Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL din 10 octombrie 2006  intre Ministerul Apararii din Romania si Ministerul Apararii din Republica Albania privind cooperarea in domeniul pregatirii personalului militar si civil pe baza de reciprocitate    Twitter Facebook
Cautare document

PROTOCOL din 10 octombrie 2006 intre Ministerul Apararii din Romania si Ministerul Apararii din Republica Albania privind cooperarea in domeniul pregatirii personalului militar si civil pe baza de reciprocitate

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2007
Ministerul Apãrãrii din România şi Ministerul Apãrãrii din Republica Albania, denumite în continuare pãrţi, în dorinţa de a dezvolta colaborarea în domeniul pregãtirii personalului militar şi civil,
luând în considerare prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2003,

au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Pãrţile vor face schimburi de personal militar şi civil, denumit în continuare cursanţi, în vederea pregãtirii în instituţii militare de învãţãmânt ale Ministerului Apãrãrii din România şi Ministerului Apãrãrii din Republica Albania, potrivit numãrului de locuri disponibile, specializãrilor şi termenelor ce vor fi stabilite de ambele pãrţi.
ART. 2
(1) Trimiterea la cursuri se face pe baza unui program de cooperare, care se semneazã anual. Un model al acestui program este prezentat în anexa care face parte integrantã din prezentul protocol.
(2) Pregãtirea se va desfãşura în limba oficialã a statului pãrţii care primeşte sau într-o altã limbã de circulaţie internaţionalã, conform planurilor şi programelor din instituţiile militare de învãţãmânt. Pãrţile se vor informa în legãturã cu eventualele modificãri ale programelor de învãţãmânt. în situaţia în care cursanţii nu cunosc, la un nivel corespunzãtor, limba statului pãrţii care primeşte, se poate organiza un curs pentru învãţarea acesteia, cu terminologie generalã şi de specialitate, cu o duratã de pânã la un an.
(3) Anual, pânã la data de 31 octombrie a anului premergãtor anului academic pentru care se semneazã programul de cooperare, dacã nu s-a convenit altfel, pãrţile îşi vor trimite, în scris, o listã de cursuri la care poate participa personalul militar şi civil al celeilalte pãrţi. Lista va cuprinde: specializãrile, numãrul de locuri oferite, pe forme de studii şi cursuri, condiţiile de participare care sã fie îndeplinite de participanţi, scopul şi obiectivele cursurilor.
(4) Anual, pânã la data de 31 ianuarie, dacã nu s-a convenit altfel, fiecare parte va trimite, în scris, solicitarea de cursuri la care doreşte sã participe, care va cuprinde:
a) specializãrile, numãrul de locuri solicitate, pe forme de studii şi cursuri; pentru studii de doctorat - gradul, numele, studiile militare şi tema lucrãrii de doctorat;
b) necesitatea frecventãrii cursului pregãtitor pentru însuşirea terminologiei generale şi de specialitate, în limba românã sau albanezã.
(5) Pânã la data de 31 august a anului respectiv, pãrţile vor confirma posibilitatea de primire în propriile instituţii a numãrului de cursanţi aprobat în specialitãţile propuse şi se vor informa reciproc despre cerinţele frecventãrii cursului.
(6) Cu douã luni înainte de începerea cursurilor, pãrţile îşi vor transmite liste cu numele cursanţilor, cuprinzând gradul, numele, data naşterii, studii civile şi militare şi specializarea. Listele se vor întocmi pentru fiecare instituţie militarã de învãţãmânt.
ART. 3
Partea care primeşte va asigura pe cheltuiala proprie:
a) personalul didactic;
b) echipamentele, materialele şi dotãrile necesare procesului de pregãtire, în conformitate cu planurile şi programele de învãţãmânt;
c) cazarea şi masa pe toatã durata studiilor, conform normelor interne stabilite pentru cursanţii strãini;
d) accesul la biblioteci, sãli de lecturã, sãli de sport şi alte spaţii necesare pe timpul instruirii;
e) asistenţa medicalã şi stomatologicã de urgenţã, inclusiv spitalizarea şi medicamentele;
f) transportul ocazionat de desfãşurarea în bune condiţii a procesului de învãţãmânt;
g) echipamentul special pentru lucrul pe instalaţii şi ţinuta de instrucţie, potrivit normelor în vigoare ale pãrţii care primeşte, pe toatã durata cursului. Acestea vor fi înapoiate la absolvirea cursului;
h) transportul de la locul de cazare la instituţia de învãţãmânt şi retur.
ART. 4
(1) Selecţia candidaţilor şi controlul medical al acestora sunt în responsabilitatea pãrţii care trimite, ţinându-se cont de recomandãrile şi cerinţele pãrţii care primeşte.
(2) Partea care trimite la studii va asigura:
a) prezenţa cursanţilor la pregãtire în instituţiile militare de învãţãmânt, la termenele indicate în programul de cooperare, precum şi întoarcerea cursanţilor din concediu înainte de începerea cursurilor;
b) transportul internaţional din/în ţara de origine a studentului, la începerea şi încheierea studiilor/vacanţei;
c) transportul internaţional pentru motive personale speciale.
(3) În caz de deces al cursantului, survenit pe timpul pregãtirii, partea care trimite va asigura, pe cheltuiala proprie, întocmirea formalitãţilor legate de eveniment, precum şi transportul corpului neînsufleţit în ţarã.
Reprezentanţii împuterniciţi ai pãrţii care trimite au dreptul sã cunoascã motivul decesului şi alte informaţii adiţionale legate de deces. în astfel de situaţii, partea care primeşte trebuie sã acorde pãrţii care trimite asistenţa necesarã.
(4) Pe timpul pregãtirii, din punct de vedere militar, cursanţii se aflã în subordinea ataşatului apãrãrii al pãrţii care trimite, în statul pãrţii care primeşte. Acesta va soluţiona, împreunã cu reprezentanţii competenţi ai instituţiei de învãţãmânt, toate problemele legate de pregãtirea cursanţilor şi şederea acestora în statul pãrţii care primeşte.
(5) Reprezentanţii pãrţii care trimite pot vizita instituţiile militare de învãţãmânt în care studiazã cursanţii pãrţii care trimite, în scopul cunoaşterii rezultatelor cursanţilor lor, precum şi a condiţiilor organizatorice şi de trai, cu permisiunea pãrţii care primeşte.
ART. 5
(1) Cursanţii se vor prezenta la instituţiile militare de învãţãmânt cu urmãtoarele documente:
a) paşaport valabil cel puţin 6 luni dupã data terminãrii studiilor;
b) copii ale documentelor de studii;
c) certificat de sãnãtate, eliberat cu cel mult douã luni înainte de începerea pregãtirii;
d) asigurare medicalã eliberatã de partea care trimite, valabilã pentru întreaga perioadã a cursului;
e) certificat medical privind lipsa seropozitivitãţii HIV.
(2) Cursanţii, dupã caz, vor fi dotaţi cu un set complet de echipament militar.
(3) În cazul în care cursanţii nu se prezintã la instituţiile militare de învãţãmânt la termenul stabilit pentru începerea cursurilor, aceştia pierd dreptul de a le urma.
(4) Pe timpul pregãtirii cursanţii trebuie sã respecte legile, obiceiurile şi tradiţiile statului în care studiazã, trebuie sã se comporte în conformitate cu regulile şi regulamentele disciplinare ale instituţiei militare de învãţãmânt a pãrţii care primeşte. Cursanţii trebuie, de asemenea, sã respecte regulile de securitate ale pãrţii care primeşte.
(5) Cursanţii care vor încãlca prevederile alin. (3), cei consideraţi inapţi pentru continuarea studiilor datoritã stãrii de sãnãtate sau care nu îndeplinesc cerinţele programei, precum şi cei chemaţi de la studii prin hotãrârea pãrţii care trimite, înainte de absolvirea cursului, vor fi trimişi în ţarã pe cheltuiala pãrţii care trimite. Partea care primeşte va informa, în prealabil, partea care trimite asupra cauzelor care au dus la trimiterea în ţarã a cursantului.
(6) Cursanţilor care şi-au însuşit programele de învãţãmânt, au susţinut şi au promovat examenele şi lucrãrile de diplomã, proiecte, teme scrise li se înmâneazã documente de studii şi insigne. Instituţiile de învãţãmânt vor anexa foaia matricolã, precum şi rapoarte de curs.
ART. 6
(1) Cursanţii care vor studia în instituţiile militare ale pãrţii care primeşte vor beneficia de un concediu anual, cu durata şi la termenele stabilite în programele instituţiilor respective.
(2) Partea care primeşte nu are obligaţii pentru organizarea concediului cursanţilor.
(3) în perioada şcolarizãrii în instituţiile militare de învãţãmânt, cursanţii pot fi vizitaţi de membrii familiilor lor, costurile fiind suportate de cãtre aceştia sau de cãtre cursanţi.
(4) Deplasarea cursanţilor în interes personal se va face pe cont propriu.
ART. 7
(1) Suportarea costurilor legate de întreţinerea cursanţilor pe timpul pregãtirii, inclusiv în cazul îmbolnãvirii acestora pe timpul pregãtirii, se va face de cãtre partea care primeşte.
(2) În cazul chemãrii în ţarã a cursanţilor de cãtre partea care trimite, cheltuielile de întreţinere se suspendã pe durata absenţei acestora.
(3) Dacã în cazul îmbolnãvirii sau în alte situaţii deosebite cursanţii absenteazã mai mult de 20% din orele alocate prin planul de învãţãmânt, pãrţile vor face demersuri în scopul trimiterii cursanţilor în ţara de origine.
(4) în cazul deteriorãrii ori pierderii, din vina cursanţilor, a bunurilor pãrţii care primeşte, partea care trimite trebuie sã plãteascã pãrţii care primeşte valoarea reparaţiilor în conformitate cu preţurile practicate în statul pãrţii care primeşte sau sã înlocuiascã proprietatea deterioratã cu un bun echivalent. Evaluarea costurilor se va face de reprezentanţii autorizaţi ai pãrţii care primeşte şi apoi va fi trimisã pãrţii care trimite.
(5) Plata costurilor reparaţiei bunurilor deteriorate sau a înlocuirii bunurilor pierdute va fi fãcutã de partea care trimite, în valutã convertibilã, pãrţii care primeşte, într-o perioadã de 45 de zile de la data primirii evaluãrii.
ART. 8
(1) Prezentul protocol va intra în vigoare la data primirii ultimei notificãri, în scris, prin care pãrţile confirmã îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare.
(2) Prezentul protocol poate fi amendat oricând, în scris, cu consimţãmântul pãrţilor. Intrarea în vigoare a amendamentelor se va face în conformitate cu prevederile alin. (1).
(3) Prezentul protocol este încheiat pe o perioadã nedeterminatã de timp. Oricare parte poate notifica, în scris, despre intenţia de a-l denunţa. Denunţarea va intra în vigoare la 6 luni de la data primirii notificãrii.
(4) În cazul în care la data denunţãrii sau ieşirii din vigoare existã aspecte financiare sau pretenţii nerezolvate, prevederile prezentului protocol referitoare la acestea vor rãmâne în vigoare pânã la soluţionarea lor definitivã.
(5) Orice diferend referitor la interpretarea şi aplicarea prezentului protocol va fi soluţionat pe calea consultãrilor între reprezentanţii autorizaţi ai pãrţilor.

Semnat la Bucureşti la 10 octombrie 2006, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã, albanezã şi englezã, toate textele fiind egal autentice.

În cazul unor diferenţe de interpretare, textul în limba englezã va prevala.

Pentru Ministerul Apãrãrii din România,
Ion Gurgu,
directorul Direcţiei management
resurse umane

Pentru Ministerul Apãrãrii din Republica Albania,
Muharrem Kajolli,
directorul Direcţiei resurse umane,
educaţie, relaţii publice şi informaţii

ANEXĂ
la protocol

PROGRAM
de cooperare în domeniul pregãtirii personalului militar şi civil
pe bazã de reciprocitate între Ministerul Apãrãrii din România şi
Ministerul Apãrãrii din Republica Albania
pentru anul de învãţãmânt .......

Reprezentanţii Ministerului Apãrãrii din România şi ai Ministerului Apãrãrii din Republica Albania aprobã numãrul cursanţilor Armatei României şi ai Armatei Albaniei trimişi la studii în instituţii militare din cele douã state, precum şi durata studiilor, conform cererilor pãrţilor.

În România:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea instituţiei militare Data începerii Nr. de Durata realã
crt. de învãţãmânt, forma de studii şcolarizãrii locuri a studiilor
şi denumirea cursului (luni, zile)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
....
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────În Republica Albania:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea instituţiei militare Data începerii Nr. de Durata realã
crt. de învãţãmânt, forma de studii şcolarizãrii locuri a studiilor
şi denumirea cursului (luni, zile)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
....
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Prezenta anexã a fost semnatã la 10 octombrie 2006, în câte douã exemplare, în limbile românã, albanezã şi englezã.

-----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice