Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA nr. 86 din 30 august 2001  privind serviciile de transport public local de calatori    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA nr. 86 din 30 august 2001 privind serviciile de transport public local de calatori

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale <>art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta.

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta ordonanta are ca obiect stabilirea cadrului de organizare, gestionare, reglementare şi de monitorizare a serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, cu mijloace de transport în comun.
ART. 2
Serviciul de transport public local de persoane, denumit în continuare transport public local de cãlãtori, are la baza urmãtoarele principii:
a) respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale cãlãtorilor;
b) asigurarea deplasarii în condiţii de siguranta şi de confort;
c) protecţia mediului;
d) tratament egal şi nediscriminatoriu pentru toţi utilizatorii;
e) servicii de calitate în condiţiile unor tarife accesibile;
f) administrarea eficienta a bunurilor şi a fondurilor bãneşti;
g) dezvoltarea durabila.
ART. 3
(1) Face parte din categoria transportului public local de cãlãtori transportul de persoane care îndeplineşte, cumulativ, urmãtoarele condiţii:
a) este efectuat pe teritoriul unei localitãţi urbane sau rurale, precum şi între localitatea respectiva şi localitãţile limitrofe;
b) se executa pe rute şi cu frecvente prestabilite, iar cãlãtorii sunt imbarcati sau debarcati în puncte de oprire fixe;
c) se percepe un tarif de transport, încasat de operatorul de transport.
(2) Se considera transport public local de cãlãtori şi transportul special urban şi suburban de persoane, efectuat prin curse regulate, dacã întruneşte condiţiile prevãzute la alin. (1), prin care se asigura transportul unor grupuri de persoane sau de persoane determinate, cum ar fi elevii şi studenţii, la instituţiile de învãţãmânt şi retur, al personalului care face naveta, al militarilor şi al altor asemenea grupuri, separat sau împreunã cu alte persoane, precum şi transportul care se desfãşoarã pe anumite rute, cum ar fi transportul între platformele industriale şi localitãţi.
ART. 4
Prin mijloacele de transport în comun se înţelege vehiculele destinate în mod special transportului public urban şi suburban de persoane. Acestea pot fi:
a) autobuze urbane, autovehicule destinate şi echipate pentru transportul de persoane şi al bagajelor acestora; autobuzele din aceasta categorie vor fi amenajate pentru transportul de pasageri, asezati pe scaune sau în picioare, având cel puţin 17 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, care asigura posibilitatea unui schimb rapid de pasageri în staţii;
b) tramvaie;
c) troleibuze;
d) minibuze sau microbuze, autovehicule destinate prin construcţie transportului a 10 - 17 persoane pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, dar nu mai mult de 22 de persoane pe scaune şi în picioare.
ART. 5
Pentru asigurarea dezvoltãrii durabile în domeniul serviciului de transport public local de cãlãtori consiliile locale stabilesc strategia de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a acestor servicii, ţinând seama de planurile de urbanism şi de programele de dezvoltare economico-socialã a localitãţii.
ART. 6
(1) Serviciile de transport public local de cãlãtori se organizeazã pentru a satisface cu prioritate nevoile populaţiei, precum şi ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici.
(2) Nu fac obiectul prezentei ordonanţe serviciile de transport cu taximetre sau serviciile de transport mãrfuri.
ART. 7
(1) Sunt abilitate sa organizeze, sa reglementeze, sa conducã, sa monitorizeze şi sa controleze servicii de transport public local de cãlãtori consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, precum şi consiliile judeţene.
(2) Autoritãţile administraţiei publice locale au obligaţia de a întreprinde mãsurile necesare pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea transportului public urban şi suburban de persoane.
(3) Autoritãţile administraţiei publice locale, prin serviciile de specialitate, vor gestiona şi vor controla activitatea operatorilor de transport public local de cãlãtori.
ART. 8
(1) Statul sprijinã, prin mãsuri legislative şi economice, dezvoltarea cantitativã şi calitativã a serviciilor de transport public local de cãlãtori, precum şi a infrastructurii aferente acestora.
(2) Principalele obiective urmãrite de autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale în domeniul serviciilor de transport public local de cãlãtori sunt:
a) îmbunãtãţirea condiţiilor de viata ale cetãţenilor prin promovarea calitãţii şi eficientei serviciului de transport public local de cãlãtori;
b) creşterea calitãţii vieţii cetãţenilor prin susţinerea dezvoltãrii economice a localitãţilor şi prin realizarea unei infrastructuri edilitare moderne;
c) acordarea de facilitãţi unor categorii de persoane;
d) asigurarea capacitãţii suficiente de transport pe rute aglomerate.
ART. 9
(1) Acoperirea financiarã a costului cãlãtoriilor efectuate de persoanele care beneficiazã, potrivit legii, de gratuitate se asigura din bugetele locale sau din bugetele altor instituţii stabilite de lege.
(2) Acoperirea influentelor financiare rezultate din reduceri de tarif la abonamentele pentru transportul public local de cãlãtori, aprobate de consiliile judeţene sau locale pentru anumite categorii de persoane, se asigura din bugetele consiliilor judeţene sau locale, dupã caz.
(3) Condiţiile concrete în care va fi suportat costul cãlãtoriilor, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), se vor stabili prin contractul de concesiune a serviciului de transport public local de cãlãtori.

CAP. 2
Organizarea şi funcţionarea serviciilor de transport public local de cãlãtori

SECŢIUNEA 1
Gestiunea serviciilor de transport public local de cãlãtori

ART. 10
Raporturile dintre autoritãţile administraţiei publice locale şi prestatorii de servicii de transport public local de cãlãtori se bazeazã pe relaţii contractuale stabilite în conformitate cu contractul de concesiune a serviciului respectiv.
ART. 11
(1) Pentru organizarea, conducerea şi administrarea serviciilor de transport public local de cãlãtori consiliile locale pot utiliza unul sau mai mulţi operatori de transport specializaţi, cãrora le încredinţeazã prin licitaţie contractul de delegare de gestiune sau de concesiune a serviciului respectiv.
(2) Concesiunea sau delegarea serviciului de transport public local de cãlãtori se face în condiţiile stabilite prin contractul-cadru de concesiune şi prin regulamentul-cadru de delegare sau de concesiune a serviciilor publice locale de transport local de cãlãtori. Contractul-cadrul şi regulamentul-cadru de delegare sau de concesiune a serviciilor publice de transport local de cãlãtori, precum şi normele specifice pentru administrarea serviciilor de transport public local de cãlãtori vor fi aprobate prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.
(3) în procesul concesionarii, în conformitate cu competentele şi cu atribuţiile ce le revin potrivit legii, autoritãţile administraţiei publice locale pãstreazã prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor, inclusiv a programelor de dezvoltare a serviciului de transport public local de cãlãtori, precum şi dreptul de a urmãri, a controla şi a supraveghea îndeplinirea obligaţiei efectuãrii serviciului public de transport local de cãlãtori privind:
a) respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatorii de transport public local de cãlãtori;
b) derularea ritmica a serviciilor prestate, respectarea traseelor stabilite şi a orarelor zilnice şi saptamanale;
c) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a mijloacelor din infrastructura edilitar-urbana încredinţatã prin contractul de concesiune;
d) modul de formare şi de stabilire a tarifelor pentru serviciile de transport public de cãlãtori.
ART. 12
(1) Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente serviciilor de transport public local de cãlãtori se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice şi a principiilor autonomiei financiare a prestatorilor de servicii de transport public local de cãlãtori privind suportarea de cãtre utilizatori şi recuperarea integrala, prin tarif, a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare. Se va tine seama de interesul general, de tarifele practicate şi de condiţiile de transport oferite beneficiarilor.
(2) Pentru finanţarea investiţiilor necesare în vederea dezvoltãrii şi modernizãrii infrastructurii serviciilor de transport public local de cãlãtori, consiliile locale pot contracta credite interne şi/sau externe ori pot concesiona serviciul respectiv, în condiţiile legii, pe o perioada limitatã, în funcţie de specificul activitãţii.
(3) Lucrãrile pe care investitorii le realizeazã din fonduri proprii rãmân în proprietatea acestora pe toatã durata contractului de concesiune, precum şi dupã expirarea acestuia, dacã nu s-a convenit altfel.

SECŢIUNEA a 2-a
Operatorii de servicii de transport public local de cãlãtori

ART. 13
(1) Operatorii de transport public local de cãlãtori sunt societãţile comerciale, regiile autonome şi serviciile de interes local autorizate, care presteazã servicii publice în condiţiile stabilite de autoritãţile administraţiei publice locale, în temeiul legii şi al prevederilor prezentei ordonanţe.
(2) Operatorii de transport public local de cãlãtori beneficiazã de acelaşi regim juridic, indiferent de forma de organizare sau de proprietate.
(3) Operatorii de transport public local de cãlãtori vor fi atestaţi de cãtre comisia mixtã prevãzutã de prezenta ordonanta.
ART. 14
(1) Operatorii de transport public local de cãlãtori pot fi privatizati în condiţiile legii numai pe baza hotãrârii consiliului local sau judeţean sub a cãrui autoritate îşi desfãşoarã activitatea.
(2) Privatizarea, respectiv vânzarea bunurilor din domeniul privat al unitãţii administrativ-teritoriale, se poate face numai în cadrul procedurii de delegare sau de concesionare a serviciilor de transport public local de cãlãtori, prin licitaţie publica.
ART. 15
(1) Societãţile comerciale de transport public local de cãlãtori înfiinţate de consiliile locale sau judeţene, potrivit legii, pot fi de interes local, respectiv judeţean, în funcţie de limitele teritoriale în care acţioneazã.
(2) Societãţile comerciale de transport public local de cãlãtori înfiinţate de autoritãţile administraţiei publice locale îşi pot desfasura activitatea şi în cadrul altor localitãţi, participând astfel la dezvoltarea pieţei libere a operatorilor de transport public local de cãlãtori.
(3) în cazul prestãrii mai multor tipuri de servicii operatorul de servicii de transport public local de cãlãtori va tine o evidenta separatã a activitãţilor desfãşurate, cu contabilitate distinctã pentru fiecare tip de serviciu şi localitate de operare, dupã caz, astfel încât activitãţile sale din diferite sectoare sa fie uşor de evaluat, monitorizat şi controlat.
ART. 16
Operatorii de servicii de transport public local de cãlãtori îşi exercita obligaţiile potrivit termenelor şi condiţiilor prevãzute în contractul de concesiune a serviciului de transport public local de cãlãtori şi în acord cu normele specifice transportului public, elaborate de instituţiile abilitate în acest scop.
ART. 17
(1) în cazul în care autoritatea administraţiei publice locale a desemnat doi sau mai mulţi operatori de transport, se va încheia câte un contract cu fiecare dintre aceştia, pentru trasee diferite sau pentru acelaşi traseu.
(2) în situaţia prevãzutã la alin. (1), în contractele de concesiune a serviciului de transport public local de cãlãtori se vor stabili clauze privitoare la valabilitatea legitimatiilor de cãlãtorie emise de fiecare dintre operatorii de servicii de transport public local, pe toate mijloacele de transport în comun.
(3) în astfel de cazuri, între primarul localitãţii sau preşedintele consiliului judeţean şi operatorii de servicii de transport public local se va încheia un contract de distribuţie a încasãrilor provenite din vânzarea legitimatiilor de cãlãtorie, în care se va stabili modul concret în care se vor calcula veniturile cuvenite fiecãrui operator de transport.

CAP. 3
Drepturi şi obligaţii

SECŢIUNEA 1
Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor şi operatorilor de transport public local de cãlãtori

ART. 18
(1) Garantarea dreptului de a beneficia de serviciul de transport public local de cãlãtori pentru toţi utilizatorii, persoane fizice, va fi prevãzutã în regulamentul serviciului, care va fi aprobat de consiliul local sau judeţean, dupã caz.
(2) Utilizatorii au dreptul de acces la informaţiile publice cu privire la serviciile de transport public local de cãlãtori, atât operatorul de transport, cat şi autoritãţile administraţiei publice locale având obligaţia de a comunica informaţii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifara şi la clauzele contractuale.
(3) Hotãrârile consiliilor locale cu privire la serviciul de transport public local de cãlãtori vor fi aduse la cunostinta publica. Utilizatorii persoane fizice au dreptul sa conteste hotãrârile în condiţiile legii, în vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct ori indirect, determinat de acestea.
(4) Utilizatorii au obligaţia sa achite costul cãlãtoriilor pe care le efectueazã, conform tarifelor anunţate.
ART. 19
Drepturile operatorilor de transport public local de cãlãtori sunt prevãzute în contractele de delegare şi în regulamentele de funcţionare, pentru serviciile aflate în administrare directa, sau în contractele de concesiune, pentru serviciile cesionate spre administrare altor agenţi economici, urmãrindu-se asigurarea echilibrului contractual prin aplicarea urmãtoarelor principii:
a) încasarea tarifelor aferente serviciilor de transport public local de cãlãtori prestate şi actualizarea acestora cu indicele preţurilor de consum;
b) modificarea tarifului în situaţiile de modificare semnificativã a echilibrului contractual;
c) întreruperea furnizarii serviciilor de transport public local de cãlãtori în cazul nerespectãrii obligaţiilor contractuale de cãtre autoritatea administraţiei publice locale, conform legislaţiei în vigoare.
ART. 20
(1) Operatorii de transport public local de cãlãtori au fata de utilizatori urmãtoarele obligaţii: a) sa respecte regulile asumate prin contractul de delegare sau de concesiune;
b) sa serveascã toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestaţi în condiţiile prevederilor regulamentului local al serviciului de transport public local de cãlãtori;
c) sa respecte angajamentele luate prin contractele de concesiune cu privire la indicatorii de performanta stabiliţi de consiliile locale;
d) sa furnizeze autoritãţii administraţiei publice locale informaţiile solicitate şi sa asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificãrii şi evaluãrii functionarii şi dezvoltãrii serviciilor de transport public local de cãlãtori, în conformitate cu clauzele contractului de delegare sau de concesiune şi cu prevederile legale în vigoare;
e) sa punã în aplicare metode performanţe de management care sa conducã la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale oferite de normele legale în vigoare pentru achiziţiile de lucrãri, bunuri şi servicii.
(2) Operatorii de transport public local de cãlãtori rãspund de îndeplinirea cu buna-credinţa a obligaţiilor prevãzute la alin. (1). în cazul neîndeplinirii obligaţiilor pot fi sancţionaţi contraventional sau poate fi reziliat, în condiţiile legii, contractul de delegare sau de concesiune.

SECŢIUNEA a 2-a
Atestarea operatorilor de transport public local de cãlãtori

ART. 21
(1) Operatorii de transport care opereazã în domeniul serviciilor de transport public local de cãlãtori trebuie sa facã dovada competentei profesionale şi sa aibã o dotare tehnico-materialã care sa corespundã tipurilor de servicii pe care urmeazã sa le presteze.
(2) Agenţii economici prevãzuţi la alin. (1) trebuie sa facã dovada bonitaţii lor materiale.
(3) Operatorii de transport public local de cãlãtori, existenţi la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe, vor fi atestaţi în termen de un an.
(4) Sunt supuse atestarii atât compartimentele de specialitate ale consiliilor locale, cat şi operatorii furnizori/prestatori de servicii de transport public local de cãlãtori.
(5) Atestarea operatorilor de transport care intenţioneazã sa devinã operatori de servicii de transport public local de cãlãtori va fi o condiţie obligatorie de participare la licitaţiile pentru obţinerea contractelor de concesiune.
(6) Atestarea este valabilã maximum 5 ani, indiferent de specificul serviciului pentru care s-a fãcut atestarea. La expirarea termenului de 5 ani operatorul va fi supus unei noi atestãri.
ART. 22
(1) Atestarea se face de o comisie de atestare formatã din reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei Publice, Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi ai Ministerului de Interne.
(2) Componenta nominalã a comisiei de atestare, regulamentul de funcţionare, precum şi criteriile pentru eliberarea licenţei de operare vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului administraţiei publice, al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei şi al ministrului de interne, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe.

SECŢIUNEA a 3-a
Drepturile şi obligaţiile autoritãţilor administraţiei publice locale

ART. 23
(1) Autoritãţile administraţiei publice locale şi judeţene au competenta exclusiva cu privire la înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul functionarii serviciilor de transport public local de cãlãtori.
(2) Consiliile locale şi judeţene pot adopta hotãrâri cu privire la:
a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a dotãrilor existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de transport public local de cãlãtori, în condiţiile legii;
b) coordonarea proiectãrii şi execuţiei lucrãrilor de investiţii în scopul realizãrii acestora într-o conceptie unitarã, corelata cu programele de dezvoltare economicosociala a localitãţilor şi de amenajare a teritoriului;
c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotãrilor publice aferente serviciilor de transport public local de cãlãtori;
d) asocierea intercomunala în vederea realizãrii unor investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de transport public local de cãlãtori;
e) delegarea gestiunii serviciilor de transport public local de cãlãtori, precum şi încredinţarea spre administrare a bunurilor aparţinând patrimoniului public din infrastructura aferentã;
f) finanţarea sau închirierea de bunuri societãţilor comerciale pentru realizarea de lucrãri şi servicii de transport public local de cãlãtori;
g) contractarea sau garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii din infrastructura aferentã serviciilor de transport public local de cãlãtori. Contractarea de lucrãri noi, extinderi, dezvoltãri de capacitãţi, reabilitari şi modernizãri se face prin licitaţie publica, organizatã potrivit legii;
h) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor de funcţionare a prestatorilor de servicii care desfãşoarã activitãţi de transport public local de cãlãtori pe baza normelor-cadru aprobate de Ministerul Administraţiei Publice;
i) stabilirea şi aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de cãlãtori, cu respectarea reglementãrilor în vigoare;
j) stabilirea subventiei care se plãteşte de la bugetul local pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de operatorul de transport pentru efectuarea serviciului de transport public local de cãlãtori şi sumele efectiv încasate ca urmare a vânzãrii biletelor şi a abonamentelor.
ART. 24
(1) Contractele de delegare de gestiune sau de concesiune a serviciilor de transport public local de cãlãtori vor cuprinde clauze privitoare la:
a) cantitatea şi calitatea serviciului prestat şi la indicatorii de performanta;
b) trasee;
c) orarul de funcţionare, pe zile şi ore, şi ritmicitatea serviciului;
d) tarifele practicate şi modul de încasare a subventiei;
e) modul de indexare a tarifelor;
f) rãspunderea contractualã;
g) politica de menţinere şi recalificare a forţei de munca, precum şi protecţia acesteia pe durata valabilitãţii contractului respectiv;
h) forta majorã;
i) durata contractului;
j) rezilierea contractului.
(2) Durata contractului de concesiune a serviciilor de transport public local de cãlãtori se stabileşte în funcţie de mijloacele de transport utilizate, astfel:
a) pentru transportul cu minibuze şi microbuze: 8 ani;
b) pentru transport cu autobuze urbane sau interurbane: 10 ani;
c) pentru transport cu troleibuze şi tramvaie: 20 de ani.
ART. 25
(1) Autoritãţile administraţiei publice locale au fata de operatorii de transport public local de cãlãtori urmãtoarele drepturi:
a) sa invite pentru audieri operatorul de transport public local de cãlãtori, în vederea semnalarii unor deficiente apãrute în executarea contractului;
b) sa aprobe ajustarile de preţ propuse de cãtre operatorul de transport public local de cãlãtori;
c) sa sanctioneze operatorul de transport public local de cãlãtori în cazul în care acesta nu opereazã la parametrii de eficienta la care s-a obligat.
(2) în cazuri deosebite autoritãţile administraţiei publice locale pot solicita comisiei de atestare retragerea licenţei operatorului cu care au contract de concesiune a serviciului de transport public local de cãlãtori.
ART. 26
În exercitarea competentelor şi a responsabilitãţilor ce le revin autoritãţile administraţiei publice locale vor urmãri:
a) gestionarea serviciilor de transport public local de cãlãtori pe criterii de competitivitate şi eficienta managerialã;
b) promovarea reabilitãrii infrastructurii aferente serviciilor de transport public local de cãlãtori;
c) monitorizarea şi controlul periodic al activitãţilor de prestare a serviciilor de transport public local de cãlãtori şi luarea de mãsuri în cazul în care operatorul de transport nu asigura performanta pentru care s-a obligat;
d) elaborarea indicatorilor de performanta şi supunerea acestora spre aprobare consiliilor locale dupã ce au fost supuşi în prealabil dezbaterii publice;
e) consultarea cu utilizatorii de servicii publice de transport local de cãlãtori pentru stabilirea politicilor şi strategiilor locale în domeniu;
f) adoptarea normelor locale şi negocierea contractelor de delegare a gestiunii sau de concesiune;
g) informarea periodicã a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare din domeniul serviciilor de transport public local de cãlãtori.
ART. 27
Autoritãţile administraţiei publice locale au fata de operatorii de transport public local de cãlãtori urmãtoarele obligaţii:
a) asigurarea unui tratament egal pentru toţi operatorii de transport public local de cãlãtori din cadrul comunitãţii respective şi a unui mediu de afaceri transparent prin normele locale adoptate în exercitarea prerogativelor stabilite de prezenta ordonanta;
b) pãstrarea confidenţialitãţii informaţiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de transport public local de cãlãtori;
c) achitarea subvenţiilor convenite prin contract.
ART. 28
Bunurile mobile şi imobile care formeazã patrimoniul public şi privat al unitãţilor administrativ-teritoriale şi care sunt utilizate pentru serviciul de transport public local de cãlãtori vor fi încredinţate spre administrare, pe perioada concesionarii serviciului de transport public local de cãlãtori, operatorului cu care s-a încheiat contractul, urmând ca acesta sa achite o redeventa care va fi stabilitã la acordarea concesiunii.

CAP. 4
Sancţiuni

ART. 29
Încãlcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe atrage rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã, contravenţionalã sau penalã, dupã caz.
ART. 30
(1) Constituie contravenţie, dacã nu a fost sãvârşitã în astfel de condiţii încât sa constituie infracţiune potrivit Codului penal, şi se sancţioneazã cu amenda urmãtoarele fapte:
a) prestarea uneia dintre activitãţile reglementate de prezenta ordonanta fãrã existenta atestarii legale sau fãrã contract de concesiune, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
b) încredinţarea unui contract de delegare de gestiune sau de concesiune pentru una dintre activitãţile de transport public local de cãlãtori, fãrã licitaţie publica ori unui operator de transport neatestat, cu amenda de la 60.000.000 lei la 120.000.000 lei.
(2) Consiliile locale şi judeţene vor stabili printr-o hotãrâre adoptatã în condiţiile legii faptele care constituie contravenţii în domeniul serviciilor publice de transport public local de cãlãtori, altele decât cele prevãzute la alin. (1), potrivit prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

CAP. 5
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 31
(1) În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe autoritãţile administraţiei publice locale din localitãţile în care se impune funcţionarea unui serviciu de transport public local de cãlãtori, precum şi cele din localitãţile în care acesta funcţioneazã în conformitate cu reglementãrile anterioare vor iniţia procedurile de desemnare a operatorilor de transport sau, acolo unde exista un contract încheiat în urma unei licitaţii, se va proceda la atestarea operatorului în condiţiile legii.
(2) În vederea încheierii contractelor de concesiune consiliile locale din cadrul unitãţilor administrativ-teritoriale prevãzute la alin. (1) au obligaţia de a elabora şi de a comunica operatorilor de transport existenţi, care efectueazã transportul public local de cãlãtori, în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe, caietele de sarcini întocmite conform modelului elaborat de Ministerul Administraţiei Publice.
(3) În termen de 90 de zile de la comunicarea caietelor de sarcini operatorii de transport se pot prezenta la licitaţie în conformitate cu regulamentul de licitaţie şi cu caietele de sarcini.
(4) În cazul reorganizãrii operatorilor de transport care au contracte de gestiune delegatã sau de concesiune, consiliile locale pot cere renegocierea contractelor sau pot organiza o licitaţie în scopul desemnãrii unui nou operator de transport public local de cãlãtori.
ART. 32
(1) În cazul extinderii transportului public local de cãlãtori pe noi trasee dupã încheierea contractului de concesiune, noile trasee vor fi atribuite operatorului de transport existent, beneficiind de dreptul de preemţiune, cu acceptul acestuia, prin act adiţional la contractul de transport existent.
(2) Dacã operatorul de transport existent refuza din orice motive sa preia noile trasee, autoritatea administraţiei publice locale va proceda la desemnarea unui alt operator de transport pentru aceste trasee, pe baza de licitaţie publica.
ART. 33
Contractele de concesiune a serviciilor de transport public local de cãlãtori încheiate între operatorii de transport şi autoritãţile administraţiei publice locale îşi produc efectele pana la momentul încheierii noilor contracte de concesiune a serviciilor de transport public local de cãlãtori, în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe.
ART. 34
Prezenta ordonanta intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României.
ART. 35
La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga orice dispoziţii contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmanca

p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016