Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 11 noiembrie 2004  de organizare si functionare a consiliului de administratie al unitatii de invatamant din judetele-pilot nominalizate prin   Hotararea Guvernului nr. 1.942/2004     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 11 noiembrie 2004 de organizare si functionare a consiliului de administratie al unitatii de invatamant din judetele-pilot nominalizate prin Hotararea Guvernului nr. 1.942/2004

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.262 din 28 decembrie 2004

CAP. I
DISPOZIŢII GENERALE

ART. 1
Consiliul de Administraţie al unitãţii de învãţãmânt preuniversitar îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu reglementãrile <>Legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 2
Unitatea de învãţãmânt preuniversitar de stat este condusã de un consiliu de administraţie. Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul administrativ.

CAP. II
COMPONENŢA

ART. 3
a) Consiliul de Administraţie al unitãţii de învãţãmânt este format din: director, director adjunct, reprezentantul consiliului local, reprezentantul primarului, reprezentanţi ai pãrinţilor, 1-5 reprezentanţi ai cadrelor didactice, reprezentantul agenţilor economici şi un reprezentant al elevilor, pentru ciclul secundar superior.
b) In mediul rural se va avea în vedere ca în Consiliul de Administraţie al unitãţii coordonatoare sã fie reprezentate corespunzãtor unitãţile de învãţãmânt arondate.
c) în funcţie de mãrimea şi complexitatea unitãţii de învãţãmânt, Consiliul de Administraţie va fi format din 9-15 membri aleşi/desemnaţi dupã cum urmeazã:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Reprezentant Organismul care alege/desemneazã
crt
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Director De drept, conform legii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2 Director adjunct De drept, conform legii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3 Reprezentantul consiliului local Consiliul local
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4 Reprezentantul primarului Primarul
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5 Reprezentanţi ai pãrinţilor Consiliul reprezentativ al
pãrinţilor din unitatea de
învãţãmânt
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6 1-5 cadre didactice, Consiliul profesoral al unitãţii
reprezentând toate ciclurile de învãţãmânt
şi structurile şcolare din
unitatea de învãţãmânt
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7 Reprezentantul agenţilor Asociaţiile patronale/consiliul
economici local (dacã nu existã asociaţii
patronale)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8 Reprezentantul elevilor pentru Consiliul Elevilor
ciclul secundar superior
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


d) Numãrul membrilor Consiliului de Administraţie al fiecãrei unitãţi de învãţãmânt este propus de directorul unitãţii şi aprobat de inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean/municipiului Bucureşti, în funcţie de mãrimea şcolii, de gradul de complexitate a activitãţii acesteia şi de condiţiile specifice în mediu rural/urban, dispersia locaţiilor în care se desfãşoarã procesul de învãţãmânt şi activitãţile sociale etc.

CAP. III
ORGANIZARE Şl FUNCŢIONARE

ART. 4
(1) Membrii Consiliul de Administraţie se aleg/desemneazã pentru pe o perioadã de 4 ani, dupã cum urmeazã:
a) reprezentanţii cadrelor didactice sunt aleşi în primul consiliu profesoral, prin vot secret, din rândul cadrelor didactice cu o bunã pregãtire profesionalã şi prestigiu în rândul colegilor, o ţinutã moralã deosebitã şi care manifestã interes şi ataşament faţã de unitatea de învãţãmânt;
b) reprezentanţii pãrinţilor sunt aleşi de cãtre Consiliul reprezentativ al pãrinţilor, prin vot deschis, dintre pãrinţii elevilor şcolarizaţi în unitatea de învãţãmânt, care au o ţinutã moralã deosebitã şi se bucurã de prestigiu şi respect în faţa comunitãţii;
c) reprezentantul agenţilor economici este desemnat de cãtre asociaţiile patronale sau consiliul local dintre agenţii economici cu un bun potenţial de afaceri, care se bucurã de prestigiu în faţa comunitãţii, şi au legãturi cu unitatea de învãţãmânt pe linia formãrii profesionale a salariaţilor proprii sau copii şcolarizaţi în unitatea de învãţãmânt, în cazul în care în unitãţile administrativ-teritoriale respective nu existã asociaţii ale agenţilor economici -filiale ale Camerei de Comerţ etc. - reprezentanţii agenţilor economici sunt desemnaţi de cãtre consiliul local;
d) reprezentantul consiliului local este desemnat de cãtre consiliul local;
e) reprezentantul primarului este desemnat de primar.
(2) Membrii consiliului de administraţie sunt reconfirmaţi anual de cãtre organismele care i-au ales/desemnat.
ART. 5
În cazul în care unii membri ai consiliului de administraţie nu sunt reconfirmaţi, din diverse motive - 3 (trei) absenţe nemotivate în timpul anului de învãţãmânt, lipsã de interes pentru activitãţile şcolii, nu mai sunt cadre didactice ale unitãţii de învãţãmânt, nu mai doresc sã facã parte din consiliul de administraţie, au sãvârşit abateri de la ţinuta moralã cunoscute de comunitate sau sancţionate de lege etc. - ei sunt înlocuiţi de acele organisme care i-au ales/desemnat.
ART. 6
Directorul unitãţii de învãţãmânt este Preşedintele Consiliului de Administraţie, în absenţa directorului, directorul adjunct preia prerogativele de Preşedinte al Consiliului, în situaţia în care şi directorul adjunct este absent, precum şi în unitãţile de învãţãmânt în care nu existã director adjunct, directorul desemneazã un cadru didactic, membru al consiliului de administraţie care preia în lipsa sa, prerogativele de Preşedinte al Consiliului.
ART. 7
În activitatea de conducere, directorul este ajutat, dupã caz, de directorul-adjunct şi se bazeazã pe consiliul profesoral şi consiliul şcolar.
ART. 8
(1) Consiliul de Administraţie desemneazã din rândul salariaţilor un secretar, de regulã, secretarul unitãţii de învãţãmânt, fãrã drept de vot, care asigurã convocarea, întocmirea proceselor verbale şi aduce la cunoştinţa salariaţilor hotãrârile adoptate.
(2) Secretarul Consiliului de Administraţie comunicã reprezentantului/reprezentanţilor organizaţiei/organizaţiilor sindicale din unitate o copie de pe procesul verbal al şedinţei consiliului, precum şi hotãrârile consiliului de administraţie, în termen de 2 (douã) zile lucrãtoare de la data desfãşurãrii şedinţei.
ART. 9
Planificarea anualã a activitãţii şi a şedinţelor Consiliului de Administraţie se face de cãtre Preşedintele acestuia şi se prezintã spre aprobare Consiliului, la prima întrunire a acestuia, la începutul fiecãrui an de învãţãmânt.
ART. 10
Consiliul de Administraţie îşi desfãşoarã activitatea în şedinţe ordinare, trimestrial şi în şedinţe extraordinare, la cererea Preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numãrul membrilor consiliului.
ART. 11
Prezenţa membrilor la şedinţele Consiliului de Administraţie este obligatorie. Şedinţele sunt statutare dacã sunt prezenţi cel puţin jumãtate plus unu din numãrul membrilor.
ART. 12
La şedinţele Consiliului de Administraţie participã cu statut de observator, fãrã drept de vot, reprezentantul/reprezentanţii organizaţiei/organizaţiilor sindicale din unitatea de învãţãmânt, numai dacã aceste organizaţii fac dovada oficialã cã aparţin federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramurã învãţãmânt.
ART. 13
La şedinţele Consiliului de Administraţie pot participa, când este cazul, ca invitaţi fãrã drept de vot, contabilul sau administratorul financiar al unitãţii de învãţãmânt sau alţi salariaţi ai unitãţii de învãţãmânt a cãror participare este necesarã, în funcţie de natura problemelor aflate pe ordinea de zi a şedinţei.
ART. 14
Consiliul de Administraţie adoptã hotãrâri, prin vot deschis, cu majoritate simplã. Directorul unitãţii de învãţãmânt pune în executare hotãrârile consiliului prin emiterea de decizii scrise.
ART. 15
(1) Dezbaterile, punctele de vedere ale tuturor participanţilor şi hotãrârile Consiliului de Administraţie se consemneazã în Registrul de procese verbale al Consiliului de Administraţie, care este înseriat şi numerotat de cãtre secretarul Consiliului.
(2) Membrii Consiliului de Administraţie îşi asumã întreaga responsabilitate, în faţa legii, pentru hotãrârile luate, în funcţie de votul exprimat.
ART. 16
(1) Hotãrârile Consiliului de Administraţie sunt obligatorii pentru tot personalul unitãţii de învãţãmânt, inclusiv pentru conducerea acesteia, în cazul în care hotãrârile Consiliului de Administraţie încalcã prevederile legale, Preşedintele are obligaţia sã suspende aplicarea acestor hotãrâri şi sã informeze în scris inspectoratul şcolar sau, dupã caz, consiliul local în termen de 3 zile de la adoptarea acestora.
(2) în termen de 5 zile calendaristice de la primirea sesizãrii Inspectoratul Şcolar Judeţean/municipiul Bucureşti, respectiv preşedintele consiliului local, dupã caz, se vor pronunţa în scris asupra legalitãţii hotãrârii Consiliului de Administraţie.

CAP. IV
ATRIBUŢII

ART. 17
Consiliul de Administraţie asigurã respectarea prevederilor care decurg din legi, hotãrâri, ordonanţe de urgenţã şi ordonanţe ale Guvernului, din ordine de ministru şi decizii ale inspectoratului şcolar/consiliului local şi stabileşte mãsuri privind aplicarea acestora.
ART. 18
Consiliul de Administraţie are urmãtoarele atribuţii:
1. aprobã fişa de identificare a unitãţii de învãţãmânt;
2. avizeazã proiectele Planului de dezvoltare şi ale Planului anual de acţiune a unitãţii de învãţãmânt;
3. avizeazã statul de funcţii pentru personalul didactic şi didactic auxiliar conform metodologiei Ministerului Educaţie şi Cercetãrii elaboratã cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative şi le supune spre aprobare inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti;
4. avizeazã statul de funcţii pentru personalul nedidactic întocmit de directorul unitãţii şi îl supune spre aprobare ordonatorului principal de credite;
5. definitiveazã şi aprobã tematica şi graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie, propuse de Preşedinte;
6. stabileşte prin hotãrâri proprii responsabilitãţile membrilor Consiliului de Administraţie;
7. aprobã Regulamentul de ordine interioarã al şcolii, cu consultarea reprezentantului/reprezentanţilor organizaţiei/organizaţiilor sindicale din unitatea de învãţãmânt;
8. avizeazã proiectul Planului de şcolarizare;
9. avizeazã proiectul de buget anual ce urmeazã a fi înaintat spre aprobare Consiliului Local;
10. aprobã repartiţia bugetului anual şi propune modalitãţi legale de majorare a acestuia;
11. avizeazã corecţiile propuse de director în bugetul de învãţãmânt;
12. avizeazã trecerea - în condiţiile legii - a economiilor realizate de la unele articole şi capitole de cheltuieli, aferente finanţãrii proporţionale, la alte articole sau capitole aferente finanţãrii proporţionale;
13. aprobã Planul de venituri şi cheltuieli al activitãţilor autofinanţate;
14. aproba grila de evaluare privind acordarea salariului de merit pentru personalul angajat din unitatea de învãţãmânt, conform metodologiei elaborate de MEdC cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramurã învãţãmânt;
15. aprobã acordarea salariului de merit, şi a premiilor pentru personalul unitãţii de învãţãmânt;
16. soluţioneazã contestaţiile privind stabilirea salariilor şi acordarea gradelor şi treptelor profesionale personalului nedidactic şi auxiliar;
17. stabileşte membrii Comisiei paritare, din partea unitãţii de învãţãmânt la propunerea directorului;
18. aprobã grila de salarizare diferenţiatã pentru fiecare din angajaţii şcolii care presteazã activitãţi suplimentare în folosul unitãţii/învãţãmântului sau care se remarcã în activitatea prestatã, pe baza cãreia directorul negociazã contractele individuale de muncã;
19. aprobã sau retrage bursele de şcolarizare, de studiu şi de merit pentru elevi;
20. aprobã transferurile şcolare ale elevilor, în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unitãţilor de învãţãmânt Preuniversitar, în vigoare;
21. analizeazã restrângerile de activitate ale personalului angajat în unitate, conform reglementãrilor în vigoare;
22. avizeazã vacantarea posturilor didactice;
23. aprobã acordarea, conform bugetului, din veniturile proprii realizate, premii şi ajutoare materiale (rechizite şcolare, îmbrãcãminte, hranã la cantinã etc.) elevilor cu rezultate foarte bune la învãţãturã şi celor cu probleme sociale;
24. aprobã propunerile de scoatere la licitaţie a unor spaţii pentru închiriere, pe o perioadã limitatã, pe care le înainteazã Consiului local;
25. administreazã, prin delegare din partea consiliului local, terenurile şi clãdirile în care se desfãşoarã activitãţile unitãţii de învãţãmânt, indiferent de apartenenţa patrimonialã a acestora - domeniu public, proprietate a altor persoane juridice sau a şcolii;
26. aprobã fişa şi criteriile de evaluare pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic;
27. aprobã calificativele anuale ale personalului unitãţii de învãţãmânt, stabilite conform fişei postului şi a criteriilor de evaluare, la propunerea Preşedintelui, cu consultarea directorului adjunct şi a responsabililor comisiilor metodice/catedrelor;
28. aprobã constituirea formaţiunilor de studiu, repartizarea diriginţilor şi a învãţãtorilor la clase, propusã de director;
29. aprobã programele obiectelor opţionale studiate în anul şcolar urmãtor;
30. aprobã planificarea anualã a concediilor de odihnã, pe baza criteriilor individuale scrise ale personalului unitãţii de învãţãmânt şi a propunerilor directorului, împreunã cu reprezentatul/reprezentanţii organizaţiei/organizaţiilor sindicale din unitatea de învãţãmânt;
31. exercitã orice alte atribuţii care îi revin potrivit prevederilor legale în vigoare.
ART. 19
Preşedintele Consiliului de administraţie are urmãtoarele atribuţii:
1. este conducãtorul unitãţii de învãţãmânt şi o reprezintã în relaţia cu persoanele juridice şi fizice, inclusiv cu administraţia şi comunitatea localã;
2. exercitã conducerea executivã a unitãţii de învãţãmânt;
3. prezideazã şedinţele Consiliului de Administraţie;
4. pregãteşte şi prezintã Consiliului de Administraţie toate proiectele de documente ce urmeazã a fi aprobate sau avizate de cãtre acesta;
5. prezintã Consiliului rapoarte semestriale şi anuale privind starea instituţiei sau alte rapoarte solicitate de Consiliul de Administraţie;
6. urmãreşte aplicarea în practicã a hotãrârilor Consiliului de Administraţie;
7. propune Consiliului de Administraţie acordarea burselor;
8. realizeazã legãtura între Consiliul reprezentativ al pãrinţilor din unitatea de învãţãmânt şi Consiliul de Administraţie;
9. propune eliberarea din funcţie a membrului Consiliului, angajat al unitãţii de învãţãmânt, care a absentat nemotivat la trei şedinţe sau care nu şi-a îndeplinit atribuţiile;
10. aprobã concediile de odihnã, concediile de studii şi orice alte concedii fãrã platã, conform legii;
11. avizeazã schema orarã a unitãţii de învãţãmânt şi aprobã programul de funcţionare al acesteia, graficul desfãşurãrii examenelor de diferenţã şi al examenelor de corigentã;
12. propune Inspectoratului şcolar suspendarea cursurilor şi graficul de recuperare al orelor, în situaţii speciale;
13. avizeazã scoaterea din inventar a obiectelor şi mijloacelor fixe, propuse de cãtre Comisia de inventariere şi casare;
14. propune, spre aprobare, inspectoratului şcolar deplasãrile în ţarã şi strãinãtate a elevilor şi personalului unitãţii de învãţãmânt (excursii, tabere, competiţii sportive, schimburi de experienţã, seminarii, cursuri, burse etc.);
15. atribuie orele rãmase neocupate prin cumul sau plata cu ora personalului didactic titular, personalului didactic asociat sau cadrelor didactice pensionate.

CAP. V
DISPOZIŢII FINALE Şl TRANZITORII

ART. 20
Calitatea de membru în Consiliul de administraţie nu presupune atribuirea unei indemnizaţii de şedinţã.
ART. 21
Eliberarea din calitatea de membru al Consiliului de administraţie în timpul anului de învãţãmânt se poate face la cererea scrisã a persoanei, la cererea motivatã a Preşedintelui sau a 2/3 din numãrul membrilor, în situaţiile prevãzute la art. 5.
ART. 22
Prezentul regulament se aprobã prin Ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetãrii şi intrã în vigoare la 3 (trei) zile de la data publicãrii lui în Monitorul Oficial.
ART. 23
Prevederile prezentului Regulament abrogã prevederile OMEN nr. 3224/1996 şi ale OMEN nr. 3310/1998.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016