, pierderea biodiversitãţii, schimbãri în sectorul de sãnãtate publicã; se vor avea în vedere regiuni dezavantajate sau grupuri sociale ori de consumatori.
4.2. Evaluarea impactului
Impactul economic, social şi de mediu, identificat pentru opţiunea propusã, trebuie analizat şi prezentat astfel încât sã ofere o cât mai bunã înţelegere asupra interferenţei dintre cele 3 impacturi.


ANEXA 3
-------
la regulament
-------------

MINISTERELE, INSTITUŢIILE ŞI ORGANIZAŢIILE
REPREZENTATE ÎN GIL

1. Academia Românã
2. Academia de Studii Economice
3. Institutul de Economie Mondialã
4. Institutul de Calitatea Vieţii
5. Institutul European din România
6. Ministerul Economiei şi Comerţului
7. Ministerul Finanţelor Publice
8. Ministerul Justiţiei
9. Ministerul Integrãrii Europene
10. Ministerul Afacerilor Externe
11. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
12. Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii
13. Ministerul Administraţiei şi Internelor
14. Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor
15. Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale
16. Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei
17. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
18. Ministerul Sãnãtãţii
19. Ministerul Culturii şi Cultelor
20. Autoritatea Naţionalã de Control
21. Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor
22. Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorilor
23. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
24. Asociaţia Românã de Standardizare - ASRO
25. Asociaţia Românã de Acreditare - RENAR
26. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci
27. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
28. Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România
29. Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti
30. Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economicã
31. Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
32. Banca Mondialã
-----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016