Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 17 decembrie 2012  privind desemnarea organismelor care realizeaza emiterea certificatelor de agreare si a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (ADR), precum si inspectia pentru certificarea in scopul mentinerii conformitatii in exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al marfurilor periculoase si a ambalajelor destinate transportului rutier al marfurilor periculoase    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 17 decembrie 2012 privind desemnarea organismelor care realizeaza emiterea certificatelor de agreare si a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (ADR), precum si inspectia pentru certificarea in scopul mentinerii conformitatii in exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al marfurilor periculoase si a ambalajelor destinate transportului rutier al marfurilor periculoase

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 12 ianuarie 2013

    A. Dispoziţii generale
    1. Prezenta procedură stabileşte cerinţele pentru desemnarea organismelor care realizează emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase, denumit în continuare ADR, precum şi inspecţia pentru certificarea în scopul menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase, denumite în continuare organisme.
    2. Poate fi desemnat organism orice persoană juridică cu sediul în România, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care dovedeşte că poate realiza sarcini specifice privind evaluarea conformităţii şi inspecţia suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase.
    3. Suprastructurile specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase menţionate la pct. 1 sunt:
    a) suprastructuri tip cisternă: cisterne fixe, cisterne mobile, cisterne demontabile, containere-cisternă;
    b) suprastructuri tip Ex pentru transportul mărfurilor periculoase explozive;
    c) suprastructuri tip vrac;
    d) suprastructuri tip stelaj, fixe sau demontabile, pentru transportul ambalajelor în colete.

    B. Documente solicitate organismelor prevăzute la pct. 2
    4. Cererea de desemnare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, se completează de către organism şi se transmite Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - Direcţia politici industriale, denumit în continuare MECMA- DPI. Cererea trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
    a) certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie;
    b) certificatul de acreditare conform referenţialului de acreditare pentru organisme de evaluare a conformităţii sau de inspecţie, după caz, emis de organismul naţional de acreditare prevăzut la pct. 14.2, în copie;
    c) asigurarea de răspundere civilă, în copie, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege;
    d) prezentarea activităţii organismului, din care să rezulte experienţa şi abilităţile acestuia în domeniu, precum şi organigrama organismului;
    e) lista personalului implicat în activitatea de emitere a certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform ADR, precum şi de inspecţie a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi documente din care să rezulte experienţa şi expertiza personalului;
    f) procedurile elaborate privind emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform ADR, precum şi efectuarea inspecţiilor pentru certificarea în scopul menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase, pe care le aplică.
    Se precizează cerinţele ADR şi ale normelor conexe în baza cărora se execută procedurile, astfel:
    - tipurile de inspecţii;
    - operaţiile ce urmează să se efectueze în cadrul fiecărui tip de inspecţie;
    - capitolele, subcapitolele, alineatele (conform ADR) şi punctele, subpunctele şi alineatele (conform normelor conexe);
    g) raportul întocmit de către organismul naţional de acreditare referitor la procedura privind evaluarea în vederea emiterii certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform ADR, precum şi procedura de inspecţie documentată şi aplicată de către solicitant şi la sistemul de management al calităţii, având în vedere cerinţele din legislaţia relevantă pentru care se solicită desemnarea;
    h) contractul de subcontractare încheiat pentru subcontractarea unor activităţi în legătură cu sarcinile pentru care se solicită desemnarea, în copie, dacă este cazul;
    i) modalitatea de atestare a unităţilor ce execută lucrări pentru inspecţiile tehnice (probe, teste, reglaje, remedieri, reparaţii), din care să rezulte că au personal specializat şi dotări pentru realizarea activităţilor respective;
    j) o declaraţie scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul naţional de acreditare să pună la dispoziţia MECMA-DPI, la cerere, documente şi informaţii în legătură cu acreditarea sa.

    C. Evaluarea solicitării, acordarea, limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării
    5. MECMA-DPI evaluează solicitarea organismului în urma examinării documentelor prevăzute la pct. 4.
    6. În perioada de analizare a solicitării, precum şi în perioada de monitorizare, organismul trebuie să pună la dispoziţia MECMA-DPI toate informaţiile, datele şi documentele cerute în legătură cu solicitarea de desemnare sau cu activitatea ca organism desemnat.
    7. MECMA-DPI desemnează prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri organismul solicitant, dacă este dovedită conformitatea cu cerinţele stabilite în prezenta procedură.
    În cazuri motivate, desemnarea poate fi acordată pentru o perioadă de cel mult 12 luni; în această situaţie MECMA-DPI va decide ulterior prelungirea, limitarea sau retragerea desemnării.
    8. Ordinul prevăzut la pct. 7 va conţine pentru fiecare organism informaţii privind denumirea completă, sediul şi sarcinile specifice pentru care a fost desemnat.
    9. MECMA-DPI poate limita, suspenda sau retrage desemnarea unui organism în cazul nerespectării cerinţelor care au stat la baza desemnării ori în situaţia în care organismul respectiv solicită acest lucru.
    10. În situaţia prevăzută la pct. 9, organismul trebuie să asigure predarea documentelor şi înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate ori în curs de realizare din perioada în care a fost desemnat către un alt organism desemnat din domeniu şi să informeze MECMA-DPI în legătură cu aceasta sau să le pună la dispoziţia MECMA-DPI, la cererea acestuia.
    11. Limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării se face prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.
    12. Limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării, după caz, a unui organism nu afectează valabilitatea documentelor emise de către acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea ori retragerea desemnării organismului, cu excepţia cazurilor în care se dovedeşte că acestea trebuie retrase.
    13. Organismele pot contesta la instanţa judecătorească competentă decizia privind retragerea desemnării, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    D. Monitorizarea organismelor desemnate
    14.1. Organismele desemnate trebuie să îndeplinească în mod permanent cerinţele şi condiţiile care au stat la baza deciziei privind desemnarea.
    14.2. Monitorizarea organismelor desemnate se realizează de organismul naţional de acreditare - Asociaţia de Acreditare din România - RENAR, denumită în continuare RENAR, potrivit procedurilor acestuia. Reprezentanţii RENAR vor fi însoţiţi de reprezentanţii MECMA-DPI.
    14.3. Organismul naţional de acreditare informează MECMA-DPI cu privire la rezultatul evaluărilor pe care le-a realizat, prin transmiterea raportului complet privind evaluarea, încheiat de echipa de evaluare a organismului naţional de acreditare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii documentului.
    15. Organismele desemnate trebuie să facă cunoscute RENAR şi comisiei de desemnare prevăzute lapct. 21.1 orice intenţie de modificare a unora din documentele prevăzute la pct. 4, precum şi orice altă măsură ce se doreşte a fi implementată şi care ar putea afecta îndeplinirea cerinţelor şi respectarea condiţiilor în legătură cu desemnarea, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de punerea în aplicare a modificării. Organismele desemnate vor comunica totodată şi data pentru punerea în aplicare a modificării. În caz contrar, comisia de desemnare poate retrage desemnarea.
    16.1. În caz de existenţă a oricărui dubiu privind respectarea cerinţelor care au stat la baza desemnării, organismul desemnat va transmite, la solicitarea comisiei de desemnare, toate informaţiile necesare pentru clarificarea situaţiei apărute. Totodată, comisia de desemnare poate întreprinde orice alte măsuri necesare clarificării dubiilor existente. Când este cazul, la solicitarea MECMA-DPI, organismul naţional de acreditare realizează o evaluare neplanificată a organismului desemnat în cauză. Totodată, MECMA-DPI poate întreprinde orice alte măsuri necesare pentru clarificarea situaţiei.
    16.2. Ca urmare a modificărilor prevăzute la pct. 15, organismul desemnat transmite la MECMA-DPI raportul întocmit de organismul naţional de acreditare referitor la impactul acestor modificări asupra acreditării şi/sau raportul prevăzut la pct. 4 lit. g).
    16.3. În situaţia în care modificările privesc documentele prevăzute la pct. 4 lit. a), organismul desemnat va transmite la MECMA-DPI inclusiv documentul respectiv actualizat, în copie.
    16.4. Organismele desemnate au obligaţia să informeze MECMA-DPI cu privire la restrângerea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditării sau reînnoirea acesteia, după caz.
    16.5. Organismul naţional de acreditare va transmite la MECMA-DPI raportul şi concluziile privind evaluarea neplanificată prevăzută la pct. 16.1, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea acestuia.
    17. În situaţia în care în cadrul procesului de evaluare a organismelor care solicită desemnarea sau de monitorizare a celor care au fost desemnate se constată neconformităţi faţă de cerinţele prezentei proceduri, organismul naţional de acreditare, împreună cu organismul desemnat în cauză, va stabili măsurile necesare şi programul pentru eliminarea neconformităţilor.
    18. În funcţie de natura neconformităţilor, comisia de desemnare poate decide ca pe o perioadă determinată, până la eliminarea neconformităţilor, activitatea organismului în domeniul în care este desemnat să fie limitată sau suspendată.
    19. Organismele desemnate trebuie să permită necondiţionat accesul reprezentanţilor comisiei de desemnare la documente, precum şi participarea la activităţile care privesc încercările şi/sau evaluările ce se realizează de către acestea în legătură cu obiectul desemnării şi monitorizării, conform prevederilor prezentei proceduri.
    20. Organismele desemnate vor transmite comisiei de desemnare în fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activităţile efectuate în anul calendaristic anterior.Raportul anual va conţine în principal informaţii privind:
    a) documentele emise, refuzate sau retrase, conform sarcinilor atribuite ca urmare a desemnării;
    b) reclamaţiile şi apelurile înregistrate împotriva deciziilor organismului, inclusiv informaţii privind negocierile şi rezultatele în legătură cu acestea;
    c) experienţa acumulată în urma realizării sarcinilor ce i-au revenit organismului ca urmare a desemnării şi propuneri de perfecţionare a activităţii;
    d) activităţile subcontractate, subcontractanţii şi experienţa dobândită ca urmare a subcontractării activităţilor pentru realizarea sarcinilor ce i-au revenit organismului ca urmare a desemnării, după caz;
    e) dificultăţile întâmpinate în realizarea sarcinilor ce i-au revenit organismului ca urmare a desemnării şi măsurile pe care le-a luat pentru eliminarea acestora sau pe care urmează să le ia în acest scop.

    E. Dispoziţii finale
    21.1. Pentru analizarea solicitării, acordarea, restricţionarea, suspendarea sau retragerea desemnării organismelor, în cadrul MECMA-DPI se constituie Comisia de desemnare a organismelor care realizează emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform ADR, precum şi inspecţia suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase, care îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor prezentei proceduri şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.
    21.2. Componenţa comisiei de desemnare se aprobă de către secretarul general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
    21.3. Unul sau mai mulţi membri ai comisiei de desemnare participă, în cadrul echipelor de evaluare ale organismului naţional de acreditare, la evaluarea şi monitorizarea organismelor, în calitate de observatori. Cheltuielile ocazionate de deplasarea membrilor comisiei de desemnare la sediul solicitantului (transport, cazare, diurnă) se suportă de către solicitant.
    22. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1
    la procedură

                                    - model -
    Solicitantul ..........................................................
                (denumire completă, adresă, tel./fax, e-mail, cod unic de
                 înregistrare, nr. de ordine în registrul comerţului)

                                              Nr. ....../data ..........*1)

                                     CERERE DE DESEMNARE

    Solicitantul*2) ........., având sediul în*3 ......., reprezentat prin director/preşedinte *4) ..........., solicită Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - Direcţia politici industriale să fie evaluat în vederea desemnării în scopul realizării emiterii certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţiei ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a suprastructurilor specializate*5) montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase.
    Anexăm la prezenta următoarele documente*6):
    ....................................................................

                 Director/Preşedinte*7),
                 .......................

_____________
    *1) Numărul/data de înregistrare la Comisia de desemnare a organismelor care realizează emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform ADR, precum şi inspecţia suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase.
    *2) Denumirea completă a solicitantului.
    *3) Adresa completă, codul poştal.
    *4) Numele şi prenumele.
    *5) Se vor preciza tipurile de suprastructuri conform prevederilor pct. 3 din procedura aprobată prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.737/2012.
    *6) Documentele conform prevederilor pct. 4 din procedura aprobată prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.737/2012.
    *7) Numele, prenumele, semnătura directorului/preşedintelui şi ştampila solicitantului.


    ANEXA 2
    la procedură

                                   REGULAMENT
       de organizare şi funcţionare al Comisiei de desemnare a organismelor
       care realizează emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor
        de conformitate cu prototipul conform ADR, precum şi inspecţia
         suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate
           transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor
               destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase


    1.1. Comisia de desemnare a organismelor care realizează emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform ADR, precum şi inspecţia suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase, denumită în continuare comisia de desemnare, este formată din 3 membri, dintre care unul are funcţia de preşedinte.
    1.2. Secretariatul comisiei de desemnare este asigurat de către unul dintre membri.
    2. Comisia de desemnare se reuneşte ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui, şi ia decizii în prezenţa a cel puţin 2 membri, dintre care unul este preşedintele.
    3. Principalele atribuţii ale comisiei de desemnare sunt:
    a) analizează solicitările privind desemnarea;
    b) cere organismului solicitant sau organismului naţional de acreditare informaţii, date, documente suplimentare considerate necesare pentru luarea deciziei privind acordarea/neacordarea, restricţionarea, suspendarea sau retragerea desemnării;
    c) hotărăşte desemnarea organismului sau respingerea solicitării, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii; în cazul prevăzut la lit. b), termenul se prelungeşte cu numărul de zile aferent primirii informaţiilor solicitate;
    d) elaborează şi propune ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri ordinul pentru desemnarea organismului;
    e) solicită organismului desemnat programul de supraveghere stabilit de acesta împreună cu organismul naţional de acreditare;
    f) propune ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri aprobarea deciziilor sale privind suspendarea, restricţionarea sau retragerea desemnării organismului;
    g) asigură preluarea sau, după caz, transferarea către un alt organism desemnat a documentelor şi înregistrărilor în legătură cu evaluările în curs de realizare ori realizate de către organismul căruia i s-a retras desemnarea;
    h) solicită, în situaţia existenţei oricărui dubiu privind respectarea cerinţelor care au stat la baza desemnării, informaţii pentru clarificarea situaţiei apărute şi, dacă este cazul, dispune realizarea unei evaluări neplanificate;
    i) participă, în baza dispoziţiei preşedintelui comisiei de desemnare, la acţiunile de evaluare efectuate de către organismul naţional de acreditare la organismul desemnat;
    j) avizează programul întocmit de organismul desemnat şi organismul naţional de acreditare pentru eliminarea neconformităţilor constatate în cadrul procesului de evaluare;
    k) primeşte şi analizează rapoartele anuale întocmite de către organismul desemnat şi Asociaţia de Acreditare din România - RENAR şi face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii.
    4.1. Conducerea comisiei de desemnare este asigurată de către directorul Direcţiei politici industriale, în calitate de preşedinte.
    4.2. Preşedintele comisiei de desemnare are în principal următoarele atribuţii:
    a) asigură conducerea comisiei de desemnare;
    b) solicită întrunirea comisiei de desemnare, ori de câte ori este necesar;
    c) semnează, în numele comisiei de desemnare/Direcţiei politici industriale, ordinul privind desemnarea organismelor care realizează emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase, hotărârile şi orice alte documente ale comisiei de desemnare;
    d) dispune cu privire la participarea membrilor comisiei de desemnare la acţiunile de evaluare a organismelor desemnate.
    4.3. În situaţia în care preşedintele numit conform prevederilor pct. 4.1 nu poate fi prezent din motive obiective la reuniunea comisiei de desemnare, el trebuie să delege realizarea atribuţiilor sale, în totalitate sau în parte, unui alt membru al comisiei de desemnare, în baza aprobării secretarului general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
    5. Secretarul comisiei de desemnare are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură gestionarea cererilor şi documentelor în legătură cu desemnarea;
    b) informează membrii comisiei de desemnare cu privire la cererile şi documentele depuse de către organismele care solicită să fie desemnate, precum şi în legătură cu orice informaţie transmisă comisiei de desemnare referitoare la organismele desemnate;
    c) întocmeşte procesele-verbale în cadrul reuniunilor comisiei de desemnare;
    d) întocmeşte proiectele de ordine, hotărâri sau alte documente ale comisiei de desemnare;
    e) înaintează preşedintelui comisiei de desemnare proiectele de documente prevăzute la lit. d), în vederea semnării de către acesta conform prevederilor pct. 4.2 lit. c).
                      _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Chassidy
30 Aprilie 2016
Så vakkert ! Er vel ingen steder i verden det er så fint som på nordmøre når vi har fint vær. Og det har det er vi ikke akkurat bortskjemt med de siste åra. Da setter vi ekstra stor pris på finværet når det endelig kommer.Var i Lilltserøm i helga og der var det også fint vær,men vi brukte helga til å være inne på messa i to dager.Men nå håper vi på mange fine høstdager framover. :)Torill
Loree
04 Mai 2016
This iniomratfon is off the hizool!
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016