Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA Nr. 25 din 25 august 1993 *** Republicata  privind stimularea intreprinderilor mici si mijlocii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA Nr. 25 din 25 august 1993 *** Republicata privind stimularea intreprinderilor mici si mijlocii

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL Nr. 301 din 24 octombrie 1994
*) Republicatã în temeiul pct. 7 din <>Legea nr. 83/1994 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 14 octombrie 1994.
<>Ordonanta Guvernului nr. 25 din 25 august 1993 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 30 august 1993 şi a fost aprobatã prin <>Legea nr. 83/1994 .
În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al <>art. 1 lit. b) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractãrii şi garantarii unor credite externe, precum şi a contractãrii unor împrumuturi de stat,

Guvernul României emite urmãtoarea ordonanta:

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Statul sprijinã constituirea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, asigurind în favoarea acestora un sistem de avantaje şi facilitãţi, în scopul promovãrii activitãţilor productive în domeniile industriei, construcţiilor, turismului, serviciilor cu valoare adãugatã, cercetãrii-dezvoltãrii şi proiectãrii.
ART. 2
Resursele necesare acordãrii avantajelor şi facilitãţilor prevãzute în prezenta ordonanta se constituie din sumele aprobate anual prin legea bugetului de stat, din contribuţii private şi asistenta economicã din strãinãtate.
ART. 3
Sistemul de avantaje şi facilitãţi prevãzut în prezenta ordonanta se acorda întreprinderilor mici şi mijlocii, constituite potrivit Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale şi care au numãrul de angajaţi şi cifra de afaceri determinate astfel:
a) un numãr de pînã la 25 de angajaţi pentru întreprinderea mica;
b) un numãr de la 26 pînã la 200 de angajaţi pentru întreprinderea mijlocie;
c) o cifra de afaceri anuala între 10 milioane şi 2 miliarde lei, pentru ambele categorii de întreprinderi.
Sînt cuprinse în sistemul de avantaje şi facilitãţi prevãzut de prezenta ordonanta şi organizaţiile cooperatiste cu cifra de afaceri prevãzutã la alin. 1 lit. c), precum şi întreprinzãtorii particulari şi asociaţiile familiale, constituite potrivit legii.

CAP. 2
Servicii de informare, asistenta şi consultanţa

ART. 4
Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiazã de servicii de informare, asistenta şi consultanţa, asigurate gratuit sau de reduceri de tarife, în scopul desfãşurãrii şi dezvoltãrii activitãţii lor.
ART. 5
Guvernul şi autoritãţile administraţiei publice locale sprijinã, prin subvenţii, constituirea şi funcţionarea unei reţele naţionale de centre destinate asigurãrii serviciilor prevãzute în art. 4.
ART. 6
Guvernul poate sprijini direct, din punct de vedere financiar, întreprinderile mici şi mijlocii în obţinerea serviciilor prevãzute în art. 4.
ART. 7
Guvernul şi autoritãţile administraţiei publice locale pot participa la finanţarea asistenţei, în limita sumelor alocate anual prin legea bugetului, colaborind în acest scop cu întreprinzãtorii particulari şi organizaţiile care îi reprezintã.

CAP. 3
Programe de dezvoltare regionala

ART. 8
Guvernul, în colaborare cu autoritãţile administraţiei publice locale, pregãteşte şi aplica programe de dezvoltare regionala, avînd drept scop restructurarea economicã şi ocuparea forţei de munca.
În cadrul acestor programe, întreprinderile mici şi mijlocii pot beneficia de facilitãţi constind în:
a) pregãtirea forţei de munca;
b) acordarea de terenuri şi spaţii de producţie în condiţiile legii;
c) alocaţii pentru investiţiile de pornire, dezvoltare şi modernizare care creeazã noi locuri de munca, asigura protecţia mediului înconjurãtor, stimuleaza valorificarea resurselor locale.
ART. 9
Facilitãţile prevãzute în art. 8 se pot acorda, dupã caz, prin hotãrîre a Guvernului sau acte ale autoritãţilor administraţiei publice locale, în funcţie de bugetele aprobate.

CAP. 4
Pregãtirea profesionalã

ART. 10
Guvernul şi autoritãţile administraţiei publice locale asigura sumele necesare finanţãrii integrale sau parţiale a unor programe de pregãtire profesionalã destinate întreprinzãtorilor particulari, managerilor şi angajaţilor întreprinderilor mici şi mijlocii.
Programele de pregãtire vor fi realizate prin intermediul:
a) instituţiilor de învãţãmînt, de stat şi particulare;
b) organizaţiilor şi centrelor de asistenta, consultanţa şi cercetare, care au drept scop sprijinirea dezvoltãrii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
ART. 11
Guvernul va asigura mãsurile necesare în vederea introducerii în programele de învãţãmînt de nivel mediu şi superior a predãrii obligatorii de cunoştinţe manageriale.

CAP. 5
Cercetarea ştiinţificã şi inovatia tehnologicã

ART. 12
Guvernul sprijinã activitatea de cercetare şi inovaţie tehnologicã desfasurata de întreprinderile mici şi mijlocii, prin:
a) includerea unui capitol distinct privind activitatea de cercetare-dezvoltare desfasurata de întreprinderile mici şi mijlocii în programul naţional finanţat din Fondul special pentru cercetare-dezvoltare;
b) institutele de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare vor asigura prin programe de colaborare contractarea tematicii solicitate de întreprinderile mici şi mijlocii, indiferent de sursa de finanţare;
c) asigurarea colaborãrii cu institutele de cercetare ştiinţificã în vederea realizãrii unor contracte de cercetare-dezvoltare;
d) stimularea întreprinderilor mari în subcontractarea unor astfel de lucrãri cu întreprinderile mici şi mijlocii;
e) facilitarea accesului la informaţii tehnologice de specialitate, în condiţiile legii.
CAP. 6
Accesul la resurse, aprovizionare, achiziţii publice şi subcontractare

ART. 13
Se interzice discriminarea întreprinderilor mici şi mijlocii în privinta accesului la resursele de materii prime, materiale şi combustibili, energie, precum şi pentru aprovizionarea cu utilaje, echipamente, piese de schimb şi servicii furnizate de regiile autonome şi societãţile comerciale.
ART. 14
Guvernul asigura accesul nediscriminatoriu al întreprinderilor mici şi mijlocii la achiziţiile de bunuri şi investiţii publice, în condiţiile legii.
ART. 15
Guvernul sprijinã subcontractarea de cãtre întreprinderile mici şi mijlocii a fabricaţiei de componente de bunuri şi furnizarii de servicii, prin elaborarea unei metodologii specifice privind activitãţile de subcontractare.

CAP. 7
Promovarea exporturilor

ART. 16
Întreprinderile mici şi mijlocii sînt încurajate sa dezvolte activitatea de export.
În acest scop, Guvernul asigura sprijinul necesar prin:
a) facilitarea accesului la informaţiile privind pieţele externe şi comerţul internaţional;
b) organizarea şi finanţarea unor acţiuni specifice de promovare;
c) asigurarea accesului la resurse pentru întreprinderile mici şi mijlocii orientate spre export.
ART. 17
Pentru asigurarea facilitãţilor prevãzute la art. 16, Guvernul poate infiinta sau poate sprijini înfiinţarea unor organisme specializate, potrivit legii.

CAP. 8
Facilitãţi economico-financiare acordate întreprinderilor mici şi mijlocii

ART. 18
Întreprinderile mici şi mijlocii pot fi sprijinite prin utilizarea de instrumente economico-financiare, astfel:
a) alocaţii pentru achiziţionarea de spaţii de producţie, utilaje şi echipamente şi pentru procurarea de tehnologii destinate procesului de producţie;
b) aplicarea unui sistem avantajos pentru dobindirea şi utilizarea activelor nefolosite sau devenite disponibile prin restructurare, aparţinînd societãţilor comerciale cu capital de stat;
c) accesul cu prioritate la liniile de credit asigurate prin intermediul instituţiilor financiar-bancare internaţionale şi la liniile de credit guvernamentale;
d) aplicarea unor sisteme de finanţare tip leasing în condiţii avantajoase;
e) garantarea creditelor contractate.
ART. 19
Facilitãţile prevãzute la art. 18 care implica resurse bugetare se determina pe categorii de întreprinderi şi vor fi stabilite anual, prin hotãrîre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Romane de Dezvoltare.

CAP. 9
Organisme pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii

ART. 20
Sprijinirea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii pot fi realizate de organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, fundaţii, asociaţii şi alte organizaţii neguvernamentale.
ART. 21
Agenţia Romana de Dezvoltare este organul central de specialitate din subordinea Guvernului, care exercita administraţia publica în domeniul sprijinirii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii.
În realizarea funcţiei sale, Agenţia Romana de Dezvoltare are urmãtoarele atribuţii principale:
a) elaboreazã şi aduce la îndeplinire programele pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;
b) prezintã Guvernului, o data la 3 ani, propuneri privind strategia dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii;
c) colaboreazã cu ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autoritãţile administraţiei publice locale, precum şi cu organizaţii neguvernamentale şi agenţii economici, în scopul creãrii unui cadrul favorabil dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii;
d) elaboreazã sau, dupã caz, avizeazã proiectele de acte normative al cãror obiect de reglementare se referã la sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii;
e) coordoneazã şi acorda - în cazurile şi condiţiile prevãzute prin hotãrîre a Guvernului -, facilitãţi şi avantaje prevãzute de prezenta ordonanta;
f) organizeazã selectii ale întreprinderilor mici şi mijlocii susceptibile a beneficia de programe speciale, pe baza unor criterii de performanta;
g) organizeazã şi tine evidenta facilitãţilor, avantajelor acordate, precum şi a efectelor acestora;
h) prezintã anual Guvernului un raport privind stadiul dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii; raportul se da publicitãţii.
În scopul realizãrii atribuţiilor sale, Agenţia Romana de Dezvoltare are dreptul sa obţinã, în mod gratuit, toate datele privind întreprinderile mici şi mijlocii, existente la ministere, alte instituţii guvernamentale, oficii ale registrului comerţului.
ART. 22
Agenţia Romana de Dezvoltare, împreunã cu organizaţiile neguvernamentale specializate, sprijinã înfiinţarea, în judeţe, a centrelor de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii.

CAP. 10
Asociaţiile întreprinderilor mici şi mijlocii
ART. 23
Întreprinderile mici şi mijlocii pot constitui asociaţii de reprezentare în condiţiile legii.
Asociaţiile de reprezentare sînt organizaţii fãrã scop lucrativ ale întreprinderilor mici şi mijlocii, constituite, în principal, în urmãtoarele scopuri:
a) sprijinirea reciprocã a întreprinderilor mici şi mijlocii;
b) accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la tehnologii;
c) participarea la tîrguri şi expoziţii interne şi internaţionale;
d) garantarea reciprocã a împrumuturilor;
e) stabilirea de relaţii cu organizaţii similare din alte state.
ART. 24
Asociaţiile de reprezentare sînt persoane juridice constituite potrivit Legii nr. 21/1924.
Statutul asociaţiei nu este supus autentificãrii, fiind necesare numai semnãturile reprezentanţilor legali ai întreprinderilor mici şi mijlocii asociate, precum şi sigiliile acestora din urma.

CAP. 11
Dispoziţii finale

ART. 25
Prezenta ordonanta nu se aplica societãţilor comerciale în care statul deţine mai mult de o treime din capitalul social.
ART. 26
Condiţiile de încadrare a întreprinderilor în mici şi mijlocii, conform art. 3, vor fi actualizate, prin hotãrîre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Romane de Dezvoltare.

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016