Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA nr. 39 din 28 august 1996 (*republicata*)  privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA nr. 39 din 28 august 1996 (*republicata*) privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar*)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 19 august 2010
ORDONANŢÃ nr. 39 din 28 august 1996 (*republicatã*)
privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar*)
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 19 august 2010

------------
*) Republicatã în temeiul <>art. II din Legea nr. 44/2010 privind aprobarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2010, dându-se textelor o nouã numerotare.
<>Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 a fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2002 şi ulterior a mai fost modificatã şi completatã prin:
- <>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003;
- <>Legea nr. 178/2004 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 1 iunie 2004 şi rectificatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004;
- <>Legea nr. 238/2005 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005;
- <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 28 martie 2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 280/2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 11 iulie 2006;
- <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 129/2008 pentru completarea <>art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 15 octombrie 2008, aprobatã prin <>Legea nr. 146/2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 8 mai 2009;
- <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2010.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe se înfiinţeazã Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul.
(2) Fondul se constituie ca persoanã juridicã de drept public. Organizarea şi funcţionarea acestuia se stabilesc prin statut propriu aprobat de Consiliul de administraţie al Bãncii Naţionale a României, la propunerea Consiliului de administraţie al Fondului, cu avizul consultativ al Asociaţiei Române a Bãncilor.
(3) Sediul Fondului este în municipiul Bucureşti.
ART. 2
(1) Fondul, în calitate de schemã de garantare a depozitelor oficial recunoscutã pe teritoriul României, are ca scop garantarea depozitelor şi efectuarea plãţii compensaţiilor cãtre deponenţii garantaţi, potrivit condiţiilor şi limitelor stabilite în prezenta ordonanţã.
(2) Fondul poate desfãşura şi activitate de administrator special, administrator interimar ori lichidator al instituţiilor de credit.
(3) În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos se definesc dupã cum urmeazã:
a) depozit - orice sold creditor, inclusiv dobânda datoratã, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situaţii tranzitorii derivând din operaţiuni bancare curente şi pe care instituţia de credit trebuie sã îl ramburseze, potrivit condiţiilor legale şi contractuale aplicabile, precum şi orice obligaţie a instituţiei de credit evidenţiatã printr-un titlu de creanţã emis de aceasta, cu excepţia obligaţiunilor prevãzute la alin. (6) al <>art. 159 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societãţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, aprobat prin <>Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004 , cu modificãrile ulterioare;
b) depozit garantat - orice depozit aflat în evidenţa instituţiei de credit, care nu se încadreazã în categoriile prevãzute în anexã şi aferent cãruia Fondul asigurã plata compensaţiei;
c) depozit indisponibil - depozit datorat şi exigibil care nu a fost plãtit potrivit condiţiilor legale şi contractuale aplicabile de cãtre o instituţie de credit aflatã în oricare din urmãtoarele situaţii:
(i) Banca Naţionalã a României a constatat cã instituţia de credit în cauzã nu este capabilã, din motive legate direct de situaţia sa financiarã, sã plãteascã depozitul şi nu are perspective imediate de a putea sã o facã;
(ii) a fost pronunţatã o hotãrâre judecãtoreascã de deschidere a procedurii falimentului instituţiei de credit, înainte ca Banca Naţionalã a României sã constate situaţia prevãzutã la pct. (i);
d) compensaţie - suma pe care Fondul o plãteşte fiecãrui deponent garantat pentru depozitele indisponibile, indiferent de numãrul acestora, în limita plafonului de garantare şi în condiţiile prevãzute de prezenta ordonanţã;
e) deponent garantat - titularul depozitului garantat sau, dupã caz, persoana îndreptãţitã la sume din respectivul depozit;
f) plafon de garantare - nivelul maxim al garantãrii per deponent garantat şi per instituţie de credit, stabilit conform legii;
g) contribuţie - suma nerambursabilã datoratã Fondului de cãtre instituţiile de credit participante la Fond, conform prevederilor prezentei ordonanţe;
h) cont comun - contul deschis în numele a douã sau mai multe persoane ori contul asupra cãruia au drepturi douã sau mai multe persoane şi asupra cãruia se pot dispune operaţiuni sub semnãtura a cel puţin uneia dintre aceste persoane;
i) instituţie de credit - entitate a cãrei activitate constã în atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public şi în acordarea de credite în cont propriu; pentru scopul prezentei ordonanţe, în cazul unei reţele cooperatiste de credit este consideratã instituţie de credit casa centralã;
j) instituţiile de credit autorizate de Banca Naţionalã a României - instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state terţe.
(4) În aplicarea prevederilor alin. (3) lit. a), pentru calculul soldului creditor se aplicã regulile privind compensarea conform condiţiilor legale şi contractuale aplicabile depozitului.
(5) Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentei ordonanţe şi care nu au fost definite la alin. (3) au semnificaţia prevãzutã în <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 3
(1) Toate instituţiile de credit autorizate de Banca Naţionalã a României sunt obligate sã participe la Fond în condiţiile prezentei ordonanţe, inclusiv pentru depozitele atrase de sucursalele acestora din strãinãtate. În cazul organizaţiilor cooperatiste de credit, casa centralã participã la Fond inclusiv pentru depozitele atrase de cooperativele de credit afiliate la aceasta.
(2) Depozitele plasate la instituţiile de credit cu sediul în alte state membre, care opereazã în România, sunt garantate în condiţiile prevãzute de legislaţia aplicabilã din statul membru de origine. Sucursala din România a unei instituţii de credit având sediul într-un alt stat membru poate avea calitatea de participant la Fond, la cerere, în cazul în care schema de garantare, oficial recunoscutã în statul membru de origine, la care participã instituţia de credit în cauzã prevede un plafon de garantare inferior celui stabilit potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (3) şi/sau o arie de garantare a depozitelor mai restrânsã decât cea stabilitã prin prezenta ordonanţã; participarea se efectueazã numai pentru diferenţa de plafon de garantare şi/sau pentru categoriile de depozite care nu sunt garantate de schema de garantare din statul membru de origine.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), instituţiile de credit persoane juridice române nu participã la Fond pentru depozitele atrase de sucursalele lor deschise în state terţe care impun obligaţia participãrii la o altã schemã de garantare a depozitelor, recunoscutã oficial de respectivul stat terţ.
(4) Instituţiile de credit persoane juridice române pot participa pentru depozitele atrase de sucursalele lor deschise în alte state membre la o schemã de garantare a depozitelor recunoscutã oficial în statul membru gazdã, dacã aceasta asigurã un plafon de garantare superior celui stabilit potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (3) şi/sau o arie de garantare a depozitelor mai extinsã decât cea stabilitã prin prezenta ordonanţã, pentru diferenţa de plafon de garantare şi/sau pentru categoriile de depozite care nu sunt garantate de Fond potrivit prezentei ordonanţe.
(5) Fondul trebuie sã depunã diligenţele necesare pentru a încheia acorduri de cooperare cu schemele de garantare la care participã instituţiile de credit care funcţioneazã în România printr-o sucursalã participantã la Fond, în care vor fi stabilite cel puţin procedurile aplicabile pentru plata compensaţiilor deponenţilor respectivelor sucursale, pentru respectarea termenelor şi condiţiilor stabilite de prezenta ordonanţã.
(6) Fondul poate încheia acorduri de cooperare şi cu alte scheme de garantare decât cele prevãzute la alin. (5).

CAP. II
Depozitele indisponibile

ART. 4
(1) Instituţia de credit cãreia i s-a solicitat rambursarea unui depozit datorat şi exigibil şi nu a fost în mãsurã sã îşi îndeplineascã obligaţia de platã conform condiţiilor contractuale şi legale aplicabile trebuie sã notifice Bãncii Naţionale a României acest fapt în maximum douã zile lucrãtoare de la data primirii solicitãrii.
(2) Notificarea va cuprinde informaţii cu privire la motivele neefectuãrii plãţii şi cu privire la perspectivele imediate de îndeplinire a acestei obligaţii.
ART. 5
(1) Banca Naţionalã a României analizeazã dacã instituţia de credit se regãseşte în situaţia prevãzutã la art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i) cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 5 zile lucrãtoare de la data la care s-a încredinţat pentru întâia datã cã instituţia de credit nu a plãtit depozite datorate şi exigibile şi, în cazul în care se confirmã încadrarea instituţiei de credit în situaţia menţionatã, informeazã în aceeaşi zi instituţia de credit în cauzã şi Fondul referitor la constatarea faptului cã depozitele au devenit indisponibile.
(2) În scopul aplicãrii alin. (1) se considerã cã Banca Naţionalã a României s-a încredinţat pentru întâia datã cã instituţia de credit nu a plãtit depozite datorate şi exigibile, în urmãtoarele situaţii:
a) Banca Naţionalã a României a fost notificatã de instituţia de credit conform prevederilor art. 4;
b) Banca Naţionalã a României, în cursul propriilor investigaţii, deşi nu a fost notificatã conform prevederilor art. 4, constatã cã instituţia de credit se regãseşte în situaţia descrisã la art. 4;
c) autoritatea competentã din statul membru de origine a unei instituţii de credit care funcţioneazã în România printr-o sucursalã participantã la Fond în condiţiile art. 3 alin. (2) a notificat Banca Naţionalã a României cu privire la faptul cã depozitele instituţiei de credit din statul membru de origine au devenit indisponibile.
(3) În situaţia prevãzutã la art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i) Banca Naţionalã a României poate institui mãsura de administrare specialã a instituţiei de credit în cauzã, prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind aplicate în mod corespunzãtor.

CAP. III
Compensaţiile

ART. 6
(1) Fondul garanteazã, în limitele şi condiţiile prevãzute de prezenta ordonanţã, depozitele, în orice monedã, la o instituţie de credit participantã, cu excepţia depozitelor care se încadreazã în categoriile de depozite prevãzute în lista din anexa la prezenta ordonanţã.
(2) În aplicarea alin. (1), în cazul în care depozitele constituite la o instituţie de credit participantã devin indisponibile, Fondul asigurã plata compensaţiilor, în limita plafonului de garantare.
(3) Plafonul de garantare este stabilit la echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro.
(4) Echivalentul în lei al plafonului de garantare şi, respectiv, al sumelor în valutã care se iau în considerare la determinarea compensaţiilor se calculeazã prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, comunicate de Banca Naţionalã a României în data la care depozitele au devenit indisponibile.
(5) Pentru depozitele constituite în alte valute decât cele pentru care Banca Naţionalã a României comunicã cursurile de schimb valutar, echivalentul în lei al sumelor în valutã care se iau în considerare la determinarea compensaţiilor se calculeazã pe baza ultimului curs de schimb practicat de instituţia de credit în cauzã pentru valuta respectivã, anterior datei la care depozitele au devenit indisponibile.
ART. 7
(1) Nivelul compensaţiei se determinã prin deducerea din suma tuturor depozitelor garantate deţinute de deponentul garantat la respectiva instituţie de credit la data la care depozitele au devenit indisponibile a valorii totale a creanţelor exigibile la aceeaşi datã ale instituţiei de credit asupra respectivului deponent. Compensaţia de plãtit este limitatã la nivelul plafonului de garantare aplicabil potrivit prezentei ordonanţe.
(2) În cazul unui cont comun, nivelul compensaţiei se determinã, conform dispoziţiilor alin. (1), pentru fiecare deponent garantat ce deţine o cotã-parte din soldul contului, luându-se în calcul cota la care acesta este îndreptãţit conform prevederilor contractuale şi/sau legale. În absenţa unor astfel de prevederi, pentru scopul determinãrii compensaţiilor, soldul contului comun va fi divizat în pãrţi egale între deponenţii în cauzã.
(3) În situaţia în care un deponent nu este îndreptãţit la sume aflate într-un cont, sumele pentru care acesta nu este îndreptãţit se includ în calculul compensaţiei datorate persoanei îndreptãţite la acestea, cu condiţia ca persoana îndreptãţitã sã fie identificatã sau identificabilã anterior datei la care depozitele au devenit indisponibile. Dacã existã mai multe persoane îndreptãţite, pentru determinarea compensaţiei datorate fiecãreia se aplicã prevederile alin. (2), în mod corespunzãtor.
(4) În cazul unui cont comun, asupra cãruia au drepturi mai multe persoane în calitatea lor de membri ai unei asociaţii lucrative, asocieri sau grupãri de aceeaşi naturã, fãrã personalitate juridicã, pentru determinarea nivelului compensaţiei, depozitul aflat în contul comun va fi tratat ca şi când ar aparţine unui singur deponent.
(5) Dacã un deponent garantat se aflã sub urmãrire penalã pentru infracţiunea de spãlare a banilor sau pentru o infracţiune legatã de spãlarea banilor, la solicitarea organelor abilitate legal, Fondul suspendã plata compensaţiei pânã la data la care primeşte dovada scoaterii de sub urmãrire penalã, a încetãrii urmãririi penale, a achitãrii sau, dupã caz, a încetãrii procesului penal referitor la dosarul în cauzã.
ART. 8
(1) Instituţiile de credit participante la Fond sunt obligate sã dispunã de sisteme informatice adecvate, care sã asigure existenţa în permanenţã a unei evidenţe complete şi exacte cuprinzând toate datele referitoare la deponenţii garantaţi, depozitele garantate ale acestora, creanţele exigibile ale instituţiei de credit faţã de aceştia, precum şi orice alte informaţii necesare determinãrii valorii compensaţiei datorate fiecãrui deponent garantat şi întocmirii listei compensaţiilor de plãtit.
(2) În termen de 3 zile lucrãtoare de la sfârşitul fiecãrui semestru, instituţiile de credit participante raporteazã Fondului informaţiile prevãzute la alin. (1), pe structura stabilitã în reglementãrile emise de acesta.
(3) Suplimentar faţã de raportãrile menţionate la alin. (2), Fondul, în exercitarea competenţelor sale legale, poate solicita unei instituţii de credit participante informaţiile prevãzute la alin. (1).
(4) Sumele aferente depozitelor şi obligaţiilor unui deponent garantat faţã de instituţia de credit înregistrate în evidenţele acesteia se iau în considerare la stabilirea valorii compensaţiilor de platã, fiind prezumate a fi corecte şi exacte, în mãsura în care deponentul interesat nu probeazã contrariul.

CAP. IV
Resursele financiare şi îndatorarea Fondului

ART. 9
(1) Fondul are urmãtoarele resurse financiare:
a) contribuţiile iniţiale, anuale şi speciale ale instituţiilor de credit;
b) încasãrile din recuperarea creanţelor Fondului;
c) împrumuturi:
1. de la instituţii de credit, de la societãţi financiare şi de la alte instituţii, cu excepţia Bãncii Naţionale a României;
2. împrumuturi obligatare, prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului;
3. de la Guvern, potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. (2);
d) alte resurse - donaţii, sponsorizãri, asistenţã financiarã;
e) venituri din investirea resurselor financiare disponibile;
f) alte venituri, stabilite conform legii.
(2) Resursele financiare prevãzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi f) vor fi utilizate pentru plata depozitelor garantate în condiţiile stabilite de lege, iar cele prevãzute la alin. (1) lit. d) vor fi utilizate potrivit scopului pentru care au fost acordate.
(3) Resursele financiare prevãzute la alin. (1) lit. e) vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului.
(4) În vederea stabilirii necesarului optim de resurse financiare, Fondul, cu aprobarea Bãncii Naţionale a României, va stabili anual gradul-ţintã de acoperire a expunerii sale, calculat ca raport între volumul resurselor financiare necesare ale Fondului şi suma totalã a depozitelor garantate.
(5) Pentru asigurarea resurselor financiare ale Fondului fiecare instituţie de credit autorizatã de Banca Naţionalã a României este obligatã sã acorde anual, la cererea Fondului, o linie de credit stand-by în lei. Convenţiile privind liniile de credit stand-by vor fi încheiate, de regulã, pânã la sfârşitul lunii februarie a fiecãrui an. Fondul va plãti din resursele sale financiare, în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care este acordatã linia de credit stand-by, un comision de maximum 0,5% pentru sumele neutilizate.
(6) Ordinea utilizãrii resurselor se stabileşte de Fond, pornind de la principiul optimizãrii costurilor.
ART. 10
(1) Instituţiile de credit plãtesc Fondului contribuţiile prevãzute la art. 9 alin. (1) în moneda naţionalã - leu.
(2) Plata contribuţiilor iniţiale, anuale, şi a celor speciale ale instituţiilor de credit se efectueazã prin creditarea conturilor curente ale Fondului.
(3) Contribuţia iniţialã se plãteşte în termen de 30 de zile calendaristice de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare emise de Banca Naţionalã a României, respectiv, în cazul sucursalelor instituţiilor de credit cu sediul în alte state membre, de la data obţinerii calitãţii de participant la Fond. Cuantumul contribuţiei iniţiale ce trebuie plãtitã de cãtre instituţiile de credit se stabileşte dupã cum urmeazã:
a) instituţiile de credit autorizate de Banca Naţionalã a României plãtesc o contribuţie iniţialã echivalentã cu 1% din capitalul iniţial reglementat aplicabil;
b) sucursalele instituţiilor de credit din state membre ce devin participante la Fond în condiţiile art. 3 alin. (2) plãtesc o contribuţie iniţialã al cãrei nivel va fi determinat conform criteriilor stabilite prin reglementãrile emise de Fond;
c) casele centrale ale cooperativelor de credit plãtesc o contribuţie iniţialã de 1% din capitalul agregat reglementat al reţelei.
(4) În cazul în care o instituţie de credit nu plãteşte contribuţia iniţialã în intervalul de timp stabilit prin prezenta ordonanţã, la cererea Fondului, Banca Naţionalã a României va debita contul curent al instituţiei de credit în cauzã cu sumele datorate.
(5) În cazul sucursalelor prevãzute la art. 3 alin. (2), dobândirea calitãţii de participant este condiţionatã de plata contribuţiei.
(6) Contribuţia iniţialã plãtitã de instituţiile de credit va fi recunoscutã drept cheltuialã deductibilã din punct de vedere fiscal.
(7) Instituţiile de credit rezultate dintr-o fuziune, precum şi instituţiile de credit care continuã sã existe în urma unui proces de divizare sunt scutite de la plata contribuţiei iniţiale.
ART. 11
(1) Fiecare instituţie de credit participantã plãteşte Fondului o contribuţie anualã a cãrei valoare se obţine prin aplicarea cotei procentuale stabilite de cãtre Fond, cu aprobarea Bãncii Naţionale a României, asupra bazei de calcul reprezentând echivalentul în lei al soldului depozitelor garantate de Fond, aflate în evidenţa instituţiei de credit participante, determinat la data de 31 decembrie a anului precedent anului de platã a contribuţiei. În cazul sucursalelor ce dobândesc aceastã calitate în condiţiile art. 3 alin. (2), prevederile se aplicã în mod corespunzãtor. În cazul organizaţiilor cooperatiste de credit, soldul depozitelor garantate se calculeazã pe baza situaţiei agregate a soldurilor reprezentând depozitele garantate aflate în evidenţa casei centrale şi a cooperativelor de credit afiliate la aceasta.
(2) Cota procentualã anualã se comunicã instituţiilor de credit de cãtre Fond pânã cel târziu la sfârşitul lunii februarie a anului de platã şi nu poate depãşi nivelul maxim de 0,5%.
(3) Contribuţia anualã a fiecãrei instituţii de credit se determinã pe baza declaraţiilor transmise de cãtre aceasta Fondului prin intermediul unui formular, ale cãrui format şi datã de raportare se stabilesc de cãtre Fond.
(4) Prima contribuţie anualã datoratã Fondului de cãtre o instituţie de credit nou-participantã se va calcula prin înmulţirea cotei de 1/365 din contribuţia determinatã conform prevederilor alin. (1) cu numãrul de zile ce au trecut de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare de la Banca Naţionalã a României, respectiv de la data acceptãrii ca participant în cazul sucursalelor din state membre, pânã la sfârşitul anului. Prin excepţie de la aceastã regulã, instituţiile de credit nou-participante la Fond rezultate dintr-un proces de fuziune sau de divizare ori care achiziţioneazã dupã constituire un portofoliu de depozite plãtesc prima contribuţie anualã determinatã conform prevederilor alin. (1). În cazul în care pentru o instituţie de credit a fost pronunţatã o hotãrâre judecãtoreascã de declanşare a procedurii falimentului sau a început lichidarea instituţiei de credit la iniţiativa acţionarilor/membrilor acesteia potrivit dispoziţiilor <>art. 40 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ori ca urmare a hotãrârii Bãncii Naţionale a României de retragere a autorizaţiei, potrivit dispoziţiilor <>art. 41 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, baza de calcul a contribuţiei pentru acel an se stabileşte potrivit evidenţelor instituţiei de credit aferente ultimei zile a trimestrului precedent celui în care a fost pronunţatã hotãrârea judecãtoreascã de declanşare a procedurii falimentului, respectiv în care Banca Naţionalã a României a confirmat încetarea valabilitãţii autorizaţiei instituţiei de credit sau a hotãrât retragerea autorizaţiei acesteia. Contribuţia anualã care trebuie plãtitã se calculeazã prin înmulţirea cotei de 1/365 din contribuţia determinatã prin aplicarea cotei procentuale stabilite potrivit alin. (2) la baza de calcul stabilitã în condiţiile acestui alineat cu numãrul de zile de la începutul anului pânã la data la care a fost pronunţatã hotãrârea judecãtoreascã de declanşare a procedurii falimentului, respectiv pânã la data la care Banca Naţionalã a României a confirmat încetarea valabilitãţii autorizaţiei instituţiei de credit sau a hotãrât retragerea autorizaţiei acesteia. Contribuţiile datorate şi neachitate Fondului de cãtre instituţiile de credit intrate în faliment se recupereazã de cãtre acesta din averea respectivelor instituţii de credit.
(5) Fiecare instituţie de credit participantã este obligatã sã plãteascã, pânã cel târziu la data de 30 aprilie a anului de platã, contribuţia anualã corespunzãtoare cotei comunicate de Fond. În condiţiile în care plata contribuţiei anuale nu se efectueazã în termenul stabilit, prevederile art. 10 alin. (4) se aplicã în mod corespunzãtor.
(6) Contribuţiile anuale efectuate de instituţiile de credit sunt recunoscute drept cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal.
ART. 12
(1) În cazul în care, la solicitarea Fondului, Consiliul de administraţie al Bãncii Naţionale a României apreciazã cã resursele Fondului sunt insuficiente pentru onorarea obligaţiilor de platã, acesta poate stabili plata unei contribuţii speciale de cãtre fiecare instituţie de credit, egalã cu pânã la nivelul contribuţiei anuale aferente exerciţiului financiar respectiv. În condiţiile în care plata contribuţiei speciale nu se va efectua la termen, se vor aplica prevederile art. 10 alin. (4).
(2) Cuantumul efectiv al contribuţiei speciale, precum şi termenul de platã a acesteia se stabilesc de Consiliul de administraţie al Bãncii Naţionale a României.
(3) Contribuţiile speciale plãtite de instituţiile de credit în condiţiile prevãzute la alin. (1) şi (2) sunt cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal.
ART. 13
(1) În situaţia în care Fondul a acumulat un nivel de resurse proprii considerat adecvat faţã de totalul depozitelor garantate, aflate în evidenţa instituţiilor de credit participante la Fond, Consiliul de administraţie al Bãncii Naţionale a României poate decide, la propunerea Consiliului de administraţie al Fondului, suspendarea plãţii contribuţiilor anuale.
(2) În situaţiile în care resursele Fondului scad sub nivelul prevãzut la alin. (1), plata contribuţiilor anuale va fi reluatã.
ART. 14
Contribuţiile fãcute de instituţiile de credit nu se restituie, inclusiv în cazul lichidãrii judiciare sau dizolvãrii unei instituţii de credit.
ART. 15
(1) Fondul poate cere Guvernului sã garanteze împrumuturile sale, acesta din urmã fiind obligat sã ia o decizie în aceastã privinţã în termen de 15 zile de la data cererii.
(2) În situaţii excepţionale în care resursele financiare ale Fondului sunt insuficiente pentru acoperirea plãţii compensaţiilor, Guvernul pune la dispoziţia Fondului, sub formã de împrumut, sumele necesare, în termen de maximum 15 zile lucrãtoare de la solicitarea lor de cãtre Fond. Sursa fondurilor este reprezentatã de veniturile din privatizare înregistrate în contul curent al Trezoreriei Statului, iar condiţiile de acordare/rambursare a împrumutului acordat de Guvern Fondului se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.

CAP. V
Conturi bancare şi utilizarea resurselor Fondului

ART. 16
(1) Fondul poate sã deschidã conturi, dupã caz, la instituţii de credit şi instituţii financiare din ţarã şi din strãinãtate.
(2) Resursele financiare disponibile, prevãzute la art. 9 alin. (1), pot fi investite de Fond în:
a) titluri de stat, titluri garantate de stat şi titluri de valoare emise de Banca Naţionalã a României;
b) depozite la termen, certificate de depozit şi alte instrumente financiare ale instituţiilor de credit;
c) titluri de stat emise de statele membre ale Uniunii Europene, titluri emise de bãncile centrale ale acestora şi titluri emise de Trezoreria Statelor Unite ale Americii, investiţii care pot fi efectuate începând cu data aderãrii României la Uniunea Europeanã.
(3) La stabilirea instrumentelor financiare şi a emitenţilor acestora, prevãzuţi la alin. (2), se au în vedere minimizarea riscurilor, asigurarea eficienţei şi a lichiditãţii plasamentelor respective. Strategia privind expunerea Fondului, atât pentru fiecare dintre instrumentele financiare, cât şi pentru fiecare emitent, se stabileşte, anual, de cãtre Consiliul de administraţie al Fondului, cu aprobarea Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României.
(4) Profitul Fondului, obţinut ca diferenţã între veniturile prevãzute la art. 9 alin. (1) lit. e) şi cheltuielile acestuia, este neimpozabil şi este repartizat pentru constituirea unui fond anual de participare la profit, în limita unei cote de pânã la 1% din profit, cu aprobarea Consiliului de administraţie al Fondului, iar diferenţa va fi utilizatã pentru reîntregirea resurselor Fondului, destinate plãţii depozitelor garantate, precum şi pentru finanţarea investiţiilor corporale şi necorporale ale acestuia, conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Banca Naţionalã a României.

CAP. VI
Plata compensaţiilor

ART. 17
(1) Fondul asigurã efectuarea plãţii compensaţiilor cãtre deponenţii garantaţi, potrivit condiţiilor şi limitelor stabilite în prezenta ordonanţã.
(2) Prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (2), nu se datoreazã compensaţii pentru depozitele rezultate din tranzacţii în legãturã cu care au fost pronunţate hotãrâri judecãtoreşti definitive de condamnare pentru infracţiunea de spãlare a banilor, potrivit legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spãlãrii banilor.
(3) Stabilirea încadrãrii depozitelor în categoria celor prevãzute la alin. (2) se realizeazã de Fond, pe baza informaţiilor primite de la autoritãţile competente, de la instituţia de credit ale cãrei depozite au devenit indisponibile ori de la lichidatorul desemnat de instanţã, dupã caz.
(4) Deponenţii garantaţi sunt exceptaţi de la aplicarea oricãror comisioane, taxe ori impozite pentru compensaţiile primite.
ART. 18
(1) În termen de 10 zile lucrãtoare de la data la care depozitele devin indisponibile, conform art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i) sau (ii), Fondul stabileşte data începerii plãţii compensaţiilor, durata efectuãrii plãţilor şi modalitatea de platã a compensaţiilor şi asigurã publicarea în cel mai scurt timp a acestor informaţii pe website-ul Fondului şi în cel puţin douã ziare de circulaţie naţionalã.
(2) Obligaţia de a publica informaţiile prevãzute la alin. (1) la sediul tuturor unitãţilor teritoriale revine instituţiei de credit ale cãrei depozite au devenit indisponibile, precum şi instituţiei de credit ce a fost mandatatã pentru efectuarea plãţii compensaţiilor.
(3) Plata compensaţiilor trebuie sã înceapã, conform datei stabilite de Fond potrivit dispoziţiilor alin. (1), în termen de cel mult 20 de zile lucrãtoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), Banca Naţionalã a României poate aproba, la solicitarea Fondului în circumstanţe absolut excepţionale, prelungirea cu maximum 10 zile lucrãtoare a termenului pentru începerea plãţii compensaţiilor.
(5) Informaţiile prevãzute la alin. (1) trebuie sã includã cel puţin urmãtoarele elemente:
a) instituţiile de credit care vor fi mandatate sã efectueze plata compensaţiilor, inclusiv unitãţile teritoriale ale acestora;
b) perioada în care plata compensaţiilor poate fi efectuatã prin unitãţile instituţiilor de credit mandatate;
c) procedura de obţinere a compensaţiilor neachitate în perioada prevãzutã la lit. b);
d) modalitãţile de platã, documentele, condiţiile şi formalitãţile necesare pentru obţinerea compensaţiei;
e) procedura de soluţionare a contestaţiilor referitoare la datele cuprinse în listele în baza cãrora se realizeazã plata compensaţiilor.
(6) Termenele prevãzute pentru începerea plãţii compensaţiilor şi pentru durata efectuãrii plãţilor, menţionate în prezentul articol, nu vor putea fi invocate de Fond pentru a refuza plata compensaţiei unui deponent garantat care nu a fost în mãsurã sã îşi valorifice acest drept în termenele de mai sus.
ART. 19
(1) Deponenţii garantaţi care au nemulţumiri legate de compensaţii pot sesiza Fondul, în scris, pentru soluţionarea situaţiei lor.
(2) Fondul este obligat sã rãspundã acestor sesizãri în termen de 5 zile lucrãtoare de la data primirii lor.
(3) În situaţia în care persoanele menţionate la alin. (1) nu sunt mulţumite cu soluţia conţinutã de rãspunsul Fondului, se pot adresa instanţei judecãtoreşti competente.
ART. 20
(1) Instituţia de credit ale cãrei depozite au devenit indisponibile conform prevederilor art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i) sau, dupã caz, lichidatorul desemnat de instanţã transmite Fondului în ziua urmãtoare constatãrii indisponibilitãţii depozitelor informaţiile prevãzute la art. 8 alin. (1).
(2) În termen de 10 zile lucrãtoare de la data la care depozitele devin indisponibile, instituţia de credit respectivã sau, dupã caz, lichidatorul desemnat de instanţã transmite Fondului orice informaţii rectificative sau suplimentare de naturã sã contribuie la asigurarea acurateţei informaţiilor transmise potrivit alin. (1).
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), instituţia de credit respectivã sau, dupã caz, lichidatorul desemnat de instanţã poate transmite Fondului informaţiile de care nu a avut cunoştinţã în termenul prevãzut la alin. (2) şi dupã expirarea acestui termen.
ART. 21
În baza informaţiilor prevãzute la art. 20, Fondul verificã lista compensaţiilor de plãtit transmisã de instituţia de credit sau de lichidatorul desemnat şi întocmeşte lista finalã, pe care o transmite instituţiei de credit mandatate sã efectueze plãţile cãtre deponenţii garantaţi cu cel puţin 24 de ore anterior datei începerii plãţii compensaţiilor.
ART. 22
(1) În vederea efectuãrii plãţii compensaţiilor, Fondul mandateazã una sau mai multe instituţii de credit, selectate pe baza unor criterii stabilite prin reglementãrile emise de acesta.
(2) Pânã la sfârşitul lunii februarie a fiecãrui an, Consiliul de administraţie al Fondului stabileşte pentru perioada urmãtoarelor 12 luni, cu aprobarea Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României, instituţiile de credit mandatate potrivit alin. (1).
ART. 23
(1) Fãrã a aduce atingere altor drepturi ale deponenţilor garantaţi, Fondul se subrogã în drepturile acestora pentru o sumã egalã cu suma compensaţiei datorate potrivit listei finale a compensaţiilor de plãtit, prevãzutã la art. 21.
(2) În situaţia în care depozitele au devenit indisponibile conform prevederilor art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (ii), Fondul înregistreazã, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în registrul grefei tribunalului suma compensaţiilor pe care urmeazã a le plãti deponenţilor garantaţi, rezultatã din situaţia întocmitã conform art. 21.
(3) În situaţia în care depozitele au devenit indisponibile conform prevederilor art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i), a fost instituitã mãsura administrãrii speciale şi, ulterior, Banca Naţionalã a României a dispus încetarea administrãrii speciale şi reluarea activitãţii instituţiei de credit sub controlul organelor sale statutare, indisponibilizarea depozitelor înceteazã de la data la care Banca Naţionalã a României a dispus reluarea activitãţii instituţiei de credit, aceasta, prin excepţie de la prevederile alin. (1), fiind obligatã faţã de Fond la plata imediatã a sumei corespunzãtoare plãţilor efectuate de acesta pentru compensarea depozitelor garantate.
ART. 24
Obligaţia instituţiei de credit faţã de deponenţii sãi se reduce cu suma corespunzãtoare plãţilor efectuate de Fond pentru compensarea depozitelor garantate.
ART. 25
Fondul va informa periodic instituţia de credit sau, dupã caz, lichidatorul desemnat asupra compensaţiilor plãtite deponenţilor.
ART. 26
(1) Pentru realizarea obiectivelor procedurii de lichidare, Fondul poate angaja prin contract persoane fizice, firme sau instituţii specializate în activitatea de lichidare ori consultanţã în acest domeniu. Desemnarea instituţiei sau firmei se va face prin licitaţie publicã.
(2) În cazul persoanelor fizice, plata contravalorii prestaţiilor se va stabili prin negociere, sub forma unei sume forfetare ori a unor procente din valoarea recuperatã, procente ce pot fi diferenţiate în funcţie de condiţiile stabilite de Fond pentru prestaţiile respective.
ART. 27
Creanţele deponenţilor, altele decât cele plãtite de Fond, vor fi compensate din averea instituţiei de credit în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 278/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. VII
Conducerea şi administrarea Fondului

ART. 28
(1) Fondul este administrat de un consiliu de administraţie format din 7 membri.
(2) Consiliul de administraţie este compus din:
a) 3 membri numiţi de Banca Naţionalã a României, dintre care unul va fi numit preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului;
b) 2 membri numiţi de Asociaţia Românã a Bãncilor;
c) un membru numit de Ministerul Finanţelor Publice;
d) un membru numit de Ministerul Justiţiei.
(3) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului sunt numiţi pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit.
(4) Membrii consiliului de administraţie ale cãror mandate au expirat vor rãmâne în funcţie pânã la numirea succesorilor lor.
(5) Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului poate fi înlocuit, în caz de absenţã sau de imposibilitate temporarã de a participa, de un membru al consiliului de administraţie numit de el sau, în absenţa acestei numiri, de cel mai în vârstã membru al consiliului de administraţie.
(6) În caz de incompatibilitate sau imposibilitate definitivã de exercitare a mandatului de cãtre unul dintre membrii Consiliului de administraţie al Fondului, numirea înlocuitorului se face în condiţiile alin. (2) pentru durata rãmasã a mandatului. Se considerã imposibilitate definitivã de exercitare a mandatului orice împrejurare care creeazã o indisponibilitate cu o duratã de 90 de zile consecutive.
(7) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului primesc o indemnizaţie în limita a 20% din salariul directorului Fondului.
ART. 29
Membrii Consiliului de administraţie al Fondului trebuie sã fie rezidenţi în România, licenţiaţi în domeniul economic sau juridic, cu o bunã reputaţie şi onorabilitate şi cu experienţã profesionalã de minimum 5 ani în domeniul financiarbancar, sã nu li se fi retras în ultimii 5 ani aprobarea de conducãtori, în cazul celor care au fost numiţi anterior conducãtori de instituţii financiare.
ART. 30
(1) Membrii consiliului de administraţie:
a) nu pot fi soţi, rude sau afini pânã la gradul al doilea între ei;
b) nu trebuie sã fi fost declaraţi faliţi;
c) nu trebuie sã aibã cazier judiciar.
(2) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului nu pot lua parte la luarea deciziilor privind o instituţie de credit unde este angajatã una dintre persoanele menţionate la alin. (1) lit. a).
ART. 31
(1) Calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Fondului înceteazã în urmãtoarele situaţii:
a) la încheierea mandatului;
b) prin demisie;
c) în caz de incompatibilitate;
d) prin înlocuire, conform art. 28 alin. (6);
e) în cazurile prevãzute la art. 30 alin. (1);
f) prin revocare.
(2) Revocarea din funcţie a oricãrui membru al Consiliului de administraţie al Fondului se face în aceleaşi condiţii ca şi la numirea acestora, caz în care conducãtorul instituţiei al cãrei reprezentant a fost revocat va face o nouã propunere în termen de 10 zile.
ART. 32
(1) Consiliul de administraţie trebuie sã se întruneascã cel puţin o datã pe lunã în şedinţã ordinarã.
(2) Consiliul de administraţie poate fi convocat în şedinţã extraordinarã de cãtre preşedinte din proprie iniţiativã sau la cererea oricãrui membru al consiliului de administraţie.
(3) Consiliul de administraţie trebuie sã fie convocat în scris, cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înainte de data şedinţei.
(4) Convocarea trebuie sã conţinã ordinea de zi, data şi documentele supuse discuţiei, precum şi locul de desfãşurare a şedinţei.
(5) Şedinţele vor avea loc la sediul Fondului sau în orice alt loc unde s-a convenit.
(6) În situaţia care solicitã acţiuni urgente, termenul de 5 zile poate fi redus, iar convocarea va fi efectuatã verbal.
(7) Consiliul de administraţie delibereazã în mod valabil în prezenţa a cel puţin 5 din numãrul membrilor sãi.
(8) Deciziile consiliului de administraţie se iau cu majoritate simplã de voturi din totalul membrilor acestuia.
(9) Procesul-verbal al şedinţei, care conţine ordinea deliberãrilor, deciziile luate, numãrul de voturi întrunite şi opiniile separate, dacã este cazul, se semneazã de cãtre toţi membrii prezenţi la şedinţã.
ART. 33
Atribuţiile Consiliului de administraţie al Fondului sunt urmãtoarele:
a) analizeazã, avizeazã şi propune Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României spre aprobare:
1. statutul Fondului şi reglementãrile elaborate de Fond în aplicarea legii;
2. structura organizatoricã şi de personal, precum şi politica salarialã;
3. bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului;
4. suspendarea şi reluarea contribuţiilor, în conformitate cu art. 13;
5. stabilirea contribuţiilor speciale, nivelul acestora şi termenul de platã, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) şi (2);
6. împrumuturile Fondului, inclusiv cele de tipul liniilor de credit stand-by, precum şi emiterea de titluri de valoare de cãtre acesta;
7. raportul anual de activitate şi situaţiile financiare anuale;
8. strategia anualã privind expunerea Fondului, care are ca obiective principale minimizarea riscului şi lichiditatea plasamentelor, iar ca obiectiv complementar randamentul acestora; criteriile de selectare a plasamentelor vor fi cuantificate şi ierarhizate în funcţie de aceste trei obiective;
9. stabilirea anualã a gradului-ţintã de acoperire a expunerii Fondului în vederea determinãrii necesarului optim de resurse financiare ale acestuia, precum şi stabilirea cotei contribuţiei anuale a instituţiilor de credit;
b) analizeazã şi aprobã:
1. numirea şi eliberarea din funcţie a membrilor conducerii executive;
2. propuneri cu privire la modalitãţile, plafoanele maxime, termenele şi condiţiile de plasare stabilite în cadrul strategiei anuale privind expunerea Fondului;
3. desemnarea Fondului ca administrator special, administrator interimar ori ca lichidator la instituţiile de credit;
4. contractarea, cu persoane fizice şi juridice, române sau strãine, de servicii privind activitatea de lichidare, servicii de asistenţã şi consultanţã de specialitate, pe bazã de licitaţie publicã;
5. cererile de ofertã şi ofertele instituţiilor de credit, în cazul tranzacţiilor privind achiziţionarea de active şi asumarea de pasive, conform reglementãrilor legale privind procedura falimentului instituţiilor de credit;
6. propunerile din rapoartele întocmite, conform prevederilor legale, în calitatea Fondului de lichidator, rapoartele întocmite, dacã este cazul, în calitatea Fondului de administrator special ori interimar, materiale care conţin soluţii şi propuneri care necesitã aprobarea consiliului de administraţie şi care ţin atât de calitãţile menţionate, cât şi de cea de creditor la instituţii de credit în faliment, alte materiale ce ţin de aplicarea reglementãrilor Fondului, de buna desfãşurare a activitãţii acestuia;
7. raportul cu privire la selectarea auditorilor financiari pe bazã de licitaţie;
8. sistemul de control intern, inclusiv auditul intern;
9. implicaţiile asupra Fondului ale hotãrârii judecãtoreşti privind începerea procedurii falimentului şi stabilirea mãsurilor de luat, pe baza propunerilor directorului, cu privire la modalitãţile de lichidare a instituţiilor de credit declarate în stare de faliment, respectiv cu privire la plata compensaţiilor cãtre deponenţi;
10. solicitãrile Fondului cu privire la primirea de la Banca Naţionalã a României şi de la instituţiile de credit participante a documentelor şi informaţiilor necesare funcţionãrii în bune condiţii a acestuia;
11. reglementãrile interne ale Fondului, precum şi reglementãri emise în aplicarea procedurilor de lichidare în cazul instituţiilor de credit la care Fondul are calitatea de lichidator;
12. cota de constituire a fondului anual de participare la profit;
13. alte informãri şi rapoarte solicitate privind activitatea Fondului;
14. exercitã orice alte sarcini prevãzute de lege sau date de Consiliul de administraţie al Bãncii Naţionale a României.
ART. 34
(1) Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului are urmãtoarele atribuţii:
a) stabileşte ordinea de zi şi convoacã consiliul de administraţie în conformitate cu prevederile legii;
b) conduce lucrãrile şedinţelor Consiliului de administraţie al Fondului;
c) solicitã directorului sau, în lipsa acestuia, înlocuitorilor sãi, prezentarea materialelor ce constituie obiectul ordinii de zi;
d) numeşte un membru al Consiliului de administraţie al Fondului, care îl înlocuieşte în cazul imposibilitãţii temporare de participare;
e) face propuneri de numire în funcţie a membrilor conducerii executive;
f) semneazã contractele de muncã cu membrii conducerii executive şi le stabileşte salariile de încadrare, precum şi indemnizaţiile respective;
g) acordã prime şi alte stimulente conducerii executive şi aprobã propunerile de premiere a personalului, prezentate de director;
h) asigurã prezentarea la Consiliul de administraţie al Fondului a bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţiilor financiare anuale, raportului anual de activitate, precum şi a propunerii privind alocarea profitului Fondului;
i) controleazã activitatea directorului;
j) asigurã ducerea la îndeplinire a hotãrârilor Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României. De asemenea, asigurã ducerea la îndeplinire a hotãrârilor Consiliului de administraţie al Fondului şi informarea acestuia asupra modului de realizare a hotãrârilor;
k) exercitã orice alte sarcini în aplicarea prevederilor legale sau date de Consiliul de administraţie al Bãncii Naţionale a României ori Consiliul de administraţie al Fondului.
(2) Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului împreunã cu directorul înainteazã şi prezintã, dupã caz, Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României materialele prevãzute la art. 33 lit. a). Propune spre aprobare Consiliului de administraţie al Fondului mãsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor trasate de Consiliul de administraţie al Bãncii Naţionale a României.
ART. 35
Directorul Fondului conduce operativ activitatea curentã a acestuia, asigurã îndeplinirea hotãrârilor Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României şi Consiliului de administraţie al Fondului şi informeazã asupra modului de realizare a acestora. Directorul Fondului are urmãtoarele atribuţii:
a) reprezintã Fondul în raporturile cu Banca Naţionalã a României, instituţiile de credit, ministerele şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autoritãţile administraţiei publice locale, alte persoane fizice şi juridice, române sau strãine, precum şi în faţa instanţelor judecãtoreşti şi arbitrale;
b) propune Consiliului de administraţie al Fondului, spre avizare, respectiv spre aprobare, documentele prevãzute la art. 33 lit. a) şi b);
c) asigurã plasarea resurselor financiare ale Fondului, urmãrind minimizarea riscului şi lichiditatea plasamentelor, ca obiective principale, precum şi randamentul plasamentului, ca obiectiv complementar, potrivit strategiei anuale aprobate de Consiliul de administraţie al Bãncii Naţionale a României, precum şi potrivit hotãrârilor Consiliului de administraţie al Fondului, care va fi informat lunar asupra aplicãrii strategiei anuale;
d) asigurã efectuarea investiţiilor prevãzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, cu respectarea reglementãrilor în vigoare şi în limita plafoanelor aprobate;
e) asigurã publicarea listei instituţiilor de credit ai cãror clienţi beneficiazã de garantarea rambursãrii depozitelor şi a modificãrilor ulterioare ale acesteia;
f) asigurã îndeplinirea tuturor procedurilor necesare pentru efectuarea plãţilor prevãzute de lege, în cazul indisponibilizãrii depozitelor;
g) monitorizeazã şi supravegheazã activitatea Fondului de administrare şi lichidare la instituţii de credit, precum şi cea de platã a compensaţiilor deponenţilor garantaţi; dispune asupra mãsurilor de luat în activitatea Fondului în situaţiile enumerate; monitorizeazã activitatea lichidatorilor la instituţiile de credit în faliment în cazurile în care Fondul are numai calitatea de creditor;
h) încheie, modificã şi desface contractele individuale de muncã ale salariaţilor Fondului;
i) angajeazã cheltuielile legate de funcţionarea Fondului în limita prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat;
j) asigurã organizarea şi exercitarea controlului intern şi auditului intern, în conformitate cu normele emise de Fond;
k) încheie contracte de servicii privind activitatea de lichidare, servicii de asistenţã şi de consultanţã de specialitate cu persoane fizice şi juridice române şi strãine;
l) îndeplineşte orice altã atribuţie datã în aplicarea prevederilor legale ori datã în sarcina sa de Consiliul de administraţie al Fondului.

CAP. VIII
Situaţii financiare anuale şi controlul acestora

ART. 36
Fondul are obligaţia organizãrii şi conducerii contabilitãţii, potrivit prevederilor Legii contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, şi ale reglementãrilor proprii în domeniu avizate de Banca Naţionalã a României şi de Ministerul Finanţelor Publice.
ART. 37
În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Fondul trebuie sã dispunã de mecanisme adecvate de control intern şi audit intern, care se vor stabili prin norme proprii, în concordanţã cu reglementãrile legale.
ART. 38
(1) În scopul auditãrii situaţiilor financiare, Fondul va încheia contract cu un auditor financiar, persoanã juridicã autorizatã de Camera Auditorilor Financiari din România, potrivit legii.
(2) Raportul auditorului financiar, împreunã cu opinia sa, va fi prezentat Consiliului de administraţie al Fondului, respectiv Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României.
ART. 39
Exerciţiul financiar al Fondului începe la data de 1 ianuarie şi se terminã la data de 31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii Fondului.
ART. 40
(1) Situaţiile financiare anuale se aprobã de Consiliul de administraţie al Bãncii Naţionale a României, la propunerea Consiliului de administraţie al Fondului.
(2) Raportul anual de activitate, împreunã cu situaţiile financiare anuale, aprobate de Consiliul de administraţie al Bãncii Naţionale a României, precum şi raportul auditorului financiar vor fi fãcute publice.

CAP. IX
Informaţii care se vor comunica Fondului

ART. 41
(1) La cererea Consiliului de administraţie al Fondului, Banca Naţionalã a României va comunica orice informaţii disponibile pe care le apreciazã ca necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor Fondului.
(2) La cererea Consiliului de administraţie al Fondului, instituţiile de credit vor comunica orice informaţii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor Fondului şi care nu sunt disponibile la Banca Naţionalã a României.
(3) Informaţiile obţinute vor fi utilizate de cãtre Fond, exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.
(4) Fondul este obligat sã efectueze periodic teste cu privire la capacitatea propriilor sisteme de a asigura colectarea informaţiilor necesare determinãrii compensaţiilor de platã, verificarea şi transmiterea lor cãtre instituţiile de credit mandatate în termenele aplicabile potrivit prezentei ordonanţe.
(5) Banca Naţionalã a României informeazã Fondul, atunci când este cazul, cu privire la situaţiile în care identificã la nivelul unei instituţii de credit aspecte care pot conduce la indisponibilizarea depozitelor.
ART. 42
(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Fondul verificã la instituţiile de credit atât realitatea datelor înscrise în declaraţiile privind calculul şi plata contribuţiilor datorate, cât şi respectarea prevederilor legale cu privire la informarea deponenţilor de cãtre instituţiile de credit. De asemenea, Fondul va putea sã încheie contracte cu auditori financiari, persoane juridice, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România, pentru verificarea evidenţelor contabile ale unei instituţii de credit. Desemnarea auditorilor şi necesitatea verificãrii care urmeazã sã fie efectuatã de aceştia vor fi supuse aprobãrii Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României.
(2) În cadrul examinãrii menţionate la alin. (1) Fondul sau persoana mandatatã de acesta poate sã solicite membrilor consiliului de administraţie şi salariaţilor instituţiei de credit, precum şi auditorilor acestei instituţii orice informaţii necesare pentru calculul depozitelor garantate.
ART. 43
Membrii Consiliului de administraţie al Fondului, salariaţii Fondului, precum şi celelalte persoane angajate de cãtre Fond au obligaţia de a nu dezvãlui secretul profesional asupra informaţiilor obţinute în cursul activitãţii lor, decât în condiţiile prevãzute de <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. X
Informaţii pentru deponenţi

ART. 44
(1) Instituţiile de credit participante la Fond sunt obligate sã punã la dispoziţia deponenţilor existenţi şi potenţiali informaţii privind garantarea depozitelor, care sã se refere cel puţin la urmãtoarele:
a) tipurile de depozite garantate, respectiv tipurile de depozite excluse de la plata compensaţiilor - depozite negarantate;
b) nivelul plafonului de garantare.
(2) Instituţiile de credit prevãzute la alin. (1) sunt obligate sã punã la dispoziţia deponenţilor existenţi şi potenţiali, la cererea acestora, informaţiile referitoare la:
a) modul de calcul al compensaţiei;
b) documentele, condiţiile şi formalitãţile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de compensaţiile plãtite de cãtre Fond.
(3) Informaţiile prevãzute la alin. (1) şi (2) trebuie sã fie disponibile la toate sediile instituţiilor de credit, iar prezentarea acestora trebuie sã fie formulatã clar, fluent şi uşor de înţeles, fãrã pasaje echivoce, potrivit reglementãrilor elaborate de Fond.
(4) Atunci când depozitul unui deponent nu se încadreazã în categoria celor garantate, instituţia de credit are obligaţia de a-l informa în mod expres cu privire la acest fapt.
(5) În scopul aplicãrii prevederilor alin. (4), la iniţierea unei relaţii de afaceri sau a unei tranzacţii ocazionale din care ar rezulta un depozit, instituţiile de credit participante trebuie sã obţinã, de la reprezentantul legal al persoanei juridice sau din alte surse, informaţii relevante pentru a putea stabili dacã respectiva persoanã juridicã se încadreazã în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(6) Orice modificãri în situaţia unei persoane juridice care ar putea conduce la schimbarea încadrãrii menţionate la alin. (5) trebuie notificate în cel mai scurt timp posibil instituţiei de credit de persoana juridicã în cauzã.
ART. 45
Instituţiile de credit participante la Fond nu vor pune la dispoziţia deponenţilor existenţi şi potenţiali informaţii referitoare la alte tipuri de depozite garantate sau la alte limite ale plafonului de garantare a depozitelor decât cele în vigoare conform prezentei ordonanţe, respectiv cele oferite de schema/schemele de garantare oficial recunoscutã/recunoscute la care participã.

CAP. XI
Sancţiuni

ART. 46
(1) Dacã o instituţie de credit autorizatã de Banca Naţionalã a României nu se conformeazã obligaţiilor ce îi revin potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe şi reglementãrilor date în aplicarea ei, Fondul va notifica acest lucru Bãncii Naţionale a României, în vederea luãrii mãsurilor necesare.
(2) În situaţia prevãzutã la alin. (1), Banca Naţionalã a României poate dispune mãsurile prevãzute la art. 226 alin. (2) lit. d) şi/sau aplica sancţiunile prevãzute la <>art. 229 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Depozitele constituite la o instituţie de credit cãreia Banca Naţionalã a României i-a retras autorizaţia de funcţionare rãmân garantate de cãtre Fond.
(4) Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat.
(5) În cazul în care o sucursalã participantã la Fond în condiţiile art. 3 alin. (2) nu se conformeazã obligaţiilor ce îi revin potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe şi reglementãrilor date în aplicarea ei, Fondul va notifica acest fapt autoritãţii competente din statul membru de origine. Dacã aplicarea mãsurilor dispuse de autoritatea competentã nu conduce la încadrarea sucursalei respective în cerinţele impuse, Fondul poate, cu acordul expres al acestei autoritãţi competente, dupã o perioadã de preaviz de cel puţin 12 luni, sã retragã calitatea de participant a sucursalei respective. Depozitele atrase de sucursalã înainte de retragerea calitãţii de participant continuã sã fie garantate de Fond pânã la data scadenţei lor.
(6) Sucursala în cauzã va informa deponenţii în legãturã cu mãsura retragerii calitãţii de participant la Fond.
(7) În cazul în care o schemã de garantare a depozitelor oficial recunoscutã la care participã o sucursalã a unei instituţii de credit persoanã juridicã românã, în condiţiile art. 3 alin. (3) sau alin. (4), notificã Banca Naţionalã a României cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin sucursalei în cauzã, în calitatea acesteia de participant la respectiva schemã de garantare a depozitelor, Banca Naţionalã a României aplicã instituţiei de credit mãsurile şi/sau sancţiunile prevãzute la alin. (2), cooperând în acest sens cu respectiva schemã de garantare.
ART. 47
Instituţia de credit cãreia i s-au aplicat sancţiunile prevãzute la art. 46 nu este exceptatã de la plata obligaţiilor corespunzãtoare pentru exerciţiul financiar în cursul cãruia i s-au aplicat aceste sancţiuni.
ART. 48
Fondul şi Banca Naţionalã a României, dupã caz, sunt împuternicite sã emitã reglementãrile necesare pentru a pune în aplicare şi a impune respectarea prevederilor legislaţiei referitoare la activitatea Fondului. Reglementãrile elaborate de Fond pot fi sub formã de regulamente, norme, ordine, circulare şi comunicate şi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I. Reglementãrile sub formã de regulamente şi norme se aprobã de Banca Naţionalã a României.

CAP. XII
Infracţiuni

ART. 49
(1) Încãlcarea prevederilor art. 4 alin. (1), referitoare la obligaţia notificãrii incapacitãţii de rambursare, şi/sau ale art. 20 alin. (1), referitoare la obligaţia transmiterii informaţiilor cãtre Fond, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendã de la 10.000 la 100.000 lei.
(2) Fapta persoanei fizice care deţinea atribuţii în asigurarea îndeplinirii obligaţiilor prevãzute la art. 4 alin. (1) şi/sau la art. 20 alin. (1) şi care nu le-a îndeplinit sau le-a îndeplinit defectuos constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la o lunã la 6 luni sau cu amendã.

CAP. XIII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 50
(1) Fãrã a aduce atingere dispoziţiilor alin. (2) al prezentului articol, prevederile art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i), ale art. 4 şi ale art. 5 intrã în vigoare de la data de 30 august 2009.
(2) Pânã la data de 31 decembrie 2010, termenul prevãzut la art. 5 alin. (1), referitor la constatarea indisponibilitãţii depozitelor de cãtre Banca Naţionalã a României, va fi de cel mult 21 de zile calendaristice.
(3) Pânã la data de 31 decembrie 2010, termenul prevãzut la art. 8 alin. (2) este de 20 de zile calendaristice.
ART. 51
(1) Pânã la data de 31 decembrie 2010, termenul prevãzut la art. 18 alin. (1), referitor la perioada în care Fondul stabileşte data începerii plãţii compensaţiilor, durata efectuãrii plãţilor şi modalitatea de platã a compensaţiilor şi publicã aceste informaţii, nu poate depãşi 30 de zile calendaristice de la data la care depozitele devin indisponibile.
(2) Pânã la data de 31 decembrie 2010, termenul prevãzut la art. 18 alin. (3) pentru începerea plãţii compensaţiilor nu poate depãşi 3 luni de zile de la data la care depozitele au devenit indisponibile.
(3) Prevederile alin. (4) al art. 18 intrã în vigoare la data de 31 decembrie 2010.
ART. 52
(1) Pânã la data de 31 decembrie 2010, termenul prevãzut la art. 20 alin. (1), referitor la transmiterea cãtre Fond a informaţiilor prevãzute la art. 8 alin. (1), este de 20 de zile calendaristice.
(2) Pânã la data de 31 decembrie 2010, termenul prevãzut la art. 20 alin. (2) este de 30 de zile calendaristice.
ART. 53
Fondul este scutit de plata oricãror comisioane pentru operaţiunile efectuate de Banca Naţionalã a României în contul sãu.
ART. 54
Prima întrunire a Consiliului de administraţie al Fondului se va ţine în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a legii de modificare şi completare a prezentei ordonanţe.
ART. 55
Fondul va elabora statutul sãu şi reglementãri în aplicarea prevederilor legii de modificare şi completare a prezentei ordonanţe, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a acesteia.
ART. 56
(1) Orice intenţie de modificare a prevederilor privind nivelul plafonului de garantare sau a dispoziţiilor anexei cuprinzând lista depozitelor negarantate trebuie notificatã Bãncii Naţionale a României, care informeazã Comisia Europeanã şi Comitetul Bancar European referitor la aceste intenţii.
(2) Banca Naţionalã a României informeazã Comisia Europeanã şi Comitetul Bancar European despre dificultãţile întâmpinate de România în cooperarea cu alte state membre pe problema schemelor de garantare a depozitelor.


ANEXÃ

LISTA DEPOZITELOR NEGARANTATE

1. Depozite, altele decât cele care se încadreazã în prevederile art. 7 alin. (3), ale unei instituţii de credit fãcute în nume şi cont propriu
2. Instrumente care se încadreazã în definiţia fondurilor proprii, conform reglementãrilor Bãncii Naţionale a României privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit
3. Depozite ale instituţiilor financiare, aşa cum sunt acestea definite în <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu excepţia instituţiilor financiare nebancare din categoria caselor de ajutor reciproc
4. Depozite ale asigurãtorilor şi reasigurãtorilor şi ale intermediarilor în asigurãri, aşa cum sunt aceştia definiţi în legislaţia privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor
5. Depozite ale autoritãţilor publice centrale, locale şi regionale
6. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, aşa cum sunt acestea definite de legislaţia pieţei de capital
7. Depozite ale fondurilor de pensii
8. Depozite la instituţia de credit aparţinând, dupã caz, administratorilor acesteia, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, auditorilor, acţionarilor semnificativi
9. Depozitele deponenţilor cu statut similar celor de la pct. 8 în cadrul altor societãţi din grupul instituţiei de credit
10. Depozitele membrilor familiilor persoanelor fizice menţionate la pct. 8 şi 9, respectiv soţ/soţie, şi rudele şi afinii de gradul întâi, precum şi ale terţelor persoane care acţioneazã în numele deponenţilor menţionaţi la pct. 8 şi 9
11. Depozitele la instituţia de credit ale companiilor din grupul din care face parte instituţia de credit
12. Depozite nenominative
13. Valori mobiliare de natura datoriei emise de instituţia de credit, precum şi obligaţii care izvorãsc din acceptãri proprii şi bilete la ordin
14. Depozitele întreprinderilor, persoane juridice, care nu intrã în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

*

Reproducem mai jos menţiunea privind transpunerea normelor comunitare din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 80/2009 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 44/2010 :
"Prezenta ordonanţã de urgenţã transpune dispoziţiile art. 1 pct. 3 lit. (i) din Directiva 94/19/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 1994 privind sistemele de garantare a depozitelor, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 135 din 31 mai 1994, şi ale Directivei 2009/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2009 privind modificarea Directivei 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor în ceea ce priveşte plafonul de garantare şi termenul de platã a compensaţiilor, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 68 din 13 martie 2009."

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016