Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PROCEDURA din 21 martie 2007 Programului privind cresterea competitivitatii IMM-urilor prin implementarea si certificarea sistemelor calitatii
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 21 martie 2007  Programului privind cresterea competitivitatii IMM-urilor prin implementarea si certificarea sistemelor calitatii    Twitter Facebook
Cautare document

PROCEDURA din 21 martie 2007 Programului privind cresterea competitivitatii IMM-urilor prin implementarea si certificarea sistemelor calitatii

EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 28 martie 2007


┌─┬────────────────┬───────────────┬────────┬──────────────────────────────────┐
│N│ │ │Valoarea│ │
│r│ │ │maxima a│ │
│ │ Servicii │ Cheltuieli │finanta-│ Documente justificative │
│c│ eligibile │ eligibile │rii pe │ │
│r│ │ │activi- │ │
│t│ │ │tate │ │
│ │ │ │ -lei- │ │
├─┼────────────────┼───────────────┼────────┼──────────────────────────────────┤
𗈕│Cursuri de │Taxa de parti- │ 2.000𗈕. Contractul de servicii cu │
│ │instruire pentru│cipare, │ │organizatorul instruirii*1); │
│ │personalul │inclusiv │ 𗈖. Diploma/certificatul obţinut │ │ │implicat în │documentaţia │ │în original şi copie; │
│ │activitãţi │necesarã │ 𗈗. Copia certificatului de │
│ │legate de │instruirii │ │înregistrare al furnizorului de │
│ │managementul │pentru cursuri:│ │instruire; │
│ │calitãţii/ │- responsabil │ 𗈘. Documente justificative │
│ │mediului/ │al sistemului │ │privind calificarea persoanelor │
│ │sãnãtãţii şi │de management │ │care realizeazã instruirea; │
│ │securitãţii │al calitãţii; │ 𗈙. Facturã fiscalã/chitanţã │
│ │muncii/ │- auditor │ │fiscalã, în original şi copie; │
│ │siguranţei │intern pentru │ 𗈚. Ordin de platã în original │
│ │produselor │sistemele de │ │şi copie; │
│ │alimentare │management al │ 𗈛. Copia extrasului de cont. │
│ │ │calitãţii. │ │ │
├─┼────────────────┼───────────────┼────────┼──────────────────────────────────┤
𗈖│Consultanţa │Tarif de │ 7.500𗈕. Contractul de servicii cu │
│ │primitã în │consultanţã, │ │consultantul*2); │
│ │scopul implemen-│cu menţionarea │ 𗈖. Copie dupã certificatul de │
│ │tãrii sistemelor│documentaţiei │ │înregistrare al furnizorului de │
│ │de management al│elaborate în │ │consultanţã, cu menţiunea codului │
│ │calitãţii/ │cadrul │ │CAEN clasa 74; │
│ │mediului/ │contractului │ 𗈗. Specificaţia activitãţilor şi │
│ │sãnãtãţii şi │ │ │documentelor elaborate în cadrul │
│ │securitãţii │ │ │consultanţei: │
│ │muncii/ │ │ │- procesul-verbal de instruire în │
│ │siguranţei │ │ │SMC sau declaraţia pe propria │
│ │produselor │ │ │rãspundere, semnatã şi ştampilatã │
│ │alimentare, sau │ │ │de reprezentantul legal, privind │
│ │sistemelor │ │ │evidenţa nominalã a salariaţilor │
│ │integrate │ │ │care au participat la consultanţã,│
│ │ │ │ │respectiv funcţiile deţinute de │
│ │ │ │ │aceştia în cadrul societãţii │
│ │ │ │ │comerciale; │
│ │ │ │ │- Manualul calitãţii în format │
│ │ │ │ │electronic (CD, dischetã); │
│ │ │ │ │- lista procedurilor de sistem; │
│ │ │ │ │- lista procedurilor operaţionale;│
│ │ │ │ 𗈘. Facturã fiscalã/chitanţã │
│ │ │ │ │fiscalã, în original şi copie; │
│ │ │ │ 𗈙. Ordine de platã în original │
│ │ │ │ │şi copie; │
│ │ │ │ 𗈚. Copii ale extraselor de cont. │
├─┼────────────────┼───────────────┼────────┼──────────────────────────────────┤
𗈗│a) Certificarea │Taxa de audit │ 7.500𗈕. Contracte de servicii*3); │
│ │sistemului de │şi certificare │ 𗈖. Facturã fiscalã/chitanţã │
│ │management al │ │ │fiscalã în original şi copie; │
│ │calitãţii/ │ │ 𗈗. Ordine de platã în original │
│ │mediului/ │ │ │şi copie; │
│ │sãnãtãţii şi │ │ 𗈘. Copii ale extraselor de cont; │
│ │securitãţii │ │ 𗈙. Original şi copie dupã │
│ │muncii/ │ │ │certificatele emise de │
│ │siguranţei │ │ │organismele de certificare; │
│ │produselor │ │ 𗈚. Copie dupã documentul care │
│ │alimentare, în │ │ │atestã acreditarea de cãtre │
│ │conformitate cu │ │ │RENAR sau recunoaşterea │
│ │unul din │ │ │europeanã a acestora. │
│ │standardele: │ │ │ │
│ │-SR-EN-ISO │ │ │ │
│ �:2001 │ │ │ │
│ │(sisteme de │ │ │ │
│ │management │ │ │ │
│ │al calitãţii); │ │ │ │
│ │-SR-EN-ISO │ │ │ │
│ �:2000 │ │ │ │
│ │(sisteme de │ │ │ │
│ │management de │ │ │ │
│ │mediu); │ │ │ │
│ │-SR-EN-ISO │ │ │ │
│ �:2005 │ │ │ │
│ │(managementul │ │ │ │
│ │siguranţei │ │ │ │
│ │produselor │ │ │ │
│ │alimentare); │ │ │ │
│ │-SR-EN-ISO │ │ │ │
│ �:2004 │ │ │ │
│ │(managementul │ │ │ │
│ │sãnãtãţii şi │ │ │ │
│ │securitãţii │ │ │ │
│ │în muncã). │ │ │ │
├─┼────────────────┼───────────────┼────────┼──────────────────────────────────┤
𗈘│Certificarea │Taxa de audit │ 9.000𗈕. Contracte de servicii*4); │
│ │sistemului de │şi certificare │ 𗈖. Facturã fiscalã/chitanţã │
│ │management al │ │ │fiscalã în original şi copie; │
│ │calitãţii │ │ 𗈗. Ordine de platã în original │
│ │integrat: │ │ │şi copie; │
│ │- calitate/mediu│ │ 𗈘. Copii ale extraselor de cont; │
│ │- calitate/ │ │ 𗈙. Original şi copie dupã │
│ │siguranţa │ │ │certificatele elaborate în cadrul │
│ │produselor │ │ │contractelor încheiate cu │
│ │alimentare; │ │ │organismele de certificare; │
│ │- calitate/ │ │ 𗈚. Copie dupã documentul care │
│ │sãnãtatea şi │ │ │atestã acreditarea de cãtre RENAR │
│ │securitatea │ │ │sau recunoaşterea europeanã a │
│ │muncii; │ │ │acestora. │
│ │- calitate/ │ │ │ │
│ │mediu/siguranţa │ │ │ │
│ │produselor │ │ │ │
│ │alimentare; │ │ │ │
│ │- calitate/ │ │ │ │
│ │mediu/sãnãtatea │ │ │ │
│ │şi securitatea │ │ │ │
│ │muncii. │ │ │ │
└─┴────────────────┴───────────────┴────────┴──────────────────────────────────┘


__________
*1) În contract se vor preciza perioada de desfãşurare a instruirii, tematica cursurilor, precum şi numãrul persoanelor ce vor beneficia de servicii de instruire.
*2) În contract se vor preciza perioada de desfãşurare a activitãţii şi tematica serviciilor de consultanţã furnizate.
*3) În contract se vor preciza perioada de desfãşurare a activitãţii şi tematica serviciilor de certificare furnizate.
*4) În contract se vor preciza perioada de desfãşurare a activitãţii şi tematica serviciilor de certificare furnizate.


ANEXA 2


───────
la procedurã
────────────

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│Data/ora înregistrãrii ............................. │
│Numãrul înregistrãrii............................... │
│Nume reprezentant ANIMMC............................ │
│Semnãtura .......................................... │
└─────────────────────────────────────────────────────┘CERERE -TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE
(Se completeazã obligatoriu toate rubricile din formularul-tip în limba românã, prin tehnoredactare.)

Subscrisa ......., având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentatã legal prin dl/dna ......., având calitatea de ......., solicit finanţarea în condiţiile prevederilor "Programului privind creşterea competitivitãţii IMM-urilor prin implementarea şi certificarea sistemelor calitãţii", aprobat prin Ordinul nr. ......../2007 al preşedintelui ANIMMC.

SECŢIUNEA A Prezentarea solicitantuluiDenumire întreprindere: .......................................
Adresa: ......................... cod poştal ..................
Telefon: ............... Fax: ........... E-mail: .............
Data înregistrãrii societãţii/data înregistrãrii autorizaţiei
administrative/autorizaţiei eliberate de primarii unitãţilor
administrativ-teritoriale (dupã caz): ..................................
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului (dupã caz):
.....................................................................
Codul unic de înregistrare: .........................................
Nr. cont (IBAN) în care se solicitã transferarea alocaţiei financiare
nerambursabile: ..... 5070) ....... deschis la Trezoreria ............
Forma juridicã: .....................................................

Forma de proprietate 100% privatã NU [] DA []
Capitalul social: ........... lei deţinut de
- persoane fizice: ............ %
- IMM*1) : ............ %
- societãţi comerciale mari*2) : ............ %.

Obiectul principal de activitate: ...................................
.....................................................................
Cod CAEN: ...........................................................
Numãrul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior):
.....................................................................
Cifra de afaceri (cf. ultimului bilanţ contabil anual aprobat):
.............................................. lei
Profit net/ pierdere (cf. ultimului bilanţ contabil anual aprobat)
.......................................... lei
[] Produsele pe care doresc sã le promovez pe piaţa internaţionalã
ca urmare a certificãrii obţinute
Categorii .....................................................
Numãr .........................................................
Tara ..........................................................
[] Produsele pe care doresc sã le promovez pe piaţa internã ca
urmare a certificãrii obţinute
Categorii .....................................................
Numãr .........................................................
[] Numãr de locuri de muncã nou-create ...........................
Numãr de angajaţi instruiţi ...................................
[] Numãrul de noi contracte încheiate ............................
Creşterea estimatã a vânzãrilor (%) ...........................
Numele: .............................................................
Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului*) Funcţia
Data semnãrii:


__________
*) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoanã autorizatã sã reprezinte legal agentul economic.
*1) Întreprinderile mici şi mijlocii sunt definite ca societãţi comerciale care au numãrul mediu scriptic anual de personal între 1 şi 249 (inclusiv) raportat în anul anterior şi realizeazã o cifrã de afaceri anualã netã de pânã la 50 milioane euro, echivalent în lei, conform datelor din bilanţul contabil al ultimului an fiscal încheiat, sau care deţin active totale care nu depãşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.
*2) Societatea mare este acea societate comercialã cu numãrul mediu scriptic anual de personal mai mare decât 250 (inclusiv) şi/sau cifra de afaceri anualã peste echivalentul a 50 milioane euro.

NOTÃ IMPORTANTÃ!
Solicitantul nu este obligat sã suporte nicio taxã din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajutã în completarea acestei cereri. Reprezentanţii ANIMMC pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis sã completeze cererea în locul acestora.
În cadrul Programului vor fi acceptate numai cererile-tip de acord de principiu pentru finanţare care sunt completate în mod corect, orice modificare a conţinutului acesteia faţã de varianta transmisã şi publicatã în Monitorul Oficial al României atrãgând respingerea de la finanţare.

SECŢIUNEA B Prezentarea serviciilor pentru care solicit finanţare în cadrul Programului

Tipul de servicii pentru care se solicitã finanţarea:
┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────┬────────┐
│ │ Tipul de cheltuialã pentru │Valoarea│Valoarea│
│ Denumirea serviciilor │ care se acordã finanţare │cheltu │finan │
│ │ │ielilor │tarii │
│ │ │eligi- │solici- │
│ │ │bile*1) │tate*2) │
│ │ │-lei- │ -lei- │
├──┬───────────────────────────────────────────┼──┬───────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│[]│Cursuri de instruire pentru personalul │[]│- taxa de participare pentru │ │ │
│ │implicat în activitãţi legate de calitate, │ │un curs, inclusiv documentaţia │ │ │
│ │mediu, sãnãtatea şi securitatea muncii, │ │necesarã instruirii*3) │ │ │
│ │siguranţa produselor alimentare │ │ │ │ │
├──┼───────────────────────────────────────────┼──┼───────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │Numãr de persoane instruite │ │ │
├──┼───────────────────────────────────────────┼──┴───────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ │ │TOTAL │ ...... │ ..... │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ │ │Denumirea şi tematica cursului*4): │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ │ │Date privind organizatorul*5): │ │ │
│ │ ├──┬───────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │Denumire: .........................│ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │Adresa ................. │ │ │
│ │ │ │........................ │ │ │
│ │ │ │Telefon ................ │ │ │
│ │ │ │Fax .................... │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │Semnãtura autorizatã şi ştampila │ │ │
│ │ │ │solicitantului │ │ │
│ │ │ │Funcţia │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ Data semnãrii: │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
└──┴───────────────────────────────────────────┴──┴───────────────────────────────────┴────────┴────────┘


____________
*1) Valoarea cheltuielilor eligibile fãrã TVA.
*2) 90% din valoarâea cheltuielilor eligibile fãrã TVA.
*3) Suma totalã a alocaţiei financiare nerambursabile nu va depãşi 2.000 lei.
*4) Se completeazã pentru fiecare curs.
*5) Se completeazã pentru fiecare organizator.
┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬────────┬────────┐
│ │ Tipul de cheltuialã pentru │Valoarea│Valoarea│
│ Denumirea serviciilor │ care se acordã finanţare │cheltu │finan │
│ │ │ielilor │tarii │
│ │ │eligi- │solici- │
│ │ │bile*1) │tate*2) │
│ │ │-lei- │ -lei- │
├──┬────────────────────────────────────────┼──┬──────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│[]│Consultanţa primitã în scopul │[]│Tarif de consultanţã, cu menţionarea │ │ │
│ │implementãrii sistemelor │ │de documentaţiei elaborate în cadrul │ │ │
│ │management al calitãţii, mediului, │ │contractului*3) │ │ │
│ │sãnãtãţii şi securitãţii muncii, │ │- .................................. │ │ │
│ │siguranţei produselor alimentare │ │- .................................. │ │ │
│ │şi sistemelor integrate │ │- .................................. │ │ │
│ │ │ │- .................................. │ │ │
│ │ │ │- .................................. │ │ │
│ │ │ │- .................................. │ │ │
├──┼────────────────────────────────────────┼──┴──────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ │ │ TOTAL │ ..... │ ..... │
│ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ │ │Denumirea serviciului de consultanţã: │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ │ │Date privind consultantul: │ │ │
├──┼────────────────────────────────────────┼──┬──────────────────────────────────────┴────────┴────────┤
│ │ │ │Denumire: .......................... │
├──┼────────────────────────────────────────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Adresa ............................. │
│ │ │ │.................................... │
│ │ │ │Telefon ............................ │
│ │ │ │Fax ................................ │
├──┼────────────────────────────────────────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Semnãtura autorizatã şi ştampila │
│ │ │ │solicitantului │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ Funcţia │
│ │ │ │Data semnãrii: │
├──┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────────────────────────────────┬────────┬────────┤
│[]│Certificarea sistemului de │[]│Taxe de audit şi certificare*4) │ │ │
│ │management al calitãţii, mediului, │ │ │ │ │
│ │sãnãtãţii şi securitãţii muncii, │ │ │ │ │
│ │siguranţei produselor alimentare │ │ │ │ │
├──┼────────────────────────────────────────┼──┴──────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ │ │TOTAL │ ..... │ ..... │
├──┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ │ │Date privind organismul de certificare: │ │ │
├──┼────────────────────────────────────────┼──┬──────────────────────────────────────┴────────┴────────┤
│ │ │ │Denumire: ............................................. │
├──┼────────────────────────────────────────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Adresa ................................................ │
│ │ │ │....................................................... │
│ │ │ │Telefon ............................................... │
│ │ │ │Fax ................................................... │
├──┼────────────────────────────────────────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Semnãtura autorizatã şi ştampila │
│ │ │ │solicitantului │
│ │ │ │Funcţia │
│ │ │ │Data semnãrii: │
├──┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────────────────────────────────┬────────┬────────┤
│[]│Certificarea sistemului integrat de │[]│Taxe de audit şi certificare*5) │ │ │
│ │management: calitate/mediu; calitate/ │ │ │ │ │
│ │siguranţa produselor alimentare; │ │ │ │ │
│ │calitate/OHSAS etc. │ │ │ │ │
├──┼────────────────────────────────────────┼──┴──────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ │ │TOTAL │ ..... │ ..... │
├──┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ │ │Date privind organismul de certificare: │ │ │
├──┼────────────────────────────────────────┼──┬──────────────────────────────────────┴────────┴────────┤
│ │ │ │Denumire: ............................................. │
├──┼────────────────────────────────────────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Adresa ................................................ │
│ │ │ │....................................................... │
│ │ │ │Telefon ............................................... │
│ │ │ │Fax ................................................... │
├──┼────────────────────────────────────────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Semnãtura autorizatã şi ştampila │
│ │ │ │solicitantului │
│ │ │ │Funcţia │
│ │ │ │Data semnãrii: │
└──┴────────────────────────────────────────┴──┴────────────────────────────────────────────────────────┘Ca urmare a desfãşurãrii activitãţilor finanţate prin prezentul program, estimãm realizarea urmãtorilor indicatori:
- creşterea cifrei de afaceri .................................
- creşterea numãrului de angajaţi ......................................
- creşterea numãrului de clienţi .........................................
___________
*1) Valoarea cheltuielilor eligibile fãrã TVA.
*2) 90% din valoarea cheltuielilor eligibile fãrã TVA.
*3) Suma totalã a alocaţiei financiare nerambursabile nu va depãşi 7.500 lei.
*4) Suma totalã a AFN nu va depãşi 7.500 lei.
*5) Suma totalã a AFN nu va depãşi 9.000 lei.

SECŢIUNEA C Declaraţie pe propria rãspundere

Subsemnatul(a) ......., identificat(ã) cu B.I./C.I. seria ..... nr. ...., eliberat de ..... la data de ......., cu domiciliul în localitatea ........., str. ....... nr. ..... bl ...., sc. ....., ap. ...., sectorul/judeţul ........, în calitate de reprezentant legal al agentului economic ............, declar pe propria rãspundere urmãtoarele:
Declar cã societatea nu se aflã în dificultate, în conformitate cu Instrucţiunile privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene OJC 244/200.
Declar pe propria rãspundere cã activitãţile pentru care solicit finanţarea prin prezentul program nu fac obiectul altui program de finanţare de minimis sau orice alt tip de subvenţie în cadrul altor programe/subprograme cu finanţare nerambursabilã, şi cã voi raporta pe o perioada de trei ani cãtre unitatea de implementare a programului din cadrul ANIMMC efectele participãrii la program, conform prevederilor pct. 7.9. din procedurã.
De asemenea, declar pe propria rãspundere cã în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs:
nu am beneficiat de ajutoare de stat şi de minimis;
am beneficiat de urmãtoarele ajutoare de stat şi de minimis:


┌────┬──────────┬──────────┬────────────┬────────────────────────┬───────────┐
│Nr. │ Anul │ Forma │ Instituţia │Programul prin care a │ Cuantumul │
│crt.│acordãrii │ajutorului│finanţatoare│ beneficiat de finanţare│ ajutorului│
│ │ajutorului│ │ │ │ acordat │
├────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────────────────┼───────────┤
├────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────────────────┼───────────┤
├────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────────────────┼───────────┤
├────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────────────────┼───────────┤
└────┴──────────┴──────────┴────────────┴────────────────────────┴───────────┘


în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE referitor la ajutorul de minimis.

Declar pe propria rãspundere cã toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi înţeleg cã orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsitã conform legii.

Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului*)

Funcţia

Data semnãrii:
____________
*) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoanã autorizatã sã reprezinte legal agentul economic.

ANEXA 3


───────
la procedurã
────────────

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│Data/ora înregistrãrii ............................. │
│Numãrul notificãrii ................................ │
└─────────────────────────────────────────────────────┘NOTIFICARE*1)
privind acordul de principiu pentru finanţare
________
*1) Se completeazã de cãtre ANIMMC.


DESTINATAR:
Denumirea agentului economic/solicitantului: ...........................
Data înregistrãrii agentului economic/data înregistrãrii autorizaţiei administrative eliberate de primarii unitãţilor administrativ-teritoriale (dupã caz): ......................................................................
Nr. de înmatriculare la oficiul registrul comerţului (dupã caz): .......
Codul unic de înregistrare: ............................................
Adresa: ................................................................
Fax: ...................................................................

Ca urmare a cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare nr. ....... din data de ........, vã notificãm prin prezenta acordul nostru de principiu pentru finanţarea urmãtoarelor servicii şi cheltuieli aferente acestora:
┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────┐
│ │ Tipul de cheltuialã pentru │Valoarea│
│ Denumirea serviciilor │ care se acordã finanţare │finan- │
│ │ │tarii │
│ │ │aprobate│
│ │ │de prin-│
│ │ │cipiu │
│ │ │-lei- │
├──┬───────────────────────────────────────────┼──┬────────────────────────────────────────────┼────────┤
│[]│Cursuri de instruire pentru personalul │[]│- taxa de participare pentru un curs, │ │
│ │implicat în activitãţi legate de calitate/ │ │inclusiv documentaţia necesarã instruirii │ │
│ │mediu/sãnãtatea şi securitatea │ │ │ │
│ │muncii/ siguranţa produselor │ │ │ │
│ │alimentare │ │ │ │
├──┼───────────────────────────────────────────┼──┴────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ │Denumire furnizor: │ ...... │
├──┼───────────────────────────────────────────┼──┬────────────────────────────────────────────┼────────┤
│[]│Consultanţa primitã în scopul │[]│Tarif de consultanţã, cu menţionarea │ │
│ │implementãrii sistemelor de │ │documentaţiei elaborate în cadrul │ │
│ │management al calitãţii/mediului/ │ │contractului │ │
│ │sãnãtãţii şi securitãţii muncii/ │ │ │ │
│ │siguranţei produselor alimentare │ │ │ │
│ │şi sistemelor integrate │ │ │ │
├──┼───────────────────────────────────────────┼──┴────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ │Denumire furnizor: │ ...... │
├──┼───────────────────────────────────────────┼──┬────────────────────────────────────────────┼────────┤
│[]│Certificarea sistemului de │[]│Taxe de audit şi certificare │ │
│ │management al calitãţii/mediului/ │ │ │ │
│ │sãnãtãţii şi securitãţii muncii/ │ │ │ │
│ │siguranţei produselor alimentare │ │ │ │
├──┼───────────────────────────────────────────┼──┴────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ │Denumire furnizor: │ ...... │
├──┼───────────────────────────────────────────┼──┬────────────────────────────────────────────┼────────┤
│[]│Certificarea sistemului integrat │[]│Taxe de audit şi certificare │ │
│ │de management │ │ │ │
├──┼───────────────────────────────────────────┼──┴────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ │Denumire furnizor: │ ...... │
├──┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ │Valoarea totalã a finanţãrii aprobate │ │
│ │ │de principiu │ │
└──┴───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴────────┘Coordonator UIP:

Semnãtura ..........................................

ANEXA 4


───────
la procedurã
────────────

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│Data/ora înregistrãrii ............................. │
│Numãrul înregistrãrii............................... │
│Nume reprezentant ANIMMC............................ │
│Semnãtura .......................................... │
└─────────────────────────────────────────────────────┘CERERE -TIP DE ELIBERARE A ALOCAŢIEI FINANCIARE NERAMBURSABILE
(se completeazã toate rubricile în limba românã, prin tehnoredactare)

Subscrisa ........ având datele de identificare menţionate la pct. A, reprezentatã legal prin dl/dna ...... având calitatea de ........, identificat(ã) cu B.I./C.I. seria ..../. nr. .../. eliberat de ./..... la data de ......, cu domiciliul în localitatea ........ Str. ...... nr. ...., bl. ..., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ........, cod poştal ........ solicit eliberarea alocaţiei financiare nerambursabile, conform notificãrii nr. .... din data de ....., în condiţiile prevederilor Programului pentru creşterea competitivitãţii IMM-urilor prin implementarea şi certificarea sistemelor calitãţii aprobat prin Ordinul nr. ...../2007 al preşedintelui ANIMMC

A. Datele de identificare a agentului economic/solicitantului:

Denumire întreprindere: ...............................................
Data înregistrãrii societãţii/data înregistrãrii autorizaţiei administrative/autorizaţiei eliberate de primarii unitãţilor administrativ-teritoriale (dupã caz): .....................................
Nr. de înmatriculare la oficiul registrul comerţului (dupã caz):
.......................................................................
Codul unic de înregistrare: ...........................................
Adresa: ...............................................................
Telefon: ..............................................................
Fax: ..................................................................
E-mail: ...............................................................
Cont bancar nr. ...... 5070 ........ deschis la Trezoreria ............

Anexez la prezenta formularul de decont (conform anexei nr. 5 la procedurã) precum şi documentele justificative prevãzute în anexa nr. 1 la procedurã, în original şi în copie, în ordinea serviciilor şi documentelor justificative completate în formularul de decont.

Numele: ...............................................

Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului*)

Funcţia

Data semnãrii:
________
*) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoanã autorizatã sã reprezinte legal întreprinderea.


NOTÃ IMPORTANTÃ!
Solicitantul nu este obligat sã suporte nicio taxã din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajutã în completarea acestei cereri. Reprezentanţii ANIMMC pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis sã completeze cererea în locul acestora.


ANEXA 5


───────
la procedurã
────────────
FORMULAR DE DECONT*1)

Beneficiarul alocatiei financiare:
..................................

Data: ............

LEI
┌─────────┬────────┬─────┬───────┬─────────┬───────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ Document de plata │
│ │Obiectul│ Nr.│ Data │Valoare ├────────────┬───┬────┬─────────────┤
│Serviciul│facturii│fac- │factura│Factura │ Felul │ │ │ Valoarea │
│*2) │ │tura │ ├────┬────┤documentului│Nr.│Data├──────┬──────┤
│ │ │ │ │Cu │Fara│ │ │ │Cu │Fara │
│ │ │ │ │TVA │TVA │ │ │ │TVA │TVA │
├─────────┼────────┼─────┼───────┼────┼────┼────────────┼───┼────┼──────┼──────┤
├─────────┼────────┼─────┼───────┼────┼────┼────────────┼───┼────┼──────┼──────┤
├─────────┼────────┼─────┼───────┼────┼────┼────────────┼───┼────┼──────┼──────┤
├─────────┼────────┼─────┼───────┼────┼────┼────────────┼───┼────┼──────┼──────┤
│ Total: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────────┴─────┴───────┴────┴────┴────────────┴───┴────┴──────┴──────┘Numele: ...................
Semnatura autorizata si stampila solicitantului*3)
_____________
*1) La prezentul decont se vor anexa lista documentelor justificative, in ordinea serviciilor efectuate prezentate in decont, precum si documentele justificative in original si in copie, in conformitate cu Anexa nr. 1 la Procedura.
*2) Conform cheltuielilor eligibile prevazute in Anexa nr. 1 la Procedura
*3) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceiasi persoana autorizata sa reprezinte legal agentul economic.


ANEXA 6


───────
la procedurã
─────────────

CERERE -TIP DE RENUNŢARE TOTALÃ SAU PARŢIALÃ
A FINANŢÃRII PENTRU CARE EXISTÃ ACORD DE PRINCIPIU
(se completeazã în cazul modificãrii uneia dintre condiţiile în care s-a obţinut acordul de principiu asupra finanţãrii)

Subscrisa ...... având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentatã legal prin dl/dna .......... având calitatea de ........, renunţ la finanţarea pentru categoriile de cheltuieli prezentate în secţiunea B.

SECŢIUNEA A Prezentarea solicitantului

Denumire întreprindere ...............................................
Adresa ...............................................................
Telefon: ......... Fax: ............... E-mail: ......................
Data înregistrãrii agentului economic/data înregistrãrii autorizaţiei administrative/autorizaţiei eliberate de primarii unitãţilor administrativ-teritoriale (dupã caz): ....................................
Nr. de înmatriculare la oficiul registrul comerţului (dupã caz) ......
Codul unic de înregistrare (dupã caz) ................................

NOTÃ IMPORTANTÃ!
Solicitantul nu este obligat sã suporte nicio taxã din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajutã în completarea acestei cereri. Reprezentanţii ANIMMC pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis sã completeze cererea în locul acestora.

Numele: .......................................................

Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului*1)

Funcţia

Data semnãrii:
_________________
*1) Toate cererile incluse în dosar vor fi semnate de aceeaşi persoanã autorizatã sã reprezinte legal agentul economic.

SECŢIUNEA B Cheltuieli pentru care se solicitã renunţarea la finanţare┌──┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│ │ │ │Valoarea │
│ │ Denumirea serviciilor │ Tipul de cheltuiala │finantarii │
│ │ │ │pentru care│
│ │ │ │se solicita│
│ │ │ │renuntarea │
│ │ │ │ - lei - │
│ │ │ │ │
├──┼───────────────────────────────────────┼──┬────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│[]│Cursuri de instruire pentru personalul │[]│- taxa de participare pentru un curs, │ │
│ │implicat în activitãţi legate de │ │inclusiv documentaţia necesarã instruirii │ │
│ │calitate/mediu/sãnãtatea şi securitatea│ │ │ │
│ │muncii/siguranţa produselor alimentare │ │ │ │
├──┼───────────────────────────────────────┼──┴────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │Numãr de persoane instruite │ │
├──┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │TOTAL │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │Denumirea şi tematica cursului: │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │Date privind organizatorul: │ │
│ │ ├──┬────────────────────────────────────────────┴───────────┤
│ │ │ │Denumire: ............................................. │
│ │ │ │Adresa................................................. │
│ │ │ │....................................................... │
│ │ │ │Telefon ...................... │
│ │ │ │Fax .......................... │
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului │
│ │ │ │Funcţia │
│ │ │ │ │
│ │ │ │Data semnãrii: │
├──┼───────────────────────────────────────┼──┼────────────────────────────────────────────┬───────────┤
│[]│Consultanţa primitã în scopul │[]│Tarif de consultanţã, cu menţionarea │ │
│ │implementãrii sistemelor de │ │documentaţiei elaborate în cadrul │ │
│ │management al calitãţii/mediului/ │ │contractului │ │
│ │sãnãtãţii şi securitãţii muncii/ │ │ │ │
│ │siguranţei produselor alimentare │ │ │ │
│ │şi sistemelor integrate │ │ │ │
├──┼───────────────────────────────────────┼──┴────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │TOTAL │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │Denumirea serviciului de consultanţã: │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │Date privind consultantul: │ │
│ │ ├──┬────────────────────────────────────────────┴───────────┤
│ │ │ │Denumire: ............................................. │
│ │ │ │Adresa ................................................ │
│ │ │ │....................................................... │
│ │ │ │Telefon ................................ │
│ │ │ │Fax .................................... │
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului │
│ │ │ │ │
│ │ │ │Funcţia │
│ │ │ │ │
│ │ │ │Data semnãrii: │
├──┼───────────────────────────────────────┼──┼────────────────────────────────────────────┬───────────┤
│[]│Certificarea sistemului de │[]│Taxe de audit şi certificare │ │
│ │management al calitãţii/mediului/ │ │ │ │
│ │sãnãtãţii şi securitãţii muncii/ │ │ │ │
│ │siguranţei produselor alimentare │ │ │ │
├──┼───────────────────────────────────────┼──┴────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │TOTAL │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │Date privind organismul de certificare: │ │
│ │ ├──┬────────────────────────────────────────────┴───────────┤
│ │ │ │Denumire: ............................................ │
│ │ │ │Adresa ............................................... │
│ │ │ │...................................................... │
│ │ │ │Telefon ................................. │
│ │ │ │Fax ..................................... │
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului │
│ │ │ │Funcţia │
│ │ │ │ │
│ │ │ │Data semnãrii: │
├──┼───────────────────────────────────────┼──┼────────────────────────────────────────────┬───────────┤
│[]│Certificarea sistemului integrat de │[]│Taxe de audit şi certificare │ │
│ │management │ │ │ │
├──┼───────────────────────────────────────┼──┴────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │TOTAL │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │Date privind organismul de certificare: │ │
│ │ ├──┬────────────────────────────────────────────┴───────────┤
│ │ │ │Denumire: .......................................... │
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Adresa ............................................. │
│ │ │ │.................................................... │
│ │ │ │Telefon ............................ │
│ │ │ │Fax ................................ │
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului │
│ │ │ │ │
│ │ │ │Funcţia │
│ │ │ │ │
│ │ │ │Data semnãrii: │
└──┴───────────────────────────────────────┴──┴────────────────────────────────────────────────────────┘SECŢIUNEA C Declaraţie pe propria rãspundere

Subsemnatul/Subsemnata ............, identificat/identificatã cu actul de identitate/paşaportul seria ...... nr. ......, eliberat de ........... la data de ........., cu domiciliul în localitatea ........, str. ........ nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ........., în calitate de reprezentant legal al agentului economic ........., declar pe propria rãspundere cã solicit renunţarea totalã sau parţialã la finanţare pentru care am primit acordul de principiu al ANIMMC, obţinut prin Notificarea nr. ............. din data de ............................ .

Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului*1)

Funcţia ..................................

Data ................................

_____________
*1) Toate cererile incluse în dosar vor fi semnate de aceeaşi persoanã autorizatã sã reprezinte legal agentul economic.

ANEXA 7


───────
la procedurã
────────────

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│Data/ora înregistrãrii ............................. │
│Numãrul înregistrãrii............................... │
│Nume reprezentant ANIMMC............................ │
│Semnãtura .......................................... │
└─────────────────────────────────────────────────────┘FORMULAR DE RAPORTARE TEHNICĂ?*)
pentru Programul privind creşterea competitivitãţii IMM-urilor prin implementarea şi certificarea sistemelor calitãţii

(Se completeazã toate rubricile în limba românã, prin tehnoredactare.)

Perioada pentru raportare: anul ....................
Datele de identificare a societãţii:
Denumirea societãţii comerciale ......................................
Adresa ...............................................................
Telefon: ............ Fax: ............... E-mail: ...................
Data înregistrãrii societãţii comerciale .............................
Numãrul de înmatriculare în registrul comerţului (dupã caz) ..........
Codul unic de înregistrare (dupã caz) ................................
Am obţinut Notificarea de acord de principiu pentru finanţare numãrul ...../zz.ll.., iar eliberarea alocaţiei financiare s-a efectuat pe baza cererii-tip de eliberare a AFN numãrul ........... din data de ..................

Date de raportare tehnicã:
- Cifra de afaceri: ............................... LEI;
- Profitul brut: .................................. LEI;
- Numãrul mediu scriptic anual de personal: ....................;
- nr. de contracte noi încheiate datoritã certificãrii obţinute ____________
- valoarea veniturilor obţinute din aceste contracte;
- Ponderea veniturilor obţinute prin aceste contracte în total cifrã de afaceri: .............% ;
- În perioada consideratã aţi activat pe piaţa UE datoritã acestor contracte?
NU []
DA [], în urmãtoarele ţãri: ......................................... .

Subsemnatul/Subsemnata ............., identificat/identificatã cu actul de identitate seria ......., nr. ......, eliberat de ........... la data de ........., cu domiciliul în localitatea ......., str. ....... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ..., sectorul/judeţul ......, în calitate de reprezentant legal al societãţii ........, declar pe propria rãspundere cã toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.

Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului**)

Funcţia: ...........................

Data semnãrii: ......................
____________
*) Transmiterea formularului este obligatorie pentru toţi beneficiarii de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul prezentului program, pentru o perioadã de 3 ani, începând cu anul urmãtor acordãrii alocaţiei financiare de cãtre ANIMMC.
**) Toate documentele depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoanã autorizatã sã reprezinte legal agentul economic.


ANEXA 8


───────
la procedurã
────────────

Formularul A

DECLARAŢIE
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii ......................................
Adresa sediului social ........................................
Cod unic de înregistrare ......................................
Numele şi funcţia .............................................
(preşedintele consiliului de administraţie,
directorul general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii
Indicaţi, dupã caz, tipul întreprinderii:
[] Întreprindere autonomã În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiarã a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fãrã formularul B.
[] Întreprindere partenerã Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
[] Întreprindere legatã Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Exercitiul financiar de referinta*2) │
├──────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│Numarul mediu anual de│Cifra de afaceri anuala neta│ Active totale │
│ salariati │ (mii lei/mii Euro) │ (mii lei/mii Euro) │
├──────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
├──────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
├──────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
├──────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
└──────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────┘Important: Precizaţi dacã, faţã de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificãri care determinã încadrarea întreprinderii într-o altã categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere micã sau mare).
[] Nu
[] Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

Semnãtura ..........................................................
(numele şi funcţia semnatarului autorizat sã reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria rãspundere cã datele din aceastã declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.

Data întocmirii ...........................

Semnãtura .................................
___________
*1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanţa 27/2006.
*2) Datele cu privire la numãrul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anualã netã şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate datele cu privire la numãrul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anualã netã şi activele totale se determinã şi se declarã pe propria rãspundere.

Formularul B

CALCULUL
pentru întreprinderile partenere sau legate

Secţiunile care trebuie incluse, dupã caz:
- secţiunea A, dacã întreprinderea solicitantã are cel puţin o întreprindere partenerã (precum şi orice fişe adiţionale);
- secţiunea B, dacã întreprinderea solicitantã este legatã cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinta │
├────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────┬──────────────┤
│ │Numarul mediu│Cifra de afaceri│ Total active │
│ │ anual de │anuala neta (mii│ (mii lei/mii │
│ │ salariati │ lei/mii Euro) │ Euro) │
├────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┤
𗈕. Datele*1) intreprinderii │ │ │ │
│solicitante sau din situatiile │ │ │ │
│financiare anuale consolidate │ │ │ │
│(se vor introduce datele din │ │ │ │
│tabelul B1 din sectiunea B*2) │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┤
𗈖. Datele cumulate*1) in mod │ │ │ │
│proportional ale tuturor │ │ │ │
│intreprinderilor partenere, daca│ │ │ │
│este cazul (se vor introduce │ │ │ │
│datele din sectiunea A) │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┤
𗈗. Datele cumulate ale tuturor │ │ │ │
│intreprinderilor legate*1) (daca│ │ │ │
│exista) - daca nu au fost deja │ │ │ │
│incluse prin consolidare la pct.│ │ │ │
𗈕 din acest tabel (se vor │ │ │ │
│introduce datele din tabelul B2 │ │ │ │
│din sectiunea B) │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┤
│TOTAL │ │ │ │
└────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────┴──────────────┘


_________
*1) Datele cu privire la numãrul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anualã netã şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate datele cu privire la numãrul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anualã netã şi activele totale se determinã şi se declarã pe propria rãspundere.
*2) Datele întreprinderii, inclusiv numãrul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusã.


Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din formularul A.

Secţiunea A

Întreprinderi partenere

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completatã "fişa de parteneriat" (câte o fişã pentru fiecare întreprindere partenerã a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere partenerã a oricãrei întreprinderi legate, ale cãrei date nu au fost încã incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din aceastã fişã de parteneriat trebuie sã fie introduse în tabelul de mai jos.

1. Date de identificare şi date financiare preliminare

Tabelul A.1


┌─────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┐
│ Intreprinderea partenera - │ │ │ │
│ Date de identificare │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤ │ │ │
│ │ │ │ Numele si │ │Cifra de │ │
│ │ │ │ prenumele │ Numarul │ afaceri │Active │
│ Numele sau│ Adresa │ │presedintelui │ mediu │ anuala │totale │
│ denumirea │sediului│Cod unic de │consiliului de│anual de │neta (mii│(mii │
│intreprinde-│ social │inregistrare│administratie,│salariati│ lei/mii │lei/ │
│rii │ │ │ directorului │ │ euro) │mii │
│ │ │ │ general sau │ │ │euro │
│ │ │ │ echivalent │ │ │ │
├────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┤
𗈕. │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┤
𗈖. │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┤
𗈗. │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┤
𗈘. │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┤
𗈙. │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┤
𗈚. │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┤
𗈛. │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┤
𗈜. │ │ │ │ │ │ │
├────────────┴────────┴────────────┴──────────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│Total │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┘NOTĂ?:
Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantã este direct sau indirect partenerã.
Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
Aceste date rezultã din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacã existã, la care se adaugã în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu aceastã întreprindere partenerã, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacã este necesar, adãugaţi "fişe privind legãtura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

FIŞA DE PARTENERIAT

1. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii
_______________________________________________________
Codul unic de înregistrare
_______________________________________________________
Numele, prenumele şi funcţia
_______________________________________________________
(preşedintele consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)

2. Date referitoare la întreprinderea legatã


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinta │
├────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤
│ │Numarul mediu anual│ Cifra de afaceri │ Active totale │
│ │ de salariati*1) │ anuala neta │(mii lei/mii euro)│
│ │ │(mii lei/mii euro)│ │
├────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Total│ │ │ │
└────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘


_________
*1) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu existã date privind numãrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.


NOTÃ:
Aceste date rezultã din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacã existã. La acestea se adaugã într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de aceastã întreprindere partenerã, dacã datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacã este necesar, se va adãuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încã incluse prin consolidare.

3. Calculul proporţional

a) Indicaţi exact proporţia deţinutã*2) de întreprinderea solicitantã (sau de întreprinderea legatã prin intermediul cãreia se stabileşte legãtura de parteneriat) în întreprinderea partenerã la care se referã aceastã fişã:
..................................................................
..................................................................
..................................................................
Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinutã de întreprinderea partenerã, la care se referã aceastã fişã, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legatã)
..................................................................
..................................................................
..................................................................
b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.
..................................................................
..................................................................
..................................................................
___________
*2) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulatã proporţia deţinutã de fiecare întreprindere legatã în aceeaşi întreprindere partenerã.

Tabelul de parteneriat - A.2


┌───────────────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│ │ Numarul │ Cifra de afaceri │ Active totale*3) │
│ Procent │mediu anual │ anuala neta │(mii lei/mii euro)│
│ │de salariati│(mii lei/mii euro)│ │
│ │*1) │ │ │
├───────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│Valoare rezultata in urma │ │ │ │
│aplicarii celui mai mare │ │ │ │
│procent la datele introduse│ │ │ │
│in tabelul de la pct. 1. │ │ │ │
└───────────────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┘


Aceste date se vor introduce in Tabelul A.1.

__________
*1) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu existã date privind numãrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
*3) Active totale reprezintã active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.

Secţiunea B

ÎNTREPRINDERI LEGATE

1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicitã încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:
[] Cazul 1: Întreprinderea solicitantã ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusã în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B.1).
[] Cazul 2: Întreprinderea solicitantã sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusã/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B.2).

NOTÃ:
Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantã derivã din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate, dacã este cazul. La acestea se adaugã în mod proporţional datele oricãrei eventuale întreprinderi partenere a acelor întreprinderi legate, situatã imediat în aval sau în amonte, dacã nu a fost deja inclusã prin consolidare*1).
__________
*1) Definiţia întreprinderii legate din prezenta lege

2. Metode de calcul pentru fiecare caz
Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintã baza de calcul. Se va completa tabelul B.1 de mai jos.

Tabelul B.1


┌───────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│Numarul mediu anual│ Cifra de afaceri │ Total active │
│ de salariati*7) │ anuala neta │(mii lei/mii euro)│
│ │(mii lei/mii euro)│ │
┌────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Total│ │ │ │
└────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘Datele introduse în secţiunea "Totalş din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Identificarea intreprinderilor incluse prin consolidare │
├─────────────────────┬───────────────┬─────────────┬──────────────────────────┤
│Intreprinderea legata│ │ │ Numele si prenumele │
│ (denumire/date de │Adresa sediului│ Cod unic de │presedintelui consiliului │
│ identificare) │ social │inregistrare │ de administratie, │
│ │ │ │ directorului general │
│ │ │ │ sau echivalent │
├─────────────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤
│A. │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤
│B. │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤
│C. │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤
│D. │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤
│E. │ │ │ │
└─────────────────────┴───────────────┴─────────────┴──────────────────────────┘


NOTĂ?:
Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încã incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişã de parteneriat" trebuie adãugate la secţiunea A.

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legatã (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişã privind legãtura dintre întreprinderi" şi se vor adãuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B.2 de mai jos.

Tabelul B.2


┌────────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬────────────────────┐
│ │Numarul mediu│ Cifra de afaceri │ Active totale │
│Intreprinderea numarul: │ anual de │ anuala neta │ (mii lei/mii euro) │
│ │ salariati │(mii lei/mii euro)│ │
├────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
𗈕.*) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
𗈖.*) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
𗈗.*) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
𗈘.*) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
𗈙.*) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ Total│ │ │ │
└────────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴────────────────────┘NOTĂ?:
Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).
_____________
*2) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu existã date privind numãrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
*) Ataşaţi câte o "fişã privind legãtura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.

FIŞA
privind legãtura dintre întreprinderi nr. ..... din tabelul B2, secţiunea B
(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)

1. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii
____________________________________________________________
Adresa sediului social
____________________________________________________________
Cod unic de înregistrare
____________________________________________________________
Numele, prenumele şi funcţia
____________________________________________________________
(preşedintele consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)

2. Date referitoare la întreprindere


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinta │
├────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤
│ │Numarul mediu anual│ Cifra de afaceri │ Active totale │
│ │ de salariati*8) │ anuala neta │(mii lei/mii euro)│
│ │ │(mii lei/mii euro)│ │
├────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Total│ │ │ │
└────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.
___________
*8) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu existã date privind numãrul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.


NOTÃ:
Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantã sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacã este cazul. La acestea se adaugã în mod proporţional datele oricãrei eventuale întreprinderi partenere a întreprinderii legate, situatã imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacã nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantã. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriatş trebuie introduse în secţiunea A.


ANEXA 9


────────
la procedurã
─────────────
OPIS*)
________________
*) Se va nota cu X in dreptul fiecarui document numai daca acesta este depus in dosar. ANIMMC nu isi asuma raspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar daca acestea au fost marcate ca fiind incluse in cuprinsul acestuia

1. Certificat constatator, in original, emis de oficiul registrului ┌──┐
comertului de pe langa tribunal din raza teritoriala unde isi are │ │
sediul intreprinderea, care va cuprinde: │ │
├──┤
- datele de identificare ale intreprinderii; │ │
├──┤
- codul unic de inregistrare; │ │
├──┤
- actionarii/asociatii; │ │
├──┤
- reprezentantii legali ai intreprinderii; │ │
├──┤
- domeniul de activitate principal si domeniile de activitate │ │
secundare; │ │
├──┤
- punctele de lucru sau alte sedii secundare ale intreprinderii; │ │
├──┤
[] data ultimei mentiuni in registru si obiectul acesteia; │ │
├──┤
2. Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor │ │
de plata la bugetul general consolidat, in original sau in copie │ │
legalizata, eliberate de catre directia generala teritoriala a │ │
finantelor publice din raza/razele teritoriale unde │ │
intreprinderea isi desfasoara activitatea (inclusiv punctele │ │
de lucru), filiale, sucursale, subunitati sau alte sedii secundare ├──┤
ale societatii) │ │
│ │
│ │
3. Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor de plata catre │ │
bugetele locale, in original sau in copie legalizata, eliberate de │ │
catre directia de impozite si taxe locale din cadrul primariei din │ │
raza/razele teritoriale unde intreprinderea isi desfasoara activitatea │ │
(inclusiv punctele de lucru), filiale, sucursale, subunitati sau │ │
alte sedii secundare ale societatii). │ │
├──┤
4. Dovada numarului mediu anual de salariati, a cifrei de afaceri anuala │ │
neta si a valorii activelor totale, anexa nr. 8 la Procedura │ │
├──┤
5. Copia buletinului de identitate/cartii de identitate al/a persoanei │ │
autorizate sa semneze cererea-tip de acord de principiu pentru │ │
finantare; │ │
├──┤
6. Imputernicirea reprezentantului intreprinderii solicitante, care │ │
semneaza cererea-tip de acord de principiu pentru finantare, │ │
daca este cazul; │ │
├──┤
7. Copie dupa certificatul de inregistrare al firmei furnizoare de │ │
servicii de instruire. │ │
│ │
8. Copie dupa certificatul de inregistrare al firmei furnizoare de │ │
servicii de consultanta. │ │
│ │
9. Copie dupa certificatul de inregistrare al firmei furnizoare de │ │
servicii de certificare. │ │
└──┘

Numele si prenumele ...............

Semnatura si stampila .............
ANEXA 10


────────
la Procedurã
────────────

LISTA
oficiilor teritoriale ale întreprinderilor mici şi mijlocii şi cooperaţie

┌────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│Nr. │ OTIMMC │ ADRESA │ TELEFON │
│crt.│ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1. │BRAŞOV │Str. Prahova nr. 2 Braşov C.P.500209 │ 0368-434154│
├────┼────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 2. │CLUJ │Str. Horea nr. 13 Cluj-Napoca C.P.400174 │ 0264-487.224│
│ │ │ │ 0264-487.244│
├────┼────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 3. │CONSTANŢA │Bd. Tomis 79-81, et. 1, cod 900669, │ 0241-661253│
│ │ │Constanta, C.P.900669 │ 0241-661254│
├────┼────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 4. │CRAIOVA │Str. Sfintii Apostoli nr.72 Craiova C.P.200501│ 0251-510785│
├────┼────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 5. │GALAŢI │Str. Prelungirea Traian nr. 1, bl. Pescãruş, │ │
│ │ │tronson C, parter, Galaţi, C.P.800037 │ 0236-416610│
├────┼────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 6. │IAŞI │Str. Doamna Elena nr. 61A, et. 2, Iaşi, │ 0232-261101│
│ │ │C.P.700398 │ 0332-805078│
│ │ │ │ 0332-805079│
├────┼────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 7. │TÂRGU MUREŞ │Piata Victoriei nr. 5 et. 2 Târgu Mureş, │ │
│ │ │C.P.540029 │ 0265-311660│
├────┼────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 8. │TIMIŞOARA │Bd. Revoluţiei nr. 8 Timişoara, C.P.300024 │ 0256-292739│
└────┴────────────┴──────────────────────────────────────────────┴─────────────┘


__________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016