Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRECIZARI din 15 februarie 2006  privind unele masuri referitoare la incheierea exercitiului financiar 2005 la societatile din domeniul asigurarilor    Twitter Facebook
Cautare document

PRECIZARI din 15 februarie 2006 privind unele masuri referitoare la incheierea exercitiului financiar 2005 la societatile din domeniul asigurarilor

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 28 februarie 2006
1. Societãţile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, denumite în continuare asigurãtori, precum şi brokerii de asigurare, în conformitate cu prevederile Reglementãrilor contabile specifice domeniului asigurãrilor, armonizate cu Directivele Europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 2.328/2.390/2001, au obligaţia sã întocmeascã şi sã depunã situaţii financiare anuale la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor şi la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
Situaţiile financiare anuale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Reglementãrilor contabile specifice domeniului asigurãrilor, armonizate cu Directivele Europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 2.328/2.390/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 şi nr. 34 bis din 18 ianuarie 2002.
Asigurãtorii şi brokerii de asigurare aflaţi în curs de lichidare au obligaţia sã întocmeascã şi sã depunã situaţii financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2005 la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor şi la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
2. Asigurãtorii şi brokerii de asigurare, indiferent de forma de organizare şi de tipul de proprietate, vor întocmi situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar care se încheie la 31 decembrie 2005, având în vedere urmãtoarele formate:
a) bilanţ (cod 01);
b) contul de profit şi pierdere, care se compune:
● pentru asigurãtori, din:
- contul tehnic al asigurãrii generale (cod 02);
- contul tehnic al asigurãrii de viaţã (cod 03);
- contul netehnic (cod 04);
● pentru brokerii de asigurare:
- contul de profit şi pierdere - brokeri de asigurare (cod 05);
c) situaţia modificãrilor capitalului propriu, conform formatului de la cap. III secţiunea 3 pct. 3.65 din Reglementãrile contabile specifice domeniului asigurãrilor, armonizate cu Directivele Europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate;
d) situaţia fluxurilor de trezorerie, conform formatului de la cap. III secţiunea 3 pct. 3.63 sau 3.64 din reglementãrile prevãzute la lit. c);
e) politici contabile şi note explicative, conform prevederilor cap. III secţiunea 4 pct. 4.52-4.89 din reglementãrile prevãzute la lit. c).
De asemenea, asigurãtorii şi brokerii de asigurare vor întocmi şi urmãtoarele situaţii:
- date informative (cod 06);
- situaţia activelor imobilizate (cod 07).
3. Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept prevãzute la <>art. 10 alin. (1) din Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, şi au precizat în antetul bilanţului urmãtoarele elemente:

Judeţul ............................................|_|_|
Persoana juridicã ......................................
Adresa: localitatea ....................................,
sectorul ..........., str. ................... nr. .....,
bl. .........., ap. ........., sc. ........
Telefon ............ Fax ............
Numãrul din registrul comerţului ........................
Tipul situaţiei financiare ..........................|_|_|
Forma de proprietate ................................|_|_|
Activitatea preponderentã
(denumire clasa CAEN) ..................................
Cod clasa CAEN ....................................|_|_|_|
Cod fiscal/cod unic de înregistrare ...............|_|_|_|_|_|_|

Tipul situaţiei financiare se va înscrie conform Nomenclatorului privind tipul situaţiei financiare, şi anume:
- Cod AS - situaţii financiare pentru societãţile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare;
- Cod BK - situaţii financiare pentru brokerii de asigurare.
Forma de proprietate se va înscrie conform nomenclatorului prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentele precizãri.
Asigurãtorii şi brokerii de asigurare vor completa codul privind activitatea desfãşuratã, potrivit Clasificãrii activitãţilor din economia naţionalã - CAEN, aprobatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificãrii activitãţilor din economia naţionalã CAEN, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
4. Societãţile comerciale care au beneficiat de prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 37/2004 privind mãsuri de diminuare a arieratelor din economie vor prezenta într-o notã distinctã la situaţiile financiare informaţii suplimentare referitoare la facilitãţile acordate în baza prevederilor acestui act normativ. Totalul acestor sume va fi înscris la rândurile 47 şi 48 din formularul cod 06 de la pct. 14.
Informaţiile prezentate în nota explicativã cu privire la facilitãţile obţinute conform <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 37/2004 vor cuprinde cel puţin:
- sumele care au fãcut obiectul amânãrii - principal şi penalitãţi;
- natura obligaţiilor amânate;
- îndeplinirea obligaţiilor asumate;
- menţiuni cu privire la riscul de neîndeplinire a obligaţiilor, ceea ce conduce la repunerea obligaţiilor în conturi bilanţiere de datorii;
- alte menţiuni de naturã sã aducã informaţii relevante referitoare la efectele viitoare, determinate de aceste facilitãţi, asupra situaţiei financiare şi performanţei unitãţii.
5. Potrivit <>art. 30 din Legea nr. 82/1991 , republicatã, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisã a persoanelor rãspunzãtoare pentru organizarea şi conducerea contabilitãţii, prin care îşi asumã rãspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmã cã:
a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementãrile contabile aplicabile;
b) situaţiile financiare anuale oferã o imagine fidelã a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfãşuratã;
c) persoana juridicã îşi desfãşoarã activitatea în condiţii de continuitate.
În aceastã declaraţie se va menţiona cã situaţiile financiare anuale au fost întocmite conform Ordinului ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 2.328/2.390/2001 şi s-au utilizat Standardele Internaţionale de Contabilitate, ediţia 2005.
6. Potrivit prevederilor <>art. 33 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 , republicatã, şi, respectiv, ale cap. III secţiunea 7 pct. 7.1 din Reglementãrile contabile specifice domeniului asigurãrilor, armonizate cu Directivele Europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate, situaţiile financiare anuale ale asigurãtorilor vor fi auditate de auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii.
Verificarea şi certificarea situaţiilor financiare anuale ale brokerilor de asigurare se vor efectua astfel:
- de cãtre cenzori, pentru brokerii de asigurare care au în actul constitutiv obligaţia numirii comisiei de cenzori;
- de cãtre un expert contabil (pentru brokerii de asigurare la care nu se aplicã prevederile mai sus menţionate), conform prevederilor <>art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãţii de expertizã contabilã şi a contabililor autorizaţi, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 42/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Auditorii financiari/cenzorii/experţii contabili vor avea în vedere responsabilitãţile ce le revin potrivit prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 133/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
7. Subunitãţile fãrã personalitate juridicã, cu sediul în strãinãtate, ale asigurãtorilor şi brokerilor de asigurare - persoane juridice române, care aplicã prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 2.328/2.390/2001, aplicã prevederile ordinului menţionat chiar dacã nu îndeplinesc condiţiile cerute de acesta, în vederea asigurãrii unor informaţii comparabile.
Situaţiile financiare ale subunitãţilor trebuie convertite în lei, în conformitate cu cerinţele IAS 21 "Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar".
8. Informaţiile cuprinse în situaţiile financiare anuale sunt exprimate în lei noi.
9. Situaţiile financiare anuale se depun astfel:
- un exemplar la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor;
- al doilea exemplar, vizat prin aplicarea ştampilei Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
9.1. Asigurãtorii şi brokerii de asigurare vor depune situaţiile financiare anuale la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor şi a unitãţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declaratã, potrivit prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunãtãţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de cãtre agenţii economici şi alţi contribuabili, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunerea situaţiilor financiare se vor avea în vedere şi prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale <>Legii nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional.
9.2. Asigurãtorii şi brokerii de asigurare vor depune în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor situaţiile financiare anuale listate, semnate şi ştampilate, împreunã cu o copie de pe codul fiscal/codul unic de înregistrare, raportul administratorului, declaraţia scrisã a persoanelor rãspunzãtoare pentru organizarea şi conducerea contabilitãţii, raportul auditorului financiar (pentru asigurãtori), raportul cenzorilor sau al expertului contabil (pentru brokerii de asigurare), o copie de pe procesul-verbal al adunãrii generale a acţionarilor sau asociaţilor, dupã caz, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice şi analitice. Asigurãtorii care practicã cele douã categorii de asigurãri (asigurãri de viaţã şi asigurãri generale) vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor atât balanţele analitice şi sintetice aferente fiecãrei categorii de asigurãri, cât şi cele centralizate.
Situaţiile financiare anuale vor fi transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor şi în format electronic, astfel:
- prin sistemul de comunicaţii on-line, de cãtre asigurãtorii/brokerii care au legãturã on-line la serverul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor; sau
- pe suport CD, care va fi depus la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor împreunã cu documentaţia menţionatã mai sus.
Pentru transmiterea în formã electronicã a situaţiilor financiare anuale asigurãtorii şi brokerii de asigurare vor utiliza fişierele existente pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor www.csa-isc.ro.
9.3. Asigurãtorii şi brokerii de asigurare vor depune, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice discheta şi situaţiile financiare anuale listate, semnate şi ştampilate, împreunã cu o copie de pe raportul administratorului, declaraţia scrisã a persoanelor rãspunzãtoare pentru organizarea şi conducerea contabilitãţii, raportul auditorului financiar (pentru asigurãtori), raportul cenzorilor sau al expertului contabil (pentru brokerii de asigurare), precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice.
Asigurãtorii şi brokerii de asigurare vor procura de la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice discheta conţinând formularele necesare şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentã sau le vor prelua de pe site-ul web al ministerului, la adresa www.mfinante.ro.
9.4. Asigurãtorii şi brokerii de asigurare care nu au desfãşurat activitate de la data înfiinţãrii pânã la sfârşitul exerciţiului financiar nu întocmesc situaţii financiare anuale, urmând sã depunã în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar o declaraţie pe propria rãspundere la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor şi la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, care sã cuprindã toate datele de identificare a societãţii:
- denumirea completã (conform certificatului de înmatriculare);
- adresa şi numãrul de telefon;
- numãrul de înregistrare la registrul comerţului;
- codul fiscal/codul unic de înregistrare;
- capitalul social.
10. Nedepunerea situaţiilor financiare anuale sau, dupã caz, a declaraţiilor la termenul prevãzut în prezentele precizãri, prezentarea unor situaţii financiare anuale care conţin date eronate, necorelate, ori dacã nu este respectatã unitatea de mãsurã înscrisã la fiecare formular/rând se sancţioneazã conform prevederilor <>art. 42 din Legea nr. 82/1991 , republicatã, şi ale <>art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind societãţile de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
11. Situaţiile financiare anuale se întocmesc pe baza balanţei de verificare rezultatã dupã aplicarea IAS, mai puţin IAS 29 "Raportare financiarã în economii hiperinflaţioniste" şi SIC 19 "Moneda de raportare - Evaluarea şi prezentarea în situaţiile financiare în conformitate cu IAS 21 şi IAS 29", şi se depun la organele în drept, potrivit legii.
12. Informaţiile din notele explicative prevãzute la pct 4.52-4.89 din Reglementãrile contabile specifice domeniului asigurãrilor, armonizate cu Directivele Europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate, nu sunt limitative.
13. În "Situaţia activelor imobilizate" (cod 07), informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluatã a imobilizãrilor, dupã caz.
14. Asigurãtorii şi brokerii de asigurare anexeazã la situaţiile financiare anuale depuse la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor şi la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice formularele "Date informative" (cod 06) şi "Situaţia activelor imobilizate" (cod 07).
15. Se completeazã rândul corespunzãtor calitãţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare:
a) compartimente distincte financiar-contabile sau personal calificat încadrat, potrivit legii;
b) contracte de prestãri de servicii în domeniul contabilitãţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate;
c) rãspunderea administratorului.

ANEXĂ
-----
la precizãri
------------

NOMENCLATOR - FORME DE PROPRIETATE


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Denumire
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20 Proprietate mixtã (cu capital de stat şi privat)
Proprietate mixtã (cu capital de stat - sub 50%)
21 Societãţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat strãin
22 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi strãin
23 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
24 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat strãin
Proprietate mixtã (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)
25 Societãţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat strãin
26 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi strãin
27 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
28 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat strãin
30 Proprietate individualã - privatã
(cu capital: privat autohton, privat autohton şi strãin, privat strãin)
34 Societãţi comerciale pe acţiuni
35 Societãţi comerciale cu rãspundere limitatã
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


--------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice