Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE din 25 februarie 2003  al Comisiei pentru subventionarea literaturii tehnico-stiintifice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE din 25 februarie 2003 al Comisiei pentru subventionarea literaturii tehnico-stiintifice

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 15 aprilie 2003
CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Comisia pentru subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice, denumita în continuare Comisie, este organ de lucru al Colegiului consultativ pentru cercetaredezvoltare şi inovare, denumit în continuare Colegiu consultativ, constituitã în temeiul <>art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã.
ART. 2
(1) Misiunea Comisiei este de a analiza solicitarile editorilor şi de a întocmi propunerile pentru alocarea fondurilor prevãzute în bugetul de stat pentru subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice.
(2) Literatura tehnico-ştiinţificã include cãrţi, publicaţii periodice, alte lucrãri şi publicaţii periodice sau cu aparitie neregulata, inclusiv pe suport magnetic sau CD-ROM, a cãror tematica abordeaza domeniile: ecologie, protecţia mediului şi gospodãrirea apelor, energie, minerit, petrol şi gaze, geografie, geologie, construcţii de maşini, electrotehnica, mecanicã fina, mecatronica, chimie, metalurgie, industria lemnului, celuloza şi hârtie, industrie uşoarã, transporturi, comunicaţii, informatica, agricultura, industrie alimentara, zootehnie, medicina veterinara, piscicultura, construcţii, inginerie seismicã, materiale de construcţii, reciclare materiale, urbanism, medicina şi farmacie, biotehnologie, genetica, matematica, fizica, politologie, management, marketing, istoria ştiinţei, istorie şi arheologie, economie, protecţie socialã, sport, turism, filologie, lingvistica, critica şi estetica literarã, folcloristica, cultura româneascã veche, bibliologie, biblioteconomie, etnologie şi etnografie, muzicologie, teorie şi critica de arta, lexicoane, enciclopedii, dictionare.
(3) Propunerile Comisiei se înainteazã spre aprobare ordonatorului principal de credite.
ART. 3
(1) Comisia este alcãtuitã din subcomisii şi are în componenta 8 membri, corespunzãtor secţiunilor sau profilurilor menţionate la art. 2, astfel:
a) subcomisia nr. 1 - "Ştiinţele vieţii" - 2 membri;
b) subcomisia nr. 2 - "Tehnica" - 3 membri;
c) subcomisia nr. 3 - "Ştiinţe umaniste" - 2 membri.
(2) Secretariatul Comisiei este asigurat de o persoana desemnatã din cadrul autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
ART. 4
Membrii Comisiei sunt specialişti sau cercetãtori de prestigiu, recunoscuţi în domeniul respectiv şi cu disponibilitate doveditã de a participa la activitatea Comisiei.
ART. 5
Calitatea de membru al Comisiei nu este incompatibilã cu calitatea de angajat la instituţia sau unitatea de la care acesta provine.
ART. 6
Pentru a contribui la îndeplinirea atribuţiilor Colegiului consultativ, prevãzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia, Comisia va acţiona din proprie initiativa, la solicitarea autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare sau la solicitarea Colegiului consultativ şi, implicit, a Biroului executiv al acestuia.

CAP. 2
Componenta şi funcţionarea

ART. 7
(1) Comisia are în componenta specialişti de valoare din cercetare, învãţãmânt, reprezentanţi ai Academiei Romane, precum şi ai altor academii de ramura.
(2) Componenta Comisiei se aproba prin ordin al conducatorului autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea Colegiului consultativ.
ART. 8
Comisia îşi desfãşoarã activitatea pe baza prezentului regulament avizat de preşedintele Colegiului consultativ, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru.
ART. 9
Revocarea membrilor Comisiei se face din initiativa autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare sau la propunerea preşedintelui Comisiei, cu avizul Biroului executiv al Colegiului consultativ, pentru:
a) lipsa de activitate;
b) nerespectarea principiilor de impartialitate, independenta, confidenţialitate;
c) nerespectarea prevederilor legale;
d) în caz de conflict de interese;
e) la cerere.
ART. 10
(1) Pentru activitatea desfasurata membrii Comisiei sunt remuneraţi la nivelul gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unitãţile bugetare, în funcţie de orele efectiv lucrate.
(2) Plata membrilor Comisiei se asigura de cãtre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în luna urmãtoare celei în care a desfãşurat activitatea, pe baza urmãtoarelor documente:
a) convocator pentru întrunirea Comisiei;
b) foaie de prezenta a membrilor Comisiei pe luna ....;
c) raport de activitate al Comisiei, avizat de Biroul executiv al Colegiului consultativ.
ART. 11
(1) Activitatea Comisiei este coordonata de un preşedinte numit prin ordin al conducatorului autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, dintre membrii Colegiului consultativ, la propunerea Colegiului consultativ.
(2) Revocarea preşedintelui Comisiei se face în aceleaşi condiţii în care a fost numit.
(3) Preşedintele asigura buna funcţionare a Comisiei şi este direct rãspunzãtor fata de Colegiul consultativ, precum şi fata de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, privind aplicarea politicii stabilite de acesta în ceea ce priveşte implementarea programului de activitate corespunzãtor.
(4) În lipsa preşedintelui activitatea Comisiei este coordonata de un vicepreşedinte ales dintre membrii acesteia, cu votul majoritãţii membrilor prezenţi.
(5) Preşedintele Comisiei coordoneazã şi activitatea uneia dintre subcomisiile componente.
ART. 12
Comisia se întruneşte ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau, în lipsa acestuia, a vicepreşedintelui.
ART. 13
(1) Hotãrârile Comisiei se adopta cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenţi şi se comunica celor interesaţi, de cãtre secretariatul acesteia, în termen de maximum 7 zile lucrãtoare de la data adoptãrii lor.
(2) Comisia se convoacã în termen de 15 zile lucrãtoare de la solicitarea autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare sau la solicitarea a minimum 3 membri ai Comisiei.
ART. 14
(1) Evaluarea solicitãrilor de subventionare a literaturii tehnico-ştiinţifice primite de la editori se face, în cadrul subcomisiilor componente ale Comisiei, de cãtre membrii acestora, în mod individual, pe baza criteriilor de selecţie prevãzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
(2) În urma evaluãrii Comisia întocmeşte propunerea finala, pe care o înainteazã spre aprobare autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, conform anexei nr. 3 la prezentul regulament.
ART. 15
Secretariatul Comisiei organizeazã sistemul de evidenta a activitãţii Comisiei, elaboreazã şi tine evidenta urmãtoarelor documente:
a) solicitarile editorilor de subventionare a titlurilor de literatura tehnico-ştiinţificã;
b) convocator de întrunire a Comisiei;
c) foile de prezenta;
d) procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei;
e) rapoartele de activitate ale Comisiei şi ale membrilor acesteia.
ART. 16
Documentele Comisiei se emit şi se transmit autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare sau, dupã caz, Colegiului consultativ, sub semnatura preşedintelui sau, în lipsa acestuia, a vicepreşedintelui, prin grija secretarului Comisiei.

CAP. 3
Atribuţii

ART. 17
În vederea îndeplinirii rolului sau de organ de lucru al Colegiului consultativ, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, Comisia are, în principal, urmãtoarele atribuţii, cu referire la domeniul sau de activitate:
a) elaboreazã propuneri privind fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice;
b) analizeazã solicitarile editorilor de subventionare a literaturii tehnico-ştiinţifice, în conformitate cu criteriile de selecţie prevãzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament;
c) analizeazã situaţia fiecãrui titlu, pe baza datelor cuprinse în fişa de calcul economic prevãzutã în anexa nr. 2 la prezentul regulament, furnizate de editor. Comisia poate solicita editorilor şi alte elemente de natura ştiinţificã sau economicã;
d) propune sumele pentru subventionare, în limita fondurilor aprobate anual, dezbate propunerile pe titluri de lucrãri sau publicaţii periodice, în funcţie de conţinutul tematic, pe care le înainteazã spre aprobare autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
e) face recomandãri autoritãţii de stat pentru cercetaredezvoltare de stimulare a editorilor în publicarea unor lucrãri tehnico-ştiinţifice cu impact deosebit în ştiinţa şi tehnologie.

CAP. 4
Cod de conduita

ART. 18
Membrii Comisiei vor respecta, pe lângã principiile stabilite prin Codul de conduita pentru membrii comisiilor de specialitate ale Colegiului consultativ, şi urmãtoarele principii:
a) responsabilitatea individualã, din punct de vedere tehnic şi ştiinţific,
b) evitarea conflictului de interese;
c) obiectivitatea opiniilor şi aprecierilor exprimate;
d) confidenţialitatea informaţiilor şi datelor acumulate în cursul diferitelor activitãţi în cadrul Comisiei, precum şi a tuturor elementelor procesului de elaborare a hotãrârilor Comisiei.

ANEXA 1
-------
la regulament
-------------

CONDIŢII ŞI CRITERII DE SELECŢIE
a titlurilor propuse de editori pentru subvenţionarea
literaturii tehnico-ştiinţifice

1. Condiţiile de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplineascã editorul:
- este persoana juridicã romana, legal constituitã, având prevãzut în obiectul de activitate editarea literaturii tehnico-ştiinţifice;
- nu este declarat, conform legii, în stare de incapacitate de plata, plãţile/conturile nu îi sunt blocate conform unei hotãrâri judecãtoreşti;
- nu se face vinovat de declaraţii inexacte, cu rea-credinţa, cu privire la informaţiile solicitate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în vederea selectãrii titlurilor propuse pentru subventionare;
- nu a încãlcat în mod grav, cu rea-credinţa, prevederile unui alt contract de finanţare;
- titlurile propuse nu au mai fost subvenţionate şi nu sunt propuse pentru finanţare altei autoritãţi de stat.
2. Criterii de selecţie
2.1. Tematica titlurilor propuse pentru subventionare se încadreazã în domeniile stabilite la art. 2 alin. (2) din regulament; pentru reviste de specialitate, domeniile sunt cele stabilite prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.336/2001 privind domeniile şi specializãrile de referinta din învãţãmântul universitar.
2.2. Propunerile de subventionare şi documentele de fundamentare a acestora sunt întocmite cu respectarea condiţiilor stabilite de autoritatea de stat pentru cercetaredezvoltare şi au fost depuse în termenul stabilit de aceasta.
2.3. Nivelul tehnico-ştiinţific al lucrãrii propuse, ţinându-se seama de:
- recunoaşterea interna şi/sau internationala, precum şi, în cazul publicaţiilor periodice, traditia şi continuitatea în aparitie;
- tematica abordata reprezintã domenii noi ale cunoaşterii, cu un impact economic, social şi cultural deosebit;
- prestigiul ştiinţific al autorului/autorilor sau prestigiul instituţiei în care a/au desfãşurat sau desfãşoarã activitatea.
2.4. Creşterea accesibilitatii titlului propus, ca urmare a acordãrii subventiei, prin scãderea preţului de vânzare şi creşterea numãrului de cititori.
2.5. Pentru subvenţionarea revistelor de specialitate se tine seama şi de urmãtoarele criterii:
- vechimea;
- frecventa apariţiei;
- editarea într-o limba de circulaţie internationala;
- mãrimea listei de difuzare;
- componenta colectivului editorial;
- existenta unei variante electronice;
- relevanta domeniului (numãrul de cercetãtori din domeniu, proiecte internaţionale în domeniu, publicaţii în domeniu în reviste internaţionale).ANEXA 2


la regulament
-------------

Unitatea ..........................

ANTECALCUL
FIŞA DE CALCUL ECONOMIC -------------
POSTCALCUL

privind propuneri de subventionare a literaturii tehnico-ştiinţifice

Titlul lucrãrii ....................................................
Autorul ............................................................┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│ . │ │ Valoarea (lei) │
│Rd. │ Articol de calculatie ├───────┬───────────┤
│ │ │ Total │Contribuţie│
│ │ │ │ Ministerul│
│ │ │ │ Educaţiei │
│ │ │ │ şi │
│ │ │ │ Cercetãrii│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│ 1.│Cheltuieli directe, TOTAL, din care: │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│1.1.│- drepturi de autor │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│1.2.│- alte cheltuieli redactionale │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│1.3.│- cheltuieli materiale (hârtie, carton etc.) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│1.4.│- manopera poligrafica │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│1.5.│- alte cheltuieli directe │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│2. │Cheltuieli de regie ale editurii/redactiei │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│3. │Alte cheltuieli │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│4. │Costuri de producţie totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│5. │Tiraj (exemplare) comandat de reţeaua comercialã │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│6. │Costul unui exemplar (rd. 4 : rd. 5) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│7. │Preţul de vânzare al unui exemplar (mai puţin adaosul│ │ │
│ │comercial), propus de editura/redactie │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│8. │Venituri totale (a + b) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│ │a) din vânzarea tirajului (rd. 5 x rd. 7) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│ │b) din alte surse (sponsorizãri, publicitate etc.) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│9. │Venitul pe un exemplar (rd. 8/rd. 5) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│10. │Suma solicitatã pentru acoperirea cheltuielilor │ │ │
│ │(rd. 6 - rd. 9) x rd. 5 = rd. 4 - rd. 8 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│ │ TOTAL: │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┘

Datele se completeazã pe rãspunderea noastrã.

Director, Redactor-şef, Director economic,
................. ................ ..........................

ANEXA 3


la regulament
-------------

Se aproba,
----------
Ministrul delegat la Ministerul
Educaţiei şi Cercetãrii
pentru activitatea de cercetare,

Propunem aprobarea,
Direcţia generalã pentru politici,
strategii de cercetare, plan naţional
Director general,

PROPUNEREA
Comisiei pentru subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice,
consemnatã în Procesul-verbal nr. ..........................
din data de ....................┌────┬───────┬────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │Editura│ Denumirea lucrãrii │Autori(i)│ Tiraj │Subventie │ Total │
│crt.│ │ │ │ aprobat │ pe un │ subventie│
│ │ │ │ │(nr. │exemplar │col. 4 x │
│ │ │ │ │exemplare)│ (lei) │col. 5 │
│ │ │ │ │ │ │ (lei) │
└────┴───────┴────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

Data ........................

Preşedintele Comisiei, Secretarul Comisiei,
.......................... ..........................ANEXA 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII (Editor executant)
Nr. ............/................ Nr. ........../......

CONTRACT DE FINANŢARE
pentru subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice
Nr. ...........*)/din ...................

Între:
Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii (M.E.C.), cu sediul în Bucureşti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1, C.P. 70168, tel. 212.85.59, http://www.mct.ro/, cont nr. 2371012013729380, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentat prin ministrul delegat la M.E.C. pentru activitatea de cercetare, în calitate de ordonator principal de credite,
şi**) ....(denumirea completa şi prescurtata a editurii).............., cu sediul în ................................................................, cod poştal ..............., str. .................................. nr. ............., judeţul/sectorul .........................., tel. ............................, fax. .................., e-mail ......................., înregistratã la registrul comerţului sub nr. .............., (cod unic), cont nr. ........................., deschis la Trezoreria ...................................***), reprezentatã prin director general/director .................................................... şi director economic/contabil-şef ......................................., în calitate de executant,
ca urmare a prevederilor <>art. 58 alin. (3) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, s-a încheiat prezentul contract de finanţare.

-----------
*) Se completeazã de cãtre M.E.C.
**) Se vor completa toate datele necesare.
***) În cazul agenţilor economici.


I. Obiectul contractului de finanţare

Art. 1. - Obiectul prezentului contract de finanţare îl constituie finanţarea parţialã de cãtre M.E.C. a lucrãrilor tehnico-ştiinţifice editate în anul ......, ale cãror titluri sunt prevãzute în anexa nr. 1 la prezentul contract şi care au fost aprobate de cãtre ordonatorul principal de credite la propunerea Comisiei de subventionare a literaturii tehnico-ştiinţifice a Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare.

II. Durata contractului de finanţare

Art. 2. - Prezentul contract de finanţare intra în vigoare la data semnãrii de cãtre M.E.C. şi este valabil pana la data de 20 decembrie a anului în curs.

III. Valoarea contractului de finanţare

Art. 3. - Valoarea contractului de finanţare este de .................... lei, repartizata pe titluri, conform anexei nr. 1 la prezentul contract de finanţare.

IV. Obligaţiile pãrţilor

Art. 4. - Obligaţiile executantului sunt:
a) sa realizeze în condiţii calitative corespunzãtoare şi la termen lucrãrile prevãzute în anexa nr. 1;
b) sa prezinte M.E.C. la contractare fise de calcul economic antecalcul (anexa nr. 2), pentru fiecare titlu aprobat, semnate de director/director general, redactor-şef, director economic/contabil-şef şi stampilate;
c) sa prezinte, la solicitarea M.E.C., date referitoare la fundamentarea unor articole ale fişelor de calcul economic;
d) sa pãstreze preţul de vânzare stabilit în fişa de calcul economic antecalcul şi în fişa de calcul economic postcalcul (anexa nr. 2);
e) sa depunã, cel târziu pana la 1 decembrie ......................., solicitarea de plata şi documentele justificative prevãzute la art. 6 alin. (2), în vederea decontãrii cheltuielilor;
f) sa comunice, în scris, pana cel târziu la data de 1 noiembrie........., titlurile prevãzute în anexa nr. 1 care nu se pot executa. Comunicarea va fi însoţitã de justificare;
g) sa obţinã avizul Comisiei de subventionare a literaturii tehnico-ştiinţifice a Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, în cazul apariţiei unor modificãri ale contractului de finanţare;
h) sa depunã la M.E.C. şi la Institutul Naţional de Informare şi Documentare (I.N.I.D.) câte un exemplar din fiecare lucrare executatã;
i) sa depunã la M.E.C. dovada depunerii la Biblioteca Nationala a 9 exemplare din lucrarea subventionata, pentru constituirea fondului de carte;
j) sa specifice, prin tipãrire, preţul de vânzare prevãzut în fişa de calcul economic, tirajul şi menţiunea "Editat cu sprijinul Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii".
Art. 5. - Obligaţiile M.E.C. sunt:
a) sa efectueze plata lucrãrilor executate;
b) sa verifice îndeplinirea de cãtre executant a obligaţiei prevãzute la art. 4 lit. h);
c) sa aprobe solicitarea de plata a executantului.

V. Plata şi modalitãţile de plata

Art. 6. - (1) Subvenţia aprobatã se vireazã de cãtre Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii, dupã apariţia lucrãrii sau publicatiei, pe baza fisei de calcul economic - postcalcul, întocmitã de executant conform anexei nr. 2 la prezentul contract de finanţare.
(2) Pentru efectuarea plãţii executantul depune la M.E.C. solicitarea de plata şi fişa de calcul economic postcalcul, întocmite pentru fiecare lucrare, însoţite de:
a) confirmarea de primire scrisã de la I.N.I.D. privind îndeplinirea de cãtre executant a obligaţiei prevãzute la art. 4 lit. h);
b) copii de pe documentele justificative: facturi emise de tipografie, facturi pentru materiale, contracte de cesiune a drepturilor de autor, dupã caz, precum şi procesul-verbal de recepţie a lucrãrilor, în cazul în care comanda s-a executat de o tipografie, notele de intrare-recepţie (NIR);
c) copii de pe documentele justificative: comanda interna, devizul de cheltuieli întocmit de secţie, contracte de cesiune a drepturilor de autor, dupã caz, precum şi procesul-verbal de recepţie interna a lucrãrilor, în cazul în care comanda s-a realizat de o secţie a executantului, notele de intrare-recepţie (NIR).
(3) Copiile documentelor justificative vor purta, în mod obligatoriu, menţiunea "Conform cu originalul".
Art. 7. - Plata se va face de cãtre Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii, în termen de 10 zile lucrãtoare de la data aprobãrii solicitãrii de plata, în contul executantului, prin ordin de plata sau alte mijloace de decontare prevãzute de organele bancare şi valabile în momentul decontãrii.

VI. Rãspunderea contractualã

Art. 8. - Executantul rãspunde de calitatea lucrãrilor executate şi de realitatea datelor cuprinse în documentele justificative care însoţesc solicitarea de plata şi fişa de calcul economic postcalcul.

VII. Cesiunea contractului de finanţare

Art. 9. - Cesiunea prezentului contract de finanţare este interzisã.

VIII. Forta majorã

Art. 10. - Forta majorã, asa cum este definitã de lege, apara de rãspundere partea care o invoca în termen.

IX. Litigii
Art. 11. - Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de finanţare se soluţioneazã pe cale amiabila, în termen de 5 zile lucrãtoare de la aparitie, iar în caz contrar sunt de competenta instanţelor judecãtoreşti de drept comun.

X. Alte clauze

Art. 12. - În cazul nerespectãrii termenului prevãzut la art. 4 lit. e), M.E.C. îşi rezerva dreptul de a nu face plata, contractul fiind considerat reziliat de plin drept.
Art. 13. - (1) Orice modificare a prezentului contract de finanţare se face de comun acord, prin act adiţional.
(2) Modificãrile propuse de executant vor putea fi luate în considerare numai cu condiţia obţinerii avizului de la Comisia de subventionare a literaturii tehnico-ştiinţifice a Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare. Propunerile de modificare a prezentului contract de finanţare se depun de executant pana cel târziu la data de 1 noiembrie .......

Urmãtoarele anexe fac parte integrantã din prezentul contract de finanţare:
- Anexa nr. 1 - Lista titlurilor de lucrãri tehnico-ştiinţifice aprobate pentru subventionare în anul .........
- Anexa nr. 2 - Fişa de calcul economic antecalcul/postcalcul.
Prezentul contract de finanţare s-a încheiat în 3 exemplare, toate cu valoare de original, dintre care doua exemplare pentru M.E.C.MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII EXECUTANT
Ministru delegat pentru activitatea
de cercetare,
................................... Director general/Director,
Direcţia generalã buget, finanţe, ................
.....................................
Direcţia generalã pentru politici,
strategii de cercetare,
plan naţional, Director economic/Contabil-şef,
..................................... ..................
Serviciul juridic, contencios
şi legislaţie,
....................................
Responsabil de contract, Consilier juridic,
.................................... ...................

ANEXA 1


la contractul de finanţare nr. ....../.......
---------------------------------------------

Editura ................................

LISTA
titlurilor de lucrãri tehnico-ştiinţifice aprobate
pentru subventionare în anul ......


┌────┬────────────────────────┬─────┬─────┬───────┬─────────┬─────────┬──────┐
│Nr. │ │Autor│Tiraj│ Total │Subventie│ Termen │Termen│
│crt.│ Denumirea lucrãrii │ │ │costuri│aprobatã │ de │ de │
│ │ │ │ │ │ │realizare│plata │
├────┼────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────┤
├────┼────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────┤
├────┼────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────┤
├────┼────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────┤
└────┴────────────────────────┴─────┴─────┴───────┴─────────┴─────────┴──────┘

Director, Redactor-şef, Director economic,
................... ................... ......................

ANEXA 2


la contractul de finanţare nr. ....../.......
---------------------------------------------

Unitatea .............................
ANTECALCUL
FIŞA DE CALCUL ECONOMIC --------------
POSTCALCUL

privind propuneri de subventionare a literaturii tehnico-ştiinţifice

Titlul lucrãrii .......................................................
Autorul................................................................


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│ . │ │ Valoarea (lei) │
│Rd. │ Articol de calculatie ├───────┬───────────┤
│ │ │ Total │Contribuţie│
│ │ │ │ Ministerul│
│ │ │ │ Educaţiei │
│ │ │ │ şi │
│ │ │ │ Cercetãrii│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│1. │Cheltuieli directe, TOTAL, din care: │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│1.1.│- drepturi de autor │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│1.2.│- alte cheltuieli redactionale │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│1.3.│- cheltuieli materiale (hârtie, carton etc.) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│1.4.│- manopera poligrafica │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│1.5.│- alte cheltuieli directe │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│2. │Cheltuieli de regie ale editurii/redactiei │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│3. │Alte cheltuieli │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│4. │Costuri de producţie totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│5. │Tiraj (exemplare) comandat de reţeaua comercialã │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│6. │Costul unui exemplar (rd. 4 : rd. 5) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│7. │Preţul de vânzare al unui exemplar (mai puţin adaosul│ │ │
│ │comercial), propus de editura/redactie │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│8. │Venituri totale (a + b) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│ │a) din vânzarea tirajului (rd. 5 x rd. 7) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│ │b) din alte surse (sponsorizãri, publicitate etc.) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│9. │Venitul pe un exemplar (rd. 8/rd. 5) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│10. │Suma solicitatã pentru acoperirea cheltuielilor │ │ │
│ │(rd. 6 - rd. 9) x rd. 5 = rd. 4 - rd. 8 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
│ │TOTAL: │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┘
Datele se completeazã pe rãspunderea noastrã.

Director, Redactor-şef, Director economic,
.................... .................... .......................


-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016