Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA nr. 66 din 17 august 2000 (*republicata*)  privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA nr. 66 din 17 august 2000 (*republicata*) privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala*)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 21 decembrie 2006
*) Republicatã în temeiul <>art. II din Legea nr. 331/2006 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrialã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, dându-se textelor o nouã numerotare.
- <>Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrialã a fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 17 octombrie 2002.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Profesia de consilier în proprietate industrialã este liberã şi independentã, cu organizare şi funcţionare autonomã, în condiţiile prezentei ordonanţe.
(2) Activitatea de consilier în proprietate industrialã constã în acordarea de asistenţã de specialitate în domeniul proprietãţii industriale şi reprezentarea persoanelor fizice şi juridice române sau strãine interesate în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mãrci, precum şi faţã de terţi în procedurile reglementate.
(3) Domeniul proprietãţii industriale are ca obiect brevetele de invenţie, desenele şi modelele industriale, mãrcile de comerţ şi de serviciu, numele comerciale, indicaţiile de provenienţã, geografice sau denumirile de origine, topografiile de circuite integrate, precum şi combatarea concurenţei neloiale.
ART. 2
Consilierul în proprietate industrialã este persoana fizicã atestatã în condiţiile prezentei ordonanţe şi înscrisã în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industrialã.
ART. 3
În scopul reprezentãrii şi ocrotirii la nivel naţional şi internaţional a intereselor consilierilor în proprietate industrialã se înfiinţeazã Camera Naţionalã a Consilierilor în Proprietate Industrialã din România, denumitã în continuare Camera.
ART. 4
Profesia de consilier în proprietate industrialã poate fi practicatã numai de persoana fizicã înscrisã în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industrialã şi care este membrã a Camerei.

CAP. II
Dobândirea calitãţii de consilier în proprietate industrialã

ART. 5
Calitatea de consilier în proprietate industrialã poate fi dobânditã, în urma promovãrii unui examen susţinut în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mãrci, în condiţiile specificate de prezenta ordonanţã, de cãtre persoana care face dovada îndeplinirii cumulative a urmãtoarelor condiţii:
a) este cetãţean român, cetãţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al altui stat al Spaţiului Economic European;
b) are domiciliul, reşedinţa sau sediul profesional în România;
c) are deplinã capacitate de exerciţiu;
d) are studii superioare tehnice, ştiinţifice sau juridice;
e) are o practicã de cel puţin 3 ani în domeniul pregãtirii profesionale de bazã şi de cel puţin 3 ani în domeniul proprietãţii industriale. Cele douã perioade pot fi suprapuse total sau parţial;
f) nu a fost condamnatã definitiv pentru o faptã prevãzutã de legea penalã care o face nedemnã de a fi consilier în proprietate industrialã.
ART. 6
În cazul specialiştilor în domeniul proprietãţii industriale care au avut calitatea de salariat al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mãrci o perioadã de cel puţin 5 ani, precum şi al cadrelor didactice care fac dovada cã au predat disciplina proprietãţii industriale în facultãţi de drept acreditate sau autorizate cel puţin 5 ani înainte de dobândirea calitãţii de consilier în proprietate industrialã, nu este necesarã susţinerea examenului pentru domeniul de proprietate industrialã în care şi-au desfãşurat activitatea.
ART. 7
(1) Examenul pentru atestarea în profesia de consilier în proprietate industrialã se desfãşoarã pentru urmãtoarele obiecte ale dreptului de proprietate industrialã:
a) brevete de invenţie;
b) mãrci şi indicaţii geografice;
c) desene şi modele industriale;
d) topografii de circuite integrate.
(2) Condiţiile privind organizarea şi promovarea examenului de atestare sunt stabilite în instrucţiuni aprobate de directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mãrci, la propunerea preşedintelui Camerei.
ART. 8
(1) Cetãţeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al altui stat al Spaţiului Economic European poate exercita profesia de consilier în proprietate industrialã în România dacã respectã condiţiile prevãzute de lege.
(2) Persoana prevãzutã la alin. (1) care a dobândit calificarea de consilier în proprietate industrialã în statul membru de origine sau de provenienţã poate solicita recunoaşterea diplomei, în vederea admiterii în profesia de consilier în proprietate industrialã şi a practicãrii acesteia în România.
(3) Cetãţeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al altui stat al Spaţiului Economic European va face dovada îndeplinirii condiţiilor prevãzute la art. 5 lit. d) şi e) cu documentele eliberate de autoritãţile competente din statul de origine sau de provenienţã, recunoscute sau echivalate, potrivit legii.
(4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplicã şi cetãţenilor români care au obţinut calificarea într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat care face parte din Spaţiul Economic European.
(5) Prevederile prezentului articol se completeazã cu dispoziţiile <>Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificãrilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificãrile ulterioare, precum şi cu dispoziţiile tratatelor la care România este parte.

CAP. III
Înscrierea în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industrialã

ART. 9
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci este depozitarul Registrului naţional al consilierilor în proprietate industrialã, care conţine:
a) lista consilierilor în proprietate industrialã stabiliţi în România;
b) lista consilierilor în proprietate industrialã care presteazã temporar servicii de proprietate industrialã în România.
ART. 10
(1) În vederea dobândirii calitãţii de consilier în proprietate industrialã Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci organizeazã examenul de atestare care se susţine în faţa unei comisii a cãrei componenţã nominalã se stabileşte prin ordin al directorului general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mãrci.
(2) Comisia este formatã din 3-7 membri pentru fiecare obiect al dreptului de proprietate industrialã pentru care se organizeazã examenul.
(3) Componenţa Comisiei este urmãtoarea:
a) preşedinte, ales dintre persoanele din structura de conducere a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mãrci, cu atribuţii în domeniul protecţiei proprietãţii industriale;
b) membri, care sunt persoane cu pregãtire tehnicã şi/sau juridicã şi au experienţã în domeniul proprietãţii industriale: specialişti cu vechime de minimum 5 ani în cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mãrci, cadre didactice din învãţãmântul superior care au predat dreptul proprietãţii industriale, precum şi un membru al Camerei, consilier în proprietate industrialã, propus de preşedintele Camerei.
ART. 11
Rezultatele examenului pot fi contestate în termen de 15 zile de la comunicare şi sunt reanalizate de o comisie constituitã în acest scop, al cãrei preşedinte este directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mãrci sau împuternicitul acestuia.
ART. 12
Deciziile comisiei prevãzute la art. 11, de admitere sau de respingere a contestaţiei, se comunicã în scris candidatului în termen de 30 de zile de la înregistrarea contestaţiei la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci.
ART. 13
Înscrierea consilierilor atestaţi în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industrialã se face de drept, nominal, şi trebuie sã fie însoţitã de menţionarea profesiei de bazã, conform diplomei de absolvire a unei instituţii de învãţãmânt superior, a domeniului de proprietate industrialã în care au fost atestaţi, respectiv: invenţii, mãrci şi indicaţii geografice, desene şi modele industriale, topografii de circuite integrate, precum şi a altor date relevante cu privire la activitatea consilierului.
ART. 14
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci publicã în Buletinul Oficial de Proprietate Industrialã listele cuprinzând consilierii în proprietate industrialã înregistraţi în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industrialã şi care sunt membri ai Camerei, pe baza datelor comunicate de cãtre aceasta.

CAP. IV
Drepturile şi îndatoririle consilierilor în proprietate industrialã

ART. 15
(1) Consilierul în proprietate industrialã cu liberã practicã, înscris în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industrialã şi care este membru al Camerei, are dreptul sã asiste şi sã reprezinte în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mãrci, precum şi faţã de terţi orice persoanã fizicã şi juridicã românã sau strãinã, în temeiul unei procuri de reprezentare însuşite în scris de ambele pãrţi.
(2) Consilierul în proprietate industrialã, salariat specializat înscris în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industrialã şi care este membru al Camerei, are dreptul sã asiste şi sã reprezinte în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mãrci, precum şi faţã de terţi doar unitatea sau societatea comercialã la care este salariat.
ART. 16
Consilierul în proprietate industrialã cu liberã practicã îşi desfãşoarã activitatea pe bazã de contract şi are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor fãcute în interesul clientului sãu.
ART. 17
Consilierul în proprietate industrialã este obligat sã nu divulge datele şi informaţiile primite de la clientul sãu sau referitoare la acesta decât în limitele mandatului şi în condiţiile prevãzute de lege.
ART. 18
Consilierul în proprietate industrialã este obligat sã acţioneze cu bunã-credinţã şi probitate profesionalã şi numai în limitele mandatului.
ART. 19
Consilierul în proprietate industrialã, membru al Camerei, are dreptul la libera aderare la alte forme de asociere profesionalã compatibile cu profesia sa.

CAP. V
Exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrialã

ART. 20
(1) Consilierii în proprietate industrialã cu liberã practicã îşi desfãşoarã activitatea în cabinete individuale autorizate, cabinete individuale asociate pe bazã de contract, societãţi civile profesionale persoane juridice sau în societãţi comerciale având ca unic obiect activitãţile în domeniul proprietãţii industriale.
(2) Societatea civilã profesionalã se poate constitui din 2 sau mai mulţi consilieri în proprietate industrialã, atestaţi. În societatea civilã profesionalã respectivã îşi pot exercita profesia consilieri în proprietate industrialã, experţi sau alţi specialişti, colaboratori sau salariaţi. Societatea civilã profesionalã şi consilierii în proprietate industrialã care profeseazã în cadrul acesteia nu pot acorda asistenţã persoanelor cu interese contrare.
(3) Consilierul în proprietate industrialã îşi poate exercita profesia şi ca salariat specializat în domeniul protecţiei proprietãţii industriale în cadrul unei unitãţi sau societãţi comerciale cu alt obiect de activitate decât proprietatea industrialã.
ART. 21
(1) Consilierii în proprietate industrialã, salariaţi specializaţi în domeniul protecţiei proprietãţii industriale, îşi vor exercita profesia pentru unitãţile sau societãţile comerciale la care sunt încadraţi şi nominalizaţi în statele de funcţii, în limitele de competenţã atribuite funcţiei respective.
(2) Consilierii în proprietate industrialã prevãzuţi la alin. (1) pot desfãşura, pe bazã de contract şi procurã de reprezentare, activitãţi specifice profesiei şi pentru alte persoane, cu respectarea urmãtoarelor condiţii:
a) sã aibã aprobarea organelor de conducere ale unitãţii la care îşi desfãşoarã activitatea;
b) sã respecte Codul deontologiei profesionale;
c) sã facã dovada înregistrãrii fiscale legale pentru desfãşurarea activitãţii.
ART. 22
Consilierul în proprietate industrialã nu poate asista sau reprezenta mandanţi cu interese contrare în aceeaşi speţã sau în speţe conexe şi nu poate acţiona împotriva unui mandant cãruia i-a acordat consultanţã în legãturã cu speţa respectivã.
ART. 23
(1) Consilierul în proprietate industrialã, membru al Camerei, nu-şi poate exercita profesia de consilier în proprietate industrialã atât timp cât este salariat al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mãrci.
(2) Dacã fostul salariat al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mãrci şi-a desfãşurat activitatea în unul dintre urmãtoarele domenii ale proprietãţii industriale: mãrci, desene şi modele industriale, topografii de circuite integrate, atunci reprezentarea mandanţilor pentru cererile de obţinere a protecţiei în domeniile menţionate se face numai pentru cererile depuse la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci, dupã ce salariatul şi-a încetat activitatea în cadrul instituţiei.
(3) Dacã fostul salariat al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mãrci şi-a desfãşurat activitatea în domeniul brevetelor de invenţie, atunci prevederile alin. (2) se aplicã în mod similar, dacã invenţiile care fac obiectul acestor cereri sunt în domeniul tehnic de bazã în care fostul salariat şi-a desfãşurat activitatea.
ART. 24
Consilierul în proprietate industrialã, care îşi retrage serviciile în termen de 3 zile lucrãtoare de la împuternicirea sa de cãtre client prin procurã, va informa clientul în legãturã cu aceasta, va lua mãsurile necesare care sã permitã clientului sã evite sã fie prejudiciat şi va informa Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci şi Camera despre aceasta.
ART. 25
Exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrialã este incompatibilã cu:
a) ocupaţii care lezeazã demnitatea, bunele moravuri şi independenţa profesiei de consilier în proprietate industrialã;
b) desfãşurarea de activitãţi care genereazã concurenţã neloialã;
c) exercitarea nemijlocitã de acte de comerţ în domeniul proprietãţii industriale;
d) calitatea de salariat al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mãrci.
ART. 26
(1) Prin excepţie de la prevederile cap. II, cetãţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ai altor state care fac parte din Spaţiul Economic European, stabiliţi în unul dintre aceste state în scopul exercitãrii profesiei de consilier în proprietate industrialã, pot desfãşura activitãţi specifice acestei profesii pe teritoriul României în mod ocazional sau temporar, prin depunerea la Camerã a unei declaraţii.
(2) Declaraţia prevãzutã la alin. (1) va cuprinde: numele şi prenumele persoanei, titlul profesional din statul de stabilire sau, în lipsa acestuia, titlul academic, titulatura şi adresa autoritãţii competente din statul de stabilire, dacã profesia este supusã autorizãrii în acel stat, sediul din statul de stabilire, dacã este cazul, registrul în care este înregistratã în statul de stabilire, numãrul de înregistrare sau alt mijloc de identificare echivalent conţinut în acel registru, locul desfãşurãrii activitãţii în România, adresa de corespondenţã.
(3) La declaraţia prevãzutã la alin. (1) solicitantul va depune şi urmãtoarele documente:
a) dovada de cetãţenie;
b) documentul care atestã cã posesorul este stabilit legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat care face parte din Spaţiul Economic European, în scopul exercitãrii activitãţilor de consilier în proprietate industrialã şi cã la momentul depunerii declaraţiei nu îi este interzisã, fie şi temporar, exercitarea profesiei;
c) dovada de calificare profesionalã sau, dacã în statul membru de stabilire profesia de consilier în proprietate industrialã nu este reglementatã, dovada eliberatã de autoritãţile competente ale acestui stat, care atestã cã posesorul a exercitat activitãţile specifice profesiei cel puţin 2 ani în ultimii 10 ani.
(4) Persoanele prevãzute la alin. (1) se supun aceloraşi reguli de conduitã profesionalã ca şi consilierii în proprietate industrialã stabiliţi în România.

CAP. VI
Reprezentarea

ART. 27
(1) Reprezentarea solicitanţilor, a titularilor de drepturi de proprietate industrialã sau a persoanelor interesate în toate procedurile în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mãrci de cãtre consilierul în proprietate industrialã se face pe baza unei procuri cu caracter general sau a unei procuri pentru fiecare solicitare.
(2) În cazul procurii generale se va depune la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci un exemplar al acesteia, cu condiţia ca mandatarul sã indice în fiecare cerere procura în baza cãreia acţioneazã.
(3) În procedurile în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mãrci consilierul în proprietate industrialã nu poate reprezenta un client decât pentru domeniul de proprietate industrialã în care a fost atestat.
(4) În cazul reprezentãrii, retragerea, abandonarea cererilor de solicitare a protecţiei sau transmiterea drepturilor se poate efectua numai pe baza unei procuri care sã conţinã menţiuni exprese cu privire la aceste acte.
ART. 28
(1) Pentru soluţionarea contestaţiilor şi, dupã caz, a cererilor de revocare solicitantul sau titularul poate fi reprezentat şi de un avocat sau consilier juridic.
(2) Reprezentarea în faţa instanţelor judecãtoreşti a solicitanţilor, a titularilor sau a persoanelor interesate de cãtre consilierii în proprietate industrialã este condiţionatã de calitatea acestora de avocat sau de consilier juridic.

CAP. VII
Suspendarea şi încetarea exercitãrii profesiei de consilier în proprietate industrialã

ART. 29
Dreptul la exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrialã se suspendã:
a) în caz de incompatibilitate;
b) în cazul neîndeplinirii obligaţiei de platã a cotizaţiei faţã de Camerã timp de un an calendaristic;
c) pe perioada interdicţiei exercitãrii dreptului de a profesa, dispusã prin sancţiune disciplinarã menţinutã prin efectul unei hotãrâri judecãtoreşti.
ART. 30
Dreptul la exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrialã înceteazã:
a) prin renunţarea scrisã la exercitarea profesiei, depusã la Camerã;
b) în cazul pierderii sau renunţãrii la cetãţenia românã;
c) în cazul în care nu mai are domiciliul, reşedinţa sau sediul profesional în România;
d) când nu mai este îndeplinitã condiţia de la art. 5 lit. a);
e) dacã împotriva consilierului în proprietate industrialã s-a luat mãsura interdicţiei definitive a dreptului de a profesa;
f) în cazul în care nu mai are capacitate de exerciţiu;
g) în cazul în care consilierul în proprietate industrialã a fost condamnat definitiv pentru o faptã prevãzutã de legea penalã şi care îl face nedemn de a fi consilier în proprietate industrialã;
h) prin deces.

CAP. VIII
Rãspunderea disciplinarã

ART. 31
Sancţiunile disciplinare care se aplicã consilierilor în proprietate industrialã sunt:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) interdicţia exercitãrii dreptului de a profesa pe o perioadã de 3-12 luni;
d) interdicţia definitivã a exercitãrii dreptului de a profesa.
ART. 32
Sancţiunile disciplinare prevãzute la art. 31 lit. a)-d) se aplicã de comisia de disciplinã care funcţioneazã în cadrul Camerei. Procedura soluţionãrii sesizãrilor cu privire la încãlcãri ale Codului deontologiei profesionale şi ale obligaţiilor profesionale este prevãzutã în Statutul Camerei.
ART. 33
(1) Comisia de disciplinã a Camerei este alcãtuitã din 7 membri, consilieri în proprietate industrialã cu minimum 5 ani vechime, dintre care se aleg un preşedinte şi un secretar.
(2) Niciunul dintre membrii comisiei de disciplinã nu poate fi membru al consiliului de conducere al Camerei.
(3) Hotãrârile comisiei de disciplinã se iau cu votul majoritãţii membrilor acesteia.
ART. 34
(1) Împotriva hotãrârii comisiei de disciplinã a Camerei prin care s-a aplicat o sancţiune prevãzutã la art. 31 lit. c) şi d) se poate formula contestaţie la instanţa judecãtoreascã competentã, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii hotãrârii.
(2) Competenţa de judecatã aparţine instanţei de contencios administrativ. Procedura prealabilã nu este obligatorie.
(3) Hotãrârile comisiei de disciplinã a Camerei împotriva cãrora nu s-au formulat contestaţiile respective în termenul prevãzut la alin. (1) se vor comunica Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mãrci imediat dupã scurgerea acestor termene.
(4) Hotãrârile instanţelor judecãtoreşti, definitive şi irevocabile, prin care s-au aplicat sancţiuni membrilor Camerei se comunicã Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mãrci, pentru a fi menţionate în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industrialã şi publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industrialã.

CAP. IX
Organizarea şi funcţionarea Camerei

ART. 35
(1) Camera este o organizaţie profesionalã, neguvernamentalã, care îşi desfãşoarã activitatea prin autofinanţare şi fãrã scop lucrativ, cu personalitate juridicã, ai cãrei membri sunt consilieri în proprietate industrialã, persoane fizice.
(2) Camera are sediul în municipiul Bucureşti.
(3) Activitatea Camerei este finanţatã din taxele de înscriere, cotizaţiile anuale ale membrilor, fonduri rezultate din organizarea de simpozioane, conferinţe, activitãţi editoriale specifice, precum şi din donaţii, sponsorizãri sau din alte surse.
ART. 36
Consilierul în proprietate industrialã are dreptul sã devinã, la cererea sa, membru al Camerei.
ART. 37
Camera are urmãtoarele atribuţii:
a) asigurã exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrialã, în condiţiile respectãrii deontologiei;
b) gestioneazã şi transmite lunar Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mãrci evidenţa membrilor sãi, cu menţionarea, dupã caz, a societãţii comerciale sau a unitãţii la care aceştia îşi desfãşoarã activitatea;
c) asigurã apãrarea intereselor profesionale ale membrilor sãi;
d) contribuie la perfecţionarea pregãtirii profesionale a membrilor sãi în domeniul proprietãţii industriale;
e) asigurã respectarea Codului deontologiei profesionale de cãtre membrii sãi;
f) colaboreazã pe linie naţionalã şi internaţionalã cu organisme de profil.
ART. 38
(1) Organele de conducere ale Camerei sunt:
a) conferinţa;
b) consiliul de conducere;
c) preşedintele Camerei.
(2) Persoanele alese în consiliul de conducere şi preşedintele Camerei sunt reelegibile, fãrã a putea exercita mai mult de douã mandate consecutive, iar durata mandatului este de 2 ani.
ART. 39
(1) Conferinţa este formatã din totalitatea membrilor Camerei şi are urmãtoarele atribuţii:
a) adoptã şi modificã Statutul Camerei şi Codul deontologiei profesionale;
b) adoptã organizarea aparatului administrativ al Camerei;
c) alege şi revocã preşedintele şi vicepreşedintele Camerei;
d) alege şi revocã membrii consiliului de conducere al Camerei;
e) alege membrii comisiilor de specialitate şi ai comisiei de disciplinã din cadrul Camerei;
f) adoptã şi modificã regulamentul de funcţionare a Camerei;
g) aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi bilanţul Camerei.
(2) Conferinţa este legal constituitã la prima convocare în prezenţa majoritãţii absolute a membrilor Camerei, iar hotãrârile se adoptã cu votul majoritãţii simple a membrilor prezenţi.
(3) Dacã la prima convocare condiţia de prezenţã nu este îndeplinitã, urmãtoarea conferinţã este legal constituitã în prezenţa unei treimi din numãrul membrilor Camerei şi poate adopta hotãrâri.
ART. 40
Activitatea curentã a Camerei este condusã de consiliul de conducere, care este format din 7-11 membri şi adoptã hotãrâri cu votul majoritãţii membrilor sãi.
ART. 41
Modul de convocare, organizare şi desfãşurare a reuniunilor, competenţa forurilor de conducere, modul de organizare şi funcţionare a comisiilor de specialitate şi a comisiei de disciplinã ale Camerei, drepturile şi obligaţiile membrilor Camerei vor fi stabilite în Statutul Camerei.
ART. 42
Preşedintele Camerei are urmãtoarele atribuţii:
a) reprezintã Camera în relaţiile cu persoane fizice şi juridice din ţarã şi din strãinãtate;
b) încheie convenţii şi contracte în numele Camerei, aprobate de consiliul de conducere;
c) este preşedintele consiliului de conducere;
d) convoacã şi conduce şedinţele consiliului de conducere;
e) ordonanţeazã cheltuielile Camerei;
f) alte atribuţii stabilite de conferinţã.
ART. 43
În cazul în care preşedintele este în imposibilitatea temporarã de a-şi exercita atribuţiile, vicepreşedintele preia atribuţiile sale pe aceastã perioadã.

CAP. X
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 44
Persoanele fizice care au dobândit calitatea de consilier în proprietate industrialã anterior intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe vor fi înscrise de drept în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industrialã.
ART. 45
La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe punctele (4)-(12) din Regula 5 - Reprezentarea prin mandatar autorizat - din <>Hotãrârea Guvernului nr. 152/1992 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a <>Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1992, precum şi orice dispoziţii contrare se abrogã.
ART. 46
În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe Camera va elabora Codul deontologiei profesionale şi va solicita autoritãţii în drept includerea în Clasificarea activitãţilor din economia naţionalã a activitãţii de protecţie a proprietãţii industriale.
ART. 47
Prezenta ordonanţã intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 48
Pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci va elabora instrucţiuni privind aplicarea acesteia, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016