Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGLEMENTARI CONTABILE din 16 decembrie 2010  conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGLEMENTARI CONTABILE din 16 decembrie 2010 conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 890 bis din 30 decembrie 2010

    CAP. I
    DISPOZIŢII GENERALE

    1. Prezentele reglementãri prevãd reguli de întocmire, aprobare, auditare statutarã şi publicare a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate ale bãncilor, persoane juridice române, organizaţiilor cooperatiste de credit, bãncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ, bãncilor de credit ipotecar, sucursalelor din România ale instituţiilor de credit strãine, sucursalelor din strãinãtate ale instituţiilor de credit, persoane juridice române, denumite în continuare instituţii de credit, precum şi regulile de înregistrare în contabilitatea instituţiilor de credit a operaţiunilor economico-financiare efectuate, planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, precizãri privind documentele, formularele şi registrele de contabilitate, precum şi normele de întocmire şi utilizare a acestora.
    2. (1) Rãspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilitãţii, în conformitate cu prevederile <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionãrii instituţiei de credit.
    (2) În acest scop, persoanele prevãzute la alineatul precedent trebuie sã asigure, potrivit legii, condiţiile necesare pentru: întocmirea documentelor justificative privind operaţiile economice; organizarea şi ţinerea corectã şi la zi a contabilitãţii; organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ, datorii, capitaluri proprii şi elementelor înregistrate în conturi în afara bilanţului, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare, publicarea şi depunerea la termen a acestora la autoritãţile competente; pãstrarea documentelor justificative, a registrelor şi situaţiilor financiare şi organizarea contabilitãţii de gestiune adaptatã la specificul instituţiei de credit.
    3. Documentele oficiale de prezentare a situaţiei economico-financiare a instituţiilor de credit sunt situaţiile financiare anuale.
    4. (1) Contabilitatea se ţine în limba românã şi în moneda naţionalã. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valutã se ţine atât în moneda naţionalã, cât şi în valutã.
    (2) Prin valutã se înţelege altã monedã decât leul.
    (3) Subunitãţile fãrã personalitate juridicã, care aparţin instituţiilor de credit, persoane juridice române, organizeazã şi conduc contabilitatea proprie la nivel de balanţã de verificare, dacã sunt împuternicite în acest sens de cãtre conducerea instituţiei de credit, fãrã a întocmi situaţii financiare, astfel încât aceasta sã permitã determinarea informaţiilor şi a obligaţiilor prevãzute de lege, iar persoanele juridice cãrora le aparţin sã poatã întocmi situaţii financiare anuale.
    (4) Instituţiile de credit care au subunitãţi fãrã personalitate juridicã organizeazã şi conduc contabilitatea astfel încât sã fie disponibile informaţiile necesare privind activitatea desfãşuratã de aceste subunitãţi.
    (5) În înţelesul prezentelor reglementãri, prin subunitãţi fãrã personalitate juridicã, care aparţin instituţiilor de credit persoane juridice române, se înţelege sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unitãţi fãrã personalitate juridicã, înfiinţate potrivit legii.
    5. În situaţia instituţiilor de credit administrate în sistem dualist, referirile din cadrul prezentelor reglementãri la "administratori" şi "consiliu de administraţie" se vor citi ca referiri la "membrii directoratului" şi, respectiv, "directorat".

    CAP. II
    PREVEDERI REFERITOARE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE (INDIVIDUALE) ALE INSTITUŢIILOR DE CREDIT

    Secţiunea 1.
    Elaborarea situaţiilor financiare anuale

    6. Fiecare instituţie de credit are obligaţia sã întocmeascã situaţii financiare anuale.
    7. Întocmirea situaţiilor financiare anuale de cãtre instituţiile de credit se va face în conformitate cu cerinţele IFRS.
    8. Notele explicative vor trebui sã furnizeze cel puţin urmãtoarele informaţii, dacã acestea nu sunt cerute de IFRS:
    a) denumirea şi sediul social ale fiecãreia dintre entitãţile în care instituţia de credit deţine fie direct, fie printr-o persoanã care acţioneazã în nume propriu, dar în contul instituţiei de credit, interese de participare reprezentând un procent de capital de cel puţin 20%, prezentând: proporţia de capital deţinut, valoarea capitalului şi rezervelor, precum şi profitul sau pierderea entitãţii respective pentru ultimul exerciţiu financiar pentru care au fost aprobate situaţiile financiare anuale. Informaţiile privind capitalul, rezervele şi profitul sau pierderea entitãţii în care se deţine interesul de participare pot fi omise dacã sunt doar de o importanţã neglijabilã în sensul prevederilor din prezentele reglementãri;
    b) denumirea, sediul principal sau sediul social şi forma juridicã ale fiecãreia dintre entitãţile la care instituţia de credit este asociat cu rãspundere nelimitatã. Aceste informaţii pot fi omise dacã sunt doar de o importanţã neglijabilã în sensul prevederilor din prezentele reglementãri;
    c) denumirea şi sediul social ale entitãţii care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entitãţi din care face parte instituţia de credit în calitate de filialã;
    d) denumirea şi sediul social ale entitãţii care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mic grup de entitãţi din care face parte instituţia de credit în calitate de filialã şi care este, de asemenea, inclusã în grupul de entitãţi prevãzut la lit. c);
    e) locul de unde pot fi obţinute copii ale situaţiilor financiare anuale consolidate prevãzute la lit. c) şi d), cu condiţia ca acestea sã fie disponibile;
    f) numãrul mediu de persoane angajate în cursul exerciţiului financiar, defalcat pe categorii şi, dacã acestea nu sunt prezentate distinct în contul de profit sau pierdere, cheltuielile cu angajaţii aferente exerciţiului financiar, defalcate dupã cum urmeazã:
    f.1) Salarii;
    f.2) Cheltuieli cu asigurãrile sociale, din care:
    f.2.1) cheltuieli aferente pensiilor;
    g) suma indemnizaţiilor acordate în exerciţiul financiar membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere în virtutea responsabilitãţilor acestora, precum şi orice angajamente generate sau asumate privind pensiile pentru foştii membri ai acestor organe, indicându-se valoarea totalã a angajamentelor pentru fiecare categorie;
    h) valoarea avansurilor şi creditelor acordate de cãtre instituţia de credit membrilor organelor de administrare, conducere sau supraveghere, precum şi angajamentele luate în contul acestor persoane cu titlu de garanţie de orice tip. Aceste informaţii trebuie sã fie furnizate în mod global pentru fiecare categorie în parte.

    Secţiunea 2.
    Semnarea situaţiilor financiare anuale

    9. Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora, calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale şi numãrul de înregistrare în organismul profesional, dacã este cazul.
    10. Calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completeazã astfel:
    a) directorul economic, contabilul-şef sau altã persoanã desemnatã prin decizie scrisã de administrator;
    b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

    Secţiunea 3.
    Raportul administratorilor

    11. (1) Consiliul de administraţie elaboreazã pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel puţin o prezentare fidelã a dezvoltãrii şi performanţei activitãţilor instituţiei de credit şi a poziţiei sale financiare, împreunã cu o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care se confruntã.
    (2) Prezentarea de mai sus este o analizã echilibratã şi cuprinzãtoare a dezvoltãrii şi performanţei activitãţilor instituţiei de credit şi a poziţiei sale financiare, corelatã cu dimensiunea şi complexitatea activitãţilor.
    (3) În mãsura în care este necesar pentru a înţelege dezvoltarea instituţiei de credit, performanţa sau poziţia sa financiarã, analiza cuprinde indicatori financiari şi, atunci când este cazul, indicatori nefinanciari-cheie de performanţã, relevanţi pentru activitãţi specifice, inclusiv informaţii despre aspecte privind mediul înconjurãtor şi angajaţii.
    (4) În furnizarea analizei sale, raportul administratorilor include, atunci când este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale.
    12. Raportul administratorilor oferã, de asemenea, informaţii despre:
    a) evenimente importante apãrute dupã sfârşitul exerciţiului financiar;
    b) dezvoltarea previzibilã a instituţiei de credit;
    c) activitãţile din domeniul cercetãrii şi dezvoltãrii;
    d) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume: d.1) motivele achiziţiilor efectuate în cursul exerciţiului financiar;
    d.2) numãrul şi valoarea nominalã a acţiunilor achiziţionate şi înstrãinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintã;
    d.3) în cazul achiziţiei şi înstrãinãrii cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor;
    d.4) numãrul şi valoarea nominalã a tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de instituţia de credit şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintã;
    e) existenţa de sucursale ale instituţiei de credit;
    f) utilizarea de cãtre instituţia de credit de instrumente financiare, în cazul în care sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii:
    f.1) obiectivele şi politicile instituţiei de credit în materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politica sa de acoperire împotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzacţie previzionatã pentru care se utilizeazã contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, şi f.2) expunerea instituţiei de credit la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de trezorerie.
    13. (1) O instituţie de credit ale cãrei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã, astfel cum aceasta este definitã în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, va include în raportul administratorilor o declaraţie referitoare la guvernanţa corporativã. Aceastã declaraţie va fi inclusã ca o secţiune distinctã a raportului administratorilor şi va cuprinde cel puţin urmãtoarele informaţii:
    a) o trimitere la:
    a.1) codul de guvernanţã corporativã care se aplicã instituţiei de credit şi/sau codul de guvernanţã corporativã pe care instituţia de credit a decis în mod voluntar sã-l aplice. Instituţia de credit va indica prevederile care sunt disponibile public; şi/sau
    a.2) toate informaţiile relevante referitoare la practicile de guvernanţã corporativã aplicate în plus faţã de cerinţele legislaţiei naţionale. În acest caz, instituţia de credit va face disponibile public practicile sale de guvernanţã corporativã;
    b) în mãsura în care, potrivit legislaţiei naţionale, instituţia de credit se îndepãrteazã de la codul de guvernanţã corporativã care i se aplicã sau pe care a ales sã-l aplice, o explicaţie a acesteia privind pãrţile din cod pe care nu le aplicã şi motivele neaplicãrii. În situaţia în care instituţia de credit a decis sã nu aplice nicio prevedere a unui cod de guvernanţã corporativã, la care se face referire la lit. a), aceasta va explica motivele pentru care a decis de o asemenea manierã;
    c) o descriere a principalelor caracteristici ale controlului intern şi sistemelor de gestionare a riscurilor, în relaţie cu procesul de raportare financiarã;
    d) în cazul instituţiilor de credit ale cãror valori mobiliare - în totalitate sau o parte din aceste titluri - sunt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã şi ale cãror valori mobiliare fac obiectul unei oferte publice de preluare, astfel cum aceasta este definitã în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital:
    d.1) deţinerile semnificative directe şi indirecte de acţiuni (inclusiv deţinerile indirecte prin structuri piramidale şi deţineri încrucişate de acţiuni, aşa cum acestea sunt definite în reglementãrile în vigoare privind piaţa de capital);
    d.2) deţinãtorii oricãror valori mobiliare cu drepturi speciale de control şi o descriere a acestor drepturi;
    d.3) orice restricţii privind drepturile de vot, cum ar fi limitãrile drepturilor de vot ale deţinãtorilor unui procent stabilit sau numãr de voturi, termenele de exercitare a drepturilor de vot sau sistemele prin care, cooperând cu instituţia de credit, drepturile financiare ataşate valorilor mobiliare sunt separate de deţinerea de valori mobiliare;
    d.4) regulile care prevãd numirea sau înlocuirea membrilor consiliului de administraţie şi modificarea actelor constitutive ale instituţiei de credit;
    d.5) puterile membrilor consiliului de administraţie şi, în special, cele referitoare la emiterea sau rãscumpãrarea de acţiuni;
    e) modul de desfãşurare a adunãrii generale a acţionarilor sau asociaţilor şi atribuţiile cheie ale acesteia, ca şi o descriere a drepturilor acţionarilor sau asociaţilor şi a modului în care acestea pot fi exercitate;
    f) structura şi modul de operare a organelor de administraţie, conducere şi supraveghere şi ale comitetelor acestora.
    (2) Membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale instituţiei de credit au obligaţia colectivã de a asigura cã situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor sunt întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţionalã.
    14. Raportul administratorilor se aprobã de consiliul de administraţie şi se semneazã în numele acestuia de preşedintele consiliului.

    Secţiunea 4.
    Auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale

    15. (1) Situaţiile financiare anuale ale instituţiilor de credit sunt auditate de cãtre persoanele responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale, potrivit legii.
    (2) Persoanele responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale îşi exprimã, de asemenea, o opinie referitoare la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar.
    16. (1) Raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale cuprinde:
    a) menţionarea situaţiilor financiare anuale care fac obiectul auditului statutar, împreunã cu cadrul de raportare financiarã care a fost aplicat la întocmirea acestora;
    b) o descriere a ariei auditului statutar, respectiv a standardelor de audit conform cãrora a fost efectuat auditul statutar;
    c) o opinie de audit care exprimã în mod clar opinia persoanelor responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale potrivit cãreia respectivele situaţii financiare oferã o imagine fidelã conform cadrului relevant de raportare financiarã şi, dupã caz, dacã situaţiile financiare anuale respectã cerinţele legale; opinia de audit este fãrã rezerve, cu rezerve, o opinie contrarã sau, dacã persoanele responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale nu au fost în mãsurã sã exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimãrii unei opinii;
    d) o referire la aspectele asupra cãrora persoanele responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale atrag atenţia, printr-un paragraf distinct, fãrã ca opinia de audit sã fie cu rezerve;
    e) o opinie privind gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar.
    (2) În cazul în care situaţiile financiare anuale sunt auditate statutar de cãtre firme de audit, raportul se semneazã de cãtre auditorii statutari în numele firmelor de audit şi se dateazã.

    Secţiunea 5.
    Aprobarea, depunerea şi publicarea situaţiilor financiare anuale

    17. Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publicã, potrivit legii, în limba românã şi în moneda naţionalã.
    18. Situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar în cauzã sunt supuse aprobãrii adunãrii generale a acţionarilor sau asociaţilor, potrivit legislaţiei în vigoare. Acestea vor fi însoţite şi de raportul de audit semnat de persoana responsabilã, potrivit legii.
    19. Un exemplar al situaţiilor financiare anuale, aprobate în mod corespunzãtor, împreunã cu un exemplar al raportului administratorilor pentru exerciţiul financiar respectiv, şi un exemplar al raportului persoanelor responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale vor fi trimise de consiliul de administraţie în termen de 130 zile de la încheierea exerciţiului financiar la Banca Naţionalã a României. Situaţiile financiare anuale vor fi trimise la Banca Naţionalã a României - Direcţia Supraveghere, însoţite de balanţa de verificare a conturilor sintetice pentru sfârşitul exerciţiului financiar, atât în format letric cât şi electronic.
    20. În cazul organizaţiilor cooperatiste de credit, documentele menţionate la pct. 19 se depun astfel:
    a) la casa centralã a cooperativelor de credit se depun situaţiile financiare anuale întocmite de cooperativele de credit afiliate, însoţite de raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale şi de raportul administratorilor;
    b) la Direcţia Supraveghere din cadrul Bãncii Naţionale a României se depun situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale, raportul administratorilor, precum şi de balanţa de verificare a conturilor sintetice pentru sfârşitul exerciţiului financiar, întocmite de casele centrale ale cooperativelor de credit, care sã reflecte operaţiunile proprii, precum şi cele care sã reflecte operaţiunile reţelei cooperatiste de credit.
    21. Situaţiile financiare anuale, aprobate în mod corespunzãtor, împreunã cu raportul administratorilor şi raportul de audit semnat de persoana responsabilã, potrivit legii, se publicã în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    22. Ori de câte ori situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor se publicã în întregime, acestea trebuie sã fie reproduse în forma şi conţinutul pe baza cãrora persoanele responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale şi-au întocmit raportul lor. Acestea trebuie sã fie însoţite de textul complet al raportului de audit statutar.
    23. Dacã situaţiile financiare anuale nu se publicã în întregime, trebuie sã se indice faptul cã versiunea publicatã este o formã prescurtatã şi trebuie sã se facã trimitere la oficiul registrului comerţului la care au fost depuse situaţiile financiare anuale. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu au fost încã depuse, acest lucru trebuie prezentat. Raportul de audit statutar nu se publicã, dar se menţioneazã dacã a fost exprimatã o opinie de audit fãrã rezerve, cu rezerve sau contrarã, sau dacã persoanele responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale nu au fost în mãsurã sã exprime o opinie de audit. De asemenea, se menţioneazã dacã raportul de audit statutar face referire la aspecte asupra cãrora persoanele responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale atrag atenţia printr-un paragraf distinct, fãrã ca opinia de audit sã fie cu rezerve.
    24. Situaţiile financiare anuale întocmite de instituţiile de credit trebuie sã fie publicate în fiecare stat membru al Uniunii Europene în care respectivele instituţii de credit au sucursale. Aceste state membre ale Uniunii Europene pot cere ca publicarea documentelor în cauzã sã se facã în limba lor oficialã.

    CAP. III
    PREVEDERI REFERITOARE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

    Secţiunea 1.
    Condiţii pentru elaborarea situaţiilor financiare consolidate

    25. (1) O instituţie de credit, societate-mamã consolidantã (instituţie de credit, persoanã juridicã românã, care are una sau mai multe filiale şi care consolideazã situaţiile financiare ale grupului din care face parte), trebuie sã întocmeascã situaţii financiare consolidate şi un raport consolidat al administratorilor, dacã se aflã în una din urmãtoarele situaţii:
    a) deţine direct şi/sau indirect majoritatea drepturilor de vot într-o altã entitate - denumitã filialã;
    b) are dreptul sã numeascã sau sã revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducãtorilor unei alte entitãţi - filialã - şi este în acelaşi timp acţionar sau asociat al acelei entitãţi;
    c) are dreptul de a exercita o influenţã dominantã asupra unei entitãţi - filialã - la care este acţionar sau asociat, în temeiul unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu entitatea respectivã sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei entitãţi, în situaţia în care legislaţia aplicabilã filialei permite existenţa unor astfel de contracte sau clauze;
    d) este acţionar sau asociat al unei entitãţi - filialã - şi în ultimii 2 ani a numit, ca rezultat al exercitãrii drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducãtorilor filialei;
    e) este acţionar sau asociat al unei entitãţi - filialã - şi controleazã singur, în baza unui acord încheiat cu ceilalţi acţionari sau asociaţi, majoritatea drepturilor de vot în acea filialã.
    (2) Prevederile lit. d) de la alineatul precedent nu se aplicã dacã o altã entitate deţine asupra filialei respective drepturile menţionate la lit. a), b) sau c) de la acelaşi alineat.
    26. În plus faţã de cazurile menţionate la pct. 25, o instituţie de credit (societatea-mamã) va întocmi situaţii financiare consolidate şi un raport consolidat al administratorilor, dacã:
    a) deţine puterea de a exercita sau exercitã efectiv o influenţã dominantã sau controlul asupra filialei; sau
    b) instituţia de credit şi filiala sunt conduse pe o bazã comunã de societatea-mamã.
    27. În scopul aplicãrii prevederilor pct. 25 alin. (1) lit. a), b), d) şi e), în cazul în care o filialã sau o altã persoanã acţioneazã în numele unei societãţi-mamã, drepturile de vot şi dreptul de a numi sau de a revoca ale acesteia, trebuie adãugate la cele ale societãţii-mamã.
    28. În scopul aplicãrii prevederilor de la pct. 25 alin. (1) lit. a), b), d) şi e), drepturile menţionate la pct. 27 vor fi reduse cu drepturile aferente:
    a) acţiunilor deţinute în numele unei persoane care nu este nici societatea-mamã, nici filialã a sa; sau
    b) acţiunilor deţinute drept garanţie, în situaţia în care sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiţii:
    b.1) drepturile respective sã fie exercitate în conformitate cu instrucţiunile primite sau deţinute în legãturã cu acordarea unor credite ca parte a activitãţilor curente;
    b.2) drepturile de vot sã fie exercitate în interesul persoanei care aduce garanţia.
    29. În scopul aplicãrii prevederilor de la pct. 25 alin. (1) lit. a), d) şi e), totalul drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor în filialã trebuie reduse cu drepturile de vot atribuite acţiunilor deţinute de filialã însãşi, de cãtre o filialã a acesteia sau de cãtre o persoanã care acţioneazã în nume propriu, dar în contul acelor entitãţi.
    30. Societatea-mamã şi toate filialele sale trebuie consolidate, indiferent de locul unde sunt situate sediile sociale ale filialelor.
    31. O instituţie de credit care este o filialã a unei alte instituţii de credit este scutitã de a elabora situaţii financiare consolidate atunci când instituţia de credit de care aparţine este înfiinţatã în conformitate cu legea românã sau cu legea unui stat membru al Uniunii Europene, în urmãtoarele cazuri:
    a) instituţia de credit este filialã deţinutã în totalitate de societatea-mamã (instituţie de credit). Acţiunile deţinute în acea entitate de membri ai organelor de administrare, conducere şi control în temeiul unei prevederi legale, a unui acord sau a unei prevederi de asociere vor fi ignorate în acest scop;
    b) societatea-mamã (instituţie de credit) deţine 90% sau mai mult din acţiunile instituţiei de credit scutite, iar restul acţionarilor sau asociaţilor au fost de acord cu aceastã scutire.
    32. O instituţie de credit va beneficia de dispoziţiile derogatorii ale pct. 31 în situaţia îndeplinirii cumulative a urmãtoarelor condiţii:
    a) instituţia de credit scutitã şi toate filialele sale sunt incluse în situaţiile financiare consolidate ale unui grup mai mare, a cãrui societate-mamã consolidantã este o instituţie de credit, iar situaţiile financiare consolidate sunt întocmite la aceeaşi datã sau la o datã anterioarã, în acelaşi exerciţiu financiar, de cãtre o societate-mamã (instituţie de credit) constituitã în conformitate cu legea românã sau cu legea unui stat membru al Uniunii Europene;
    b) situaţiile financiare consolidate menţionate la lit. a) şi raportul consolidat al administratorilor, întocmite de societatea-mamã în al cãrui perimetru de consolidare se aflã, sunt întocmite şi auditate statutar în conformitate cu prevederile legale sub incidenţa cãrora intrã societatea-mamã;
    c) situaţiile financiare consolidate menţionate la lit. a) şi raportul consolidat al administratorilor la care se face referire la lit. b), precum şi raportul de audit statutar sunt publicate conform prevederilor pct. 21 - 24 din prezentele reglementãri. Aceste documente vor fi publicate în limba românã iar, în situaţia documentelor elaborate într-o limbã strãinã, traducerea acestora va fi certificatã;
    d) instituţia de credit scutitã prezintã în notele explicative la situaţiile sale financiare anuale denumirea şi sediul societãţii-mamã (instituţiei de credit) care elaboreazã situaţiile financiare consolidate menţionate la lit. a);
    e) instituţia de credit scutitã menţioneazã în notele explicative la situaţiile sale financiare anuale faptul cã este scutitã de a elabora şi de a prezenta situaţii financiare consolidate şi raport consolidat al administratorilor;
    f) societatea-mamã (instituţie de credit) a declarat cã garanteazã angajamentele asumate de entitãţile scutite de la procesul de consolidare, iar existenţa acestei declaraţii trebuie prezentatã în situaţiile financiare ale instituţiei de credit scutite.
    33. Prevederile derogatorii ale pct. 31 nu se vor aplica instituţiilor de credit ale cãror valori mobiliare sunt cotate oficial pe o piaţã reglementatã stabilitã în România sau întrun stat membru al Uniunii Europene.

    Secţiunea 2.
    Elaborarea situaţiilor financiare consolidate

    34. Întocmirea situaţiilor financiare consolidate de cãtre instituţiile de credit se va face în conformitate cu cerinţele IFRS.
    35. Notele explicative la situaţiile financiare consolidate trebuie sã furnizeze cel puţin urmãtoarele informaţii, dacã acestea nu sunt cerute de IFRS:
    a) denumirea şi sediul social ale entitãţilor incluse în consolidare; proporţia de capital social deţinutã în entitãţile incluse în consolidare, altele decât societatea-mamã, de cãtre entitãţile incluse în consolidare sau de persoanele ce acţioneazã în numele acestor entitãţi; care din criteriile prevãzute la pct. 25 şi 26, dupã aplicarea prevederilor pct. 27 - 29, au constituit baza efectuãrii consolidãrii. Aceastã ultimã menţiune poate fi, totuşi, omisã în cazul în care consolidarea a fost efectuatã în temeiul pct. 25 alin. (1) lit. a), iar proporţia de capital şi proporţia drepturilor de vot deţinute sunt egale. Aceleaşi informaţii trebuie prezentate cu privire la entitãţile excluse din consolidare, precum şi o motivaţie cu privire la aplicarea excluderii;
    b) denumirea şi sediul social ale entitãţilor asociate cu o entitate inclusã în consolidare, precum şi fracţiunea din capitalul social al acestora deţinutã de entitãţile incluse în consolidare sau de persoane ce acţioneazã în numele acestora. Aceleaşi informaţii vor fi furnizate pentru entitãţile asociate care sunt excluse din procesul de consolidare, împreunã cu motivele acestei excluderi;
    c) denumirea şi sediul social ale entitãţilor incluse în consolidare, pentru entitãţile care reprezintã asocieri în participaţie, condiţiile în care se exercitã conducerea comunã, precum şi ponderea din capitalul social al entitãţii, deţinutã de entitãţile incluse în consolidare sau de persoane ce acţioneazã în nume propriu dar în contul acestora;
    d) denumirea şi sediul social al entitãţilor, altele decât cele menţionate la lit. a), b) şi c), în care entitãţile incluse în consolidare deţin, direct sau prin intermediul unor persoane care acţioneazã în nume propriu dar în contul acestor societãţi, un procent de cel puţin 20% din capitalul social, cu indicarea fracţiunii din capitalul social deţinut, a sumei capitalurilor proprii, şi a rezultatului ultimului exerciţiu financiar pentru care s-au întocmit situaţii financiare; informaţiile privind capitalurile proprii şi profitul sau pierderea pot fi omise dacã nu sunt semnificative sau dacã societatea în cauzã nu îşi publicã situaţiile financiare şi dacã mai puţin de 50% din capitalul sãu social este deţinut (direct sau indirect) de societãţile comerciale menţionate anterior;
    e) numãrul mediu de angajaţi în cursul exerciţiului financiar de entitãţile incluse în consolidare, defalcat pe categorii, precum şi cheltuielile cu angajaţii aferente exerciţiului financiar, dacã nu sunt prezentate separat în contul de profit sau pierdere consolidat; numãrul mediu de angajaţi încadraţi în cursul exerciţiului financiar de cãtre entitãţile care sunt controlate în comun este prezentat distinct;
    f) valoarea remuneraţiilor acordate pe parcursul exerciţiului financiar membrilor organelor de administraţie, conducere şi control ale societãţiimam ã în virtutea responsabilitãţilor lor în societatea-mamã şi în entitãţile consolidate (filiale, entitãţi controlate în comun şi entitãţi asociate), precum şi orice angajamente care au luat naştere sau sunt încheiate în aceleaşi condiţii privind pensiile acordate foştilor membri ai acestor organe, indicând totalul pe fiecare categorie;
    g) valoarea avansurilor şi creditelor acordate de instituţia de credit (societatea-mamã) şi de entitãţile consolidate (filiale, entitãţi controlate în comun şi entitãţi asociate) membrilor organelor de administraţie, conducere şi control ale instituţiei de credit, precum şi angajamentele luate de entitãţile respective în contul acestor persoane cu titlu de garanţie de orice tip. Aceste informaţii trebuie sã fie furnizate în mod global pentru fiecare categorie în parte.

    Secţiunea 3.
    Semnarea situaţiilor financiare anuale consolidate

    36. Prevederile pct. 9 şi 10 din prezentele reglementãri se aplicã şi situaţiilor financiare anuale consolidate.

    Secţiunea 4.
    Raportul consolidat al administratorilor

    37. (1) Pentru fiecare exerciţiu financiar, administratorii unei instituţii de credit (societate-mamã) elaboreazã un raport consolidat al administratorilor care cuprinde cel puţin o prezentare fidelã a dezvoltãrii şi performanţei activitãţilor şi a poziţiei entitãţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar, împreunã cu o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care acestea se confruntã.
    (2) Prezentarea de mai sus este o analizã echilibratã şi cuprinzãtoare a dezvoltãrii activitãţii, a rezultatelor şi a situaţiei de ansamblu a entitãţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar, adecvatã cu dimensiunea şi complexitatea activitãţii. În mãsura în care este necesar pentru a înţelege evoluţia activitãţii, a rezultatelor sau a situaţiei entitãţilor, analiza cuprinde atât indicatori financiari, cât şi, dacã este cazul, indicatori-cheie nefinanciari de performanţã, relevanţi pentru activitãţi specifice, inclusiv informaţii privind probleme de mediu înconjurãtor şi angajaţi.
    (3) În cadrul analizei respective, raportul consolidat al administratorilor conţine, dacã este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele prezentate în situaţiile financiare consolidate.
    38. (1) În ceea ce priveşte entitãţile incluse în consolidare, raportul consolidat al administratorilor conţine, de asemenea, informaţii privind:
    a) orice evenimente importante apãrute dupã sfârşitul exerciţiului financiar;
    b) dezvoltarea previzibilã a entitãţilor respective, considerate ca un tot unitar;
    c) activitãţile entitãţilor respective, considerate ca un tot unitar, din domeniul cercetãrii şi dezvoltãrii;
    d) numãrul şi valoarea nominalã a tuturor acţiunilor societãţii-mamã deţinute de entitãţile incluse în consolidare, de filialele acestora sau de o persoanã care acţioneazã în nume propriu, dar în contul acelor entitãţi;
    e) în ceea ce priveşte utilizarea instrumentelor financiare de cãtre entitãţi şi în mãsura în care sunt semnificative pentru evaluarea activelor, a datoriilor, a poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii acestora, vor fi prezentate:
    e.1) obiectivele şi politica entitãţilor referitoare la gestionarea riscurilor financiare, inclusiv a politicii acestora privind acoperirea fiecãrei categorii principale de tranzacţii previzionate pentru care este utilizatã contabilitatea de acoperire;
    e.2) expunerea la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi riscul de flux de trezorerie;
    f) o descriere a principalelor caracteristici ale sistemelor de control intern şi de gestionare a riscurilor din cadrul grupului, în legãturã cu procesul întocmirii situaţiilor financiare consolidate, atunci când valorile mobiliare ale unei instituţii de credit sunt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã, astfel cum aceasta este definitã în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital. În cazul în care raportul consolidat al administratorilor şi raportul administratorilor sunt prezentate ca un singur raport, aceastã informaţie trebuie inclusã în secţiunea raportului care cuprinde declaraţia privind guvernanţa corporativã.
    (2) Membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale instituţiilor de credit care întocmesc situaţii financiare consolidate şi raport consolidat al administratorilor au obligaţia colectivã de a asigura cã situaţiile financiare consolidate şi raportul consolidat al administratorilor sunt întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţionalã.

    Secţiunea 5.
    Auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale consolidate

    39. (1) Situaţiile financiare anuale consolidate ale instituţiilor de credit sunt auditate de cãtre persoanele responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare consolidate, potrivit legii.
    (2) Persoanele responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale consolidate îşi exprimã, de asemenea, o opinie referitoare la gradul de conformitate a raportului consolidat al administratorilor cu situaţiile financiare anuale consolidate pentru acelaşi exerciţiu financiar.
    40. Raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare consolidate cuprinde:
    a) o introducere care identificã cel puţin situaţiile anuale consolidate care fac obiectul auditului statutar, împreunã cu cadrul de raportare financiarã care a fost aplicat la întocmirea acestora;
    b) o descriere a ariei auditului statutar care identificã cel puţin standardele de audit conform cãrora a fost efectuat auditul statutar;
    c) o opinie de audit care exprimã în mod clar opinia persoanelor responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare consolidate potrivit cãreia situaţiile anuale consolidate oferã o imagine fidelã conform cadrului relevant de raportare financiarã şi, dupã caz, dacã situaţiile anuale consolidate respectã cerinţele legale; opinia de audit este fãrã rezerve, cu rezerve, o opinie contrarã sau, dacã persoanele responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare consolidate nu au fost în mãsurã sã exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimãrii unei opinii;
    d) o referire la orice aspecte asupra cãrora persoanele responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare consolidate atrag atenţia printr-un paragraf distinct, fãrã ca opinia de audit sã fie cu rezerve;
    e) o opinie privind conformitatea sau în alt mod a raportului anual consolidat cu situaţiile anuale consolidate pentru acelaşi exerciţiu financiar.
    41. În cazul în care situaţiile financiare anuale consolidate sunt auditate statutar de cãtre firme de audit, raportul se semneazã de cãtre auditorii statutari în numele firmelor de audit şi se dateazã.
    42. În cazul în care situaţiile financiare anuale ale instituţiei de credit (societate-mamã) se ataşeazã la situaţiile financiare anuale consolidate, raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare consolidate cerut de prezenta secţiune poate fi combinat cu raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale ale instituţiei de credit (societate-mamã), prevãzut de prezentele reglementãri.

    Secţiunea 6.
    Aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale consolidate

    43. Situaţiile financiare anuale consolidate se întocmesc şi se publicã, potrivit legii, în limba românã şi în moneda naţionalã.
    44. Situaţiile financiare anuale consolidate şi raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar în cauzã sunt supuse aprobãrii adunãrii generale a acţionarilor sau asociaţilor societãţii-mamã (instituţie de credit), potrivit legislaţiei în vigoare. Acestea vor fi însoţite şi de raportul de audit semnat de persoana responsabilã, potrivit legii.
    45. Un exemplar al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobate în mod corespunzãtor, împreunã cu un exemplar al raportului administratorilor pentru exerciţiul financiar respectiv, şi un exemplar al raportului persoanelor responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale consolidate vor fi trimise de consiliul de administraţie al instituţiei de credit care a întocmit situaţiile financiare consolidate, în termenul prevãzut de lege, la Banca Naţionalã a României - Direcţia Supraveghere, atât în format letric cât şi electronic.
    46. Situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate în mod corespunzãtor, împreunã cu raportul consolidat al administratorilor şi raportul de audit semnat de persoana responsabilã, potrivit legii, se publicã de instituţia de credit care a întocmit situaţiile financiare anuale consolidate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    47. Prevederile pct. 22 - 24 din prezentele reglementãri se aplicã şi situaţiilor financiare anuale consolidate.

    CAP. IV
    PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND ÎNTOCMIREA ŞI PUBLICAREA DOCUMENTELOR CONTABILE DE CÃTRE SUCURSALELE DIN ROMÂNIA ALE INSTITUŢIILOR DE CREDIT STRÃINE

    Secţiunea 1.
    Prevederi referitoare la sucursalele din România ale instituţiilor de credit cu sediul în alt Stat Membru al Uniunii Europene

    48. Sucursalele din România ale instituţiilor de credit cu sediul în alt Stat Membru al Uniunii Europene publicã, cu respectarea prevederilor pct. 17 - 24 şi 43 - 46 din prezentele reglementãri, documentele instituţiei de credit strãine de care aparţin, la care se face referire în aceste prevederi (situaţii financiare anuale, situaţii financiare consolidate, raportul administratorilor, raportul consolidat al administratorilor, opiniile persoanelor responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale şi consolidate).
    49. Aceste documente trebuie întocmite şi auditate potrivit dispoziţiilor prevãzute, în conformitate cu reglementãrile comunitare, de legislaţia din Statul Membru în care instituţia de credit îşi are sediul.
    50. Sucursalele din România ale instituţiilor de credit cu sediul în alt Stat Membru al Uniunii Europene nu vor întocmi şi publica situaţii financiare anuale referitoare la propria activitate.

    Secţiunea 2.
    Prevederi referitoare la sucursalele din România ale instituţiilor de credit cu sediul într-un Stat Nemembru al Uniunii Europene

    51. Sucursalele din România ale instituţiilor de credit cu sediul într-un Stat Nemembru al Uniunii Europene, vor publica, în conformitate cu prevederile pct. 48 din prezentele reglementãri, documentele menţionate la punctul respectiv, întocmite şi auditate statutar potrivit cerinţelor legislaţiei ţãrii unde îşi au sediul.
    52. Când documentele în cauzã sunt în conformitate sau echivalente cu documentele întocmite potrivit reglementãrilor contabile comunitare şi când condiţia de reciprocitate, pentru instituţiile de credit din Statele Membre ale Uniunii Europene, este îndeplinitã în Statul Nemembru în care este situat sediul social, se aplicã prevederile pct. 50 din prezentele reglementãri.
    53. În alte cazuri decât cel prevãzut la pct. 52 din prezentele reglementãri, sucursalele respective vor publica situaţii financiare anuale referitoare la activitatea proprie.

    Secţiunea 3.
    LIMBA DE PUBLICARE

    54. Documentele prevãzute în prezentul Capitol vor fi publicate în limba românã. În cazurile în care respectivele documente au fost întocmite într-o altã limbã, traducerea variantei publicate în limba românã trebuie sã fie una certificatã.

    CAP. V
    CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR BANCARE

    Secţiunea 1.
    Operaţiuni de trezorerie şi interbancare

    55. Contabilitatea operaţiunilor de trezorerie şi operaţiunilor interbancare asigurã, în principal, evidenţa:
    a) operaţiunilor de casã;
    b) operaţiunilor de decontare cu Banca Naţionalã a României privind conturile curente, conturile de depozit, precum şi împrumuturile de refinanţare primite de la Banca Naţionalã a României;
    c) operaţiunilor prin conturile de corespondent, depozitelor, creditelor şi împrumuturilor interbancare;
    d) operaţiunilor interbancare reprezentând acorduri de rãscumpãrare şi titluri date sau luate cu împrumut.
    56. (1) Contabilitatea operaţiunilor de casã se ţine potrivit normelor proprii, emise cu respectarea reglementãrilor Bãncii Naţionale a României. Cu ajutorul conturilor din grupa 10 "Casa şi alte valori" se asigurã evidenţa existenţei şi mişcãrii valorilor în casã (bancnote, monede şi cecuri de cãlãtorie), inclusiv a numerarului aflat în ghişeele automate de bancã (ATM-uri) şi în automatele de schimb valutar (ASV-uri).
    (2) În contul "Casa" se înregistreazã valoarea bancnotelor şi monedelor româneşti şi strãine în circulaţie, utilizate de obicei pentru efectuarea de plãţi, aflate în casieriile instituţiei de credit. Celelalte bancnote şi monede sunt înregistrate în conturile de stocuri.
    (3) Cecurile de cãlãtorie sunt instrumente de platã emise, de regulã, de organisme specializate, pentru o sumã fixã şi într-o monedã determinatã. Cecurile de cãlãtorie au în general o valabilitate nelimitatã în timp, sunt acceptate ca instrument de platã sau pot fi schimbate imediat în monedã localã.
    (4) Principalele operaţiuni care se efectueazã cu cecurile de cãlãtorie sunt:
    a) emiterea cecurilor de cãlãtorie şi/sau darea lor în consignaţie pentru a fi vândute de cãtre alte instituţii de credit;
    b) primirea în consignaţie şi vânzarea cecurilor de cãlãtorie;
    c) cumpãrarea cecurilor de cãlãtorie de la clientelã, remiterea spre încasare şi încasarea contravalorii acestora de la emitent.
    (5) Înregistrarea operaţiunilor privind cecurile de cãlãtorie în conturile de bilanţ nu intervine decât în momentul vânzãrii sau cumpãrãrii acestora, precum şi în cadrul operaţiunilor de decontare cu emitentul.
    (6) Cecurile de cãlãtorie date şi, respectiv, primite în consignaţie se înregistreazã în alte conturi în afara bilanţului pânã la punerea lor în circulaţie.
    57. Contabilitatea operaţiunilor de decontare cu Banca Naţionalã a României se ţine cu ajutorul conturilor curente deschise la Banca Naţionalã a României, în conformitate cu reglementãrile legale aplicabile.
    58. Contabilitatea operaţiunilor privind împrumuturile de refinanţare de la Banca Naţionalã a României evidenţiazã împrumuturile colateralizate cu active eligibile pentru garantare, împrumuturi lombard şi alte împrumuturi primite de instituţiile de credit, în baza reglementãrilor legale aplicabile.
    59. (1) Contabilitatea decontãrilor interbancare se ţine cu ajutorul conturilor de corespondent (nostro şi respectiv, loro), deschise în conformitate cu reglementãrile legale aplicabile şi a convenţiilor încheiate între instituţiile de credit.
    (2) În conturile de depozite interbancare se înregistreazã depozitele la vedere, depozitele la termen, depozitele rambursabile dupã notificare şi depozitele colaterale, evaluate la cost amortizat.
    (3) În conturile de depozite la vedere se înregistreazã depozitele care corespund definiţiei de la pct. 9.1. al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32*1), cu excepţia sumelor înregistrate în conturile curente deschise la Banca Naţionalã a României şi în conturile de corespondent.
---------
    *1) Regulamentul (CE) nr. 25/2009 al Bãncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (Reformare) (BCE/2008/32)

    (4) În conturile de depozite la termen se înregistreazã depozitele care corespund definiţiei de la pct. 9.2. al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32.
    (5) În conturile de depozite rambursabile dupã notificare se înregistreazã depozitele care corespund definiţiei de la pct. 9.3. al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32.
    (6) Depozitele colaterale sunt constituite drept garanţii sau pentru efectuarea unor operaţiuni ulterioare, determinate.
    (7) Creditele şi împrumuturile interbancare pot fi de pe o zi pe alta şi la termen.
    (8) Creditele şi împrumuturile de pe o zi pe alta sunt credite acordate sau împrumuturi primite, pe o perioadã de cel mult o zi lucrãtoare.
    (9) Creditele şi împrumuturile la termen sunt credite acordate sau împrumuturi primite, pentru care durata iniţialã este mai mare de o zi lucrãtoare.
    (10) Contabilitatea operaţiunilor interbancare reprezentând acorduri de rãscumpãrare şi titluri date sau luate cu împrumut se realizeazã cu ajutorul conturilor 151 "Operaţiuni repo şi titluri date cu împrumut" şi 152 "Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut".
    60. (1) Acordurile de rãscumpãrare (operaţiunile repo/reverse repo) interbancare reprezintã operaţiuni desfãşurate între instituţii de credit prin care cedentul transferã cãtre cesionar active financiare cu angajamentul de a rãscumpãra aceleaşi active (sau active identice) la un preţ fixat şi la o datã viitoare specificatã.
    (2) Activele financiare cedate rãmân înregistrate de cãtre cedent în conturile de activ corespunzãtoare dar trebuie evidenţiate distinct, iar preţul cesiunii (datoria faţã de cesionar) este înregistrat în conturile de operaţiuni repo.
    (3) Cesionarul contabilizeazã preţul cesiunii (creanţa faţã de cedent) în activ, în conturile de operaţiuni reverse repo.
    (4) În situaţia în care cesionarul utilizeazã activele financiare respective în cadrul unui nou acord de rãscumpãrare, acesta înregistreazã în conturile de operaţiuni repo preţul noii cesiuni (datoria sa faţã de noul cesionar).
    (5) Dacã cesionarul procedeazã la vânzarea activelor financiare respective, datoria aferentã se înregistreazã în contul 30121 "Poziţii scurte".
    61. Operaţiunile de împrumuturi de titluri garantate cu numerar se înregistreazã similar acordurilor de rãscumpãrare (operaţiunilor repo/reverse repo), cu deosebirea cã sumele primite, respectiv plãtite, în aceste situaţii sunt evidenţiate în conturile de titluri date cu împrumut, respectiv titluri luate cu împrumut.
    62. (1) Acordurile de rãscumpãrare de pe o zi pe alta şi titlurile date sau luate cu împrumut de pe o zi pe alta sunt operaţiuni a cãror scadenţã este de cel mult o zi lucrãtoare.
    (2) Acordurile de rãscumpãrare la termen şi titlurile date sau luate cu împrumut la termen sunt operaţiuni a cãror scadenţã este mai mare de o zi lucrãtoare.
    63. Valorile de recuperat sau datorate altor instituţii de credit aferente operaţiunilor de decontare, reprezentând sume plãtite care urmeazã sã fie recuperate de la alte instituţii de credit, sume primite care urmeazã sã fie puse la dispoziţia altor instituţii de credit, precum şi alte sume aflate în curs de clarificare în relaţia cu alte instituţii de credit, se înregistreazã provizoriu în conturile 161 "Valori de recuperat" şi 162 "Alte sume datorate".
    64. Operaţiunile între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele (conturi curente, depozite, credite, împrumuturi, valori de recuperat, alte sume datorate, creanţe ataşate, datorii ataşate şi sume de amortizat) se înregistreazã într-o grupã distinctã "Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei". Creanţele din operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele, precum şi dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistreazã restanţe dar nu sunt depreciate, se evidenţiazã în contul 1781 "Creanţe restante nedepreciate", iar cele care sunt depreciate la nivel individual se evidenţiazã în contul 1782 "Creanţe depreciate".
    65. (1) Dobânzile de primit (calculate pe baza ratei de dobândã prevãzute în înţelegerile contractuale şi neajunse la scadenţã), aferente exerciţiului în curs, se calculeazã de la data punerii la dispoziţie a fondurilor şi se înregistreazã în contabilitate periodic (obligatoriu lunar), sau la scadenţa operaţiunilor, dacã fondurile aferente au termen de restituire în cursul lunii, în conturile sintetice de gradul III "Creanţe ataşate" sau în conturi analitice deschise în cadrul conturilor sintetice de gradul III "Creanţe ataşate şi sume de amortizat" din cadrul grupelor de conturi, în contrapartida conturilor de venituri.
    (2) Dobânzile de plãtit (calculate pe baza ratei de dobândã prevãzute în înţelegerile contractuale şi neajunse la scadenţã), aferente exerciţiului în curs, se calculeazã de la data primirii fondurilor şi se înregistreazã în contabilitate periodic (obligatoriu lunar), sau la scadenţa operaţiunilor, dacã fondurile aferente au termen de restituire în cursul lunii, în conturile sintetice de gradul III "Datorii ataşate" sau în conturi analitice deschise în cadrul conturilor sintetice de gradul III "Datorii ataşate şi sume de amortizat" din cadrul grupelor de conturi, în contrapartida conturilor de cheltuieli.
    (3) Celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii şi care trebuie amortizate prin metoda dobânzii efective (diferenţa dintre valoarea nominalã a instrumentelor financiare şi costul amortizat al acestora, înainte de determinarea ajustãrilor pentru depreciere, dupã caz) sunt evidenţiate în conturile sintetice de gradul III "Sume de amortizat" sau în conturi analitice deschise în cadrul conturilor sintetice de gradul III "Creanţe ataşate şi sume de amortizat"/"Datorii ataşate şi sume de amortizat".
    66. Creanţele din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistreazã restanţe dar nu sunt depreciate, se evidenţiazã în contul 181 "Creanţe restante nedepreciate", iar cele care sunt depreciate la nivel individual se evidenţiazã în contul 182 "Creanţe depreciate".
    67. (1) Ajustãrile pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare se constituie periodic, pe seama cheltuielilor, şi se înregistreazã în conturi distincte în funcţie de nivelul la care au fost identificate deprecierile, astfel:
    a) ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe semnificative la nivel individual;
    b) ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de credite şi alte creanţe care nu sunt analizate individual în vederea stabilirii nivelului deprecierii deoarece nu sunt semnificative la nivel individual;
    c) ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate, aferente tuturor creditelor şi creanţelor (indiferent dacã sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au înregistrat ajustãri specifice de depreciere potrivit lit. a) şi b) de mai sus.
    (2) Periodic, precum şi la derecunoaşterea activelor financiare respective, ajustãrile pentru depreciere se analizeazã şi se regularizeazã astfel:
    a) prin debitul conturilor de cheltuieli, în cazul majorãrii pierderilor din depreciere;
    b) prin creditul conturilor de venituri când ajustãrile pentru depreciere trebuie diminuate sau anulate, respectiv când se constatã o scãdere sau anularea valorii deprecierii activelor financiare aferente;
    c) când are loc derecunoaşterea activelor financiare aferente, conturile de ajustãri pentru depreciere constituite anterior se închid prin creditul conturilor în care sunt evidenţiate activele respective.
    (3) Veniturile din dobânzi, calculate prin aplicarea ratei efective a dobânzii la valoarea contabilã a creanţelor depreciate din operaţiuni de trezorerie şi interbancare (înainte de deducerea ajustãrilor pentru depreciere) se înregistreazã în contul 7018 "Dobânzi din creanţe depreciate".
    (4) Ulterior recunoaşterii deprecierii creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, în condiţiile în care valoarea estimatã a fluxurilor de trezorerie viitoare nu se modificã, determinarea veniturilor din dobânzi prin aplicarea ratei efective a dobânzii la valoarea contabilã a activului financiar (dupã deducerea ajustãrilor pentru depreciere) face necesarã ajustarea veniturilor din dobânzi înregistrate potrivit alin. (3) cu diferenţa dintre acestea şi veniturile din dobânzi calculate în condiţiile deprecierii activului. Aceastã ajustare se înregistreazã în contul 6617 "Cheltuieli cu ajustãri pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate" în contrapartidã cu conturile de ajustãri pentru depreciere. Veniturile din dobânzi aferente creanţelor depreciate, prezentate în situaţiile financiare, sunt date de diferenţa dintre veniturile din dobânzi înregistrate în contul 7018 "Dobânzi din creanţe depreciate" şi sumele corespunzãtoare înregistrate în contul 6617 "Cheltuieli cu ajustãri pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate".
    68. (1) În situaţia executãrii silite a creanţelor aferente operaţiunilor de trezorerie şi interbancare, numerarul încasat este înregistrat în contrapartidã cu conturile de creanţe aferente, iar bunurile sub forma titlurilor intrate în posesia instituţiei de credit sunt evidenţiate în conturile corespunzãtoare de titluri în contrapartidã cu contul 767 "Venituri din recuperãri de creanţe". Ulterior, contabilizarea respectivelor titluri se realizeazã potrivit regulilor specifice categoriei în care au fost încadrate. Pentru celelalte categorii de bunuri, se vor avea în vedere dispoziţiile pct. 116 din prezentele reglementãri.
    (2) Pierderile din creanţele derecunoscute, neacoperite cu ajustãri pentru depreciere, aferente operaţiunilor de trezorerie şi interbancare, sunt înregistrate în contul 668 "Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustãri pentru depreciere", analitic distinct.

    Secţiunea 2.
    Operaţiuni cu clientela

    69. Operaţiunile cu clientela sunt operaţiuni efectuate cu clienţii, alţii decât instituţiile de credit. În aceastã categorie se includ şi operaţiunile cu instituţiile de credit prevãzute la pct. 73.
    70. Contabilitatea operaţiunilor cu clientela asigurã, în principal, evidenţa:
    a) operaţiunilor de creditare cu clientela nefinanciarã;
    b) operaţiunilor de creditare/primire de împrumuturi cu instituţiile financiare;
    c) operaţiunilor reprezentând acorduri de rãscumpãrare şi titluri date sau luate cu împrumut, efectuate cu clientela;
    d) operaţiunilor în contul curent al clientelei;
    e) operaţiunilor de constituire de depozite la vedere, la termen, colaterale şi rambursabile dupã notificare, pentru clientelã.
    71. Contabilitatea creditelor acordate clientelei (altele decât cele cuprinse în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse" şi Clasei 4 "Active imobilizate") evidenţiazã ansamblul creanţelor deţinute asupra clienţilor, alţii decât instituţiile de credit.
    72. Contabilitatea creditelor acordate clientelei se ţine în funcţie de destinaţia acestora, pe urmãtoarele categorii:
    a) creanţe comerciale (operaţiuni de scontare, factoring, forfetare şi alte creanţe comerciale);
    b) credite de trezorerie;
    c) credite de consum şi vânzãri în rate;
    d) credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior;
    e) credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente;
    f) credite pentru investiţii imobiliare;
    g) alte credite acordate clientelei.
    73. În conturile de creanţe comerciale se înregistreazã creanţele clienţilor şi ale instituţiilor de credit finanţate de cãtre instituţia de credit, sub forma operaţiunilor de scontare, factoring, forfetare şi alte creanţe comerciale, dacã respectivele active financiare sunt încadrate în categoria "Împrumuturi şi creanţe". Creanţele de acest tip clasificate în alte categorii de active financiare se înregistreazã în conturile corespunzãtoare din grupa 30 "Operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare".
    74. Scontul comercial reprezintã operaţiunea prin care în schimbul unui efect de comerţ (cambie, bilet la ordin), instituţia de credit pune la dispoziţia posesorului creanţei valoarea nominalã a efectului, mai puţin agio (taxa de scont şi comisioanele aferente), fãrã a aştepta scadenţa efectului respectiv, iar instituţia de credit are drept de recurs asupra beneficiarului fondurilor.
    75. Factoringul este operaţiunea prin care clientul, denumit aderent, transferã proprietatea creanţelor (facturilor) sale comerciale instituţiei de credit, denumitã factor, aceasta având obligaţia, conform contractului încheiat, de a asigura încasarea creanţelor aderentului. Instituţia de credit, pe baza documentelor primite, plãteşte valoarea nominalã a creanţelor, mai puţin agio, fãrã a aştepta scadenţa acestora.
    76. Forfetarea reprezintã cumpãrarea, fãrã recurs asupra oricãrui deţinãtor anterior, a unor creanţe scadente la termen, ca rezultat al livrãrii de bunuri sau prestãrii de servicii.
    77. Contabilitatea creditelor de trezorerie asigurã evidenţa creditelor acordate clientelei, în general, pe termen scurt, destinate asigurãrii nevoilor de trezorerie ale clientelei, persoane juridice şi fizice, care completeazã sau înlocuiesc alte tipuri de finanţare mai speciale (utilizãri din deschideri de credite permanente, credite pe bazã de linii globale de exploatare, diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor şi alte credite de trezorerie).
    78. (1) Creditele de consum reprezintã creditele acordate persoanelor fizice, în vederea satisfacerii nevoilor personale ale solicitantului şi/sau ale familiei acestuia ori pentru achiziţionarea de bunuri, altele decât cele care se circumscriu unei investiţii imobiliare.
    (2) Vânzãrile în rate reprezintã creditele acordate persoanelor juridice, destinate finanţãrii vânzãrii de bunuri în rate şi care se ramburseazã prin vãrsãminte periodice, cel mai adesea lunare sau trimestriale.
    79. Contabilitatea creditelor pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior asigurã evidenţa creditelor acordate pentru importuri (credite acordate consecutiv cu deschiderea de credite documentare, avansuri în valutã acordate importatorilor, alte credite acordate clientelei pentru importuri), precum şi a creditelor pentru export.
    80. (1) Creditele pentru finanţarea stocurilor reprezintã creditele acordate clientelei pentru finanţarea operaţiunilor având un caracter ciclic (credite de campanie, de stocare de cereale, warante agricole, industriale, hoteliere, petroliere etc.).
    (2) Contabilitatea creditelor pentru echipament asigurã evidenţa creditelor acordate, de regulã pe termen mediu sau lung, pentru finanţarea investiţiilor productive efectuate de clienţi (cumpãrãri de materiale, achiziţii, construcţii sau amenajãri de imobilizãri corporale de uz profesional, cu excepţia investiţiilor imobiliare, achiziţii de imobilizãri necorporale etc.). În aceastã categorie de credite se cuprind şi creditele acordate agricultorilor pentru investiţii productive, inclusiv creditele cu dobândã subvenţionatã de stat.
    81. Contabilitatea creditelor pentru investiţii imobiliare asigurã evidenţa creditelor acordate clientelei, destinate investiţiilor imobiliare care au ca obiect:
    a) dobândirea sau menţinerea drepturilor de proprietate asupra unui teren şi/sau unei construcţii, realizate sau care urmeazã sã se realizeze;
    b) amenajarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea unei construcţii; sau
    c) viabilizarea unui teren.
    82. În categoria "Alte credite acordate clientelei" se evidenţiazã, de regulã creditele care nu pot fi încadrate în categoriile de credite din cadrul grupei 20 "Credite acordate clientelei".
    83. Contabilitatea creditelor şi împrumuturilor privind instituţiile financiare asigurã evidenţa acestor operaţiuni efectuate cu instituţii financiare, cum sunt: instituţiile financiare nebancare (societãţile de leasing financiar, societãţile de factoring, societãţi de credit ipotecar, alte categorii de instituţii financiare nebancare), societãţile de plasament, de investiţii şi de portofoliu, agenţii de schimb şi intermediarii de valori mobiliare.
    84. Contabilitatea operaţiunilor cu clientela reprezentând acorduri de rãscumpãrare şi titluri date sau luate cu împrumut se realizeazã cu ajutorul conturilor 241 "Operaţiuni repo şi titluri date cu împrumut" şi 243 "Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut", prin aplicarea corespunzãtoare a prevederilor pct. 60 - 62.
    85. (1) Conturile curente ale clientelei deschise la instituţiile de credit evidenţiazã disponibilitãţile clientelei şi operaţiunile de încasãri şi de plãţi dispuse de aceasta.
    (2) Disponibilitãţile din conturile curente ale clientelei pot fi retrase de titularii de conturi în orice moment, fãrã întârzieri, restricţii sau penalizãri semnificative.
    (3) Conturile curente ale clientelei permit efectuarea de depuneri pentru a putea utiliza serviciile instituţiei de credit. Soldurile creditoare ale conturilor curente reprezintã disponibilitãţile clientelei.
    (4) Conturile curente pot avea şi solduri debitoare:
    a) în condiţii accidentale, neautorizate (overdraft);
    b) în situaţia evidenţierii în acest cont a sumelor utilizate provenite din credite acordate în baza unui contract prin care instituţia de credit se angajeazã ca pe o anumitã duratã de timp sã împrumute clientelei fonduri utilizabile în mod fracţionat, în funcţie de nevoile acesteia;
    c) în situaţia evidenţierii în acest cont a creditelor acordate clientelei, în limita unui nivel global de credit, care acoperã ansamblul nevoilor de exploatare ale acesteia şi este stabilit potrivit bugetului previzional de trezorerie;
    d) în situaţia evidenţierii în acest cont a facilitãţilor de trezorerie acordate titularilor cardurilor, conform contractelor, prin admiterea acoperirii ulterioare a sumelor plãtite.
    86. (1) În conturile de depozite ale clientelei se înregistreazã depozitele la vedere, depozitele la termen, depozitele rambursabile dupã notificare şi depozitele colaterale, evaluate la cost amortizat.
    (2) În conturile de depozite la vedere se înregistreazã depozitele care corespund definiţiei de la pct. 9.1. al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32, cu excepţia sumelor înregistrate în conturile curente ale clientelei.
    (3) În conturile de depozite la termen se înregistreazã depozitele care corespund definiţiei de la pct. 9.2. al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32.
    (4) În conturile de depozite rambursabile dupã notificare se înregistreazã depozitele care corespund definiţiei de la pct. 9.3. al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32.
    (5) Depozitele colaterale sunt constituite drept garanţii sau pentru efectuarea unor plãţi ulterioare determinate.
    87. Certificatele de depozit, carnetele şi libretele de economii reprezintã instrumente la vedere sau la termen, nenegociabile, emise de instituţia de credit pentru atragerea disponibilitãţilor de la clientelã şi evaluate la cost amortizat. Dobânda aferentã acestor instrumente se plãteşte în avans, periodic sau la scadenţã.
    88. Valorile de recuperat sau datorate clientelei aferente operaţiunilor de decontare, reprezentând sume plãtite care urmeazã sã fie recuperate de la clientelã, sume primite care urmeazã sã fie puse la dispoziţia clientelei, precum şi alte sume în curs de clarificare în relaţia cu clientela, se înregistreazã provizoriu în conturile 261 "Valori de recuperat" şi 262 "Alte sume datorate".
    89. Dobânzile (de primit şi de plãtit) calculate potrivit înţelegerilor contractuale şi neajunse la scadenţã, precum şi celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii şi care trebuie amortizate prin metoda dobânzii efective (diferenţa dintre valoarea nominalã a instrumentelor financiare şi costul amortizat al acestora, înainte de determinarea ajustãrilor pentru depreciere, dupã caz) sunt înregistrate în conturile corespunzãtoare din cadrul grupelor de conturi, potrivit prevederilor de la pct. 65.
    90. Creanţele din operaţiuni cu clientela, inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistreazã restanţe dar nu sunt depreciate, se evidenţiazã în contul 281 "Creanţe restante nedepreciate", iar cele care sunt depreciate la nivel individual se evidenţiazã în contul 282 "Creanţe depreciate".
    91. (1) Ajustãrile pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela se constituie/regularizeazã similar prevederilor pct. 67.
    (2) În situaţia executãrii silite a creanţelor aferente operaţiunilor cu clientela, se vor aplica în mod corespunzãtor dispoziţiile pct. 68 alin. (1) din prezentele reglementãri.
    (3) Pierderile din creanţele derecunoscute, neacoperite cu ajustãri pentru depreciere, aferente operaţiunilor cu clientela, sunt înregistrate în contul 668 "Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustãri pentru depreciere", analitic distinct.

    Secţiunea 3.
    Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse

    92. În înţelesul prezentelor reglementãri, sunt considerate "titluri" activele financiare de natura instrumentelor de datorie sau a instrumentelor de capitaluri proprii, reprezentate printr-un titlu negociabil pe o piaţã organizatã sau pe pieţele la buna înţelegere (aşa-numitele pieţe "over-the-counter").
    93. (1) Clasificarea şi contabilizarea activelor şi datoriilor financiare se efectueazã potrivit prevederilor IFRS referitoare la respectivele categorii de instrumente financiare.
    (2) Activele şi datoriile financiare evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere (incluzând activele şi datoriile financiare deţinute în vederea tranzacţionãrii şi activele şi datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere), activele financiare disponibile în vederea vânzãrii, investiţiile pãstrate pânã la scadenţã şi instrumentele de capitaluri proprii evaluate la cost se înregistreazã în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 30 "Operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare", cu excepţia instrumentelor derivate, care se înregistreazã în conturile deschise în cadrul grupei 31 "Instrumente derivate" şi a titlurilor de participare deţinute în filiale, în entitãţi asociate şi în entitãţi controlate în comun, care sunt înregistrate cu ajutorul conturilor din Clasa 4 "Active imobilizate".
    (3) Activele financiare încadrate în categoria "Împrumuturi şi creanţe" se înregistreazã cu ajutorul conturilor corespunzãtoare de credite, depozite constituite şi alte creanţe prevãzute de Planul de conturi.
    (4) Datoriile financiare evaluate la cost amortizat se înregistreazã cu ajutorul conturilor corespunzãtoare de împrumuturi, depozite primite şi alte datorii prevãzute de Planul de conturi.
    (5) În conturile de active şi datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere sunt evidenţiate instrumentele financiare astfel clasificate de cãtre instituţia de credit, altele decât instrumentele financiare deţinute în vederea tranzacţionãrii.
    94. (1) Costurile de tranzacţionare direct atribuibile achiziţiei de active şi datorii financiare evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere (active şi datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionãrii, respectiv active şi datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere) sunt înregistrate în contul 60313 "Costuri de tranzacţionare", respectiv 60323 "Costuri de tranzacţionare".
    (2) În situaţia aplicãrii contabilitãţii la data decontãrii, activele financiare evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere ce urmeazã a fi primite se înregistreazã în afara bilanţului în contul 921 "Titluri şi alte active financiare de primit". Diferenţele din reevaluare constatate pânã în momentul decontãrii se înregistreazã în contul 3729 "Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanţului", în contrapartidã cu conturile de câştiguri sau pierderi din reevaluare şi cesiune corespunzãtoare, dupã caz.
    (3) Diferenţele favorabile sau nefavorabile din evaluarea ulterioarã a instrumentelor evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere, precum şi cele rezultate în urma derecunoaşterii acestora, se înregistreazã în conturile de câştiguri sau pierderi din reevaluare şi cesiune corespunzãtoare, dupã caz.
    95. (1) În situaţia aplicãrii contabilitãţii la data decontãrii, activele financiare disponibile în vederea vânzãrii ce urmeazã a fi primite sunt înregistrate în afara bilanţului în contul 921 "Titluri şi alte active financiare de primit". Diferenţele din reevaluare constatate pânã în momentul decontãrii se înregistreazã în 3729 "Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanţului", în contrapartidã cu contul 522 "Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzãrii".
    (2) În momentul achiziţiei instrumentelor de datorie, precum şi a creditelor şi creanţelor clasificate în categoria activelor financiare disponibile în vederea vânzãrii, valoarea dobânzilor calculate (cuponul scurs sau dobânda contractualã) poate fi înregistratã fie în contul 3037 "Creanţe ataşate", fie în conturile de active financiare. Valoarea dobânzilor (cuponul scurs sau dobânda contractualã) calculate ulterior este înregistratã în contul 3037 "Creanţe ataşate" în contrapartidã cu contul 70331 "Dobânzi". Celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii şi care trebuie recunoscute prin metoda dobânzii efective sunt înregistrate în conturile de active financiare în contrapartidã cu contul 70331 "Dobânzi".
    (3) Veniturile din dividende şi asimilate, aferente instrumentelor de capitaluri proprii clasificate în categoria activelor financiare disponibile în vederea vânzãrii sunt înregistrate în contul 70333 "Dividende şi venituri asimilate".
    (4) Diferenţele favorabile sau nefavorabile din evaluarea ulterioarã a activelor financiare disponibile în vederea vânzãrii se înregistreazã în contul 522 "Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzãrii".
    (5) Pierderile din depreciere aferente activelor disponibile în vederea vânzãrii se înregistreazã în contul 66311 "Cheltuieli cu deprecierea activelor financiare disponibile în vederea vânzãrii", iar reluarea deprecierii aferente instrumentelor de datorie disponibile în vederea vânzãrii se înregistreazã în contul 76311 "Venituri din reluarea deprecierii activelor financiare disponibile în vederea vânzãrii".
    (6) Câştigurile sau pierderile din derecunoaşterea activelor financiare disponibile în vederea vânzãrii, reprezentând diferenţe favorabile sau nefavorabile din reevaluare, evidenţiate anterior în contul 522 "Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzãrii", se înregistreazã în contul 70336 "Câştiguri din cesiune", respectiv 6033 "Pierderi din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzãrii".
    96. (1) În situaţia aplicãrii contabilitãţii la data decontãrii, investiţiile pãstrate pânã la scadenţã ce urmeazã a fi primite sunt înregistrate în afara bilanţului în contul 921 "Titluri şi alte active financiare de primit".
    (2) În momentul achiziţiei investiţiilor pãstrate pânã la scadenţã, valoarea dobânzilor calculate (cuponul scurs sau dobânda contractualã) poate fi înregistratã fie în contul 3047 "Creanţe ataşate", fie în conturile de active financiare. Valoarea dobânzilor (cuponul scurs sau dobânda contractualã) calculate ulterior este înregistratã în contul 3047 "Creanţe ataşate" în contrapartidã cu contul 70341 "Dobânzi". Celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii şi care trebuie recunoscute prin metoda dobânzii efective sunt înregistrate în conturile de active financiare în contrapartidã cu contul 70341 "Dobânzi".
    (3) Constituirea, regularizarea şi anularea ajustãrilor pentru depreciere aferente investiţiilor pãstrate pânã la scadenţã se înregistreazã în conturile corespunzãtoare din cadrul contului 3911 "Ajustãri pentru deprecierea investiţiilor pãstrate pânã la scadenţã", în contrapartidã cu conturile de cheltuieli sau venituri corespunzãtoare sau, în situaţia derecunoaşterii, în contrapartidã cu contul în care sunt evidenţiate activele respective.
    (4) Câştigurile sau pierderile din derecunoaşterea investiţiilor pãstrate pânã la scadenţã se înregistreazã în contul 70342 "Câştiguri din cesiune", respectiv 6034 "Pierderi din cesiunea investiţiilor pãstrate pânã la scadenţã", dupã caz.
    97. (1) În situaţia aplicãrii contabilitãţii la data decontãrii, instrumentele de capitaluri proprii evaluate la cost şi care urmeazã a fi primite sunt înregistrate în afara bilanţului în contul 921 "Titluri şi alte active financiare de primit".
    (2) Veniturile din dividende şi asimilate, aferente instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost sunt înregistrate în contul 70351 "Dividende şi venituri asimilate".
    (3) Ajustãrile pentru depreciere aferente instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost se înregistreazã în contul 3912 "Ajustãri pentru deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost", în contrapartidã cu conturile de cheltuieli corespunzãtoare. În situaţia derecunoaşterii, ajustãrile pentru depreciere sunt reluate în contrapartidã cu contul în care sunt evidenţiate activele respective.
    (4) Câştigurile sau pierderile din derecunoaşterea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost se înregistreazã în contul 70352 "Câştiguri din cesiune", respectiv 6035 "Pierderi din cesiunea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost", dupã caz.
    98. (1) Datoriile constituite prin titluri reprezintã împrumuturile obţinute de o instituţie de credit, pe baza emisiunii de titluri, pentru asigurarea necesitãţilor de lichiditãţi, pe termen scurt, mediu şi lung. Titlurile care pot fi emise în acest scop sunt, în principal, urmãtoarele: certificate de depozit, carnete şi librete de economii, obligaţiuni şi alte titluri.
    (2) Împrumuturile primite pe baza titlurilor negociabile emise, care sunt evaluate la cost amortizat, se înregistreazã în conturile din cadrul grupei 32 "Datorii constituite prin titluri". Împrumuturile primite pe baza titlurilor negociabile emise, care sunt deţinute în vederea tranzacţionãrii sau sunt desemnate ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere, se înregistreazã în conturile de datorii constituite prin titluri din cadrul grupei 30 "Operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare".
    (3) Dobânzile datorate pentru împrumuturile primite evidenţiate în conturile din cadrul grupei 32 "Datorii constituite prin titluri" se înregistreazã în conturile de "Datorii ataşate" din cadrul respectivei grupe.
    (4) Cheltuielile de emisiune (cheltuieli de publicitate, tipãrire sau pentru diverse documente informative, precum şi comisioanele plãtite eventualilor intermediari), primele de emisiune, primele de rambursare, precum şi celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii şi care trebuie amortizate prin metoda dobânzii efective (diferenţa dintre valoarea nominalã a titlurilor şi costul amortizat al acestora) aferente titlurilor emise care sunt evidenţiate în conturile din cadrul grupei 32 "Datorii constituite prin titluri" sunt înregistrate în conturile "Sume de amortizat" din cadrul respectivei grupe.
    99. Contabilizarea operaţiunilor de cumpãrare şi de vânzare a titlurilor, în cont propriu, în contul clientelei şi al altor instituţii de credit, inclusiv mişcarea fondurilor legate de aceste operaţiuni, se realizeazã cu ajutorul conturilor din grupa 33 "Conturi de decontare privind operaţiunile cu titluri".
    100. Contabilitatea operaţiunilor diverse asigurã evidenţa:
    a) decontãrilor intrabancare;
    b) decontãrilor între organizaţiile cooperatiste din cadrul aceleiaşi reţele;
    c) debitorilor şi creditorilor;
    d) stocurilor şi a activelor asimilate;
    e) operaţiunilor de regularizare.
    101. Contabilitatea decontãrilor intrabancare cuprinde operaţiunile efectuate între sediu şi sediile secundare din ţarã, precum şi cele efectuate între sediile secundare. La sfârşitul perioadei (de regulã la sfârşitul lunii), acest cont nu trebuie sã prezinte sold. Eventualul sold debitor sau creditor, înregistrat cu totul excepţional, se regularizeazã în cel mai scurt timp posibil.
    102. Contabilitatea decontãrilor între organizaţiile cooperatiste din cadrul aceleiaşi reţele se referã la operaţiunile efectuate între organizaţiile cooperatiste de credit, membre ale aceleiaşi reţele cooperatiste de credit. La sfârşitul perioadei (de regulã la sfârşitul lunii), acest cont nu trebuie sã prezinte sold. Eventualul sold debitor sau creditor, înregistrat cu totul excepţional, se regularizeazã în cel mai scurt timp posibil.
    103. Contabilitatea debitorilor şi creditorilor asigurã evidenţa creanţelor şi datoriilor instituţiei de credit în relaţiile acesteia cu: angajaţii, asigurãrile şi protecţia socialã, bugetul statului şi fondurile speciale, asociaţii sau acţionarii, precum şi cu diverşi debitori şi creditori.
    104. (1) Contabilitatea beneficiilor angajaţilor cuprinde:
    a) contabilitatea beneficiilor pe termen scurt;
    b) contabilitatea beneficiilor postangajare;
    c) contabilitatea altor beneficii pe termen lung ale angajaţilor;
    d) contabilitatea beneficiilor pentru terminarea contractului de muncã.
    (2) Contabilitatea beneficiilor pe termen scurt ale angajaţilor cuprinde indemnizaţii şi salarii, contribuţiile la asigurãrile sociale plãtite de cãtre angajator, concediul anual şi concediul medical plãtit, participarea la profit, prime de plãtit precum şi beneficiile nemonetare.
    (3) Concediile de odihnã neefectuate, respectiv costul absenţelor compensate acumulate, precum şi beneficiile pe termen scurt sub forma planurilor privind participarea la profit şi primelor sunt înregistrate în cursul exerciţiului financiar cu ajutorul contului 5521 "Provizioane pentru beneficii ale angajaţilor sub forma absenţelor compensate pe termen scurt", respectiv, 5522 "Provizioane pentru participarea angajaţilor la profit şi prime de plãtit". În momentul recunoaşterii acestora ca datorii faţã de angajaţi, valoarea provizioanelor va fi reluatã prin conturile de venituri corespunzãtoare.
    (4) Beneficiile postangajare, alte beneficii pe termen lung acordate angajaţilor, precum şi cele acordate la terminarea contractului de muncã se înregistreazã în contabilitate în conturi analitice de gradul II deschise în cadrul contului sintetic de gradul I 552 "Provizioane pentru beneficiile angajaţilor". În momentul recunoaşterii acestora ca datorii, valoarea provizioanelor va fi reluatã prin conturile de venituri corespunzãtoare.
    (5) Beneficiile angajaţilor neridicate în termenul legal se înregistreazã într-un cont distinct, 3516 "Beneficii ale angajaţilor neridicate", pe persoane.
    (6) Reţinerile din salarii pentru cumpãrãri cu plata în rate, chirii sau pentru alte obligaţii opozabile angajaţilor şi datorate terţilor (popriri, pensii alimentare şi altele), se efectueazã numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale.
    (7) Beneficiile datorate şi neachitate angajaţilor (concediile de odihnã şi alte drepturi ale angajaţilor), respectiv eventualele sume ce urmeazã a fi încasate de la aceştia, aferente exerciţiului în curs, se înregistreazã, ca alte datorii şi creanţe în legãturã cu angajaţii.
    (8) Debitele provenite din avansuri nedecontate, din distribuiri de uniforme şi echipament de lucru, precum şi debitele provenite din pagube materiale, amenzile şi penalitãţile pretinse, stabilite în baza unor hotãrâri ale instanţelor judecãtoreşti definitive, şi alte creanţe faţã de angajaţii instituţiei de credit se înregistreazã ca alte creanţe în legãturã cu angajaţii. Creanţele datorate de alte persoane fizice sau juridice se înregistreazã în conturile de debitori diverşi.
    105. Beneficiile sub forma acţiunilor proprii ale instituţiei de credit (sau alte instrumente de capitaluri proprii), acordate angajaţilor sunt înregistrate în contul 6115 "Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor sub forma plãţilor pe bazã de acţiuni" în contrapartida contului 525 "Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii".
    106. (1) Contabilitatea decontãrilor privind asigurãrile sociale cuprinde obligaţiile pentru contribuţia la asigurãri sociale, contribuţia de asigurãri sociale de sãnãtate şi contribuţia pentru şomaj.
    (2) Eventualele sume datorate sau care urmeazã a se încasa în perioadele urmãtoare, aferente exerciţiului în curs, se înregistreazã ca alte datorii şi creanţe sociale.
    107. (1) În cadrul decontãrilor cu bugetul statului şi fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adãugatã, impozitul pe venituri de natura salariilor, subvenţiile guvernamentale de primit şi alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate precum şi contribuţii la fondurile speciale.
    (2) Taxa pe valoarea adãugatã se determinã şi se înregistreazã în contabilitate potrivit legii.
    (3) Impozitul pe veniturile de natura salariilor cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.
    (4) La alte impozite, taxe şi vãrsãminte datorate bugetului statului sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe clãdiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat şi alte impozite şi taxe. Acestea se defalcã în contabilitatea analiticã pe feluri de impozite, taxe şi vãrsãminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.
    (5) Reflectarea în contabilitate a accizelor şi fondurilor speciale incluse în preţuri sau tarife se face pe seama conturilor corespunzãtoare de datorii, fãrã a tranzita prin conturile de venituri şi cheltuieli.
    108. (1) Subvenţiile guvernamentale se înregistreazã în contul 379 "Subvenţii guvernamentale şi alte conturi de regularizare" în funcţie de natura acestora drept subvenţii privind activele sau subvenţii privind veniturile. În conturile de subvenţii guvernamentale se înregistreazã şi împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii.
    (2) Subvenţiile guvernamentale de primit sunt evidenţiate cu ajutorul contului 3534 "Subvenţii guvernamentale de primit".
    (3) Subvenţiile primite pentru care nu existã nicio bazã pentru alocarea acesteia în alte perioade se înregistreazã în contul 7493 "Venituri din subvenţii privind veniturile".
    109. Sumele reprezentând dividende sunt evidenţiate în rezultatul reportat urmând ca, dupã aprobarea de cãtre adunarea generalã a acţionarilor sau asociaţilor a acestei destinaţii, sã fie reflectate în contul 354 "Dividende de platã".
    110. (1) Contabilitatea clienţilor (debitorilor) şi furnizorilor (creditorilor), a celorlalte creanţe şi datorii se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoanã fizicã sau juridicã.
    (2) În acest sens, în evidenţa analiticã, debitorii şi creditorii se grupeazã astfel: interni şi externi, iar în cadrul acestora pe termene de platã, respectiv de încasare.
    (3) În cadrul conturilor de debitori şi creditori se grupeazã distinct datoriile şi creanţele care decurg din tranzacţiile cu clauze de rezervã de proprietate. De asemenea, în evidenţa analiticã se grupeazã distinct debitorii şi creditorii la care instituţia de credit deţine titluri de participare.
    111. Debitele aferente depozitelor de garanţii vãrsate, avansurilor spre decontare, precum şi alte sume datorate instituţiei de credit de debitori diverşi se înregistreazã în contul 355 "Debitori diverşi".
    112. Sumele datorate terţilor de cãtre instituţia de credit pentru furnizãri de materiale, prestãri de servicii şi executãri de lucrãri, depozite de garanţii pentru leasing şi alte depozite de garanţii primite, precum şi alte sume datorate terţilor, se înregistreazã în contul 356 "Creditori diverşi".
    113. Evidenţa decontãrilor din operaţiuni în asocieri în participaţie, respectiv a decontãrii cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţiuni în asocieri în participaţie, precum şi a sumelor virate între coparticipanţi, se realizeazã cu ajutorul contului 357 "Decontãri din operaţiuni în asocieri în participaţie".
    114. Contabilitatea stocurilor şi a activelor asimilate asigurã evidenţa existenţei şi mişcãrii activelor deţinute în vederea vânzãrii, cum sunt valorile din aur, metale şi pietre preţioase, a materialelor şi a altor consumabile deţinute pentru necesitãţi interne, şi a activelor imobilizate clasificate drept deţinute în vederea vânzãrii.
    115. Bunurile de natura stocurilor şi a activelor asimilate, aflate în custodie, în prelucrare sau consignaţie la terţi vor fi înregistrate în conturi analitice distincte, deschise în cadrul conturilor de stocuri.
    116. (1) Bunurile mobile şi imobile, altele decât titlurile şi numerarul, care urmare a executãrii silite a creanţelor sau rezilierii contractelor de leasing financiar au intrat în posesia instituţiei de credit sunt evidenţiate în contul 3612 "Alte active deţinute în vederea vânzãrii", în contrapartidã cu contul 767 "Venituri din recuperãri de creanţe" (la nivelul sumelor cuvenite instituţiei de credit, analitice distincte pentru clasele de conturi în care au fost înregistrate creanţele aferente, trecute la pierdere) şi contul 3566 "Alţi creditori diverşi" (pentru eventuala diferenţã de restituit). În situaţiile financiare, câştigurile sau pierderile nete rezultate în urma derecunoaşterii creanţelor se determinã ca diferenţã între veniturile înregistrate în contul 767 "Venituri din recuperãri de creanţe" şi cheltuielile generate de trecerea la pierderi a valorii creanţelor aferente, neacoperite de ajustãri pentru depreciere (evidenţiate în contul 668 "Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustãri pentru depreciere").
    (2) Pentru bunurile destinate vânzãrii, preţul vânzãrii se înregistreazã în contul 7495 "Venituri privind bunurile mobile şi imobile din executarea creanţelor", iar respectivul activ este scos din evidenţã prin creditarea contului 3612 "Alte active deţinute în vederea vânzãrii" în contrapartidã cu contul 6497 "Alte cheltuieli diverse din exploatare".
    117. Bunurile destinate vânzãrii, deţinute de instituţia de credit în calitate de broker-trader sunt evidenţiate în contul 3613 "Bunuri la valoarea justã". Diferenţele din evaluarea acestora sunt înregistrate în contul 6312 "Pierderi din reevaluarea bunurilor evaluate la valoarea justã" sau 742 "Câştiguri din reevaluarea bunurilor evaluate la valoarea justã", dupã caz.
    118. Activele imobilizate şi toate grupurile destinate cedãrii clasificate ca deţinute în vederea vânzãrii se înregistreazã în contul 363 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzãrii".
    119. (1) Atunci când existã o modificare a utilizãrii unei imobilizãri corporale, în sensul cã aceasta este deţinutã în vederea vânzãrii, la momentul luãrii deciziei privind modificarea destinaţiei, în contabilitate se înregistreazã transferul activului din categoria imobilizãri corporale în cea de stocuri, respectiv în contul 363 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzãrii".
    (2) În cazul activelor care iniţial erau destinate vânzãrii (inclusiv cele care au intrat în posesia instituţiei de credit urmare a executãrii silite a creanţelor sau rezilierii contractelor de leasing financiar) şi care ulterior îşi schimbã destinaţia, încadrându-se în categoria imobilizãrilor, în contabilitate se înregistreazã un transfer de la stocuri în conturile de imobilizãri.
    120. (1) Instituţiile de credit ţin contabilitatea stocurilor cantitativ şi valoric, prin folosirea inventarului permanent.
    (2) Prin folosirea inventarului permanent, în contabilitate se înregistreazã toate operaţiunile de intrare şi ieşire, ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ cât şi valoric.
    (3) Reducerea valorii contabile a stocurilor faţã de nivelul costului, la valoarea realizabilã netã, presupune constituirea de ajustãri pentru depreciere care se înregistreazã cu ajutorul contului 393 "Ajustãri pentru deprecierea stocurilor şi activelor asimilate" în contrapartidã cu contul 6633 "Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea stocurilor şi a activelor asimilate". Orice reducere a diminuãrii valorii contabile a stocurilor ca urmare a creşterii valorii realizabile nete se va înregistra ca reluare a ajustãrii pentru depreciere constituite anterior prin contul 7633 "Venituri din ajustãri pentru deprecierea stocurilor şi a activelor asimilate".
    121. (1) Cheltuielile efectuate şi veniturile realizate în perioada curentã, dar care privesc perioadele sau exerciţiile urmãtoare, se înregistreazã distinct în contabilitate prin folosirea conturilor de regularizare 375 "Cheltuieli înregistrate în avans", respectiv 376 "Venituri înregistrate în avans". În aceste conturi se înregistreazã, în principal, urmãtoarele cheltuieli şi venituri înregistrate în avans: comisioane şi alte sume plãtite sau încasate aferente angajamentelor în afara bilanţului, abonamente, chirii, poliţe de asigurare şi alte cheltuieli sau venituri aferente perioadelor urmãtoare.
    (2) Datoriile constatate, de regulã, la fiecare închidere contabilã, reprezentând: datorii faţã de terţi privind telecomunicaţiile şi energia electricã; comisioane pentru angajamente în afara bilanţului, precum şi alte datorii similare, care nu se regãsesc în conturile de datorii ataşate sau sume de amortizat, se înregistreazã într-un cont distinct 377 "Cheltuieli de plãtit".
    (3) Creanţele constatate, de regulã, la fiecare închidere contabilã, reprezentând: comisioane pentru angajamente în afara bilanţului şi alte creanţe similare, care nu se regãsesc în conturile de creanţe ataşate sau sume de amortizat, se înregistreazã într-un cont distinct 378 "Venituri de primit".
    122. Dobânzile (de primit şi de plãtit) calculate potrivit înţelegerilor contractuale şi neajunse la scadenţã, precum şi celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii şi care trebuie amortizate prin metoda dobânzii efective (diferenţa dintre valoarea nominalã a respectivelor instrumente financiare şi costul amortizat al acestora, înainte de determinarea ajustãrilor pentru depreciere, dupã caz) sunt înregistrate în conturile corespunzãtoare din cadrul grupelor de conturi, potrivit prevederilor de la pct. 65.
    123. Creanţele din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse, inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistreazã restanţe dar nu sunt depreciate, se evidenţiazã în contul 381 "Creanţe restante nedepreciate", iar cele care sunt depreciate la nivel individual se evidenţiazã în contul 382 "Creanţe depreciate".
    124. (1) Ajustãrile pentru depreciere privind creanţele din operaţiunile cu titluri şi operaţiunile diverse se constituie/regularizeazã similar prevederilor pct. 67.
    (2) Constituirea, regularizarea şi reluarea pierderilor din depreciere aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzãrii, investiţiilor pãstrate pânã la scadenţã, instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost şi stocurilor se înregistreazã potrivit pct. 95 alin. (5), pct. 96 alin. (3), pct. 97 alin. (3) şi, respectiv, pct. 120 alin. (3).
    (3) În situaţia executãrii silite a creanţelor aferente operaţiunilor cu titluri şi operaţiunilor diverse se vor aplica în mod corespunzãtor dispoziţiile pct. 68 alin. (1) din prezentele reglementãri.
    (4) Pierderile din creanţele derecunoscute, neacoperite cu ajustãri pentru depreciere, aferente operaţiunilor cu titluri şi operaţiunilor diverse, sunt înregistrate în contul 668 "Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustãri pentru depreciere", analitic distinct.

    Secţiunea 4.
    Contabilitatea activelor imobilizate

    125. În înţelesul prezentelor reglementãri, în cadrul activelor imobilizate se cuprind: credite subordonate, titluri de participare deţinute în filiale, titluri de participare deţinute în entitãţi asociate, titluri de participare deţinute în entitãţi controlate în comun, dotãri pentru unitãţile proprii din strãinãtate, imobilizãri în curs, imobilizãri necorporale şi corporale, precum şi creanţe şi datorii aferente operaţiunilor de leasing financiar.
    126. (1) Creditele subordonate sunt creanţe, nereprezentate de un titlu, pentru care împrumutãtorul acceptã ca drepturile sale sã fie restituite numai dupã satisfacerea celorlalţi creanţieri.
    (2) Creditele subordonate sunt clasificate la termen şi pe duratã nedeterminatã şi se înregistreazã în conturi distincte din grupa 40 "Credite subordonate".
    (3) În categoria creditelor subordonate la termen se includ creanţe, nereprezentate de un titlu, care au fixatã, în momentul acordãrii, o datã de rambursare.
    (4) Creditele subordonate pe duratã nedeterminatã sunt creanţe de natura creditelor subordonate ale cãror termene de rambursare nu au fost fixate sau fac obiectul unor condiţii sau preavize menţionate în contracte.
    127. (1) Titlurile de participare deţinute în filiale, în entitãţi asociate şi în entitãţi controlate în comun se înregistreazã în conturile din grupa 41 "Titluri de participare deţinute în filiale, în entitãţi asociate şi în entitãţi controlate în comun" în funcţie de categoria în care sunt încadrate acestea în vederea contabilizãrii şi de tipul entitãţii în care sunt deţinute participaţiile.
    (2) Conturile de cheltuieli, venituri şi alte elemente ale rezultatului global, utilizate pentru contabilizarea diferenţelor din evaluare, a veniturilor din dividende şi asimilate, precum şi a câştigurilor şi pierderilor din cesiunea titlurilor de participare respective sunt cele specifice activelor financiare înregistrate în Clasa 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", în funcţie de categoria în care au fost clasificate titlurile de participare.
    (3) Constituirea, regularizarea şi anularea ajustãrilor pentru depreciere aferente titlurilor de participare se înregistreazã în contul 491 "Ajustãri pentru deprecierea titlurilor de participare deţinute în filiale, în entitãţi asociate şi în entitãţi controlate în comun", în contrapartidã cu conturile de cheltuieli sau venituri corespunzãtoare sau, în situaţia derecunoaşterii, în contrapartidã cu contul în care sunt evidenţiate activele respective.
    128. (1) Imobilizãrile necorporale cuprind: fondul comercial achiziţionat într-o combinare de întreprinderi şi alte imobilizãri necorporale.
    (2) Imobilizãrile necorporale care fac obiectul unui contract de leasing se evidenţiazã în contabilitate în funcţie de natura contractului de leasing, cu respectarea prevederilor pct. 132.(3), 133.(1) şi 133.(3) din prezentele reglementãri.
    (3) Valoarea amortizãrii aferentã imobilizãrilor necorporale corespunzãtoare fiecãrei perioade se înregistreazã pe cheltuieli cu ajutorul contului 651 "Cheltuieli cu amortizãrile imobilizãrilor necorporale", cu excepţia cazului în care ea este inclusã în valoarea contabilã a unui alt activ.
    (4) Ajustãrile pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale se înregistreazã pe cheltuieli cu ajutorul contului 66422 "Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale".
    (5) În cazul în care se efectueazã reevaluarea imobilizãrilor necorporale, surplusul din reevaluare se înregistreazã cu ajutorul contului 5161 "Rezerve din reevaluarea imobilizãrilor necorporale".
    (6) Surplusul din reevaluare transferat în rezultatul reportat se înregistreazã în contul 5816 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare".
    (7) În cazul derecunoaşterii unei imobilizãri necorporale sunt evidenţiate distinct veniturile generate de aceastã operaţiune cu ajutorul contului 7461 "Venituri din cedarea şi casarea imobilizãrilor necorporale", cheltuielile reprezentând valoarea contabilã a imobilizãrii necorporale şi alte cheltuieli legate de derecunoaşterea acesteia cu ajutorul contului 6461 "Cheltuieli din cedarea şi casarea imobilizãrilor necorporale". În aceastã situaţie, eventualele ajustãri pentru depreciere constituite anterior se reiau prin conturile de imobilizãri necorporale corespunzãtoare. În situaţiile financiare, câştigurile sau pierderile nete rezultate în urma derecunoaşterii imobilizãrilor necorporale se determinatã ca diferenţã între veniturile înregistrate în contul 7461 "Venituri din cedarea şi casarea imobilizãrilor necorporale" şi cheltuielile evidenţiate în contul 6461 "Cheltuieli din cedarea şi casarea imobilizãrilor necorporale".
    129. (1) Imobilizãrile corporale cuprind: terenuri şi amenajãri de terenuri; construcţii; instalaţii tehnice şi mijloace de transport; mobilier, aparaturã biroticã, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale. În cadrul conturilor de imobilizãri corporale sunt evidenţiate şi investiţiile imobiliare.
    (2) Contabilitatea terenurilor se ţine pe douã categorii: terenuri şi amenajãri de terenuri, iar în evidenţa analiticã, terenurile pot fi evidenţiate pe diferite categorii specifice (terenuri fãrã construcţii, terenuri cu construcţii şi altele).
    (3) Evidenţa analiticã a celorlalte imobilizãri corporale se ţine pe fiecare element individual din cadrul fiecãrei categorii de imobilizãri corporale sau, dupã caz, pe grupe de elemente nesemnificative.
    (4) Imobilizãrile corporale care fac obiectul unui contract de leasing se evidenţiazã în contabilitate în funcţie de natura contractului de leasing, cu respectarea prevederilor pct. 132.(3), 133.(1) şi 133.(3) din prezentele reglementãri.
    (5) Costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea imobilizãrii la scoaterea din funcţiune, precum şi cele cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionatã imobilizarea corporalã se înregistreazã în debitul contului de imobilizãri corporale în corespondenţã cu contul de provizioane 555 "Provizioane pentru dezafectarea imobilizãrilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea".
    (6) Valoarea amortizãrii aferentã imobilizãrilor corporale corespunzãtoare fiecãrei perioade se înregistreazã pe cheltuieli cu ajutorul contului 652 "Cheltuieli cu amortizãrile imobilizãrilor corporale", cu excepţia cazului în care ea este inclusã în valoarea contabilã a unui alt activ.
    (7) Ajustãrile pentru deprecierea imobilizãrilor corporale se înregistreazã pe cheltuieli cu ajutorul contului 66423 "Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale".
    (8) În cazul în care se efectueazã reevaluarea imobilizãrilor corporale, surplusul din reevaluare se înregistreazã cu ajutorul contului 5162 "Rezerve din reevaluarea imobilizãrilor corporale".
    (9) Surplusul de reevaluare transferat în rezultatul reportat se înregistreazã potrivit prevederilor pct. 128.(6) din prezentele reglementãri.
    (10) În cazul derecunoaşterii unei imobilizãri corporale sunt evidenţiate distinct veniturile generate de aceastã operaţiune cu ajutorul contului 7462 "Venituri din cedarea şi casarea imobilizãrilor corporale", iar cheltuielile reprezentând valoarea contabilã a imobilizãrii şi alte cheltuieli legate de derecunoaşterea acesteia cu ajutorul contului 6462 "Cheltuieli din cedarea şi casarea imobilizãrilor corporale". În aceastã situaţie, eventualele ajustãri pentru depreciere constituite anterior se reiau prin conturile de imobilizãri corporale corespunzãtoare. În situaţiile financiare, câştigurile sau pierderile nete rezultate în urma derecunoaşterii imobilizãrilor corporale se determinatã ca diferenţã între veniturile înregistrate în contul 7462 "Venituri din cedarea şi casarea imobilizãrilor corporale" şi cheltuielile evidenţiate în contul 6462 "Cheltuieli din cedarea şi casarea imobilizãrilor corporale".
    130. (1) Contabilitatea imobilizãrilor în curs se ţine distinct pentru: imobilizãri necorporale şi imobilizãri corporale.
    (2) Imobilizãrile necorporale în curs reprezintã imobilizãrile necorporale neterminate pânã la sfârşitul perioadei.
    (3) Imobilizãrile corporale în curs reprezintã investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antreprizã.
    (4) Imobilizãrile corporale în curs se trec în categoria imobilizãrilor finalizate dupã recepţia, darea în folosinţã sau punerea în funcţiune a acestora, dupã caz.
    131. (1) Investiţiile imobiliare sunt înregistrate cu ajutorul contului 4425 "Investiţii imobiliare", cont distinct din cadrul grupei 44 "Imobilizãri necorporale şi corporale".
    (2) Veniturile, respectiv cheltuielile generate de o modificare a valorii juste a investiţiilor imobiliare înregistrate potrivit modelului bazat pe valoarea justã sunt înregistrate cu ajutorul contului 744 "Venituri din investiţii imobiliare", respectiv 644 "Cheltuieli din investiţii imobiliare".
    (3) Înregistrarea derecunoaşterii unei investiţii imobiliare se efectueazã prin aplicarea, în mod corespunzãtor, a prevederilor pct. 129 alin. (10) din prezentele reglementãri.
    132. (1) Contabilizarea operaţiunilor de leasing financiar se efectueazã în funcţie de calitatea instituţiei de credit (locator sau locatar), precum şi de natura bunurilor care fac obiectul contractului de leasing financiar, respectiv imobilizãri necorporale, corporale sau alte active.
    (2) În calitate de locator, instituţia de credit va reflecta în contabilitate creanţele din leasing financiar cu ajutorul conturilor deschise în cadrul contului 471 "Creanţe din operaţiuni de leasing financiar".
    (3) În calitate de locatar, instituţia de credit înregistreazã bunurile preluate în regim de leasing financiar, cu ajutorul conturilor de imobilizãri necorporale, corporale sau alte active, analitice distincte, în contrapartidã cu conturile de datorii deschise în cadrul contului 472 "Datorii din operaţiuni de leasing financiar".
    133. (1) La contabilizarea operaţiunilor de leasing operaţional, locatorii vor menţine bunurile date în regim de leasing operaţional în conturile de imobilizãri necorporale, corporale sau alte active.
    (2) Sumele primite sau de primit reprezentând chirii sunt înregistrate cu ajutorul contului 7042 "Venituri din chirii".
    (3) În contabilitatea locatarului, bunurile luate în leasing operaţional sunt evidenţiate în alte conturi în afara bilanţului, iar sumele plãtite sau de plãtit, reprezentând chirii sunt înregistrate cu ajutorul contului 6042 "Cheltuieli cu chiriile".
    134. În cadrul unei tranzacţii de vânzare şi de leaseback atunci când tranzacţia are ca rezultat un leasing financiar, surplusul reprezentând diferenţa dintre valoarea de vânzare şi valoarea contabilã, care trebuie amortizatã pe parcursul duratei contractului de leasing, se înregistreazã în contul 376 "Venituri înregistrate în avans".
    135. În cadrul unei tranzacţii de vânzare şi de leaseback, atunci când tranzacţia are ca rezultat un leasing operaţional, se vor avea în vedere urmãtoarele:
    a) în situaţia în care valoarea justã a activului este mai micã decât valoarea sa contabilã, diminuarea valorii contabile pânã la nivelul valorii juste se înregistreazã sub forma ajustãrilor pentru depreciere;
    b) dacã preţul de vânzare este mai mic decât valoarea justã, eventualele pierderi compensate prin plãţi viitoare de leasing la o valoare sub preţul pieţei, amânate şi amortizate ulterior, sunt înregistrate în contul 375 "Cheltuieli înregistrate în avans";
    c) dacã preţul de vânzare este mai mare decât valoarea justã, surplusul rezultat, care trebuie amânat şi amortizat ulterior, este înregistrat în contul 376 "Venituri înregistrate în avans";
    d) înregistrarea derecunoaşterii activului se realizeazã potrivit regulilor aplicabile categoriei din care face parte activul respectiv.
    136. Dobânzile (de primit şi de plãtit) calculate potrivit înţelegerilor contractuale şi neajunse la scadenţã, precum şi celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii şi care trebuie amortizate prin metoda dobânzii efective (diferenţa dintre valoarea nominalã a instrumentelor financiare şi costul amortizat al acestora, înainte de determinarea ajustãrilor pentru depreciere, dupã caz) sunt înregistrate în conturile corespunzãtoare din cadrul grupelor de conturi, potrivit prevederilor de la pct. 65 din prezentele reglementãri.
    137. Activele imobilizate de natura creanţelor, inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistreazã restanţe dar nu sunt depreciate, se evidenţiazã în contul 481 "Creanţe restante nedepreciate", iar cele care sunt depreciate la nivel individual se evidenţiazã în contul 482 "Creanţe depreciate".
    138. (1) Ajustãrile pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate se constituie/regularizeazã similar prevederilor pct. 67.
    (2) Constituirea, regularizarea şi anularea ajustãrilor pentru depreciere aferente titlurilor de participare se înregistreazã potrivit pct. 127 alin. (3).
    (3) În situaţia executãrii silite a creanţelor aferente activelor imobilizate se vor aplica în mod corespunzãtor dispoziţiile pct. 68 alin. (1) din prezentele reglementãri.
    (4) Pierderile din creanţele derecunoscute, neacoperite cu ajustãri pentru depreciere, aferente activelor imobilizate, sunt înregistrate în contul 668 "Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustãri pentru depreciere", analitic distinct.

    Secţiunea 5.
    Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane

    139. Conturile de capitaluri proprii, asimilate şi provizioane cuprind: conturile de capital, prime de capital şi rezerve, alte conturi de capitaluri proprii, datorii subordonate, conturile de rezultat reportat şi rezultatul exerciţiului financiar, precum şi provizioane.
    140. (1) Capitalul subscris şi vãrsat se înregistreazã distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a instituţiei de credit şi a documentelor justificative privind vãrsãmintele de capital cu ocazia constituirii şi majorãrii de capital social.
    (2) Evidenţa analiticã a capitalului social se ţine pe acţionari sau asociaţi, cuprinzând numãrul şi valoarea nominalã a acţiunilor sau pãrţilor sociale subscrise şi vãrsate.
    (3) Primele de capital cuprind primele de emisiune, fuziune, aport şi de conversie a obligaţiunilor în acţiuni, precum şi alte prime.
    (4) Prima de emisiune se determinã ca diferenţã între valoarea de emisiune a noilor acţiuni sau pãrţi sociale şi valoarea nominalã a acestora.
    (5) Prima de fuziune se determinã de instituţia de credit absorbantã, în cadrul unei combinãri de întreprinderi sub forma fuziunii prin absorbţie, ca diferenţã între valoarea justã (de la data achiziţiei entitãţii absorbite) şi valoarea nominalã a acţiunilor emise.
    (6) Prima de aport se calculeazã ca diferenţã între valoarea bunurilor aportate şi valoarea nominalã a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi.
    (7) Prima de conversie a obligaţiunilor în acţiuni se calculeazã ca diferenţã între valoarea contabilã a obligaţiunilor corespunzãtoare împrumuturilor obligatare şi valoarea nominalã a acţiunilor emise potrivit prevederilor contractuale, atunci când valoarea obligaţiunilor depãşeşte valoarea acţiunilor corespunzãtoare.
    141. (1) Activele achiziţionate în cadrul unei tranzacţii cu plata pe bazã de acţiuni cu decontare în acţiuni se înregistreazã în conturile de active corespunzãtoare în contrapartida contului 503 "Acţiuni proprii".
    (2) Diferenţa dintre valoarea justã a activelor achiziţionate în cazul unei tranzacţii cu plata pe baza de acţiuni cu decontare în acţiuni şi valoarea contabilã a acţiunilor proprii se înregistreazã în contul 529 "Alte conturi de capitaluri proprii".
    (3) Activele achiziţionate în cadrul unei tranzacţii cu plata pe bazã de acţiuni cu decontare în numerar se înregistreazã în conturile de active corespunzãtoare în contrapartida contului 30129 "Alte datorii financiare".
    142. Valoarea ajustãrilor aferente capitalului social/capitalui de dotare se înregistreazã distinct, în contul 504 "Ajustãri ale capitalului social/capitalului de dotare", şi se referã, în principal, la:
    a) diferenţe din ajustarea la inflaţie, aferente capitalului social/capitalului de dotare;
    b) ajustãri ale capitalului social cu sumele reprezentând diferenţe din reevaluãri, care au fost incluse în perioadele anterioare în capitalul social şi care trebuie sã fie înregistrate ca diferenţe din reevaluare.
    143. (1) Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale, rezerve pentru riscuri bancare, rezerve din reevaluarea imobilizãrilor, rezerva de întrajutorare, rezerva mutualã de garantare şi alte rezerve.
    (2) Rezervele legale se constituie anual din profitul instituţiei de credit, în cotele şi limitele stabilite şi din alte surse prevãzute de lege.
    (3) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevãzute de lege.
    (4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul determinat dupã deducerea impozitului pe profit (profitul net) al instituţiei de credit, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.
    (5) Rezervele pentru riscuri bancare includ rezerva generalã pentru riscul de credit şi rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale.
    (6) Rezervele din reevaluare se constituie din diferenţe rezultate din reevaluarea imobilizãrilor necorporale şi corporale. Evidenţierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuatã pe fiecare imobilizare în parte şi pe fiecare operaţiune de reevaluare care a avut loc.
    (7) Rezerva de întrajutorare se constituie anual de cãtre cooperativele de credit din profitul determinat dupã deducerea impozitului pe profit (profitul net), în cotele şi limitele prevãzute de lege.
    (8) Rezerva mutualã de garantare se constituie la nivelul casei centrale din sumele plãtite de cooperativele de credit afiliate reprezentând cotizaţii pentru constituirea acestor rezerve, precum şi din sumele repartizate din profitul contabil al casei centrale determinat înainte de deducerea impozitului pe profit (profitul brut), în cotele şi limitele prevãzute de lege.
    (9) Alte rezerve se constituite potrivit prevederilor legale sau hotãrârii adunãrii generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.
    144. În cadrul altor conturi de capitaluri proprii se includ:
    a) diferenţele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valutã, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzãrii;
    b) diferenţele din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzãrii;
    c) diferenţele din evaluarea instrumentelor de acoperire, în cadrul operaţiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientã);
    d) valoarea impozitului pe profit curent şi a impozitului pe profit amânat care trebuie recunoscutã în conturile de capitaluri proprii;
    e) valoarea beneficiilor acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii;
    f) valoarea diferenţelor aferente activelor imobilizate deţinute în vederea vânzãrii;
    g) valoarea componentei de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse;
    h) alte sume care trebuie înregistrate în conturile de capitaluri proprii.
    145. (1) Conturile privind datoriile subordonate asigurã evidenţa distinctã a datoriilor subordonate la termen, respectiv a celor pe duratã nedeterminatã.
    (2) În categoria datoriilor subordonate la termen se includ împrumuturile subordonate la termen, primite pe baza emisiunilor de titluri, precum şi împrumuturile subordonate la termen, nereprezentate printr-un titlu.
    (3) În categoria datoriilor subordonate pe duratã nedeterminatã se includ împrumuturile subordonate pe duratã nedeterminatã, primite pe baza emisiunilor de titluri, precum şi împrumuturile subordonate pe duratã nedeterminatã, nereprezentate printr-un titlu.
    146. (1) Provizioanele se înregistreazã în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 55 "Provizioane" şi se constituie periodic pe seama cheltuielilor, cu excepţia celor aferente dezafectãrii imobilizãrilor corporale şi altor acţiuni similare legate de acestea pentru care se vor avea în vedere dispoziţiile pct. 129 alin. (5) din prezentele reglementãri.
    (2) Provizioanele sunt grupate în contabilitate pe categorii şi se constituie pentru:
    a) angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date;
    b) beneficiile angajaţilor;
    c) litigii;
    d) restructurare;
    e) dezafectarea imobilizãrilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea;
    f) alte provizioane.
    (3) Periodic, provizioanele constituite anterior se analizeazã şi se regularizeazã astfel:
    a) prin debitul conturilor de cheltuieli cu provizioanele, analitice distincte, în cazul majorãrii provizioanelor în vederea reflectãrii celei mai bune estimãri curente;
    b) prin debitul contului 6657 "Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor", în cazul majorãrii provizioanelor datorate trecerii timpului sau costurilor cu dobânda aferente planurilor de beneficii determinate;
    c) prin creditul conturilor de venituri din provizioane, analitice distincte, în cazul diminuãrii provizioanelor în vederea reflectãrii celei mai bune estimãri curente;
    d) prin creditul conturilor de venituri din provizioane, analitice distincte, în situaţia utilizãrii provizioanelor; concomitent, pierderile aferente se înregistreazã în conturile corespunzãtoare, în raport de natura lor;
    e) prin conturile de cheltuieli cu provizioanele sau venituri din provizioane, analitice distincte, în situaţia modificãrii valorii provizioanelor datorate modificãrii ratei de actualizare.

    Secţiunea 6.
    Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor

    147. Cheltuielile se înregistreazã în contabilitate cu ajutorul conturilor din Clasa 6 "Cheltuieli".
    148. Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, dupã natura lor, care se grupeazã astfel:
    a) Cheltuieli de exploatare (cheltuieli cu operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare; cheltuieli cu operaţiunile cu clientela; cheltuieli pentru operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare; cheltuieli cu operaţiunile de leasing; cheltuieli privind datoriile subordonate; cheltuieli privind operaţiunile de schimb; cheltuieli privind operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente derivate; cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare; alte cheltuieli de exploatare);
    b) Cheltuieli cu angajaţii (cheltuieli cu beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor; cheltuieli privind asigurãrile şi protecţia socialã şi alte cheltuieli privind angajaţii);
    c) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate (cheltuieli cu impozite - altele decât impozitul pe profit, taxe şi vãrsãminte asimilate);
    d) Cheltuieli cu stocurile, lucrãrile şi serviciile executate de terţi (cheltuieli cu activele deţinute în vederea vânzãrii; cheltuieli cu materialele şi alte consumabile; cheltuieli cu active imobilizate deţinute în vederea vânzãrii, cheltuieli cu lucrãrile şi serviciile executate de terţi; cheltuieli de protocol, reclamã şi publicitate);
    e) Cheltuieli diverse de exploatare (cota-parte din cheltuielile sediului social; cheltuieli din investiţii imobiliare; cheltuieli din cedarea şi casarea imobilizãrilor; cheltuieli din reevaluarea imobilizãrilor şi alte cheltuieli diverse din exploatare);
    f) Cheltuieli cu amortizãrile privind imobilizãrile necorporale şi corporale (amortizarea imobilizãrilor necorporale şi corporale);
    g) Cheltuieli cu ajustãri pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe (cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare; cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela; cheltuieli cu ajustãri pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse; cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea activelor imobilizate; cheltuieli cu provizioane; pierderi din creanţe neacoperite cu ajustãri pentru depreciere);
    h) Cheltuieli din ajustarea la inflaţie;
    i) Cheltuieli cu impozitul pe profit (cheltuieli cu impozitul pe profit curent, cheltuieli cu impozitul pe profit amânat).
    149. Veniturile se înregistreazã în contabilitate cu ajutorul conturilor din Clasa 7 "Venituri".
    150. Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, dupã natura lor, care se grupeazã astfel:
    a) Venituri din activitatea de exploatare (venituri din operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare; venituri din operaţiunile cu clientela; venituri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare; venituri din operaţiunile de leasing; venituri din credite subordonate; venituri din operaţiunile de schimb; venituri din operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente derivate; venituri din prestaţiile de servicii financiare; alte venituri din activitatea de exploatare);
    b) Venituri diverse din exploatare (cota-parte din cheltuielile sediului social; câştiguri din reevaluarea bunurilor evaluate la valoarea justã; venituri din investiţii imobiliare; venituri din cedarea şi casarea imobilizãrilor; venituri din reevaluarea imobilizãrilor; venituri accesorii; alte venituri diverse din exploatare);
    c) Venituri din ajustãri pentru depreciere, provizioane şi recuperãri de creanţe (venituri din ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare; venituri din ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela; venituri din ajustãri pentru depreciere privind operaţiunile cu titluri şi operaţiuni diverse; venituri din ajustãri pentru deprecierea activelor imobilizate; venituri din provizioane şi venituri din recuperãri de creanţe);
    d) Venituri din ajustarea la inflaţie;
    e) Venituri din impozitul pe profit amânat.
    151. (1) Cheltuielile şi veniturile determinate de operaţiunile asocierilor în participaţie se contabilizeazã distinct de cãtre unul din asociaţi, conform prevederilor contractului de asociere.
    (2) Ulterior, cheltuielile şi veniturile înregistrate, în funcţie de natura lor, se transmit pe baza de decont fiecãrui asociat în vederea înregistrãrii acestora în contabilitatea proprie.
    152. Profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar.
    153. (1) Rezultatul exerciţiului, respectiv profitul sau pierderea, se determinã ca diferenţã între veniturile şi cheltuielile exerciţiului.
    (2) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintã soldul final al contului de profit sau pierdere.
    (3) Repartizarea profitului se înregistreazã în contabilitate pe destinaţii, dupã aprobarea situaţiilor financiare anuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (4) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistreazã în conturile de rezerve corespunzãtoare în contrapartidã cu contul 592 "Repartizarea profitului". Profitul contabil rãmas dupã aceastã repartizare se preia la începutul exerciţiului financiar urmãtor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în contul 581 "Rezultatul reportat", de unde urmeazã a fi repartizat pe celelalte destinaţii hotãrâte de adunarea generalã a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale. Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectueazã dupã adunarea generalã a acţionarilor sau asociaţilor care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acţionarilor sau asociaţilor, rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii.
    (5) Pierderea contabilã reportatã se acoperã din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotãrârii adunãrii generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, stabilirea ordinii surselor din care se acoperã pierderea contabilã este de competenţa adunãrii generale a acţionarilor sau asociaţilor, respectiv a consiliului de administraţie.
    (6) Închiderea conturilor 591 "Profit sau pierdere" şi 592 "Repartizarea profitului" se efectueazã la începutul exerciţiului financiar urmãtor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale. Ca urmare, cele douã conturi apar cu soldurile corespunzãtoare în balanţa de verificare a conturilor sintetice, întocmitã pentru exerciţiul financiar la care se referã situaţiile financiare anuale.

    Secţiunea 7.
    Operaţiuni în afara bilanţului

    154. Operaţiunile în afara bilanţului cuprind angajamentele date şi primite reprezentând drepturi şi obligaţii ale cãror efecte asupra mãrimii şi structurii poziţiei financiare a instituţiei de credit sunt condiţionate de realizarea unor operaţiuni ulterioare, precum şi unele bunuri şi operaţiuni care nu îndeplinesc criteriile de recunoaştere ca active, datorii sau capitaluri proprii.
    155. Contabilizarea operaţiunilor în afara bilanţului se realizeazã cu ajutorul conturilor din Clasa 9 "Operaţiuni în afara bilanţului", grupate în funcţie de natura lor, astfel:
    a) angajamente de creditare;
    b) garanţii financiare;
    c) angajamente privind titlurile şi alte active financiare;
    d) operaţiuni de schimb la vedere;
    e) conturi de ajustare valutã în afara bilanţului;
    f) instrumente derivate;
    g) garanţii reale;
    h) alte angajamente;
    i) angajamente îndoielnice;
    j) alte conturi în afara bilanţului.
    156. Contabilitatea operaţiunilor în afara bilanţului se ţine, de asemenea, în partidã dublã, prin utilizarea conturilor corespondente prevãzute pentru operaţiunile în valutã la vedere sau, dupã caz, a contului 999 "Contrapartida" pentru celelalte operaţiuni în afara bilanţului.
    157. (1) Prin convenţie, conturile în afara bilanţului sunt conturi de activ sau de pasiv, în funcţie de modalitatea de înregistrare în conturile de bilanţ a operaţiunii, la scadenţã sau la data realizãrii acesteia.
    (2) Prin convenţie, conturile în afara bilanţului cu ajutorul cãrora sunt evidenţiate valorile noţionale ale instrumentelor derivate (altele decât operaţiunile ferme de schimb la termen şi swap-ul financiar de valute) sunt considerate conturi de activ.
    158. Angajamentele de creditare se înregistreazã în afara bilanţului, în funcţie de calitatea de instituţie de credit sau de client a beneficiarului, la nivelul prevãzut în contract şi se diminueazã pe mãsura punerii la dispoziţie a fondurilor. Utilizãrile sunt înregistrate în conturile respective din activ.
    159. (1) Garanţiile financiare sunt contabilizate în funcţie de calitatea de instituţie de credit sau de client a ordonatorului, respectiv a entitãţii ale cãrei obligaţii sunt garantate.
    (2) Astfel, în cazul în care pentru a rãspunde exigenţelor unor anumite categorii de beneficiari (autoritãţi sau întreprinderi strãine, administraţii fiscale sau vamale), o instituţie de credit recurge la un corespondent pentru a garanta executarea unei obligaţii asumate de unul dintre clienţii proprii, aceasta va înregistra angajamentul asumat în raport cu clientul sãu în contul 913 "Garanţii date pentru clientelã", iar instituţia de credit corespondentã va înregistra angajamentul asumat în raport cu instituţia de credit garantatã în contul 911 "Garanţii date instituţiilor de credit" (din ordinul instituţiilor de credit).
    (3) Când mai multe instituţii de credit se asociazã pentru a acorda o garanţie financiarã, fiecare dintre acestea (şef de filã, participant, sub-participant) înregistreazã cota-parte din riscul final pe care şi-l asumã în conturile corespunzãtoare din Clasa 9 "Operaţiuni în afara bilanţului".
    (4) O promisiune de finanţare a trezoreriei fãcutã sub formã consorţialã este înscrisã în egalã mãsurã în conturile din afara bilanţului la şeful de filã şi la ceilalţi participanţi, în funcţie de valoarea angajamentelor asumate de fiecare în parte.
    160. În conturile de angajamente de creditare şi garanţii financiare se înregistreazã şi angajamentele de furnizare de facilitãţi de garantare sau acceptare.
    161. Angajamentele privind titlurile şi alte active financiare cuprind operaţiunile efectuate de cãtre instituţia de credit aferente titlurilor şi altor active financiare de primit sau de livrat, în situaţia în care instituţia de credit utilizeazã metoda contabilizãrii în funcţie de data decontãrii.
    162. Conturile în afara bilanţului privind operaţiunile de schimb la vedere evidenţiazã angajamentele aferente sumelor de primit şi, respectiv, de livrat, în situaţia în care instituţia de credit utilizeazã metoda contabilizãrii în funcţie de data decontãrii.
    163. În conturile de garanţii reale sunt evidenţiate valorile bunurilor date sau primite în garanţie.
    164. (1) Angajamentele îndoielnice cuprind angajamentele de creditare date, garanţiile financiare date şi alte angajamente date în cazul cãrora potenţialul debitor se aflã în stare de "nerambursare" urmare producerii unor evenimente dintre cele prevãzute la art. 160 din Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006*2).
---------
    *2) Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordãrii bazate pe modele interne de rating, aprobat prin Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/109/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare

    (2) Provizioanele aferente angajamentelor şi garanţiilor financiare date se înregistreazã în contul 551 "Provizioane pentru angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date".
    165. (1) Alte conturi în afara bilanţului asigurã înregistrarea în contabilitate a altor elemente cum ar fi: bunurile luate cu chirie, valorile primite în pãstrare sau custodie, alte active şi datorii contingente, precum şi alte elemente.
    (2) În aceastã categorie de conturi se include şi contul 999 "Contrapartida" care se utilizeazã pentru debitarea sau creditarea unor conturi în afara bilanţului.

    Secţiunea 8.
    Operaţiuni în valutã

    166. Contabilitatea operaţiunilor în valutã asigurã evidenţa:
    a) operaţiunilor de schimb la vedere;
    b) operaţiunilor cu titluri în valutã;
    c) operaţiunilor privind conturile curente, conturile de corespondent, depozitele, creditele şi împrumuturile în valutã;
    d) alte operaţiuni în valutã.
    167. Contabilizarea operaţiunilor de schimb la vedere, precum şi a celorlalte operaţiuni în valutã se face pe feluri de valute, cu ajutorul conturilor prevãzute în planul de conturi.
    168. Operaţiunile de schimb la vedere sunt operaţiunile de cumpãrare şi de vânzare a valutelor cu decontarea în termenul stabilit în general prin reglementãri sau convenţii ale pieţei respective, de regulã maxim douã zile lucrãtoare de la data încheierii tranzacţiei, la cursul de schimb stabilit între pãrţi (curs SPOT).
    169. Operaţiunile în valutã se clasificã în:
    a) operaţiuni care nu genereazã risc de schimb, respectiv operaţiuni care nu modificã nivelul poziţiei de schimb;
    b) operaţiuni care genereazã risc de schimb, respectiv operaţiuni care modificã nivelul poziţiei de schimb.
    170. Contabilizarea operaţiunilor care genereazã risc de schimb impune utilizarea conturilor "Poziţie de schimb" şi "Contravaloarea poziţiei de schimb", deschise în cadrul bilanţului şi în afara bilanţului, pe feluri de valute.
    171. Imobilizãrile corporale şi necorporale, precum şi stocurile achiziţionate în valutã, capitalul social subscris în valutã, capitalul de dotare vãrsat în valutã, precum şi cheltuielile şi veniturile aferente operaţiunilor în valutã se contabilizeazã în moneda naţionalã prin intermediul contului "Contravaloarea poziţiei de schimb".
    172. (1) Contul "Poziţie de schimb" din bilanţ reprezintã soldul activului net într-o anumitã valutã, iar acesta este expresia riscului de schimb aferent elementelor în valutã din bilanţ.
    (2) Contul "Poziţie de schimb" din afara bilanţului este expresia riscului de schimb aferent operaţiunilor de schimb la vedere, nedecontate încã, pentru care se aplicã înregistrarea la data decontãrii.
    (3) Poziţiile de schimb, lungi sau scurte, sunt determinate de urmãtoarele elemente:
    a) elementele de activ şi de datorii exprimate în valutã, inclusiv dobânzile calculate, de primit sau de plãtit, scadente sau nescadente; şi
    b) operaţiunile de schimb la vedere.
    173. Conturile "Poziţie de schimb" şi "Contravaloarea poziţiei de schimb" sunt conturi de legãturã între contabilitatea în valutã şi contabilitatea în moneda naţionalã, utilizate pentru restabilirea echilibrului dintre active, datorii şi capitaluri proprii, prin înregistrarea în contul de rezultate sau în conturile de capitaluri proprii a câştigurilor şi/sau pierderilor aferente evaluãrii operaţiunilor în valutã.
    174. (1) Pentru tranzacţiile în cazul cãrora nu se specificã utilizarea unui anumit curs de schimb, se utilizeazã cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţionalã a României, din ultima zi bancarã anterioarã tranzacţiei.
    (2) Înregistrarea capitalului social subscris în valutã se face la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţionalã a României, din data subscrierii.
    175. (1) Periodic (obligatoriu lunar), elementele exprimate în valutã, din bilanţ şi în afara bilanţului, se evalueazã în funcţie de natura acestora. Pentru evaluarea periodicã, în cursul lunii, a elementelor din bilanţ exprimate în valutã, se utilizeazã cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţionalã a României, din ultima zi bancarã anterioarã datei de evaluare. Pentru evaluarea la finele fiecãrei luni a elementelor exprimate în valutã, se utilizeazã cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţionalã a României, din ultima zi bancarã a lunii în cauzã.
    (2) Diferenţele dintre sumele rezultate din evaluarea periodicã a conturilor 3721 "Poziţie de schimb" şi sumele înscrise în conturile corespunzãtoare 3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb" se înregistreazã astfel:
    a) diferenţele aferente elementelor nemonetare, exprimate în valutã, evidenţiate la cost (investiţiile în instrumente de capitaluri proprii a cãror valoare justã nu poate fi determinatã în mod credibil, evaluate la cost, precum şi titlurile de participare deţinute în filiale, în entitãţi asociate şi în entitãţi controlate în comun, evaluate la cost) sunt înregistrate în conturi analitice distincte, deschise în cadrul conturilor în care sunt evidenţiate respectivele elemente în valutã;
    b) diferenţele aferente elementelor nemonetare, exprimate în valutã, înregistrate la valoarea justã şi pentru care diferenţele de valoare justã sunt înregistrate în conturile de capitaluri proprii (investiţiile în instrumente de capitaluri proprii înregistrate la valoarea justã şi evidenţiate în contul de active financiare disponibile în vederea vânzãrii) sunt înregistrate în contul 521 "Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare disponibile în vederea vânzãrii";
    c) diferenţele aferente instrumentelor financiare evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere sunt înregistrate în conturile de câştiguri sau pierderi din evaluarea respectivelor instrumente;
    d) celelalte diferenţe, inclusiv diferenţele aferente componentei valutare a instrumentelor de acoperire (în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste) care nu sunt instrumente derivate, se înregistreazã în contul 6061 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valutã" sau 7061 "Venituri din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valutã", dupã caz.
    (3) Evaluarea operaţiunilor în valutã înregistrate în conturile în afara bilanţului, corespunzãtor evaluãrii contului 941 "Poziţie de schimb", se face prin utilizarea contului 943 "Conturi de ajustare valutã" în contrapartida contului 942 "Contravaloarea poziţiei de schimb".
    (4) La întocmirea raportãrilor contabile, conturile 3721 "Poziţie de schimb" (dupã evaluare) şi 3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb" nu se iau în considerare deoarece nu reprezintã un activ sau o datorie.

    Operaţiuni de schimb la vedere

    176. (1) În situaţia adoptãrii metodei înregistrãrii în funcţie de data decontãrii, operaţiunile de schimb la vedere se înregistreazã în conturi în afara bilanţului, la cursul de la data încheierii contractului, respectiv angajamentului, cu ajutorul conturilor 931 "Operaţiuni de schimb la vedere", prin intermediul conturilor 941 "Poziţie de schimb" şi 942 "Contravaloarea poziţiei de schimb" deschise în afara bilanţului.
    (2) Periodic, obligatoriu lunar, evaluarea angajamentului se înregistreazã în afara bilanţului prin utilizarea contului 943 "Conturi de ajustare valutã" în contrapartida contului 942 "Contravaloarea poziţiei de schimb". Concomitent, aceeaşi diferenţã de curs, se înregistreazã în contul 6061 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valutã" sau 7061 "Venituri din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valutã", dupã caz, cu ajutorul conturilor 3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb" şi 3723 "Conturi de ajustare valutã".

    Operaţiuni în valutã cu clientela

    177. Principalele operaţiuni în valutã cu clientela, sunt: schimbul manual; operaţiunile cu cecuri de cãlãtorie; schimbul la vedere; operaţiunile prin conturile în valutã; transferurile de valutã; angajamentele de creditare şi garanţiile financiare.
    178. (1) Schimbul manual este operaţiunea prin care o cantitate de monedã este schimbatã fizic contra unei alte monede.
    (2) Contabilizarea operaţiunilor de schimb manual urmeazã principiile de contabilizare a operaţiunilor în valutã şi presupune utilizarea conturilor 3721 "Poziţie de schimb" şi 3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb".
    179. (1) Contabilizarea cecurilor de cãlãtorie în valutã se efectueazã cu ajutorul conturilor 109 "Alte valori" (la cumpãrare) şi 162 "Alte sume datorate" (la vânzare).
    (2) La plata în altã valutã, se vor utiliza şi conturile 3721 "Poziţie de schimb" şi 3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb" aferente valutelor respective.
    180. Operaţiunile de schimb la vedere efectuate în contul clienţilor sunt definite şi se contabilizeazã potrivit pct. 168 şi pct. 176 din prezentul capitol.
    181. Operaţiunile prin conturile în valutã ale clienţilor se înregistreazã în mod similar cu operaţiunile prin conturile în lei ale acestora.
    182. Transferurile în valutã sunt operaţiunile prin care, la cererea clientului ordonator, o sumã în valutã este pusã la dispoziţia unui beneficiar, în general, rezident în strãinãtate. Punerea la dispoziţie a fondurilor se efectueazã, de regulã, prin intermediul conturilor de corespondent cu bãncile strãine.

    Operaţiuni cu titluri în valutã

    183. Contabilizarea titlurilor în valutã respectã regulile de contabilizare şi de evaluare stabilite pentru titlurile exprimate în lei.

    Secţiunea 9.
    Instrumente derivate şi contabilitatea de acoperire

    184. (1) Înregistrarea în contabilitate a instrumentelor derivate se face în funcţie de urmãtoarele criterii:
    a) în funcţie de riscul care determinã modificarea valorii instrumentelor: instrumente pe rata dobânzii, pe instrumente de capitaluri proprii, pe cursul de schimb, pe riscul de credit, pe mãrfuri şi alte instrumente derivate;
    b) în funcţie de scopul utilizãrii: instrumente deţinute în vederea tranzacţionãrii, instrumente de acoperire a valorii juste şi instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie. În categoria instrumentelor derivate deţinute în vederea tranzacţionãrii se includ şi instrumentele derivate care sunt deţinute pentru scopuri de acoperire dar care nu îndeplinesc condiţiile pentru aplicarea regulilor specifice contabilitãţii de acoperire, precum şi instrumentele derivate legate de instrumente de capitaluri proprii necotate a cãror valoare justã nu poate fi evaluatã în mod credibil.
    (2) Instrumentele derivate încorporate în instrumente hibride, care trebuie contabilizate separat de contractele gazdã, se înregistreazã în conturile de instrumente derivate, în funcţie de natura lor.
    185. Instrumentele derivate sunt clasificate în funcţie de riscul care determinã modificarea valorii acestora, astfel:
    a) Instrumentele derivate pe rata dobânzii sunt contractele legate de un instrument financiar purtãtor de dobândã ale cãrui fluxuri de trezorerie sunt determinate prin referire la ratele dobânzilor sau la un alt contract de ratã a dobânzii (de exemplu, o opţiune existentã într-un contract futures de a cumpãra un bilet de trezorerie). Aceastã categorie este limitatã la acele contracte ale cãror pãrţi sunt expuse la rata dobânzii aferentã unei singure monede. Astfel, aceastã categorie exclude contractele care implicã schimbul uneia sau mai multor valute (de exemplu, contracte swap financiar de valute şi opţiuni valutare), precum şi alte contracte a cãror caracteristicã predominantã de risc este riscul de schimb valutar, care urmeazã sã fie înregistrate ca şi contracte pe curs de schimb. Contractele pe rata dobânzii includ acorduri forward pe rata dobânzii, contracte swap pe rata dobânzii într-o singurã monedã, futures pe rata dobânzii, opţiuni pe rata dobânzii (inclusiv caps, floors, collars, corridors), swaptions pe rata dobânzii şi warrante pe rata dobânzii.
    b) Instrumentele derivate pe instrumente de capitaluri proprii sunt contracte a cãror valoare se modificã (integral sau parţial) în funcţie de preţul unui anumit instrument de capitaluri proprii sau de un indice al preţurilor instrumentelor de capitaluri proprii.
    c) Instrumentele derivate pe cursul de schimb sunt cele care implicã schimbul de monede pe piaţa la termen sau o expunere pe cotaţia aurului. Acestea includ operaţiunile ferme de schimb la termen, contracte swap de trezorerie, contracte swap financiar de valute, futures pe curs de schimb, opţiuni pe curs de schimb, swaptions pe curs de schimb şi warrante pe curs de schimb. Instrumentele derivate pe cursul de schimb includ toate contractele care implicã expunerea la cel puţin o valutã, indiferent dacã este vorba de expunerea la ratele de dobândã aferente acestora sau de expunerea la evoluţia cursurilor de schimb. Contractele pe aur includ toate contractele care implicã expunerea pe cotaţiile acestuia.
    d) Instrumentele derivate pe riscul de credit reprezintã contracte în care valoarea la scadenţã este legatã în primul rând de mãsura credibilitãţii aferente unui anumit credit de referinţã. Contractele prevãd un schimb de plãţi în care cel puţin una dintre acestea este determinatã de performanţa creditului de referinţã. Valoarea la scadenţã depinde de o serie de evenimente, cum ar fi neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, reducerea rating-ului sau o modificare stipulatã a marjei de credit aferente activului de referinţã.
    e) Instrumentele derivate pe mãrfuri sunt cele a cãror valoare se modificã (integral sau parţial) în funcţie de preţul unei mãrfi sau de valoarea indicelui aferent unei mãrfi cum ar fi un metal preţios (altul decât aurul), petrolul sau produsele agricole.
    f) Alte instrumente derivate sunt orice alte instrumente derivate care nu implicã o expunere pe cursul de schimb, pe rata dobânzii, pe instrumente de capitaluri proprii, pe mãrfuri sau pe riscul de credit (ex. instrumentele derivate pe vreme sau pe asigurãri).
    186. Atunci când un instrument derivat este influenţat de mai multe tipuri de risc, acesta trebuie alocat celui care influenţeazã cel mai mult valoarea instrumentului. În cazul în care clasificarea instrumentelor derivate cu expunere multiplã nu este evidentã, acestea sunt clasificate în urmãtoarea ordine:
    a) Instrumente derivate pe mãrfuri - toate instrumentele derivate care implicã o marfã sau expunerea la un indice de mãrfuri, indiferent dacã acestea implicã o expunere atât pe mãrfuri cât şi pe alt tip de risc (de exemplu, riscul de curs de schimb, de ratã a dobânzii), trebuie incluse în aceastã categorie.
    b) Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii - cu excepţia contractelor cu o expunere atât pe mãrfuri cât şi pe instrumente de capitaluri proprii, toate instrumentele derivate legate de performanţa instrumentelor de capitaluri proprii sau a indicilor pe instrumente de capitaluri proprii trebuie incluse în aceastã categorie. Prin urmare, instrumentele derivate pe instrumente de capitaluri proprii cu expunere şi pe riscul de curs de schimb sau de ratã a dobânzii trebuie incluse în aceastã categorie.
    c) Instrumente derivate pe cursul de schimb - aceastã categorie cuprinde toate instrumentele derivate, altele decât cele prevãzute la lit. a) şi b), care sunt expuse la cel puţin o valutã.
    187. Operaţiunile ferme de schimb la termen sunt operaţiunile de cumpãrare şi vânzare de valutã cu decontare dupã termenul stabilit în general prin reglementãri sau convenţii ale pieţei respective, de regulã mai mult de douã zile lucrãtoare de la data încheierii tranzacţiei, la cursul de schimb stabilit între pãrţi (curs FORWARD).
    188. (1) Operaţiunile de swap pe valute reprezintã combinaţia dintre un împrumut primit într-o monedã şi un credit acordat într-o altã monedã, cele douã operaţiuni fiind simultane şi încheiate cu aceeaşi contrapartidã. Acestea pot fi realizate sub urmãtoarele forme: swap de trezorerie sau swap cambist şi swap financiar sau swap lung de valute.
    (2) Swapul de trezorerie, denumit şi swap cambist, reprezintã douã operaţiuni de schimb a unor sume nominale în monede diferite pe baza a douã cursuri diferite (curs la vedere la iniţierea operaţiunii şi curs la termen la scadenţa operaţiunii). În fapt, reprezintã combinaţia dintre o operaţiune de schimb la termen şi o operaţiune de schimb la vedere. Pe perioada dintre cele douã operaţiuni nu se calculeazã şi nu se varsã dobânzi.
    (3) Swapul financiar de valute, denumit şi swap lung de valute, este operaţiunea prin care se efectueazã schimbul unei sume într-o monedã, contra unei sume în altã monedã, urmând ca la termen sã se procedeze la schimbul simetric. Pe toatã perioada contractului, pãrţile contractante calculeazã şi varsã dobânzi în funcţie de volumul schimbului.
    189. (1) Valoarea noţionalã a instrumentelor derivate se înregistreazã în conturile în afara bilanţului în momentul încheierii contractelor, cu respectarea urmãtoarelor prevederi:
    a) pentru instrumentele derivate cu valoarea noţionalului variabilã, variaţia ulterioarã a acesteia se evidenţiazã în conturile corespunzãtoare în afara bilanţului;
    b) pentru instrumentele derivate cu o componentã de multiplicare, valoarea noţionalului înregistratã în conturi în afara bilanţului este cea rezultatã în urma aplicãrii factorului de multiplicare;
    c) pentru contractele swap, cu excepţia contractelor swap de valute, valoarea noţionalã înregistratã în conturi în afara bilanţului este valoarea principalului pe care se bazeazã schimbul de dobânzi sau alte venituri sau cheltuieli;
    d) pentru instrumentele derivate pe mãrfuri sau pe instrumente de capitaluri proprii, valoarea noţionalã care trebuie înregistratã în conturi în afara bilanţului se obţine prin multiplicarea cantitãţii (de exemplu, numãrul de unitãţi) de mãrfuri sau de instrumente de capitaluri proprii contractate pentru cumpãrare sau vânzare, cu preţul contractual al unei unitãţi. Valoarea noţionalului înregistratã în conturile în afara bilanţului în cazul instrumentelor derivate pe mãrfuri ce prevãd schimburi multiple, este datã de valoarea contractualã, multiplicatã cu numãrul schimburilor de principal rãmase;
    e) pentru instrumentele derivate pe riscul de credit, valoarea noţionalului înregistratã în conturi în afara bilanţului este valoarea nominalã a creditului de referinţã.
    (2) Instituţiile de credit trebuie sã îşi organizeze evidenţa astfel încât sã fie capabile sã identifice aceste valori noţionale, cel puţin pe baza urmãtoarelor criterii: natura contractelor, tipul contrapartidei, scadenţa operaţiunii.
    (3) În cazul operaţiunilor ferme de schimb la termen, angajamentele aferente se înregistreazã în afara bilanţului cu ajutorul conturilor "Operaţiuni ferme de schimb la termen", în corespondenţã cu contul 999 "Contrapartida".
    (4) În cazul contractelor swap de trezorerie (cambist), atât sumele de primit cât şi cele de plãtit la scadenţa contractului se înregistreazã în afara bilanţului în conturile "Operaţiuni ferme de schimb la termen", în corespondenţã cu contul 999 "Contrapartida".
    (5) Pentru operaţiunile de swap financiar de valute, sumele ce urmeazã a fi schimbate la scadenţa contractului sunt evidenţiate în afara bilanţului în conturile corespunzãtoare din cadrul conturilor "Swap financiar de valute", în corespondenţã cu contul 999 "Contrapartida". Valoarea dobânzilor ce urmeazã sã fie plãtite şi încasate pânã la scadenţa operaţiunii nu se înregistreazã în conturile în afara bilanţului specifice instrumentelor derivate.
    (6) Angajamentele aferente operaţiunilor efectuate în contul clientelei nu se înregistreazã în conturi în afara bilanţului, dar pot fi urmãrite extracontabil.
    (7) Titlurile aflate în proprietatea instituţiei de credit şi care sunt destinate garantãrii operaţiunilor efectuate în contul propriu sunt înregistrate în afara bilanţului în conturile de garanţii reale date.
    (8) Valorile primite în garanţie de la terţi sunt evidenţiate în afara bilanţului în conturile de garanţii reale primite.
    190. Depozitele de garanţie constituite, aferente operaţiunilor cu instrumente derivate, sunt înregistrate în conturi distincte în funcţie de tipul pieţei aferente (depozite de garanţie constituite pentru operaţiunile pe pieţe organizate, depozite de garanţie constituite pentru alte operaţiuni cu instrumente derivate).
    191. (1) Operaţiunile cu instrumente derivate se evalueazã periodic, obligatoriu la sfârşitul fiecãrei luni.
    (2) Valoarea instrumentelor derivate se înregistreazã în conturile din grupa 31 "Instrumente derivate", corespunzãtor categoriei din care fac parte respectivele instrumente.
    (3) Câştigurile sau pierderile rezultate în urma reevaluãrii instrumentelor derivate deţinute în vederea tranzacţionãrii sunt înregistrate în conturile de venituri şi cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate, corespunzãtor tipului instrumentelor respective.
    192. (1) Pentru instrumentele derivate desemnate, din punct de vedere contabil, ca instrumente de acoperire a riscului de ratã a dobânzii, dobânzile de plãtit sau de primit se înregistreazã în contabilitate în funcţie de situaţiile în care existã un singur flux financiar (diferenţa dintre dobânda de primit sau de plãtit) sau douã fluxuri financiare diferite, astfel:
    a) contabilizarea distinctã a sumelor reprezentând dobânzi încasate şi, respectiv, plãtite se aplicã în situaţia în care scadenţele celor douã fluxuri financiare de dobânzi sunt diferite;
    b) contabilizarea sumei nete ce corespunde diferenţei dintre dobânzile plãtite şi cele încasate se aplicã în situaţia în care fluxurile financiare de dobânzi sunt concomitente, iar transferul priveşte doar diferenţa netã (existã un singur flux financiar de dobânzi).
    (2) Dobânzile respective sunt înregistrate periodic, obligatoriu lunar, în conturile în care sunt evidenţiate instrumentele derivate respective în contrapartidã cu contul 7076 "Venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de ratã a dobânzii" sau 6076 "Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de ratã a dobânzii", dupã caz.
    193. (1) Operaţiunile de acoperire a valorii juste sunt înregistrate în contabilitate astfel:
    a) modificãrile de valoare justã aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire sunt înregistrate în contul 60751 "Pierderi privind instrumentele de acoperire a valorii juste" sau 70751 "Câştiguri privind instrumentele de acoperire a valorii juste", dupã caz. Câştigurile sau pierderile aferente componentei valutare a instrumentelor de acoperire nederivate sunt înregistrate în contul 6061 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valutã" sau 7061 "Venituri din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valutã", dupã caz;
    b) modificãrile de valoare justã ale elementului acoperit, atribuite riscului acoperit, sunt recunoscute în contul 60753 "Pierderi privind instrumentele acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste" sau 70753 "Câştiguri privind instrumentele acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste", dupã caz.
    (2) În situaţia în care elementele acoperite ar fi fost evaluate la cost amortizat, prin utilizarea ratei efective a dobânzii (dacã nu ar fi fost desemnate ca elemente acoperite), ajustarea de valoare atribuibilã riscului acoperit se înregistreazã în conturile "Sume de amortizat" sau în conturile în care sunt înregistrate elementele acoperite, dupã caz.
    (3) Câştigurile sau pierderile aferente elementului acoperit, atribuibile altor riscuri decât riscul ce este acoperit, sunt înregistrate potrivit regulilor generale de contabilizare.
    194. Operaţiunile de acoperire a fluxurilor de trezorerie sunt contabilizate astfel:
    a) modificãrile de valoare justã ale instrumentului de acoperire, aferente pãrţii eficiente a operaţiunii de acoperire, sunt înregistrate în contul 523 "Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientã)", ca diferenţe din reevaluarea instrumentelor de acoperire a fluxurilor de trezorerie, iar diferenţele de valoare justã ale instrumentului de acoperire aferente pãrţii ineficiente a operaţiunii de acoperire sunt înregistrate în conturile 60747 "Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientã)" sau 70747 "Câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientã)", dupã caz;
    b) în momentul recunoaşterii în profit sau pierdere a câştigurilor sau pierderilor recunoscute în conturile de capitaluri proprii, acestea sunt transferate în contul 70752 "Câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie" sau 60752 "Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie", dupã caz.

    Secţiunea 10.
    Închiderea şi deschiderea conturilor şi corectarea erorilor

    195. (1) Potrivit prevederilor <>art. 27, alin. (1) şi (4) din Legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, exerciţiul financiar reprezintã perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi, de regulã, coincide cu anul calendaristic, cu excepţia primului an de activitate, când acesta începe la data înfiinţãrii, respectiv înmatriculãrii.
    (2) Închiderea şi deschiderea conturilor se poate efectua fie prin utilizarea unor conturi distincte "bilanţ de închidere" şi "bilanţ de deschidere", fie prin debitarea conturilor cu solduri creditoare şi creditarea conturilor cu solduri debitoare.
    (3) Corectarea erorilor aferente perioadelor anterioare, constatate în contabilitate, se efectueazã pe seama rezultatului reportat.
    (4) În cazul corectãrii de erori care genereazã pierdere contabilã reportatã, aceasta trebuie acoperitã înainte de efectuarea oricãrei repartizãri din profit.
    (5) Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente nu determinã modificarea situaţiilor financiare ale acelor exerciţii, acestea rãmânând aşa cum au fost publicate.
    (6) La efectuarea corecturilor în contabilitate, care privesc erori aferente exerciţiului financiar curent, înregistrãrile contabile efectuate greşit se corecteazã, înainte de aprobarea situaţiilor financiare, prin stornarea (înregistrarea în roşu/cu semnul minus sau prin metoda înregistrãrii inverse) operaţiunii contabilizate greşit şi, concomitent, înregistrarea corespunzãtoare a operaţiunii în cauzã.

    CAP. VI
    PLANUL DE CONTURI APLICABIL INSTITUŢIILOR DE CREDIT

    196. Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale conţine conturile necesare înregistrãrii în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare, precum şi conţinutul acestora. La elaborarea planului de conturi s-au avut în vedere, în principal, tratamentele contabile cuprinse în IFRS, prevederile IFRS privind informaţiile prezentate în situaţiile financiare anuale (individuale) şi cerinţele de raportare cãtre Banca Naţionalã a României.
    197. Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit nu constituie temei legal pentru efectuarea operaţiunilor economico-financiare, ci serveşte numai la înregistrarea corespunzãtoare în contabilitate a operaţiunilor efectuate. Operaţiunile economico-financiare supuse înregistrãrii în contabilitate trebuie efectuate în concordanţã strictã cu prevederile actelor normative care le reglementeazã.
    198. (1) Planul de conturi conţine opt clase de conturi simbolizate cu o cifrã, grupe de conturi simbolizate cu douã cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre, conturi sintetice de gradul III simbolizate cu cinci cifre. Conturile din cele opt clase (1-7 şi 9) se utilizeazã de cãtre toate instituţiile de credit la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare şi servesc la elaborarea de cãtre instituţiile de credit a situaţiilor financiare anuale şi a altor raportãri financiare.
    (2) Conturile pot avea funcţiune contabilã de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifuncţionale (B). În general, conturile cu funcţiune contabilã de activ corespund elementelor de natura activelor şi cheltuielilor, iar conturile cu funcţiune contabilã de pasiv corespund elementelor de natura datoriilor, capitalurilor proprii şi veniturilor sau sunt aferente ajustãrilor de valoare (ajustãri pentru depreciere şi amortizãri).
    199. În scopul efectuãrii de raportãri specifice, precum şi pentru necesitãţi proprii, instituţiile de credit au obligaţia de a dezvolta sisteme de evidenţã (conturi analitice sau alte sisteme de evidenţã), astfel încât sã poatã rãspunde necesitãţilor impuse de anumite reglementãri şi/sau raportãri.
    200. Conturile prevãzute în planul de conturi sunt ordonate în funcţie de lichiditatea activelor, exigibilitatea datoriilor şi natura capitalurilor proprii, în corelare cu regulile care stau la baza întocmirii situaţiilor financiare.
    201. La elaborarea şi adaptarea programelor informatice trebuie avutã în vedere şi asigurarea cuprinderii în procedurile de prelucrare a respectãrii prevederilor reglementãrilor în vigoare, precum şi posibilitatea actualizãrii acestora în funcţie de modificãrile intervenite în legislaţie, iar sistemele informatice de prelucrare automatã a datelor în domeniul financiar-contabil trebuie sã rãspundã la o serie de criterii considerate minimale, printre care se numãrã şi cea referitoare la asigurarea concordanţei stricte a rezultatului prelucrãrilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementeazã.
    202. Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit este urmãtorul:

             PLANUL DE CONTURI APLICABIL INSTITUŢIILOR DE CREDIT

    CLASA 1 - OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI INTERBANCARE

    Grupa 10 - CASA ŞI ALTE VALORI
    A 101 - Casa
    A 102 - Numerar în ATM-uri şi ASV-uri
    A 109 - Alte valori

    Grupa 11 - DECONTÃRI CU BANCA NAŢIONALÃ A ROMÂNIEI
    A 111 - Cont curent şi depozite la Banca Naţionalã a României
    A 1111 - Cont curent la Banca Naţionalã a României
    A 1112 - Depozite la vedere la Banca Naţionalã a României
    A 1113 - Depozite la termen la Banca Naţionalã a României
    A 1114 - Depozite colaterale la Banca Naţionalã a României
    A 1115 - Depozite la Banca Naţionalã a României rambursabile dupã notificare
    P 112 - Împrumuturi de refinanţare de la Banca Naţionalã a României
    P 1121 - Împrumuturi colateralizate cu active eligibile pentru garantare
    P 1122 - Împrumuturi lombard
    P 1123 - Alte împrumuturi
    B 117 - Creanţe ataşate, datorii ataşate şi sume de amortizat
    B 1171 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    A 11711 - Creanţe ataşate
    B 11712 - Sume de amortizat
    B 1172 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
    P 11721 - Datorii ataşate
    B 11722 - Sume de amortizat

    Grupa 12 - CONTURI DE CORESPONDENT
    A 121 - Conturi de corespondent la instituţii de credit (nostro)
    P 122 - Conturi de corespondent ale instituţiilor de credit (loro)
    B 127 - Creanţe şi datorii ataşate
    A 1271 - Creanţe ataşate
    P 1272 - Datorii ataşate

    Grupa 13 - DEPOZITE INTERBANCARE
    B 131 - Depozite la instituţii de credit
    A 1311 - Depozite la vedere la instituţii de credit
    A 1312 - Depozite la termen la instituţii de credit
    A 1313 - Depozite colaterale la instituţii de credit
    A 1314 - Depozite la instituţii de credit rambursabile dupã notificare
    B 1317 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    A 13171 - Creanţe ataşate
    B 13172 - Sume de amortizat
    B 132 - Depozite ale instituţiilor de credit
    P 1321 - Depozite la vedere ale instituţiilor de credit
    P 1322 - Depozite la termen ale instituţiilor de credit
    P 1323 - Depozite colaterale ale instituţiilor de credit
    P 1324 - Depozite ale instituţiilor de credit rambursabile dupã notificare
    B 1327 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
    P 13271 - Datorii ataşate
    B 13272 - Sume de amortizat

    Grupa 14 - CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI INTERBANCARE
    B 141 - Credite acordate instituţiilor de credit
    A 1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor de credit
    A 1412 - Credite la termen acordate instituţiilor de credit
    B 1417 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    A 14171 - Creanţe ataşate
    B 14172 - Sume de amortizat
    B 142 - Împrumuturi primite de la instituţii de credit
    P 1421 - Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituţii de credit
    P 1422 - Împrumuturi la termen primite de la instituţii de credit
    B 1427 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
    P 14271 - Datorii ataşate
    B 14272 - Sume de amortizat

    Grupa 15 - ACORDURI DE RÃSCUMPÃRARE ŞI TITLURI DATE SAU LUATE CU ÎMPRUMUT
    B 151 - Operaţiuni repo şi titluri date cu împrumut
    P 1511 - Operaţiuni repo de pe o zi pe alta
    P 1512 - Operaţiuni repo la termen
    P 1513 - Titluri date cu împrumut de pe o zi pe alta
    P 1514 - Titluri date cu împrumut la termen
    B 1517 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
    P 15171 - Datorii ataşate
    B 15172 - Sume de amortizat
    B 152 - Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut
    A 1521 - Operaţiuni reverse repo de pe o zi pe alta
    A 1522 - Operaţiuni reverse repo la termen
    A 1523 - Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta
    A 1524 - Titluri luate cu împrumut la termen
    B 1527 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    A 15271 - Creanţe ataşate
    B 15272 - Sume de amortizat

    Grupa 16 - VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE
    B 161 - Valori de recuperat
    A 1611 - Valori de recuperat
    B 1617 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    A 16171 - Creanţe ataşate
    B 16172 - Sume de amortizat
    B 162 - Alte sume datorate
    P 1621 - Alte sume datorate
    B 1627 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
    P 16271 - Datorii ataşate
    B 16272 - Sume de amortizat

    Grupa 17 - OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI*3)
--------
    *3) Conturile din grupa 17 "Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei" se utilizeazã numai de cãtre organizaţiile cooperatiste de credit.

    B 171 - Conturi curente
    A 1711 - Cont curent la casa centralã
    P 1712 - Conturi curente ale cooperativelor de credit afiliate
    B 1717 - Creanţe şi datorii ataşate
    A 17171 - Creanţe ataşate
    P 17172 - Datorii ataşate
    B 173 - Depozite între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
    B 1731 - Depozite la casa centralã
    A 17311 - Depozite la vedere la casa centralã
    A 17312 - Depozite la termen la casa centralã
    A 17313 - Depozite colaterale la casa centralã
    A 17314 - Depozite la casa centralã rambursabile dupã notificare
    B 17317 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    B 1732 - Depozite ale cooperativelor de credit afiliate
    P 17321 - Depozite la vedere ale cooperativelor de credit afiliate
    P 17322 - Depozite la termen ale cooperativelor de credit afiliate
    P 17323 - Depozite colaterale ale cooperativelor de credit afiliate
    P 17324 - Depozite ale cooperativelor de credit afiliate rambursabile dupã notificare
    B 17327 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
    B 174 - Credite şi împrumuturi între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
    B 1741 - Credite acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
    A 17411 - Credite de pe o zi pe alta acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
    A 17412 - Credite la termen acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
    B 17417 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    B 1742 - Împrumuturi primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
    P 17421 - Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
    P 17422 - Împrumuturi la termen primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
    B 17427 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
    B 176 - Valori de recuperat şi alte sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
    B 1761 - Valori de recuperat de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
    A 17611 - Valori de recuperat
    B 17617 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    B 1762 - Alte sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
    P 17621 - Alte sume datorate
    B 17627 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
    B 178 - Creanţe restante şi creanţe depreciate privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
    B 1781 - Creanţe restante nedepreciate
    A 17811 - Creanţe restante nedepreciate
    B 17817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    B 1782 - Creanţe depreciate
    A 17821 - Creanţe depreciate
    B 17827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat

    Grupa 18 - CREANŢE RESTANTE ŞI CREANŢE DEPRECIATE
    B 181 - Creanţe restante nedepreciate
    A 1811 - Creanţe restante nedepreciate
    B 1817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    A 18171 - Creanţe ataşate
    B 18172 - Sume de amortizat
    B 182 - Creanţe depreciate
    A 1821 - Creanţe depreciate
    B 1827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    A 18271 - Creanţe ataşate
    B 18272 - Sume de amortizat

    Grupa 19 - AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI INTERBANCARE
    P 191 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
    P 192 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
    P 193 - Ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate

    CLASA 2 - OPERAŢIUNI CU CLIENTELA

    Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
    B 201 - Creanţe comerciale
    A 2011 - Creanţe comerciale
    A 20111 - Scont
    A 20112 - Factoring cu recurs
    A 20113 - Forfetare
    A 20114 - Factoring fãrã recurs
    A 20119 - Alte creanţe comerciale
    B 2017 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    A 20171 - Creanţe ataşate
    B 20172 - Sume de amortizat
    B 202 - Credite de trezorerie
    A 2021 - Credite de trezorerie
    A 20211 - Utilizãri din deschideri de credite permanente
    A 20212 - Credit global de exploatare
    A 20213 - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor
    A 20219 - Alte credite de trezorerie
    B 2027 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    A 20271 - Creanţe ataşate
    B 20272 - Sume de amortizat
    B 203 - Credite de consum şi vânzãri în rate
    A 2031 - Credite de consum
    A 20311 - Credite de consum pentru nevoi personale
    A 20312 - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri
    A 2032 - Vânzãri în rate
    B 2037 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    A 20371 - Creanţe ataşate
    B 20372 - Sume de amortizat
    B 204 - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior
    A 2041 - Credite pentru import
    A 2042 - Credite pentru export
    B 2047 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    A 20471 - Creanţe ataşate
    B 20472 - Sume de amortizat
    B 205 - Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente
    A 2051 - Credite pentru finanţarea stocurilor
    A 2052 - Credite pentru echipamente
    B 2057 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    A 20571 - Creanţe ataşate
    B 20572 - Sume de amortizat
    B 206 - Credite pentru investiţii imobiliare
    A 2061 - Credite pentru investiţii imobiliare
    A 20611 - Credite ipotecare
    A 20619 - Alte credite pentru investiţii imobiliare
    B 2067 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    A 20671 - Creanţe ataşate
    B 20672 - Sume de amortizat
    B 209 - Alte credite acordate clientelei
    A 2091 - Alte credite acordate clientelei
    B 2097 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    A 20971 - Creanţe ataşate
    B 20972 - Sume de amortizat

    Grupa 23 - CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI PRIVIND INSTITUŢIILE FINANCIARE
    B 231 - Credite acordate instituţiilor financiare
    A 2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor financiare
    A 2312 - Credite la termen acordate instituţiilor financiare
    B 2317 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    A 23171 - Creanţe ataşate
    B 23172 - Sume de amortizat
    B 232 - Împrumuturi primite de la instituţiile financiare
    P 2321 - Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituţiile financiare
    P 2322 - Împrumuturi la termen de la instituţiile financiare
    B 2327 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
    P 23271 - Datorii ataşate
    B 23272 - Sume de amortizat

    Grupa 24 - ACORDURI DE RÃSCUMPÃRARE ŞI TITLURI DATE SAU LUATE CU ÎMPRUMUT
    B 241 - Operaţiuni repo şi titluri date cu împrumut
    P 2411 - Operaţiuni repo de pe o zi pe alta
    P 2412 - Operaţiuni repo la termen
    P 2413 - Titluri date cu împrumut de pe o zi pe alta
    P 2414 - Titluri date cu împrumut la termen
    B 2417 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
    P 24171 - Datorii ataşate
    B 24172 - Sume de amortizat
    B 243 - Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut
    A 2431 - Operaţiuni reverse repo de pe o zi pe alta
    A 2432 - Operaţiuni reverse repo la termen
    A 2433 - Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta
    A 2434 - Titluri luate cu împrumut la termen
    B 2437 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    A 24371 - Creanţe ataşate
    B 24372 - Sume de amortizat

    Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI
    B 251 - Conturi curente
    B 2511 - Conturi curente
    B 2517 - Creanţe ataşate, datorii ataşate şi sume de amortizat
    B 25171 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    B 25172 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
    B 253 - Conturi de depozite
    P 2531 - Depozite la vedere
    P 2532 - Depozite la termen
    P 2533 - Depozite colaterale
    P 25331 - Depozite pentru deschiderea de acreditive
    P 25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de garanţie
    P 25333 - Depozite pentru cecuri certificate
    P 25335 - Depozite pentru garanţii gestionari
    P 25336 - Alte depozite colaterale
    P 2534 - Depozite rambursabile dupã notificare
    B 2537 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
    P 25371 - Datorii ataşate
    B 25372 - Sume de amortizat
    B 254 - Certificate de depozit, carnete şi librete de economii
    P 2541 - Certificate de depozit
    P 2542 - Carnete şi librete de economii
    B 2547 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
    P 25471 - Datorii ataşate
    B 25472 - Sume de amortizat

    Grupa 26 - VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE
    B 261 - Valori de recuperat
    A 2611 - Valori de recuperat
    B 2617 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    A 26171 - Creanţe ataşate
    B 26172 - Sume de amortizat
    B 262 - Alte sume datorate
    P 2621 - Alte sume datorate
    B 2627 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
    P 26271 - Datorii ataşate
    B 26272 - Sume de amortizat

    Grupa 28 - CREANŢE RESTANTE ŞI CREANŢE DEPRECIATE
    B 281 - Creanţe restante nedepreciate
    A 2811 - Creanţe restante nedepreciate
    B 2817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    A 28171 - Creanţe ataşate
    B 28172 - Sume de amortizat
    B 282 - Creanţe depreciate
    A 2821 - Creanţe depreciate
    B 2827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    A 28271 - Creanţe ataşate
    B 28272 - Sume de amortizat

    Grupa 29 - AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELA
    P 291 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
    P 292 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
    P 293 - Ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate

    CLASA 3 - OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE

    Grupa 30 - OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
    B 301 - Active şi datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionãrii
    A 3011 - Active financiare deţinute în vederea tranzacţionãrii
    A 30111 - Instrumente de capitaluri proprii
    A 30112 - Instrumente de datorie
    A 30113 - Credite şi creanţe
    P 3012 - Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionãrii
    P 30121 - Poziţii scurte
    P 30122 - Depozite
    P 30123 - Datorii constituite prin titluri
    P 30129 - Alte datorii financiare
    B 302 - Active şi datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere
    A 3021 - Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere
    A 30211 - Instrumente de capitaluri proprii
    A 30212 - Instrumente de datorie
    A 30213 - Credite şi creanţe
    P 3022 - Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere
    P 30221 - Depozite
    P 30222 - Datorii constituite prin titluri
    P 30229 - Alte datorii financiare
    A 303 - Active financiare disponibile în vederea vânzãrii
    A 3031 - Instrumente de capitaluri proprii
    A 3032 - Instrumente de datorie
    A 3033 - Credite şi creanţe
    A 3037 - Creanţe ataşate
    A 304 - Investiţii pãstrate pânã la scadenţã
    A 3041 - Instrumente de datorie
    A 3042 - Credite şi creanţe
    A 3047 - Creanţe ataşate
    A 305 - Instrumente de capitaluri proprii evaluate la cost

    Grupa 31 - INSTRUMENTE DERIVATE
    B 311 - Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionãrii
    B 3111 - Instrumente derivate pe rata dobânzii
    B 31111 - Swap pe rata dobânzii
    B 31112 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
    B 31113 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
    B 31114 - Opţiuni pe pieţe organizate
    B 31115 - Alte instrumente pe pieţe organizate
    B 3112 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii
    B 31121 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
    B 31122 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
    B 31123 - Opţiuni pe pieţe organizate
    B 31124 - Alte instrumente pe pieţe organizate
    B 3113 - Instrumente derivate pe cursul de schimb
    B 31131 - Operaţiuni ferme de schimb la termen
    B 31132 - Swap financiar de valute
    B 31133 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
    B 31134 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
    B 31135 - Opţiuni pe pieţe organizate
    B 31136 - Alte instrumente pe pieţe organizate
    B 3114 - Instrumente derivate pe riscul de credit
    B 31141 - Credit default swap
    B 31142 - Credit spread option
    B 31143 - Total return swap
    B 31144 - Alte instrumente
    B 3115 - Instrumente derivate pe mãrfuri
    B 3116 - Alte instrumente derivate
    B 312 - Instrumente derivate de acoperire a valorii juste
    B 3121 - Instrumente derivate pe rata dobânzii
    B 31211 - Swap pe rata dobânzii
    B 31212 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
    B 31213 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
    B 31214 - Opţiuni pe pieţe organizate
    B 31215 - Alte instrumente pe pieţe organizate
    B 3122 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii
    B 31221 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
    B 31222 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
    B 31223 - Opţiuni pe pieţe organizate
    B 31224 - Alte instrumente pe pieţe organizate
    B 3123 - Instrumente derivate pe cursul de schimb
    B 31231 - Operaţiuni ferme de schimb la termen
    B 31232 - Swap financiar de valute
    B 31233 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
    B 31234 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
    B 31235 - Opţiuni pe pieţe organizate
    B 31236 - Alte instrumente pe pieţe organizate
    B 3124 - Instrumente derivate pe riscul de credit
    B 31241 - Credit default swap
    B 31242 - Credit spread option
    B 31243 - Total return swap
    B 31244 - Alte instrumente
    B 3125 - Instrumente derivate pe mãrfuri
    B 3126 - Alte instrumente derivate
    B 313 - Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie
    B 3131 - Instrumente derivate pe rata dobânzii
    B 31311 - Swap pe rata dobânzii
    B 31312 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
    B 31313 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
    B 31314 - Opţiuni pe pieţe organizate
    B 31315 - Alte instrumente pe pieţe organizate
    B 3132 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii
    B 31321 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
    B 31322 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
    B 31323 - Opţiuni pe pieţe organizate
    B 31324 - Alte instrumente pe pieţe organizate
    B 3133 - Instrumente derivate pe cursul de schimb
    B 31331 - Operaţiuni ferme de schimb la termen
    B 31332 - Swap financiar de valute
    B 31333 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
    B 31334 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
    B 31335 - Opţiuni pe pieţe organizate
    B 31336 - Alte instrumente pe pieţe organizate
    B 3134 - Instrumente derivate pe riscul de credit
    B 31341 - Credit default swap
    B 31342 - Credit spread option
    B 31343 - Total return swap
    B 31344 - Alte instrumente
    B 3135 - Instrumente derivate pe mãrfuri
    B 3136 - Alte instrumente derivate
    B 314 - Instrumente derivate de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de ratã a dobânzii
    B 315 - Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de ratã a dobânzii
    B 316 - Modificãri de valoare justã aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de ratã a dobânzii

    Grupa 32 - DATORII CONSTITUITE PRIN TITLURI
    B 321 - Certificate de depozit
    P 3211 - Certificate de depozit
    B 3217 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
    P 32171 - Datorii ataşate
    B 32172 - Sume de amortizat
    B 322 - Carnete şi librete de economii
    P 3221 - Carnete şi librete de economii
    B 3227 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
    P 32271 - Datorii ataşate
    B 32272 - Sume de amortizat
    B 325 - Obligaţiuni
    P 3251 - Obligaţiuni
    B 3257 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
    P 32571 - Datorii ataşate
    B 32572 - Sume de amortizat
    B 326 - Alte datorii constituite prin titluri
    P 3261 - Alte datorii constituite prin titluri
    B 3267 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
    P 32671 - Datorii ataşate
    B 32672 - Sume de amortizat

    Grupa 33 - CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERAŢIUNILE CU TITLURI
    P 331 - Conturile instituţiilor de credit
    P 332 - Conturile organismelor de plasament colectiv de valori mobiliare (OPCVM)
    B 333 - Conturile societãţilor de bursã
    P 334 - Conturile altor instituţii financiare
    P 335 - Conturile clientelei
    B 336 - Alte conturi de decontare privind operaţiunile cu titluri
    P 3361 - Alte sume de plãtit privind operaţiunile cu titluri
    A 3362 - Alte sume de încasat privind operaţiunile cu titluri
    B 337 - Creanţe şi datorii ataşate
    A 3371 - Creanţe ataşate
    P 3372 - Datorii ataşate

    Grupa 34 - DECONTÃRI INTRABANCARE ŞI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI
    B 341 - Decontãri intrabancare
    B 342 - Decontãri între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei

    Grupa 35 - DEBITORI ŞI CREDITORI
    B 351 - Beneficii ale angajaţilor
    P 3511 - Indemnizaţii şi salarii datorate
    P 3512 - Absenţe pe termen scurt compensate
    P 3513 - Participarea angajaţilor la profit şi prime de plãtit
    P 3514 - Beneficii nemonetare
    P 35141 - Angajaţi ajutoare materiale datorate
    P 35149 - Alte beneficii nemonetare
    A 3515 - Avansuri acordate angajaţilor
    P 3516 - Beneficii ale angajaţilor neridicate
    P 3517 - Reţineri din salarii datorate terţilor
    P 3518 - Alte beneficii ale angajaţilor
    P 35181 - Beneficii postangajare
    P 35182 - Alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor
    P 35183 - Beneficii pentru terminarea contractului de muncã
    B 3519 - Alte datorii şi creanţe în legaturã cu angajaţii
    P 35191 - Alte datorii în legaturã cu angajaţii
    A 35192 - Alte creanţe în legaturã cu angajaţii
    B 352 - Asigurãri sociale, protecţia socialã şi conturi asimilate
    B 3521 - Asigurãri sociale
    B 35211 - Contribuţia unitãţii la asigurãrile sociale
    B 35212 - Contribuţia angajaţilor la asigurãrile sociale
    B 35213 - Contribuţia angajaţilor pentru asigurãrile sociale de sãnãtate
    B 35214 - Contribuţia angajatorului pentru asigurãrile sociale de sãnãtate
    B 3522 - Ajutor de şomaj
    B 35221 - Contribuţia unitãţii la fondul de şomaj
    B 35222 - Contribuţia angajaţilor la fondul de şomaj
    B 3526 - Alte datorii şi creanţe sociale
    P 35261 - Alte datorii sociale
    A 35262 - Alte creanţe sociale
    B 353 - Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate
    B 3531 - Impozitul pe profit
    B 35311 - Impozitul pe profit curent
    B 35312 - Impozitul pe profit amânat
    B 3532 - Taxa pe valoarea adãugatã
    P 35323 - TVA de platã
    A 35324 - TVA de recuperat
    A 35326 - TVA deductibilã
    P 35327 - TVA colectatã
    B 35328 - TVA neexigibilã
    B 3533 - Impozitul pe venituri de natura salariilor
    A 3534 - Subvenţii guvernamentale de primit
    B 3536 - Alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate
    B 3538 - Fonduri speciale - taxe şi vãrsãminte asimilate
    B 3539 - Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului
    P 35391 - Alte datorii faţã de bugetul statului
    A 35392 - Alte creanţe privind bugetul statului
    P 354 - Dividende de platã
    B 355 - Debitori diverşi
    A 3551 - Depozite de garanţii vãrsate
    A 35511 - Depozite aferente operaţiunilor pe pieţele organizate de instrumente derivate
    A 35512 - Depozite aferente altor operaţiuni cu instrumente derivate
    A 35516 - Alte depozite
    A 3552 - Debitori din avansuri spre decontare
    A 3556 - Alţi debitori diverşi
    B 3557 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    A 35571 - Creanţe ataşate
    B 35572 - Sume de amortizat
    B 356 - Creditori diverşi
    P 3561 - Depozite de garanţii pentru leasing
    P 3562 - Alte depozite de garanţii primite
    P 3566 - Alţi creditori diverşi
    B 3567 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
    P 35671 - Datorii ataşate
    B 35672 - Sume de amortizat
    B 357 - Decontãri din operaţiuni în asocieri în participaţie
    A 3571 - Creanţe din operaţiuni în asocieri în participaţie
    P 3572 - Datorii din operaţiuni în asocieri în participaţie

    Grupa 36 - CONTURI DE STOCURI ŞI ASIMILATE
    A 361 - Active deţinute în vederea vânzãrii
    A 3611 - Valori din aur, metale şi pietre preţioase
    A 3612 - Alte active deţinute în vederea vânzãrii
    A 3613 - Bunuri la valoarea justã
    A 362 - Materiale şi alte consumabile
    A 3621 - Materiale
    A 3622 - Alte consumabile
    A 363 - Active imobilizate deţinute în vederea vânzãrii

    Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE
    A 371 - Valori primite la încasare
    B 372 - Conturi de ajustare
    B 3721 - Poziţie de schimb
    B 3722 - Contravaloarea poziţiei de schimb
    B 3723 - Conturi de ajustare valutã
    B 3729 - Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanţului
    A 375 - Cheltuieli înregistrate în avans
    P 376 - Venituri înregistrate în avans
    P 377 - Cheltuieli de plãtit
    A 378 - Venituri de primit
    B 379 - Subvenţii guvernamentale şi alte conturi de regularizare
    P 3791 - Subvenţii guvernamentale
    P 37911 - Subvenţii privind activele
    P 37912 - Subvenţii privind veniturile
    P 37913 - Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii
    B 3799 - Alte conturi de regularizare

    Grupa 38 - CREANŢE RESTANTE ŞI CREANŢE DEPRECIATE
    B 381 - Creanţe restante nedepreciate
    A 3811 - Creanţe restante nedepreciate
    B 3817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    A 38171 - Creanţe ataşate
    B 38172 - Sume de amortizat
    B 382 - Creanţe depreciate
    A 3821 - Creanţe depreciate
    B 3827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    A 38271 - Creanţe ataşate
    B 38272 - Sume de amortizat

    Grupa 39 - AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE
    P 391 - Ajustãri pentru deprecierea titlurilor şi altor active financiare
    P 3911 - Ajustãri pentru deprecierea investiţiilor pãstrate pânã la scadenţã
    P 39111 - Ajustãri pentru deprecierea instrumentelor de datorie
    P 39112 - Ajustãri pentru deprecierea creditelor şi creanţelor
    P 3912 - Ajustãri pentru deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost
    P 392 - Ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse
    P 3921 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
    P 3922 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
    P 3923 - Ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate
    P 393 - Ajustãri pentru deprecierea stocurilor şi activelor asimilate

    CLASA 4 - ACTIVE IMOBILIZATE

    Grupa 40 - CREDITE SUBORDONATE
    A 401 - Credite subordonate la termen
    A 402 - Credite subordonate pe duratã nedeterminatã
    B 407 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    A 4071 - Creanţe ataşate
    B 4072 - Sume de amortizat

    Grupa 41 - TITLURI DE PARTICIPARE DEŢINUTE ÎN FILIALE, ÎN ENTITÃŢI ASOCIATE ŞI ÎN ENTITÃŢI CONTROLATE ÎN COMUN
    A 411 - Titluri contabilizate la cost
    A 4111 - Titluri de participare deţinute în filiale
    A 4112 - Titluri de participare deţinute în entitãţi asociate
    A 4113 - Titluri de participare deţinute în entitãţi controlate în comun
    A 412 - Titluri evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere
    A 4121 - Titluri de participare deţinute în filiale
    A 4122 - Titluri de participare deţinute în entitãţi asociate
    A 4123 - Titluri de participare deţinute în entitãţi controlate în comun
    A 413 - Titluri disponibile în vederea vânzãrii
    A 4131 - Titluri de participare deţinute în filiale
    A 4132 - Titluri de participare deţinute în entitãţi asociate
    A 4133 - Titluri de participare deţinute în entitãţi controlate în comun

    Grupa 42 - DOTÃRI PENTRU UNITÃŢILE PROPRII DIN STRÃINÃTATE
    A 421 - Dotãri pentru unitãţile proprii din strãinãtate

    Grupa 43 - IMOBILIZÃRI ÎN CURS
    A 431 - Imobilizãri necorporale în curs
    A 432 - Imobilizãri corporale în curs
    A 4321 - Amenajãri de terenuri şi construcţii
    A 4322 - Instalaţii tehnice şi mijloace de transport
    A 4323 - Alte imobilizãri corporale

    Grupa 44 - IMOBILIZÃRI NECORPORALE ŞI CORPORALE
    A 441 - Imobilizãri necorporale
    A 4411 - Fondul comercial
    A 4419 - Alte imobilizãri necorporale
    A 442 - Imobilizãri corporale
    A 4421 - Terenuri şi amenajãri de terenuri
    A 44211 - Terenuri
    A 44212 - Amenajãri de terenuri
    A 4422 - Construcţii
    A 4423 - Instalaţii tehnice şi mijloace de transport
    A 4424 - Mobilier, aparaturã biroticã, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale
    A 4425 - Investiţii imobiliare

    Grupa 46 - AMORTIZÃRI PRIVIND IMOBILIZÃRILE
    P 461 - Amortizãri privind imobilizãrile necorporale şi corporale
    P 4611 - Amortizarea imobilizãrilor necorporale
    P 4612 - Amortizarea imobilizãrilor corporale
    P 46121 - Amortizarea amenajãrilor de terenuri
    P 46122 - Amortizarea construcţiilor
    P 46123 - Amortizarea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport
    P 46124 - Amortizarea altor active corporale (mobilier, aparaturã biroticã, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale)
    P 46125 - Amortizarea investiţiilor imobiliare

    Grupa 47 - LEASING FINANCIAR
    A 471 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar
    A 4711 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizãri necorporale
    A 4712 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizãri corporale
    A 4713 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu alte active
    A 4717 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    A 47171 - Creanţe ataşate
    B 47172 - Sume de amortizat
    P 472 - Datorii din operaţiuni de leasing financiar
    P 4721 - Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizãri necorporale
    P 4722 - Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizãri corporale
    P 4723 - Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu alte active
    P 4727 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
    P 47271 - Datorii ataşate
    B 47272 - Sume de amortizat

    Grupa 48 - CREANŢE RESTANTE ŞI CREANŢE DEPRECIATE
    B 481 - Creanţe restante nedepreciate
    A 4811 - Creanţe restante nedepreciate
    B 4817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    A 48171 - Creanţe ataşate
    B 48172 - Sume de amortizat
    B 482 - Creanţe depreciate
    A 4821 - Creanţe depreciate
    B 4827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    A 48271 - Creanţe ataşate
    B 48272 - Sume de amortizat

    Grupa 49 - AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR IMOBILIZATE
    P 491 - Ajustãri pentru deprecierea titlurilor de participare deţinute în filiale, în entitãţi asociate şi în entitãţi controlate în comun
    P 492 - Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor
    P 4921 - Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor în curs
    P 49211 - Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale în curs
    P 49212 - Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale în curs
    P 4922 - Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale
    P 49221 - Ajustãri pentru deprecierea fondului comercial
    P 49222 - Ajustãri pentru deprecierea altor imobilizãri necorporale
    P 4923 - Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale
    P 49231 - Ajustãri pentru deprecierea terenurilor şi amenajãrilor de terenuri
    P 49232 - Ajustãri pentru deprecierea construcţiilor
    P 49233 - Ajustãri pentru deprecierea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport
    P 49234 - Ajustãri pentru deprecierea altor active corporale (mobilier, aparaturã biroticã, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale)
    P 49235 - Ajustãri pentru deprecierea investiţiilor imobiliare
    P 493 - Ajustãri pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar
    P 4931 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
    P 4932 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
    P 4933 - Ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate
    P 494 - Ajustãri pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate
    P 4941 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
    P 4942 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
    P 4943 - Ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate

    CLASA 5 - CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE

    Grupa 50 - CAPITAL
    P 501 - Capital social
    P 5011 - Capital subscris nevãrsat
    P 5012 - Capital subscris vãrsat
    P 502 - Elemente asimilate capitalului
    A 503 - Acţiuni proprii
    B 504 - Ajustãri ale capitalului social/capitalului de dotare
    B 508 - Acţionari sau asociaţi

    Grupa 51 - PRIME DE CAPITAL ŞI REZERVE
    P 511 - Prime de capital
    P 5111 - Prime de emisiune
    P 5112 - Prime de fuziune
    P 5113 - Prime de aport
    P 5114 - Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni
    P 5119 - Alte prime
    P 512 - Rezerve legale
    P 5121 - Rezerve legale din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit
    P 5122 - Rezerve legale din profitul determinat dupã deducerea impozitului pe profit
    P 513 - Rezerve statutare sau contractuale
    P 514 - Rezerve pentru riscuri bancare
    P 5141 - Rezerva generalã pentru riscul de credit din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit
    P 5142 - Rezerva generalã pentru riscul de credit din profitul determinat dupã deducerea impozitului pe profit
    P 5143 - Rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale
    P 516 - Rezerve din reevaluarea imobilizãrilor
    P 5161 - Rezerve din reevaluarea imobilizãrilor necorporale
    P 5162 - Rezerve din reevaluarea imobilizãrilor corporale
    P 517 - Rezerve specifice organizaţiilor cooperatiste de credit
    P 5171 - Rezerva de întrajutorare
    P 5172 - Rezerva mutualã de garantare
    P 51721 - Rezerva mutualã de garantare constituitã din profitul casei centrale determinat înainte de deducerea impozitului pe profit
    P 51722 - Rezerva mutualã de garantare constituitã din cotizaţiile cooperativelor de credit afiliate
    P 519 - Alte rezerve

    Grupa 52 - ALTE CONTURI DE CAPITALURI PROPRII
    B 521 - Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare disponibile în vederea vânzãrii
    B 522 - Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzãrii
    B 523 - Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientã)
    B 524 - Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat
    B 5241 - Impozit pe profit curent
    B 5242 - Impozit pe profit amânat
    B 525 - Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii
    B 526 - Diferenţe aferente activelor imobilizate deţinute în vederea vânzãrii
    P 527 - Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
    B 529 - Alte conturi de capitaluri proprii

    Grupa 53 - DATORII SUBORDONATE
    P 531 - Datorii subordonate la termen
    P 5311 - Titluri subordonate la termen
    P 5312 - Împrumuturi subordonate la termen
    P 532 - Datorii subordonate pe duratã nedeterminatã
    P 5321 - Titluri subordonate pe duratã nedeterminatã
    P 5322 - Împrumuturi subordonate pe duratã nedeterminatã
    B 537 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
    P 5371 - Datorii ataşate
    B 5372 - Sume de amortizat

    Grupa 55 - PROVIZIOANE
    P 551 - Provizioane pentru angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date
    P 552 - Provizioane pentru beneficiile angajaţilor
    P 5521 - Provizioane pentru beneficii ale angajaţilor sub forma absenţelor compensate pe termen scurt
    P 5522 - Provizioane pentru participarea angajaţilor la profit şi prime de plãtit
    P 5523 - Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare
    P 5525 - Provizioane pentru alte beneficii postangajare
    P 5526 - Provizioane pentru alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor
    P 5527 - Provizioane pentru beneficii ale angajaţilor la terminarea contractului de muncã
    P 5529 - Provizioane pentru alte beneficii ale angajaţilor
    P 553 - Provizioane pentru litigii
    P 554 - Provizioane pentru restructurare
    P 555 - Provizioane pentru dezafectarea imobilizãrilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea
    P 559 - Alte provizioane

    Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT
    B 581 - Rezultatul reportat
    B 5811 - Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperitã
    B 5812 - Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima datã a IFRS, mai puţin IAS 29
    B 5813 - Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima datã a IAS 29
    B 5814 - Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor
    B 5815 - Rezultatul reportat provenit din modificãrile politicilor contabile
    B 5816 - Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare
    B 5817 - Rezultatul reportat provenit din implementarea IFRS ca bazã a contabilitãţii

    Grupa 59 - REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR
    B 591 - Profit sau pierdere
    B 592 - Repartizarea profitului

    CLASA 6 - CHELTUIELI

    Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
    A 601 - Cheltuieli cu operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare
    A 6011 - Dobânzi la Banca Naţionalã a României
    A 6012 - Dobânzi la conturile de corespondent
    A 6013 - Dobânzi la depozitele instituţiilor de credit
    A 60131 - Dobânzi la depozitele la vedere
    A 60132 - Dobânzi la depozitele la termen
    A 60133 - Dobânzi la depozitele colaterale
    A 60134 - Dobânzi la depozitele rambursabile dupã notificare
    A 6014 - Dobânzi la împrumuturile de la instituţii de credit
    A 60141 - Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta
    A 60142 - Dobânzi la împrumuturile la termen
    A 6015 - Dobânzi la operaţiunile repo şi titlurile date cu împrumut
    A 60151 - Dobânzi la operaţiunile repo de pe o zi pe alta
    A 60152 - Dobânzi la operaţiunile repo la termen
    A 60153 - Dobânzi la titlurile date cu împrumut de pe o zi pe alta
    A 60154 - Dobânzi la titlurile date cu împrumut la termen
    A 6016 - Cheltuieli cu operaţiunile organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
    A 60161 - Dobânzi la conturile curente ale cooperativelor de credit afiliate
    A 60162 - Dobânzi la depozitele cooperativelor de credit afiliate
    A 60163 - Dobânzi la împrumuturile de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
    A 60164 - Dobânzi privind alte sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
    A 60169 - Comisioane
    A 6017 - Alte cheltuieli cu dobânzile
    A 6019 - Comisioane
    A 602 - Cheltuieli cu operaţiunile cu clientela
    A 6022 - Dobânzi la împrumuturile primite de la instituţii financiare
    A 60221 - Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta
    A 60222 - Dobânzi la împrumuturile la termen
    A 6023 - Dobânzi la operaţiunile repo şi titlurile date cu împrumut
    A 60231 - Dobânzi la operaţiunile repo de pe o zi pe alta
    A 60232 - Dobânzi la operaţiunile repo la termen
    A 60233 - Dobânzi la titlurile date cu împrumut de pe o zi pe alta
    A 60234 - Dobânzi la titlurile date cu împrumut la termen
    A 6024 - Dobânzi la conturile curente
    A 6025 - Dobânzi la conturile de depozite
    A 60251 - Dobânzi la depozitele la vedere
    A 60252 - Dobânzi la depozitele la termen
    A 60253 - Dobânzi la depozitele colaterale
    A 60254 - Dobânzi la depozitele rambursabile dupã notificare
    A 6026 - Dobânzi la certificatele de depozit, carnetele şi libretele de economii
    A 6027 - Alte cheltuieli cu dobânzile
    A 6029 - Comisioane
    A 603 - Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare
    A 6031 - Pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionãrii
    A 60311 - Pierderi din reevaluarea şi cesiunea activelor financiare deţinute în vederea tranzacţionãrii
    A 60312 - Pierderi din reevaluarea şi cesiunea datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionãrii
    A 60313 - Costuri de tranzacţionare
    A 6032 - Pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere
    A 60321 - Pierderi din reevaluarea şi cesiunea activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere
    A 60322 - Pierderi din reevaluarea şi cesiunea datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere
    A 60323 - Costuri de tranzacţionare
    A 6033 - Pierderi din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzãrii
    A 6034 - Pierderi din cesiunea investiţiilor pãstrate pânã la scadenţã
    A 6035 - Pierderi din cesiunea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost
    A 6036 - Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri
    A 60361 - Dobânzi privind certificatele de depozit
    A 60362 - Dobânzi privind carnetele şi libretele de economii
    A 60363 - Dobânzi privind obligaţiunile
    A 60364 - Dobânzi privind alte datorii constituite prin titluri
    A 6037 - Cheltuieli diverse privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare
    A 6039 - Comisioane
    A 604 - Cheltuieli cu operaţiunile de leasing
    A 6041 - Dobânzi aferente datoriilor din operaţiuni de leasing financiar
    A 6042 - Cheltuieli cu chiriile
    A 6049 - Comisioane
    A 605 - Cheltuieli privind datoriile subordonate
    A 6051 - Cheltuieli privind datoriile subordonate la termen
    A 6052 - Cheltuieli privind datoriile subordonate pe duratã nedeterminatã
    A 6059 - Comisioane
    A 606 - Cheltuieli privind operaţiunile de schimb
    A 6061 - Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valutã
    A 6069 - Comisioane
    A 607 - Cheltuieli privind operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente derivate
    A 6071 - Cheltuieli cu angajamentele de creditare
    A 60711 - Cheltuieli cu angajamentele de creditare primite de la instituţii de credit
    A 60712 - Cheltuieli cu angajamentele de creditare primite de la clientelã
    A 6072 - Cheltuieli cu garanţiile financiare
    A 60721 - Cheltuieli cu garanţiile financiare primite de la instituţii de credit
    A 60722 - Cheltuieli cu garanţiile financiare primite de la clientelã
    A 6074 - Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionãrii
    A 60741 - Pierderi privind instrumentele derivate pe rata dobânzii
    A 60742 - Pierderi privind instrumentele derivate pe instrumente de capitaluri proprii
    A 60743 - Pierderi privind instrumentele derivate pe cursul de schimb
    A 60744 - Pierderi privind instrumentele derivate pe riscul de credit
    A 60745 - Pierderi privind instrumentele derivate pe mãrfuri
    A 60746 - Pierderi privind alte instrumente derivate
    A 60747 - Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientã)
    A 60749 - Costuri de tranzacţionare
    A 6075 - Pierderi privind contabilitatea de acoperire
    A 60751 - Pierderi privind instrumentele de acoperire a valorii juste
    A 60752 - Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie
    A 60753 - Pierderi privind instrumentele acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste
    A 6076 - Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de ratã a dobânzii
    A 6077 - Cheltuieli cu alte angajamente primite
    A 608 - Cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare
    A 6081 - Cheltuieli cu mijloacele de platã
    A 6087 - Alte cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare
    A 609 - Alte cheltuieli de exploatare

    Grupa 61 - CHELTUIELI CU ANGAJAŢII
    A 611 - Cheltuieli cu beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor
    A 6111 - Cheltuieli cu indemnizaţii şi salarii
    A 6112 - Cheltuieli cu absenţele pe termen scurt compensate
    A 6113 - Cheltuieli cu prime reprezentând participarea angajaţilor la profit şi alte sume similare
    A 6114 - Cheltuieli cu beneficiile nemonetare
    A 61141 - Cheltuieli cu tichetele de masã acordate angajaţilor
    A 61149 - Alte cheltuieli privind beneficiile nemonetare
    A 6115 - Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor sub forma plãţilor pe bazã de acţiuni
    A 6116 - Cheltuieli cu alte beneficii ale angajaţilor
    A 61161 - Cheltuieli cu beneficiile postangajare
    A 61162 - Cheltuieli cu alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor
    A 61163 - Cheltuieli cu beneficiile pentru terminarea contractului de muncã
    A 612 - Cheltuieli privind asigurãrile şi protecţia socialã
    A 6121 - Contribuţia unitãţii la asigurãrile sociale
    A 6122 - Contribuţia unitãţii pentru ajutorul de şomaj
    A 6123 - Contribuţia angajatorului pentru asigurãrile sociale de sãnãtate
    A 6127 - Alte cheltuieli privind asigurãrile şi protecţia socialã
    A 617 - Alte cheltuieli privind angajaţii

    Grupa 62 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, taxe ŞI VÃRSÃMINTE ASIMILATE
    A 621 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate

    Grupa 63 - CHELTUIELI CU STOCURILE, LUCRÃRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI
    A 631 - Cheltuieli cu activele deţinute în vederea vânzãrii
    A 6311 - Cheltuieli cu activele vândute
    A 6312 - Pierderi din reevaluarea bunurilor evaluate la valoarea justã
    A 632 - Cheltuieli cu materialele şi alte consumabile
    A 633 - Cheltuieli cu active imobilizate deţinute în vederea vânzãrii
    A 634 - Cheltuieli cu lucrãrile şi serviciile executate de terţi
    A 6341 - Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii
    A 6342 - Cheltuieli privind energia şi apa
    A 6343 - Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
    A 6344 - Cheltuieli cu colaboratorii şi de intermediere
    A 6345 - Cheltuieli cu deplasãri, detaşãri, transferãri şi transportul angajaţilor şi bunurilor
    A 6347 - Alte cheltuieli cu lucrãrile şi serviciile executate de terţi
    A 63471 - Cheltuieli cu primele de asigurare
    A 63479 - Alte cheltuieli
    A 635 - Cheltuieli de protocol, reclamã şi publicitate

    Grupa 64 - CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE
    A 641 - Cota - parte din cheltuielile sediului social
    A 644 - Cheltuieli din investiţii imobiliare
    A 646 - Cheltuieli din cedarea şi casarea imobilizãrilor
    A 6461 - Cheltuieli din cedarea şi casarea imobilizãrilor necorporale
    A 6462 - Cheltuieli din cedarea şi casarea imobilizãrilor corporale
    A 647 - Cheltuieli din reevaluarea imobilizãrilor
    A 6471 - Cheltuieli din reevaluarea imobilizãrilor necorporale
    A 6472 - Cheltuieli din reevaluarea imobilizãrilor corporale
    A 649 - Alte cheltuieli diverse din exploatare
    A 6491 - Despãgubiri, amenzi şi penalitãţi
    A 6492 - Donaţii şi subvenţii acordate
    A 6493 - Cheltuieli privind sponsorizãrile
    A 6496 - Cheltuieli privind calamitãţile şi alte evenimente similare
    A 6497 - Alte cheltuieli diverse din exploatare

    Grupa 65 - CHELTUIELI CU AMORTIZÃRILE PRIVIND IMOBILIZÃRILE NECORPORALE ŞI CORPORALE
    A 651 - Cheltuieli cu amortizãrile imobilizãrilor necorporale
    A 652 - Cheltuieli cu amortizãrile imobilizãrilor corporale

    Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI PIERDERI DIN CREANŢE
    A 661 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare
    A 6611 - Cheltuieli cu ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
    A 6612 - Cheltuieli cu ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
    A 6613 - Cheltuieli cu ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate
    A 6617 - Cheltuieli cu ajustãri pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate
    A 662 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela
    A 6621 - Cheltuieli cu ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
    A 6622 - Cheltuieli cu ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
    A 6623 - Cheltuieli cu ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate
    A 6627 - Cheltuieli cu ajustãri pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate
    A 663 - Cheltuieli cu ajustãri pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse
    A 6631 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea titlurilor şi altor active financiare
    A 66311 - Cheltuieli cu deprecierea activelor financiare disponibile în vederea vânzãrii
    A 66312 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea investiţiilor pãstrate pânã la scadenţã
    A 66313 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost
    A 6632 - Cheltuieli cu ajustãri pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse
    A 66321 - Cheltuieli cu ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
    A 66322 - Cheltuieli cu ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
    A 66323 - Cheltuieli cu ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate
    A 66327 - Cheltuieli cu ajustãri pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate
    A 6633 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea stocurilor şi a activelor asimilate
    A 664 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea activelor imobilizate
    A 6641 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea titlurilor de participare deţinute în filiale, în entitãţi asociate şi în entitãţi controlate în comun
    A 6642 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor
    A 66421 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor în curs
    A 66422 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale
    A 66423 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale
    A 6643 - Cheltuieli cu ajustãri pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar
    A 66431 - Cheltuieli cu ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
    A 66432 - Cheltuieli cu ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
    A 66433 - Cheltuieli cu ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate
    A 66437 - Cheltuieli cu ajustãri pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate
    A 6644 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate
    A 66441 - Cheltuieli cu ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
    A 66442 - Cheltuieli cu ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
    A 66443 - Cheltuieli cu ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate
    A 66447 - Cheltuieli cu ajustãri pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate
    A 665 - Cheltuieli cu provizioane
    A 6651 - Cheltuieli cu provizioane pentru angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date
    A 6652 - Cheltuieli cu provizioane pentru beneficiile angajaţilor
    A 66521 - Cheltuieli cu provizioane pentru beneficii ale angajaţilor sub forma absenţelor compensate pe termen scurt
    A 66522 - Cheltuieli cu provizioane pentru participarea angajaţilor la profit şi prime de plãtit
    A 66523 - Cheltuieli cu provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare
    A 66525 - Cheltuieli cu provizioane pentru alte beneficii postangajare
    A 66526 - Cheltuieli cu provizioane pentru alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor
    A 66527 - Cheltuieli cu provizioane pentru beneficii ale angajaţilor la terminarea contractului de muncã
    A 66529 - Cheltuieli cu provizioane pentru alte beneficii ale angajaţilor
    A 6653 - Cheltuieli cu provizioane pentru litigii
    A 6654 - Cheltuieli cu provizioane pentru restructurare
    A 6655 - Cheltuieli cu provizioane pentru dezafectarea imobilizãrilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea
    A 6657 - Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor
    A 6659 - Cheltuieli cu alte provizioane
    A 668 - Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustãri pentru depreciere

    Grupa 68 - CHELTUIELI DIN AJUSTAREA LA INFLAŢIE
    A 681 - Cheltuieli cu ajustarea la inflaţie

    Grupa 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT
    A 691 - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent
    A 692 - Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat

    CLASA 7 - VENITURI

    Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
    P 701 - Venituri din operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare
    P 7011 - Dobânzi de la Banca Naţionalã a României
    P 7012 - Dobânzi de la conturile de corespondent
    P 7013 - Dobânzi de la conturile de depozite la instituţii de credit
    P 70131 - Dobânzi de la depozitele la vedere
    P 70132 - Dobânzi de la depozitele la termen
    P 70133 - Dobânzi de la depozitele colaterale
    P 70134 - Dobânzi de la depozitele rambursabile dupã notificare
    P 7014 - Dobânzi de la creditele acordate instituţiilor de credit
    P 70141 - Dobânzi de la creditele de pe o zi pe alta
    P 70142 - Dobânzi de la creditele la termen
    P 7015 - Dobânzi de la operaţiunile reverse repo şi titlurile luate cu împrumut
    P 70151 - Dobânzi de la operaţiunile reverse repo de pe o zi pe alta
    P 70152 - Dobânzi de la operaţiunile reverse repo la termen
    P 70153 - Dobânzi de la titlurile luate cu împrumut de pe o zi pe alta
    P 70154 - Dobânzi de la titlurile luate cu împrumut la termen
    P 7016 - Venituri din operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
    P 70161 - Dobânzi de la contul curent la casa centralã
    P 70162 - Dobânzi de la depozitele la casa centralã
    P 70163 - Dobânzi de la creditele acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
    P 70164 - Dobânzi privind valorile de recuperat de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
    P 70168 - Dobânzi din creanţe depreciate privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
    P 70169 - Comisioane
    P 7017 - Alte venituri din dobânzi
    P 7018 - Dobânzi din creanţe depreciate
    P 7019 - Comisioane
    P 702 - Venituri din operaţiunile cu clientela
    P 7021 - Dobânzi de la creanţe comerciale şi credite acordate clientelei
    P 70211 - Dobânzi de la operaţiunile de scont, forfetare şi alte creanţe comerciale
    P 70212 - Dobânzi de la operaţiunile de factoring
    P 70213 - Dobânzi de la creditele de trezorerie
    P 70214 - Dobânzi de la creditele de consum şi vânzãri în rate
    P 70215 - Dobânzi de la creditele pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior
    P 70216 - Dobânzi de la creditele pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente
    P 70217 - Dobânzi de la creditele pentru investiţii imobiliare
    P 70218 - Dobânzi de la alte credite acordate clientelei
    P 7022 - Dobânzi de la creditele acordate instituţiilor financiare
    P 70221 - Dobânzi de la creditele de pe o zi pe alta
    P 70222 - Dobânzi de la creditele la termen
    P 7023 - Dobânzi de la operaţiunile reverse repo şi titlurile luate cu împrumut
    P 70231 - Dobânzi de la operaţiunile reverse repo de pe o zi pe alta
    P 70232 - Dobânzi de la operaţiunile reverse repo la termen
    P 70233 - Dobânzi de la titlurile luate cu împrumut de pe o zi pe alta
    P 70234 - Dobânzi de la titlurile luate cu împrumut la termen
    P 7024 - Dobânzi de la conturile curente debitoare
    P 7027 - Alte venituri din dobânzi
    P 7028 - Dobânzi din creanţe depreciate
    P 7029 - Comisioane
    P 703 - Venituri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare
    P 7031 - Câştiguri aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionãrii
    P 70311 - Câştiguri din reevaluarea şi cesiunea activelor financiare deţinute în vederea tranzacţionãrii
    P 70312 - Câştiguri din reevaluarea şi cesiunea datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionãrii
    P 7032 - Câştiguri aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere
    P 70321 - Câştiguri din reevaluarea şi cesiunea activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere
    P 70322 - Câştiguri din reevaluarea şi cesiunea datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere
    P 7033 - Venituri aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzãrii
    P 70331 - Dobânzi
    P 70333 - Dividende şi venituri asimilate
    P 70336 - Câştiguri din cesiune
    P 7034 - Venituri aferente investiţiilor pãstrate pânã la scadenţã
    P 70341 - Dobânzi
    P 70342 - Câştiguri din cesiune
    P 7035 - Venituri aferente instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost
    P 70351 - Dividende şi venituri asimilate
    P 70352 - Câştiguri din cesiune
    P 7036 - Venituri din datorii constituite prin titluri
    P 7037 - Venituri diverse din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare
    P 7038 - Dobânzi din creanţe depreciate
    P 7039 - Comisioane
    P 704 - Venituri din operaţiunile de leasing
    P 7041 - Dobânzi aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar
    P 7042 - Venituri din chirii
    P 7048 - Dobânzi din creanţe depreciate
    P 7049 - Comisioane
    P 705 - Venituri din credite subordonate
    P 7051 - Dobânzi de la creditele subordonate la termen
    P 7052 - Dobânzi de la creditele subordonate pe duratã nedeterminatã
    P 7058 - Dobânzi din creanţe depreciate
    P 7059 - Comisioane
    P 706 - Venituri din operaţiunile de schimb
    P 7061 - Venituri din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valutã
    P 7069 - Comisioane
    P 707 - Venituri din operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente derivate
    P 7071 - Venituri din angajamentele de creditare
    P 70711 - Venituri din angajamentele de creditare în favoarea instituţiilor de credit
    P 70712 - Venituri din angajamentele de creditare în favoarea clientelei
    P 7072 - Venituri din garanţiile financiare
    P 70721 - Venituri din garanţiile financiare în favoarea instituţiilor de credit
    P 70722 - Venituri din garanţiile financiare în favoarea clientelei
    P 7074 - Venituri privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionãrii
    P 70741 - Câştiguri privind instrumentele derivate pe rata dobânzii
    P 70742 - Câştiguri privind instrumentele derivate pe instrumente de capitaluri proprii
    P 70743 - Câştiguri privind instrumentele derivate pe cursul de schimb
    P 70744 - Câştiguri privind instrumentele derivate pe riscul de credit
    P 70745 - Câştiguri privind instrumentele derivate pe mãrfuri
    P 70746 - Câştiguri privind alte instrumente derivate
    P 70747 - Câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientã)
    P 70749 - Comisioane
    P 7075 - Câştiguri privind contabilitatea de acoperire
    P 70751 - Câştiguri privind instrumentele de acoperire a valorii juste
    P 70752 - Câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie
    P 70753 - Câştiguri privind instrumentele acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste
    P 7076 - Venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de ratã a dobânzii
    P 7077 - Venituri din alte angajamente date
    P 708 - Venituri din prestaţiile de servicii financiare
    P 7081 - Comisioane privind titlurile gestionate sau în depozit
    P 7082 - Comisioane privind operaţiunile cu titluri efectuate în contul clientelei
    P 7083 - Comisioane din activitãţile de asistenţã şi consultanţã
    P 70831 - Comisioane din activitãţile de asistenţã şi consultanţã pentru persoane fizice
    P 70832 - Comisioane din activitãţile de asistenţã şi consultanţã pentru persoane juridice
    P 70839 - Alte comisioane
    P 7085 - Venituri privind mijloacele de platã
    P 7087 - Alte venituri din prestaţiile de servicii financiare
    P 709 - Alte venituri din activitatea de exploatare

    Grupa 74 - VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE
    P 741 - Cota - parte din cheltuielile sediului social
    P 742 - Câştiguri din reevaluarea bunurilor evaluate la valoarea justã
    P 744 - Venituri din investiţii imobiliare
    P 746 - Venituri din cedarea şi casarea imobilizãrilor
    P 7461 - Venituri din cedarea şi casarea imobilizãrilor necorporale
    P 7462 - Venituri din cedarea şi casarea imobilizãrilor corporale
    P 747 - Venituri din reevaluarea imobilizãrilor
    P 7471 - Venituri din reevaluarea imobilizãrilor necorporale
    P 7472 - Venituri din reevaluarea imobilizãrilor corporale
    P 748 - Venituri accesorii
    P 7481 - Venituri din alte activitãţi
    P 7489 - Alte venituri accesorii
    P 74891 - Venituri din operaţiuni de intermediere în domeniul asigurãrilor
    P 74899 - Venituri accesorii diverse
    P 749 - Alte venituri diverse din exploatare
    P 7492 - Cota - parte din subvenţii aferente activelor trecutã la venituri
    P 7493 - Venituri din subvenţii privind veniturile
    P 74931 - Venituri din subvenţii pentru activitatea de exploatare
    P 74932 - Venituri din subvenţii pentru stocuri
    P 74933 - Venituri din subvenţii pentru plata angajaţilor
    P 74934 - Venituri din subvenţii pentru asigurãri şi protecţia socialã
    P 74935 - Venituri din subvenţii pentru alte cheltuieli de exploatare
    P 74936 - Venituri din subvenţii aferente altor venituri
    P 7494 - Venituri din producţia de imobilizãri
    P 7495 - Venituri privind bunurile mobile şi imobile din executarea creanţelor
    P 7496 - Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare
    P 7499 - Alte venituri
    P 74991 - Venituri din despãgubiri, amenzi şi penalitãţi
    P 74992 - Venituri din donaţii
    P 74997 - Alte venituri diverse din exploatare

    Grupa 76 - VENITURI DIN AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI RECUPERÃRI DE CREANŢE
    P 761 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare
    P 7611 - Venituri din ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
    P 7612 - Venituri din ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
    P 7613 - Venituri din ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate
    P 762 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela
    P 7621 - Venituri din ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
    P 7622 - Venituri din ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
    P 7623 - Venituri din ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate
    P 763 - Venituri din ajustãri pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse
    P 7631 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea titlurilor şi altor active financiare
    P 76311 - Venituri din reluarea deprecierii activelor financiare disponibile în vederea vânzãrii
    P 76312 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea investiţiilor pãstrate pânã la scadenţã
    P 7632 - Venituri din ajustãri pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse
    P 76321 - Venituri din ajustãri specifice constituite pentru deprecieri identificate la nivel individual
    P 76322 - Venituri din ajustãri specifice constituite pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
    P 76323 - Venituri din ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate
    P 7633 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea stocurilor şi a activelor asimilate
    P 764 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea activelor imobilizate
    P 7641 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea titlurilor de participare deţinute în filiale, în entitãţi asociate şi în entitãţi controlate în comun
    P 7642 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor
    P 76421 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor în curs
    P 76422 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale
    P 76423 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale
    P 7643 - Venituri din ajustãri pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar
    P 76431 - Venituri din ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
    P 76432 - Venituri din ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
    P 76433 - Venituri din ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate
    P 7644 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate
    P 76441 - Venituri din ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
    P 76442 - Venituri din ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
    P 76443 - Venituri din ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate
    P 765 - Venituri din provizioane
    P 7651 - Venituri din provizioane pentru angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date
    P 7652 - Venituri din provizioane pentru beneficiile angajaţilor
    P 76521 - Venituri din provizioane pentru beneficii ale angajaţilor sub forma absenţelor compensate pe termen scurt
    P 76522 - Venituri din provizioane pentru participarea angajaţilor la profit şi prime de plãtit
    P 76523 - Venituri din provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare
    P 76525 - Venituri din provizioane pentru alte beneficii postangajare
    P 76526 - Venituri din provizioane pentru alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor
    P 76527 - Venituri din provizioane pentru beneficii ale angajaţilor la terminarea contractului de muncã
    P 76529 - Venituri din provizioane pentru alte beneficii ale angajaţilor
    P 7653 - Venituri din provizioane pentru litigii
    P 7654 - Venituri din provizioane pentru restructurare
    P 7655 - Venituri din provizioane pentru dezafectarea imobilizãrilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea
    P 7659 - Venituri din alte provizioane
    P 767 - Venituri din recuperãri de creanţe

    Grupa 78 - VENITURI DIN AJUSTAREA LA INFLAŢIE
    P 781 - Venituri din ajustarea la inflaţie

    Grupa 79 - VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT
    P 791 - Venituri din impozitul pe profit amânat

    CLASA 9 - OPERAŢIUNI ÎN AFARA BILANŢULUI

    Grupa 90 - ANGAJAMENTE DE CREDITARE
    A 901 - Angajamente în favoarea instituţiilor de credit
    P 902 - Angajamente primite de la instituţii de credit
    A 903 - Angajamente în favoarea clientelei
    P 904 - Angajamente primite de la clientelã

    Grupa 91 - GARANŢII FINANCIARE
    A 911 - Garanţii date instituţiilor de credit
    P 912 - Garanţii primite de la instituţii de credit
    A 913 - Garanţii date pentru clientelã
    P 914 - Garanţii primite de la clientelã

    Grupa 92 - ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE ŞI ALTE ACTIVE FINANCIARE
    A 921 - Titluri şi alte active financiare de primit
    P 922 - Titluri şi alte active financiare de livrat

    Grupa 93 - OPERAŢIUNI DE SCHIMB LA VEDERE
    B 931 - Operaţiuni de schimb la vedere
    A 9311 - Lei cumpãraţi şi încã neprimiţi
    A 9312 - Valutã cumpãratã şi încã neprimitã
    P 9313 - Lei vânduţi şi încã nelivraţi
    P 9314 - Valutã vândutã şi încã nelivratã

    Grupa 94 - CONTURI DE AJUSTARE VALUTÃ ÎN AFARA BILANŢULUI
    B 941 - Poziţie de schimb
    B 942 - Contravaloarea poziţiei de schimb
    B 943 - Conturi de ajustare valutã

    Grupa 95 - INSTRUMENTE DERIVATE
    B 951 - Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionãrii
    A 9511 - Instrumente derivate pe rata dobânzii
    A 95111 - Swap pe rata dobânzii
    A 95112 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
    A 95113 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
    A 95114 - Opţiuni pe pieţe organizate
    A 95115 - Alte instrumente pe pieţe organizate
    A 9512 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii
    A 95121 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
    A 95122 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
    A 95123 - Opţiuni pe pieţe organizate
    A 95124 - Alte instrumente pe pieţe organizate
    B 9513 - Operaţiuni ferme de schimb la termen
    A 95131 - Lei de primit contra valutã de livrat
    P 95132 - Valutã de livrat contra lei de primit
    A 95133 - Valutã de primit contra lei de livrat
    P 95134 - Lei de livrat contra valutã de primit
    A 95135 - Valutã de primit contra valutã de livrat
    P 95136 - Valutã de livrat contra valutã de primit
    B 9514 - Swap financiar de valute
    A 95141 - Lei de primit contra valutã de livrat
    P 95142 - Valutã de livrat contra lei de primit
    A 95143 - Valutã de primit contra lei de livrat
    P 95144 - Lei de livrat contra valutã de primit
    A 95145 - Valutã de primit contra valutã de livrat
    P 95146 - Valutã de livrat contra valutã de primit
    A 9515 - Alte instrumente derivate pe cursul de schimb
    A 95151 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
    A 95152 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
    A 95153 - Opţiuni pe pieţe organizate
    A 95154 - Alte instrumente pe pieţe organizate
    A 9516 - Instrumente derivate pe riscul de credit
    A 95161 - Credit default swap
    A 95162 - Credit spread option
    A 95163 - Total return swap
    A 95164 - Alte instrumente
    A 9517 - Instrumente derivate pe mãrfuri
    A 9518 - Alte instrumente derivate
    B 952 - Instrumente derivate de acoperire a valorii juste
    A 9521 - Instrumente derivate pe rata dobânzii
    A 95211 - Swap pe rata dobânzii
    A 95212 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
    A 95213 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
    A 95214 - Opţiuni pe pieţe organizate
    A 95215 - Alte instrumente pe pieţe organizate
    A 9522 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii
    A 95221 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
    A 95222 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
    A 95223 - Opţiuni pe pieţe organizate
    A 95224 - Alte instrumente pe pieţe organizate
    B 9523 - Operaţiuni ferme de schimb la termen
    A 95231 - Lei de primit contra valutã de livrat
    P 95232 - Valutã de livrat contra lei de primit
    A 95233 - Valutã de primit contra lei de livrat
    P 95234 - Lei de livrat contra valutã de primit
    A 95235 - Valutã de primit contra valutã de livrat
    P 95236 - Valutã de livrat contra valutã de primit
    B 9524 - Swap financiar de valute
    A 95241 - Lei de primit contra valutã de livrat
    P 95242 - Valutã de livrat contra lei de primit
    A 95243 - Valutã de primit contra lei de livrat
    P 95244 - Lei de livrat contra valutã de primit
    A 95245 - Valutã de primit contra valutã de livrat
    P 95246 - Valutã de livrat contra valutã de primit
    A 9525 - Alte instrumente derivate pe cursul de schimb
    A 95251 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
    A 95252 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
    A 95253 - Opţiuni pe pieţe organizate
    A 95254 - Alte instrumente pe pieţe organizate
    A 9526 - Instrumente derivate pe riscul de credit
    A 95261 - Credit default swap
    A 95262 - Credit spread option
    A 95263 - Total return swap
    A 95264 - Alte instrumente
    A 9527 - Instrumente derivate pe mãrfuri
    A 9528 - Alte instrumente derivate
    B 953 - Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie
    A 9531 - Instrumente derivate pe rata dobânzii
    A 95311 - Swap pe rata dobânzii
    A 95312 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
    A 95313 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
    A 95314 - Opţiuni pe pieţe organizate
    A 95315 - Alte instrumente pe pieţe organizate
    A 9532 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii
    A 95321 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
    A 95322 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
    A 95323 - Opţiuni pe pieţe organizate
    A 95324 - Alte instrumente pe pieţe organizate
    B 9533 - Operaţiuni ferme de schimb la termen
    A 95331 - Lei de primit contra valutã de livrat
    P 95332 - Valutã de livrat contra lei de primit
    A 95333 - Valutã de primit contra lei de livrat
    P 95334 - Lei de livrat contra valutã de primit
    A 95335 - Valutã de primit contra valutã de livrat
    P 95336 - Valutã de livrat contra valutã de primit
    B 9534 - Swap financiar de valute
    A 95341 - Lei de primit contra valutã de livrat
    P 95342 - Valutã de livrat contra lei de primit
    A 95343 - Valutã de primit contra lei de livrat
    P 95344 - Lei de livrat contra valutã de primit
    A 95345 - Valutã de primit contra valutã de livrat
    P 95346 - Valutã de livrat contra valutã de primit
    A 9535 - Alte instrumente derivate pe cursul de schimb
    A 95351 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
    A 95352 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
    A 95353 - Opţiuni pe pieţe organizate
    A 95354 - Alte instrumente pe pieţe organizate
    A 9536 - Instrumente derivate pe riscul de credit
    A 95361 - Credit default swap
    A 95362 - Credit spread option
    A 95363 - Total return swap
    A 95364 - Alte instrumente
    A 9537 - Instrumente derivate pe mãrfuri
    A 9538 - Alte instrumente derivate
    A 954 - Instrumente derivate de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de ratã a dobânzii
    A 955 - Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de ratã a dobânzii

    Grupa 96 - GARANŢII REALE
    P 961 - Garanţii reale primite
    P 9611 - Ipoteci imobiliare
    P 9612 - Gajuri cu deposedare
    P 9613 - Gajuri fãrã deposedare
    P 9619 - Alte garanţii primite
    A 962 - Garanţii reale date
    A 9621 - Ipoteci imobiliare
    A 9622 - Gajuri cu deposedare
    A 9623 - Gajuri fãrã deposedare
    A 9629 - Alte garanţii date

    Grupa 97 - ALTE ANGAJAMENTE
    A 971 - Alte angajamente date
    P 972 - Alte angajamente primite

    Grupa 98 - ANGAJAMENTE ÎNDOIELNICE
    A 981 - Angajamente îndoielnice
    A 9811 - Angajamente de creditare
    A 9812 - Garanţii financiare
    A 9819 - Alte angajamente date

    Grupa 99 - ALTE CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI
    P 991 - Bunuri luate cu chirie
    P 992 - Valori primite în pãstrare sau custodie
    A 993 - Alte active contingente
    P 994 - Alte datorii contingente
    B 998 - Alte conturi în afara bilanţului
    P 9981 - Alte valori primite
    A 9982 - Alte valori date
    B 9989 - Conturi diverse în afara bilanţului
    B 999 - Contrapartida

    203. Funcţiunea conturilor prevãzute de Planul de conturi trebuie adaptatã de instituţiile de credit la specificul operaţiunilor economico-financiare înregistrate în contabilitatea acestora, cu condiţia respectãrii conţinutului conturilor prevãzut la pct. 204.
    204. Conţinutul conturilor prevãzute de Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit este urmãtorul:

    CLASA 1 - OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI INTERBANCARE

    Clasa 1 cuprinde conturile cu ajutorul cãrora se înregistreazã operaţiunile de casã, operaţiunile de decontare cu Banca Naţionalã a României, operaţiunile prin conturile de corespondent, depozitele, creditele şi împrumuturile interbancare, operaţiunile interbancare reprezentând acorduri de rãscumpãrare şi titluri date sau luate cu împrumut, valorile de recuperat şi alte sume datorate şi operaţiunile între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei.
    Din CLASA 1 "OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI INTERBANCARE" fac parte urmãtoarele grupe de conturi:
    Grupa 10 - CASA ŞI ALTE VALORI
    Grupa 11 - DECONTÃRI CU BANCA NAŢIONALÃ A ROMÂNIEI
    Grupa 12 - CONTURI DE CORESPONDENT
    Grupa 13 - DEPOZITE INTERBANCARE
    Grupa 14 - CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI INTERBANCARE
    Grupa 15 - ACORDURI DE RÃSCUMPÃRARE ŞI TITLURI DATE SAU LUATE CU ÎMPRUMUT
    Grupa 16 - VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE
    Grupa 17 - OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI
    Grupa 18 - CREANŢE RESTANTE ŞI CREANŢE DEPRECIATE
    Grupa 19 - AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI INTERBANCARE

    Grupa 10 - CASA ŞI ALTE VALORI
    101 - Casa
    102 - Numerar în ATM-uri şi ASV-uri
    109 - Alte valori

    CONŢINUT:
    101 - numerarul aflat în casierie (bancnote şi monede în circulaţie, utilizate de obicei pentru efectuarea de plãţi), precum şi mişcarea acestuia ca urmare a încasãrilor şi plãţilor efectuate;
    102 - numerarul aflat în ghişeele automate de bancã (ATM-uri) şi în automatele de schimb valutar (ASV-uri);
    109 - cecuri de cãlãtorie cumpãrate şi neremise la emitenţi pentru încasare.


    Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
    ───────────────────────────────── ──────────────────────────────
    109 - Valorile din aur, metale şi 3611 "Valori din aur, metale şi
          pietre preţioase" pietre preţioase
    109 - Bancnote şi monede care nu 3612 "Alte active deţinute în
          sunt în circulaţie vederea vânzãrii"    Grupa 11 - DECONTĂ?RI CU BANCA NAŢIONALÃ A ROMÂNIEI
    111 - Cont curent şi depozite la Banca Naţionalã a României
      1111 - Cont curent la Banca Naţionalã a României
      1112 - Depozite la vedere la Banca Naţionalã a României
      1113 - Depozite la termen la Banca Naţionalã a României
      1114 - Depozite colaterale la Banca Naţionalã a României
      1115 - Depozite la Banca Naţionalã a României rambursabile dupã notificare
    112 - Împrumuturi de refinanţare de la Banca Naţionalã a României
      1121 - Împrumuturi colateralizate cu active eligibile pentru garantare
      1122 - Împrumuturi lombard
      1123 - Alte împrumuturi
    117 - Creanţe ataşate, datorii ataşate şi sume de amortizat
      1171 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        11711 - Creanţe ataşate
        11712 - Sume de amortizat
      1172 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        11721 - Datorii ataşate
        11722 - Sume de amortizat

    CONŢINUT:
    1111 - disponibilitãţile bãneşti aflate în contul curent la Banca Naţionalã a României, precum şi mişcarea acestora ca urmare a încasãrilor şi plãţilor efectuate;
    1112 - depozite constituite la Banca Naţionalã a României care corespund definiţiei de la pct. 9.1. al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32, cu excepţia sumelor înregistrate în conturile curente deschise la Banca Naţionalã a României;
    1113 - depozite constituite la Banca Naţionalã a României care corespund definiţiei de la pct. 9.2. al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32;
    1114 - depozite constituite la Banca Naţionalã a României, în garanţie sau pentru efectuarea unor plãţi ulterioare determinate;
    1115 - depozite constituite la Banca Naţionalã a României, care corespund definiţiei de la pct. 9.3. al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32;
    1121 - împrumuturi colateralizate cu active eligibile pentru garantare primite de instituţia de credit, în condiţiile prevãzute de reglementãrile Bãncii Naţionale a României;
    1122 - împrumuturi lombard primite de instituţia de credit, în condiţiile prevãzute de reglementãrile Bãncii Naţionale a României;
    1123 - alte împrumuturi primite de instituţia de credit de la Banca Naţionalã a României, în condiţiile prevãzute de reglementãrile în vigoare;
    1171 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente disponibilitãţilor bãneşti aflate în conturile la Banca Naţionalã a României;
    11711 - dobânda, calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale şi neajunsã la scadenţã, aferentã disponibilitãţilor bãneşti aflate în conturile la Banca Naţionalã a României;
    11712 - alte sume aferente disponibilitãţilor bãneşti aflate în conturile la Banca Naţionalã a României, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
    1172 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente împrumuturilor de refinanţare primite de la Banca Naţionalã a României;
    11721 - dobânda, calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã împrumuturilor de refinanţare primite de la Banca Naţionalã a României;
    11722 - alte sume aferente împrumuturilor de refinanţare primite de la Banca Naţionalã a României, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.


    Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
    ───────────────────────────────── ──────────────────────────────
    111 - Operaţiunile repo şi reverse repo 1511 "Operaţiuni repo de pe o
          cu Banca Naţionalã a României zi pe alta"
                                               1512 "Operaţiuni repo la termen"
                                               1521 "Operaţiuni reverse repo de
                                                     pe o zi pe alta"
                                               1522 "Operaţiuni reverse repo la
                                                     termen"

    - Creanţele şi datoriile în legaturã cu - Alte grupe de conturi din
      Banca Centralã din ţãrile unde cadrul Clasei 1, dupã
      instituţia de credit nu este implantatã natura operaţiunilor

    - Creanţele şi datoriile în legaturã cu - Alte grupe de conturi din
      Trezoreria publicã cadrul Clasei 1, dupã
                                                 natura operaţiunilor

    - Creanţele şi datoriile în legaturã cu - Alte grupe de conturi din
      instituţiile financiare internaţionale cadrul Clasei 1, dupã
      (F.M.I., B.I.R.D., B.R.I., B.E.R.D....) natura operaţiunilor    Grupa 12 - CONTURI DE CORESPONDENT
    121 - Conturi de corespondent la instituţii de credit (nostro)
    122 - Conturi de corespondent ale instituţiilor de credit (loro)
    127 - Creanţe şi datorii ataşate
      1271 - Creanţe ataşate
      1272 - Datorii ataşate

    CONŢINUT:
    121 - existenţa şi mişcarea disponibilitãţilor bãneşti aflate în conturile de corespondent deschise la alte instituţii de credit (nostro);
    122 - existenţa şi mişcarea disponibilitãţilor bãneşti aflate în conturile de corespondent deschise de alte instituţii de credit (loro);
    1271 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente conturilor de corespondent (nostro);
    1272 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente conturilor de corespondent (loro).


    Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
    ───────────────────────────────── ──────────────────────────────
    121, 122 - Creanţele şi datoriile în Grupa 11 "DECONTÃRI CU BANCA
               legãturã cu Banca Centralã NAŢIONALÃ A ROMÂNIEI
               din ţãrile în care instituţia
               de credit este implantatã

             - Depozitele la vedere 1311 "Depozite la vedere la
               interbancare, precum şi instituţii de credit"
               creditele şi împrumuturile
               interbancare, de pe o zi 1321 "Depozite la vedere ale
               pe alta instituţiilor de credit"

                                              1411 "Credite de pe o zi pe alta
                                                    acordate instituţiilor
                                                    de credit"

                                              1421 "Împrumuturi de pe o zi pe
                                                    alta primite de la
                                                    instituţii de credit"    Grupa 13 - DEPOZITE INTERBANCARE
    131 - Depozite la instituţii de credit
      1311 - Depozite la vedere la instituţii de credit
      1312 - Depozite la termen la instituţii de credit
      1313 - Depozite colaterale la instituţii de credit
      1314 - Depozite la instituţii de credit rambursabile dupã notificare
      1317 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        13171 - Creanţe ataşate
        13172 - Sume de amortizat
    132 - Depozite ale instituţiilor de credit
      1321 - Depozite la vedere ale instituţiilor de credit
      1322 - Depozite la termen ale instituţiilor de credit
      1323 - Depozite colaterale ale instituţiilor de credit
      1324 - Depozite ale instituţiilor de credit rambursabile dupã notificare
      1327 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        13271 - Datorii ataşate
        13272 - Sume de amortizat

    CONŢINUT:
    1311 - depozite constituite la alte instituţii de credit care corespund definiţiei de la pct. 9.1. al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32, cu excepţia sumelor înregistrate în conturile de corespondent;
    1312 - depozite constituite la alte instituţii de credit care corespund definiţiei de la pct. 9.2. al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32;
    1313 - depozite constituite la alte instituţii de credit în garanţie sau pentru efectuarea unor plãţi ulterioare determinate;
    1314 - depozite constituite la alte instituţii de credit, care corespund definiţiei de la pct. 9.3. al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32;
    1317 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente depozitelor constituite la alte instituţii de credit;
    13171 - dobânda, calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale şi neajunsã la scadenţã, aferentã depozitelor constituite la alte instituţii de credit;
    13172 - alte sume aferente depozitelor constituite la alte instituţii de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
    1321 - depozite constituite de alte instituţii de credit care corespund definiţiei de la pct. 9.1. al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32, cu excepţia sumelor înregistrate în conturile de corespondent;
    1322 - depozite constituite de alte instituţii de credit care corespund definiţiei de la pct. 9.2. al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32;
    1323 - depozite constituite de alte instituţii de credit în garanţie sau pentru efectuarea unor plãţi ulterioare determinate;
    1324 - depozite constituite de alte instituţii de credit, care corespund definiţiei de la pct. 9.3. al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32;
    1327 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente depozitelor constituite de alte instituţii de credit;
    13271 - dobânda, calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã depozitelor constituite de alte instituţii de credit;
    13272 - alte sume aferente depozitelor constituite de alte instituţii de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.

    Grupa 14 - CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI INTERBANCARE
    141 - Credite acordate instituţiilor de credit
      1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor de credit
      1412 - Credite la termen acordate instituţiilor de credit
      1417 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        14171 - Creanţe ataşate
        14172 - Sume de amortizat
    142 - Împrumuturi primite de la instituţii de credit
      1421 - Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituţii de credit
      1422 - Împrumuturi la termen primite de la instituţii de credit
      1427 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        14271 - Datorii ataşate
        14272 - Sume de amortizat

    CONŢINUT:
    1411 - credite acordate instituţiilor de credit, pentru care durata iniţialã este cel mult egalã cu o zi lucrãtoare;
    1412 - credite acordate instituţiilor de credit, pentru care durata iniţialã este mai mare de o zi lucrãtoare;
    1417 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente creditelor acordate instituţiilor de credit;
    14171 - dobânda, calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã creditelor acordate instituţiilor de credit;
    14172 - alte sume aferente creditelor acordate instituţiilor de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
    1421 - împrumuturile primite de la instituţii de credit, pentru care durata iniţialã este cel mult egalã cu o zi lucrãtoare;
    1422 - împrumuturile primite de la instituţii de credit, pentru care durata iniţialã este mai mare de o zi lucrãtoare;
    1427 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente împrumuturilor primite de la alte instituţii de credit;
    14271 - dobânda, calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã împrumuturilor primite de la instituţii de credit;
    14272 - alte sume aferente împrumuturilor primite de la instituţii de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.

    Grupa 15 - ACORDURI DE RÃSCUMPÃRARE ŞI TITLURI DATE SAU LUATE CU ÎMPRUMUT
    151 - Operaţiuni repo şi titluri date cu împrumut
      1511 - Operaţiuni repo de pe o zi pe alta
      1512 - Operaţiuni repo la termen
      1513 - Titluri date cu împrumut de pe o zi pe alta
      1514 - Titluri date cu împrumut la termen
      1517 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        15171 - Datorii ataşate
        15172 - Sume de amortizat
    152 - Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut
      1521 - Operaţiuni reverse repo de pe o zi pe alta
      1522 - Operaţiuni reverse repo la termen
      1523 - Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta
      1524 - Titluri luate cu împrumut la termen
      1527 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        15271 - Creanţe ataşate
        15272 - Sume de amortizat

    CONŢINUT:
    1511 - datorii aferente operaţiunilor repo efectuate cu instituţiile de credit pe o duratã de cel mult o zi lucrãtoare;
    1512 - datorii aferente operaţiunilor repo efectuate cu instituţiile de credit pe o duratã mai mare de o zi lucrãtoare;
    1513 - datorii aferente titlurilor date cu împrumut instituţiilor de credit pe o duratã de cel mult o zi lucrãtoare;
    1514 - datorii aferente titlurilor date cu împrumut instituţiilor de credit pe o duratã mai mare de o zi lucrãtoare;
    1517 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat aferente operaţiunilor repo interbancare şi titlurilor date cu împrumut instituţiilor de credit;
    15171 - dobânda, calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã operaţiunilor repo interbancare şi titlurilor date cu împrumut instituţiilor de credit;
    15172 - alte sume aferente operaţiunilor repo interbancare şi titlurilor date cu împrumut instituţiilor de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
    1521 - creanţe aferente operaţiunilor reverse repo efectuate cu instituţiile de credit pe o duratã de cel mult o zi lucrãtoare;
    1522 - creanţe aferente operaţiunilor reverse repo efectuate cu instituţiile de credit pe o duratã mai mare de o zi lucrãtoare;
    1523 - creanţe aferente titlurilor luate cu împrumut de la instituţiile de credit pe o duratã de cel mult o zi lucrãtoare;
    1524 - creanţe aferente titlurilor luate cu împrumut de la instituţiile de credit pe o duratã mai mare de o zi lucrãtoare;
    1527 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente operaţiunilor reverse repo interbancare şi titlurilor luate cu împrumut de la instituţiile de credit;
    15271 - dobânda, calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã operaţiunilor reverse repo interbancare şi titlurilor luate cu împrumut de la instituţiile de credit;
    15272 - alte sume aferente operaţiunilor reverse repo interbancare şi titlurilor luate cu împrumut de la instituţiile de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.


    Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
    ───────────────────────────────── ──────────────────────────────
    151, 152 - Operaţiuni reprezentând 241 "Operaţiuni repo şi titluri
               acorduri de rãscumpãrare date cu împrumut"
               şi titluri date sau luate
               cu împrumut efectuate de 243 "Operaţiuni reverse repo şi
               instituţiile de credit cu titluri luate cu împrumut"
               entitãţi, altele decât
               instituţiile de credit

    152 - Active financiare cumpãrate Conturile de active financiare
          ferm corespunzãtoare    Grupa 16 - VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE
    161 - Valori de recuperat
      1611 - Valori de recuperat
      1617 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        16171 - Creanţe ataşate
        16172 - Sume de amortizat
    162 - Alte sume datorate
      1621 - Alte sume datorate
      1627 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        16271 - Datorii ataşate
        16272 - Sume de amortizat

    CONŢINUT:
    1611 - sume de recuperat de la alte instituţii de credit, înregistrate provizoriu în acest cont pânã la încasarea acestora, cum ar fi:
    - creanţe rezultate din operaţiuni de decontare;
    - creanţele faţã de ordonator (instituţie de credit) rezultate în urma executãrii angajamentelor de garanţie asumate de instituţia de credit (în calitate de garant) în favoarea unui terţ (beneficiar), dacã ordonatorul nu efectueazã plata, în condiţiile în care aceste creanţe nu se concretizeazã într-un credit acordat ordonatorului (care se înregistreazã în conturile de credite corespunzãtoare);
    - alte sume plãtite aflate în curs de clarificare;
    1617 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente valorilor de recuperat;
    16171 - dobânda, calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã valorilor de recuperat;
    16172 - alte sume aferente valorilor de recuperat, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
    1621 - sume datorate altor instituţii de credit, înregistrate provizoriu în acest cont pânã la plata acestora, cum ar fi:
    - datorii rezultate din operaţiuni de decontare;
    - alte sume încasate aflate în curs de clarificare;
    1627 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente altor sume datorate;
    16271 - dobânda, calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã altor sume datorate;
    16272 - alte sume aferente altor sume datorate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.

    Grupa 17 - OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI
    171 - Conturi curente
      1711 - Cont curent la casa centralã
      1712 - Conturi curente ale cooperativelor de credit afiliate
      1717 - Creanţe şi datorii ataşate
        17171 - Creanţe ataşate
        17172 - Datorii ataşate

    CONŢINUT:
    1711 - cont utilizat de cooperativele de credit pentru înregistrarea disponibilitãţilor bãneşti aflate în contul curent la casa centralã la care sunt afiliate, precum şi a mişcãrii acestora ca urmare a încasãrilor şi plãţilor efectuate;
    1712 - cont utilizat de casa centralã pentru înregistrarea existenţei şi mişcãrii disponibilitãţilor bãneşti ale cooperativelor de credit afiliate;
    17171 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente disponibilitãţilor bãneşti aflate în contul curent la casa centralã;
    17172 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente disponibilitãţilor bãneşti ale cooperativelor de credit afiliate.

    Grupa 17 - OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI
    173 - Depozite între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
      1731 - Depozite la casa centralã
        17311 - Depozite la vedere la casa centralã
        17312 - Depozite la termen la casa centralã
        17313 - Depozite colaterale la casa centralã
        17314 - Depozite la casa centralã rambursabile dupã notificare
        17317 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
      1732 - Depozite ale cooperativelor de credit afiliate
        17321 - Depozite la vedere ale cooperativelor de credit afiliate
        17322 - Depozite la termen ale cooperativelor de credit afiliate
        17323 - Depozite colaterale ale cooperativelor de credit afiliate
        17324 - Depozite ale cooperativelor de credit afiliate rambursabile dupã notificare
        17327 - Datorii ataşate şi sume de amortizat

    CONŢINUT:
    17311 - depozite constituite la casa centralã de cãtre cooperativele de credit afiliate, care corespund definiţiei de la pct. 9.1. al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32, cu excepţia sumelor înregistrate în contul curent la casa centralã;
    17312 - depozite constituite la casa centralã de cãtre cooperativele de credit afiliate, care corespund definiţiei de la pct. 9.2. al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32;
    17313 - depozite constituite la casa centralã de cãtre cooperativele de credit afiliate, în garanţie sau pentru efectuarea unor plãţi ulterioare determinate;
    17314 - depozite constituite la casa centralã de cãtre cooperativele de credit afiliate, care corespund definiţiei de la pct. 9.3. al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32;
    17317 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente depozitelor constituite la casa centralã de cãtre cooperativele de credit afiliate;
    - alte sume aferente depozitelor constituite la casa centralã de cãtre cooperativele de credit afiliate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
    17321 - depozite constituite de cooperativele de credit afiliate la casa centralã, care corespund definiţiei de la pct. 9.1. al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32, cu excepţia sumelor înregistrate în conturile curente ale cooperativelor de credit afiliate;
    17322 - depozite constituite de cooperativele de credit afiliate la casa centralã, care corespund definiţiei de la pct. 9.2. al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32;
    17323 - depozite constituite de cooperativele de credit afiliate la casa centralã, în garanţie sau pentru efectuarea unor plãţi ulterioare determinate;
    17324 - depozite constituite de cooperativele de credit afiliate la casa centralã, care corespund definiţiei de la pct. 9.3. al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32;
    17327 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente depozitelor constituite de cooperativele de credit afiliate la casa centralã;
    - alte sume aferente depozitelor constituite de cooperativele de credit afiliate la casa centralã, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.

    Grupa 17 - OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI
    174 - Credite şi împrumuturi între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
      1741 - Credite acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        17411 - Credite de pe o zi pe alta acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        17412 - Credite la termen acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        17417 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
      1742 - Împrumuturi primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        17421 - Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        17422 - Împrumuturi la termen primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        17427 - Datorii ataşate şi sume de amortizat

    CONŢINUT:
    17411 - credite acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei, pentru care durata iniţialã este cel mult egalã cu o zi lucrãtoare;
    17412 - credite acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei, pentru care durata iniţialã este mai mare de o zi lucrãtoare;
    17417 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente creditelor acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
    - alte sume aferente creditelor acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
    17421 - împrumuturi primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, pentru care durata iniţialã este cel mult egalã cu o zi lucrãtoare;
    17422 - împrumuturi primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, pentru care durata iniţialã este mai mare de o zi lucrãtoare;
    17427 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente împrumuturilor primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
    - alte sume aferente împrumuturilor primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.

    Grupa 17 - OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI
    176 - Valori de recuperat şi alte sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
      1761 - Valori de recuperat de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        17611 - Valori de recuperat
        17617 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
      1762 - Alte sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        17621 - Alte sume datorate
        17627 - Datorii ataşate şi sume de amortizat

    CONŢINUT:
    17611 - sume de recuperat de la alte organizaţii cooperatiste de credit din cadrul reţelei, înregistrate provizoriu în acest cont pânã la încasarea acestora, cum ar fi:
    - creanţe rezultate din operaţiuni de decontare;
    - creanţele faţã de ordonator (organizaţie cooperatistã de credit din cadrul reţelei) rezultate în urma executãrii angajamentelor de garanţie asumate de instituţia de credit (în calitate de garant) în favoarea unui terţ (beneficiar), dacã ordonatorul nu efectueazã plata, în condiţiile în care aceste creanţe nu se concretizeazã într-un credit acordat ordonatorului (care se înregistreazã în conturile de credite corespunzãtoare);
    - alte sume plãtite aflate în curs de clarificare;
    17617 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente valorilor de recuperat de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
    - alte sume aferente valorilor de recuperat de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
    17621 - alte sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei, înregistrate provizoriu în acest cont pânã la plata acestora, cum ar fi:
    - datorii rezultate din operaţiuni de decontare;
    - alte sume încasate aflate în curs de clarificare;
    17627 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente altor sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
    - alte sume aferente altor sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.

    Grupa 17 - OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI
    178 - Creanţe restante şi creanţe depreciate privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
      1781 - Creanţe restante nedepreciate
        17811 - Creanţe restante nedepreciate
        17817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
      1782 - Creanţe depreciate
        17821 - Creanţe depreciate
        17827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat

    CONŢINUT:
    17811 - creanţe care înregistreazã restanţe dar nu sunt depreciate, aferente operaţiunilor cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
    17817 - dobânzi aferente creanţelor din operaţiuni cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, care înregistreazã restanţe dar nu sunt depreciate;
    - alte sume aferente creanţelor şi/sau dobânzilor care înregistreazã restanţe dar nu sunt depreciate, privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
    17821 - creanţe depreciate la nivel individual aferente operaţiunilor cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
    17827 - dobânzi aferente creanţelor din operaţiuni cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, depreciate la nivel individual;
    - alte sume aferente creanţelor şi/sau dobânzilor depreciate la nivel individual privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.

    Grupa 18 - CREANŢE RESTANTE ŞI CREANŢE DEPRECIATE
    181 - Creanţe restante nedepreciate
      1811 - Creanţe restante nedepreciate
      1817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        18171 - Creanţe ataşate
        18172 - Sume de amortizat
    182 - Creanţe depreciate
      1821 - Creanţe depreciate
      1827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        18271 - Creanţe ataşate
        18272 - Sume de amortizat

    CONŢINUT:
    1811 - creanţe care înregistreazã restanţe dar nu sunt depreciate, aferente operaţiunilor de trezorerie şi interbancare;
    18171 - dobânzi aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, care înregistreazã restanţe dar nu sunt depreciate;
    18172 - alte sume aferente creanţelor şi/sau dobânzilor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare care înregistreazã restanţe dar nu sunt depreciate, ce sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.
    1821 - creanţe depreciate la nivel individual, aferente operaţiunilor de trezorerie şi interbancare;
    18271 - dobânzi aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, depreciate la nivel individual;
    18272 - alte sume aferente creanţelor şi/sau dobânzilor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare depreciate la nivel individual, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.

    Grupa 19 -AJUSTÃRII PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI INTERBANCARE
    191 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
    192 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
    193 - Ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate

    CONŢINUT:
    191 - ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, semnificative la nivel individual;
    192 - ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de credite şi alte creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare care nu sunt analizate individual în vederea stabilirii nivelului deprecierii deoarece nu sunt semnificative la nivel individual;
    193 - ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate, aferente tuturor creditelor şi creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare (indiferent dacã sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au înregistrat ajustãri specifice de depreciere.

    CLASA 2 - OPERAŢIUNI CU CLIENTELA

    Clasa 2 cuprinde conturile cu ajutorul cãrora se înregistreazã operaţiunile cu clienţii, alţii decât instituţiile de credit, privind creditele acordate, împrumuturile primite de la alte instituţii financiare, acordurile de rãscumpãrare şi titlurile date sau luate cu împrumut, conturile curente şi depozitele primite, valorile de recuperat şi alte sume datorate. În conturile din Clasa 2 se înregistreazã şi creanţele comerciale în legãturã cu instituţiile de credit.
    Din CLASA 2 "OPERAŢIUNI CU CLIENTELA" fac parte urmãtoarele grupe de conturi:
    Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
    Grupa 23 - CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI PRIVIND INSTITUŢIILE FINANCIARE
    Grupa 24 - ACORDURI DE RÃSCUMPÃRARE ŞI TITLURI DATE SAU LUATE CU ÎMPRUMUT
    Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI
    Grupa 26 - VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE
    Grupa 28 - CREANŢE RESTANTE ŞI CREANŢE DEPRECIATE
    Grupa 29 - AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELA

    Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
    201 - Creanţe comerciale
      2011 - Creanţe comerciale
        20111 - Scont
        20112 - Factoring cu recurs
        20113 - Forfetare
        20114 - Factoring fãrã recurs
        20119 - Alte creanţe comerciale
      2017 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        20171 - Creanţe ataşate
        20172 - Sume de amortizat

    CONŢINUT:
    20111 - operaţiunile de scontare, în special operaţiuni de cumpãrare cu recurs sau cu recurs parţial a efectelor de comerţ sub forma cambiilor şi biletelor la ordin privind creanţele comerciale aferente livrãrilor de bunuri sau prestãrilor de servicii;
    20112 - creanţe comerciale achiziţionate cu recurs în cadrul contractelor de factoring;
    20113 - operaţiunile de forfetare, respectiv cumpãrarea fãrã recurs asupra oricãrui deţinãtor anterior, a unor creanţe scadente la termen, ca rezultat al livrãrii de bunuri sau prestãrilor de servicii;
    20114 - creanţe comerciale achiziţionate fãrã recurs în cadrul contractelor de factoring;
    20119 - alte creanţe comerciale;
    2017 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente operaţiunilor de scontare, de factoring, de forfetare şi altor creanţe comerciale;
    20171 - dobânda, calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã operaţiunilor de scontare, de factoring şi asimilate;
    20172 - alte sume aferente operaţiunilor de scontare, de factoring, de forfetare şi altor creanţe comerciale, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.


    Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
    ───────────────────────────────── ──────────────────────────────
    20111 - cumpãrarea fãrã recurs asupra 20113 "Forfetare"
            oricãrui deţinãtor anterior, a
            unor creanţe scadente la termen,
            ca rezultat al livrãrii de
            bunuri sau prestãrilor de
            servicii

    Clasa 1 - operaţiunile de scontare, 201 "Creanţe comerciale"
              factoring, forfetare şi alte
              creanţe comerciale desfãşurate
              în relaţie cu instituţii
              de credit

    201 - creanţele comerciale clasificate Conturile de active financiare
          în altã categorie decât cea de corespunzãtoare din Clasa 3
          "Împrumuturi şi creanţe" "Operaţiuni cu titluri şi
                                               operaţiuni diverse"    Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
    202 - Credite de trezorerie
      2021 - Credite de trezorerie
        20211 - Utilizãri din deschideri de credite permanente
        20212 - Credit global de exploatare
        20213 - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor
        20219 - Alte credite de trezorerie
      2027 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        20271 - Creanţe ataşate
        20272 - Sume de amortizat

    CONŢINUT:
    2021 - credite, în general pe termen scurt, destinate asigurãrii nevoilor de trezorerie ale persoanelor juridice şi persoanelor fizice, care completeazã sau înlocuiesc alte tipuri de finanţare mai speciale;
    20211 - credite acordate clientelei, utilizabile în mod fracţionat, în funcţie de nevoile acesteia; partea neutilizatã din creditele aprobate se înregistreazã în conturi în afara bilanţului;
    20212 - creditele acordate clientelei, în limita unui nivel global de credit, care acoperã ansamblul nevoilor de exploatare ale acesteia şi este stabilit potrivit bugetului previzional de trezorerie; partea neutilizatã din creditele aprobate se înregistreazã în conturi în afara bilanţului;
    20213 - facilitãţi de trezorerie acordate titularilor cardurilor, prin admiterea acoperirii ulterioare a sumelor plãtite;
    20219 - alte credite de trezorerie acordate clientelei;
    2027 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente creditelor de trezorerie;
    20271 - dobânda, calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã creditelor de trezorerie acordate;
    20272 - alte sume aferente creditelor de trezorerie acordate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.


    Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
    ───────────────────────────────── ──────────────────────────────
    2021 - Descoperiri de cont neautorizate 2511 "Conturi curente"    Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
    203 - Credite de consum şi vânzãri în rate
      2031 - Credite de consum
        20311 - Credite de consum pentru nevoi personale
        20312 - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri
      2032 - Vânzãri în rate
      2037 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        20371 - Creanţe ataşate
        20372 - Sume de amortizat

    CONŢINUT:
    20311 - creditele acordate persoanelor fizice, în vederea satisfacerii nevoilor personale ale solicitantului şi/sau ale familiei acestuia;
    20312 - creditele acordate persoanelor fizice, în vederea achiziţionãrii de bunuri, altele decât cele care se circumscriu unei investiţii imobiliare;
    2032 - creditele acordate persoanelor juridice, destinate finanţãrii vânzãrii de bunuri în rate şi care se ramburseazã prin vãrsãminte periodice, cel mai adesea lunare sau trimestriale;
    2037 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente creditelor de consum şi vânzãrilor în rate;
    20371 - dobânda, calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã creditelor de consum şi vânzãrilor în rate;
    20372 - alte sume aferente creditelor de consum şi vânzãrilor în rate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.

    Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
    204 - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior
      2041 - Credite pentru import
      2042 - Credite pentru export
      2047 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        20471 - Creanţe ataşate
        20472 - Sume de amortizat

    CONŢINUT:
    2041 - creditele acordate importatorilor consecutiv cu deschiderea de credite documentare, avansuri în valutã acordate importatorilor, precum şi alte credite acordate clientelei pentru importuri;
    2042 - creditele acordate clientelei pentru acoperirea nevoilor determinate de operaţiuni de export de bunuri şi servicii;
    2047 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente creditelor pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior;
    20471 - dobânda, calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã creditelor pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior;
    20472 - alte sume aferente creditelor pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.

    Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
    205 - Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente
      2051 - Credite pentru finanţarea stocurilor
      2052 - Credite pentru echipamente
      2057 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        20571 - Creanţe ataşate
        20572 - Sume de amortizat

    CONŢINUT:
    2051 - creditele acordate clientelei pentru finanţarea operaţiunilor având un caracter ciclic (credite de campanie, de stocare de cereale, warante agricole, industriale, hoteliere, petroliere etc.);
    2052 - creditele, în general pe termen mijlociu şi lung, acordate clientelei pentru finanţarea investiţiilor productive: cumpãrãri de materiale, achiziţii, construcţii sau amenajãri de imobilizãri corporale de uz profesional (cu excepţia investiţiilor imobiliare), achiziţii de imobilizãri necorporale etc.;
    2057 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente creditelor pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente;
    20571 - dobânda, calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã creditelor pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente;
    20572 - alte sume aferente creditelor pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.

    Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
    206 - Credite pentru investiţii imobiliare
      2061 - Credite pentru investiţii imobiliare
        20611 - Credite ipotecare
        20619 - Alte credite pentru investiţii imobiliare
      2067 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        20671 - Creanţe ataşate
        20672 - Sume de amortizat

    CONŢINUT:
    2061 - creditele acordate clientelei, destinate investiţiilor imobiliare care au ca obiect:
      - dobândirea sau menţinerea drepturilor de proprietate asupra unui teren şi/sau unei construcţii, realizate sau care urmeazã sã se realizeze;
      - amenajarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea unei construcţii; sau
      - viabilizarea unui teren;
    20611 - creditele ipotecare pentru investiţii imobiliare, definite potrivit legislaţiei specifice, acordate clientelei;
    20619 - credite acordate clientelei pentru investiţii imobiliare, altele decât cele ipotecare;
    2067 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente creditelor pentru investiţii imobiliare;
    20671 - dobânda, calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã creditelor pentru investiţii imobiliare;
    20672 - alte sume aferente creditelor pentru investiţii imobiliare, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.

    Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
    209 - Alte credite acordate clientelei
      2091 - Alte credite acordate clientelei
      2097 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        20971 - Creanţe ataşate
        20972 - Sume de amortizat

    CONŢINUT:
    2091 - alte credite acordate clientelei şi care nu se regãsesc în conturile de credite de la grupa 20 "Credite acordate clientelei";
    2097 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente altor credite acordate clientelei;
    20971 - dobânda, calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã altor credite acordate clientelei;
    20972 - alte sume aferente altor credite acordate clientelei, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.


    Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
    ───────────────────────────────── ──────────────────────────────
    Grupa 20 - Creditele acordate 231 "Credite acordate
               instituţiilor financiare instituţiilor financiare"    Grupa 23 - CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI PRIVIND INSTITUŢIILE FINANCIARE
    231 - Credite acordate instituţiilor financiare
      2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor financiare
      2312 - Credite la termen acordate instituţiilor financiare
      2317 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        23171 - Creanţe ataşate
        23172 - Sume de amortizat
    232 - Împrumuturi primite de la instituţiile financiare
      2321 - Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituţiile financiare
      2322 - Împrumuturi la termen de la instituţiile financiare
      2327 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        23271 - Datorii ataşate
        23272 - Sume de amortizat

    CONŢINUT:
    2311 - creditele acordate instituţiilor financiare, pentru care durata iniţialã este cel mult egalã cu o zi lucrãtoare;
    2312 - creditele acordate instituţiilor financiare, pentru care durata iniţialã este mai mare de o zi lucrãtoare;
    2317 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente creditelor acordate instituţiilor financiare;
    23171 - dobânda, calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã creditelor acordate instituţiilor financiare;
    23172 - alte sume aferente creditelor acordate instituţiilor financiare, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
    2321 - împrumuturile primite de la instituţiile financiare, pentru care durata iniţialã este cel mult egalã cu o zi lucrãtoare;
    2322 - împrumuturile primite de la instituţiile financiare, pentru care durata iniţialã este mai mare de o zi lucrãtoare;
    2327 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente împrumuturilor primite de la instituţiile financiare;
    23271 - dobânda, calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã împrumuturilor primite de la instituţiile financiare;
    23272 - alte sume aferente împrumuturilor primite de la instituţiile financiare, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.

    Grupa 24 - ACORDURI DE RÃSCUMPÃRARE ŞI TITLURI DATE SAU LUATE CU ÎMPRUMUT
    241 - Operaţiuni repo şi titluri date cu împrumut
      2411 - Operaţiuni repo de pe o zi pe alta
      2412 - Operaţiuni repo la termen
      2413 - Titluri date cu împrumut de pe o zi pe alta
      2414 - Titluri date cu împrumut la termen
      2417 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        24171 - Datorii ataşate
        24172 - Sume de amortizat
    243 - Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut
      2431 - Operaţiuni reverse repo de pe o zi pe alta
      2432 - Operaţiuni reverse repo la termen
      2433 - Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta
      2434 - Titluri luate cu împrumut la termen
      2437 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        24371 - Creanţe ataşate
        24372 - Sume de amortizat

    CONŢINUT:
    2411 - datorii aferente operaţiunilor repo efectuate cu clientela, alta decât instituţiile de credit, pe o duratã de cel mult o zi lucrãtoare;
    2412 - datorii aferente operaţiunilor repo efectuate cu clientela, alta decât instituţiile de credit, pe o duratã mai mare de o zi lucrãtoare;
    2413 - datorii aferente titlurilor date cu împrumut clientelei, alta decât instituţiile de credit, pe o duratã de cel mult o zi lucrãtoare;
    2414 - datorii aferente titlurilor date cu împrumut clientelei, alta decât instituţiile de credit, pe o duratã mai mare de o zi lucrãtoare;
    2417 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente operaţiunilor repo şi cu titluri date cu împrumut, efectuate cu clientela, alta decât instituţiile de credit;
    24171 - dobânda, calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã operaţiunilor repo şi cu titluri date cu împrumut, efectuate cu clientela, alta decât instituţiile de credit;
    24172 - alte sume aferente operaţiunilor repo şi cu titluri date cu împrumut, efectuate cu clientela, alta decât instituţiile de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
    2431 - creanţe aferente operaţiunilor reverse repo efectuate cu clientela, alta decât instituţiile de credit, pe o duratã de cel mult o zi lucrãtoare;
    2432 - creanţe aferente operaţiunilor reverse repo efectuate cu clientela, alta decât instituţiile de credit, pe o duratã mai mare de o zi lucrãtoare;
    2433 - creanţe aferente titlurilor luate cu împrumut de la clientelã, alta decât instituţiile de credit, pe o duratã de cel mult o zi lucrãtoare;
    2434 - creanţe aferente titlurilor luate cu împrumut de la clientelã, alta decât instituţiile de credit, pe o duratã mai mare de o zi lucrãtoare;
    2437 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente operaţiunilor reverse repo şi cu titluri luate cu împrumut, efectuate cu clientela, alta decât instituţiile de credit;
    24371 - dobânda, calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã operaţiunilor reverse repo şi cu titluri luate cu împrumut, efectuate cu clientela, alta decât instituţiile de credit;
    24372 - alte sume aferente operaţiunilor reverse repo şi cu titluri luate cu împrumut, efectuate cu clientela, alta decât instituţiile de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.


    Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
    ───────────────────────────────── ──────────────────────────────
    Grupa 24 - Acordurile de rãscumpãrare Grupa 15 "ACORDURI DE
               şi operaţiunile cu titluri RÃSCUMPÃRARE ŞI TITLURI
               date sau luate cu împrumut, DATE SAU LUATE CU
               efectuate cu instituţii de ÎMPRUMUT"
               credit

    Grupa 24 - Activele financiare Conturile de active financiare
               cumpãrate ferm corespunzãtoare    Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI
    251 - Conturi curente
      2511 - Conturi curente
      2517 - Creanţe ataşate, datorii ataşate şi sume de amortizat
        25171 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        25172 - Datorii ataşate şi sume de amortizat

    CONŢINUT:
    2511 - conturi deschise clienţilor destinate operaţiunilor curente de încasãri şi plãţi.
    Aceste conturi au de regulã solduri creditoare, iar sumele respective pot fi retrase de cãtre titularii de conturi în orice moment, fãrã preaviz.
    Conturile curente pot avea şi solduri debitoare:
    - în condiţii accidentale, neautorizate (overdraft);
    - în situaţia evidenţierii în acest cont a creditelor acordate clientelei, utilizabile în mod fracţionat, în funcţie de nevoile acesteia;
    - în situaţia evidenţierii în acest cont a creditelor acordate clientelei, în limita unui nivel global de credit, care acoperã ansamblul nevoilor de exploatare ale acesteia şi este stabilit potrivit bugetului previzional de trezorerie;
    - în situaţia evidenţierii în acest cont a facilitãţilor de trezorerie acordate titularilor cardurilor, conform contractelor, prin admiterea acoperirii ulterioare a sumelor plãtite.
    Sumele înregistrate în soldurile debitoare ale conturilor curente trebuie evidenţiate în analitice distincte corespunzãtor situaţiilor de mai sus sau prin intermediul unor criterii care sã permitã obţinerea de informaţii pentru fiecare categorie de credit, evidenţiatã cu ajutorul contului 2511 "Conturi curente";
    25171 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente soldului debitor al contului curent;
    - alte sume aferente soldului debitor al contului curent, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
    25172 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente soldului creditor al contului curent, precum şi cele aferente depozitelor la termen constituite de clientelã şi desfiinţate înainte de scadenţã, pentru care se acordã dobânda la vedere;
    - alte sume aferente soldului creditor al contului curent, precum şi cele aferente depozitelor la termen constituite de clientelã şi desfiinţate înainte de scadenţã, pentru care se acordã dobânda la vedere, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.

    Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI
    253 - Conturi de depozite
      2531 - Depozite la vedere
      2532 - Depozite la termen
      2533 - Depozite colaterale
        25331 - Depozite pentru deschiderea de acreditive
        25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de garanţie
        25333 - Depozite pentru cecuri certificate
        25335 - Depozite pentru garanţii gestionari
        25336 - Alte depozite colaterale
      2534 - Depozite rambursabile dupã notificare
      2537 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        25371 - Datorii ataşate
        25372 - Sume de amortizat

    CONŢINUT:
    2531 - depozite constituite de clientelã care corespund definiţiei de la pct.9.1. al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32, cu excepţia sumelor înregistrate în conturile curente ale clientelei;
    2532 - depozite constituite de clientelã care corespund definiţiei de la pct.9.2. al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32;
    2533 - depozite constituite de clientelã în scopuri de garantare sau pentru efectuarea unor plãţi ulterioare determinate;
    2534 - depozite constituite de clientelã, care corespund definiţiei de la pct.9.3. al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32;
    2537 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente conturilor de depozite ale clientelei;
    25371 - dobânda, calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã conturilor de depozite ale clientelei;
    25372 - alte sume aferente conturilor de depozite ale clientelei, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.

    Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI
    254 - Certificate de depozit, carnete şi librete de economii
      2541 - Certificate de depozit
      2542 - Carnete şi librete de economii
      2547 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        25471 - Datorii ataşate
        25472 - Sume de amortizat

    CONŢINUT:
    2541 - depozite constituite de clientelã pe baza certificatelor de depozit care nu sunt titluri negociabile;
    2542 - depozite constituite de clientelã pe baza carnetelor şi libretelor de economii care nu sunt titluri negociabile;
    2547 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente depozitelor constituite de clientelã pe baza certificatelor de depozit, carnetelor şi libretelor de economii;
    25471 - dobânda, calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã depozitelor constituite de clientelã pe baza certificatelor de depozit, carnetelor şi libretelor de economii;
    25472 - alte sume aferente depozitelor constituite de clientelã pe baza certificatelor de depozit, carnetelor şi libretelor de economii, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.


    Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
    ───────────────────────────────── ──────────────────────────────
    2541 - Certificatele de depozit 3211 "Certificate de depozit"
           negociabile

    2542 - Carnetele şi libretele de 3221 "Carnete şi librete de
           economii negociabile economii"    Grupa 26 - VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE
    261 - Valori de recuperat
      2611 - Valori de recuperat
      2617 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        26171 - Creanţe ataşate
        26172 - Sume de amortizat
    262 - Alte sume datorate
      2621 - Alte sume datorate
      2627 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        26271 - Datorii ataşate
        26272 - Sume de amortizat

    CONŢINUT:
    2611 - sume de recuperat de la clientelã, înregistrate provizoriu în acest cont pânã la încasarea acestora, cum ar fi:
      - creanţe rezultate din operaţiuni de decontare;
      - creanţele faţã de ordonator (client care nu este o instituţie de credit) rezultate în urma executãrii angajamentelor de garanţie asumate de instituţia de credit (în calitate de garant) în favoarea unui terţ (beneficiar), dacã ordonatorul nu efectueazã plata, în condiţiile în care aceste creanţe nu se concretizeazã într-un credit acordat ordonatorului (care se înregistreazã în conturile de credite corespunzãtoare);
      - alte sume plãtite aflate în curs de clarificare;
    2617 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente valorilor de recuperat de la clientelã;
    26171 - dobânda, calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã valorilor de recuperat de la clientelã;
    26172 - alte sume aferente valorilor de recuperat de la clientelã, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
    2621 - sume datorate clientelei, înregistrate provizoriu în acest cont, pânã la plata acestora, cum ar fi:
      - datorii rezultate din operaţiuni de decontare;
      - alte sume încasate aflate în curs de clarificare;
    2627 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente altor sume datorate;
    26271 - dobânda, calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã altor sume datorate;
    26272 - alte sume aferente altor sume datorate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.

    Grupa 28 - CREANŢE RESTANTE ŞI CREANŢE DEPRECIATE
    281 - Creanţe restante nedepreciate
      2811 - Creanţe restante nedepreciate
      2817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        28171 - Creanţe ataşate
        28172 - Sume de amortizat
    282 - Creanţe depreciate
      2821 - Creanţe depreciate
      2827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        28271 - Creanţe ataşate
        28272 - Sume de amortizat

    CONŢINUT:
    2811 - creanţe care înregistreazã restanţe dar nu sunt depreciate, aferente operaţiunilor cu clientela;
    28171 - dobânzi aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela, care înregistreazã restanţe dar nu sunt depreciate;
    28172 - alte sume aferente creanţelor şi/sau dobânzilor din operaţiuni cu clientela care înregistreazã restanţe dar nu sunt depreciate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
    2821 - creanţe depreciate la nivel individual, aferente operaţiunilor cu clientela;
    28271 - dobânzi aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela, depreciate la nivel individual;
    28272 - alte sume aferente creanţelor şi/sau dobânzilor din operaţiuni cu clientela depreciate la nivel individual, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.

    Grupa 29 - AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELA
    291 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
    292 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
    293 - Ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate

    CONŢINUT:
    291 - ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela, semnificative la nivel individual;
    292 - ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de credite şi alte creanţe din operaţiuni cu clientela care nu sunt analizate individual în vederea stabilirii nivelului deprecierii deoarece nu sunt semnificative la nivel individual;
    293 - ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate, aferente tuturor creditelor şi creanţelor din operaţiuni cu clientela (indiferent dacã sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au înregistrat ajustãri specifice de depreciere.

    CLASA 3 - OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE

    Clasa 3 cuprinde conturile cu ajutorul cãrora se înregistreazã operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare, cu instrumente derivate, datoriile constituite prin titluri, operaţiunile de decontãri intrabancare şi între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, operaţiunile privind debitorii şi creditorii, stocurile, precum şi conturi de regularizare.
    Din CLASA 3 "OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE" fac parte urmãtoarele grupe de conturi:
    Grupa 30 - OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
    Grupa 31 - INSTRUMENTE DERIVATE
    Grupa 32 - DATORII CONSTITUITE PRIN TITLURI
    Grupa 33 - CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERAŢIUNILE CU TITLURI
    Grupa 34 - DECONTÃRI INTRABANCARE ŞI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI
    Grupa 35 - DEBITORI ŞI CREDITORI
    Grupa 36 - CONTURI DE STOCURI ŞI ASIMILATE
    Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE
    Grupa 38 - CREANŢE RESTANTE ŞI CREANŢE DEPRECIATE
    Grupa 39 - AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE

    Grupa 30 - OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
    301 - Active şi datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionãrii
      3011 - Active financiare deţinute în vederea tranzacţionãrii
        30111 - Instrumente de capitaluri proprii
        30112 - Instrumente de datorie
        30113 - Credite şi creanţe
      3012 - Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionãrii
        30121 - Poziţii scurte
        30122 - Depozite
        30123 - Datorii constituite prin titluri
        30129 - Alte datorii financiare

    CONŢINUT:
    3011 - active financiare evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere întrucât sunt deţinute în vederea tranzacţionãrii;
    30111 - instrumente de capitaluri proprii deţinute în vederea tranzacţionãrii;
    30112 - instrumente de datorie reprezentate prin titluri care nu se încadreazã în definiţia de la pct.2 al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32, deţinute în vederea tranzacţionãrii;
    30113 - active financiare care se încadreazã în definiţia de la pct.2 al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32, deţinute în vederea tranzacţionãrii;
    3012 - datorii financiare evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere întrucât sunt deţinute în vederea tranzacţionãrii;
    30121 - în general, valoarea titlurilor luate cu împrumut sau obţinute printr-o operaţiune reverse repo, vândute;
    30122 - datorii financiare care se încadreazã în definiţia de la pct.9 al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32, deţinute în vederea tranzacţionãrii;
    30123 - instrumente de datorie emise sub formã de titluri de instituţia de credit, care nu se încadreazã în definiţia de la pct.9 al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32, deţinute în vederea tranzacţionãrii;
    30129 - alte datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionãrii.

    Grupa 30 - OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
    302 - Active şi datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere
      3021 - Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere
        30211 - Instrumente de capitaluri proprii
        30212 - Instrumente de datorie
        30213 - Credite şi creanţe
    3022 - Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere
        30221 - Depozite
        30222 - Datorii constituite prin titluri
        30229 - Alte datorii financiare

    CONŢINUT:
    3021 - active financiare desemnate de instituţia de credit ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere;
    30211 - instrumente de capitaluri proprii desemnate de instituţia de credit ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere;
    30212 - instrumente de datorie reprezentate prin titluri care nu se încadreazã în definiţia de la pct.2 al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32, desemnate de instituţia de credit ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere;
    30213 - active financiare care se încadreazã în definiţia de la pct.2 al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32, desemnate de instituţia de credit ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere;
    3022 - datorii financiare desemnate de instituţia de credit ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere;
    30221 - datorii financiare care se încadreazã în definiţia de la pct.9 al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32, desemnate de instituţia de credit ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere;
    30222 - instrumente de datorie emise sub formã de titluri de instituţia de credit, care nu se încadreazã în definiţia de la pct.9 al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32, desemnate de instituţia de credit ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere;
    30229 - alte datorii financiare desemnate de instituţia de credit ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere.

    Grupa 30 - OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
    303 - Active financiare disponibile în vederea vânzãrii
      3031 - Instrumente de capitaluri proprii
      3032 - Instrumente de datorie
      3033 - Credite şi creanţe
      3037 - Creanţe ataşate

    CONŢINUT:
    3031 - instrumente de capitaluri proprii disponibile în vederea vânzãrii;
    3032 - instrumente de datorie reprezentate prin titluri care nu se încadreazã în definiţia de la pct.2 al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32, disponibile în vederea vânzãrii;
    3033 - active financiare care se încadreazã în definiţia de la pct.2 al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32, disponibile în vederea vânzãrii;
    3037 - creanţe din dobânzi (dobânzi contractuale sau cupon scurs), calculate şi neajunse la scadenţã, aferente instrumentelor de datorie disponibile în vederea vânzãrii.


    Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
    ───────────────────────────────── ──────────────────────────────
    3037 - sumele, altele decât 3032 "Instrumente de datorie"
           creanţele din dobânzi, care 3033 "Credite şi creanţe"
           trebuie recunoscute prin
           metoda dobânzii efective    Grupa 30 - OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
    304 - Investiţii pãstrate pânã la scadenţã
      3041 - Instrumente de datorie
      3042 - Credite şi creanţe
      3047 - Creanţe ataşate

    CONŢINUT:
    3041 - instrumente de datorie reprezentate prin titluri care nu se încadreazã în definiţia de la pct.2 al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32, pãstrate pânã la scadenţã;
    3042 - active financiare care se încadreazã în definiţia de la pct.2 al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32, pãstrate pânã la scadenţã;
    3047 - creanţe din dobânzi (dobânzi contractuale sau cupon scurs), calculate şi neajunse la scadenţã, aferente investiţiilor pãstrate pânã la scadenţã;


    Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
    ───────────────────────────────── ──────────────────────────────
    3047 - sumele, altele decât 3041 "Instrumente de datorie"
           creanţele din dobânzi, care 3042 "Credite şi creanţe"
           trebuie recunoscute prin
           metoda dobânzii efective    Grupa 30 - OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
    305 - Instrumente de capitaluri proprii evaluate la cost

    CONŢINUT:
    305 - instrumente de capitaluri proprii a cãror valoare justã nu poate fi determinatã în mod credibil, evaluate la cost;


    Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
    ───────────────────────────────── ──────────────────────────────
    305 - instrumente de capitaluri 30111 "Instrumente de capitaluri
          proprii a cãror valoare justã proprii"
          poate fi determinatã în mod 30211 "Instrumente de capitaluri
          credibil proprii"
                                               3031 "Instrumente de capitaluri
                                                     proprii"    Grupa 31 - INSTRUMENTE DERIVATE
    311 - Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionãrii
      3111 - Instrumente derivate pe rata dobânzii
        31111 - Swap pe rata dobânzii
        31112 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        31113 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        31114 - Opţiuni pe pieţe organizate
        31115 - Alte instrumente pe pieţe organizate
      3112 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii
        31121 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        31122 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        31123 - Opţiuni pe pieţe organizate
        31124 - Alte instrumente pe pieţe organizate
      3113 - Instrumente derivate pe cursul de schimb
        31131 - Operaţiuni ferme de schimb la termen
        31132 - Swap financiar de valute
        31133 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        31134 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        31135 - Opţiuni pe pieţe organizate
        31136 - Alte instrumente pe pieţe organizate
      3114 - Instrumente derivate pe riscul de credit
        31141 - Credit default swap
        31142 - Credit spread option
        31143 - Total return swap
        31144 - Alte instrumente
      3115 - Instrumente derivate pe mãrfuri
      3116 - Alte instrumente derivate
    312 - Instrumente derivate de acoperire a valorii juste
      3121 - Instrumente derivate pe rata dobânzii
        31211 - Swap pe rata dobânzii
        31212 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        31213 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        31214 - Opţiuni pe pieţe organizate
        31215 - Alte instrumente pe pieţe organizate
      3122 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii
        31221 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        31222 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        31223 - Opţiuni pe pieţe organizate
        31224 - Alte instrumente pe pieţe organizate
      3123 - Instrumente derivate pe cursul de schimb
        31231 - Operaţiuni ferme de schimb la termen
        31232 - Swap financiar de valute
        31233 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        31234 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        31235 - Opţiuni pe pieţe organizate
        31236 - Alte instrumente pe pieţe organizate
      3124 - Instrumente derivate pe riscul de credit
        31241 - Credit default swap
        31242 - Credit spread option
        31243 - Total return swap
        31244 - Alte instrumente
      3125 - Instrumente derivate pe mãrfuri
      3126 - Alte instrumente derivate
    313 - Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie
      3131 - Instrumente derivate pe rata dobânzii
        31311 - Swap pe rata dobânzii
        31312 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        31313 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        31314 - Opţiuni pe pieţe organizate
        31315 - Alte instrumente pe pieţe organizate
      3132 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii
        31321 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        31322 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        31323 - Opţiuni pe pieţe organizate
        31324 - Alte instrumente pe pieţe organizate
      3133 - Instrumente derivate pe cursul de schimb
        31331 - Operaţiuni ferme de schimb la termen
        31332 - Swap financiar de valute
        31333 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        31334 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        31335 - Opţiuni pe pieţe organizate
        31336 - Alte instrumente pe pieţe organizate
      3134 - Instrumente derivate pe riscul de credit
        31341 - Credit default swap
        31342 - Credit spread option
        31343 - Total return swap
        31344 - Alte instrumente
      3135 - Instrumente derivate pe mãrfuri
      3136 - Alte instrumente derivate
    314 - Instrumente derivate de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de ratã a dobânzii
    315 - Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de ratã a dobânzii
    316 - Modificãri de valoare justã aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de ratã a dobânzii

    CONŢINUT:
    3111 - valoarea instrumentelor derivate legate de un instrument financiar purtãtor de dobândã ale cãrui fluxuri de trezorerie sunt determinate prin referire la ratele dobânzilor sau la un alt contract de ratã a dobânzii (acorduri forward pe rata dobânzii, contracte swap pe rata dobânzii într-o singurã monedã, futures pe rata dobânzii, opţiuni pe rata dobânzii - inclusiv caps, floors, collars, corridors-swaptions pe rata dobânzii, warrante pe rata dobânzii etc.), deţinute în vederea tranzacţionãrii;
    3112 - valoarea instrumentelor derivate a cãror valoare se modificã (integral sau parţial) în funcţie de preţul unui anumit instrument de capitaluri proprii sau de un indice al preţurilor instrumentelor de capitaluri proprii, deţinute în vederea tranzacţionãrii;
    3113 - valoarea instrumentelor derivate care implicã schimbul de monede pe piaţa la termen sau o expunere pe cotaţia aurului (operaţiuni forward, contracte swap de trezorerie, contracte swap financiar de valute, futures pe curs de schimb, opţiuni pe curs de schimb, swaptions pe curs de schimb, warrante pe curs de schimb etc.), deţinute în vederea tranzacţionãrii;
    3114 - valoarea instrumentelor derivate în care valoarea la scadenţã este legatã în primul rând de mãsura credibilitãţii aferente unui anumit credit de referinţã, deţinute în vederea tranzacţionãrii;
    3115 - valoarea instrumentelor derivate a cãror valoare se modificã (integral sau parţial) în funcţie de preţul unei mãrfi sau de valoarea indicelui aferent unei mãrfi cum ar fi un metal preţios (altul decât aurul), petrolul sau produsele agricole, deţinute în vederea tranzacţionãrii;
    3116 - valoarea altor instrumente derivate care nu implicã o expunere pe cursul de schimb, pe rata dobânzii, pe instrumente de capitaluri proprii, pe mãrfuri sau pe riscul de credit (ex. instrumentele derivate pe vreme sau pe asigurãri), deţinute în vederea tranzacţionãrii;
    3121 - valoarea instrumentelor derivate pe rata dobânzii, care sunt instrumente de acoperire a valorii juste;
    3122 - valoarea instrumentelor derivate pe instrumente de capitaluri proprii, care sunt instrumente de acoperire a valorii juste;
    3123 - valoarea instrumentelor derivate pe cursul de schimb, care sunt instrumente de acoperire a valorii juste;
    3124 - valoarea instrumentelor derivate pe riscul de credit, care sunt instrumente de acoperire a valorii juste;
    3125 - valoarea instrumentelor derivate pe mãrfuri, care sunt instrumente de acoperire a valorii juste;
    3126 - valoarea altor instrumente derivate care sunt instrumente de acoperire a valorii juste;
    3131 - valoarea instrumentelor derivate pe rata dobânzii, care sunt instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie;
    3132 - valoarea instrumentelor derivate pe instrumente de capitaluri proprii, care sunt instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie;
    3133 - valoarea instrumentelor derivate pe cursul de schimb, care sunt instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie;
    3134 - valoarea instrumentelor derivate pe riscul de credit, care sunt instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie;
    3135 - valoarea instrumentelor derivate pe mãrfuri, care sunt instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie;
    3136 - valoarea altor instrumente derivate care sunt instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie;
    314 - valoarea instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a valorii juste a unui portofoliu, împotriva riscului de ratã a dobânzii;
    315 - valoarea instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu, împotriva riscului de ratã a dobânzii;
    316 - valoarea modificãrilor de valoare justã aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu, împotriva riscului de ratã a dobânzii.

    Grupa 32 - DATORII CONSTITUITE PRIN TITLURI
    321 - Certificate de depozit
      3211 - Certificate de depozit
      3217 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        32171 - Datorii ataşate
        32172 - Sume de amortizat
    322 - Carnete şi librete de economii
      3221 - Carnete şi librete de economii
      3227 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        32271 - Datorii ataşate
        32272 - Sume de amortizat
    325 - Obligaţiuni
      3251 - Obligaţiuni
      3257 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        32571 - Datorii ataşate
        32572 - Sume de amortizat
    326 - Alte datorii constituite prin titluri
      3261 - Alte datorii constituite prin titluri
      3267 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        32671 - Datorii ataşate
        32672 - Sume de amortizat

    CONŢINUT:
    3211 - împrumuturi pe bazã de certificate de depozit negociabile, emise de instituţiile de credit;
    3217 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente certificatelor de depozit;
    32171 - dobânda, calculatã şi neajunsã la scadenţã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã certificatelor de depozit;
    32172 - alte sume aferente certificatelor de depozit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
    3221 - împrumuturile pe bazã de carnete şi librete de economii negociabile, emise de instituţiile de credit;
    3227 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente carnetelor şi libretelor de economii;
    32271 - dobânda, calculatã şi neajunsã la scadenţã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã carnetelor şi libretelor de economii;
    32272 - alte sume aferente carnetelor şi libretelor de economii, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
    3251 - împrumuturi pe bazã de obligaţiuni emise de instituţiile de credit, de regulã pe termen mijlociu şi lung;
    3257 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente obligaţiunilor emise de instituţiile de credit;
    32571 - dobânda, calculatã şi neajunsã la scadenţã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã obligaţiunilor emise de instituţiile de credit;
    32572 - alte sume aferente obligaţiunilor emise de instituţiile de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
    3261 - alte împrumuturi obţinute pe baza titlurilor negociabile emise de instituţiile de credit;
    3267 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente altor datorii privind titlurile;
    32671 - dobânda, calculatã şi neajunsã la scadenţã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã altor datorii privind titlurile;
    32672 - alte sume aferente altor datorii privind titlurile, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.


    Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
    ───────────────────────────────── ──────────────────────────────
    Grupa 32 - Titluri subordonate Grupa 53 "DATORII SUBORDONATE"
    326 - Certificate de depozit, 254 "Certificate de depozit,
               carnete şi librete de economii carnete şi librete de
               (care nu sunt negociabile) economii"

    Grupa 32 - Certificate de depozit, 30123 "Datorii constituite prin
               carnete şi librete de economii titluri"
               (care sunt evaluate la 30222 "Datorii constituite prin
               valoarea justã prin profit sau titluri"
               pierdere)    Grupa 33 - CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERAŢIUNILE CU TITLURI
    331 - Conturile instituţiilor de credit
    332 - Conturile organismelor de plasament colectiv de valori mobiliare (OPCVM)
    333 - Conturile societãţilor de bursã
    334 - Conturile altor instituţii financiare
    335 - Conturile clientelei
    336 - Alte conturi de decontare privind operaţiunile cu titluri
      3361 - Alte sume de plãtit privind operaţiunile cu titluri
      3362 - Alte sume de încasat privind operaţiunile cu titluri
    337 - Creanţe şi datorii ataşate
      3371 - Creanţe ataşate
      3372 - Datorii ataşate

    CONŢINUT:
    331 - conturi deschise în legãturã cu alte instituţii de credit şi care privesc exclusiv decontarea operaţiunilor efectuate cu titluri;
    332 - conturi deschise în legãturã cu organisme de plasament colectiv de valori mobiliare şi care privesc exclusiv decontarea operaţiunilor efectuate cu titluri;
    333 - conturi deschise societãţilor de bursã, societãţilor de compensare, decontare şi depozitare a valorilor mobiliare, precum şi altor profesionişti (brokeri, în special) şi care privesc exclusiv decontarea operaţiunilor efectuate cu titluri;
    334 - conturi deschise în legãturã cu alte instituţii financiare specializate şi care privesc exclusiv decontarea operaţiunilor efectuate cu titluri;
    335 - conturi deschise în legãturã cu clientela, destinate în exclusivitate pentru decontarea operaţiunilor efectuate cu titluri;
    336 - alte operaţiuni de decontare privind titlurile (cupoane, dividende, titluri la încasare etc.);
    337 - creanţe şi datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente conturilor de decontare privind operaţiunile cu titluri.

    Grupa 34 - DECONTÃRI INTRABANCARE ŞI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI
    341 - Decontãri intrabancare
    342 - Decontãri între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei

    CONŢINUT:
    341 - evidenţiazã operaţiunile efectuate între sediu şi subunitãţile sale din ţarã, cât şi între subunitãţile respective. În general aceste conturi de legãturã trebuie sã fie verificate şi închise la sfârşitul perioadei (lunã), la nevoie cu ajutorul jurnalelor contabile suplimentare; eventualul sold existent nu trebuie sã reprezinte decât unele operaţiuni aflate în curs de lãmurire ca urmare a erorilor sau dificultãţilor de înregistrare. Fiind cont de legãturã, acesta poate fi utilizat în funcţie de necesitãţile proprii ale fiecãrei unitãţi şi subunitãţi a instituţiei de credit;
    342 - operaţiuni în curs de decontare între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei. În general aceste conturi de legãturã trebuie sã fie verificate şi închise la sfârşitul perioadei (lunã), la nevoie cu ajutorul jurnalelor contabile suplimentare; eventualul sold existent nu trebuie sã reprezinte decât unele operaţiuni aflate în curs de lãmurire ca urmare a erorilor sau dificultãţilor de înregistrare. Fiind cont de legãturã între casa centralã şi cooperativele de credit afiliate, aceste organizaţii cooperatiste de credit pot sã utilizeze acest cont în funcţie de necesitãţile proprii ale acestora.


    Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
    ───────────────────────────────── ──────────────────────────────
    Grupa 34 - operaţiuni cu subunitãţile CLASA 1 - "OPERAŢIUNI DE
               din strãinãtate. TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI
                                                       INTERBANCARE"

    342 - operaţiunile efectuate între 341 "Decontãri intrabancare"
               Casa Centralã şi subunitãţile
               sale, cât şi între subunitãţile
               respective    Grupa 35 - DEBITORI ŞI CREDITORI
    351 - Beneficii ale angajaţilor
      3511 - Indemnizaţii şi salarii datorate
      3512 - Absenţe pe termen scurt compensate
      3513 - Participarea angajaţilor la profit şi prime de plãtit
      3514 - Beneficii nemonetare
        35141 - Angajaţi ajutoare materiale datorate
        35149 - Alte beneficii nemonetare
      3515 - Avansuri acordate angajaţilor
      3516 - Beneficii ale angajaţilor neridicate
      3517 - Reţineri din salarii datorate terţilor
      3518 - Alte beneficii ale angajaţilor
        35181 - Beneficii postangajare
        35182 - Alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor
        35183 - Beneficii pentru terminarea contractului de muncã
      3519 - Alte datorii şi creanţe în legaturã cu angajaţii
        35191 - Alte datorii în legaturã cu angajaţii
        35192 - Alte creanţe în legaturã cu angajaţii

    CONŢINUT:
    3511 - decontãri cu angajaţii privind drepturile salariale cuvenite acestuia, inclusiv sporurile, adaosurile şi premiile achitate din fondul de salarii etc.;
    3512 - contravaloarea absenţelor compensate pe termen scurt (cum sunt concediul anual plãtit şi concediul medical plãtit de cãtre angajator), atunci când compensarea absenţelor se aşteaptã sã aibã loc în termen de 12 luni de la finalul perioadei în care angajaţii presteazã serviciul în cauzã;
    3513 - sume cuvenite angajaţilor, reprezentând prime şi alte sume similare acordate angajaţilor din profitul realizat potrivit prevederilor legale;
    35141 - beneficii nemonetare acordate angajaţilor, cum sunt cazarea, autoturisme, bunuri sau servicii gratuite, etc.;
    35149 - alte beneficii nemonetare acordate angajaţilor;
    3515 - avansurile acordate angajaţilor;
    3516 - beneficiile angajaţilor neridicate în termenul legal;
    3517 - reţineri şi popriri din remuneraţii, datorate terţilor;
    35181 - beneficii postangajare sub forma pensiilor şi altor beneficii aferente pensionãrii, asigurãri de viaţã, asistenţã medicalã, etc;
    35182 - alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor sub forma indeminzaţiilor pentru incapacitate de muncã de lungã duratã, participarea la profit, prime şi compensaţii amânate care nu sunt plãtite integral în curs de 12 luni, etc;
    35183 - beneficii pentru terminarea contractului de muncã;
    3519 - alte datorii şi creanţe în legãturã cu angajaţii.


    Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
    ───────────────────────────────── ──────────────────────────────
    3514, - Creanţele având caracterul Grupa 20 "CREDITE ACORDATE
    3519 unui credit acordat, precum CLIENTELEI"
            şi creditele acordate
            angajaţilor    Grupa 35 - DEBITORI ŞI CREDITORI
    352 - Asigurãri sociale, protecţia socialã şi conturi asimilate
      3521 - Asigurãri sociale
        35211 - Contribuţia unitãţii la asigurãrile sociale
        35212 - Contribuţia angajaţilor la asigurãrile sociale
        35213 - Contribuţia angajaţilor pentru asigurãrile sociale de sãnãtate
        35214 - Contribuţia angajatorului pentru asigurãrile sociale de sãnãtate
      3522 - Ajutor de şomaj
        35221 - Contribuţia unitãţii la fondul de şomaj
        35222 - Contribuţia angajaţilor la fondul de şomaj
      3526 - Alte datorii şi creanţe sociale
        35261 - Alte datorii sociale
        35262 - Alte creanţe sociale

    CONŢINUT:
    3521 - decontãrile privind contribuţia angajatorului şi a angajaţilor la asigurãrile sociale, precum şi contribuţia pentru asigurãrile sociale de sãnãtate;
    3522 - decontãrile privind ajutorul de şomaj datorat de angajator, precum şi de angajaţi, potrivit legii;
    3526 - datoriile de achitat sau creanţele de încasat în contul asigurãrilor sociale aferente exerciţiului în curs, precum şi plata acestora.

    Grupa 35 - DEBITORI ŞI CREDITORI
    353 - Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate
      3531 - Impozitul pe profit
        35311 - Impozitul pe profit curent
        35312 - Impozitul pe profit amânat
      3532 - Taxa pe valoarea adãugatã
        35323 - TVA de platã
        35324 - TVA de recuperat
        35326 - TVA deductibilã
        35327 - TVA colectatã
        35328 - TVA neexigibilã
      3533 - Impozitul pe venituri de natura salariilor
      3534 - Subvenţii guvernamentale de primit
      3536 - Alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate
      3538 - Fonduri speciale - taxe şi vãrsãminte asimilate
      3539 - Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului
        35391 - Alte datorii faţã de bugetul statului
        35392 - Alte creanţe privind bugetul statului

    CONŢINUT:
    3531 - decontãrile cu bugetul statului privind impozitul pe profit;
    35311 - impozitul pe profit calculat în conformitate cu legislaţia fiscalã privind impozitul pe profit;
    35312 - impozitul pe profit amânat, determinat în conformitate cu prevederile IAS 12;
    3532 - decontãrile cu bugetul statului privind taxa pe valoare adãugatã;
    35323 - taxa pe valoarea adaugatã de plãtit bugetului statului;
    35324 - taxa pe valoarea adaugatã de recuperat de la bugetul statului;
    35326 - taxa pe valoare adãugatã deductibilã, potrivit legii;
    35327 - taxa pe valoare adãugatã colectatã, potrivit legii;
    35328 - taxa pe valoare adãugatã neexigibilã, potrivit legii;
    3533 - impozitul pe veniturile de natura salariilor şi altor drepturi similare, datorat bugetului statului;
    3534 - subvenţii guvernamentale de primit;
    3536 - decontãrile cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele şi vãrsãmintele asimilate, cum sunt: accizele, impozitul pe dividende, impozitul pe clãdiri şi impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, precum şi alte impozite şi taxe;
    3538 - datoriile şi vãrsãmintele efectuate cãtre alte organisme publice, potrivit legii (contribuţia instituţiei de credit pentru constituirea fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, fondului de despãgubire a creditorilor prejudiciaţi etc.);
    3539 - alte datorii şi creanţe cu bugetul statului.

    Grupa 35 - DEBITORI ŞI CREDITORI
    354 - Dividende de platã
    355 - Debitori diverşi
      3551 - Depozite de garanţii vãrsate
        35511 - Depozite aferente operaţiunilor pe pieţele organizate de instrumente derivate
        35512 - Depozite aferente altor operaţiuni cu instrumente derivate
        35516 - Alte depozite
      3552 - Debitori din avansuri spre decontare
      3556 - Alţi debitori diverşi
      3557 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        35571 - Creanţe ataşate
        35572 - Sume de amortizat
    356 - Creditori diverşi
      3561 - Depozite de garanţii pentru leasing
      3562 - Alte depozite de garanţii primite
      3566 - Alţi creditori diverşi
      3567 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        35671 - Datorii ataşate
        35672 - Sume de amortizat
    357 - Decontãri din operaţiuni în asocieri în participaţie
      3571 - Creanţe din operaţiuni în asocieri în participaţie
      3572 - Datorii din operaţiuni în asocieri în participaţie

    CONŢINUT:
    354 - dividendele datorate acţionarilor sau asociaţilor corespunzãtor aportului la capital;
    355 - creanţele instituţiei de credit în legãturã cu terţii;
    3551 - depozite de garanţii vãrsate pentru operaţiuni în cont propriu sau în contul clienţilor în cadrul operaţiunilor cu instrumente derivate, precum şi depozite de garanţii şi cauţiuni constituite potrivit convenţiilor încheiate (pentru energie electricã, apã, canal etc.);
    3552 - avansurile spre decontare, în numerar, acordate angajaţilor de cãtre instituţia de credit;
    3556 - creanţe aferente bunurilor livrate, lucrãrilor executate sau serviciilor prestate inclusiv cele provenite din nerespectarea clauzelor prevãzute în contractele aferente (despãgubiri, penalitãţi, etc.);
    - valoarea bunurilor constatate lipsã sau deteriorate, imputate;
    - alte sume de încasat de la debitori diverşi.
    3557 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente debitorilor diverşi;
    35571 - dobânda, calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã debitorilor diverşi;
    35572 - alte sume aferente debitorilor diverşi, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
    356 - datoriile instituţiei de credit în legãturã cu terţii;
    3561 - depozite de garanţii primite în cadrul operaţiunilor de leasing;
    3562 - depozite de garanţii primite de la terţi pentru operaţiuni realizate în numele acestora cu instrumente derivate;
    3566 - datorii aferente bunurilor achiziţionate, lucrãrilor executate sau serviciilor prestate, inclusiv cele provenite din nerespectarea clauzelor prevãzute în contractele aferente (despãgubiri, penalitãţi, etc.);
    - sume încasate şi necuvenite, altele decât cele înregistrate în conturile "Alte sume datorate";
    - alte sume datorate creditorilor diverşi;
    3567 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente creditorilor diverşi;
    35671 - dobânda, calculatã şi neajunsã la scadenţã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã creditorilor diverşi;
    35672 - alte sume aferente creditorilor diverşi, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
    357 - valoarea creanţelor şi datoriilor rezultate din activitãţi controlate în comun şi din utilizarea de active controlate în comun, în situaţia în care instituţia de credit are calitatea de asociat al respectivei asocieri în participaţie.

    Grupa 36 - CONTURI DE STOCURI ŞI ASIMILATE
    361 - Active deţinute în vederea vânzãrii
      3611 - Valori din aur, metale şi pietre preţioase
      3612 - Alte active deţinute în vederea vânzãrii
      3613 - Bunuri la valoarea justã
    362 - Materiale şi alte consumabile
      3621 - Materiale
      3622 - Alte consumabile
    363 - Active imobilizate deţinute în vederea vânzãrii

    CONŢINUT:
    3611 - stocuri reprezentând valori de aur, metale şi pietre preţioase, inclusiv cele aflate la terţi sau în curs de aprovizionare;
    3612 - bunuri mobile şi imobile dobândite ca urmare a executãrii silite a creanţelor, precum şi alte bunuri, destinate vânzãrii, inclusiv cele aflate la terţi sau în curs de aprovizionare;
    - bancnote şi monede româneşti şi strãine, care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi înregistrate în contul 101 "Casa";
    3613 - bunuri deţinute în vederea vânzãrii, evaluate la valoarea justã;
    362 - stocuri sub formã de materiale şi alte consumabile ce urmeazã a fi utilizate de cãtre instituţia de credit în activitatea proprie;
    - bonuri valorice, timbre fiscale şi poştale, tichete şi bilete de cãlãtorie, bilete de tratament şi odihnã etc.
    363 - active imobilizate (sau grupuri destinate cedãrii) clasificate drept deţinute în vederea vânzãrii;

    Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE
    371 - Valori primite la încasare
    372 - Conturi de ajustare
      3721 - Poziţie de schimb
      3722 - Contravaloarea poziţiei de schimb
      3723 - Conturi de ajustare valutã
      3729 - Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanţului

    CONŢINUT:
    371 - cecuri şi alte valori primite la încasare pentru care creditarea conturilor se face imediat;
    3721, 3722 - conturi de legãturã între contabilitatea în valutã şi contabilitatea în lei, utilizate pentru restabilirea echilibrului dintre active, datorii şi capitaluri proprii, prin înregistrarea în contul de rezultate sau conturile de capitaluri proprii a câştigurilor sau pierderilor aferente evaluãrii operaţiunilor în valutã din bilanţ şi a operaţiunilor de schimb la vedere;
    3723 - contrapartida rezultatului provenind din evaluarea angajamentelor privind operaţiunile de schimb la vedere (contul 931);
    3729 - contrapartida rezultatului provenit din evaluarea operaţiunilor privind angajamentele cu titlurile (grupa 92);
    - alte ajustãri privind elementele din afara bilanţului.

    Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE
    375 - Cheltuieli înregistrate în avans
    376 - Venituri înregistrate în avans
    377 - Cheltuieli de plãtit
    378 - Venituri de primit
    379 - Subvenţii guvernamentale şi alte conturi de regularizare
      3791 - Subvenţii guvernamentale
        37911 - Subvenţii privind activele
        37912 - Subvenţii privind veniturile
        37913 - Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii
      3799 - Alte conturi de regularizare

    CONŢINUT:
    375 - cheltuieli efectuate în avans care urmeazã a se suporta eşalonat pe cheltuieli, în perioadele sau exerciţiile financiare viitoare (comisioane şi alte sume plãtite aferente angajamentelor în afara bilanţului, abonamentele, chiriile, certificatele de emisii de gaze cu efect de serã, poliţele de asigurare etc.), pierderi compensate prin plãţi viitoare de leasing operaţional în cadrul tranzacţiilor de vânzare şi de leaseback;
    376 - venituri înregistrate în avans aferente perioadelor/exerciţiilor financiare viitoare (comisioane şi alte sume încasate aferente angajamentelor în afara bilanţului, sumele facturate sau încasate din chirii, asigurãri, comisioane etc.), valoarea subvenţiilor pentru venituri aferente perioadelor viitoare, surplusul dintre preţul de vânzare şi valoarea justã care este amânat şi amortizat în cadrul unui leasing operaţional rezultat din tranzacţii de vânzare şi de leaseback etc.;
    377 - datorii aferente cheltuielilor de plãtit care nu se regãsesc în conturile de datorii ataşate: telefon, electricitate, comisioane pentru angajamente din afara bilanţului etc.;
    378 - creanţe din venituri de primit care nu se regãsesc în conturile de creanţe ataşate: comisioane pentru angajamente din afara bilanţului etc.;
    3791 - sumele alocate reprezentând subvenţii aferente activelor şi subvenţiile aferente veniturilor şi împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii;
    3799 - alte operaţiuni de regularizat, care nu se regãsesc în conturile 375 - 378.

    Grupa 38 - CREANŢE RESTANTE ŞI CREANŢE DEPRECIATE
    381 - Creanţe restante nedepreciate
      3811 - Creanţe restante nedepreciate
      3817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        38171 - Creanţe ataşate
        38172 - Sume de amortizat
    382 - Creanţe depreciate
      3821 - Creanţe depreciate
      3827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        38271 - Creanţe ataşate
        38272 - Sume de amortizat

    CONŢINUT:
    3811 - valoarea creanţelor care înregistreazã restanţe dar nu sunt depreciate, aferente operaţiunilor cu titluri şi operaţiunilor diverse;
    38171 - dobânzi aferente creanţelor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse, care înregistreazã restanţe dar nu sunt depreciate;
    38172 - alte sume aferente creanţelor şi/sau dobânzilor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse care înregistreazã restanţe dar nu sunt depreciate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
    3821 - valoarea creanţelor depreciate la nivel individual aferente operaţiunilor cu titluri şi operaţiunilor diverse;
    38271 - dobânzi aferente creanţelor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse, depreciate la nivel individual;
    38272 - alte sume aferente creanţelor şi/sau dobânzilor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse depreciate la nivel individual, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.

    Grupa 39 - AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE
    391 - Ajustãri pentru deprecierea titlurilor şi altor active financiare
      3911 - Ajustãri pentru deprecierea investiţiilor pãstrate pânã la scadenţã
        39111 - Ajustãri pentru deprecierea instrumentelor de datorie
        39112 - Ajustãri pentru deprecierea creditelor şi creanţelor
      3912 - Ajustãri pentru deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost
    392 - Ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse
      3921 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
      3922 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
      3923 - Ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate
    393 - Ajustãri pentru deprecierea stocurilor şi activelor asimilate

    CONŢINUT:
    391 - ajustãri pentru deprecierea investiţiilor pãstrate pânã la scadenţã şi a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost;
    3921 - ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse, semnificative la nivel individual;
    3922 - ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de credite şi alte creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse, care nu sunt analizate individual în vederea stabilirii nivelului deprecierii deoarece nu sunt semnificative la nivel individual;
    3923 - ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate, aferente tuturor creditelor şi creanţelor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse (indiferent dacã sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au înregistrat ajustãri specifice de depreciere;
    393 - ajustãri pentru deprecierea stocurilor şi activelor asimilate.

    CLASA 4 - ACTIVE IMOBILIZATE
    Clasa 4 cuprinde conturile cu ajutorul cãrora se înregistreazã creditele subordonate, titlurile de participare deţinute în filiale, în entitãţi asociate, în entitãţi controlate în comun, dotãrile pentru unitãţile proprii din strãinãtate, imobilizãrile în curs, imobilizãrile necorporale şi corporale, inclusiv amortizãrile aferente acestora, precum şi creanţele şi datoriile aferente operaţiunilor de leasing financiar.
    Din CLASA 4 "ACTIVE IMOBILIZATE" fac parte urmãtoarele grupe de conturi:

    Grupa 40 - CREDITE SUBORDONATE
    Grupa 41 - TITLURI DE PARTICIPARE DEŢINUTE ÎN FILIALE, ÎN ENTITÃŢI ASOCIATE ŞI ÎN ENTITÃŢI CONTROLATE ÎN COMUN
    Grupa 42 - DOTÃRI PENTRU UNITÃŢILE PROPRII DIN STRÃINÃTATE
    Grupa 43 - IMOBILIZÃRI ÎN CURS
    Grupa 44 - IMOBILIZÃRI NECORPORALE ŞI CORPORALE
    Grupa 46 - AMORTIZÃRI PRIVIND IMOBILIZÃRILE
    Grupa 47 - LEASING FINANCIAR
    Grupa 48 - CREANŢE RESTANTE ŞI CREANŢE DEPRECIATE
    Grupa 49 - AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR IMOBILIZATE

    Grupa 40 - CREDITE SUBORDONATE
    401 - Credite subordonate la termen
    402 - Credite subordonate pe duratã nedeterminatã
    407 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
      4071 - Creanţe ataşate
      4072 - Sume de amortizat

    CONŢINUT:
    401 - credite subordonate care au fixatã, în momentul acordãrii, o datã de rambursare;
    402 - creanţe de natura creditelor subordonate ale cãror termene de rambursare nu au fost fixate sau fac obiectul unor condiţii sau preavize menţionate în contracte;
    407 - creanţe ataşate şi sume de amortizat, aferente creditelor subordonate;
    4071 - dobânda, calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã creditelor subordonate;
    4072 - alte sume aferente creditelor subordonate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.


    Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
    ───────────────────────────────── ──────────────────────────────
    401 - Titlurile subordonate 3011 "Active financiare deţinute
                                                    în vederea tranzacţionãrii"
                                              303 "Active financiare disponibile
                                                   în vederea vânzãrii"
                                              304 "Investiţii pãstrate pânã la
                                                   scadenţã"

    401, 402 - Fonduri puse la dispoziţia 121 "Conturi de corespondent la
               sucursalelor pentru instituţii de credit (nostro)"
               operaţiuni curente    Grupa 41 - TITLURI DE PARTICIPAR DEŢINUTE ÎN FILIALE, ÎN ENTITÃŢI ASOCIATE ŞI ÎN ENTITÃŢI CONTROLATE ÎN COMUN
    411 - Titluri contabilizate la cost
      4111 - Titluri de participare deţinute în filiale
      4112 - Titluri de participare deţinute în entitãţi asociate
      4113 - Titluri de participare deţinute în entitãţi controlate în comun
    412 - Titluri evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere
      4121 - Titluri de participare deţinute în filiale
      4122 - Titluri de participare deţinute în entitãţi asociate
      4123 - Titluri de participare deţinute în entitãţi controlate în comun
    413 - Titluri disponibile în vederea vânzãrii
      4131 - Titluri de participare deţinute în filiale
      4132 - Titluri de participare deţinute în entitãţi asociate
      4133 - Titluri de participare deţinute în entitãţi controlate în comun

    CONŢINUT:
    411 - titluri de participare deţinute în filiale, în entitãţi asociate şi în entitãţi controlate în comun, contabilizate la cost;
    412 - titluri de participare deţinute în filiale, în entitãţi asociate şi în entitãţi controlate în comun, evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere;
    413 - titluri de participare deţinute în filiale, în entitãţi asociate şi în entitãţi controlate în comun, disponibile în vederea vânzãrii.

    Grupa 42 - DOTÃRI PENTRU UNITÃŢILE PROPRII DIN STRÃINÃTATE
    421 - Dotãri pentru unitãţile proprii din strãinãtate

    CONŢINUT:
    421 - fondurile transferate în strãinãtate, pentru a fi puse, cu titlu permanent la dispoziţia unitãţilor proprii din strãinãtate.

    Grupa 43 - IMOBILIZÃRI ÎN CURS
    431 - Imobilizãri necorporale în curs
    432 - Imobilizãri corporale în curs
      4321 - Amenajãri de terenuri şi construcţii
      4322 - Instalaţii tehnice şi mijloace de transport
      4323 - Alte imobilizãri corporale

    CONŢINUT:
    431 - costul imobilizãrilor necorporale în curs de execuţie sau în curs de aprovizionare;
    432 - costul imobilizãrilor corporale în curs de execuţie sau în curs de aprovizionare.

    Grupa 44 - IMOBILIZÃRI NECORPORALE ŞI CORPORALE
    441 - Imobilizãri necorporale
      4411 - Fondul comercial
      4419 - Alte imobilizãri necorporale
    442 - Imobilizãri corporale
      4421 - Terenuri şi amenajãri de terenuri
        44211 - Terenuri
        44212 - Amenajãri de terenuri
      4422 - Construcţii
      4423 - Instalaţii tehnice şi mijloace de transport
      4424 - Mobilier, aparaturã biroticã, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale
      4425 - Investiţii imobiliare

    CONŢINUT:
    4411 - valoarea fondului comercial achiziţionat într-o combinare de întreprinderi;
    4419 - valoarea altor imobilizãri necorporale;
    4421 - valoarea terenurilor şi a investiţiilor efectuate pentru amenajarea acestora;
    4422 - valoarea construcţiilor;
    4423 - valoarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport;
    4424 - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale;
    4425 - valoarea investiţiilor imobiliare.

    Grupa 46 - AMORTIZÃRI PRIVIND IMOBILIZÃRILE
    461 - Amortizãri privind imobilizãrile necorporale şi corporale
      4611 - Amortizarea imobilizãrilor necorporale
      4612 - Amortizarea imobilizãrilor corporale
        46121 - Amortizarea amenajãrilor de terenuri
        46122 - Amortizarea construcţiilor
        46123 - Amortizarea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport
        46124 - Amortizarea altor active corporale (mobilier, aparaturã biroticã, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale)
        46125 - Amortizarea investiţiilor imobiliare

    CONŢINUT:
    4611 - sume rezultate din alocarea sistematicã a valorii amortizabile a unei imobilizãri necorporale de-a lungul duratei sale de viaţã utilã;
    4612 - sume rezultate din alocarea sistematicã a valorii amortizabile a unei imobilizãri corporale de-a lungul duratei sale de viaţã utilã.


    Grupa 47 - LEASING FINANCIAR
    471 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar
      4711 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizãri necorporale
      4712 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizãri corporale
      4713 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu alte active
      4717 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        47171 - Creanţe ataşate
        47172 - Sume de amortizat
    472 - Datorii din operaţiuni de leasing financiar
      4721 - Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizãri necorporale
      4722 - Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizãri corporale
      4723 - Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu alte active
      4727 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        47271 - Datorii ataşate
        47272 - Sume de amortizat

    CONŢINUT:
    4711 - creanţe reprezentând principal aferente bunurilor de natura imobilizãrilor necorporale, date în regim de leasing financiar;
    4712 - creanţe reprezentând principal aferente bunurilor de natura imobilizãrilor corporale, date în regim de leasing financiar;
    4713 - creanţe reprezentând principal aferente altor active date în regim de leasing financiar;
    4717 - creanţe reprezentând dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar;
    47171 - dobânza calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã creanţelor din operaţiuni de leasing financiar;
    47172 - alte sume aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
    4721 - datorii reprezentând principal aferente bunurilor de natura imobilizãrilor necorporale primite în regim de leasing financiar;
    4722 - datorii reprezentând principal aferente bunurilor de natura imobilizãrilor corporale primite în regim de leasing financiar;
    4723 - datorii reprezentând principal aferente altor active primite în regim de leasing financiar;
    4727 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, şi sume de amortizat, aferente datoriilor din operaţiuni de leasing financiar;
    47271 - dobânda calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã datoriilor din operaţiuni de leasing financiar;
    47272 - alte sume aferente datoriilor din operaţiuni de leasing financiar care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.

    Grupa 48 - CREANŢE RESTANTE ŞI CREANŢE DEPRECIATE
    481 - Creanţe restante nedepreciate
      4811 - Creanţe restante nedepreciate
      4817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        48171 - Creanţe ataşate
        48172 - Sume de amortizat
    482 - Creanţe depreciate
      4821 - Creanţe depreciate
      4827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        48271 - Creanţe ataşate
        48272 - Sume de amortizat

    CONŢINUT:
    4811 - active imobilizate de natura creanţelor care înregistreazã restanţe dar nu sunt depreciate;
    48171 - dobânzi aferente activelor imobilizate de natura creanţelor, care înregistreazã restanţe dar nu sunt depreciate;
    48172 - alte sume aferente activelor imobilizate de natura creanţelor şi/sau dobânzilor care înregistreazã restanţe dar nu sunt depreciate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
    4821 - creanţe depreciate la nivel individual privind activele imobilizate (credite subordonate, creanţe aferente operaţiunilor de leasing financiar etc.);
    48271 - dobânzi aferente activelor imobilizate de natura creanţelor, depreciate la nivel individual;
    48272 - alte sume aferente activelor imobilizate de natura creanţelor şi/sau dobânzilor depreciate la nivel individual, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.

    Grupa 49 - AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR IMOBILIZATE
    491 - Ajustãri pentru deprecierea titlurilor de participare deţinute în filiale, în entitãţi asociate şi în entitãţi controlate în comun
    492 - Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor
      4921 - Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor în curs
        49211 - Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale în curs
        49212 - Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale în curs
      4922 - Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale
        49221 - Ajustãri pentru deprecierea fondului comercial
        49222 - Ajustãri pentru deprecierea altor imobilizãri necorporale
    4923 - Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale
      49231 - Ajustãri pentru deprecierea terenurilor şi amenajãrilor de terenuri
      49232 - Ajustãri pentru deprecierea construcţiilor
      49233 - Ajustãri pentru deprecierea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport
      49234 - Ajustãri pentru deprecierea altor active corporale (mobilier, aparaturã biroticã, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale)
      49235 - Ajustãri pentru deprecierea investiţiilor imobiliare
    493 - Ajustãri pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar
      4931 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
      4932 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
      4933 - Ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate
    494 - Ajustãri pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate
      4941 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
      4942 - Ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
      4943 - Ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate

    CONŢINUT:
    491 - ajustãri pentru deprecierea titlurilor de participare deţinute în filiale, în entitãţi asociate şi în entitãţi controlate în comun;
    492 - ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor în curs, a imobilizãrilor necorporale şi a imobilizãrilor corporale;
    4931 - ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, semnificative la nivel individual;
    4932 - ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de creanţe din operaţiuni de leasing financiar, care nu sunt analizate individual în vederea stabilirii nivelului deprecierii deoarece nu sunt semnificative la nivel individual;
    4933 - ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate, aferente tuturor creanţelor din operaţiuni de leasing financiar (indiferent dacã sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au înregistrat ajustãri specifice de depreciere;
    4941 - ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe privind activele imobilizate, semnificative la nivel individual;
    4942 - ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de credite şi alte creanţe privind activele imobilizate, care nu sunt analizate individual în vederea stabilirii nivelului deprecierii deoarece nu sunt semnificative la nivel individual;
    4943 - ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate, aferente creditelor şi altor creanţe privind activele imobilizate (indiferent dacã sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au înregistrat ajustãri specifice de depreciere.

    CLASA 5 - CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE
    Clasa 5 cuprinde conturile cu ajutorul cãrora se înregistreazã fondurile aflate la dispoziţia instituţiei de credit, alte elemente de capitaluri proprii, datoriile subordonate, provizioanele, rezultatul reportat, precum şi rezultatul exerciţiului financiar.
    Din CLASA 5 "CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE" fac parte urmãtoarele grupe de conturi:

    Grupa 50 - CAPITAL
    Grupa 51 - PRIME DE CAPITAL ŞI REZERVE
    Grupa 52 - ALTE CONTURI DE CAPITALURI PROPRII
    Grupa 53 - DATORII SUBORDONATE
    Grupa 55 - PROVIZIOANE
    Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT
    Grupa 59 - REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR

    Grupa 50 - CAPITAL
    501 - Capital social
      5011 - Capital subscris nevãrsat
      5012 - Capital subscris vãrsat
    502 - Elemente asimilate capitalului
    503 - Acţiuni proprii
    504 - Ajustãri ale capitalului social/capitalului de dotare
    508 - Acţionari sau asociaţi

    CONŢINUT:
    501 - capitalul social subscris cu ocazia constituirii instituţiei de credit sau a majorãrii capitalului social, precum şi reducerile capitalului social, efectuate potrivit prevederilor legale;
    5011 - capitalul social subscris şi nevãrsat de acţionarii sau asociaţii instituţiei de credit cu ocazia constituirii acesteia sau a majorãrii capitalului social;
    5012 - capitalul social subscris şi vãrsat de acţionarii sau asociaţii instituţiei de credit, precum şi reducerile capitalului social efectuate potrivit prevederilor legale;
    502 - fondurile cu caracter permanent (capital de dotare) puse la dispoziţie sucursalelor din România ale instituţiilor de credit al cãror sediu se aflã în strãinãtate; sucursalele din strãinãtate ale instituţiilor de credit, persoane juridice române, înregistreazã cu ajutorul acestui cont, în contabilitatea proprie, fondurile cu caracter permanent (capital de dotare) puse la dispoziţie de instituţiile de credit din România de care aparţin;
    503 - valoarea acţiunilor proprii rãscumpãrate, potrivit legii;
    504 - valoarea ajustãrilor aferente capitalului social/capitalului de dotare, rezultatã, în principal, din:
    - diferenţe din ajustarea la inflaţie, aferente capitalului social/capitalului de dotare;
    - ajustãri ale capitalului social cu sumele reprezentând diferenţe din reevaluãri, care au fost incluse în perioadele anterioare în capitalul social şi care trebuie sã fie înregistrate ca diferenţe din reevaluare (cu excepţia surplusului din evaluare care este realizat);
    508 - decontãrile cu acţionarii sau asociaţii privind capitalul social.

    Grupa 51 - PRIME DE CAPITAL ŞI REZERVE
    511 - Prime de capital
      5111 - Prime de emisiune
      5112 - Prime de fuziune
      5113 - Prime de aport
      5114 - Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni
      5119 - Alte prime
    512 - Rezerve legale
      5121 - Rezerve legale din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit
      5122 - Rezerve legale din profitul determinat dupã deducerea impozitului pe profit
    513 - Rezerve statutare sau contractuale
    514 - Rezerve pentru riscuri bancare
      5141 - Rezerva generalã pentru riscul de credit din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit
      5142 - Rezerva generalã pentru riscul de credit din profitul determinat dupã deducerea impozitului pe profit
      5143 - Rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale
    516 - Rezerve din reevaluarea imobilizãrilor
      5161 - Rezerve din reevaluarea imobilizãrilor necorporale
      5162 - Rezerve din reevaluarea imobilizãrilor corporale
    517 - Rezerve specifice organizaţiilor cooperatiste de credit
      5171 - Rezerva de întrajutorare
      5172 - Rezerva mutualã de garantare
        51721 - Rezerva mutualã de garantare constituitã din profitul casei centrale determinat înainte de deducerea impozitului pe profit
        51722 - Rezerva mutualã de garantare constituitã din cotizaţiile cooperativelor de credit afiliate
    519 - Alte rezerve

    CONŢINUT:
    5111 - diferenţa între valoarea de emisiune a noilor acţiuni sau pãrţi sociale şi valoarea nominalã a acestora;
    5112 - diferenţa determinatã de instituţia de credit absorbantã, în cadrul unei combinãri de întreprinderi sub forma fuziunii prin absorbţie, între valoarea justã (de la data achiziţiei entitãţii absorbite) şi valoarea nominalã a acţiunilor emise;
    5113 - diferenţa între valoarea bunurilor aportate şi valoarea nominalã a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi;
    5114 - diferenţa între valoarea contabilã a obligaţiunilor corespunzãtoare împrumuturilor obligatare şi valoarea nominalã a acţiunilor emise potrivit prevederilor contractuale, atunci când valoarea obligaţiunilor depãşeşte valoarea acţiunilor corespunzãtoare;
    5119 - alte prime de capital;
    512 - rezervele constituite din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit, precum şi din profitul determinat dupã deducerea impozitului pe profit, în cotele şi limitele prevãzute de lege;
    513 - rezervele constituite din profitul determinat dupã deducerea impozitului pe profit, conform prevederilor din actul constitutiv al instituţiei de credit;
    514 - rezerva generalã pentru riscul de credit, constituitã, pânã la sfârşitul exerciţiului financiar al anului 2003, din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit, în cotele şi limitele prevãzute de lege;
    - rezerva generalã pentru riscul de credit, constituitã din profitul determinat dupã deducerea impozitului pe profit, potrivit hotãrârii adunãrii generale a acţionarilor sau asociaţilor;
    - rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale, constituitã, începând cu exerciţiul financiar al anului 2004 pânã la sfârşitul exerciţiului financiar al anului 2006, din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit (în mãsura în care sumele repartizate se regãsesc în profitul net), în cotele şi limitele prevãzute de lege;
    5161 - rezerve aferente diferenţelor rezultate în urma reevaluãrilor imobilizãrilor necorporale;
    5162 - rezerve aferente diferenţelor rezultate în urma reevaluãrilor imobilizãrilor corporale;
    5171 - rezerva de întrajutorare constituitã de cãtre cooperativele de credit din profitul contabil determinat dupã deducerea impozitului pe profit, în cotele şi limitele prevãzute de lege;
    5172 - rezerva mutualã de garantare constituitã la nivelul casei centrale din sumele plãtite de cooperativele de credit afiliate reprezentând cotizaţii pentru constituirea acestor rezerve, precum şi din sumele repartizate din profitul casei centrale determinat înainte de deducerea impozitului pe profit, în cotele şi limitele prevãzute de lege;
    519 - alte rezerve constituite potrivit prevederilor legale sau hotãrârii adunãrii generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.

    Grupa 52 - ALTE CONTURI DE CAPITALURI PROPRII
    521 - Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare disponibile în vederea vânzãrii
    522 - Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzãrii
    523 - Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientã)
    524 - Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat
      5241 - Impozit pe profit curent
      5242 - Impozit pe profit amânat
    525 - Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii
    526 - Diferenţe aferente activelor imobilizate deţinute în vederea vânzãrii
    527 - Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
    529 - Alte conturi de capitaluri proprii

    CONŢINUT:
    521 - diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valutã, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzãrii;
    522 - diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzãrii;
    523 - partea eficientã a diferenţelor din evaluarea instrumentelor de acoperire a fluxurilor de trezorerie;
    524 - valoarea impozitului pe profit curent şi a impozitului pe profit amânat recunoscutã în alte elemente ale rezultatului global;
    525 - valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor în cazul unei tranzacţii cu plata pe bazã de acţiuni;
    - diferenţa dintre valoarea de piaţã a instrumentelor de capitaluri proprii şi suma plãtitã de cãtre angajaţi în cadrul unei tranzacţii cu plata pe bazã de acţiuni;
    526 - diferenţe aferente activelor imobilizate (sau grupurilor destinate cedãrii) clasificate drept deţinute în vederea vânzãrii, înregistrate în alte elemente ale rezultatului global;
    527 - componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse;
    529 - alte sume înregistrate în conturile de capitaluri proprii.

    Grupa 53 - DATORII SUBORDONATE
    531 - Datorii subordonate la termen
      5311 - Titluri subordonate la termen
      5312 - Împrumuturi subordonate la termen
    532 - Datorii subordonate pe duratã nedeterminatã
      5321 - Titluri subordonate pe duratã nedeterminatã
      5322 - Împrumuturi subordonate pe duratã nedeterminatã
    537 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
      5371 - Datorii ataşate
      5372 - Sume de amortizat

    CONŢINUT:
    531 - împrumuturi primite la termen, a cãror rambursare, în caz de lichidare a instituţiei de credit, nu este posibilã decât dupã plata celorlalţi creanţieri;
    5311 - împrumuturi subordonate la termen, primite pe baza emisiunilor de titluri;
    5312 - împrumuturi subordonate la termen primite, nereprezentate printr-un titlu;
    532 - împrumuturi primite pe duratã nedeterminatã, a cãror rambursare, în caz de lichidare a instituţiei de credit, nu este posibilã decât dupã plata celorlalţi creanţieri;
    5321 - împrumuturi subordonate pe duratã nedeterminatã, primite pe baza emisiunilor de titluri;
    5322 - împrumuturi subordonate pe duratã nedeterminatã primite, nereprezentate printr-un titlu;
    537 - datorii ataşate şi sume de amortizat, aferente datoriilor subordonate;
    5371 - dobânda, calculatã în baza ratei de dobândã prevãzutã prin înţelegerile contractuale, aferentã datoriilor subordonate;
    5372 - alte sume aferente datoriilor subordonate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.

    Grupa 55 - PROVIZIOANE
    551 - Provizioane pentru angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date
    552 - Provizioane pentru beneficiile angajaţilor
      5521 - Provizioane pentru beneficii ale angajaţilor sub forma absenţelor compensate pe termen scurt
      5522 - Provizioane pentru participarea angajaţilor la profit şi prime de plãtit
      5523 - Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare
      5525 - Provizioane pentru alte beneficii postangajare
      5526 - Provizioane pentru alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor
      5527 - Provizioane pentru beneficii ale angajaţilor la terminarea contractului de muncã
      5529 - Provizioane pentru alte beneficii ale angajaţilor
    553 - Provizioane pentru litigii
    554 - Provizioane pentru restructurare
    555 - Provizioane pentru dezafectarea imobilizãrilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea
    559 - Alte provizioane

    CONŢINUT:
    551 - provizioanele constituite pentru angajamentele de creditare, garanţiile financiare şi alte angajamente, înregistrate în afara bilanţului;
    5521 - provizioanele constituite pentru beneficii ale angajaţilor sub forma absenţelor compensate pe termen scurt;
    5522 - provizioane constituite pentru participarea angajaţilor la profit şi prime de plãtit;
    5523 - provizioane constituite pentru pensii şi alte obligaţii similare;
    5525 - provizioane constituite pentru alte beneficii postangajare;
    5526 - provizioane constituite pentru alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor;
    5527 - provizioane constituite pentru beneficii ale angajaţilor la terminarea contractului de muncã;
    5529 - provizioane constituite pentru alte beneficii ale angajaţilor;
    553 - provizioanele constituite pentru cauze legale în curs de soluţionare şi alte litigii;
    554 - provizioane constituite pentru restructurare;
    555 - provizioane constituite pentru demontarea şi mutarea imobilizãrilor corporale, precum şi pentru restaurarea amplasamentelor;
    559 - alte provizioane.

    Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT
    581 - Rezultatul reportat
      5811 - Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperitã
      5812 - Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima datã a IFRS, mai puţin IAS 29
      5813 - Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima datã a IAS 29
      5814 - Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor
      5815 - Rezultatul reportat provenit din modificãrile politicilor contabile
      5816 - Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare
      5817 - Rezultatul reportat provenit din implementarea IFRS ca bazã a contabilitãţii

    CONŢINUT:
    5811 - rezultatul sau pãrţi din rezultatul exerciţiului financiar precedent nerepartizate de cãtre adunarea generalã a acţionarilor sau asociaţilor;
    5812 - rezultatul reportat provenit din ajustãrile cerute de aplicarea pentru prima datã a IFRS, altele decât IAS 29, asupra perioadelor anterioare primei perioade de aplicare a IFRS;
    5813 - ajustãrile cerute de aplicarea IAS 29 asupra perioadelor anterioare, prin retratarea soldurilor conturilor de la începutul exerciţiului financiar aferent primei perioade de aplicare a IFRS;
    5814 - rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor;
    5815 - rezultatul reportat provenit din modificãrile politicilor contabile;
    5816 - rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din diferenţe din reevaluare;
    5817 - rezultatul reportat provenit din ajustãrile cerute de implementarea IFRS ca bazã a contabilitãţii.

    Grupa 59 - REZULTATUL EXERCIŢULUI FINANCIAR
    591 - Profit sau pierdere
    592 - Repartizarea profitului

    CONŢINUT:
    591 - profitul sau pierderea realizatã în exerciţiul financiar curent;
    592 - profitul realizat în exerciţiul financiar curent şi repartizat, potrivit legii.

    CLASA 6 - CHELTUIELI

    Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
    601 - Cheltuieli cu operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare
      6011 - Dobânzi la Banca Naţionalã a României
      6012 - Dobânzi la conturile de corespondent
      6013 - Dobânzi la depozitele instituţiilor de credit
        60131 - Dobânzi la depozitele la vedere
        60132 - Dobânzi la depozitele la termen
        60133 - Dobânzi la depozitele colaterale
        60134 - Dobânzi la depozitele rambursabile dupã notificare
      6014 - Dobânzi la împrumuturile de la instituţii de credit
        60141 - Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta
        60142 - Dobânzi la împrumuturile la termen
      6015 - Dobânzi la operaţiunile repo şi titlurile date cu împrumut
        60151 - Dobânzi la operaţiunile repo de pe o zi pe alta
        60152 - Dobânzi la operaţiunile repo la termen
        60153 - Dobânzi la titlurile date cu împrumut de pe o zi pe alta
        60154 - Dobânzi la titlurile date cu împrumut la termen
      6016 - Cheltuieli cu operaţiunile organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        60161 - Dobânzi la conturile curente ale cooperativelor de credit afiliate
        60162 - Dobânzi la depozitele cooperativelor de credit afiliate
        60163 - Dobânzi la împrumuturile de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        60164 - Dobânzi privind alte sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        60169 - Comisioane
      6017 - Alte cheltuieli cu dobânzile
      6019 - Comisioane

    CONŢINUT:
    6011 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente împrumuturilor de refinanţare primite de la Banca Naţionalã a României;
    6012 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente disponibilitãţilor bãneşti aflate în conturile de corespondent (loro);
    6013 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente depozitelor constituite de alte instituţii de credit;
    6014 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente împrumuturilor primite de la alte instituţii de credit;
    6015 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente operaţiunilor repo şi titlurilor date cu împrumut;
    60161 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente disponibilitãţilor bãneşti aflate în conturile curente ale cooperativelor de credit afiliate;
    60162 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente depozitelor constituite de organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
    60163 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente împrumuturilor primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
    60164 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente altor sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
    60169 - comisioane aferente operaţiunilor între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, recunoscute pe cheltuieli pe mãsurã ce sunt prestate serviciile sau la îndeplinirea unei prestaţii semnificative;
    6017 - alte dobânzi şi vãrsãminte asimilate privind operaţiunile de trezorerie şi interbancare;
    6019 - comisioane aferente operaţiunilor de trezorerie şi interbancare, recunoscute pe cheltuieli pe mãsurã ce sunt prestate serviciile sau la îndeplinirea unei prestaţii semnificative.


    Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
    ───────────────────────────────── ──────────────────────────────
    6011 - Dobânzi şi vãrsãminte 6014 "Dobânzi la împrumuturile
           asimilate aferente de la instituţii de credit"
           împrumuturilor primite de la
           instituţiile de credit
         - Dobânzi şi vãrsãminte 6015 "Dobânzi la operaţiunile
           asimilate aferente repo şi titlurile date cu
           operaţiunilor repo efectuate împrumut"
           cu banca centralã

    6015 - Dobânzi şi vãrsãminte 6023 "Dobânzi la operaţiunile
           asimilate aferente repo şi titlurile date cu
           operaţiunilor repo şi cu împrumut"
           titluri date cu împrumut,
           efectuate cu clientela    Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
    602 - Cheltuieli cu operaţiunile cu clientela
      6022 - Dobânzi la împrumuturile primite de la instituţii financiare
        60221 - Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta
        60222 - Dobânzi la împrumuturile la termen
      6023 - Dobânzi la operaţiunile repo şi titlurile date cu împrumut
        60231 - Dobânzi la operaţiunile repo de pe o zi pe alta
        60232 - Dobânzi la operaţiunile repo la termen
        60233 - Dobânzi la titlurile date cu împrumut de pe o zi pe alta
        60234 - Dobânzi la titlurile date cu împrumut la termen
      6024 - Dobânzi la conturile curente
      6025 - Dobânzi la conturile de depozite
        60251 - Dobânzi la depozitele la vedere
        60252 - Dobânzi la depozitele la termen
        60253 - Dobânzi la depozitele colaterale
        60254 - Dobânzi la depozitele rambursabile dupã notificare
      6026 - Dobânzi la certificatele de depozit, carnetele şi libretele de economii
      6027 - Alte cheltuieli cu dobânzile
      6029 - Comisioane

    CONŢINUT:
    6022 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente împrumuturilor primite de la instituţii financiare;
    6023 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente operaţiunilor repo şi titlurilor date cu împrumut;
    6024 - dobânzi aferente soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise clientelei, precum şi cele aferente depozitelor la termen constituite de clientelã şi desfiinţate înainte de scadenţã, pentru care se acordã dobânda la vedere;
    6025 - dobânzi aferente depozitelor constituite de clientelã;
    6026 - dobânzi aferente depozitelor constituite de clientelã pe baza certificatelor de depozit, carnetelor şi libretelor de economii ale clientelei;
    6027 - alte cheltuieli cu dobânzile şi vãrsãminte asimilate aferente operaţiunilor cu clientela;
    6029 - comisioane aferente operaţiunilor cu clientela, recunoscute pe cheltuieli pe mãsurã ce sunt prestate serviciile sau la îndeplinirea unei prestaţii semnificative.


    Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
    ───────────────────────────────── ──────────────────────────────
    6023 - Dobânzi şi vãrsãminte 6015 "Dobânzi la operaţiunile
           asimilate aferente repo şi titlurile date cu
           operaţiunilor repo şi cu împrumut"
           titluri date cu împrumut,
           efectuate cu instituţiile de
           credit    Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
    603 - Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare
      6031 - Pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionãrii
        60311 - Pierderi din reevaluarea şi cesiunea activelor financiare deţinute în vederea tranzacţionãrii
        60312 - Pierderi din reevaluarea şi cesiunea datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionãrii
        60313 - Costuri de tranzacţionare
      6032 - Pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere
        60321 - Pierderi din reevaluarea şi cesiunea activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere
        60322 - Pierderi din reevaluarea şi cesiunea datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere
        60323 - Costuri de tranzacţionare
      6033 - Pierderi din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzãrii
      6034 - Pierderi din cesiunea investiţiilor pãstrate pânã la scadenţã
      6035 - Pierderi din cesiunea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost
      6036 - Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri
        60361 - Dobânzi privind certificatele de depozit
        60362 - Dobânzi privind carnetele şi libretele de economii
        60363 - Dobânzi privind obligaţiunile
        60364 - Dobânzi privind alte datorii constituite prin titluri
      6037 - Cheltuieli diverse privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare
      6039 - Comisioane

    CONŢINUT:
    60311 - pierderi din reevaluarea şi cesiunea activelor financiare evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere întrucât sunt deţinute în vederea tranzacţionãrii;
    60312 - pierderi din reevaluarea şi cesiunea datoriilor financiare evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere întrucât sunt deţinute în vederea tranzacţionãrii;
    60313 - costuri de tranzacţionare aferente achiziţiei activelor şi datoriilor financiare evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere întrucât sunt deţinute în vederea tranzacţionãrii;
    60321 - pierderi din reevaluarea şi cesiunea activelor financiare desemnate de instituţia de credit ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere;
    60322 - pierderi din reevaluarea şi cesiunea datoriilor financiare desemnate de instituţia de credit ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere;
    60323 - costuri de tranzacţionare aferente achiziţiei activelor şi datoriilor financiare desemnate de instituţia de credit ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere;
    6033 - pierderi aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzãrii reprezentând diferenţe nefavorabile din reevaluare înregistrate anterior în alte elemente ale rezultatului global şi reclasificate în profit sau pierdere în momentul derecunoaşterii;
    6034 - pierderi din cesiunea investiţiilor pãstrate pânã la scadenţã;
    6035 - pierderi din cesiunea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost;
    60361 - cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor primite pe baza certificatelor de depozit negociabile emise;
    60362 - cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor primite pe baza carnetelor şi libretelor de economii negociabile emise;
    60363 - cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor primite pe baza obligaţiunilor emise;
    60364 - cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii constituite prin titluri negociabile emise;
    6037 - cheltuieli diverse aferente operaţiunilor cu titluri şi altor instrumente financiare;
    6039 - comisioane aferente operaţiunilor cu titluri şi operaţiunilor diverse, recunoscute pe cheltuieli pe mãsurã ce sunt prestate serviciile sau la îndeplinirea unei prestaţii semnificative.

    Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
    604 - Cheltuieli cu operaţiunile de leasing
      6041 - Dobânzi aferente datoriilor din operaţiuni de leasing financiar
      6042 - Cheltuieli cu chiriile
      6049 - Comisioane

    CONŢINUT:
    6041 - cheltuieli cu dobânzile (cheltuieli de finanţare aferente leasingului financiar, alocate pe durata contractului de leasing), aferente datoriilor din operaţiuni de leasing financiar;
    6042 - cheltuieli cu operaţiunile de leasing operaţional;
    - cheltuieli cu chiriile contingente aferente operaţiunilor de leasing;
    6049 - cheltuieli cu comisioane aferente operaţiunilor de leasing, recunoscute pe cheltuieli pe mãsurã ce sunt prestate serviciile sau la îndeplinirea unei prestaţii semnificative.

    Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
    605 - Cheltuieli privind datoriile subordonate
      6051 - Cheltuieli privind datoriile subordonate la termen
      6052 - Cheltuieli privind datoriile subordonate pe duratã nedeterminatã
      6059 - Comisioane

    CONŢINUT:
    6051 - cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor subordonate la termen;
    6052 - cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor subordonate pe duratã nedeterminatã;
    6059 - comisioane privind datoriile subordonate, recunoscute pe cheltuieli pe mãsurã ce sunt prestate serviciile sau la îndeplinirea unei prestaţii semnificative.

    Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
    606 - Cheltuieli privind operaţiunile de schimb
      6061 - Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valutã
      6069 - Comisioane

    CONŢINUT:
    6061 - diferenţe de curs valutar nefavorabile recunoscute în profit sau pierdere, cu excepţia celor aferente instrumentelor financiare evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere;
    6069 - comisioane aferente operaţiunilor de schimb, recunoscute pe cheltuieli pe mãsurã ce sunt prestate serviciile sau la îndeplinirea unei prestaţii semnificative.

    Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
    607 - Cheltuieli privind operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente derivate
      6071 - Cheltuieli cu angajamentele de creditare
        60711 - Cheltuieli cu angajamentele de creditare primite de la instituţii de credit
        60712 - Cheltuieli cu angajamentele de creditare primite de la clientelã
      6072 - Cheltuieli cu garanţiile financiare
        60721 - Cheltuieli cu garanţiile financiare primite de la instituţii de credit
        60722 - Cheltuieli cu garanţiile financiare primite de la clientelã
      6074 - Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionãrii
        60741 - Pierderi privind instrumentele derivate pe rata dobânzii
        60742 - Pierderi privind instrumentele derivate pe instrumente de capitaluri proprii
        60743 - Pierderi privind instrumentele derivate pe cursul de schimb
        60744 - Pierderi privind instrumentele derivate pe riscul de credit
        60745 - Pierderi privind instrumentele derivate pe mãrfuri
        60746 - Pierderi privind alte instrumente derivate
        60747 - Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientã)
        60749 - Costuri de tranzacţionare
      6075 - Pierderi privind contabilitatea de acoperire
        60751 - Pierderi privind instrumentele de acoperire a valorii juste
        60752 - Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie
        60753 - Pierderi privind instrumentele acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste
      6076 - Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de ratã a dobânzii
      6077 - Cheltuieli cu alte angajamente primite

    CONŢINUT:
    6071 - comisioane privind angajamentele de creditare primite de la instituţii de credit şi de la clientelã;
    6072 - cheltuieli privind garanţiile financiare primite de la instituţii de credit şi de la clientelã;
    60741- - pierderi aferente instrumentelor derivate deţinute în vederea tranzacţionãrii;
    60746
    60747 - pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie aferente pãrţii ineficiente a operaţiunii de acoperire;
    60749 - costurile de tranzacţionare aferente operaţiunilor cu instrumente derivate, recunoscute pe cheltuieli pe mãsurã ce sunt prestate serviciile sau la îndeplinirea unei prestaţii semnificative;
    60751 - pierderi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a valorii juste;
    60752 - pierderi aferente instrumentelor de acoperire a fluxurilor de trezorerie, transferate din alte elemente ale rezultatului global;
    60753 - pierderi din modificarea valorii juste a elementelor acoperite, atribuibile riscurilor acoperite, în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste;
    6076 - cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate care îndeplinesc criteriile pentru a fi desemnate, din punct de vedere contabil, ca instrumente de acoperire a riscului de ratã a dobânzii;
    6077 - cheltuieli cu alte angajamente primite, care nu se regãsesc în conturile 6071 şi 6072.

    Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
    608 - Cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare
      6081 - Cheltuieli cu mijloacele de platã
      6087 - Alte cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare
    609 - Alte cheltuieli de exploatare

    CONŢINUT:
    6081 - cheltuieli referitoare la punerea la dispoziţie sau de gestiune a mijloacelor de platã, cuprinzând, în special: cheltuieli cu transferul valorilor, cheltuieli legate de valorile aflate în aşteptarea încasãrii, cheltuieli cu tipãrirea carnetelor de cecuri şi a altor mijloace de platã, comisioane pentru asigurarea securitãţii transportului valorilor;
    6087 - cheltuieli pe care instituţia de credit le suportã pentru prestãrile de servicii financiare conexe: obţinerea de informaţii (privind solvabilitatea sau poziţia financiarã a clienţilor şi a instituţiilor de credit corespondente), comisioane aferente valorilor remise la încasare, cheltuieli cu reducerile sau bonificaţiile acordate terţilor şi alte cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare etc;
    609 - alte cheltuieli de exploatare (de ex. lipsurile la inventar).

    Grupa 61 - CHELTUIELI CU ANGAJAŢII
    611 - Cheltuieli cu beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor
      6111 - Cheltuieli cu indemnizaţii şi salarii
      6112 - Cheltuieli cu absenţele pe termen scurt compensate
      6113 - Cheltuieli cu prime reprezentând participarea angajaţilor la profit şi alte sume similare
      6114 - Cheltuieli cu beneficiile nemonetare
        61141 - Cheltuieli cu tichetele de masã acordate angajaţilor
        61149 - Alte cheltuieli privind beneficiile nemonetare
      6115 - Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor sub forma plãţilor pe bazã de acţiuni
      6116 - Cheltuieli cu alte beneficii ale angajaţilor
        61161 - Cheltuieli cu beneficiile postangajare
        61162 - Cheltuieli cu alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor
        61163 - Cheltuieli cu beneficiile pentru terminarea contractului de muncã
    612 - Cheltuieli privind asigurãrile şi protecţia socialã
      6121 - Contribuţia unitãţii la asigurãrile sociale
      6122 - Contribuţia unitãţii pentru ajutorul de şomaj
      6123 - Contribuţia angajatorului pentru asigurãrile sociale de sãnãtate
      6127 - Alte cheltuieli privind asigurãrile şi protecţia socialã
    617 - Alte cheltuieli privind angajaţii

    CONŢINUT:
    6111 - valoarea beneficiilor pe termen scurt ale angajaţilor sub forma indeminzaţiilor, salariilor şi a altor drepturi similare cuvenite angajaţilor;
    6112 - contravaloarea absenţelor compensate sub forma concediilor de odihna şi a concediilor medicale suportate de cãtre angajator;
    6113 - valoarea primelor reprezentând participarea angajaţilor la profit şi alte sume similare;
    6114 - contravaloarea beneficiilor nemonetare acordate angajaţilor, sub forma tichetelor de masã, cazare, autoturisme, bunuri sau servicii gratuite, etc.
    6115 - cheltuieli cu beneficiile angajaţilor sub forma plãţilor bazate pe acţiuni;
    61161 - cheltuieli cu beneficiile postangajare sub forma pensiilor şi altor beneficii aferente pensionãrii, asigurãri de viaţã, asistenţã medicalã, etc;
    61162 - cheltuieli cu alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor sub forma indeminzaţiilor pentru incapacitate de muncã de lungã duratã, participarea la profit, prime şi compensaţii amânate care nu sunt plãtite integral în curs de 12 luni etc;
    61163 - cheltuieli cu beneficiile pentru terminarea contractului de muncã;
    612 - contribuţia angajatorului la asigurãrile sociale, la ajutorul de şomaj, asigurãrile sociale de sãnãtate şi alte cheltuieli privind asigurãrile şi protecţia socialã;
    617 - alte drepturi ale angajaţilor prevãzute în contractul individual/colectiv de muncã sau reglementãrile legale.

    Grupa 62 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, taxe ŞI VÃRSÃMINTE ASIMILATE
    621 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate

    CONŢINUT:
    621 - cheltuieli cu impozite (altele decât impozitul pe profit), taxe şi vãrsãminte asimilate datorate bugetului statului sau altor organisme publice.


    Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
    ───────────────────────────────── ──────────────────────────────
    621 - Impozitul pe profit 691 "Cheltuieli cu impozitul pe    Grupa 63 - CHELTUIELI CU STOCURILE, LUCRĂ?RILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢ
    631 - Cheltuieli cu activele deţinute în vederea vânzãrii
      6311 - Cheltuieli cu activele vândute
      6312 - Pierderi din reevaluarea bunurilor evaluate la valoarea justã
    632 - Cheltuieli cu materialele şi alte consumabile
    633 - Cheltuieli cu active imobilizate deţinute în vederea vânzãrii
    634 - Cheltuieli cu lucrãrile şi serviciile executate de terţi
      6341 - Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii
      6342 - Cheltuieli privind energia şi apa
      6343 - Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
      6344 - Cheltuieli cu colaboratorii şi de intermediere
      6345 - Cheltuieli cu deplasãri, detaşãri, transferãri şi transportul angajaţilor şi bunurilor
      6347 - Alte cheltuieli cu lucrãrile şi serviciile executate de terţi
        63471 - Cheltuieli cu primele de asigurare
        63479 - Alte cheltuieli
    635 - Cheltuieli de protocol, reclamã şi publicitate

    CONŢINUT:
    6311 - cheltuieli cu activele vândute;
    6312 - pierderi din reevaluarea bunurilor la valoarea justã;
    632 - cheltuieli cu materiale consumabile, combustibili, piese de schimb şi alte materiale;
    633 - cheltuieli cu activele imobilizate deţinute în vederea vânzãrii;
    6341 - cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile executate de terţi;
    6342 - cheltuieli privind consumurile de energie şi apã;
    6343 - cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii;
    6344 - cheltuieli cu colaboratorii şi de intermediere;
    6345 - cheltuieli cu deplasãrile, detaşãrile, transferãrile şi transportul angajaţilor şi bunurilor;
    6347 - cheltuieli cu primele de asigurare (cu excepţia celor care sunt parte a costului activelor şi datoriilor financiare), precum şi alte cheltuieli cu terţii;
    635 - cheltuieli de protocol, reclamã şi publicitate.


    Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
    ───────────────────────────────── ──────────────────────────────
    631 - Cheltuielile aferente 633 "Cheltuieli cu active
          activelor imobilizate imobilizate deţinute în
          clasificate ca fiind deţinute vederea vânzãrii"
          în vederea vânzãrii

    63479 - taxe de înmatriculare şi 621 "Cheltuieli cu alte impozite,
            de timbru taxe şi vãrsãminte asimilate"    Grupa 64 - CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE
    641 - Cota - parte din cheltuielile sediului social
    644 - Cheltuieli din investiţii imobiliare
    646 - Cheltuieli din cedarea şi casarea imobilizãrilor
      6461 - Cheltuieli din cedarea şi casarea imobilizãrilor necorporale
      6462 - Cheltuieli din cedarea şi casarea imobilizãrilor corporale
    647 - Cheltuieli din reevaluarea imobilizãrilor
      6471 - Cheltuieli din reevaluarea imobilizãrilor necorporale
      6472 - Cheltuieli din reevaluarea imobilizãrilor corporale
    649 - Alte cheltuieli diverse din exploatare
      6491 - Despãgubiri, amenzi şi penalitãţi
      6492 - Donaţii şi subvenţii acordate
      6493 - Cheltuieli privind sponsorizãrile
      6496 - Cheltuieli privind calamitãţile şi alte evenimente similare
      6497 - Alte cheltuieli diverse din exploatare

    CONŢINUT:
    641 - acest cont este utilizat de cãtre sucursalele şi celelalte subunitãţi din strãinãtate, fãrã personalitate juridicã, care utilizeazã personalul sediului;
    644 - pierderi apãrute în urma modificãrii valorii juste a investiţiilor imobiliare;
    - pierderi din casarea sau cedarea investiţiilor imobiliare;
    646 - cheltuieli din cedarea şi casarea imobilizãrilor corporale şi necorporale;
    647 - cheltuieli din reevaluarea imobilizãrilor necorporale şi corporale reprezentând diferenţele nefavorabile din reevaluare care depãşesc valorile înregistrate anterior ca surplus din reevaluarea aceloraşi active;
    649 - acest cont înregistreazã alte cheltuieli diverse din exploatare, în special: despãgubiri, amenzi, penalitãţi, donaţii, subvenţii acordate, sponsorizãri, cheltuieli privind calamitãţile şi alte evenimente similare, precum şi alte cheltuieli diverse din exploatare.

    Grupa 65 - CHELTUIELI CU AMORTIZÃRILE PRIVIND IMOBILIZÃRILE NECORPORALE ŞI CORPORALE
    651 - Cheltuieli cu amortizãrile imobilizãrilor necorporale
    652 - Cheltuieli cu amortizãrile imobilizãrilor corporale

    CONŢINUT:
    651 - amortizarea aferentã imobilizãrilor necorporale corespunzãtoare fiecãrei perioade, inclusã pe cheltuieli;
    652 - amortizarea aferentã imobilizãrilor corporale corespunzãtoare fiecãrei perioade, inclusã pe cheltuieli, cu excepţia cazului în care aceasta este inclusã în valoarea contabilã a unui alt activ.

    Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI PIERDERI DIN CREANŢE
    661 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare
      6611 - Cheltuieli cu ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
      6612 - Cheltuieli cu ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
      6613 - Cheltuieli cu ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate
      6617 - Cheltuieli cu ajustãri pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate

    CONŢINUT:
    6611 - ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, semnificative la nivel individual, înregistrate pe cheltuieli;
    6612 - ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de credite şi alte creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare ce nu sunt analizate individual în vederea stabilirii nivelului deprecierii deoarece nu sunt semnificative la nivel individual, înregistrate pe cheltuieli;
    6613 - ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate, aferente tuturor creditelor şi creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare (indiferent dacã sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au înregistrat ajustãri specifice de depreciere, înregistrate pe cheltuieli;
    6617 - ajustãri pentru dobânzi calculate, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, depreciate, înregistrate pe cheltuieli.

    Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI PIERDERI DIN CREANŢE
    662 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela
      6621 - Cheltuieli cu ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
      6622 - Cheltuieli cu ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
      6623 - Cheltuieli cu ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate
      6627 - Cheltuieli cu ajustãri pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate

    CONŢINUT:
    6621 - ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela, semnificative la nivel individual, înregistrate pe cheltuieli;
    6622 - ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de credite şi alte creanţe din operaţiuni cu clientela care nu sunt analizate individual în vederea stabilirii nivelului deprecierii deoarece nu sunt semnificative la nivel individual, înregistrate pe cheltuieli;
    6623 - ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate, aferente tuturor creditelor şi creanţelor din operaţiuni cu clientela (indiferent dacã sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au înregistrat ajustãri specifice de depreciere, înregistrate pe cheltuieli;
    6627 - ajustãri pentru dobânzi calculate, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela, depreciate, înregistrate pe cheltuieli.

    Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI PIERDERI DIN CREANŢE
    663 - Cheltuieli cu ajustãri pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse
      6631 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea titlurilor şi altor active financiare
        66311 - Cheltuieli cu deprecierea activelor financiare disponibile în vederea vânzãrii
        66312 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea investiţiilor pãstrate pânã la scadenţã
        66313 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost
      6632 - Cheltuieli cu ajustãri pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse
        66321 - Cheltuieli cu ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
        66322 - Cheltuieli cu ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
        66323 - Cheltuieli cu ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate
        66327 - Cheltuieli cu ajustãri pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate
      6633 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea stocurilor şi a activelor asimilate

    CONŢINUT:
    66311 - pierderi din deprecierea activelor financiare disponibile în vederea vânzãrii;
    66312 - ajustãri pentru deprecierea investiţiilor pãstrate pânã la scadenţã;
    66313 - ajustãri pentru deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost;
    66321 - ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse, semnificative la nivel individual, înregistrate pe cheltuieli;
    66322 - ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de credite şi alte creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse care nu sunt analizate individual în vederea stabilirii nivelului deprecierii deoarece nu sunt semnificative la nivel individual, înregistrate pe cheltuieli;
    66323 - ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate, aferente tuturor creditelor şi creanţelor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse (indiferent dacã sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au înregistrat ajustãri specifice de depreciere, înregistrate pe cheltuieli;
    66327 - ajustãri pentru dobânzi calculate, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse, depreciate, înregistrate pe cheltuieli;
    6633 - ajustãri constituite pentru deprecierea stocurilor şi a activelor asimilate.

    Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI PIERDERI DIN CREANŢE
    664 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea activelor imobilizate
      6641 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea titlurilor de participare deţinute în filiale, în entitãţi asociate şi în entitãţi controlate în comun
      6642 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor
        66421 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor în curs
        66422 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale
        66423 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale
      6643 - Cheltuieli cu ajustãri pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar
        66431 - Cheltuieli cu ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
        66432 - Cheltuieli cu ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
        66433 - Cheltuieli cu ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate
        66437 - Cheltuieli cu ajustãri pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate
      6644 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate
        66441 - Cheltuieli cu ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
        66442 - Cheltuieli cu ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
        66443 - Cheltuieli cu ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate
        66447 - Cheltuieli cu ajustãri pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate

    CONŢINUT:
    6641 - ajustãri constituite pentru deprecierea titlurilor de participare deţinute în filiale, în entitãţi asociate şi în entitãţi controlate în comun;
    6642 - ajustãri constituite pentru deprecierea imobilizãrilor în curs, imobilizãrilor necorporale şi a imobilizãrilor corporale;
    66431 - ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, semnificative la nivel individual, înregistrate pe cheltuieli;
    66432 - ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de creanţe din operaţiuni de leasing financiar care nu sunt analizate individual în vederea stabilirii nivelului deprecierii deoarece nu sunt semnificative la nivel individual, înregistrate pe cheltuieli;
    66433 - ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate, aferente tuturor creanţelor din operaţiuni de leasing financiar (indiferent dacã sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au înregistrat ajustãri specifice de depreciere, înregistrate pe cheltuieli;
    66437 - ajustãri pentru dobânzi calculate, aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, depreciate, înregistrate pe cheltuieli;
    66441 - ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe privind activele imobilizate, semnificative la nivel individual, înregistrate pe cheltuieli;
    66442 - ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de credite şi alte creanţe privind activele imobilizate care nu sunt analizate individual în vederea stabilirii nivelului deprecierii deoarece nu sunt semnificative la nivel individual, înregistrate pe cheltuieli;
    66443 - ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate, aferente tuturor creditelor şi altor creanţe privind activele imobilizate (indiferent dacã sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au înregistrat ajustãri specifice de depreciere, înregistrate pe cheltuieli;
    66447 - ajustãri pentru dobânzi calculate, aferente creditelor şi altor creanţe privind activele imobilizate, depreciate, înregistrate pe cheltuieli.

    Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI PIERDERI DIN CREANŢE
    665 - Cheltuieli cu provizioane
      6651 - Cheltuieli cu provizioane pentru angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date
      6652 - Cheltuieli cu provizioane pentru beneficiile angajaţilor
        66521 - Cheltuieli cu provizioane pentru beneficii ale angajaţilor sub forma absenţelor compensate pe termen scurt
        66522 - Cheltuieli cu provizioane pentru participarea angajaţilor la profit şi prime de plãtit
        66523 - Cheltuieli cu provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare
        66525 - Cheltuieli cu provizioane pentru alte beneficii postangajare
        66526 - Cheltuieli cu provizioane pentru alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor
        66527 - Cheltuieli cu provizioane pentru beneficii ale angajaţilor la terminarea contractului de muncã
        66529 - Cheltuieli cu provizioane pentru alte beneficii ale angajaţilor
      6653 - Cheltuieli cu provizioane pentru litigii
      6654 - Cheltuieli cu provizioane pentru restructurare
      6655 - Cheltuieli cu provizioane pentru dezafectarea imobilizãrilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea
      6657 - Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor
      6659 - Cheltuieli cu alte provizioane

    CONŢINUT:
    6651 - provizioane constituite pentru angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date;
    66521 - provizioane constituite pentru beneficiile angajaţilor sub forma absenţelor compensate pe termen scurt;
    66522 - provizioane constituite pentru beneficiile angajaţilor sub forma participãrii la profit şi prime de plãtit;
    66523 - provizioane constituite pentru pensii şi alte obligaţii similare;
    66525 - provizioane constituite pentru alte beneficii postangajare;
    66526 - provizioane constituite pentru alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor;
    66527 - provizioane constituite pentru beneficii ale angajaţilor la terminarea contractului de muncã;
    66529 - provizioane constituite pentru alte beneficii ale angajaţilor;
    6653 - provizioane constituite pentru litigii;
    6654 - provizioane constituite pentru restructurare;
    6655 - provizioanele constituite pentru dezafectarea imobilizãrilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea;
    6657 - majorarea valorii provizioanelor datoratã trecerii timpului;
    - costuri cu dobânda aferente planurilor de beneficii determinate;
    6659 - alte provizioane constituite.

    Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI PIERDERI DIN CREANŢE
    668 - Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustãri pentru depreciere

    CONŢINUT:
    668 - creanţe sau pãrţi din creanţe scoase din activ care nu au fãcut obiectul unei ajustãri pentru depreciere.

    Grupa 68 - CHELTUIELI DIN AJUSTAREA LA INFLAŢIE
    681 - Cheltuieli cu ajustarea la inflaţie

    CONŢINUT:
    681 - cheltuieli rezultate din pierderi din poziţia monetarã netã.

    Grupa 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT
    691 - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent
    692 - Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat

    CONŢINUT:
    691 - impozitul pe profit inclus pe cheltuieli, calculat în conformitate cu legislaţia fiscalã privind impozitul pe profit;
    692 - impozitul pe profit amânat inclus pe cheltuieli, determinat în conformitate cu prevederile IFRS.

    CLASA 7 - VENITURI

    Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
    701 - Venituri din operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare
      7011 - Dobânzi de la Banca Naţionalã a României
      7012 - Dobânzi de la conturile de corespondent
      7013 - Dobânzi de la conturile de depozite la instituţii de credit
        70131 - Dobânzi de la depozitele la vedere
        70132 - Dobânzi de la depozitele la termen
        70133 - Dobânzi de la depozitele colaterale
        70134 - Dobânzi de la depozitele rambursabile dupã notificare
      7014 - Dobânzi de la creditele acordate instituţiilor de credit
        70141 - Dobânzi de la creditele de pe o zi pe alta
        70142 - Dobânzi de la creditele la termen
      7015 - Dobânzi de la operaţiunile reverse repo şi titlurile luate cu împrumut
        70151 - Dobânzi de la operaţiunile reverse repo de pe o zi pe alta
        70152 - Dobânzi de la operaţiunile reverse repo la termen
        70153 - Dobânzi de la titlurile luate cu împrumut de pe o zi pe alta
        70154 - Dobânzi de la titlurile luate cu împrumut la termen
      7016 - Venituri din operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        70161 - Dobânzi de la contul curent la casa centralã
        70162 - Dobânzi de la depozitele la casa centralã
        70163 - Dobânzi de la creditele acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        70164 - Dobânzi privind valorile de recuperat de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        70168 - Dobânzi din creanţe depreciate privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        70169 - Comisioane
      7017 - Alte venituri din dobânzi
      7018 - Dobânzi din creanţe depreciate
      7019 - Comisioane

    CONŢINUT:
    7011 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente disponibilitãţilor bãneşti aflate în conturile deschise la Banca Naţionalã a României;
    7012 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente disponibilitãţilor bãneşti aflate în conturile de corespondent (nostro);
    7013 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente depozitelor constituite la alte instituţii de credit;
    7014 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente creditelor acordate instituţiilor de credit;
    7015 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente operaţiunilor reverse repo şi titlurilor luate cu împrumut;
    70161 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente disponibilitãţilor bãneşti aflate în contul curent la casa centralã;
    70162 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente depozitelor constituite la casa centralã;
    70163 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente creditelor acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
    70164 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente valorilor de recuperat de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
    70168 - venituri din dobânzi aferente creanţelor depreciate din operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, în cazul cãrora s-au constituit ajustãri specifice pentru depreciere;
    70169 - comisioane aferente operaţiunilor cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, recunoscute ca venituri pe mãsurã ce sunt prestate serviciile sau la îndeplinirea unei prestaţii semnificative;
    7017 - alte dobânzi şi vãrsãminte asimilate privind operaţiunile de trezorerie şi interbancare;
    7018 - venituri din dobânzi aferente creanţelor depreciate din operaţiunile de trezorerie şi interbancare, în cazul cãrora s-au constituit ajustãri specifice pentru depreciere;
    7019 - comisioane aferente operaţiunilor de trezorerie şi interbancare, recunoscute ca venituri pe mãsurã ce sunt prestate serviciile sau la îndeplinirea unei prestaţii semnificative.


    Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
    ───────────────────────────────── ──────────────────────────────
    7011 - Dobânzi şi vãrsãminte 7014 "Dobânzi de la creditele
           asimilate aferente creditelor acordate instituţiilor de
           acordate bãncii centrale credit"
         - Dobânzi şi vãrsãminte 7015 "Dobânzi de la operaţiunile
           asimilate aferente reverse repo şi titlurile
           operaţiunilor reverse repo luate cu împrumut"
           efectuate cu banca centralã

    7015 - Dobânzi şi vãrsãminte 7023 "Dobânzi de la operaţiunile
           asimilate aferente reverse repo şi titlurile
           operaţiunilor reverse repo şi luate cu împrumut"
           cu titluri luate cu împrumut,
           efectuate cu clientela    Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
    702 - Venituri din operaţiunile cu clientela
      7021 - Dobânzi de la creanţe comerciale şi credite acordate clientelei
        70211 - Dobânzi de la operaţiunile de scont, forfetare şi alte creanţe comerciale
        70212 - Dobânzi de la operaţiunile de factoring
        70213 - Dobânzi de la creditele de trezorerie
        70214 - Dobânzi de la creditele de consum şi vânzãri în rate
        70215 - Dobânzi de la creditele pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior
        70216 - Dobânzi de la creditele pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente
        70217 - Dobânzi de la creditele pentru investiţii imobiliare
        70218 - Dobânzi de la alte credite acordate clientelei
      7022 - Dobânzi de la creditele acordate instituţiilor financiare
        70221 - Dobânzi de la creditele de pe o zi pe alta
        70222 - Dobânzi de la creditele la termen
      7023 - Dobânzi de la operaţiunile reverse repo şi titlurile luate cu împrumut
        70231 - Dobânzi de la operaţiunile reverse repo de pe o zi pe alta
        70232 - Dobânzi de la operaţiunile reverse repo la termen
        70233 - Dobânzi de la titlurile luate cu împrumut de pe o zi pe alta
        70234 - Dobânzi de la titlurile luate cu împrumut la termen
      7024 - Dobânzi de la conturile curente debitoare
      7027 - Alte venituri din dobânzi
      7028 - Dobânzi din creanţe depreciate
      7029 - Comisioane

    CONŢINUT:
    7021 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate dobânzilor aferente creanţelor comerciale şi creditelor acordate clientelei;
    7022 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente creditelor acordate instituţiilor financiare;
    7023 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente operaţiunilor reverse repo şi titlurilor luate cu împrumut;
    7024 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente conturilor curente debitoare şi creditelor de trezorerie înregistrate în debitul contului curent;
    7027 - alte venituri din dobânzi şi vãrsãminte asimilate privind operaţiunile cu clientela;
    7028 - venituri din dobânzi aferente creanţelor depreciate din operaţiunile cu clientela, în cazul cãrora s-au constituit ajustãri specifice pentru depreciere;
    7029 - comisioane aferente operaţiunilor cu clientela, recunoscute ca venituri pe mãsurã ce sunt prestate serviciile sau la îndeplinirea unei prestaţii semnificative.


    Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
    ───────────────────────────────── ──────────────────────────────
    7023 - Dobânzi şi vãrsãminte 7015 "Dobânzi de la operaţiunile
           asimilate aferente reverse repo şi titlurile
           operaţiunilor reverse repo şi luate cu împrumut"
           cu titluri luate cu împrumut,
           efectuate cu instituţiile de
           credit

    7029 - Comisioane aferente 7085 "Venituri privind mijloacele
           valorilor la încasare de platã"    Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
    703 - Venituri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare
      7031 - Câştiguri aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionãrii
        70311 - Câştiguri din reevaluarea şi cesiunea activelor financiare deţinute în vederea tranzacţionãrii
        70312 - Câştiguri din reevaluarea şi cesiunea datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionãrii
      7032 - Câştiguri aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere
        70321 - Câştiguri din reevaluarea şi cesiunea activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere
        70322 - Câştiguri din reevaluarea şi cesiunea datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere
      7033 - Venituri aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzãrii
        70331 - Dobânzi
        70333 - Dividende şi venituri asimilate
        70336 - Câştiguri din cesiune
      7034 - Venituri aferente investiţiilor pãstrate pânã la scadenţã
        70341 - Dobânzi
        70342 - Câştiguri din cesiune
      7035 - Venituri aferente instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost
        70351 - Dividende şi venituri asimilate
        70352 - Câştiguri din cesiune
      7036 - Venituri din datorii constituite prin titluri
      7037 - Venituri diverse din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare
      7038 - Dobânzi din creanţe depreciate
      7039 - Comisioane

    CONŢINUT:
    70311 - câştiguri din reevaluarea şi cesiunea activelor financiare evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere întrucât sunt deţinute în vederea tranzacţionãrii;
    70312 - câştiguri din reevaluarea şi cesiunea datoriilor financiare evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere întrucât sunt deţinute în vederea tranzacţionãrii;
    70321 - câştiguri din reevaluarea şi cesiunea activelor financiare desemnate de instituţia de credit ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere;
    70322 - câştiguri din reevaluarea şi cesiunea datoriilor financiare desemnate de instituţia de credit ca fiind evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere;
    70331 - venituri din dobânzi aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzãrii;
    70333 - dividende şi venituri asimilate, aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzãrii;
    70336 - câştiguri aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzãrii reprezentând diferenţe favorabile din reevaluare înregistrate anterior în alte elemente ale rezultatului global şi reclasificate în profit sau pierdere în momentul derecunoaşterii;
    70341 - venituri din dobânzi aferente investiţiilor pãstrate pânã la scadenţã;
    70342 - câştiguri din cesiunea investiţiilor pãstrate pânã la scadenţã;
    70351 - dividende şi venituri asimilate, aferente instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost;
    70352 - câştiguri din cesiunea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost;
    7036 - venituri provenind, în special, din rambursarea anticipatã sau din rãscumpãrarea de titluri emise de cãtre instituţia de credit;
    7037 - venituri diverse aferente operaţiunilor cu titluri şi alte instrumente financiare;
    7038 - venituri din dobânzi aferente creanţelor depreciate din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse, în cazul cãrora s-au constituit ajustãri specifice pentru depreciere;
    7039 - comisioane aferente operaţiunilor cu titluri şi operaţiunilor diverse, recunoscute ca venituri pe mãsurã ce sunt prestate serviciile sau la îndeplinirea unei prestaţii semnificative.


    Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
    ───────────────────────────────── ──────────────────────────────
    70311 - Venituri privind operaţiunile 7015 "Dobânzi de la operaţiunile
    70321 reverse repo şi titlurile luate reverse repo şi titlurile
            cu împrumut luate cu împrumut"
                                               7023 "Dobânzi de la operaţiunile
                                                     reverse repo şi titlurile
                                                     luate cu împrumut"    Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
    704 - Venituri din operaţiunile de leasing
      7041 - Dobânzi aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar
      7042 - Venituri din chirii
      7048 - Dobânzi din creanţe depreciate
      7049 - Comisioane

    CONŢINUT:
    7041 - venituri din dobânzi (venituri din operaţiunile de leasing financiar, alocate pe durata contractului de leasing), aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar;
    7042 - venituri din operaţiunile de leasing operaţional;
    - venituri din chirii contingente aferente operaţiunilor de leasing;
    7048 - venituri din dobânzi aferente creanţelor depreciate din operaţiunile de leasing, în cazul cãrora s-au constituit ajustãri specifice pentru depreciere;
    7049 - venituri din comisioane aferente operaţiunilor de leasing, recunoscute ca venituri pe mãsurã ce sunt prestate serviciile sau la îndeplinirea unei prestaţii semnificative.

    Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
    705 - Venituri din credite subordonate
      7051 - Dobânzi de la creditele subordonate la termen
      7052 - Dobânzi de la creditele subordonate pe duratã nedeterminatã
      7058 - Dobânzi din creanţe depreciate
      7059 - Comisioane

    CONŢINUT:
    7051 - venituri din dobânzi aferente creditelor subordonate la termen;
    7052 - venituri din dobânzi aferente creditelor subordonate pe duratã nedeterminatã;
    7058 - venituri din dobânzi aferente creanţelor depreciate privind creditele subordonate, în cazul cãrora s-au constituit ajustãri specifice pentru depreciere;
    7059 - comisioane privind creditele subordonate, recunoscute ca venituri pe mãsurã ce sunt prestate serviciile sau la îndeplinirea unei prestaţii semnificative.

    Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
    706 - Venituri din operaţiunile de schimb
      7061 - Venituri din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valutã
      7069 - Comisioane

    CONŢINUT:
    7061 - diferenţe de curs valutar favorabile recunoscute în profit sau pierdere, cu excepţia celor aferente instrumentelor financiare evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere;
    7069 - comisioane din operaţiunile de schimb, recunoscute ca venituri pe mãsurã ce sunt prestate serviciile sau la îndeplinirea unei prestaţii semnificative.

    Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
    707 - Venituri din operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente derivate
      7071 - Venituri din angajamentele de creditare
        70711 - Venituri din angajamentele de creditare în favoarea instituţiilor de credit
        70712 - Venituri din angajamentele de creditare în favoarea clientelei
      7072 - Venituri din garanţiile financiare
        70721 - Venituri din garanţiile financiare în favoarea instituţiilor de credit
        70722 - Venituri din garanţiile financiare în favoarea clientelei
      7074 - Venituri privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionãrii
        70741 - Câştiguri privind instrumentele derivate pe rata dobânzii
        70742 - Câştiguri privind instrumentele derivate pe instrumente de capitaluri proprii
        70743 - Câştiguri privind instrumentele derivate pe cursul de schimb
        70744 - Câştiguri privind instrumentele derivate pe riscul de credit
        70745 - Câştiguri privind instrumentele derivate pe mãrfuri
        70746 - Câştiguri privind alte instrumente derivate
        70747 - Câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientã)
        70749 - Comisioane
      7075 - Câştiguri privind contabilitatea de acoperire
        70751 - Câştiguri privind instrumentele de acoperire a valorii juste
        70752 - Câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie
        70753 - Câştiguri privind instrumentele acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste
      7076 - Venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de ratã a dobânzii
        7077 - Venituri din alte angajamente date

    CONŢINUT:
    7071, 7072 - comisioane privind angajamentele de creditare şi garanţiile financiare date instituţiilor de credit şi clientelei;
    70741-70746 - câştiguri aferente instrumentelor derivate deţinute în vederea tranzacţionãrii;
    70747 - câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie aferente pãrţii ineficiente a operaţiunilor de acoperire;
    70749 - comisioane şi alte încasãri similare aferente operaţiunilor cu instrumente derivate, recunoscute ca venituri pe mãsurã ce sunt prestate serviciile sau la îndeplinirea unei prestaţii semnificative;
    70751 - câştiguri aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a valorii juste;
    70752 - câştiguri aferente instrumentelor de acoperire a fluxurilor de trezorerie transferate din alte elemente ale rezultatului global;
    70753 - câştiguri din modificarea valorii juste a elementelor acoperite, atribuibile riscurilor acoperite, în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste;
    7076 - venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate care îndeplinesc criteriile pentru a fi desemnate, din punct de vedere contabil, ca instrumente de acoperire a riscului de ratã a dobânzii;
    7077 - comisioane privind alte angajamente date care nu se regãsesc în conturile 7071 şi 7072.

    Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
    708 - Venituri din prestaţiile de servicii financiare
      7081 - Comisioane privind titlurile gestionate sau în depozit
      7082 - Comisioane privind operaţiunile cu titluri efectuate în contul clientelei
      7083 - Comisioane din activitãţile de asistenţã şi consultanţã
        70831 - Comisioane din activitãţile de asistenţã şi consultanţã pentru persoane fizice
        70832 - Comisioane din activitãţile de asistenţã şi consultanţã pentru persoane juridice
        70839 - Alte comisioane
      7085 - Venituri privind mijloacele de platã
      7087 - Alte venituri din prestaţiile de servicii financiare
    709 - Alte venituri din activitatea de exploatare

    CONŢINUT:
    7081 - comisioane aferente serviciilor de mandat prestate clientelei pentru gestionarea şi/sau depozitarea portofoliului de titluri;
    7082 - comisioane aferente operaţiunilor cu titluri efectuate în contul clientelei, fãrã mandat, la ordinul acesteia;
    7083 - comisioane pentru: asistenţã şi consiliere (tehnici de gestiune de trezorerie), inginerie financiarã (gestiune de bilanţ, fuziuni şi achiziţii etc.), pentru alte prestaţii şi servicii financiare care ajutã la înfiinţarea şi dezvoltarea societãţilor comerciale etc.;
    7085 - comisioane pentru mijloace de platã puse la dispoziţia clienţilor (cecuri, carduri, documente pentru retrageri de numerar şi pentru viramente bancare etc.), comisioane aferente operaţiunilor de încasãri şi plãţi efectuate pentru clientelã etc.;
    7087 - venituri aferente prestãrilor de servicii financiare conexe: obţinerea de informaţii (solvabilitatea sau poziţia financiarã a clienţilor şi a instituţiilor de credit), comisioane aferente valorilor remise la încasare, venituri din reducerile sau bonificaţiile primite de la terţi şi alte venituri din prestãrile de servicii financiare;
    709 - venituri din vânzarea valorilor din aur, metale şi pietre preţioase, precum şi alte venituri din activitatea de exploatare.


    Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
    ───────────────────────────────── ──────────────────────────────
    7085 - Comisioanele aferente 7029 "Comisioane"
           operaţiunilor de creditare a
           clientelei    Grupa 74 - VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE
    741 - Cota - parte din cheltuielile sediului social
    742 - Câştiguri din reevaluarea bunurilor evaluate la valoarea justã
    744 - Venituri din investiţii imobiliare
    746 - Venituri din cedarea şi casarea imobilizãrilor
      7461 - Venituri din cedarea şi casarea imobilizãrilor necorporale
      7462 - Venituri din cedarea şi casarea imobilizãrilor corporale
    747 - Venituri din reevaluarea imobilizãrilor
      7471 - Venituri din reevaluarea imobilizãrilor necorporale
      7472 - Venituri din reevaluarea imobilizãrilor corporale
    748 - Venituri accesorii
      7481 - Venituri din alte activitãţi
      7489 - Alte venituri accesorii
        74891 - Venituri din operaţiuni de intermediere în domeniul asigurãrilor
        74899 - Venituri accesorii diverse
    749 - Alte venituri diverse din exploatare
      7492 - Cota - parte din subvenţii aferente activelor trecutã la venituri
      7493 - Venituri din subvenţii privind veniturile
        74931 - Venituri din subvenţii pentru activitatea de exploatare
        74932 - Venituri din subvenţii pentru stocuri
        74933 - Venituri din subvenţii pentru plata angajaţilor
        74934 - Venituri din subvenţii pentru asigurãri şi protecţia socialã
        74935 - Venituri din subvenţii pentru alte cheltuieli de exploatare
        74936 - Venituri din subvenţii aferente altor venituri
      7494 - Venituri din producţia de imobilizãri
      7495 - Venituri privind bunurile mobile şi imobile din executarea creanţelor
      7496 - Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare
      7499 - Alte venituri
        74991 - Venituri din despãgubiri, amenzi şi penalitãţi
        74992 - Venituri din donaţii
        74997 - Alte venituri diverse din exploatare

    CONŢINUT:
    741 - acest cont este utilizat de cãtre instituţiile de credit care au în strãinãtate sucursale sau alte subunitãţi, fãrã personalitate juridicã, pentru a înregistra veniturile aferente activitãţii desfãşurate de angajaţii sediului în subunitãţile respective;
    742 - câştiguri din reevaluarea la valoarea justã a bunurilor deţinute de instituţia de credit în calitate de broker-trader;
    744 - venituri apãrute în urma modificãrii valorii juste a investiţiilor imobiliare;
    746 - venituri obţinute din cedarea şi casarea imobilizãrilor necorporale şi corporale;
    747 - venituri din reevaluarea imobilizãrilor necorporale şi corporale reprezentând diferenţele favorabile din reevaluare care compenseazã descreşterile din reevaluarea aceloraşi active, recunoscute anterior ca şi cheltuieli;
    7481 - veniturile provenite, în special din:
    - prestãrile de servicii constând în utilizarea cu titlu accesoriu a mijloacelor principale de exploatare (de exemplu vânzarea de timpi de utilizare a sistemului informatic);
    - din servicii aduse clientelei care, deşi nu sunt servicii conexe activitãţilor realizate cu titlu profesional, reprezintã extinderea acestor activitãţi;
    7489 - acest cont înregistreazã veniturile din operaţiuni de intermediere în domeniul asigurãrilor şi alte venituri care nu provin din activitãţile realizate cu titlu profesional;
    7492 - acest cont este utilizat pentru înregistrarea cotei-pãrţi din subvenţii aferente activelor care este trecutã la venituri;
    7493 - în acest cont se evidenţiazã subvenţiile primite sau de primit pentru acoperirea pierderilor şi alte subvenţii;
    7494 - valoarea la cost de producţie a imobilizãrilor corporale şi necorporale realizate în regie proprie;
    7495 - veniturile din vânzarea bunurilor mobile şi imobile provenite din executarea creanţelor deţinute;
    7496 - veniturile de natura subvenţiilor pentru evenimente extraordinare şi altele similare;
    7499 - venituri din despãgubiri, amenzi, penalitãţi, venituri din donaţii, venituri din vânzarea materialelor şi a altor stocuri şi bunuri, precum şi alte venituri diverse de exploatare.

    Grupa 76 - VENITURI DIN AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI RECUPERÃRI DE CREANŢE
    761 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare
      7611 - Venituri din ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
      7612 - Venituri din ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
      7613 - Venituri din ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate

    CONŢINUT:
    7611 - anulãri sau diminuãri de ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, semnificative la nivel individual;
    7612 - anulãri sau diminuãri de ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de credite şi alte creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare ce nu sunt analizate individual în vederea stabilirii nivelului deprecierii deoarece nu sunt semnificative la nivel individual;
    7613 - anulãri sau diminuãri de ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate, aferente tuturor creditelor şi creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare (indiferent dacã sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au înregistrat ajustãri specifice de depreciere.

    Grupa 76 - VENITURI DIN AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI RECUPERÃRI DE CREANŢE
    762 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela
      7621 - Venituri din ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
      7622 - Venituri din ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
      7623 - Venituri din ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate

    CONŢINUT:
    7621 - anulãri sau diminuãri de ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela, semnificative la nivel individual;
    7622 - anulãri sau diminuãri de ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de credite şi alte creanţe din operaţiuni cu clientela care nu sunt analizate individual în vederea stabilirii nivelului deprecierii deoarece nu sunt semnificative la nivel individual;
    7623 - anulãri sau diminuãri de ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate, aferente tuturor creditelor şi creanţelor din operaţiuni cu clientela (indiferent dacã sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au înregistrat ajustãri specifice de depreciere.

    Grupa 76 - VENITURI DIN AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI RECUPERÃRI DE CREANŢE
    763 - Venituri din ajustãri pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse
      7631 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea titlurilor şi altor active financiare
        76311 - Venituri din reluarea deprecierii activelor financiare disponibile în vederea vânzãrii
        76312 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea investiţiilor pãstrate pânã la scadenţã
      7632 - Venituri din ajustãri pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse
        76321 - Venituri din ajustãri specifice constituite pentru deprecieri identificate la nivel individual
        76322 - Venituri din ajustãri specifice constituite pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
        76323 - Venituri din ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate
      7633 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea stocurilor şi a activelor asimilate

    CONŢINUT:
    76311 - venituri din reluarea deprecierii aferente instrumentelor de datorie disponibile în vederea vânzãrii;
    76312 - anulãri sau diminuãri de ajustãri pentru depreciere aferente investiţiilor pãstrate pânã la scadenţã;
    76321 - anulãri sau diminuãri de ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse, semnificative la nivel individual;
    76322 - anulãri sau diminuãri de ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de credite şi alte creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse care nu sunt analizate individual în vederea stabilirii nivelului deprecierii deoarece nu sunt semnificative la nivel individual;
    76323 - anulãri sau diminuãri de ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate, aferente tuturor creditelor şi creanţelor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse (indiferent dacã sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au înregistrat ajustãri specifice de depreciere;
    7633 - anulãri sau diminuãri de ajustãri pentru deprecierea stocurilor şi a activelor asimilate.

    Grupa 76 - VENITURI DIN AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI RECUPERÃRI DE CREANŢE
    764 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea activelor imobilizate
      7641 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea titlurilor de participare deţinute în filiale, în entitãţi asociate şi în entitãţi controlate în comun
      7642 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor
        76421 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor în curs
        76422 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale
        76423 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale
      7643 - Venituri din ajustãri pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar
        76431 - Venituri din ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
        76432 - Venituri din ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
        76433 - Venituri din ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate
      7644 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate
        76441 - Venituri din ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
        76442 - Venituri din ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare
        76443 - Venituri din ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate

    CONŢINUT:
    7641 - anulãri sau diminuãri de ajustãri pentru deprecierea titlurilor de participare deţinute în filiale, în entitãţi asociate şi în entitãţi controlate în comun;
    7642 - anulãri sau diminuãri de ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor în curs, a imobilizãrilor necorporale şi a imobilizãrilor corporale;
    76431 - anulãri sau diminuãri de ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, semnificative la nivel individual;
    76432 - anulãri sau diminuãri de ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de creanţe din operaţiuni de leasing financiar care nu sunt analizate individual în vederea stabilirii nivelului deprecierii deoarece nu sunt semnificative la nivel individual;
    76433 - anulãri sau diminuãri de ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate, aferente tuturor creanţelor din operaţiuni de leasing financiar (indiferent dacã sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au înregistrat ajustãri specifice de depreciere;
    76441 - anulãri sau diminuãri de ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe privind activele imobilizate, semnificative la nivel individual;
    76442 - anulãri sau diminuãri de ajustãri specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de credite şi alte creanţe privind activele imobilizate care nu sunt analizate individual în vederea stabilirii nivelului deprecierii deoarece nu sunt semnificative la nivel individual;
    76443 - anulãri sau diminuãri de ajustãri colective pentru pierderi generate dar neidentificate, aferente tuturor creditelor şi altor creanţe privind activele imobilizate (indiferent dacã sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au înregistrat ajustãri specifice de depreciere.

    Grupa 76 - VENITURI DIN AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI RECUPERÃRI DE CREANŢE
    765 - Venituri din provizioane
      7651 - Venituri din provizioane pentru angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date
      7652 - Venituri din provizioane pentru beneficiile angajaţilor
        76521 - Venituri din provizioane pentru beneficii ale angajaţilor sub forma absenţelor compensate pe termen scurt
        76522 - Venituri din provizioane pentru participarea angajaţilor la profit şi prime de plãtit
        76523 - Venituri din provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare
        76525 - Venituri din provizioane pentru alte beneficii postangajare
        76526 - Venituri din provizioane pentru alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor
        76527 - Venituri din provizioane pentru beneficii ale angajaţilor la terminarea contractului de muncã
        76529 - Venituri din provizioane pentru alte beneficii ale angajaţilor
      7653 - Venituri din provizioane pentru litigii
      7654 - Venituri din provizioane pentru restructurare
      7655 - Venituri din provizioane pentru dezafectarea imobilizãrilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea
      7659 - Venituri din alte provizioane

    CONŢINUT:
    7651 - anulãri sau diminuãri de provizioane pentru angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date;
    76521 - anulãri sau diminuãri de provizioane pentru beneficiile angajaţilor sub forma absenţelor compensate pe termen scurt;
    76522 - anulãri sau diminuãri de provizioane pentru beneficiile angajaţilor sub forma participãrii angajaţilor la profit şi prime de plãtit;
    76523 - anulãri sau diminuãri de provizioane pentru beneficiile angajaţilor sub forma pensiilor şi altor obligaţii similare;
    76525 - anulãri sau diminuãri de provizioane pentru alte beneficii postangajare;
    76526 - anulãri sau diminuãri de provizioane pentru alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor;
    76527 - anulãri sau diminuãri de provizioane pentru beneficii ale angajaţilor la terminarea contractului de muncã;
    76529 - anulãri sau diminuãri de provizioane pentru alte beneficii ale angajaţilor
    7653 - anulãri sau diminuãri de provizioane pentru litigii;
    7654 - anulãri sau diminuãri de provizioane pentru restructurare;
    7655 - anulãri sau diminuãri de provizioane pentru dezafectarea imobilizãrilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea;
    7659 - anulãri sau diminuãri de alte provizioane.

    Grupa 76 - VENITURI DIN AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI RECUPERÃRI DE CREANŢE
    767 - Venituri din recuperãri de creanţe

    CONŢINUT:
    767 - venituri reprezentând recuperãri din creanţe care anterior au fost înregistrate ca pierderi în contul de cheltuieli 668.

    Grupa 78 - VENITURI DIN AJUSTAREA LA INFLAŢIE
    781 - Venituri din ajustarea la inflaţie

    CONŢINUT:
    781 - venituri rezultate din câştiguri din poziţia monetarã netã.

    Grupa 79 - VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT
    791 - Venituri din impozitul pe profit amânat

    CONŢINUT:
    791 - veniturile rezultate din impozitul pe profit amânat.

    CLASA 9 - OPERAŢIUNI ÎN AFARA BILANŢULUI
    Clasa 9 cuprinde angajamentele din afara bilanţului în funcţie de natura lor.
    Din CLASA 9 "OPERAŢIUNI ÎN AFARA BILANŢULUI" fac parte urmãtoarele grupe de conturi:

    Grupa 90 - ANGAJAMENTE DE CREDITARE
    Grupa 91 - GARANŢII FINANCIARE
    Grupa 92 - ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE ŞI ALTE ACTIVE FINANCIARE
    Grupa 93 - OPERAŢIUNI DE SCHIMB LA VEDERE
    Grupa 94 - CONTURI DE AJUSTARE VALUTÃ ÎN AFARA BILANŢULUI
    Grupa 95 - INSTRUMENTE DERIVATE
    Grupa 96 - GARANŢII REALE
    Grupa 97 - ALTE ANGAJAMENTE
    Grupa 98 - ANGAJAMENTE ÎNDOIELNICE
    Grupa 99 - ALTE CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI

    Grupa 90 - ANGAJAMENTE DE CREDITARE
    901 - Angajamente în favoarea instituţiilor de credit
    902 - Angajamente primite de la instituţii de credit
    903 - Angajamente în favoarea clientelei
    904 - Angajamente primite de la clientelã

    CONŢINUT:
    901 - angajamente de creditare date de instituţia de credit prin care aceasta se obligã sã punã la dispoziţia altor instituţii de credit, fondurile pe care acestea le solicitã;
    902 - angajamente de creditare primite de la alte instituţii de credit prin care acestea se obligã sã punã la dispoziţia instituţiei de credit fondurile solicitate;
    903 - angajamente de creditare date de instituţia de credit prin care aceasta se obligã sã punã la dispoziţia clientelei fondurile pe care aceasta le solicitã;
    904 - angajamente de creditare primite de la clientelã, prin care aceasta se obligã sã punã la dispoziţia instituţiei de credit fondurile solicitate.

    Grupa 91 - GARANŢII FINANCIARE
    911 - Garanţii date instituţiilor de credit
    912 - Garanţii primite de la instituţii de credit
    913 - Garanţii date pentru clientelã
    914 - Garanţii primite de la clientelã

    CONŢINUT:
    911 - garanţii financiare date la solicitarea instituţiilor de credit;
    912 - garanţii financiare primite de la instituţii de credit;
    913 - garanţii financiare date la solicitarea clientelei;
    914 - garanţii financiare primite din partea clientelei.

    Grupa 92 - ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE ŞI ALTE ACTIVE FINANCIARE
    921 - Titluri şi alte active financiare de primit
    922 - Titluri şi alte active financiare de livrat

    CONŢINUT:
    921 - titluri şi alte active financiare de primit, înregistrate în acest cont de la data tranzacţionãrii pânã la data decontãrii, în cazul aplicãrii contabilitãţii la data decontãrii;
    922 - titluri şi alte active financiare de livrat, înregistrate în acest cont de la data tranzacţionãrii pânã la data decontãrii, în cazul aplicãrii contabilitãţii la data decontãrii.

    Grupa 93 - OPERAŢIUNI DE SCHIMB LA VEDERE
    931 - Operaţiuni de schimb la vedere
      9311 - Lei cumpãraţi şi încã neprimiţi
      9312 - Valutã cumpãratã şi încã neprimitã
      9313 - Lei vânduţi şi încã nelivraţi
      9314 - Valutã vândutã şi încã nelivratã

    CONŢINUT:
    931 - operaţiunile de cumpãrare/vânzare de valutã cu decontare în termenul uzual, la cursul de schimb stabilit între pãrţi (curs SPOT).

    Grupa 94 - CONTURI DE AJUSTARE VALUTÃ ÎN AFARA BILANŢULUI
    941 - Poziţie de schimb
    942 - Contravaloarea poziţiei de schimb
    943 - Conturi de ajustare valutã

    CONŢINUT:
    941 şi 942 - conturi de legãturã între contabilitatea în valutã şi contabilitatea în lei privind operaţiunile de schimb la vedere înregistrate în conturile din afara bilanţului;
    943 - diferenţele favorabile sau nefavorabile rezultate din reevaluarea angajamentelor în valutã evidenţiate în afara bilanţului pentru operaţiunile de schimb la vedere, între data încheierii contractului şi data realizãrii tranzacţiei.

    Grupa 95 - INSTRUMENTE DERIVATE
    951 - Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionãrii
      9511 - Instrumente derivate pe rata dobânzii
        95111 - Swap pe rata dobânzii
        95112 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        95113 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        95114 - Opţiuni pe pieţe organizate
        95115 - Alte instrumente pe pieţe organizate
      9512 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii
        95121 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        95122 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        95123 - Opţiuni pe pieţe organizate
        95124 - Alte instrumente pe pieţe organizate
      9513 - Operaţiuni ferme de schimb la termen
        95131 - Lei de primit contra valutã de livrat
        95132 - Valutã de livrat contra lei de primit
        95133 - Valutã de primit contra lei de livrat
        95134 - Lei de livrat contra valutã de primit
        95135 - Valutã de primit contra valutã de livrat
        95136 - Valutã de livrat contra valutã de primit
      9514 - Swap financiar de valute
        95141 - Lei de primit contra valutã de livrat
        95142 - Valutã de livrat contra lei de primit
        95143 - Valutã de primit contra lei de livrat
        95144 - Lei de livrat contra valutã de primit
        95145 - Valutã de primit contra valutã de livrat
        95146 - Valutã de livrat contra valutã de primit
      9515 - Alte instrumente derivate pe cursul de schimb
        95151 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        95152 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        95153 - Opţiuni pe pieţe organizate
        95154 - Alte instrumente pe pieţe organizate
      9516 - Instrumente derivate pe riscul de credit
        95161 - Credit default swap
        95162 - Credit spread option
        95163 - Total return swap
        95164 - Alte instrumente
      9517 - Instrumente derivate pe mãrfuri
        9518 - Alte instrumente derivate
    952 - Instrumente derivate de acoperire a valorii juste
      9521 - Instrumente derivate pe rata dobânzii
        95211 - Swap pe rata dobânzii
        95212 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        95213 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        95214 - Opţiuni pe pieţe organizate
        95215 - Alte instrumente pe pieţe organizate
      9522 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii
        95221 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        95222 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        95223 - Opţiuni pe pieţe organizate
        95224 - Alte instrumente pe pieţe organizate
      9523 - Operaţiuni ferme de schimb la termen
        95231 - Lei de primit contra valutã de livrat
        95232 - Valutã de livrat contra lei de primit
        95233 - Valutã de primit contra lei de livrat
        95234 - Lei de livrat contra valutã de primit
        95235 - Valutã de primit contra valutã de livrat
        95236 - Valutã de livrat contra valutã de primit
      9524 - Swap financiar de valute
        95241 - Lei de primit contra valutã de livrat
        95242 - Valutã de livrat contra lei de primit
        95243 - Valutã de primit contra lei de livrat
        95244 - Lei de livrat contra valutã de primit
        95245 - Valutã de primit contra valutã de livrat
        95246 - Valutã de livrat contra valutã de primit
      9525 - Alte instrumente derivate pe cursul de schimb
        95251 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        95252 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        95253 - Opţiuni pe pieţe organizate
        95254 - Alte instrumente pe pieţe organizate
      9526 - Instrumente derivate pe riscul de credit
        95261 - Credit default swap
        95262 - Credit spread option
        95263 - Total return swap
        95264 - Alte instrumente
      9527 - Instrumente derivate pe mãrfuri
      9528 - Alte instrumente derivate
    953 - Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie
      9531 - Instrumente derivate pe rata dobânzii
        95311 - Swap pe rata dobânzii
        95312 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        95313 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        95314 - Opţiuni pe pieţe organizate
        95315 - Alte instrumente pe pieţe organizate
      9532 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii
        95321 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        95322 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        95323 - Opţiuni pe pieţe organizate
        95324 - Alte instrumente pe pieţe organizate
      9533 - Operaţiuni ferme de schimb la termen
        95331 - Lei de primit contra valutã de livrat
        95332 - Valutã de livrat contra lei de primit
        95333 - Valutã de primit contra lei de livrat
        95334 - Lei de livrat contra valutã de primit
        95335 - Valutã de primit contra valutã de livrat
        95336 - Valutã de livrat contra valutã de primit
      9534 - Swap financiar de valute
        95341 - Lei de primit contra valutã de livrat
        95342 - Valutã de livrat contra lei de primit
        95343 - Valutã de primit contra lei de livrat
        95344 - Lei de livrat contra valutã de primit
        95345 - Valutã de primit contra valutã de livrat
        95346 - Valutã de livrat contra valutã de primit
      9535 - Alte instrumente derivate pe cursul de schimb
        95351 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        95352 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        95353 - Opţiuni pe pieţe organizate
        95354 - Alte instrumente pe pieţe organizate
      9536 - Instrumente derivate pe riscul de credit
        95361 - Credit default swap
        95362 - Credit spread option
        95363 - Total return swap
        95364 - Alte instrumente
      9537 - Instrumente derivate pe mãrfuri
      9538 - Alte instrumente derivate
    954 - Instrumente derivate de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de ratã a dobânzii
    955 - Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de ratã a dobânzii

    CONŢINUT:
    951 - 955 - valoarea noţionalã a instrumentelor derivate;
    9513, 9523, - sumele de primit şi de livrat în cadrul operaţiunilor de cumpãrare/vânzare de
    9533 valutã la termen (contracte de schimb FORWARD cu livrare);
    - sumele de primit şi de livrat la termen în cadrul operaţiunilor de cumpãrare şi vânzare simultanã a aceleiaşi sume în valutã, cu decontare la douã date de valutã diferite (SPOT şi FORWARD), la cursurile de schimb stabilite la data tranzacţiei (aferente componentei FORWARD a contractelor swap de trezorerie);
    9514, 9524, - valoarea sumelor de primit şi de livrat la scadenţa contractelor swap
    9534 financiar de valute.

    Grupa 96 - GARANŢII REALE
    961 - Garanţii reale primite
      9611 - Ipoteci imobiliare
      9612 - Gajuri cu deposedare
      9613 - Gajuri fãrã deposedare
      9619 - Alte garanţii primite
    962 - Garanţii reale date
      9621 - Ipoteci imobiliare
      9622 - Gajuri cu deposedare
      9623 - Gajuri fãrã deposedare
      9629 - Alte garanţii date

    CONŢINUT:
    9611 - bunuri imobiliare ipotecate, luate în garanţie;
    9612, 9613 - bunurile mobiliare corporale sau necorporale, luate în garanţie, cu sau fãrã deposedare;
    9619 - alte garanţii reale primite;
    962 - bunuri imobiliare ipotecate, date în garanţie;
    9622, 9623 - bunurile mobiliare corporale sau necorporale, date în garanţie, cu sau fãrã deposedare;
    9629 - alte garanţii reale date.

    Grupa 97 - ALTE ANGAJAMENTE
    971 - Alte angajamente date
    972 - Alte angajamente primite

    CONŢINUT:
    971 - valoarea altor angajamente date;
    972 - valoarea altor angajamente primite.

    Grupa 98 - ANGAJAMENTE ÎNDOIELNICE
    981 - Angajamente îndoielnice
      9811 - Angajamente de creditare
      9812 - Garanţii financiare
      9819 - Alte angajamente date

    CONŢINUT:
    981 - angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date de instituţia de credit, devenite îndoielnice.

    Grupa 99 - ALTE CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI
    991 - Bunuri luate cu chirie
    992 - Valori primite în pãstrare sau custodie
    993 - Alte active contingente
    994 - Alte datorii contingente
    998 - Alte conturi în afara bilanţului
      9981 - Alte valori primite
      9982 - Alte valori date
      9989 - Conturi diverse în afara bilanţului
    999 - Contrapartida

    CONŢINUT:
    991 - bunuri luate cu chirie de la terţi;
    992 - valori din aur, metale, pietre preţioase şi alte valori primite temporar spre pãstrare sau în custodie;
    993 - active contingente, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi în afara bilanţului;
    994 - datorii contingente, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi în afara bilanţului;
    998 - alte valori în afara bilanţului decât cele cuprinse în conturile 991 - 994;
    9981 - valori primite, înregistrate în afara bilanţului, altele decât cele cuprinse în conturile 991 - 994;
    9982 - valori date, înregistrate în afara bilanţului, altele decât cele cuprinse în conturile 991 - 994;
    9989 - valori în afara bilanţului, altele decât cele cuprinse în conturile 9981 şi 9982;
    999 - cont de contrapartidã pentru debitarea sau creditarea conturilor în afara bilanţului, cu excepţia conturilor 931, 941, 942 şi 943.

    CAP. VII
    DOCUMENTE, FORMULARE ŞI REGISTRE DE CONTABILITATE

    Secţiunea 1.
    Dispoziţii generale

    205. Prevederile prezentelor reglementãri referitoare la documente, formulare şi registre de contabilitate se completeazã cu dispoziţiile generale, emise în acest sens de Ministerul Finanţelor Publice, în mãsura în care acestea nu contravin prezentelor reglementãri.
    206. Modelele registrelor de contabilitate şi documentele, altele decât cele prevãzute la secţiunea 4 din prezentul capitol, precum şi cele ale formularelor comune pe economie ce se utilizeazã în activitatea financiarã şi contabilã sunt prevãzute în reglementãrile emise în acest sens de Ministerul Finanţelor Publice.
    207. Pentru înregistrarea operaţiunilor economico-financiare în contabilitate, se poate folosi forma de înregistrare "pe jurnale" sau alte forme de înregistrare contabilã adoptate în condiţiile respectãrii prevederilor prezentelor reglementãri.

    Secţiunea 2.
    Registrele de contabilitate obligatorii

    208. Potrivit prevederilor <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal (cod 14-1-1), Registrul-inventar (cod 14-1-2) şi Cartea mare (cod 14-1-3).
    209. (1) Registrele de contabilitate se utilizeazã în strictã concordanţã cu destinaţia acestora şi se prezintã în mod ordonat şi astfel completate încât sã permitã, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate.
    (2) Registrele de contabilitate obligatorii se întocmesc şi se utilizeazã, conform modelelor şi normelor prevãzute la secţiunea 4 din prezentul capitol.
    210. Registrele de contabilitate pot fi prezentate sub formã de registre sau listãri informatice, dupã caz.
    211. (1) Registrul-jurnal (cod 14-1-1) este un document contabil obligatoriu în care se înregistreazã, în mod cronologic, toate operaţiunile economico-financiare.
    (2) Registrul-jurnal este prezentat sub forma unui registru-jurnal general şi a unor registre-jurnal auxiliare.
    (3) Principalele registre-jurnal auxiliare utilizate sunt "Jurnalul operaţiunilor" şi "Recapitulaţia pe conturi a jurnalelor operaţiunilor".
    (4) Înregistrãrile operaţiunilor economico-financiare în registrele-jurnal au la bazã elemente cu privire la: felul, numãrul şi data documentului justificativ, explicaţiile privind operaţiunile respective şi conturile debitoare şi creditoare în care s-au înregistrat sumele corespunzãtoare operaţiunilor efectuate.
    212. (1) Registrul "Cartea mare" (cod 14-1-3) este un registru contabil obligatoriu în care se înscriu lunar, direct, pentru fiecare cont, înregistrãrile efectuate în registrul-jurnal auxiliar ("Recapitulaţia pe conturi a jurnalelor operaţiunilor"), stabilindu-se situaţia fiecãrui cont, respectiv soldul iniţial, rulajele debitoare, rulajele creditoare şi soldurile finale.
    (2) Registrul "Cartea mare" stã la baza întocmirii balanţei de verificare.
    213. Registrul-jurnal şi registrul "Cartea mare" trebuie sã reflecte toate operaţiunile efectuate de instituţia de credit, la nivelul centralei acesteia, precum şi la nivelul fiecãrei subunitãţi a instituţiei de credit şi se întocmesc de centrala instituţiei de credit, pentru operaţiunile proprii, şi de subunitãţile instituţiei de credit care au fost împuternicite în acest sens de conducerea instituţiei de credit. În situaţiile în care una sau mai multe subunitãţi ale instituţiei de credit nu au fost împuternicite de cãtre conducerea acestora sã întocmeascã Registrul-jurnal şi registrul "Cartea mare", operaţiunile efectuate de cãtre subunitãţile în cauzã trebuie sã se reflecte în registrele întocmite de o altã subunitate a instituţiei de credit sau de cãtre centrala instituţiei de credit.
    214. (1) Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu în care se înregistreazã toate elementele de activ, datorii, capitaluri proprii şi elementele înregistrate în conturi în afara bilanţului, grupate în funcţie de natura lor, inventariate de instituţia de credit potrivit normelor legale. În acest registru se înscriu, într-o formã recapitulativã, elementele inventariate dupã natura lor, suficient de detaliate, pentru a putea justifica fiecare post din situaţia poziţiei financiare.
    (2) Registrul-inventar se întocmeşte la nivelul fiecãrei subunitãţi a instituţiei de credit, precum şi, centralizat, la nivel de instituţie.
    (3) Elementele înscrise în Registrul-inventar au la bazã listele de inventariere sau alte documente care justificã conţinutul fiecãrui post din situaţia poziţiei financiare.

    Secţiunea 3.
    Balanţa de verificare

    215. (1) Balanţa de verificare (cod 14-6-30/A) este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactitãţii înregistrãrilor contabile şi controlul concordanţei dintre contabilitatea sinteticã şi cea analiticã, precum şi principalul instrument pe baza cãruia se întocmesc situaţiile financiare.
    (2) Balanţa de verificare se întocmeşte obligatoriu lunar şi ori de câte ori se considerã necesar.
    (3) Balanţa de verificare are 4 serii de egalitãţi şi cuprinde, pentru toate conturile instituţiei de credit, urmãtoarele elemente: simbolul şi denumirea conturilor (în ordinea din planul de conturi), soldurile iniţiale debitoare şi creditoare, rulajele lunare curente debitoare şi creditoare, rulajele cumulate debitoare şi creditoare, soldurile finale debitoare şi creditoare.
    (4) Cu ajutorul balanţei de verificare se verificã corelaţiile dintre egalitãţile generate de dubla înregistrare a operaţiunilor economico-financiare în contabilitate, respectiv concordanţa dintre totalul înregistrãrilor din Registrul-jurnal şi totalul rulajelor debitoare şi totalul rulajelor creditoare din balanţã, precum şi concordanţa dintre totalul soldurilor finale debitoare şi creditoare din Registrul Cartea mare şi totalul soldurilor finale debitoare şi creditoare din balanţã.
    (5) Balanţa de verificare se întocmeşte atât pentru conturile sintetice, cât şi pentru cele analitice; pentru conturile analitice se poate întocmi numai situaţia soldurilor.
    (6) Prin intermediul balanţei de verificare analitice se verificã concordanţa dintre conturile sintetice şi conturile lor analitice.
    (7) Balanţa de verificare se întocmeşte atât pentru conturile bilanţiere cât şi, separat, pentru conturile în afara bilanţului.

    Secţiunea 4.
    Modelele registrelor de contabilitate obligatorii şi cel al balanţei de verificare, precum şi normele de întocmire şi utilizare a acestora

    REGISTRUL - JURNAL (general) - (cod 14-1-1)
    216. (1) Serveşte ca document contabil obligatoriu pentru înregistrarea cronologicã şi sistematicã a tuturor operaţiunilor economico-financiare efectuate pe parcursul exerciţiului financiar.
    (2) Se întocmeşte de cãtre instituţia de credit într-un singur exemplar.
    (3) Înregistrãrile în Registrul-jurnal (general) se fac în tot cursul lunii (perioadei) sau la sfârşitul lunii (perioadei), fie direct pe baza documentelor justificative, fie pe baza documentelor centralizatoare întocmite pentru operaţiunile aferente lunii (perioadei) respective, care sunt consemnate cronologic în acestea.
    (4) Registrul-jurnal (general) se întocmeşte sub formã centralizatã, în lei, pentru operaţiunile efectuate atât în lei cât şi în valutã, precum şi pentru fiecare valutã în parte.
    (5) În cazul Registrului-jurnal (general) sub formã centralizatã, în lei, rulajele totale debitoare şi creditoare se preiau din coloanele 8 şi, respectiv, 9 prevãzute în Jurnalul operaţiunilor.
    (6) În Registrul-jurnal (general) pe fiecare valutã se preiau rulajele totale debitoare şi creditoare pe valuta respectivã, înscrise în coloanele 10 şi, respectiv, 11 din Jurnalul operaţiunilor.
    (7) În coloana 1 se înscrie numãrul curent al înregistrãrii începând de la 1 ianuarie, respectiv începutul activitãţii, pânã la 31 decembrie, respectiv încetarea activitãţii.
    (8) În coloana 2 se trece numãrul jurnalului operaţiunilor.
    (9) În coloana 3 se înscrie data (an, lunã, zi) jurnalului operaţiunilor.
    (10) În coloanele 4 şi 5 se trec rulajele totale, debitoare şi creditoare, ale jurnalelor operaţiunilor.
    (11) Se întocmeşte la nivelul instituţiei de credit şi de cãtre subunitãţile acesteia (sucursale, agenţii etc.) împuternicite în acest sens de conducerea instituţiei de credit.
    (12) Nu circulã, fiind document de înregistrare contabilã.
    (13) Se arhiveazã, de cãtre unitatea care este obligatã sã-l pãstreze împreunã cu Jurnalele operaţiunilor care au stat la baza întocmirii lui.

    ......................
    (Instituţie/Subunitate) Nr. paginã ........


                   REGISTRUL - JURNAL (general)
                           (cod 14-1-1)


┌─────┬────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ Jurnalele operaţiunilor │ Sume │
│Nr. ├───────────┬────────────────┼────────────┬────────────┤
│crt. │ Nr. │ Data │ Debitoare │ Creditoare │
│ │ │ (an, lunã, zi) │ │ │
├─────┼───────────┼────────────────┼────────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├─────┴───────────┴────────────────┼────────────┼────────────┤
│ REPORT │ │ │
├─────┬───────────┬────────────────┼────────────┼────────────┤
├─────┼───────────┼────────────────┼────────────┼────────────┤
├─────┼───────────┼────────────────┼────────────┼────────────┤
├─────┼───────────┼────────────────┼────────────┼────────────┤
├─────┼───────────┼────────────────┼────────────┼────────────┤
├─────┼───────────┼────────────────┼────────────┼────────────┤
├─────┼───────────┼────────────────┼────────────┼────────────┤
├─────┴───────────┴────────────────┼────────────┼────────────┤
│ DE REPORTAT │ │ │
└──────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘

        Întocmit, Verificat,
    JURNALUL OPERAŢIUNILOR

    217. (1) Serveşte ca:
    a) document de înregistrare cronologicã şi sistematicã a modificãrii elementelor de activ, datorii, capitaluri proprii şi a elementelor înregistrate în afara bilanţului;
    b) document pentru întocmirea Registrului-jurnal general şi a Recapitulaţiei pe conturi a jurnalelor operaţiunilor.
    (2) Se întocmeşte într-un singur exemplar.
    (3) Se întocmeşte pentru operaţiunile efectuate, prin înregistrare cronologicã, fãrã ştersãturi şi spaţii libere, a documentelor în care se reflectã mişcarea elementelor de activ, datorii, capitaluri proprii şi a elementelor înregistrate în afara bilanţului.
    (4) În coloana 1 se înscrie numãrul curent al operaţiunilor înregistrate începând de la 1 ianuarie, respectiv începutul activitãţii, pânã la 31 decembrie, respectiv încetarea activitãţii.
    (5) În coloanele 2, 3 şi 4 se înscriu felul documentului justificativ (facturã, bon fiscal, situaţie privind operaţiunile de casã şi prin instituţii de credit, situaţie privind decontãrile cu furnizorii, creditorii etc.), numãrul documentului şi, respectiv, data documentului (anul, luna, ziua).
    (6) În coloana 5 se trece felul operaţiunii (codul operaţiunii) sau alte elemente similare de identificare a acesteia.
    (7) În coloanele 6 şi 7 se trece simbolul contului, debitor şi creditor.
    (8) În coloanele 8 şi 9 se înscriu sumele totale, debitoare şi creditoare, în lei, sau, dupã caz, în echivalent lei pentru operaţiunile în valutã, din documentul justificativ. Se menţioneazã cã sumele în echivalent lei înscrise în coloanele 8 şi 9, aferente operaţiunilor efectuate în valutã, se stabilesc în funcţie de cursurile de schimb specificate în documentul justificativ sau, în cazurile în care nu se specificã utilizarea unui anumit curs de schimb, în funcţie de cursul de schimb utilizat pentru înregistrarea în contabilitate a elementelor în valutã, potrivit prevederilor pct.174.
    (9) În coloanele 10 şi 11 se înscriu sumele în valutã, debitoare şi creditoare, din documentul justificativ.
    (10) În coloana 12 se înscrie felul valutei în care este efectuatã operaţiunea respectivã în valutã.
    (11) În Jurnalul operaţiunilor se trec toate operaţiunile economico-financiare efectuate de instituţia de credit, indiferent dacã acestea au loc în numerar sau prin conturile de decontare cu alte instituţii şi clientela, neţinându-se seama dacã a avut loc plata sau încasarea efectivã etc.
    (12) Se întocmeşte la nivelul instituţiei de credit şi de cãtre subunitãţile acesteia (sucursale, agenţii etc.) împuternicite în acest sens de conducerea instituţiei de credit.
    (13) Nu circulã, fiind document de înregistrare contabilã.
    (14) Se numeroteazã şi se arhiveazã de cãtre unitatea care este obligatã sã-l pãstreze împreunã cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.

    ....................... Nr. paginã ...........
    (Instituţie/Subunitate)


                             JURNALUL OPERAŢIUNILOR
                       Nr. ..... DATA (anul, luna, ziua)┌────┬────────────────────────────┬───────┬──────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ │ Documentul │ │Simbol conturi│Sume în lei/echivalent lei│ Sume în valutã │
│Nr. ├────────┬────────┬──────────┤Expli- ├──────┬───────┼─────────────┬────────────┼─────────┬──────────┬───────┤
│crt.│ Felul │ Numãrul│ Data │ caţii │Debi- │ Credi-│ Debitoare │ Creditoare │Debitoare│Creditoare│ Felul │
│ │documen-│documen-│ documen- │(codul │toare │ │ │ │ │ │valutei│
│ │ tului │ tului │tului(an, │opera- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lunã, zi) │ţiunii)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├────┴────────┴────────┴──────────┴───────┴──────┴───────┴─────────────┴────────────┴─────────┴──────────┴───────┤
│ Report pg. │
├────┬────────┬────────┬──────────┬───────┬──────┬───────┬─────────────┬────────────┬─────────┬──────────┬───────┤
├────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
├────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
├────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
├────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
├────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
├────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
├────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
├────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
├────┴────────┴────────┴──────────┴───────┴──────┴───────┴─────────────┴────────────┴─────────┴──────────┴───────┤
│ De reportat: │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Întocmit, Verificat,    RECAPITULAŢIA PE CONTURI A JURNALELOR OPERAŢIUNILOR

    218. (1) Serveşte la:
    a) stabilirea rulajelor conturilor;
    b) furnizarea de date pentru efectuarea analizei activitãţii economico-financiare;
    c) întocmirea registrului Cartea mare.
    (2) Se întocmeşte într-un singur exemplar.
    (3) Se întocmeşte, de regulã, lunar (pentru operaţiunile efectuate în perioada respectivã), prin înscrierea, pentru fiecare cont în parte, a rulajelor debitoare şi creditoare preluate din Jurnalul operaţiunilor.
    (4) Recapitulaţia pe conturi a jurnalelor operaţiunilor se întocmeşte, în lei pentru operaţiunile efectuate în lei, în fiecare valutã pentru operaţiunile efectuate în valutã, precum şi sub formã centralizatã, în lei, pentru operaţiunile efectuate atât în lei cât şi în valutã.
    (5) În coloana 1 se înscrie numãrul curent al operaţiunilor înregistrate.
    (6) În coloana 2 se înscrie simbolul contului, iar în coloanele 3 şi 4 se trec rulajele debitoare şi creditoare ale contului respectiv.
    (7) În Recapitulaţia pe conturi a jurnalelor operaţiunilor în lei, întocmitã pentru operaţiunile în lei, se înscriu, pentru fiecare cont în parte, rulajele debitoare şi creditoare în lei, preluate din Jurnalul operaţiunilor.
    (8) În Recapitulaţia pe conturi a jurnalelor operaţiunilor, întocmitã pe fiecare valutã, se înscriu, pentru fiecare cont în parte, rulajele debitoare şi creditoare în valuta respectivã, preluate din Jurnalul operaţiunilor.
    (9) În cazul Recapitulaţiei pe conturi a jurnalelor operaţiunilor zilei sub formã centralizatã, în lei, se mentioneazã cã, echivalentul în lei al rulajelor debitoare şi creditoare în valutã, preluate din Jurnalul operaţiunilor, se stabileşte în funcţie de cursurile pieţei valutare, comunicate de Banca Naţionalã a României, din data întocmirii Recapitulaţiei pe conturi a jurnalelor operaţiunilor, fãrã a se ţine seama de echivalentul în lei, al rulajelor debitoare şi creditoare aferente operaţiunilor în valutã, înscris în coloana "Sume în lei/echivalent lei" din Jurnalul operaţiunilor.
    (10) Se întocmeşte la nivelul instituţiei de credit şi de cãtre subunitãţile acesteia (sucursale, agenţii etc.) împuternicite în acest sens de conducerea instituţiei de credit.
    (11) Nu circulã, fiind document de înregistrare contabilã.
    (12) Se numeroteazã şi se arhiveazã de cãtre instituţia de credit care este obligatã sã-l pãstreze împreunã cu Jurnalele operaţiunilor care au stat la baza întocmirii lui.

    .............................
    (Instituţie/ Subunitate) Nr. paginã .........


             RECAPITULAŢIA PE CONTURI A JURNALELOR
                         OPERAŢIUNILOR
                 Perioada (anul, luna, ziua)


┌────┬────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│Nr. │ Cont │ Rulaj debitor │ Rulaj creditor │
│crt.│ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┴────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│ Report pg.: │ │ │
├────┬────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
├────┼────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
├────┼────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
├────┼────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
├────┼────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
├────┼────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
├────┼────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
├────┼────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
├────┼────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
├────┼────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
├────┴────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│ De reportat: │ │ │
└─────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘

     Întocmit, Verificat,    CARTEA MARE (cod 14-1-3)

    219. (1) Serveşte la:
    a) stabilirea rulajelor lunare şi a soldurilor pe conturi sintetice;
    b) verificarea înregistrãrilor contabile efectuate;
    c) furnizarea de date pentru efectuarea analizei activitãţii economico-financiare;