Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA nr. 85 din 30 august 2001  privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA nr. 85 din 30 august 2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale <>art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta.

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Asociaţia de proprietari reprezintã forma de asociere autonomã şi nonprofit a proprietarilor unui condominiu, care se constituie şi are personalitate juridicã potrivit prevederilor <>Legii locuinţei nr. 114/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Asociaţia de proprietari se constituie în scopul asigurãrii condiţiilor de funcţionare normalã a locuinţelor şi spaţiilor cu alta destinaţie din clãdire, precum şi a pãrţilor comune, care alcãtuiesc împreunã un condominiu.
(3) Administrarea condominiului se realizeazã de persoane fizice angajate în condiţiile legii ori de persoane juridice specializate.
ART. 2
(1) Asociaţiile de proprietari se pot constitui şi pe tronsoane sau scãri, în condiţiile legii, prin hotãrârea adunãrii generale şi cu acordul expres al coproprietarilor cu privire la delimitarea efectivã a pãrţilor de proprietate comuna care se preiau în administrare de respectiva asociaţie de proprietari şi cu privire la obligaţiile şi drepturile legale care vor continua sa rãmânã în sarcina tuturor coproprietarilor.
(2) Prin acordul de asociere pe scara sau tronson se reglementeazã şi raporturile cu celelalte asociaţii de proprietari constituite în clãdire.
ART. 3
Asociaţia de proprietari rãspunde de administrarea şi de funcţionarea clãdirii/clãdirilor şi de întreţinerea, repararea, renovarea şi înlocuirea pãrţilor comune, iar costurile aferente vor fi calculate conform cotei-pãrţi proporţionale de proprietate sau, dupã caz, conform numãrului de persoane prevãzute în acordul de asociere.

CAP. 2
Organizarea, funcţionarea şi conducerea asociaţiei de proprietari

ART. 4
Asociaţia de proprietari este organizatã şi funcţioneazã în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 114/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe.
ART. 5
(1) Asociaţia de proprietari este condusã de adunarea generalã a proprietarilor, care este formatã din câte un reprezentant al fiecãrei familii de proprietari.
(2) Adunarea generalã a proprietarilor alege dintre membrii asociaţiei de proprietari o comisie de cenzori sau hotãrãşte delegarea atribuţiilor comisiei de cenzori unor persoane fizice sau juridice, asociaţii sau agenţi economici specializaţi.
ART. 6
(1) Adunarea generalã a proprietarilor alege dintre membrii sãi comitetul executiv al asociaţiei de proprietari, format din 3 - 11 membri, dintre care unul va fi desemnat ca preşedinte al asociaţiei de proprietari prin votul adunãrii generale.
(2) Comitetul executiv al asociaţiei de proprietari poate angaja personal specializat pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin.
(3) Preşedintele asociaţiei de proprietari reprezintã asociaţia în derularea contractelor şi îşi asuma obligaţii în numele acesteia. El reprezintã asociaţia de proprietari în relaţiile cu terţii, precum şi în fata instanţelor de judecata.
ART. 7
(1) Activitatea de administrare a clãdirii se asigura de un administrator, persoana fizica atestata şi angajata cu contract individual de munca sau cu convenţie civilã, ori persoana juridicã specializatã, cu care se încheie un contract de administrare, în funcţie de hotãrârea adunãrii generale a proprietarilor.
(2) Atestarea persoanelor fizice pentru a îndeplini funcţia de administrator de imobil se va face de cãtre o comisie formatã din 5 membri, specialişti în domeniul financiar-contabil şi al legislaţiei muncii, constituitã de consiliul local prin hotãrâre. Atestarea este obligatorie pentru funcţia de administrator.
(3) Administratorul de imobil poate cumula şi funcţia de contabil al asociaţiei de proprietari, dacã are pregãtire de specialitate în acest domeniu.
(4) La asociaţiile de proprietari care cuprind pana la 10 proprietari preşedintele poate îndeplini şi funcţia de administrator.
(5) Candidaţii pentru funcţia de administrator vor trebui sa prezinte garanţii morale, sa aibã capacitate profesionalã, sa fie buni gospodari şi sa nu aibã cazier.
(6) Candidaţii la funcţia de administrator vor prezenta garanţii materiale stabilite în condiţiile legii.
ART. 8
Comitetul executiv al asociaţiei de proprietari adopta decizii privind angajarea administratorului şi contabilului, precum şi a altor persoane fizice necesare asociaţiei, pe baza de contract individual de munca sau de convenţie civilã, pe perioada determinata.
ART. 9
(1) Adunarea generalã a proprietarilor adopta hotãrâri asupra cuantumului salariilor, indemnizaţiilor şi al eventualelor premii care se acorda personalului încadrat cu contract individual de munca sau pe baza de convenţie civilã, precum şi asupra valorii şi a modalitãţilor de contractare, în cazul în care administrarea clãdirii este asigurata de persoane juridice.
(2) Adunarea generalã a proprietarilor hotãrãşte, de asemenea, şi asupra acordãrii unor drepturi bãneşti membrilor asociaţiei de proprietari, care desfãşoarã alte activitãţi lucrative folositoare acesteia.
ART. 10
Pentru realizarea lucrãrilor de reparaţii sau altor activitãţi de întreţinere administratorul, ţinând seama de preţ, durata de execuţie şi de calitate, supune spre analiza şi aprobare comitetului executiv al asociaţiei de proprietari ofertele agenţilor economici care satisfac cerinţele în vederea executãrii lucrãrilor, conform legislaţiei în vigoare.
ART. 11
(1) Închirierea sau folosirea de cãtre persoanele fizice ori juridice a spaţiilor aflate în proprietatea comuna a proprietarilor se face numai prin contract de închiriere sau de folosinta, semnat din partea asociaţiei de proprietari de cãtre preşedinte, pe baza hotãrârii adunãrii generale a proprietarilor, cu acordul proprietarilor direct afectaţi.
(2) Schimbarea destinaţiei apartamentului de cãtre proprietar sau chiriaş se face numai pe baza hotãrârii adunãrii generale a asociaţiei de proprietari, cu acordul proprietarilor direct afectaţi.
ART. 12
Modificãrile constructive şi utilizarea în alte scopuri a unor pãrţi sau elemente de construcţie ale clãdirii, cum ar fi: ancorarea de reclame pe pereţi, suspendãri de stâlpi, pereţi, scãri interioare şi altele asemenea, se vor putea face numai pe baza hotãrârii adunãrii generale a proprietarilor, cu acordul proprietarilor direct afectaţi şi, dupã caz, pe baza unui proiect tehnic întocmit de instituţii de specialitate, verificat de un expert autorizat, precum şi cu autorizaţia pentru executare de lucrãri, eliberate în condiţiile legii.
ART. 13
Penalizãrile pentru întârzierea plãţii cotelor de întreţinere, hotãrâte potrivit legii de adunarea generalã a proprietarilor, nu vor fi mai mari de 0,2 la suta pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica pentru fiecare cota de întreţinere lunarã numai dupã o perioada de 30 de zile care depãşeşte termenul stabilit pentru plata, fãrã ca suma penalizãrilor sa poatã depãşi suma cotei de întreţinere lunare la care s-a aplicat.
ART. 14
(1) Asociaţiile de proprietari pot prelua unele obligaţii cetatenesti ale proprietarilor pe care îi reprezintã şi în numele cãrora rãspund în fata autoritãţilor administraţiei publice locale ori fata de alte autoritãţi.
(2) Obligaţiile cetatenesti prevãzute la alin. (1) sunt cele care, potrivit prevederilor legale în vigoare, revin cetãţenilor în urmãtoarele domenii de activitate: întreţinerea şi folosirea clãdirilor şi apartamentelor; ocrotirea mediului înconjurãtor şi a sãnãtãţii; salubritate; folosirea drumurilor şi a cãilor de comunicaţie; evidenta populaţiei, precum şi alte obligaţii ce revin cetãţenilor în relaţiile cu autoritãţile administraţiei publice locale.
ART. 15
(1) Proprietarii care îşi înstrãineazã apartamentele sau spaţiile cu alta destinaţie sunt obligaţi ca la întocmirea formelor de înstrãinare sa facã dovada achitãrii la zi a cheltuielilor care le revin în cadrul asociaţiei de proprietari.
(2) Notarii publici nu vor autentifica actele de înstrãinare fãrã dovada achitãrii la zi a cheltuielilor, eliberata de asociaţia de proprietari şi confirmatã de compartimentul specializat prevãzut la art. 16 alin. (2).
(3) în cazul existenţei unor datorii cãtre asociaţia de proprietari pãrţile pot conveni introducerea în contract a unor clauze privitoare la achitarea acestora. Prin contract se poate prevedea preluarea datoriei de cãtre dobanditor, situaţie în care înstrãinarea poate avea loc.

CAP. 3
Îndrumarea metodologicã a asociaţiilor de proprietari

ART. 16
(1) Consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor sprijini activitatea asociaţiilor de proprietari pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor ce le revin, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Consiliile locale vor crea în cadrul aparatului propriu un compartiment specializat în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari.
(3) Compartimentele prevãzute la alin. (2) vor fi compuse din specialişti în domeniul financiar-contabil şi al legislaţiei muncii.
ART. 17
(1) Asociaţiile de locatari existente la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe, în clãdirile ale cãror apartamente au fost dobândite în proprietate în condiţiile legii şi care nu au fost reorganizate în asociaţii de proprietari potrivit prevederilor <>Legii nr. 114/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sunt recunoscute ca asociaţii de proprietari. Acestea au obligaţia ca, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, sa se reorganizeze potrivit prevederilor legale, prin adoptarea de cãtre adunarea generalã a proprietarilor a acordului de asociere şi a statutului propriu.
(2) Compartimentele specializate prevãzute la art. 16 alin. (2) vor indruma şi vor sprijini asociaţiile de locatari pentru a se reorganiza în asociaţii de proprietari.
ART. 18
Consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor indruma şi vor sprijini asociaţiile de proprietari pentru îndeplinirea obligaţiilor legale de întreţinere şi reparare a construcţiilor şi instalaţiilor.
ART. 19
Consiliile locale, cu sprijinul aparatului propriu al consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, vor organiza exercitarea controlului financiar-contabil şi gestionar asupra activitãţii asociaţiilor de proprietari.

CAP. 4
Sancţiuni

ART. 20
(1) Constituie contravenţie, dacã nu este sãvârşitã în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiune, urmãtoarele fapte:
a) neluarea de cãtre asociaţia de proprietari a mãsurilor necesare pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranta în exploatare a clãdirii pe toatã durata existenţei acesteia;
b) neasigurarea de cãtre asociaţia de proprietari a tuturor activitãţilor edilitar-gospodãreşti, precum şi a functionarii în bune condiţii a instalaţiilor clãdirii: ascensor, hidrofor, instalaţii de alimentare cu apa, de canalizare, de încãlzire centrala, de preparare şi distribuire a apei calde, instalaţii electrice şi de gaze, centrale termice, crematorii, instalaţii de colectare a deşeurilor, instalaţii de antena colectivã, telefonie şi altele asemenea;
c) neexecutarea de cãtre proprietar a lucrãrilor de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii aflate în folosinta exclusiva a acestuia, dacã aceasta este de natura sa aducã prejudicii celorlalţi proprietari sau chiriaşi;
d) schimbarea de cãtre proprietar sau de cãtre chiriaş a destinaţiei locuinţei fãrã autorizaţiile şi aprobãrile legale;
e) încheierea de cãtre notarii publici a unor acte de înstrãinare cu nesocotirea dispoziţiilor art. 15 alin. (2).
(2) Contravenţiile prevãzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) se sancţioneazã cu amenda de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei; contravenţiile prevãzute la alin. (1) lit. d), cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei, iar contravenţiile prevãzute la alin. (1) lit. e), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.
(3) Sancţiunile pentru contravenţiile prevãzute la alin. (1) lit. a) şi b) se aplica asociaţiei de proprietari sau, dupã caz, administratorului asociaţiei, cele pentru contravenţiile prevãzute la alin. (1) lit. c) şi d) proprietarilor sau chiriaşilor persoane fizice ori juridice, iar cele prevãzute la alin. (1) lit. e) notarului public.
ART. 21
Constatarea contravenţiilor prevãzute de prezenta ordonanta şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre persoanele împuternicite de Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, de primari sau de împuterniciţii acestora.

CAP. 5
Dispoziţii finale

ART. 22
Ministerul Administraţiei Publice împreunã cu Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale vor elabora, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe, normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor acesteia.
ART. 23
Prezenta ordonanta intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 24
La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga orice dispoziţii contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmanca

p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016