Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 7 iunie 2009  privind constituirea, inregistrarea si functionarea formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social    Twitter Facebook
Cautare document

PROCEDURA din 7 iunie 2009 privind constituirea, inregistrarea si functionarea formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social

EMITENT: COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL I nr. 481 din 13 iulie 2009
PROCEDURĂ? din 7 iunie 2009
privind constituirea, înregistrarea şi funcţionarea formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social
EMITENT: COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL I nr. 481 din 13 iulie 2009


CAP. I
Cabinetul individual de asistenţã socialã

ART. 1
(1) Cabinetul individual de asistenţã socialã se constituie, se declarã şi funcţioneazã în conformitate cu dispoziţiile <>art. 9 şi urmãtoarele din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social.
(2) Prin cabinet individual de asistenţã socialã se înţelege forma de exercitare a profesiei de asistent social cu drept de liberã practicã, constituitã şi declaratã în baza dreptului de liberã practicã, de cãtre asistentul social atestat, în vederea prestãrii serviciilor de asistenţã socialã, înregistratã în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.
ART. 2
Cabinetul individual de asistenţã socialã este individualizat prin:
a) denumire, care va cuprinde numele şi prenumele titularului cabinetului individual, urmatã de sintagma "cabinet individual de asistenţã socialã";
b) sediul profesional declarat;
c) codul de înregistrare, atribuit prin înregistrarea în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.
ART. 3
(1) Cabinetul individual de asistenţã socialã poate angaja asistenţi sociali cu drept de liberã practicã atestaţi şi personal auxiliar, în baza unor contracte individuale de muncã sau a altor forme contractuale, în condiţiile legii.
(2) Cabinetul individual de asistenţã socialã presteazã numai acele servicii de asistenţã socialã pentru care asistenţii sociali cu drept de liberã practicã titulari sau salariaţi în cadrul cabinetului au fost atestaţi, potrivit reglementãrilor în vigoare.
ART. 4
(1) Actul de constituire şi declarare a cabinetului individual de asistenţã socialã va fi încheiat în formã scrisã şi va cuprinde în mod obligatoriu prevederile cuprinse în anexa nr. 3 la regulament.
(2) Certificatul de înregistrare eliberat prin hotãrârea Biroului executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, denumit în continuare Biroul executiv, privind înregistrarea cabinetului individual de asistenţã socialã în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, constituie dovada autorizãrii funcţionãrii formei de exercitare a profesiei de asistent social.
(3) Cabinetul individual de asistenţã socialã poate fi dizolvat prin:
a) hotãrârea Biroului executiv;
b) hotãrâre judecãtoreascã;
c) decesul titularului;
d) decizia titularului.
(4) Dizolvarea atrage automat radierea din Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.

CAP. II
Cabinetele asociate de asistenţã socialã

ART. 5
(1) Cabinetele individuale de asistenţã socialã înregistrate în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, se pot asocia prin contract, încheiat în formã scrisã, conform anexei nr. 4 la regulament.
(2) Contractul de asociere va fi declarat la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, urmând ca noua formã independentã de exercitare a profesiei de asistent social sã fie înregistratã, potrivit hotãrârii Biroului executiv, în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.
ART. 6
Dupã atribuirea codului de înregistrare al cabinetelor asociate, titularii cabinetelor individuale asociate presteazã serviciile de asistenţã socialã numai în numele şi pe seama noii forme de exercitare a profesiei, cu pãstrarea drepturilor şi a obligaţiilor individuale prevãzute de lege. De asemenea, personalul cabinetelor urmeazã a fi angajat de cãtre noua formã de exercitare a profesiei.
ART. 7
Titularii cabinetelor asociate hotãrãsc şi declarã de comun acord noul sediu profesional comun, iar patrimoniul se va compune din patrimoniile declarate de cãtre toate cabinetele individuale asociate. De asemenea, denumirea va cuprinde numele tuturor titularilor cabinetelor asociate, în ordinea stabilitã de cãtre aceştia, urmatã de sintagma "cabinete asociate de asistenţã socialã". Dispoziţiile art. 4 din prezenta procedurã se aplicã în mod corespunzãtor şi cabinetelor asociate de asistenţã socialã.
ART. 8
Cabinetele asociate de asistenţã socialã sunt administrate de cãtre un coordonator sau administrator numit din rândul titularilor cabinetelor asociate, prin contractul de asociere sau prin hotãrârea adunãrii generale a cabinetelor asociate.
ART. 9
(1) Certificatul de înregistrare eliberat prin hotãrârea Biroului executiv privind înregistrarea cabinetelor asociate de asistenţã socialã în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, constituie dovada autorizãrii funcţionãrii noii forme de exercitare a profesiei de asistent social cu drept de liberã practicã.
(2) Cabinetele asociate de asistenţã socialã pot fi dizolvate prin:
a) hotãrârea Biroului executiv;
b) hotãrâre judecãtoreascã;
c) decesul unui titular sau decesul simultan al tuturor titularilor;
d) hotãrârea asociaţilor.
(3) Dizolvarea atrage automat radierea din Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.
ART. 10
Prevederile prezentului capitol nu se aplicã cabinetelor individuale care încheie un contract de asociere în participaţiune sau o altã formã contractualã, alta decât cea reglementatã prin prezenta procedurã, nedeclarat la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali.

CAP. III
Societatea civilã profesionalã de asistenţã socialã

ART. 11
(1) Prin societate civilã profesionalã de asistenţã socialã se înţelege societatea constituitã printr-un contract de societate civilã, în temeiul <>art. 9 şi urmãtoarele din Legea nr. 466/2004 , de cãtre 2 sau mai mulţi asistenţi sociali cu drept de liberã practicã, declaratã la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali şi înregistratã în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.
(2) Actul constitutiv (contractul de societate civilã profesionalã) se încheie în formã scrisã şi va cuprinde în mod obligatoriu clauzele prevãzute în anexa nr. 5 la regulament.
(3) Certificatul de înregistrare eliberat prin hotãrârea Biroului executiv privind înregistrarea societãţii civile profesionale în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, constituie dovada autorizãrii funcţionãrii noii forme independente de exercitare a profesiei de asistent social.
ART. 12
Societatea civilã profesionalã de asistenţã socialã se individualizeazã prin:
a) denumire, care constã în denumirea aleasã prin actul constitutiv (contractul de societate civilã profesionalã) şi care trebuie sã cuprindã obligatoriu cel puţin numele unuia dintre asociaţi, urmatã de sintagma "societate civilã profesionalã de asistenţã socialã";
b) sediul profesional declarat;
c) patrimoniul sau capitalul social, constând în aport în naturã sau numerar;
d) codul de înregistrare, atribuit prin înregistrarea în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.
ART. 13
(1) Adunarea generalã a asociaţilor reprezintã organul de conducere al societãţii, iar hotãrârile luate de cãtre aceasta sunt obligatorii pentru toţi asociaţii. Fiecare parte socialã subscrisã şi vãrsatã de cãtre asociaţi dã dreptul la câte un vot. Asociaţii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generalã decât de cãtre alţi asociaţi prin împuternicire scrisã, purtând parafa mandantului.
(2) Adunãrile generale se convoacã de cãtre oricare dintre asociaţi prin orice mijloace care sã poatã proba realizarea convocãrii cu minimum 5 zile înainte de data ţinerii lor. Adunarea generalã se întruneşte la sediul profesional al societãţii sau cu acordul majoritãţii asociaţilor, în orice altã locaţie.
ART. 14
(1) Hotãrârile adunãrilor generale se iau prin votul asociaţilor reprezentând majoritatea pãrţilor sociale deţinute de cãtre asociaţii prezenţi. Pentru hotãrârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociaţilor.
(2) Principalele atribuţii ale adunãrii generale a asociaţilor sunt:
a) aprobarea bilanţului anual;
b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);
c) mãrirea sau reducerea capitalului social;
d) fuziunea;
e) schimbarea denumirii societãţii;
f) schimbarea sediului principal, înfiinţarea de puncte de lucru sau sedii secundare;
g) primirea de noi asociaţi;
h) excluderea asociatului sau asociaţilor;
i) alegerea administratorului societãţii;
j) desemnarea lichidatorului sau lichidatorilor;
k) orice modificarea a clauzelor contractului de societate civilã profesionalã.
(3) Adunãrile generale sunt prezidate de cãtre un administrator. Procesul-verbal al adunãrii generale a asociaţilor va fi întocmit de cãtre secretarul adunãrii, desemnat dintre asociaţi, şi va cuprinde: data, locul, prezenţa, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotãrârile luate şi voturile exprimate pentru fiecare hotãrâre. Procesul-verbal va fi semnat de cãtre asociaţii prezenţi. Lucrãrile adunãrii generale a asociaţilor se consemneazã într-un registru numerotat şi parafat de cãtre administratorul societãţii civile profesionale.
ART. 15
(1) Societatea este administratã de cãtre un administrator ales de cãtre adunarea generalã a asociaţilor din rândul asociaţilor, asistenţi sociali cu drept de liberã practicã. Acesta este numit prin hotãrârea asociaţilor ce deţin majoritatea pãrţilor sociale. Mandatul administratorului este de minimum 4 ani, fãrã a putea însã depãşi durata constituirii societãţii. Calitatea de administrator înceteazã prin pierderea calitãţii de asistent social cu drept de liberã practicã, revocare, deces, demisie, retragere voluntarã din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea adunãrii generale a asociaţilor.
(2) În condiţiile contractului de societate civilã profesionalã, atribuţiile administratorului pot fi îndeplinite şi de cãtre un consiliu de administraţie desemnat de cãtre adunarea generalã a asociaţilor, compus dintr-un numãr impar de membri desemnaţi din rândul asociaţilor, asistenţi sociali cu drept de liberã practicã.
(3) Administratorul reprezintã societatea în raporturile cu terţii. Actele de înstrãinare cu privire la drepturile şi bunurile societãţii se încheie numai cu autorizarea prealabilã a adunãrii generale a asociaţilor, care poate fixa însã un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrãinate de cãtre administrator fãrã a fi necesarã autorizarea prealabilã. Raporturile dintre administrator şi ceilalţi asociaţi ai societãţii nu implicã nicio subordonare în plan profesional.
(4) Administratorul poate fi remunerat, potrivit hotãrârii adunãrii generale a asociaţilor, care poate stabili cuantumul indemnizaţiei.
ART. 16
(1) Exerciţiul financiar începe de la 1 ianuarie şi se sfârşeşte la 31 decembrie al fiecãrui an, cu excepţia primului an, când începe la data înfiinţãrii şi dureazã pânã la data de 31 decembrie a aceluiaşi an.
(2) Operaţiunile în conturile bancare ale societãţii sunt efectuate de administrator, singur, alãturi sau împreunã cu alte persoane desemnate prin hotãrârea adunãrii generale a asociaţilor. La încheierea exerciţiului financiar, administratorul întocmeşte bilanţul sau situaţia financiarã anualã şi raportul de activitate. Asociaţii pot lua cunoştinţã de situaţia financiarã anualã, de anexele acesteia şi pot consulta orice registru sau document contabil al societãţii. Societatea poate angaja cenzori şi auditori pentru a verifica evidenţele contabile ale societãţii şi pentru a întocmi raportul asupra gestiunii.
(3) Adunarea generalã a asociaţilor aprobã rezultatul exerciţiului financiar, bilanţul şi hotãrãşte cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.
(4) Beneficiul net al societãţii va fi stabilit dupã scãderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, urmând a fi repartizat cãtre asociaţi. Dupã deducerea tuturor celorlalte obligaţii şi contribuţii care pot greva profitul net al societãţii, repartizarea rezultatelor financiare rãmase se va face în conformitate cu cotele de participare a asociaţilor la beneficiile şi pierderile societãţii.
ART. 17
(1) Cesiunea de pãrţi sociale poate fi fãcutã numai cãtre asistenţi socialii cu drept de liberã practicã. Cesiunea între asociaţi este liberã. Pãrţile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim şi exprimat în scris al asociaţilor. Oricare asociat îşi poate exercita dreptul de preemţiune în termen de 15 de zile calendaristice de la primirea notificãrii ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociaţi, la preţ egal, este preferat asociatul care doreşte sã achiziţioneze numãrul total de pãrţi sociale ofertate sau, în lipsã, dupã caz, asociaţii vor achiziţiona pãrţile sociale proporţional cu cotele deţinute la capitalul social. Cesiunea se comunicã în termen de 15 zile calendaristice Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, sub sancţiunea nulitãţii absolute a modificãrilor operate.
(2) Asociatul care intenţioneazã sã cedeze pãrţile sociale este obligat sã notifice intenţia sa cu minimum 15 zile calendaristice anterior transmiterii, cãtre toţi asociaţii. În cazul de neexercitare a dreptului de preemţiune, cesiunea poate fi fãcutã cãtre asistenţi sociali cu drept de liberã practicã neasociaţi, fãrã ca ceilalţi asociaţi sã se poatã opune. Oferta notificatã este irevocabilã pe toatã durata ei de valabilitate.
ART. 18
Asociatul se poate retrage oricând din societate cu condiţia de a notifica, în scris, celorlalţi asociaţi şi Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali cu cel puţin 15 zile înainte. La împlinirea termenului prevãzut în notificare, Biroul executiv va lua act de retragerea asociatului, operând modificãrile corespunzãtoare în evidenţele sale, sub sancţiunea nulitãţii absolute a actului unilateral de retragere.
ART. 19
(1) Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de asistent social cu drept de liberã practicã, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicţie are la dispoziţie un termen de 30 de zile pentru cesionarea pãrţilor sociale. În cazul în care la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, pãrţile sociale se vor anula, iar statutul se va modifica corespunzãtor.
(2) La data decesului unui asociat, pãrţile sociale deţinute de acesta se anuleazã. În termen de maximum 15 zile de la data anulãrii pãrţilor sociale, asociaţii vor proceda dupã cum urmeazã:
a) reducerea corespunzãtoare a capitalului social;
b) emiterea de noi pãrţi sociale în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existentã la momentul decesului asociatului;
c) încetarea formei de exercitare a profesiei prin declararea încetãrii la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali.
(3) Cesionarii sunt obligaţi sã depunã la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali un exemplar original al actului de cesiune şi atestatul de liberã practicã.
ART. 20
(1) Asistenţii sociali cu drept de liberã practicã titulari şi cei salarizaţi în cadrul societãţii civile profesionale exercitã profesia de asistent social cu drept de liberã practicã în numele acesteia.
(2) Fiecare asistent social rãspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineşte. Societatea va putea încheia contracte de asigurare profesionalã, în nume propriu şi pentru fiecare asistent social cu drept de liberã practicã, care îşi exercitã profesia în cadrul acesteia.
ART. 21
(1) Societatea se dizolvã în urmãtoarele situaţii:
a) prin hotãrârea luatã în unanimitate de asociaţi;
b) prin hotãrâre judecãtoreascã;
c) prin radierea tuturor asociaţilor din Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea I;
d) prin decesul simultan al tuturor asociaţilor;
e) prin dobândirea tuturor pãrţilor sociale de cãtre un singur asociat şi pãstrarea lor de cãtre acesta o perioadã mai mare de 30 de zile;
f) la cererea simultanã de retragere din societate formulatã de toţi asociaţii.
(2) Societatea intrã în lichidare din momentul dizolvãrii sale. În toate actele sale se va menţiona "În lichidare". Asociaţii vor desemna un lichidator cu votul majoritãţii asociaţilor. În caz contrar acesta va putea fi numit de cãtre Biroul executiv. Asociaţii vor fi convocaţi pentru a decide cu privire la rezultatele obţinute de cãtre lichidatori, la repartizarea activului net şi pentru a constata încheierea lichidãrii. În situaţiile în care în societate rãmâne un singur asociat pentru o perioadã mai mare de 30 de zile, societatea intrã în lichidare, cu excepţia cazului în care asociatul rãmas decide reorganizarea acesteia în cabinet individual de asistenţã socialã.
(3) Asociatul naţional al unei societãţi civile profesionale poate solicita Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali reorganizarea societãţii prin transferarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor societãţii civile profesionale cãtre cabinetul individual de asistenţã socialã, constituit şi declarat, în calitate de titular, de cãtre asociatul naţional al societãţii.

CAP. IV
Constituirea, înregistrarea şi funcţionarea formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social

ART. 22
(1) În vederea înregistrãrii formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, titularii acestora le vor declara la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, în termen de 15 zile de la constituire.
(2) Dovada înregistrãrii formelor de exercitare a profesiei de asistent social o constituie certificatul de înregistrare, eliberat prin hotãrârea Biroului executiv, care va cuprinde denumirea completã, sediul profesional, punctele de lucru şi codul de înregistrare ale formei independente de exercitare a profesiei de asistent social cu drept de liberã practicã, potrivit anexei nr. 6 la regulament.
(3) Hotãrârea Biroului executiv va fi luatã la propunerea Comisiei de avizare şi atestare profesionalã, în baza urmãtoarelor documente:
a) actul constitutiv al cabinetului individual de asistenţã socialã, potrivit anexei nr. 3, contractul de asociere, potrivit anexei nr. 4, sau actul constitutiv al societãţii civile profesionale (contractul de societate civilã profesionalã), potrivit anexei nr. 5, dupã caz (în douã exemplare originale);
b) atestatele de liberã practicã ale asistenţilor sociali titulari ai formei independente de exercitare a profesiei de asistent social (fotocopie, semnatã de cãtre titular/titulari pentru conformitate cu originalul);
c) dovada deţinerii legale a spaţiului ce constituie sediul profesional şi/sau punctul de lucru al formei independente de exercitare a profesiei de asistent social, precum şi schiţa spaţiului (original sau copie legalizatã);
d) dovada patrimoniului sau capitalului social subscris şi vãrsat, respectiv dovada aporturilor în naturã (fotocopie, semnatã de cãtre titular/titulari pentru conformitate cu originalul);
e) dovada achitãrii taxei de înregistrare (fotocopie, semnatã de cãtre titular/titulari pentru conformitate cu originalul);
f) opis, cuprinzând documentele depuse la dosar, semnat şi datat de cãtre titular/titulari;
g) dosar cu şinã.
ART. 23
(1) Solicitanţii, titulari ai formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social sau împuterniciţii acestora, se vor prezenta pentru înregistrarea documentelor necesare înregistrãrii cu actele de identitate, în original.
(2) Dosarele de înregistrare se depun la secretariatele structurilor teritoriale din raza sediului profesional ales şi declarat, care va verifica existenţa tuturor documentelor cerute la art. 22 alin. (3) şi le va înainta Comisiei de avizare şi atestare profesionalã. Secretariatele structurilor teritoriale primesc numai dosarele complete, cuprinzând toate documentele prevãzute la art. 22 alin. (3).
(3) Comisia de avizare şi atestare profesionalã va analiza dosarele depuse în vederea înregistrãrii, potrivit dispoziţiilor prezentei proceduri, şi va înainta propunerile de înregistrare sau neînregistrare a formei de exercitare a profesiei de asistent social cu drept de liberã practicã Biroului executiv. Propunerea de neînregistrare a unei comisii aplicative nu anuleazã dreptul solicitantului sau solicitanţilor de a obţine înregistrarea formei de exercitare a profesiei în altã specialitate, pentru care îndeplineşte condiţiile de funcţionare stabilite potrivit reglementãrilor în vigoare.
(4) La propunerea comisiei operative, Biroul executiv va hotãrî înregistrarea formelor de exercitare a profesiei de asistent social cu drept de liberã practicã în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a. În cazul în care solicitanţii nu obţin cel puţin o propunere de înregistrare din partea unei comisii aplicative, Biroul executiv va întocmi o adresã de respingere a cererii de înregistrare, specificând motivele care au stat la baza neînregistrãrii formei de exercitare a profesiei.
(5) Certificatul de înregistrare eliberat în temeiul hotãrârii Biroului executiv privind înregistrarea formei independente de exercitare a profesiei de asistent social în Registrul naţional al asistenţilor sociali cu drept de liberã practicã din România, partea a II-a, sau adresa de comunicare a respingerii cererii de înregistrare vor fi emise în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrãrii cererilor la secretariatul Biroului executiv.
(6) Contestaţia privind rezultatul analizãrii cererii de înregistrare poate fi depusã la secretariatul Biroului executiv, în termen de 10 zile de la data primirii certificatului de înregistrare sau a adresei de comunicare a respingerii cererii de înregistrare. Biroul executiv este obligat sa soluţioneze contestaţia depusã în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia la secretariatul acestuia.
(7) Titularii sau reprezentanţii formei independente de exercitare a profesiei de asistent social au obligaţia ca în termen de 15 zile de la eliberarea certificatului de înregistrare fiscalã sã prezinte dovada înregistrãrii fiscale a formei de exercitare a profesiei de asistent social, în fotocopie semnatã de cãtre titular/titulari pentru conformitate cu originalul, la secretariatul Biroului executiv, direct sau prin poştã.
ART. 24
(1) Orice modificare privind forma de exercitare a profesiei de asistent social, sediul profesional sau punctele de lucru, asociaţii, denumirea, cotele-pãrţi, administrarea formei de exercitare a profesiei de asistent social, dizolvarea, intervenitã asupra situaţiei existente la data declarãrii formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social, este declaratã în mod obligatoriu la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit, sub sancţiunea nulitãţii acesteia.
(2) Pentru înregistrarea modificãrilor prevãzute la alin. (1), la certificatul de înregistrare eliberat prin hotãrâre a Biroului executiv, titularii formelor de exercitare a profesiei vor depune la secretariatele structurilor teritoriale ale Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali urmãtoarele documente:
a) cererea de înscriere a menţiunilor la actul constitutiv sau contractul de asociere (în douã exemplare originale);
b) avizele de exercitare a profesiei de asistent social sau atestatele de liberã practicã ale asistenţilor sociali titulari ori salariaţi sau colaboratori ai formei independente de exercitare a profesiei de asistent social (fotocopie, semnatã de cãtre titular/titulari pentru conformitate cu originalul);
c) dovada deţinerii legale a spaţiului ce constituie sediul profesional sau punctul de lucru al formei de exercitare a profesiei de asistent social cu drept de liberã practicã, precum şi schiţa spaţiului, dupã caz (original sau copie legalizatã);
d) contractele individuale de muncã sau alte acte doveditoare privind stabilirea raporturilor contractuale între asistenţii sociali şi forma de exercitare a profesiei de asistent social, dupã caz (fotocopie, semnatã de cãtre titular pentru conformitate cu originalul);
e) decizia sau hotãrârea titularilor formei independente de exercitare a profesiei de asistent social cu privire la deţinerea cotelor-pãrţi, respectiv dizolvarea sau administrarea formelor de exercitare a profesiei de asistent social şi declararea acestora la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, dupã caz (original sau copie legalizatã);
f) dovada achitãrii taxei de înregistrare a modificãrilor (fotocopie, semnatã de cãtre titular pentru conformitate cu originalul);
g) opis cuprinzând documentele depuse la dosar, semnat şi datat de cãtre titular/titulari;
h) dosar cu şinã.
(3) Titularii formelor independente de exercitare a profesiei au obligaţia de a prezenta la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, în termen de 15 zile de la data înregistrãrii la inspectoratul teritorial de muncã, contractele individuale de muncã încheiate cu asistenţii sociali, în fotocopie semnatã de cãtre titular/titulari pentru conformitate cu originalul, direct sau prin poştã.
(4) Sediul profesional şi punctele de lucru ale formelor de exercitare a profesiei de asistent social trebuie sã îndeplineascã condiţiile de funcţionare.
ART. 25
(1) Dosarele cuprinzând documentele prevãzute la art. 24 alin. (2) vor fi depuse la comitetele filialelor teritoriale din raza sediului profesional declarat, care vor verifica existenţa documentelor necesare pentru înregistrarea modificãrilor solicitate şi vor înainta dosarele complete Biroului executiv. Comisiile aplicative competente din cadrul Biroului executiv vor analiza documentele depuse la dosar şi vor propune plenului Biroului executiv înregistrarea sau neînregistrarea modificãrilor solicitate.
(2) Biroul executiv, în funcţie de propunerile înaintate de cãtre comisiile aplicative, hotãrãşte înregistrarea modificãrilor solicitate prin cererea de înregistrare a menţiunilor la actul constitutiv sau contractul de asociere şi eliberarea unei noi anexe la certificatul de înregistrare al formei de exercitare a profesiei de asistent social în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, şi, dupã caz, a unui nou certificat de înregistrare sau emiterea unei adrese de comunicare a respingerii solicitãrii de înregistrare a modificãrilor la cererea de înregistrare a formei de exercitare a profesiei de asistent social în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.
(3) Hotãrârea Biroului executiv privind menţiunea la certificatul de înregistrare este emisã în maximum 30 de zile de la data înregistrãrii solicitãrii de modificare a cererii de înregistrare a formei de exercitare a profesiei de asistent social la secretariatul Biroului executiv.
ART. 26
(1) Hotãrârea Biroului executiv conţinând modificãrile înregistrate va cuprinde în mod obligatoriu, dupã caz, denumirea completã, sediul profesional şi punctele de lucru, specialitãţile de competenţã pentru care se îndeplinesc condiţiile de funcţionare, precum şi codul de înregistrare atribuit prin înregistrarea în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.
(2) Contestaţia privind rezultatul analizãrii cererii de înregistrare a modificãrilor solicitate poate fi depusã la secretariatul Biroului executiv, în termen de 10 zile de la data primirii noului certificat de înregistrare sau a adresei de comunicare a respingerii cererii de înregistrare a modificãrilor solicitate. Biroul executiv este obligat sã soluţioneze contestaţia depusã în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia la secretariatul Biroului executiv.
(3) Secretariatul Biroului executiv opereazã în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, orice modificare intervenitã în certificatul de înregistrare.

------------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice