Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA nr. 66 din 24 august 1994*) *** Republicata  privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA nr. 66 din 24 august 1994*) *** Republicata privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 8 aprilie 1998
*) Republicatã în temeiul <>art. III din Ordonanta Guvernului nr. 49 din 28 august 1997 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997 (aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 214 din 16 decembrie 1997 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 18 decembrie 1997), dându-se articolelor o noua numerotare.
<>Ordonanta Guvernului nr. 66 din 24 august 1994 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994 (aprobatã prin <>Legea nr. 128 din 14 decembrie 1994 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 decembrie 1994) şi a mai fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995 şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 21 februarie 1997.

ART. 1
În scopul intaririi rolului finanţelor publice şi al asigurãrii unei discipline bugetare ferme, instituţiile publice care, în înţelesul prezentei ordonanţe, cuprind: autoritatea legislativã, instituţia Presedentiei, autoritatea judecãtoreascã, alte autoritãţi publice, Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, consiliile judeţene şi locale, precum şi instituţiile publice de subordonare centrala şi localã, indiferent de modul de finanţare a activitãţii acestora, au obligaţia sa efectueze operaţiunile de încasãri şi plati, prin trezoreria generalã a statului, care funcţioneazã potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.
Statul garanteazã efectuarea operaţiunilor financiare prin trezoreria proprie, în condiţii de siguranta şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi pãstrarea integritãţii disponibilitãţilor bãneşti.
ART. 2
Trezoreria generalã a statului cuprinde operaţiuni de încasãri şi plati în lei şi în valuta, care, dupã caz, privesc:
- veniturile şi cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat, bugetelor locale;
- veniturile şi cheltuielile bugetelor fondurilor speciale, care se constituie şi se utilizeazã potrivit reglementãrilor în vigoare;
- veniturile şi cheltuielile instituţiilor publice care, potrivit reglementãrilor legale, se administreazã în regim extrabugetar;
- datoria publica interna şi externa, inclusiv evidenta şi plata serviciului datoriei publice interne şi externe;
- alte venituri şi cheltuieli ale sectorului public, reglementate prin dispoziţii legale, inclusiv drepturile de încasat şi obligaţiile de plata ale statului, la baza cãrora stau acorduri şi convenţii guvernamentale.
ART. 3
Contul general al trezoreriei statului funcţioneazã la Banca Nationala a României, iar soldul activ al acestuia se formeazã din dispoziţiile trezoreriei centrale din Ministerul Finanţelor şi din disponibilitãţile trezoreriilor din cadrul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finanţelor.
În judeţele şi în municipiul Bucureşti în care nu funcţioneazã încã trezorerii în cadrul serviciilor descentralizate ale Ministerului Finanţelor, instituţiile publice efectueazã operaţiunile de încasãri şi plati prin contul trezoreriei statului, deschis la Banca Nationala a României pe seama bãncilor comerciale cu care Ministerul Finanţelor încheie convenţii corespunzãtoare.
Soldul contului general al trezoreriei statului se cuprinde în bilanţul Bãncii Naţionale a României.
ART. 4
Operaţiunile de încasãri şi plati în trezoreria statului sunt evidentiate potrivit planului de conturi stabilit de Ministerul Finanţelor, care asigura constituirea şi utilizarea resurselor financiare publice în conformitate cu dispoziţiile legale.
ART. 5
Disponibilitãţile aflate în contul general al trezoreriei statului pot fi utilizate în urmãtoarea ordine:
- acoperirea temporarã a deficitului din anul precedent şi din anul curent al bugetului de stat;
- acoperirea temporarã a golurilor de casa, înregistrate de bugetele locale;
- acoperirea temporarã a deficitelor din anul precedent şi din anul curent, înregistrate de bugetul asigurãrilor sociale de stat şi de bugetele fondurilor speciale;
- efectuarea de plasamente financiare, pe termen scurt, prin Banca Nationala a României, care acţioneazã ca agent al statului;
- împrumuturi pe termen mediu şi lung pentru finanţarea şi refinantarea deficitelor anuale ale bugetului de stat, pe seama disponibilitãţilor pe termen mediu şi lung din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe.
ART. 6
Pentru dispoziţiile din contul general al trezoreriei statului, pentru care, potrivit reglementãrilor legale în vigoare, exista obligaţia bonificarii de dobânzi, precum şi pentru plasamentele financiare pe termen scurt, efectuate prin Banca Nationala a României care acţioneazã ca agent al statului, trezoreria statului plãteşte, respectiv încaseazã, dobânzile corespunzãtoare.
În situaţiile în care dobânzile datorate trezoreriei statului pentru sumele avansate în scopul acoperirii deficitelor temporare ale bugetelor fondurilor speciale nu se pot plati şi compensa, pe baza de fundamentari corespunzãtoare, Guvernul poate aproba plata parţialã sau totalã a acestora din prevederile cuprinse în bugetul de stat pentru cheltuielile aferente dobânzilor la datoria publica.
De asemenea, în contul general al trezoreriei statului se încaseazã dobânzile pentru sumele utilizate temporar din trezorerie la acoperirea deficitului bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi al bugetelor fondurilor speciale, precum şi dobânzile la împrumuturile pe termen mediu şi lung, acordate pentru finanţarea şi refinantarea deficitelor anuale ale bugetului de stat.
Pentru acoperirea temporarã a deficitelor bugetelor fondurilor speciale ori ale altor bugete, la care reglementãrile legale prevãd obligaţia bonificarii de dobânzi la disponibilitati, dobânzile de încasat pentru sumele avansate temporar din trezoreria statului se pot compensa cu dobânzile de plãtit din trezoreria statului, în perioada urmãtoare, la disponibilitãţile bugetelor respective.
ART. 7
Nivelul ratelor pentru dobânzile bonificate la disponibilitãţile depozitelor aflate în trezoreria statului, pentru care exista obligaţia legalã de bonificare de dobânzi, precum şi termenele şi condiţiile de plata a dobânzilor se stabilesc prin convenţii încheiate între reprezentanţii Ministerului Finanţelor şi ai titularilor de depozite, desemnaţi de instituţiile respective.
Prin aceleaşi convenţii se stabilesc şi nivelul ratelor pentru dobânzile datorate trezoreriei statului la sumele temporar utilizate pentru acoperirea deficitelor bugetelor fondurilor speciale sau ale altor bugete, precum şi termenele şi condiţiile de plata ori de compensare. În cazuri justificate, Ministerul Finanţelor poate conveni şi aproba ca stingerea obligaţiei de plata a dobânzilor cãtre trezoreria statului - prin compensare - sa depãşeascã anul curent.
La stabilirea nivelurilor pentru ratele la dobânzile de încasat şi de plãtit la şi din trezoreria generalã a statului, Ministerul Finanţelor are obligaţia de a se încadra în obiectivele politicii monetare a Guvernului şi a Bãncii Naţionale a României.
Dobanda pentru disponibilitãţile trezoreriei statului, folosite la finanţarea temporarã a deficitului bugetului de stat din anul precedent şi din anul curent, se calculeazã lunar la nivelul dobânzii medii plãtite de trezoreria statului pentru disponibilitãţile şi depozitele pãstrate în contul general al trezoreriei statului şi se plãteşte la termenul stabilit de Ministerul Finanţelor.
La disponibilitãţile pãstrate în contul general al trezoreriei statului, provenite din contravaloarea în lei a împrumuturilor guvernamentale externe, se aplica dobanda la nivelul taxei oficiale a scontului a Bãncii Naţionale a României.
Pentru neplata în termen a ratelor scadente la împrumuturile şi avansurile acordate prin trezoreria statului, a dobânzilor aferente acestora, se calculeazã şi se datoreazã majorãri de întârziere, prevãzute de dispoziţiile legale pentru neplata impozitelor şi taxelor la bugetul de stat.
Diferenţele constatate la calculul dobânzilor, de încasat şi de plãtit la şi din contul general al trezoreriei statului, aferente disponibilitãţilor şi depozitelor în contul general al trezoreriei statului, care privesc exercitii financiare anuale anterioare exerciţiului curent, se anuleazã.
ART. 8
Pentru sumele avansate din trezoreria statului pe baza de aprobãri anterioare prezentei ordonanţe, Ministerul Finanţelor va urmãri recuperarea acestora şi va propune Guvernului, spre aprobare, mãsuri de regularizare.
ART. 9
Ministerul Finanţelor elaboreazã bilanţul general al trezoreriei statului în structura stabilitã de acesta.
Bilanţul anual, împreunã cu contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului se prezintã Guvernului, pentru aprobare, pana la data de 31 mai a anului urmãtor celui de execuţie.
ART. 10
Ministerul Finanţelor elaboreazã, administreazã şi executa bugetul trezoreriei statului.
Bugetul trezoreriei statului cuprinde atât la venituri, cat şi la cheltuieli, dobânzile, comisioanele şi majorãrile de întârziere încasate, respectiv plãtite la şi din trezoreria statului, precum şi alte încasãri şi plati pentru operaţiunile care decurg din împrumuturi, avansuri, plasamente ori din pãstrarea şi administrarea depozitelor în trezoreria statului.
În cheltuielile bugetului trezoreriei statului se prevãd şi taxele poştale pentru transmiterea în contul general al trezoreriei statului a sumelor încasate în numerar din impozite şi taxe, taxele şi comisioanele pentru expedierea documentelor privind operaţiunile trezoreriei statului, precum şi comisioanele plãtite bãncilor comerciale şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni pentru operaţiunile pe care acestea le executa în contul trezoreriei statului.
Taxele şi comisioanele respective se negociaza între reprezentanţii Ministerului Finanţelor şi cei ai unitãţilor prestatoare de servicii, în care scop se încheie convenţii bilaterale în care se prevãd nivelul taxelor şi al comisioanelor, termenele de plata, precum şi condiţiile în care se pot modifica convenţiile respective.
În cheltuielile bugetului trezoreriei statului se pot prevedea şi cheltuieli de capital pentru achiziţii de bunuri de natura mijloacelor fixe, inclusiv cele privind montarea acestora, necesare desfãşurãrii activitãţii trezoreriei statului.
Bugetul trezoreriei statului se întocmeşte anual şi se prezintã spre aprobare Guvernului, o data cu propunerile pentru proiectul bugetului de stat.
Bugetul trezoreriei statului se poate modifica, de regula, semestrial şi ori de câte ori este necesar, de cãtre Guvern, la propunerea justificatã a Ministerului Finanţelor, în funcţie de schimbãrile intervenite în politica monetara, cu deosebire în cea a dobânzilor, de modificãrile care apar în rulajele depozitelor care se pãstreazã în trezoreria statului, fata de cele avute în vedere la fundamentarea şi aprobarea bugetului trezoreriei statului.
Cheltuielile totale aprobate prin bugetul trezoreriei statului reprezintã limite maxime care nu pot fi depasite. Ministerul Finanţelor poate aproba, începând cu semestrul II al fiecãrui an, modificãri între poziţiile de cheltuieli cuprinse ca detalii în bugetul trezoreriei statului, în funcţie de modul cum evolueaza depozitele pentru care se bonifica dobânzi şi de evoluţia nivelului ratei dobânzilor.
Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului trezoreriei statului, ca diferenţa între veniturile încasate şi plãţile efectuate, se reporteazã în anul imediat urmãtor ca resursa a trezoreriei statului şi se utilizeazã, dupã scãderea creanţelor trezoreriei statului devenite insolvabile, în principal, pentru serviciul datoriei publice externe.
Guvernul, în situaţii speciale şi fundamentale, poate aproba ca, din excedentul rezultat din execuţia anuala definitiva a bugetului trezoreriei statului, sa compenseze, parţial sau total, dobânzile datorate pentru disponibilitãţile temporar destinate acoperirii deficitului bugetului de stat din anul precedent şi din anul curent, precum şi împrumuturile temporare şi dobânzile aferente acestor împrumuturi, acordate bugetelor fondurilor speciale.
ART. 11
Creanţele trezoreriei statului, rezultate din gestionarea împrumuturilor externe guvernamentale, precum şi din alte operaţiuni derulate prin trezoreria statului, se urmãresc şi se executa în condiţiile prevãzute de reglementãrile legale pentru creanţele bugetare.
Creanţele trezoreriei statului se prescriu în termen de 10 ani de la crearea lor.
Creanţele trezoreriei statului, devenite insolvabile pe baza de hotãrâri definitive ale instanţelor de judecata, inclusiv cheltuielile de judecata, se suporta în condiţiile prevãzute la art. 10 alin. 9 din prezenta ordonanta.
ART. 12
Efectuarea de cãtre instituţiile publice de încasãri şi plati în conturi deschise în afarã contului general al trezoreriei statului ori în alte conturi decât cele stabilite prin prezenta ordonanta constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amenda de la 600.000 lei la 2.000.000 lei, limite care se pot actualiza prin hotãrâre a Guvernului.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de cãtre persoanele împuternicite în acest scop de Ministerul Finanţelor.
Contravenţiilor prevãzute la alin. 1 li se aplica prevederile <>Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27.
ART. 13
În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Ministerul Finanţelor va elabora şi va transmite tuturor instituţiilor interesate instrucţiuni privind funcţionarea trezoreriei statului.

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016