Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA nr. 88 din 30 august 2001  privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA nr. 88 din 30 august 2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale <>art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta.

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenta, denumite în continuare servicii publice comunitare, se organizeazã în subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
(2) Serviciile publice comunitare sunt profesioniste şi voluntare.
(3) Se înfiinţeazã Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, denumit în continuare Inspectorat, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, demilitarizat, cu personalitate juridicã în subordinea Ministerului Administraţiei Publice.
ART. 2
(1) Serviciile publice comunitare şi Inspectoratul au ca scopuri principale: apãrarea vieţii, bunurilor şi mediului impotriva incendiilor şi dezastrelor, precum şi realizarea mãsurilor de protecţie civilã.
(2) Serviciile publice comunitare şi Inspectoratul fac parte din forţele de protecţie ale sistemului de securitate nationala.
ART. 3
Serviciile publice comunitare şi Inspectoratul asigura îndeplinirea atribuţiilor specifice de protecţie civilã şi de prevenire şi stingere a incendiilor, potrivit competentelor stabilite prin legile în vigoare.

CAP. 2
Serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenta

ART. 4
(1) Serviciile publice comunitare profesioniste se înfiinţeazã în subordinea consiliilor judeţene prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurilor unificate ale inspectoratelor de protecţie civilã, a grupurilor şi brigazilor de pompieri militari.
(2) Serviciile publice comunitare profesioniste se înfiinţeazã în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi consiliilor locale ale sectoarelor acestuia, prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurilor unificate ale inspectoratelor de protecţie civilã şi Brigazii de Pompieri a Municipiului Bucureşti şi sectoarelor acestuia.
(3) Serviciile publice comunitare profesioniste funcţioneazã ca instituţii publice cu personalitate juridicã.
ART. 5
(1) Serviciile publice comunitare voluntare se organizeazã în subordinea consiliilor locale prin unificarea serviciilor publice de pompieri civili şi a formatiunilor de protecţie civilã din subordinea acestora.
(2) Profesionalizarea serviciilor publice comunitare prevãzute la alin. (1) se va realiza eşalonat, o data cu dotarea şi cu asigurarea resurselor necesare, potrivit legii.
ART. 6
(1) Structura organizatoricã şi dotarea serviciilor publice comunitare se realizeazã pe baza criteriilor minime de performanta elaborate de Inspectorat şi aprobate prin ordin comun al ministrului administraţiei publice şi ministrului de interne.
(2) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice comunitare se întocmesc pe baza metodologiei elaborate de Inspectorat şi se aproba prin hotãrâre de cãtre consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv de consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor.
ART. 7
Activitatea serviciului public comunitar este coordonata de preşedintele consiliului judeţean şi de primarul general al municipiului Bucureşti, respectiv de primãrii comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai sectoarelor capitalei.

CAP. 3
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta

ART. 8
(1) Inspectoratul se înfiinţeazã prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurii unificate, realizatã prin reorganizarea Comandamentului Protecţiei Civile şi a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.
(2) Inspectoratul este condus de un inspector general cu rang de secretar de stat, ajutat de doi inspectori generali adjuncţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei publice.
(3) Inspectoratul are un secretar general, funcţionar public de conducere, numit prin concurs sau examen, potrivit legii, ale cãrui atribuţii se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului.
ART. 9
Inspectoratul are sediul în municipiul Bucureşti, str. Banul Dumitrache nr. 46, sectorul 2.
ART. 10
În subordinea Inspectoratului funcţioneazã instituţii de învãţãmânt, studii şi experimentari, unitãţi şi subunitati specializate, baze, ateliere şi depozite de asigurare tehnica, logistica şi de reparaţii.
ART. 11
(1) Inspectoratul asigura, la nivel naţional, punerea în aplicare, într-o conceptie unitarã, a legislaţiei în vigoare în domeniile date în competenta prin lege, precum şi coordonarea şi controlul metodologic al serviciilor publice comunitare.
(2) Inspectoratul face parte din sistemul naţional pentru managementul situaţiilor de urgenta şi de criza.
ART. 12
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Inspectoratul colaboreazã cu Ministerul de Interne, cu celelalte ministere şi autoritãţi ale administraţiei publice centrale, potrivit prevederilor legale în vigoare.
ART. 13
Organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Inspectoratului se elaboreazã de Ministerul Administraţiei Publice şi se aproba prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 14
Pentru aplicarea unitarã a prevederilor legale la nivelul unitãţilor administrativ-teritoriale, Inspectoratul elaboreazã metodologii, norme şi regulamente care se aproba prin ordin al ministrului administraţiei publice.

CAP. 4
Personalul serviciilor publice comunitare

ART. 15
Personalul serviciilor publice comunitare, al Inspectoratului şi al unitãţilor şi instituţiilor subordonate acestuia trebuie sa îndeplineascã cerinţele de calificare potrivit standardelor de pregãtire şi ocupationale pentru profesiile respective şi sa participe la programele specifice de formare profesionalã continua.
ART. 16
Personalul serviciilor publice comunitare profesioniste, al Inspectoratului, al unitãţilor şi instituţiilor subordonate acestuia se compune din:
a) ofiţeri, maiştri şi subofiteri de protecţie civilã, pompieri şi specialişti;
b) funcţionari publici calificaţi în specialitatile necesare îndeplinirii atribuţiilor specifice;
c) personal contractual operativ de execuţie, atestat în meseriile de protecţie civilã, pompieri şi alte specialitãţi;
d) personal contractual auxiliar.
ART. 17
Selecţionarea, pregãtirea, încadrarea, numirea, evaluarea, promovarea, recompensarea, sancţionarea, transferul şi încetarea raporturilor de munca ale personalului serviciilor publice comunitare se realizeazã potrivit statutului personalului din serviciile pentru situaţiile de urgenta.
ART. 18
Personalul serviciilor publice comunitare profesioniste şi al Inspectoratului cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a respectãrii legii privind protecţia civilã şi apãrarea impotriva incendiilor, precum şi de intervenţie, desemnat potrivit legii, este investit, pe timpul îndeplinirii serviciului, cu exerciţiul autoritãţii publice.

CAP. 5
Asigurarea financiarã şi materialã
ART. 19
Autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale care înfiinţeazã servicii publice comunitare potrivit prezentei ordonanţe vor prevedea, distinct, în proiectele bugetelor proprii, resursele financiare necesare în vederea organizãrii, inzestrarii, functionarii şi îndeplinirii atribuţiilor legale de cãtre serviciile respective şi vor exercita controlul folosirii acestora conform atribuţiilor legale.
ART. 20
Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activitãţii serviciilor publice comunitare se asigura din bugetele locale.
ART. 21
Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Inspectoratului şi ale structurilor din subordine se asigura din bugetul de stat.
ART. 22
Resursele bugetare prevãzute la art. 20 şi 21 se completeazã cu venituri extrabugetare, donaţii, sponsorizãri şi alte surse, potrivit legii.
ART. 23
(1) Serviciile publice comunitare şi Inspectoratul au în inzestrare autospeciale şi utilaje de intervenţie, de descarcerare şi acordare a primului ajutor, echipament şi aparatura de transmisiuni, gestionare apeluri de urgenta, alertare-înştiinţare, de informatica, de identificare riscuri şi de protecţie a personalului, mijloace de transport, substanţe şi alte materiale tehnice specifice, precum şi animale de cãutare-salvare, necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevãzute de lege.
(2) Personalul serviciilor publice comunitare şi al Inspectoratului are dreptul la uniforma, în condiţiile legii. Uniforma, echipamentul de protecţie, tehnica şi clãdirile au însemne distinctive specifice.

CAP. 6
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 24
(1) Bunurile mobile şi imobile, proprietate publica sau privatã a statului, aflate în folosinta Comandamentului Protecţiei Civile, Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari şi structurilor subordonate acestora, se transmit din administrarea Ministerului de Interne în administrarea Ministerului Administraţiei Publice - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, respectiv în administrarea serviciilor publice comunitare.
(2) Predarea-preluarea bunurilor prevãzute la alin. (1) se face pe baza de protocol şi se aproba prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice şi a Ministerului de Interne.
ART. 25
(1) Personalul actual încadrat în marile unitãţi, unitãţile şi subunitatile de pompieri şi protecţie civilã se transfera sau se detaseaza în interesul serviciului în structurile serviciilor publice comunitare profesioniste, ale Inspectoratului, instituţiilor şi unitãţilor subordonate acestuia.
(2) Numãrul şi structura personalului prevãzut la alin. (1) se aproba prin hotãrâre a Guvernului.
(3) Cadrele militare şi militarii angajaţi pe baza de contract, transferati sau detasati în condiţiile prevederilor alin. (1), îşi pãstreazã drepturile şi obligaţiile specifice prevãzute de legislaţia în vigoare, aplicabile personalului militar din sistemul ordinii publice.
(4) Militarii în termen din marile unitãţi, unitãţile, subunitatile şi instituţiile prevãzute la alin. (1) îşi continua executarea serviciului militar în structurile serviciilor publice comunitare profesioniste, iar înlocuirea acestora se va face eşalonat cu personal civil profesionist.
(5) Propunerile de efective pentru încorporare şi încadrare cu personal civil profesionist se fac de Inspectorat.
(6) Personalul disponibilizat în urma infiintarii serviciilor publice comunitare, Inspectoratului şi structurilor subordonate acestuia beneficiazã de drepturile, ajutoarele şi facilitãţile prevãzute de lege.
ART. 26
Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenta, precum şi statutul personalului încadrat în acestea se stabilesc prin lege.
ART. 27
(1) Demilitarizarea, profesionalizarea, elaborarea cadrului juridic specific, precum şi principalele activitãţi şi etape pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe se realizeazã pe baza unui program, elaborat de Ministerul de Interne şi Ministerul Administraţiei Publice, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe şi aprobat prin hotãrâre a Guvernului.
(2) Aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe se realizeazã pe mãsura asigurãrii resurselor umane, materiale şi financiare necesare.
ART. 28
Obligaţiile şi acţiunile internaţionale privind integrarea euroatlantica, protecţia civilã şi apãrarea impotriva incendiilor asumate de Comandamentul Protecţiei Civile şi de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari se preiau, eşalonat, de cãtre Ministerul Administraţiei Publice şi se îndeplinesc de cãtre Inspectorat.
ART. 29
Inspectoratul coordoneazã prin serviciile publice comunitare profesioniste planificarea şi mobilizarea resurselor pentru situaţiile şi starile excepţionale prevãzute de lege.
ART. 30
Prezenta ordonanta va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2002.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmanca

p. Ministru de interne,
Abraham Pavel,
secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat


ANEXA 1

L I S T A
Cuprinzând actele normative care se modifica corespunzãtor prevederilor prezentei ordonanţe

1. <>Legea protecţiei civile nr. 106 din 25 septembrie 1996 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 3 octombrie 1996, cu modificãrile ulterioare
2. <>Legea nr. 121 din 16 octombrie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 23 octombrie 1996
3. <>Legea nr. 40 din 18 decembrie 1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificãrile ulterioare
4. <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 179 din 26 octombrie 2000 privind trecerea unitãţilor militare de protecţie civilã de la Ministerul Apãrãrii Naţionale la Ministerul de Interne, precum şi modificarea şi completarea <>Legii protecţiei civile nr. 106/1996 , a <>Ordonanţei Guvernului nr. 47/1994 privind apãrarea impotriva dezastrelor şi a <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiinţarea formatiunilor de protecţie civilã pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 31 octombrie 2000, aprobatã prin <>Legea nr. 431/2001
5. <>Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind Statutul cadrelor militare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificãrile ulterioare
6. <>Hotãrârea Guvernului nr. 8 din 4 ianuarie 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2001
7. <>Ordonanta Guvernului nr. 47 din 12 august 1994 privind apãrarea impotriva dezastrelor, publicatã în Monitorul Ofi1ial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, aprobatã prin <>Legea nr. 124/1995 , cu modificãrile ulterioare
8. Hotãrârea Guvernului nr 209 din 19 mai 1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Guvernamentale de Apãrare Impotriva Dezastrelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 28 mai 1997
9. <>Hotãrârea Guvernului nr. 210 din 19 mai 1997 privind aprobarea Regulamentului de de organizare şi funcţionare a Comisiei Centrale pentru Apãrarea Impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase şi Accidentelor la Construcţiile Hidrotehnice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 28 mai 1997
10. <>Ordonanta Guvernului nr. 60 din 28 august 1997 privind apãrarea impotriva incendiilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 212/1997 , cu modificãrile ulterioare
11. <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formatiunilor de protecţie civilã pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 16 martie 2000, cu modificãrile ulterioare, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 448/2001 .


--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016