Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 4 septembrie 2008  de restituire a sumelor reprezentand diferente de accize pentru motorina livrata cu acciza redusa    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 4 septembrie 2008 de restituire a sumelor reprezentand diferente de accize pentru motorina livrata cu acciza redusa

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 8 septembrie 2008

1. Prezenta procedurã reglementeazã restituirea sumelor reprezentând diferenţe de accize pentru motorina livratã cu accizã redusã, în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 804/2008 privind aprobarea nivelului şi a condiţiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achiziţionatã în perioada august-decembrie 2008 în vederea utilizãrii în agriculturã, denumitã în continuare hotãrâre.
2. Restituirea acestor sume furnizorilor de motorinã cu accizã redusã, îndreptãţiţi sã solicite şi sã primeascã de la bugetul de stat diferenţa de accize potrivit prevederilor art. 3 din hotãrâre, se face în conformitate cu dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la cererea furnizorilor - persoane juridice, denumiţi în continuare furnizori.
3. În vederea identificãrii sumelor la restituirea cãrora furnizorii sunt îndreptãţiţi, conform legii, aceştia depun cereri de confirmare a cantitãţilor de motorinã livratã cu accizã redusã prin staţiile proprii şi punctele de distribuire a combustibililor pentru motor, al cãror model este prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezenta procedurã.
4. Cererile de confirmare a cantitãţii totale de motorinã livratã cu accizã redusã se depun de cãtre furnizori, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) din hotãrâre, pânã la data de 10 a lunii urmãtoare celei în care a fost livratã motorina, la direcţiile pentru agriculturã şi dezvoltare ruralã judeţene sau a municipiului Bucureşti care au emis adeverinţele, dupã caz.
5. Furnizorul va anexa la fiecare cerere de confirmare a cantitãţii de motorinã livratã cu accizã redusã prin staţiile proprii ori punctele de distribuire, depusã la una dintre direcţiile pentru agriculturã şi dezvoltare ruralã, copia facturii de livrare a motorinei, precum şi totalitatea adeverinţelor aferente, emise de acea structurã beneficiarilor şi colectate în luna anterioarã, pe mãsura livrãrii motorinei în cauzã de cãtre toate staţiile proprii ori punctele de distribuire.
6.1. Dupã verificarea autenticitãţii adeverinţelor anexate la cererea furnizorului, direcţia pentru agriculturã şi dezvoltare ruralã care a emis adeverinţele confirmã cantitatea totalã de motorinã livratã cu accizã redusã de cãtre furnizor beneficiarilor, în luna anterioarã, prin staţiile ori punctele sale de distribuire, şi emite, potrivit dispoziţiilor art. 10 alin. (3) din hotãrâre, o adeverinţã al cãrei model este prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezenta procedurã.
6.2. De realitatea şi exactitatea datelor privind consumurile specifice de carburant şi suprafeţele cultivate rãspund direcţiile pentru agriculturã şi dezvoltare ruralã judeţene sau a municipiului Bucureşti, dupã caz.
7. Dupã primirea adeverinţelor de certificare a cantitãţii totale de motorinã cu accizã redusã livratã de cãtre furnizor prin staţiile proprii şi punctele de distribuire a combustibililor pentru motor, acesta depune la registratura organului fiscal în administrarea cãruia se aflã, denumit în continuare organ fiscal competent, o cerere de restituire a sumelor reprezentând diferenţe de accize pentru motorina livratã cu accizã redusã, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 3, care face parte integrantã din prezenta procedurã.
8. Cererea de restituire se depune la organul fiscal competent, în cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a solicita restituirea unor sume de la buget, în conformitate cu prevederile <>art. 135 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
9. În cererea de restituire furnizorul va indica, în mod obligatoriu, cantitatea de motorinã cu accizã redusã a cãrei livrare a fost certificatã de direcţiile pentru agriculturã şi dezvoltare ruralã, suma solicitatã la restituire, precum şi contul bancar în care doreşte virarea sumei de restituit.
10. La cererea de restituire prevãzutã la pct. 7 furnizorul va anexa, în original, adeverinţele de certificare a cantitãţilor de motorinã cu accizã redusã livratã, emise în condiţiile legii, împreunã cu o situaţie centralizatoare din care sã rezulte cantitatea totalã de motorinã cu accizã redusã a cãrei livrare a fost certificatã, precum şi suma solicitatã la restituire.
11. Dupã înregistrare, cererea de restituire, împreunã cu documentaţia anexatã la aceasta, va fi repartizatã compartimentului cu atribuţii de compensare/restituire, denumit în continuare compartiment de specialitate, care va verifica:
a) concordanţa datelor înscrise în adeverinţele emise de direcţiile pentru agriculturã şi dezvoltare ruralã cu datele înscrise în situaţia centralizatoare şi în cererea de restituire;
b) datele din evidenţa analiticã pe plãtitori - persoane juridice referitoare la furnizor, sub aspectul existenţei eventualelor obligaţii fiscale restante înregistrate de cãtre acesta.
12. Cererea de restituire şi documentaţia aferentã, în original, se transmit, dupã caz, direcţiei pentru accize şi operaţiuni vamale competente din cadrul Autoritãţii Naţionale a Vãmilor, Gãrzii Financiare ori structurilor de control ale administraţiilor fiscale competente, în vederea efectuãrii verificãrilor şi confirmãrii realitãţii operaţiunilor de livrare a motorinei cu accizã redusã şi a cantitãţilor livrate.
13.1. Rezultatele verificãrilor efectuate vor fi transmise compartimentelor de specialitate din cadrul organelor fiscale competente, care le-au solicitat, împreunã cu cererea de restituire şi cu documentaţia aferentã primitã.
13.2. În cazul în care în urma verificãrilor efectuate potrivit prevederilor pct. 12 rezultã diferenţe privind cantitatea totalã de motorinã cuprinsã în cererea furnizorului şi cantitatea totalã de motorinã livratã constatatã de organul de control sau nu se constatã realitatea derulãrii operaţiunilor de livrare de motorinã cu accizã redusã, acestea vor fi menţionate în actul de constatare întocmit de organul de control, care va propune, dupã caz, continuarea investigaţiilor prin programarea inspecţiei fiscale.
13.3. În situaţia în care se confirmã realitatea privind derularea operaţiunilor de livrare a motorinei cu accizã redusã şi cantitãţile livrate şi înscrise în evidenţele furnizorului, se va propune organului fiscal competent restituirea.
14. Furnizorii vor ţine evidenţa operaţiunilor de livrare a motorinei cu accizã redusã într-un registru separat, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 4, care face parte integrantã din prezenta procedurã. Pentru derularea cu celeritate a verificãrilor, furnizorii sunt obligaţi sã pãstreze toate documentele justificative aferente livrãrilor de motorinã cu accizã redusã.
15. Termenul de soluţionare a cererii de restituire este de 45 de zile de la data înregistrãrii acesteia la organul fiscal competent, conform dispoziţiilor <>art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
16. Dupã confirmarea sumelor de restituit conform pct. 13, în situaţia în care, la verificarea datelor din evidenţa analiticã pe plãtitori - persoane juridice, compartimentul de specialitate constatã existenţa unor obligaţii fiscale restante ale furnizorului, sumele solicitate se restituie numai dupã efectuarea compensãrii acestora, în conformitate cu prevederile <>art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
17. Compensarea obligaţiilor fiscale restante înregistrate de furnizor se realizeazã prin întocmirea Notei privind compensarea obligaţiilor fiscale - cod M.F.P. - A.N.A.F. 14.13.41.99.
18. În situaţia în care suma de restituit este mai mare decât cuantumul obligaţiilor fiscale restante ale furnizorului, se efectueazã compensarea pânã la concurenţa obligaţiilor fiscale restante, iar diferenţa rezultatã se restituie acestuia. Pentru restituirea diferenţei va fi aplicatã procedura prevãzutã de <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depãşirea termenului legal, prin întocmirea, în 3 exemplare, a Deciziei de restituire şi a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume - cod M.F.P. - A.N.A.F. 14.13.41.99/a.
19. Nota de compensare şi/sau Nota privind restituirea/ rambursarea unor sume, dupã caz, se transmit/se transmite la unitatea Trezoreriei Statului competentã, în scopul efectuãrii operaţiunilor de compensare şi/sau de restituire.
20. Compensarea şi/sau restituirea sumei solicitate se efectueazã din contul de venituri al bugetului de stat 20.14.01.49 "Venituri ale bugetului de stat - accize de restituit/de compensat din vânzarea de motorinã", codificat cu codul de identificare fiscalã al furnizorului.
21. Restituirea se efectueazã în contul bancar indicat de furnizor prin cererea sa.
22. Dupã efectuarea compensãrii şi/sau a restituirii, dupã caz, unitatea Trezoreriei Statului pãstreazã un exemplar al Notei de compensare şi/sau al Notei privind restituirea/rambursarea unor sume şi le transmite pe celelalte douã organului fiscal competent, în termen de 3 zile de la efectuarea operaţiunilor, în vederea înregistrãrii acestora în evidenţa analiticã pe plãtitori - persoane juridice. 23. Dupã efectuarea compensãrii/restituirii, compartimentul de specialitate va transmite furnizorului, în termenul prevãzut de lege, un exemplar al Notei de compensare şi/sau al Notei privind restituirea/rambursarea unor sume.
24. Compartimentul de specialitate va întocmi un dosar complet pentru operaţiunea de restituire, care va cuprinde:
- cererea furnizorului;
- documentaţia care a stat la baza acesteia;
- rezultatele verificãrilor;
- nota de compensare şi/sau nota de restituire, dupã caz, confirmate de unitatea de trezorerie şi contabilitate publicã.
25. Dosarele pentru soluţionarea solicitãrilor furnizorilor, întocmite potrivit prevederilor prezentei proceduri, se arhiveazã la dosarul fiscal al contribuabilului.


ANEXA 1
-------
la procedurã
------------

CERERE
de confirmare a cantitãţii de motorinã livratã cu accizã redusã

Nr. ..... din ziua .. luna ..... anul ......

Cãtre Direcţia pentru Agriculturã şi Dezvoltare Ruralã ...........

Furnizorul .................(denumirea)............, CUI ........., cu domiciliul fiscal în localitatea ........., str. ......... nr. .., bl. .., sc. .., et. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ......, telefon ......., vã solicitãm prin prezenta, în temeiul prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 804/2008 privind aprobarea nivelului şi a condiţiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achiziţionatã în perioada august-decembrie 2008 în vederea utilizãrii în agriculturã, confirmarea cantitãţii de motorinã livratã cu accizã redusã de societatea noastrã, în cursul lunii ...../2008, prin propriile staţii şi puncte de distribuire, în baza adeverinţelor eliberate de dumneavoastrã şi anexate în original la prezenta cerere.


Numele şi prenumele administratorului ............


Semnãtura ......

ANEXA 2
-------
la procedurã
------------

Direcţia pentru Agriculturã şi Dezvoltare Ruralã
a Judeţului ........./a Municipiului Bucureşti

ADEVERINŢĂ
privind certificarea cantitãţii totale de
motorinã livratã cu accizã redusã

Nr. ........./data .........

Cãtre
Solicitant ..............(denumirea furnizorului)......, cu domiciliul fiscal în localitatea ........., str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........., având C.U.I. .........
În baza Cererii dumneavoastrã nr. ........./data ......... şi a verificãrilor efectuate, se certificã livrarea prin staţiile proprii ori punctele de distribuire, în cursul lunii ....................... a anului 2008, a cantitãţii totale de ......... litri motorinã cu accizã redusã.


Director executiv,
Numele şi prenumele .........


Semnãtura
................
L.S.


Verificat/Întocmit
Funcţia ............................
Numele şi prenumele ........
Data ................................


ANEXA 3
--------
la procedurã
------------

CERERE
de restituire a sumelor reprezentând diferenţe de accize
pentru motorina livratã cu accizã redusã
Nr. ...... din ziua ... luna ..... anul .......

Cãtre ..............(organul fiscal competent)...............

Contribuabilul .........(denumirea)......., CUI ............, cu domiciliul fiscal în localitatea .........., str. ......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ........., telefon ........., vã solicitãm prin prezenta, în temeiul prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 804/2008 privind aprobarea nivelului şi a condiţiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achiziţionatã în perioada august-decembrie 2008 în vederea utilizãrii în agriculturã, restituirea sumei de ......... lei, reprezentând diferenţe de accize pentru motorina livratã cu accizã redusã de societatea noastrã, în cursul lunii ........./2008, prin punctul/punctele de distribuire, pentru cantitatea totalã de ......... litri motorinã.
În sprijinul cererii noastre anexãm, în original:
1. adeverinţa nr. ./.,..2008, emisã de .........;
2. adeverinţa nr. ./.,..2008, emisã de .........;
3. adeverinţa nr. ./.,..2008, emisã de ......... .


Numele şi prenumele administratorului .........


Semnãtura
.........

ANEXA 4
-------
la procedurã
------------


REGISTRUL
privind evidenţa operaţiunilor de livrare a
motorinei cu accizã redusã

Staţia .................................
(numele staţiei; adresa staţiei)

┌───┬────────┬─────────┬────┬─────────────┬─────┬──────┬───────────┬───────┬─────────┬────┬───────┬─────┐
│ │ │ │ │Numele/ │ │ │ │ │ │ │Seria │Semnã-
│ │ │Numele/ │ │Denumirea │Nr./ │Nr./ │Cantitatea │Canti- │Numele/ │ │şi nr. │tura │
│Nr.│ Data │Denumirea│CNP/│prestatorului│data │data │aprobatã │tatea │Denumirea│CNP/│BI/CI │dele-│
│crt│livrãrii│benefi- │CUI │(în cazul în │fac- │adeve-│(cantitatea│efectiv│dele- │CUI │al/a │gatu-│
│ │ │ciarului │ │care motorina│turii│rinţei│ din │livratã│gatului │ │dele- │lui │
│ │ │ │ │este ridicatã│ │ │adeverinţã)│ │ │ │gatului│ │
│ │ │ │ │ de un │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │prestator de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │servicii) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────┼────┼─────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────┼─────────┼────┼───────┼─────┤
├───┼────────┼─────────┼────┼─────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────┼─────────┼────┼───────┼─────┤
└───┴────────┴─────────┴────┴─────────────┴─────┴──────┴───────────┴───────┴─────────┴────┴───────┴─────┘


-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016