Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRECIZARI din 6 martie 2007  privind incheierea exercitiului financiar 2006 la societatile din domeniul asigurarilor    Twitter Facebook
Cautare document

PRECIZARI din 6 martie 2007 privind incheierea exercitiului financiar 2006 la societatile din domeniul asigurarilor

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2007


1. Societãţile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, denumite în continuare asigurãtori, precum şi brokerii de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, denumiţi în continuare brokeri de asigurare, au obligaţia sã întocmeascã şi sã depunã situaţii financiare anuale la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor şi la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
Situaţile financiare anuale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurãrilor, aprobate prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3.129/2005 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.187 şi 1.187 bis din 29 decembrie 2005.
2. Asigurãtorii vor întocmi şi vor depune situaţii financiare anuale individuale, având în vedere urmãtoarele formate (cap. V "Formatul situaţiilor financiare anuale pentru asigurãtori"):
a) Bilanţ (cod 01);
b) Contul de profit şi pierdere compus din:
- Contul tehnic al asigurãrii generale (cod 02);
- Contul tehnic al asigurãrii de viaţã (cod 03);
- Contul netehnic (cod 04);
c) Situaţia modificãrilor capitalului propriu, conform formatului de la cap. V secţiunea 4 din reglementãrile contabile menţionate la pct. 1 din prezentele precizãri;
d) Situaţia fluxurilor de trezorerie, conform formatului de la cap. V secţiunea 3 din reglementãrile contabile menţionate la pct. 1 din prezentele precizãri;
e) Note explicative la situaţiile financiare anuale, conform prevederilor cap. II secţiunea 8 pct. 269-307 din reglementãrile contabile menţionate la pct. 1 din prezentele precizãri.
De asemenea, asigurãtorii vor întocmi şi urmãtoarele situaţii:
f) Date informative (cod 05);
g) Situaţia activelor imobilizate (cod 06).
3. Brokerii de asigurare vor întocmi şi vor depune situaţii financiare individuale care cuprind urmãtoarele formulare (cap. VI "Formatul situaţiilor financiare anuale pentru brokerii de asigurare"):
a) Bilanţ (cod 01);
b) Contul de profit şi pierdere (cod 02);
c) Situaţia modificãrilor capitalului propriu, conform formatului de la cap. VI secţiunea 4 din reglementãrile contabile menţionate la pct. 1 din prezentele precizãri;
d) Situaţia fluxurilor de trezorerie, conform formatului de la cap. VI secţiunea 3 din reglementãrile contabile menţionate la pct. 1 din prezentele precizãri;
e) Note explicative la situaţiile financiare anuale, conform prevederilor cap. II secţiunea 8 pct. 269-307 din reglementãrile contabile menţionate la pct. 1 din prezentele precizãri.
De asemenea, brokerii de asigurare vor întocmi şi urmãtoarele situaţii:
f) Date informative (cod 03);
g) Situaţia activelor imobilizate (cod 04).
4. Notele explicative cuprinse în secţiunea 8 din reglementãrile contabile menţionate la pct. 1 din prezentele precizãri nu sunt limitative, acestea urmând sã conţinã informaţiile cerute de aceastã secţiune.
5. În "Situaţia activelor imobilizate" (cod 06, respectiv cod 04) informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluatã a imobilizãrilor, dupã caz.
6. Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept prevãzute la <>art. 10 alin. (1) din Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
Rândul corespunzãtor calitãţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare se completeazã astfel:
- compartimente distincte financiar-contabile sau personal calificat încadrat potrivit legii;
- contracte de prestãri de servicii în domeniul contabilitãţii, încheiate cu PF sau PJ autorizate;
- rãspunderea administratorului.
7. Forma de proprietate se va înscrie conform nomenclatorului prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentele precizãri.
Asigurãtorii şi brokerii de asigurare vor completa codul privind activitatea desfãşuratã, potrivit Clasificãrii activitãţilor din economia naţionalã - CAEN, aprobatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificãrii activitãţilor din economia naţionalã - CAEN, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
8. Societãţile comerciale care au beneficiat de prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 37/2004 privind mãsuri de diminuare a arieratelor din economie vor prezenta într-o notã distinctã la situaţiile financiare informaţii suplimentare referitoare la facilitãţile acordate în baza prevederilor acestui act normativ. Totalul acestor sume va fi înscris la rândurile 47 şi 48 din formularul cod 05 pentru asigurãtori, respectiv rândurile 30 şi 31 din formularul cod 03 pentru brokeri.
Informaţiile prezentate în nota explicativã cu privire la facilitãţile obţinute conform <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 37/2004 vor cuprinde cel puţin:
- sumele care au fãcut obiectul amânãrii - principal şi penalitãţi;
- natura obligaţiilor amânate;
- îndeplinirea obligaţiilor asumate;
- menţiuni cu privire la riscul de neîndeplinire a obligaţiilor, ceea ce conduce la repunerea obligaţiilor în conturi bilanţiere de datorii;
- alte menţiuni de naturã sã aducã informaţii relevante referitoare la efectele viitoare, determinate de aceste facilitãţi, asupra situaţiei financiare şi performanţei unitãţii.
9. Potrivit <>art. 30 din Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisã a persoanelor prevãzute la art. 10 alin. (1), prin care îşi asumã rãspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmã cã:
a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementãrile contabile aplicabile;
b) situaţiile financiare anuale oferã o imagine fidelã a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfãşuratã;
c) persoana juridicã îşi desfãşoarã activitatea în condiţii de continuitate.
10. Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2006 se întocmesc în lei. Aceastã unitate de mãsurã se va trece pe fiecare formular în parte.
11. Potrivit prevederilor <>art. 33 alin. (1) din Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, şi, respectiv, ale cap. II secţiunea 10 din Reglementãrile contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurãrilor, situaţiile financiare anuale ale asigurãtorilor vor fi auditate de auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii.
12. Verificarea situaţiilor financiare anuale ale brokerilor de asigurare care nu îndeplinesc criteriile de mãrime prevãzute la art. 4 din <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3.129/2005 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurãrilor se va efectua astfel:
- de cãtre cenzori, pentru brokerii de asigurare care au în actul constitutiv obligaţia numirii comisiei de cenzori;
- de cãtre un expert contabil, pentru brokerii de asigurare la care nu se aplicã prevederile mai sus menţionate, conform prevederilor <>art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãţii de expertizã contabilã şi a contabililor autorizaţi, aprobatã prin <>Legea nr. 42/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Auditorii financiari/cenzorii/experţii contabili vor avea în vedere responsabilitãţile ce le revin potrivit prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 133/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãţii de expertizã contabilã şi a contabililor autorizaţi, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Potrivit art. 4 alin. (5) din <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3.129/2005 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, pentru situaţiile financiare ale anului 2006, încadrarea în criteriile de mãrime prevãzute la art. 4 alin. (1) din ordinul mai sus menţionat se efectueazã la sfârşitul exerciţiului financiar al anului 2006 numai pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare ale anului 2005.
13. Situaţiile financiare anuale se depun astfel:
- un exemplar la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor;
- al doilea exemplar, vizat prin aplicarea ştampilei Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
13.1. Asigurãtorii şi brokerii de asigurare vor depune situaţiile financiare anuale la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor şi a unitãţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declaratã, potrivit prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunãtãţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de cãtre agenţii economici şi alţi contribuabili, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunerea situaţiilor financiare se vor avea în vedere şi prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale <>Legii nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional.
13.2. Asigurãtorii şi brokerii de asigurare vor depune în termen de 120 de zile calendaristice de la încheierea exerciţiului financiar la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor situaţiile financiare anuale listate, semnate şi ştampilate, împreunã cu o copie a codului unic de înregistrare/codului de înregistrare fiscalã, raportul administratorului, declaraţia scrisã a persoanelor rãspunzãtoare pentru organizarea şi conducerea contabilitãţii, raportul auditorului financiar (pentru situaţiile financiare pentru care auditarea este obligatorie) ori raportul cenzorilor sau al expertului contabil, dupã caz, o copie a procesului-verbal al adunãrii generale a acţionarilor sau asociaţilor, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice şi analitice. Asigurãtorii care practicã cele douã categorii de asigurãri (asigurãri de viaţã şi asigurãri generale) vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor atât balanţele analitice şi sintetice aferente fiecãrei categorii de asigurãri, cât şi pe cele centralizate.
Situaţiile financiare anuale vor fi transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor şi în format electronic, astfel:
- on-line, utilizându-se aplicaţia CSA-EWS, pentru asigurãtorii şi brokerii de asigurare înregistraţi ca utilizatori;
- pe suport CD, pentru asigurãtorii şi brokerii de asigurare care nu sunt înregistraţi ca utilizatori ai aplicaţiei mai sus menţionate.
Pentru transmiterea în format electronic a situaţiilor financiare anuale, asigurãtorii şi brokerii de asigurare neînregistraţi ca utilizatori ai aplicaţiei CSA-EWS vor utiliza machetele existente pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor www.csa-isc.ro.
Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, un exemplar al situaţiilor financiare anuale se depune la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în termen de 120 de zile calendaristice de la încheierea exerciţiului financiar (www.mfinante.ro).
13.3. Asigurãtorii şi brokerii de asigurare care nu au desfãşurat activitate de la data înfiinţãrii pânã la sfârşitul exerciţiului financiar nu întocmesc situaţii financiare anuale, urmând sã depunã în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar o declaraţie pe propria rãspundere la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor şi la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, care sã cuprindã toate datele de identificare a societãţii:
- denumirea completã (conform certificatului de înmatriculare);
- adresa şi numãrul de telefon;
- numãrul de înregistrare la registrul comerţului;
- codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscalã;
- capitalul social.
O declaraţie similarã vor depune şi persoanele juridice care se aflã în curs de lichidare potrivit legii.
14. Nedepunerea situaţiilor financiare anuale sau, dupã caz, a declaraţiilor la termenul prevãzut în prezentele precizãri, prezentarea unor situaţii financiare anuale care conţin date eronate, necorelate sau nerespectarea unitãţii de mãsurã înscrise la fiecare formular/rând se sancţioneazã conform prevederilor <>Legii nr. 32/2000 privind societãţile de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã.
15. Situaţiile financiare anuale, aprobate în mod corespunzãtor, şi raportul administratorilor, împreunã cu raportul de audit sau raportul de verificare al cenzorilor, dupã caz, se publicã în conformitate cu legislaţia în vigoare.
16. Întocmirea situaţiilor financiare consolidate
16.1. Începând cu situaţiile financiare ale anului 2006, entitãţile care îndeplinesc condiţiile specificate în Reglementãrile contabile conforme cu directivele europene privind situaţiile financiare consolidate ale societãţilor din domeniul asigurãrilor, aprobate prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3.129/2005 , au obligaţia de a întocmi şi situaţii financiare anuale consolidate şi raport consolidat.
16.2. Pentru situaţiile financiare consolidate ale anului 2006, determinarea criteriilor prevãzute la pct. 12 (1) din Reglementãrile contabile conforme cu directivele europene privind situaţiile financiare consolidate ale societãţilor din domeniul asigurãrilor se face pe baza situaţiilor financiare individuale întocmite la 31 decembrie 2006, prin cumulare, dupã eliminarea rezultatelor interne înregistrate în cadrul grupului.
16.3. Situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate în mod corespunzãtor, şi raportul consolidat al administratorilor, împreunã cu opinia exprimatã de persoana responsabilã cu auditarea situaţiilor financiare anuale consolidate, se publicã conform legislaţiei în materie şi se depun la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor pânã la data de 30 septembrie 2007.
16.4. Nedepunerea situaţiilor financiare consolidate se sancţioneazã conform prevederilor <>Legii nr. 32/2000 privind societãţile de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

ANEXĂ
-----
la precizãri
------------NOMENCLATOR - FORME DE PROPRIETATE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Denumire
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20 PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat)
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat sub 50%)
21 Societãţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat strãin
22 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi strãin
23 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
24 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat strãin
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)
25 Societãţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat strãin
26 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi strãin
27 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
28 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat strãin
30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat
autohton şi strãin, privat strãin)
34 Societãţi comerciale pe acţiuni
35 Societãţi comerciale cu rãspundere limitatã
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice