Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PROTOCOL nr. 6 din 1 februarie 1993 la Acordul interimar din 01 februatie 1993
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL nr. 6 din 1 februarie 1993  la Acordul interimar din 01 februatie 1993    Twitter Facebook
Cautare document

PROTOCOL nr. 6 din 1 februarie 1993 la Acordul interimar din 01 februatie 1993

EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 66 bis din 30 martie 1993
Protocol privind asistenta reciprocã în domeniul vamal

ART. 1
Definiţii
In sensul prezentului protocol, se înţelege prin:
a) legislaţie vamalã : prevederile aplicabile pe teritoriul pãrţilor contractante în domeniul importului, exportului, tranzitului de mãrfuri şi punerii lor sub orice alt regim vamal, inclusiv mãsurile de prohibitie, restricţie şi control, adoptate de pãrţile respective;
b) taxe vamale: totalitatea taxelor, drepturilor, redevenţelor sau impozitelor diverse care sînt reţinute şi percepute pe teritoriile pãrţilor contractante, ca urmare a aplicãrii legislaţiei vamale, fãrã a include însã taxele şi impozitele a cãror valoare este limitatã la costurile aproximative ale serviciilor prestate;
c) autoritatea solicitanta: o autoritate administrativã competenta care a fost desemnatã în acest scop de cãtre o parte contractantã şi care formuleazã o cerere de asistenta în domeniul vamal;
d) autoritatea solicitatã: o autoritate administrativã competenta care a fost desemnatã în acest scop de cãtre o parte contractantã şi care primeşte o cerere de asistenta în domeniul vamal;
e) contravenţie: orice încãlcare a legislaţiei vamale, precum şi orice tentativa de încãlcare a acestei legislaţii.
ART. 2
Domeniul de aplicare a protocolului
1. Pãrţile contractante îşi acorda reciproc asistenta în modul şi în condiţiile stabilite prin prezentul protocol, pentru asigurarea aplicãrii corecte a legislaţiei vamale, în special prin prevenirea şi depistarea contravenţiilor la aceasta legislaţie şi prin investigarea cazurilor respective.
2. Asistenta în domeniul vamal, prevãzutã prin prezentul protocol, se aplica oricãrei autoritãţi administrative a pãrţilor contractante care este competenta în aplicarea prezentului protocol. Aceasta nu va prejudicia prevederile referitoare la asistenta reciprocã în domeniul penal. Aceasta nu se aplica nici informaţiilor obţinute la cererea autoritãţii judiciare, în virtutea puterii exercitate, dacã autoritãţile respective nu hotãrãsc altfel.
ART. 3
Asistenta la cerere
1. La cererea autoritãţii solicitante, autoritatea solicitatã comunica acesteia orice informaţie utila pentru a i se da posibilitatea sa se asigure ca legislaţia vamalã este corect aplicatã, inclusiv informaţiile privind operaţiunile constatate sau planificate care contravin sau ar putea contraveni acestei legislaţii.
2. La cererea autoritãţii solicitante, autoritatea solicitatã o informeazã pe aceasta dacã mãrfurile exportate de pe teritoriul uneia din pãrţile contractante au fost în mod regulat importate pe teritoriul celeilalte pãrţi, specificind, dacã este cazul, regimul vamal aplicat mãrfurilor.
3. La cererea autoritãţii solicitante, autoritatea solicitatã ia mãsurile necesare pentru asigurarea supravegherii:
a) persoanelor fizice sau juridice despre care exista motive temeinice sa se creadã ca savirsesc sau au savirsit contravenţii la legislaţia vamalã;
b) circulaţia mãrfurilor semnalata ca putind da naştere unor contravenţii importante la legislaţia vamalã;
c) mijloacelor de transport despre care exista motive temeinice sa se creadã ca au fost, sînt sau pot fi folosite pentru încãlcarea legislaţiei vamale.
ART. 4
Asistenta spontana
Pãrţile contractante îşi acorda reciproc asistenta în domeniile ce ţin de competenta lor, dacã ele considera ca acest lucru este necesar în vederea aplicãrii corecte a legislaţiei vamale, îndeosebi cînd obţin informaţii referitoare la:
- operaţiuni care au contravenit, contravin sau ar contraveni acestei legislaţii şi care pot interesa alte pãrţi contractante;
- mijloace şi metode noi folosite în realizarea acestor operaţiuni;
- mãrfuri cunoscute ca fãcînd obiectul unei contravenţii importante la legislaţia vamalã ce reglementeazã exportul, tranzitul sau orice alt regim vamal.
ART. 5
Comunicare / Notificare
La cererea autoritãţii solicitante, autoritatea solicitatã ia, în conformitate cu legislaţia sa, toate mãsurile necesare în scopul:
- comunicãrii oricãrui document;
- notificãrii oricãrei hotãrîri care intra în obiectul de activitate al prezentului protocol, unui destinatar, rezident sau stabilit pe teritoriul sau. In acest caz, se aplica art. 6 paragraful 3.
ART. 6
Forma şi conţinutul cererilor de asistenta
1. Cererile formulate în conformitate cu prezentul protocol sînt formulate în scris. Documentele necesare rãspunsului la aceste cereri însoţesc cererea respectiva.
In cazul unor urgente, pot fi acceptate cereri verbale, dar acestea trebuie confirmate imediat în scris.
2. Cererile prezentate în conformitate cu paragraful 1 conţin urmãtoarele informaţii:
a) autoritatea care face cererea;
b) mãsura solicitatã;
c) obiectul şi motivul cererii;
d) legile, reglementãrile şi alte elemente juridice implicate;
e) indicaţii cît mai exacte şi cuprinzatoare despre persoanele fizice sau juridice care constituie obiectul investigatiilor;
f) un rezumat al faptelor relevante, exceptind cazurile prevãzute la art. 5.
3. Cererile sînt redactate într-o limba oficialã a autoritãţii solicitate sau într-o limba acceptabilã pentru aceasta.
4. Dacã o cerere nu îndeplineşte condiţiile formale, poate fi cerutã corectarea sau completarea ei; pot fi luate totodatã unele mãsuri de prezervare.
ART. 7
Rezolvarea cererilor
1. In scopul rezolvãrii unei cereri de asistenta, autoritatea solicitatã sau, cînd aceasta nu poate acţiona singura, departamentul administrativ cãruia i-a fost adresatã cererea de cãtre aceasta autoritate, procedeazã, în cadrul competentelor şi posibilitãţilor, ca şi cum ar acţiona pe cont propriu sau la cererea altor autoritãţi ale aceleiaşi pãrţi contractante, prin furnizarea informaţiilor pe care le deţine deja prin efectuarea sau determinarea efectuãrii cercetãrilor adecvate.
2. Cererile de asistenta sînt satisfacute în conformitate cu legile, reglementãrile sau alte instrumente juridice ale partii contractante solicitate.
3. Funcţionarii autorizaţi în mod corespunzãtor ai unei pãrţi contractante pot, cu acordul celeilalte pãrţi contractante implicate şi în condiţiile puse de aceasta din urma, sa obţinã de la birourile autoritãţii solicitate sau de la o alta autoritate pentru care rãspunde autoritatea solicitatã, informaţii referitoare la contravenţia la legislaţia vamalã de care are nevoie autoritatea solicitanta în sensul prezentului protocol.
4. Funcţionarii unei pãrţi contractante pot, cu acordul celeilalte pãrţi contractante, sa fie prezenţi la investigaţiile efectuate pe teritoriul acesteia din urma.
ART. 8
Forma de comunicare a informaţiilor
1. Autoritatea solicitatã comunica rezultatele investigatiilor autoritãţii solicitante sub forma de documente, copii certificate ale documentelor, de rapoarte şi texte similare.
2. Furnizarea documentelor prevãzute la paragraful 1 poate fi înlocuitã cu informaţii transmise prin reţeaua de calculatoare, sub orice forma şi în acelaşi scop.
ART. 9
Derogãri de la obligaţia de a acorda asistenta
1. Pãrţile contractante pot refuza acordarea asistenţei prevãzute în prezentul protocol, în cazul în care o astfel de asistenta:
a) este susceptibilã de a prejudicia suveranitatea, ordinea publica, securitatea sau alte interese esenţiale;
b) sau implica o reglementare fiscalã sau de schimb, alta decît reglementarea privind taxele vamale;
c) sau implica violarea unui secret industrial, comercial sau profesional.
2. Dacã autoritatea solicitanta cere o asistenta pe care ea însãşi nu ar putea sa o acorde dacã i-ar fi cerutã, ea atrage atenţia în cererea ei asupra acestui fapt. In acest caz, ii revine autoritãţii solicitate sa hotãrascã asupra modalitatii de a rãspunde unei astfel de cereri.
3. Dacã asistenta este refuzatã, hotãrîrea şi motivele trebuie notificate imediat autoritãţii solicitante.
ART. 10
Obligaţia de a respecta secretul
1. Orice informaţie comunicatã sub orice forma, în conformitate cu prezentul protocol, are caracter confidenţial. Ea reprezintã un secret profesional şi beneficiazã de protecţia acordatã prin legile aplicabile în domeniul respectiv de cãtre partea contractantã care a primit-o, ca şi de prevederile corespunzãtoare aplicabile instanţelor comunitare.
2. Datele nominale nu sînt transmise decît atunci cînd exista motive temeinice sa se creadã ca transmiterea sau folosirea datelor astfel transmise ar fi contrare principiilor legale de baza ale uneia dintre pãrţi si, în special, dacã persoana respectiva ar fi prejudiciata în mod nejustificat. La cerere, partea beneficiara va informa partea furnizoare de date despre utilizarea informaţiilor furnizate şi despre rezultatele obţinute.
3. Datele nominale pot fi transmise numai autoritãţilor vamale si, în cazul în care ele sînt necesare unei urmãriri judiciare, procuraturii şi autoritãţilor judiciare. Orice persoana sau autoritate poate obţine astfel de informaţii numai în baza aprobãrii prealabile a autoritãţii care le furnizeazã.
4. Partea care furnizeazã informaţia verifica exactitatea acesteia. Dacã se constata ca informaţia furnizatã a fost inexactã sau trebuie distrusa, partea beneficiara este informatã imediat. Aceasta din urma este obligatã sa efectueze corectura sau sa distruga informaţia.
5. Fãrã a prejudicia cazurile de interes preponderent public, persoana implicata poate obţine, la cerere, informaţii despre datele stocate şi despre scopul acestei stocari.
ART. 11
Folosirea informaţiilor
1. Informaţiile obţinute pot fi folosite numai în sensul prezentului protocol, iar oricare dintre pãrţile contractante nu le poate folosi în alte scopuri decît cu acordul prealabil scris al autoritãţii administrative care a furnizat informaţiile, informaţiile fiind, de altfel, supuse restricţiilor impuse de aceasta autoritate. Aceste prevederi nu se aplica informaţiilor referitoare la infracţiunile legate de stupefiante şi substanţe psihotrope. Aceste informaţii pot fi transmise celorlalte autoritãţi direct implicate în lupta impotriva traficului ilicit de stupefiante, în limitele art. 2.
2. Paragraful 1 nu împiedica folosirea informaţiilor în acţiuni judiciare sau administrative iniţiate în urma nerespectãrii legislaţiei vamale.
3. Pãrţile contractante pot folosi, drept probe, în evidentele lor, rapoarte, mãrturii, şi în procedurile şi urmãririle în judecata, informaţii obţinute şi documente consultate în conformitate cu prevederile prezentului protocol.
ART. 12
Experţi şi martori
O persoana oficialã a unei autoritãţi solicitate poate fi autorizata sa compara în limitele fixate de autoritatea acordatã, ca expert sau martor în procese judiciare sau administrative angajate în domeniile la care se referã prezentul protocol, în jurisdicţia altei pãrţi contractante şi sa prezinte obiectele, documentele sau copiile autentificate ale acestora, ce pot fi necesare procedurii. Cererea pentru o astfel de acţiune trebuie sa indice cu precizie în ce problema, cu ce titlu şi în ce calitate va fi interogatã persoana oficialã.
ART. 13
Cheltuieli de asistenta
Pãrţile contractante renunţa de o parte şi de alta la toate pretenţiile de rambursare a cheltuielilor rezultate din aplicarea prezentului protocol, cu excepţia, dacã este cazul, a indemnizaţiilor pentru experţi şi martori, cît şi pentru interpreti şi traducatori, care nu aparţin de serviciile publice.
ART. 14
Aplicare
1. Administrarea prezentului protocol este încredinţatã autoritãţilor vamale naţionale ale României, pe de o parte, şi serviciilor competente ale comisiei, pe de alta parte. Ele decid asupra tuturor mãsurilor şi dispoziţiilor practice, necesare pentru aplicarea sa tinindu-se seama de reglementãrile în vigoare în domeniul protejãrii datelor. Ele pot propune organismelor competente modificãrile care considera ca ar trebui sa fie aduse prezentului protocol.
2. Pãrţile contractante se consulta şi apoi informeazã reciproc si, ulterior, asupra modalitãţilor de aplicare care sînt adoptate în conformitate cu prevederile prezentului articol.
ART. 15
Complementaritate
1. Prezentul protocol completeazã şi nu împiedica aplicarea acordurilor de asistenta reciprocã care au fost încheiate sau pot fi încheiate între România şi unul sau mai multe state membre ale Comunitãţii. Acesta nu exclude ca o asistenta reciprocã mai vasta sa poatã fi acordatã în cadrul acestor acorduri.
2. Fãrã a prejudicia prevederile art. 11, aceste acorduri nu impieteaza prevederile comunitare care reglementeazã comunicarea între serviciile competente ale comisiei şi autoritãţile vamale ale statelor membre, a cãror informaţii obţinute în domeniul vamal, susceptibile de a prezenta interes pentru Comunitate.

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016