Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROIECT DE LEGE din 10 martie 2004  privind modificarea si completarea   art. 170 din Legea invatamantului nr. 84/1995     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROIECT DE LEGE din 10 martie 2004 privind modificarea si completarea art. 170 din Legea invatamantului nr. 84/1995

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 10 martie 2004

INIŢIATIVE LEGISLATIVE ALE CETĂŢENILOR
POTRIVIT <>LEGII Nr. 189/1999

EXPUNERE DE MOTIVE

Este o realitate de necontestat faptul cã, în ultimii 13 ani, învãţãmântul de stat a fost sistematic subfinanţat. Dovadã clarã a acestui lucru sunt procentele din PIB alocate anual, în ultimii ani, de la bugetul de stat:
● În 1996 - 3,31% din PIB;
● În 1997 - 3,45% din PIB;
● În 1998 - 3,42% din PIB;
● În 1999 - 2,67% din PIB;
● În 2000 - 3,66% din PIB;
● În 2001 - 3,64% din PIB;
● În 2002 - 3,10% din PIB;
● În 2003 - 3,20% din PIB.
Pentru anul 2004 se propune prin proiectul legii bugetului de stat un procent de 3,24% din PIB.
Se observã faptul cã, deşi în 1995, a fost adoptatã <>Legea învãţãmântului nr. 84/1995 , care prevede expres alocarea de la bugetul de stat a unui procent din PIB de minimum 4% pentru finanţarea învãţãmântului de stat, practic, acest procent nu a fost niciodatã acordat.
Anuarul statistic din anul 2002 al Comisiei Naţionale de Statisticã ne aratã cã, în timp ce în România s-a alocat învãţãmântului un procent de 3,10% din PIB (cel mai mic procent din Europa), ţãrile candidate pentru aderarea la UE, precum şi ţãrile membre ale Uniunii acordau procente mult mai mari, ca de exemplu:
● Bulgaria - 3,44% din PIB;
● Slovacia - 4,41% din PIB;
● Republica Cehã - 4,44% din PIB;
● Ungaria - 4,83% din PIB;
● Polonia - 5,07% din PIB;
● Letonia - 6,31% din PIB;
● Lituania - 6,54% din PIB;
● Estonia - 7,62% din PIB;
● Finlanda - 6,26% din PIB;
● Austria - 6,4% din PIB;
● Danemarca - 8,04% din PIB.
Sistematic, salariile personalului din învãţãmânt s-au situat sub nivelul salariului mediu pe economie. Salariile nemotivante au determinat migrarea spre alte sectoare de activitate a personalului didactic cu certe calitãţi pedagogice şi cu rezultate deosebite la concursurile şi olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale, dar şi lipsa de interes a tinerilor care opteazã pentru cariere mai atractive din punct de vedere material decât cea de dascãl. Astfel, s-a ajuns la îmbãtrânirea personalului din învãţãmânt şi la existenţa unui mare numãr de personal necalificat în sistem.
Actul educaţional se desfãşoarã încã în condiţii precare: materialul didactic al şcolilor atât din mediul urban, cât şi din mediul rural este, în unele cazuri, cu mult sub nivelul celui din ţãrile în curs de aderare sau membre ale Uniunii Europene.
Atât de mult dorita descentralizare a finanţãrii învãţãmântului de stat a adus cu sine noi probleme: imixtiunea autoritãţilor administraţiei locale în desfãşurarea procesului instructiv-educativ; imposibilitatea consiliilor locale de a asigura, din bugetele proprii, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor materiale şi a celorlalte categorii de cheltuieli ale unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar de stat pe care le finanţeazã. Nu puţine au fost situaţiile în care unitãţile şcolare au fost chemate în judecatã pentru neplata la timp a facturilor la luminã, gaze, telefon şi celelalte utilitãţi, deşi consiliilor locale le revenea obligaţia de a aloca, din bugetele proprii, sumele necesare acoperirii acestor cheltuieli.
Toate aceste lipsuri, perpetuate sistematic ne determinã sã promovãm aceastã iniţiativã legislativã.
Considerãm cã este imperios necesarã intervenţia activã a statului care sã garanteze acordarea, de la bugetul de stat, a unui procent corespunzãtor din PIB pentru învãţãmântul de stat. Numai astfel se vor putea rezolva problemele grave cu care se confruntã sistemul naţional de învãţãmânt în ultimii 13 ani.
Promulgarea iniţiativei legislative pe care o propunem va fi o dovadã clarã cã clasa politicã din România este pregãtitã sã aibã în vedere caracterul de prioritate naţionalã al învãţãmântului de stat, sã statueze legal locul şi rolul în societate ale cadrului didactic, dar, în acelaşi timp, şi sã transpunã în legislaţia internã aquis-ul comunitar.
Faţã de cele prezentate mai sus, a fost întocmitã propunerea legislativã pe care o supunem Parlamentului spre adoptare.

Comitetul de iniţiativã:

1. Cornea Aurel Iosif
2. Dima-Caraveţeanu Mihai
3. Spãtãcean Alexandru
4. Ţenţ Ioan
5. Becic Maria-Cornelia
6. Mija Vasile
7. Mihai Mihail
8. Cojocaru Lucia-Maria
9. Hancescu Simion-Severel
10. Crucean Cornel-Mihai
11. G'f6nd'f6r Marius Sorin
12. Lecca Doina
13. Gavrilã Fãnica
14. Aldescu Liliana-Elena
15. Dumitru Eleonora
16. Ploscã Gabriel
17. Chiriac-Manole Gheorghe
18. Rotãruş Gabriela
19. Axioti Teodor

INIŢIATIVĂ LEGISLATIVĂ

LEGE
pentru modificarea şi completarea art. 170 din Legea
învãţãmântului nr. 84/1995

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

ARTICOL UNIC
<>Art. 170 din Legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Începând cu 1 ianuarie 2005, finanţarea învãţãmântului de stat se face de la bugetul de stat, cu prioritate din cotele de T.V.A., în limitele a cel puţin 6% din PIB."
2. Dupã alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1), (1^2) şi (1^3), cu urmãtorul cuprins:
(1^1): "De la 1 ianuarie 2007, pentru finanţarea învãţãmântului de stat, bugetul de stat asigurã, în principal, din cotele de T.V.A. un procent de minimum 7% din PIB."
(1^2): "Procentele din PIB alocate anual prin legea bugetului de stat pentru finanţarea învãţãmântului de stat asigurã realizarea urmãtoarelor cerinţe:
a) considerarea dezvoltãrii învãţãmântului ca prioritate naţionalã pentru pregãtirea resurselor umane la nivelul standardelor internaţionale;
b) profesionalizarea resurselor umane în concordanţã cu diversificarea pieţei muncii;
c) dezvoltarea bazei materiale şi dotarea unitãţilor de învãţãmânt cu material didactic performant, la nivelul standardelor europene;
d) asigurarea unei salarizãri motivante pentru personalul didactic, care sã garanteze atragerea tinerilor cu vocaţie pentru cariera didacticã, dar şi menţinerea în sistem a acestora;
e) dezvoltarea învãţãmântului superior şi a cercetãrii ştiinţifice universitare pentru integrarea la vârf în piaţa ştiinţificã mondialã."
(1^3): "Statul garanteazã alocarea prin legea anualã a bugetului de stat, pentru finanţarea învãţãmântului de stat, a procentelor din PIB prevãzute la alin. (1) şi (1^1). În acest scop, prevederile alin. (1) şi (1^1) au caracter minimal şi obligatoriu la elaborarea legilor anuale ale bugetului de stat, începând cu anul 2005."

AVIZ
referitor la iniţiativa legislativã cetãţeneascã privind
modificarea <>Legii învãţãmântului nr. 84/1995 ,
republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare

Analizând iniţiativa legislativã cetãţeneascã privind modificarea <>Legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, transmisã la data de 14 ianuarie 2004 de doamna Aldescu Liliana Elena, împuternicitã de Comitetul de iniţiativã,

CONSILIUL LEGISLATIV,

în temeiul <>art. 2 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 73/1993 , al <>art. 3 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de cãtre cetãţeni şi al art. 48 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,
avizeazã favorabil iniţiativa legislativã cetãţeneascã, cu urmãtoarele observaţii şi propuneri:

1. Prezenta iniţiativã legislativã cetãţeneascã, elaboratã de un comitet de iniţiativã constituit în temeiul <>art. 2 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de cãtre cetãţeni, are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea <>art. 170 din Legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Iniţiativa legislativã îndeplineşte condiţiile procedurii prealabile publicãrii, prevãzute de <>Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de cãtre cetãţeni.
Iniţiatorii propun alocarea de la bugetul de stat, pentru finanţarea învãţãmântului de stat, a unui procent din produsul intern brut de cel puţin 6%, obţinut cu prioritate din cotele de T.V.A., începând cu 1 ianuarie 2005 şi, respectiv, de minimum 7%, asigurat în principal din cotele de T.V.A., începând cu 1 ianuarie 2007.
Totodatã se preconizeazã ca printre cerinţele pentru finanţarea învãţãmântului de stat sã fie prevãzute dezvoltarea bazei materiale şi dotarea unitãţilor de învãţãmânt cu material didactic performant la nivelul standardelor europene şi asigurarea unei salarizãri motivante pentru personalul didactic, care sã garanteze atragerea tinerilor cu vocaţie pentru cariera didacticã, dar şi menţinerea în sistem a acestora.
Iniţiatorii au în vedere datele statistice privind finanţarea învãţãmântului de stat din România, comparativ cu ţãrile candidate pentru aderarea la Uniunea Europeanã, precum şi cu ţãrile membre ale acesteia.
Iniţiativa legislativã face parte din categoria legilor organice, ca şi legea asupra cãreia se aduc modificãri şi completãri.
2. Având în vedere cã reglementarea propusã afecteazã bugetul de stat prin majorarea procentului din produsul intern brut alocat finanţãrii învãţãmântului de stat, potrivit dispoziţiilor <>art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, trebuie sã se prevadã şi mijloacele necesare creşterii cheltuielilor, în speţã cele care depãşesc cotele de T.V.A. avute în vedere. Totodatã, potrivit art. 111 alin. (1) din Constituţie, în cazul în care o iniţiativã legislativã implicã modificarea prevederilor bugetului de stat este obligatorie solicitarea unei informãri din partea Guvernului.
3. În ceea ce priveşte modalitatea de finanţare a învãţãmântului de stat, semnalãm cã potrivit <>art. XIII din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, finanţarea instituţiilor de învãţãmânt preuniversitar de stat se asigurã, cu unele excepţii, din bugetele locale ale unitãţilor administrativ-teritoriale pe a cãror razã acestea îşi desfãşoarã activitatea.
De asemenea, conform dispoziţiilor <>art. 167 alin. (2^1) din Legea nr. 84/1995 , unitãţile de învãţãmânt preuniversitar de stat pot obţine venituri din activitatea de producţie, prestãri de servicii, taxe de la persoane fizice şi juridice, închirieri de spaţii, donaţii, sponsorizãri, activitãţi cultural-educative, activitãţi ale internatelor şi cantinelor pentru preşcolari şi elevi.
Potrivit dispoziţiilor mai sus menţionate, toate aceste venituri vor fi utilizate exclusiv de cãtre unitãţile de învãţãmânt preuniversitar.
În ceea ce priveşte finanţarea instituţiilor de învãţãmânt superior de stat, aceasta se realizeazã în prezent din fonduri alocate de la bugetul de stat, având douã componente: finanţarea de bazã şi finanţarea complementarã, asiguratã atât de la bugetul de stat, cât şi din surse externe, respectiv din împrumuturi şi ajutoare externe.
4. Referitor la propunerea formulatã de iniţiatori la art. I pct. 1 şi 2 ca finanţarea învãţãmântului de stat sã se facã de la bugetul de stat, "cu prioritate din cotele de T.V.A.", semnalãm urmãtoarele:
a) potrivit <>Legii nr. 507/2003 privind bugetul de stat pe anul 2003, din veniturile obţinute la bugetul de stat din cotele din taxa pe valoarea adãugatã se fac alocãri de fonduri pentru diferite titluri şi articole, inclusiv pentru finanţarea instituţiilor de învãţãmânt preuniversitar prin bugetele locale. În acest sens, avem în vedere dispoziţiile art. 32 din acelaşi act normativ, care precizeazã modalitatea de defalcare a sumelor provenite din taxa pe valoarea adãugatã destinate finanţãrii instituţiilor de învãţãmânt preuniversitar;
b) în ceea ce priveşte mãrimea procentelor din produsul intern brut propuse a fi alocate finanţãrii învãţãmântului de stat, aceasta reprezintã o opţiune politico-economicã şi de oportunitate, asupra cãreia Consiliul Legislativ nu este abilitat sã se pronunţe.
Semnalãm, însã, cã în prezent acest procent este stabilit prin lege în limitele a cel puţin 4% din produsul intern brut în concordanţã cu o serie de cerinţe expres prevãzute în <>art. 170 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Precizãm, totodatã, cã, în urma analizelor economice întreprinse, în bugetul de stat pentru anul 2004 s-a aprobat o anumitã majorare a procentului în cauzã, acesta fiind în prezent de 4,1% din PIB. Iatã de ce iniţiatorii ar trebui sã aibã în vedere cã majorarea procentului peste aceastã limitã s-ar putea face doar pe seama afectãrii altor domenii de activitate.
5. Pe plan redacţional dispoziţiile de modificare şi completare din cuprinsul iniţiativei legislative cetãţeneşti necesitã îmbunãtãţiri, întrucât nu au în vedere întreaga economie a <>art. 170 din Legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
În acest sens, în corelare şi cu cerinţele normelor de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative, prevãzute de <>Legea nr. 24/2000 , cu modificãrile ulterioare, formulãm urmãtoarele observaţii şi propuneri:
a) deoarece propunerea legislativã are în vedere atât modificarea, cât şi completarea <>Legii nr. 84/1995 , precum şi pentru faptul cã intervenţiile legislative preconizate vizeazã doar art. 170 din lege, propunem ca titlul sã fie redactat dupã cum urmeazã:
"Lege pentru modificarea şi completarea articolului 170 din <>Legea învãţãmântului nr. 84/1995 ";
b) în aplicarea <>art. 39 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative, cu modificãrile ulterioare, este necesarã folosirea formulei introductive consacrate:
"Parlamentul României adoptã prezenta lege.";
c) întrucât nu se aduc modificãri şi completãri substanţiale la actul normativ de bazã, care sã constituie, potrivit <>art. 66 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 , cu modificãrile ulterioare, temei pentru republicarea acestuia, recomandãm ca art. II sã fie eliminat. Pe cale de consecinţã, actualul art. I urmeazã a fi marcat drept articol unic;
d) precizãm cã, potrivit exigenţelor de tehnicã legislativã, invocarea elementelor structurale din actul normativ de bazã nu se face prin abrevieri. În acest sens, propunem ca abrevierea "alin." din partea dispozitivã a pct. 1-4 sã fie înlocuitã prin substantivul "alineatul".
Totodatã, pentru uniformitate în redactarea proiectului, ţinând seama cã în legea de bazã alineatele - ca elemente structurale ale articolului - sunt marcate cu cifre încadrate între paranteze, propunem ca cifrele care semnificã numãrul de alineat, în partea dispozitivã a punctelor, sã fie încadrate între paranteze, dupã urmãtorul exemplu: "alineatul (1)";
e) întrucât în legea de bazã articolul 170 supus intervenţiei legislative este alcãtuit din 8 alineate, formulãrile de la pct. 2, 3 şi 4, potrivit cãrora se introduc alin. 2, 3 şi 4, sunt incorecte.
Pe cale de consecinţã, ţinând seama cã la pct. 1 se preconizeazã modificarea alin. (1) al art. 170, iar dispoziţiile propuse la pct. 2-4 se aflã în legãturã tematicã cu alin. (1), fiind o continuare a aceleiaşi idei, ar trebui ca acestea sã constituie alin. (1^1)-(1^3), subsumate unui punct 2, cu urmãtoarea parte dispozitivã:
"2. Dupã alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (1^1), (1^2) şi (1^3), cu urmãtorul cuprins:".
În continuare, se va reda textul propus pentru acestea, marcat corespunzãtor, încadrat între ghilimele, şi se va elimina partea dispozitivã a actualelor pct. 2-4.
Totodatã, pentru corelare cu aceastã propunere, la norma de trimitere de la alin. (4), devenit alin. (1^3), este necesarã înlocuirea locuţiunii "... la alin. 1 şi 2. În acest scop, prevederile alin. 1 şi 2 ... ", prin locuţiunea "... la alin. (1) şi (1^1). În acest scop, prevederile alin. (1) şi (1^1) ...".

PREŞEDINTE,
DRAGOŞ ILIESCU

Bucureşti, 11 februarie 2004.
Nr. 219.

PROCURĂ

Subsemnaţii: Cornea Aurel Iosif, domiciliat în Bucureşti, str. Stoian Militaru nr. 101, bl. 3, ap. 45, sectorul 4; Becic Maria-Cornelia, domiciliatã în Bucureşti, str. Reşiţa nr. 37, bl. A5, sc. 1, ap. 125, sectorul 4; Dima-Caraveţeanu Mihai, domiciliat în Drobeta-Turnu Severin, str. Mareşal Antonescu (Orly) nr. 41, bl. G2, sc. 1, ap. 7, judeţul Mehedinţi; Mija Vasile, domiciliat în Târgu Jiu, Str. 11 Iunie 1848 bl. 102, sc. 1, ap. 10, judeţul Gorj; Spãtãcean Alexandru, domiciliat în Blaj, str. Coriolan Suciu nr. 11, judeţul Alba; Chiriac-Manole Gheorghe, domiciliat în Bacãu, str. Neagoe Vodã nr. 16, sc. A, ap. 1, judeţul Bacãu; Ţenţ Ioan, domiciliat în Oradea, str. Henrich Ibsen nr. 14, judeţul Bihor; Hancescu Simion-Severel, domiciliat în Slobozia, str. Mihai Eminescu bl. 31, sc. A, ap. 5, judeţul Ialomiţa; Mihai Mihail, domiciliat în Târgovişte, Str. Tineretului bl. 12, sc. A, ap. 19, judeţul Dâmboviţa; Cojocaru Lucia-Maria, domiciliatã în Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hosu nr. 13, ap. 2, judeţul Cluj; Crucean Cornel Mihai, domiciliat în Sovata, Str. Vulturului nr. 13A, ap. 37, judeţul Mureş; Dumitru Eleonora, domiciliatã în Bucureşti, str. Srg. Lãţea Gheorghe nr. 12, bl. C 47, sc. B, ap. 93, sectorul 6; G'f6nd'f6r Marius Sorin, domiciliat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 118, bl. Z 19, sc. A, ap. 18, judeţul Arad; Ploscã Gabriel, domiciliat în Roman, str. Victor Hugo bl. 7, sc. B, et. 2, ap. 24, judeţul Neamţ; Lecca Doina, domiciliatã în Bucureşti, str. Popa Savu nr. 64, sectorul 1; Rotãruş Gabriela, domiciliatã în Bucureşti, aleea Avrig nr. 10, bl. P 5, sc. 3, ap. 126, sectorul 2; Gavrilã Fãnica, domiciliatã în Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 99, bl. 402A, sc. 2, ap. 211, sectorul 2; Axioti Teodor, domiciliat în Bucureşti, Str. Presei nr. 3, bl. 20, sc. A, ap. 1, sectorul 1; Aldescu Liliana-Elena, domicliatã în Bucureşti, Str. Grãdinii nr. 21, sectorul 5,
în calitate de membri ai Comitetului de iniţiativã legislativã, constituit conform <>Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de cãtre cetãţeni, la data de 17 decembrie 2003, prin declaraţia autentificatã sub nr. 3.658 din 17 decembrie 2003 la Biroul notarului public Rotãrescu Elena din Bucureşti împuternicesc pe doamna Aldescu Liliana-Elena, domiciliatã în Bucureşti, Str. Grãdinii nr. 21, sectorul 5, Bucureşti, care se identificã cu C.I. seria RD nr. 178166/9 iulie 2001, eliberatã de Secţia 18 Poliţie a Municipiului Bucureşti, pentru a depune propunerea legislativã privind modificarea <>art. 170 din Legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care formeazã obiectul iniţiativei legislative, în vederea avizãrii ei de cãtre Consiliul Legislativ.
De asemenea, mandatarul nostru este împuternicit şi pentru publicarea propunerii legislative în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Mandatarul nostru va îndeplini toate formalitãţile necesare şi va semna în numele nostru, oriunde va fi cazul, semnãtura sa fiindu-ne opozabilã.
Actul a fost redactat şi editat în 6 exemplare, la Biroul notarului public Rotãrescu Elena, astãzi, data autentificãrii, act din care s-au eliberat 5 exemplare.

1. Cornea Aurel Iosif
2. Becic Maria-Cornelia
3. Dima-Caraveţeanu Mihai
4. Mija Vasile
5. Chiriac-Manole Gheorghe
6. Spãtãcean Alexandru
7. Ţenţ Ioan
8. Hancescu Simion-Severel
9. Mihai Mihail
10. Cojocaru Lucia-Maria
11. Crucean Cornel-Mihai
12. Dumitru Eleonora
13. G'f6nd'f6r Marius Sorin
14. Ploscã Gabriel
15. Lecca Doina
16. Rotãruş Gabriela
17. Gavrilã Fãnica
18. Axioti Teodor
19. Aldescu Liliana-Elena

ROMÂNIA
Biroul notarului public - Rotãrescu Elena
Str. Sf. Constantin nr. 7, sectorul 1, Bucureşti
Tel./fax: 315.30.10

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 3.659
anul 2003, luna decembrie, ziua 17

În faţa mea, Rotãrescu Elena, notar public, la sediul biroului s-au prezentat în nume propriu:
Cornea Aurel Iosif, cetãţean român, domiciliat în Bucureşti, str. Stoian Militaru nr. 101, bl. 3, ap. 45, sectorul 4, cod numeric personal 1450410400082, identificat cu B.I. seria BC nr. 111679, eliberat de Secţia 16 Poliţie Bucureşti la data de 10.09.1980, Becic Mariana-Cornelia, cetãţean român, domiciliatã în Bucureşti, str. Reşiţa nr. 37, bl. A5, sc. 1, et. 1, ap. 125, sectorul 4, cod numeric personal 2440813400021, identificatã cu C.I. seria RD nr. 167492, eliberatã de Secţia 16 Poliţie Bucureşti la data de 31.05.2001, Dima-Caraveţeanu Mihai, cetãţean român, domiciliat în municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Mrs. Antonescu nr. 41, bl. G2, sc. 1, et. 2, ap. 7, judeţul Mehedinţi, cod numeric personal 1540912250532, identificat cu C.I. seria MH nr. 000447, eliberatã de Poliţia Municipiului Drobeta-Turnu Severin la data de 1.03.1999, Mija Vasile, cetãţean român, domiciliat în municipiul Târgu Jiu, Str. 11 Iunie 1848, bl. 102, sc. 1, et. 3, ap. 10, judeţul Gorj, cod numeric personal 1480404182785, identificat cu C.I. seria GZ nr. 006542, eliberatã de Poliţia Municipiului Târgu Jiu la data de 2.06.1999, Spãtãcean Alexandru, cetãţean român, domiciliat în oraşul Blaj, str. Coriolan Suciu nr. 11, judeţul Alba, cod numeric personal 1461119011844, identificat cu B.I. seria BC nr. 308688, eliberat de Poliţia Oraşului Blaj la data de 5.01.1990, Chiriac-Manole Gheorghe, cetãţean român, domiciliat în municipiul Bacãu, str. Neagoe Vodã nr. 16, sc. A, ap. 1, judeţul Bacãu, cod numeric personal 1490515040032, identificat cu B.I. seria BX nr. 135946, eliberat de Poliţia Municipiului Bacãu la data de 5.10.1993, Ţenţ Ioan, cetãţean român, domiciliat în municipiul Oradea, str. Henrich Ibsen nr. 14, judeţul Bihor, cod numeric personal 1510225054702, identificat cu B.I. seria DB nr. 565806, eliberat de Poliţia Municipiului Oradea la data de 31.01.1997, Hancescu Simion-Severel, cetãţean român, domiciliat în municipiul Slobozia, str. Mihail Eminescu bl. 31, sc. A, ap. 5, judeţul Ialomiţa, cod numeric personal 1620121212952, identificat cu C.I. seria SZ nr. 106741, eliberatã de Poliţia Municipiului Slobozia la data de 11.09.2003, Mihai Mihail, cetãţean român, domiciliat în municipiul Târgovişte, Str. Tineretului bl. 12, sc. A, ap. 19, judeţul Dâmboviţa, cod numeric personal 1490501151822, identificat cu B.I. seria BZ nr. 133036, eliberat de Poliţia Municipiului Târgovişte la data de 25.05.1994, Cojocaru Lucia-Maria, cetãţean român, domiciliatã în municipiul Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 13, ap. 2, judeţul Cluj, cod numeric personal 2580801120643, identificatã cu C.I. seria KX nr. 255605, eliberatã de Poliţia Municipiului Cluj-Napoca la data de 1.04.2003, Crucean Cornel-Mihai, cetãţean român, domiciliat în oraşul Sovata, Str. Vulturului nr. 13A, ap. 37, judeţul Mureş, cod numeric personal 1540201264242, identificat cu B.I. seria DE nr. 912772, eliberat de Poliţia Municipiului Sibiu la data de 7.01.1998, Dumitru Eleonora, cetãţean român, domiciliatã în Bucureşti, str. Srg. Lãţea Gheorghe nr. 12, bl. C47, sc. B, ap. 93, sectorul 6, cod numeric personal 2470210400120, identificatã cu C.I. seria DP nr. 077182, eliberatã de Secţia 22 Poliţie Bucureşti la data de 7.03.2002, G'f6nd'f6r Marius-Sorin, cetãţean român, domiciliat în municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 118, bl. Z19, sc. A, et. 6, ap. 18, judeţul Arad, cod numeric personal 1640321020029, identificat cu C.I. seria AR nr. 056852, eliberatã de Poliţia Municipiului Arad la data de 26.01.2001, Ploscã Gabriel, cetãţean român, domiciliat în municipiul Roman, str. Victor Hugo bl. 7, sc. B, et. 2, ap. 24, judeţul Neamţ, cod numeric personal 1510910272645, identificat cu C.I. seria NT nr. 050853, eliberatã de Poliţia Municipiului Roman la data de 14.12.2000, Lecca Doina, cetãţean român, domiciliatã în Bucureşti, str. Popa Savu nr. 64, sectorul 1, cod numeric personal 2420223400414, identificatã cu B.I. seria BZ nr. 034037, eliberat de Secţia 2 Poliţie Bucureşti la data de 7.09.1994, Rotãruş Gabriela, cetãţean român, domiciliatã în Bucureşti, aleea Avrig nr. 10, bl. P5, sc. 3, ap. 126, sectorul 2, cod numeric personal 2620220400152, identificatã cu B.I. seria GR nr. 229038, eliberat de Secţia 8 Poliţie Bucureşti la data de 6.04.1995, Gavrilã Fãnica, cetãţean român, domiciliatã în Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 99, bl. 402A, sc. 2, et. 10, ap. 211, sectorul 2, cod numeric personal 2490223400825, identificatã cu B.I., seria DA nr. 631791, eliberat de Secţia 9 Poliţie Bucureşti la data de 20.03.1986, Axioti Teodor-Laurenţiu-Alexandru, cetãţean român, domiciliat în Bucureşti, Str. Presei nr. 3, sc. A, ap. 1, sectorul 1, cod numeric personal 1420901400016, identificat cu B.I. seria DS nr. 016692, eliberat de Secţia 5 Poliţie Bucureşti la data de 18.09.1989, şi Aldescu Liliana-Elena, cetãţean român, domiciliatã în Bucureşti, Str. Grãdinii nr. 21, sectorul 5, cod numeric personal 2750324035046, identificatã cu C.I. seria RD nr. 178166, eliberatã de Secţia 18 Poliţie Bucureşti la data de 9.07.2001, care au solicitat, au citit şi au consimţit la autentificarea prezentului înscris şi au semnat toate exemplarele lui.
În temeiul art. 8 lit. b) din Legea nr. 36/1995, se declarã autentic prezentul înscris.
S-a perceput taxã de timbru în sumã de 969.000 lei cu chitanţa nr. 4.426/17.12.2003, emisã de biroul notarial.
S-a aplicat timbru judiciar în valoare de 1.500 lei pe primul exemplar.
S-a perceput onorariu în sumã de 1.900.000 lei şi T.V.A. în sumã de 361.000 lei cu nr. 4.426 şi factura fiscalã nr. 2724085/17.12.2003.

Notar public,
Rotãrescu Elena

S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

DECLARAŢIE

Subsemnaţii:
- Cornea Aurel Iosif, cetãţean român, domiciliat în Bucureşti, str. Stoian Militaru nr. 101, bl. 3, ap. 45, sectorul 4, posesor al B.I. seria BC nr. 111679/10.09.1980, eliberat de Secţia 16 Poliţie Bucureşti, cod numeric personal 1450410400082, în calitate de alegãtor;
- Becic Maria-Cornelia, cetãţean român, domiciliatã în Bucureşti, str. Reşiţa nr. 37, bl. A5, sc. 1, et. 1, ap. 125, sectorul 4, posesoare a C.I. seria RD nr. 167492/31.05.2001, eliberatã de Secţia 16 Poliţie Bucureşti, cod numeric personal 2440813400021, în calitate de alegãtor;
- Dima-Caraveţeanu Mihai, cetãţean român, domiciliat în Drobeta-Turnu Severin, str. Mareşal Antonescu (Orly) nr. 41, bl. G2, sc. 1, et. 2, ap. 7, judeţul Mehedinţi, posesor al C.I. seria MH nr. 000447/1.03.1999, eliberatã de Poliţia Drobeta-Turnu Severin, cod numeric personal 1540912250532, în calitate de alegãtor;
- Mija Vasile, cetãţean român, domiciliat în Târgu Jiu, Str. 11 Iunie 1948 bl. 102, sc. 1, et. 3, ap. 10, judeţul Gorj, posesor al C.I. seria GZ nr. 006542/2.06.1999, eliberatã de Poliţia Târgu Jiu, cod numeric personal 14804041182785, în calitate de alegãtor;
- Spãtãcean Alexandru, cetãţean român, domiciliat în Blaj, str. Coriolan Suciu nr. 11, judeţul Alba, posesor al B.I. seria BC nr. 308688/5.01.1990, eliberat de Poliţia Blaj, cod numeric personal 1461119011844, în calitate de alegãtor;
- Chiriac-Manole Gheorghe, cetãţean român, domiciliat în Bacãu, str. Neagoe Vodã nr. 16, sc. A, ap. 1, judeţul Bacãu, posesor al B.I. seria BX nr. 135946/5.10.1993, eliberat de Poliţia Municipiului Bacãu, cod numeric personal 1490515040032, în calitate de alegãtor;
- Ţenţ Ioan, cetãţean român, domiciliat în Oradea, str. Henrich Ibsen nr. 14, judeţul Bihor, posesor al B.I. seria DB nr. 565806/31.01.1997, eliberat de Poliţia Oradea, cod numeric personal 1510225054702, în calitate de alegãtor;
- Hancescu Simion-Severel, cetãţean român, domiciliat în Slobozia, str. Mihai Eminescu bl. 31, sc. A, ap. 5, judeţul Ialomiţa, posesor al C.I. seria SZ nr. 106741/11.09.2003, eliberatã de Poliţia Slobozia, cod numeric personal 1620121212952, în calitate de alegãtor;
- Mihai Mihail, cetãţean român, domiciliat în Târgovişte, Str. Tineretului bl. 12, sc. A, ap. 19, judeţul Dâmboviţa, posesor al B.I. seria BZ nr. 133036/25.05.1994, eliberat de Poliţia Municipiului Târgovişte, cod numeric personal 1490501151822, în calitate de alegãtor;
- Cojocaru Lucia-Maria, cetãţean român, domiciliatã în Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 13, ap. 2, judeţul Cluj, posesoare a C.I. seria KX nr. 255605/1.04.2003, eliberatã de Poliţia Municipiului Cluj-Napoca, cod numeric personal 2580801120643, în calitate de alegãtor;
- Crucean Cornel Mihai, cetãţean român, domiciliat în Sovata, Str. Vulturului nr. 13A, ap. 37, judeţul Mureş, posesor al B.I. seria DE nr. 912772/7.01.1998, eliberat de Poliţia Municipiului Sibiu, cod numeric personal 1540201264242, în calitate de alegãtor;
- Dumitru Eleonora, cetãţean român, domiciliatã în Bucureşti, str. Srg. Lãţea Gheorghe nr. 12, bl. C47, sc. B, ap. 93, sectorul 6, posesoare a C.I. seria DP nr. 077182/7.03.2002, eliberatã de Secţia 22 Poliţie a Municipiului Bucureşti, cod numeric personal 2470210400120, în calitate de alegãtor;
- G'f6nd'f6r Marius Sorin, cetãţean român, domiciliat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 118, bl. Z19, sc. A, et. 6, ap. 18, judeţul Arad, posesor al C.I. seria AR nr. 056852/26.01.2001, eliberatã de Poliţia Municipiului Arad, cod numeric personal 1640321020029, în calitate de alegãtor;
- Ploscã Gabriel, cetãţean român, domiciliat în Roman, str. Victor Hugo bl. 7, sc. B, et. 2, ap. 24, judeţul Neamţ, posesor al C.I. seria NT nr. 050853/14.12.2000, eliberatã de Poliţia Municipiului Roman, cod numeric personal 1510910272645, în calitate de alegãtor;
- Lecca Doina, cetãţean român, domiciliatã în Bucureşti, str. Popa Savu nr. 64, sectorul 1, posesoare a B.I. seria BZ nr. 034037/7.09.1994, eliberat de Secţia 2, Poliţia Municipiului Bucureşti, cod numeric personal 2420223400414, în calitate de alegãtor;
- Rotãruş Gabriela, cetãţean român, domiciliatã în Bucureşti, aleea Avrig nr. 10, bl. P 5, sc. 3, ap. 126, sectorul 2, posesoare a B.I. seria GR nr. 229038/6.04.1995, eliberat de Secţia 8, Poliţia Municipiului Bucureşti, cod numeric personal 2620220400152, în calitate de alegãtor;
- Gavrilã Fãnica, cetãţean român, domiciliatã în Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 99, bl. 402 A, sc. 2, et. 10, ap. 211, sectorul 2, posesoare a B.I. seria DA nr. 631791/20.03.1986, eliberatã de Secţia 9, Poliţia Municipiului Bucureşti, cod numeric personal 2490223400825, în calitate de alegãtor;
- Axioti Teodor, cetãţean român, domiciliat în Bucureşti, Str. Presei nr. 3, bl. 20, sc. A, ap. 1, sectorul 1, posesor al B.I. seria DS nr. 016692/18.09.1989, eliberat de Secţia 5, Poliţia Municipiului Bucureşti, cod numeric personal 1420901400016, în calitate de alegãtor;
- Aldescu Liliana-Elena, cetãţean român, domiciliatã în Bucureşti, Str. Grãdinii nr. 21, sectorul 5, posesoare a C.I. seria RD, nr. 178166/9.07.2001, eliberatã de Secţia 18, Poliţia Municipiului Bucureşti, cod numeric personal 2750324035046, în calitate de alegãtor.
Cunoscând sancţiunile prevãzute de art. 292 din Codul penal, pentru declaraţii neadevãrate, pe propria rãspundere declarãm urmãtoarele:
Am convenit ca, în temeiul <>Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de cãtre cetãţeni, sã constituim Comitetul de iniţiativã legislativã în scopul promovãrii unui proiect de lege privind modificarea <>art. 170 din Legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Menţionãm cã suntem cetãţeni cu drept de vot şi nu încãlcãm prevederile <>art. 2 alin. 2 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de cãtre cetãţeni.
Dãm prezenta declaraţie pentru a fi depusã la autoritãţile competente.

1. Cornea Aurel Iosif
2. Becic Maria-Cornelia
3. Dima-Caraveţeanu Mihai
4. Mija Vasile
5. Chiriac-Manole Gheorghe
6. Spãtãcean Alexandru
7. Ţenţ Ioan
8. Hancescu Simion-Severel
9. Mihai Mihail
10. Cojocaru Lucia-Maria
11. Crucean Cornel-Mihai
12. Dumitru Eleonora
13. G'f6nd'f6r Marius Sorin
14. Ploscã Gabriel
15. Lecca Doina
16. Rotãruş Gabriela
17. Gavrilã Fãnica
18. Axioti Teodor
19. Aldescu Liliana-Elena

ROMÂNIA
Biroul notarului public - Rotãrescu Elena
Str. Sf. Constantin nr. 7, sectorul 1, Bucureşti
Tel./fax: 315.30.10

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 3.658
anul 2003, luna decembrie, ziua 17

În faţa mea, Rotãrescu Elena, notar public, la sediul biroului s-au prezentat în nume propriu:
Cornea Aurel Iosif, cetãţean român, domiciliat în Bucureşti, str. Stoian Militaru nr. 101, bl. 3, ap. 45, sectorul 4, cod numeric personal 1450410400082, identificat cu B.I. seria BC nr. 111679, eliberat de Secţia 16 Poliţie Bucureşti la data de 10.09.1980, Becic Mariana-Cornelia, cetãţean român, domiciliatã în Bucureşti, str. Reşiţa nr. 37, bl. A5, sc. 1, et. 1, ap. 125, sectorul 4, cod numeric personal 2440813400021, identificatã cu C.I. seria RD nr. 167492, eliberatã de Secţia 16 Poliţie Bucureşti la data de 31.05.2001, Dima-Caraveţeanu Mihai, cetãţean român, domiciliat în municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Mrs. Antonescu nr. 41, bl. G2, sc. 1, et. 2, ap. 7, judeţul Mehedinţi, cod numeric personal 1540912250532, identificat cu C.I. seria MH nr. 000447, eliberatã de Poliţia Municipiului Drobeta-Turnu Severin la data de 1.03.1999, Mija Vasile, cetãţean român, domiciliat în municipiul Târgu Jiu, Str. 11 Iunie 1848 bl. 102, sc. 1, et. 3, ap. 10, judeţul Gorj, cod numeric personal 1480404182785, identificat cu C.I. seria GZ nr. 006542, eliberatã de Poliţia Municipiului Târgu Jiu la data de 2.06.1999, Spãtãcean Alexandru, cetãţean român, domiciliat în oraşul Blaj, str. Coriolan Suciu nr. 11, judeţul Alba, cod numeric personal 1461119011844, identificat cu B.I. seria BC nr. 308688, eliberat de Poliţia Oraşului Blaj la data de 5.01.1990, Chiriac-Manole Gheorghe, cetãţean român, domiciliat în municipiul Bacãu, str. Neagoe Vodã nr. 16, sc. A, ap. 1, judeţul Bacãu, cod numeric personal 1490515040032, identificat cu B.I. seria BX nr. 135946, eliberat de Poliţia Municipiului Bacãu la data de 5.10.1993, Ţenţ Ioan, cetãţean român, domiciliat în municipiul Oradea, str. Henrich Ibsen nr. 14, judeţul Bihor, cod numeric personal 1510225054702, identificat cu B.I. seria DB nr. 565806, eliberat de Poliţia Municipiului Oradea la data de 31.01.1997, Hancescu Simion-Severel, cetãţean român, domiciliat în municipiul Slobozia, str. Mihail Eminescu bl. 31, sc. A, ap. 5, judeţul Ialomiţa, cod numeric personal 1620121212952, identificat cu C.I. seria SZ nr. 106741, eliberatã de Poliţia Municipiului Slobozia la data de 11.09.2003, Mihai Mihail, cetãţean român, domiciliat în municipiul Târgovişte, Str. Tineretului bl. 12, sc. A, ap. 19, judeţul Dâmboviţa, cod numeric personal 1490501151822, identificat cu B.I. seria BZ nr. 133036, eliberat de Poliţia Municipiului Târgovişte la data de 25.05.1994, Cojocaru Lucia-Maria, cetãţean român, domiciliatã în municipiul Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 13, ap. 2, judeţul Cluj, cod numeric personal 2580801120643, identificatã cu C.I. seria KX nr. 255605, eliberatã de Poliţia Municipiului Cluj-Napoca la data de 1.04.2003, Crucean Cornel-Mihai, cetãţean român, domiciliat în oraşul Sovata, Str. Vulturului nr. 13A, ap. 37, judeţul Mureş, cod numeric personal 1540201264242, identificat cu B.I. seria DE nr. 912772, eliberat de Poliţia Municipiului Sibiu la data de 7.01.1998, Dumitru Eleonora, cetãţean român, domiciliatã în Bucureşti, str. Srg. Lãţea Gheorghe nr. 12, bl. C47, sc. B, ap. 93, sectorul 6, cod numeric personal 2470210400120, identificatã cu C.I. seria DP nr. 077182, eliberatã de Secţia 22 Poliţie Bucureşti la data de 7.03.2002, G'f6nd'f6r Marius-Sorin, cetãţean român, domiciliat în municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 118, bl. Z19, sc. A, et. 6, ap. 18, judeţul Arad, cod numeric personal 1640321020029, identificat cu C.I. seria AR nr. 056852, eliberatã de Poliţia Municipiului Arad la data de 26.01.2001, Ploscã Gabriel, cetãţean român, domiciliat în municipiul Roman, str. Victor Hugo bl. 7, sc. B, et. 2, ap. 24, judeţul Neamţ, cod numeric personal 1510910272645, identificat cu C.I. seria NT nr. 050853, eliberatã de Poliţia Municipiului Roman la data de 14.12.2000, Lecca Doina, cetãţean român, domiciliatã în Bucureşti, str. Popa Savu nr. 64, sectorul 1, cod numeric personal 2420223400414, identificatã cu B.I. seria BZ nr. 034037, eliberat de Secţia 2 Poliţie Bucureşti la data de 7.09.1994, Rotãruş Gabriela, cetãţean român, domiciliatã în Bucureşti, aleea Avrig nr. 10, bl. P5, sc. 3, ap. 126, sectorul 2, cod numeric personal 2620220400152, identificatã cu B.I. seria GR nr. 229038, eliberat de Secţia 8 Poliţie Bucureşti la data de 6.04.1995, Gavrilã Fãnica, cetãţean român, domiciliatã în Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 99, bl. 402A, sc. 2, et. 10, ap. 211, sectorul 2, cod numeric personal 2490223400825, identificatã cu B.I. seria DA nr. 631791, eliberat de Secţia 9 Poliţie Bucureşti la data de 20.03.1986, Axioti Teodor-Laurenţiu-Alexandru, cetãţean român, domiciliat în Bucureşti, Str. Presei nr. 3, sc. A, ap. 1, sectorul 1, cod numeric personal 1420901400016, identificat cu B.I. seria DS nr. 016692, eliberat de Secţia 5 Poliţie Bucureşti la data de 18.09.1989, şi Aldescu Liliana-Elena, cetãţean român, domiciliatã în Bucureşti, Str. Grãdinii nr. 21, sectorul 5, cod numeric personal 2750324035046, identificatã cu C.I. seria RD nr. 178166, eliberatã de Secţia 18 Poliţie Bucureşti la data de 9.07.2001, care au solicitat, au citit şi au consimţit la autentificarea prezentului înscris şi au semnat toate exemplarele lui.
În temeiul art. 8 lit. b) din Legea nr. 36/1995 se declarã autentic prezentul înscris.
S-a perceput taxã de timbru în sumã de 285.000 lei cu chitanţa nr. 4.426/17.12.2003, emisã de biroul notarial.
S-a aplicat timbru judiciar în valoare de 1.500 lei pe primul exemplar.
S-a perceput onorariu în sumã de 1.900.000 lei şi T.V.A. în sumã de 361.000 lei cu nr. 4.426 şi factura fiscalã nr. 2724085/17.12.2003.

Notar public,
Rotãrescu Elena
_______________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016