Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA nr. 26 din 29 august 2009  privind infiintarea, organizarea si functionarea Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA nr. 26 din 29 august 2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 31 august 2009
ORDONANŢÃ nr. 26 din 29 august 2009
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analizã pentru Siguranţa Aviaţiei Civile
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 31 august 2009

În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã , precum şi al <>art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României emite urmãtoarea ordonanţã.

ART. 1
(1) Se înfiinţeazã Centrul de Investigaţii şi Analizã pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, denumit în continuare CIAS, instituţie publicã cu personalitate juridicã, aflatã în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin reorganizarea Serviciului Investigaţii Transport Aerian, structurã care funcţioneazã în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se desfiinţeazã.
(2) CIAS are sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1. Sediul poate fi schimbat prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 2
(1) CIAS este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, desemnat sã organizeze, sã conducã, sã coordoneze, sã controleze şi sã execute investigaţia tehnicã a evenimentelor de aviaţie civilã în scopul determinãrii faptelor, cauzelor şi împrejurãrilor care au dus la producerea acestora şi emite recomandãri pentru siguranţa zborului, potrivit prevederilor <>art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1999 privind investigaţia tehnicã a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 794/2001 .
(2) CIAS are ca obiectiv creşterea şi menţinerea siguranţei aeriene la un nivel ridicat prin emiterea de recomandãri de siguranţã bazate pe informaţii rezultate din investigaţiile tehnice în vederea prevenirii producerii unor incidente şi accidente similare în aviaţia civilã.
(3) CIAS este independent în organizarea şi luarea deciziilor faţã de orice structurã juridicã, autoritate de reglementare sau de siguranţã aerianã, administrator de infrastructurã de transport aerian, operator aerian, precum şi faţã de orice parte ale cãrei interese ar putea intra în conflict cu sarcinile încredinţate.
(4) CIAS desfãşoarã investigaţii tehnice independent de orice anchetã judiciarã şi nu are drept scop stabilirea vinovãţiei sau a rãspunderii juridice.
ART. 3
În vederea efectuãrii investigaţiei tehnice, conducãtorul investigaţiei şi membrii comisiei de investigaţie tehnicã colaboreazã cu organele judiciare în situaţiile în care acest lucru este necesar, potrivit legii, şi au urmãtoarele drepturi:
a) acces liber la locul producerii accidentului sau incidentului, la aeronavã, la conţinutul şi resturile acesteia;
b) inventarierea probelor şi controlul îndepãrtãrii componentelor şi încãrcãturii aeronavei;
c) acces imediat la înregistratoarele de zbor şi la conţinutul acestora, precum şi la orice fel de alte înregistrãri;
d) acces imediat la rezultatele examinãrii victimelor şi ale analizelor efectuate pe probele prelevate de la acestea;
e) acces imediat la rezultatele testelor efectuate asupra persoanelor implicate în operarea aeronavei sau asupra probelor prelevate de la acestea;
f) audierea martorilor;
g) acces liber la orice informaţii necesare investigaţiei tehnice, deţinute de proprietarul, operatorul sau de producãtorul aeronavei şi de cãtre autoritãţile responsabile pentru aviaţia civilã, traficul aerian şi exploatarea aeroportuarã.
ART. 4
Se desemneazã CIAS, ca organism naţional de investigaţii tehnice ale accidentelor şi incidentelor grave din aviaţia civilã, pentru reprezentarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în relaţia cu organismele interne şi internaţionale similare şi conexe pentru domeniul sãu de activitate.
ART. 5
Pentru îndeplinirea obiectivelor, CIAS poate încheia contracte cu parteneri din ţarã şi din strãinãtate.
ART. 6
(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale CIAS, precum investigaţia tehnicã a accidentelor şi incidentelor de aviaţie, se asigurã din venituri proprii.
(2) În situaţii deosebite - catastrofe aeriene - Guvernul poate aloca CIAS fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru investigaţii tehnice ale evenimentului.
(3) Sursele proprii CIAS se constituie din încasarea unei cote de 75% din tariful pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor pe aeroporturile internaţionale, aplicat de Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã.
(4) În vederea acoperirii cheltuielilor necesare înfiinţãrii şi organizãrii CIAS, Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã vireazã în contul CIAS o cotã de 75% din sumele colectate începând cu luna iulie 2009.
(5) Modalitatea de transfer al acestor sume se stabileşte pe bazã de protocol încheiat între Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã şi CIAS în termen de 10 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe. Sursele proprii de finanţare nu au impact asupra bugetului de stat şi nu implicã mãrirea taxelor deja existente.
(6) În vederea dezvoltãrii şi modernizãrii rapide impuse de standardele internaţionale CIAS poate utiliza fondurile deţinute, conform legii.
ART. 7
CIAS are urmãtoarele atribuţii principale:
a) organizeazã, conduce, coordoneazã şi executã activitatea de investigaţie tehnicã a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilã potrivit prevederilor legale în vigoare şi recomandã mãsurile necesare pentru prevenirea acestora;
b) elaboreazã şi dezvoltã reglementãrile naţionale privind investigaţia tehnicã a evenimentelor de aviaţie civilã în conformitate cu anexa nr. 13 la Convenţia privind aviaţia civilã internaţionalã, semnatã la Chicago la 7 decembrie 1944, Directiva 94/56/CE a Consiliului din 21 noiembrie 1994 de stabilire a principiilor fundamentale care reglementeazã anchetarea accidentelor şi incidentelor survenite în aviaţia civilã şi Directiva 2003/42 a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iunie 2003 privind raportarea evenimentelor în aviaţia civilã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi alte norme europene aplicabile;
c) numeşte membrii comisiei de investigaţie tehnicã, conducãtorul investigaţiei şi/sau reprezentantul acreditat, dupã caz;
d) informeazã statele implicate, în conformitate cu prevederile anexei nr. 13 la Convenţia privind aviaţia civilã internaţionalã, asupra oricãrui accident şi incident grav produs pe teritoriul României, solicitând participarea, dupã caz, a reprezentanţilor acestora la investigaţiile tehnice în conformitate cu reglementãrile interne şi internaţionale;
e) coopereazã cu alte organisme similare şi instituţii pentru efectuarea de analize, expertize tehnice, teste şi altele asemenea, în scopul determinãrii cauzelor producerii evenimentelor;
f) întocmeşte rapoarte preliminare şi finale asupra rezultatelor investigaţiei tehnice a accidentelor şi incidentelor grave de aviaţie civilã şi le transmite pãrţilor implicate, celor cu responsabilitãţi pe linia siguranţei aeriene şi celor interesaţi;
g) emite recomandãri de siguranţa zborului, în scopul prevenirii producerii evenimentelor aeronautice similare, şi urmãreşte modul de implementare a acestora;
h) face public, dupã caz, raportul final al investigaţiei tehnice, de regulã în termen de 12 luni de la producerea evenimentului;
i) comunicã Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI/ICAO), Conferinţei Europene a Aviaţiei Civile (ECAC), Agenţiei Europene pentru Siguranţa Aerianã (EASA) şi statelor contractante datele şi informaţiile privitoare la investigaţiile tehnice aeronautice, conform obligaţiilor precizate de standardele internaţionale recunoscute şi asumate de România;
j) gestioneazã, evalueazã, analizeazã şi arhiveazã, în conformitate cu cerinţele internaţionale şi europene, raportãrile obligatorii şi raportãrile voluntare privind evenimentele din domeniul aviaţiei civile;
k) elaboreazã studii şi analize privind siguranţa aerianã şi difuzeazã semestrial buletine informative privind evenimentele din domeniul aviaţiei civile;
l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sãu de activitate.
ART. 8
CIAS este împuternicit sã elaboreze programul de perfecţionare a pregãtirii de specialitate a personalului propriu.
ART. 9
CIAS coopereazã cu organismele de investigaţie tehnicã a evenimentelor de aviaţie şi instituţii de profil din alte state, în scopul finalizãrii investigaţiilor tehnice, dupã caz, elaborãrii unor metode comune de investigare, realizãrii unor principii comune pentru urmãrirea recomandãrilor de siguranţã şi pentru adaptarea la evoluţia progresului tehnic şi ştiinţific.
ART. 10
Guvernul poate aproba şi alte atribuţii pentru CIAS.
ART. 11
(1) Conducerea CIAS este asiguratã de cãtre un consiliu de conducere format din 5-7 persoane, al cãrui preşedinte este directorul general.
(2) Directorul general şi ceilalţi membri ai consiliului de conducere sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
(3) Salarizarea directorului general şi indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere al CIAS se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
ART. 12
(1) Personalul salariat care îşi desfãşoarã activitatea în cadrul Serviciului Investigaţii Transport Aerian este preluat în cadrul CIAS începând cu data înfiinţãrii acestuia.
(2) Personalul CIAS este angajat cu contract individual de muncã pe duratã nedeterminatã, iar salarizarea acestuia se face potrivit reglementãrilor stabilite pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.
(3) În îndeplinirea atribuţiilor sale, CIAS poate sã utilizeze colaboratori externi, specialişti în domeniu, în calitate de experţi, remuneraţi în condiţiile legii.
ART. 13
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al CIAS se aprobã prin hotãrâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare prevãzut la alin. (1) va cuprinde şi regimul de incompatibilitãţi şi condiţiile de numire şi revocare a membrilor consiliului de conducere şi a directorului general al CIAS.
ART. 14
În anexa nr. 2 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2009, cu modificãrile ulterioare, la litera D "Unitãţile care funcţioneazã în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii", dupã numãrul curent 5 se introduce un nou numãr curent, numãrul curent 6, cu urmãtorul cuprins:
"6. - Centrul de Investigaţii şi Analizã pentru Siguranţa Aviaţiei Civile - CIAS - Venituri proprii - Bucureşti".
ART. 15
Prezenta ordonanţã intrã în vigoare la 3 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul transporturilor
şi infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei
şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea

Bucureşti, 29 august 2009.
Nr. 26.

------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016