Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA nr. 71 din 30 august 2001  privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA nr. 71 din 30 august 2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 1 septembrie 2001


În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale <>art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta.

CAP. 1
Consultanţa şi consultantul fiscal


ART. 1
Prezenta ordonanta constituie cadrul juridic privind organizarea şi exercitarea activitãţii de consultanţa fiscalã ca activitate independenta, de cãtre persoanele care au dobândit aceasta calitate.
ART. 2
Exercitarea independenta a calitãţii de consultant fiscal se realizeazã numai pe baza raporturilor juridice civile şi comerciale cu persoanele fizice sau juridice cãrora le acorda consultanţa şi fata de care acesta nu are nici un fel de interese materiale directe sau indirecte, cu excepţia onorariilor cuvenite pentru munca prestatã în aceasta calitate.
ART. 3.
Activitatea de consultanţa fiscalã consta în acordarea de asistenta de specialitate la întocmirea declaraţiilor de impozite şi taxe, în alte probleme fiscale şi creanţe bugetare, cum sunt: amenzi, penalitãţi şi majorãri, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, precum şi de reprezentare în fata organelor fiscale.

CAP. 2
Reguli de atribuire a calitãţii de consultant fiscal

ART. 4.
Pentru atribuirea calitãţii de consultant fiscal candidaţii, persoane fizice, trebuie sa îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) sa fie licentiati ai unei facultãţi cu profil economic şi/sau juridic;
b) sa aibã o experienta de minimum 5 ani în una dintre urmãtoarele activitãţi: elaborarea şi aplicarea legislaţiei fiscale, administrarea şi colectarea veniturilor publice, controlul fiscal, soluţionarea contestaţiilor, elaborarea şi aplicarea reglementãrilor contabile, precum şi activitatea financiar-contabila;
c) sa nu aibã antecedente penale;
d) sa aibã capacitate deplina de exerciţiu;
e) sa promoveze examenul pentru atribuirea calitãţii de consultant fiscal.
ART. 5.
(1) La depunerea documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 4 lit. a)-d) candidatul plãteşte în contul Ministerului Finanţelor Publice o taxa pentru înscrierea la examen. Nivelul taxei se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice, în funcţie de costurile necesare organizãrii examenului.
(2) Veniturile realizate de Ministerul Finanţelor Publice din taxele de înscriere la examenul pentru atribuirea calitãţii de consultant fiscal vor fi folosite exclusiv pentru organizarea examenelor. În cazul în care veniturile de aceasta natura nu sunt consumate integral în anul organizãrii concursului, acestea vor fi reportate în anii urmãtori şi vor fi utilizate cu aceeaşi destinaţie.
ART. 6
(1) Examenul pentru atribuirea calitãţii de consultant fiscal se organizeazã de Ministerul Finanţelor Publice, în baza unui regulament aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(2) Examenul consta în susţinerea unei probe scrise şi a unei probe orale. Materiile de examinare pentru cele doua probe sunt urmãtoarele:
- legislaţie fiscalã;
- fiscalitate internationala;
- managementul şi contabilitatea întreprinderii;
- elemente de drept financiar şi fiscal.
ART. 7
Dupã susţinerea şi promovarea examenului Ministerul Finanţelor Publice elibereazã candidaţilor un certificat de atestare.
ART. 8
Persoana care a obţinut certificatul eliberat de Ministerul Finanţelor Publice se va inregistra la Camera consultantilor fiscali şi i se va elibera carnetul profesional, care îi permite exercitarea profesiei şi utilizarea titlului de consultant fiscal.
ART. 9
(1) Consultanţii fiscali se pot organiza şi în societãţi comerciale care au în obiectul de activitate consultanţa fiscalã.
(2) Pentru exercitarea activitãţii de consultanţa fiscalã societãţile comerciale menţionate la alineatul precedent trebuie sa fie autorizate în prealabil de Camera consultantilor fiscali. În vederea obţinerii autorizaţiei acestea plãtesc o taxa în contul Camerei. Cuantumul taxei de autorizare se stabileşte de Camera.

CAP. 3
Organizarea şi atribuţiile Camerei consultantilor fiscali

ART. 10
(1) În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe se înfiinţeazã Camera consultantilor fiscali, denumita în continuare Camera, care are drept scop coordonarea activitãţii de consultanţa fiscalã şi apãrarea drepturilor membrilor sãi în exercitarea calitãţii de consultant fiscal.
(2) Camera este organizaţie profesionalã de utilitate publica, persoana juridicã fãrã scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Sediul respectiv va fi acordat de Guvern în folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani.
(3) Camera îşi poate constitui unitãţi teritoriale, denumite sucursale.
ART. 11
Camera are, în principal, umatoarele atribuţii:
a) coordoneazã activitatea de consultanţa fiscalã;
b) apara interesele profesionale ale tuturor membrilor;
c) oferã sprijin şi asistenta membrilor Camerei în problemele profesionale;
d) mediazã între membrii Camerei în caz de diferende şi la cerere;
e) mediazã între membrii Camerei şi clienţii lor în caz de diferende, precum şi la cerere;
f) stabileşte mãsuri disciplinare;
g) organizeazã cursuri de perfecţionare a consultantilor fiscali;
h) tine Registrul membrilor Camerei;
i) elaboreazã norme privind activitatea de consultanţa fiscalã;
j) colaboreazã cu asociaţiile profesionale de profil din ţara şi din strãinãtate;
k) editeazã publicaţii de specialitate;
l) alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.
ART. 12
Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinţa nationala, Consiliul superior şi Biroul permanent al Consiliului superior.
ART. 13
Camera îşi acoperã cheltuielile din venituri proprii care se constituie din:
- taxa de autorizare a societãţilor comerciale de consultanţa fiscalã;
- taxa de înscriere în evidenta Camerei;
- cotizaţiile membrilor Camerei;
- încasãri din vânzarea publicaţiilor proprii;
- donaţii şi sponsorizãri;
- alte venituri din activitatea Camerei.
ART. 14
(1) În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe se constituie prin ordin al ministrului finanţelor publice Comitetul provizoriu al Camerei, format din 9 membri, dintre care unul îndeplineşte funcţia de preşedinte, reprezentanţi ai urmãtoarelor direcţii din cadrul Ministerului Finanţelor Publice: Direcţia generalã de politica şi legislaţie fiscalã, Direcţia generalã de proceduri fiscale, Direcţia generalã de administrare a veniturilor publice şi a monopolurilor, Direcţia generalã de îndrumare şi control fiscal, Direcţia generalã de soluţionare a contestaţiilor, Direcţia de reglementãri contabile, Direcţia generalã juridicã, care va elabora:
a) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei care va cuprinde şi prevederi referitoare la modul de desemnare şi atribuţiile organelor de conducere ale Camerei.
b) Codul privind conduita etica şi profesionalã în domeniul consultantei fiscale.
c) norme privind pregãtirea şi perfecţionarea consultantilor fiscali.
(2) Comitetul provizoriu al Camerei va funcţiona pana la organizarea primei Conferinţe naţionale a Camerei, organizatã în termen de 3 luni de la data aprobãrii prin hotãrâre a Guvernului a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei.
ART. 15
Membrii Camerei pot fi:
a) persoanele cãrora li s-a eliberat carnetul profesional potrivit prevederilor art. 8;
b) societãţile comerciale de consultanţa fiscalã care au obţinut autorizaţia Camerei potrivit prevederilor art. 9.
ART. 16
Camera are obligaţia sa aprobe Codul privind conduita etica şi profesionalã în domeniul consultantei fiscale şi normele privind pregãtirea şi perfecţionarea consultantilor fiscali.

CAP. 4
Compatibilitate. Retragerea calitãţii de consultant şi a autorizaţiei de funcţionare

ART. 17
Consultanţii fiscali şi societãţile comerciale de consultanţa fiscalã pot desfasura, pe lângã activitatea de consultanţa fiscalã, cu respectarea condiţiilor prevãzute de actele normative în materie, şi activitãţi de:
a) expertiza contabila;
b) audit financiar;
c) instruire şi perfecţionare în domeniul fiscal.
ART. 18
Consultantul fiscal îşi poate exercita activitatea la doua sau mai multe societãţi comerciale atâta timp cat nu sunt afectate obiectivitatea şi independenta profesionalã, conform prevederilor prezentei ordonanţe şi ale Codului privind conduita etica şi profesionalã în domeniul consultantei fiscale.
ART. 19
Certificatul de atestare a calitãţii de consultant fiscal, respectiv autorizaţia de funcţionare, se retrage de Camera în urmãtoarele situaţii:
1. în cazul persoanelor fizice:
a) când certificatul de atestare a calitãţii de consultant fiscal a fost obţinut ca urmare a sãvârşirii infracţiunii de fals şi uz de fals;
b) când consultantul fiscal incalca prevederile Codului privind conduita etica şi profesionalã în domeniul consultantei fiscale;
c) în caz de neplata a cotizatiei pe o perioada de un an;
2. în cazul persoanelor juridice:
a) societatea comercialã s-a dizolvat;
b) dupã emiterea autorizaţiei se constata ca aceasta nu ar fi trebuit acordatã sau în cazul în care condiţiile de autorizare nu mai sunt îndeplinite;
c) în caz de neplata a cotizatiei pe o perioada de un an.
ART. 20
În cazul retragerii certificatului de atestare a consultantului fiscal sau a autorizaţiei societãţilor comerciale de consultanţa fiscalã se interzice acestora utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate comercialã de consultanţa fiscalã.

CAP. 5
Registrul consultantilor fiscali şi al societãţilor comerciale de consultanţa fiscalã

ART. 21
(1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de consultant fiscal vor fi înscrise în Registrul consultantilor fiscali şi al societãţilor comerciale de consultanţa fiscalã.
(2) în Registrul consultantilor fiscali vor fi menţionate urmãtoarele date referitoare la membrii Camerei: numele şi prenumele, alte date de identificare a persoanei, domiciliul, sau, dupã caz, denumirea şi sediul social.
(3) Pentru societãţile comerciale de consultanţa fiscalã se vor mentiona în plus:
a) numele, prenumele şi domiciliul persoanelor fizice care efectueazã consultanţa fiscalã în numele societãţii comerciale de consultanţa fiscalã;
b) numele, prenumele şi domiciliul asociaţilor/actionarilor, directorilor şi membrilor consiliilor de administraţie ale societãţilor comerciale de consultanţa fiscalã.
(4) Consultantul fiscal este obligat sa anunţe Camerei orice modificare cu privire la datele de identificare.
(5) Consultanţii fiscali nu pot sa îşi exercite atribuţiile conferite de aceasta calitate pe durata în care desfãşoarã orice activitate salarizata în afarã Camerei sau activitate comercialã, cu excepţia activitãţilor didactice, literare, publicistice în domeniu şi cea de parlamentar, consilier local sau judeţean, pe durata mandatului.

CAP. 6
Rolul, atribuţiile şi drepturile Ministerului Finanţelor Publice ca autoritate publica

ART. 22
Activitatea Camerei în România se desfãşoarã sub supravegherea Ministerului Finanţelor Publice.
ART. 23
Ministerul Finanţelor Publice va urmãri permanent ca statutul şi celelalte reglementãri emise de Camera sa nu contravina reglementãrilor legale şi ca deciziile luate de organele de conducere ale Camerei sa fie în conformitate cu statutul şi cu celelalte reglementãri.
ART. 24
Ministerul Finanţelor Publice va lua mãsurile ce se impun pentru respectarea de cãtre Camera a prevederilor prezentei ordonanţe.

CAP. 7
Sancţiuni

ART. 25
(1) Constituie contravenţie, dacã nu a fost sãvârşitã în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa fie consideratã infracţiune, şi se sancţioneazã cu amenda de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei utilizarea titlului de consultant fiscal sau denumirea societãţii comerciale de societate de consultanţa fiscalã în alte condiţii decât cele prevãzute de prezenta ordonanta.
(2) Prevederile prezentului articol se completeazã cu dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu excepţia art. 28 şi 29.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre persoanele desemnate de ministrul finanţelor publice.

CAP. 8
Dispoziţii finale

ART. 26
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga prevederile art. 6 lit. e), referitoare la executarea de lucrãri cu caracter fiscal, din <>Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 42/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.


PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneazã:


──────────────────
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
──────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016