Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA nr. 20 din 27 ianuarie 1994 (*republicata*)  privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA nr. 20 din 27 ianuarie 1994 (*republicata*) privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente*)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 23 octombrie 2001
-------------
*) Republicatã în temeiul <>art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind mãsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001, dându-se textelor o noua numerotare.
*) <>Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 a mai fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 15 aprilie 1998 şi ulterior modificatã prin <>Ordonanta Guvernului nr. 12/1999 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 1999 (aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 12/2000 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 8 martie 2000) şi prin <>Legea nr. 460/2001 .

ART. 1
Reducerea riscului seismic al construcţiilor constituie o acţiune complexa, de interes naţional, în contextul atenuarii efectelor unui potenţial dezastru provocat de cutremure şi cuprinde mãsuri de intervenţie la construcţiile existente care prezintã niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradari sau avarieri în urma unor acţiuni seismice.
ART. 2
(1) Proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare construcţii vor acţiona pentru:
a) identificarea construcţiilor din proprietate sau din administrare, descrise la art. 1;
b) expertizarea tehnica a construcţiilor de cãtre experţi tehnici atestaţi, în conformitate cu reglementãrile tehnice;
c) aprobarea deciziei de intervenţie şi continuarea acţiunilor definite la alin. (2), în funcţie de concluziile fundamentate din raportul de expertiza tehnica.
(2) Pentru construcţiile expertizate tehnic şi încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic, proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare construcţii sunt obligate sa procedeze la:
a) proiectarea lucrãrilor de intervenţie de cãtre persoane fizice sau juridice autorizate şi verificarea proiectelor de cãtre verificatori tehnici atestaţi;
b) execuţia lucrãrilor de intervenţie de cãtre persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu execuţia, atestaţi, inclusiv urmãrirea, verificarea şi recepţia execuţiei lucrãrilor de intervenţie prin diriginti de şantier autorizaţi.
ART. 3
Mãsurile de intervenţie pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente se stabilesc prin reglementãri tehnice şi se vor realiza cu respectarea cerinţelor de calitate şi a celorlalte obligaţii impuse prin <>Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, precum şi a condiţiilor tehnice prevãzute de Normativul de proiectare antiseismica.
ART. 4
(1) Coordonarea din punct de vedere tehnic a activitãţii în domeniul reducerii riscului seismic al construcţiilor existente se realizeazã de cãtre Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin:
a) organizarea elaborãrii, avizarea şi aprobarea reglementãrilor tehnice în domeniul protecţiei antiseismice;
b) avizarea din punct de vedere tehnic a soluţiilor de intervenţie pentru construcţiile de importanta vitala pentru societate, a cãror funcţionalitate, în timpul cutremurului şi imediat dupã cutremur, trebuie sa fie asigurata integral. În acest scop, în cadrul Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei se organizeazã Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor, formatã din personalitãţi în domeniu.
(2) Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de apãrare impotriva dezastrelor vor acţiona, în aria lor de autoritate, pentru:
a) elaborarea programelor şi monitorizarea acţiunilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor;
b) educarea antiseismica a populaţiei.
(3) Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi consiliile municipiilor, oraşelor şi comunelor vor acţiona, în aria lor de autoritate, pentru:
a) stabilirea şi aplicarea restrictiilor din punct de vedere al riscului seismic datoritã condiţiilor locale de amplasament impuse prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate potrivit prevederilor legale;
b) identificarea şi inventarierea construcţiilor cu destinaţia de locuinta, descrise la art. 1, proprietate privatã a persoanelor fizice ori aflate în proprietatea sau în administrarea unitãţilor administrativ-teritoriale, a instituţiilor publice şi a agenţilor economici, şi monitorizarea acţiunilor de intervenţie privind reducerea riscului seismic al acestora, cuprinzând expertizarea tehnica, proiectarea şi execuţia lucrãrilor de intervenţie;
c) fundamentarea, verificarea şi avizarea documentaţiilor privind acţiunile de intervenţie finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupã caz.
Consiliile municipiilor, oraşelor şi comunelor vor asigura locuintele de necesitate, pentru cazarea temporarã a persoanelor şi a familiilor, pe perioada executãrii interventiilor care nu se pot efectua în clãdiri ocupate.
Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru construcţiile cu destinaţia de locuinta, expertizate tehnic şi încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic, vor notifica în scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiilor de proprietari, precum şi persoanelor juridice care au în administrare aceste construcţii, obligaţiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor, precum şi faptul ca îşi asuma riscul şi rãspunderea pentru efectele potenţiale ale seismelor, în situaţia în care nu se conformeazã obligaţiilor legale.
(4) Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC din subordinea Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin inspectoratele teritoriale în construcţii din subordinea acestuia, vor aviza din punct de vedere tehnic listele cuprinzând prioritãţile, pe categorii de construcţii, privind expertizarea tehnica, proiectarea şi execuţia lucrãrilor de intervenţie finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupã caz, pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.
(5) Consiliile municipiilor, oraşelor şi comunelor, în vederea prevenirii unui potenţial dezastru provocat de cutremure, pot solicita instanţei de judecata sa oblige proprietarii construcţiilor cu destinaţia de locuinta, încadrate în clasa I de risc seismic, sa ia mãsurile de intervenţie stabilite prin raportul de expertiza tehnica. Acţiunea se adreseazã judecãtoriei în raza cãreia este situata construcţia.
Acţiunea este scutitã de taxa de timbru.
ART. 5
(1) Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind expertizarea tehnica, proiectarea şi execuţia lucrãrilor de consolidare la construcţiile existente se vor asigura dupã cum urmeazã:
a) la construcţiile existente, aflate în proprietatea sau în administrarea instituţiilor publice:
(i) din bugetul de stat sau din bugetele locale, pe baza programelor de investiţii ale ordonatorilor principali de credite, fonduri ce se cuprind la poziţia globalã "Alte cheltuieli de investiţii";
(ii) din veniturile proprii ale instituţiilor publice finanţate din venituri extrabugetare;
b) la construcţiile existente, aflate în proprietatea sau în administrarea agenţilor economici, din fondurile proprii ale agenţilor economici.
(2) Pentru locuintele proprietate privatã a persoanelor fizice fondurile necesare privind finanţarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnica, proiectarea şi execuţia lucrãrilor de consolidare se vor asigura astfel:
a) din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pentru expertizarea tehnica;
b) din sursele proprii ale proprietarilor, din despãgubiri acordate de societãţile de asigurare şi/sau din credite, pentru proiectarea şi execuţia lucrãrilor de consolidare.
ART. 6
(1) Clãdirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintã pericol public, se includ în programe anuale de acţiuni privind proiectarea şi execuţia lucrãrilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic, denumite în continuare programe anuale.
(2) Programele anuale se elaboreazã de Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei împreunã cu Ministerul Administraţiei Publice, în baza prioritatilor stabilite pe criterii tehnice de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi de consiliile judeţene şi avizate de Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor, şi se aproba prin hotãrâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu aceasta destinaţie.
(3) Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene, împreunã cu consiliile municipiilor şi oraşelor care beneficiazã de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor anuale, sunt obligate sa punã la dispoziţie Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei toate documentele justificative solicitate, rãspunzând pentru necesitatea şi oportunitatea sumelor solicitate, precum şi pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.
ART. 7
(1) Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind proiectarea şi execuţia lucrãrilor de consolidare la clãdirile incluse în programele anuale se vor asigura astfel:
a) din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pentru locuintele proprietate privatã a persoanelor fizice, prin excepţie de la prevederile art. 5 alin. (2) lit. b);
b) din bugetele locale, pentru locuintele şi spaţiile cu alta destinaţie decât cea de locuinta, aflate în proprietatea sau în administrarea unitãţilor administrativ-teritoriale;
c) din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, dupã caz, în limita fondurilor stabilite anual cu aceasta destinaţie pentru locuintele şi spaţiile cu alta destinaţie decât cea de locuinta, existente în proprietatea sau în administrarea celorlalte instituţii publice, în funcţie de subordonarea instituţiilor respective;
d) din fondurile proprii ale agenţilor economici, pentru locuintele şi spaţiile cu alta destinaţie decât cea de locuinta, aflate în proprietatea sau în administrarea acestora.
(2) Instituţiile publice şi agenţii economici care deţin locuinţe sau spaţii cu alta destinaţie decât cea de locuinta în clãdirile incluse în programele anuale sunt obligaţi sa asigure finanţarea proiectãrii şi execuţiei lucrãrilor de consolidare, proporţional cu cota-parte indivizã pe care o deţin din proprietatea comuna.
ART. 8
(1) Proprietarii locuinţelor, persoane fizice, din clãdirile incluse în programele anuale vor acţiona potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) şi vor beneficia de finanţare din transferuri de la bugetul de stat pentru proiectarea şi execuţia lucrãrilor de consolidare, în urmãtoarele condiţii:
a) existenta hotãrârii asociaţiei de proprietari, adoptatã în condiţiile legii, privind execuţia lucrãrilor de consolidare, precum şi a documentelor, acordurilor şi avizelor prevãzute în <>Legea nr. 50/1991 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii;
b) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuinţei;
c) restituirea, la terminarea lucrãrilor de consolidare, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuţia lucrãrilor de consolidare, în rate lunare egale fãrã dobanda, cu o durata de rambursare de pana la 25 de ani de la data recepţiei terminãrii lucrãrilor de consolidare; în cazul întârzierii la plata a ratelor cu mai mult de 30 de zile se calculeazã majorãri de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare, stabilitã în condiţiile legii, pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.
(2) Radierea ipotecii se face numai cu dovada privind achitarea integrala a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuţia lucrãrilor de consolidare.
(3) Instituirea şi radierea ipotecii sunt scutite de plata taxei de timbru.
ART. 9
Proprietarii locuinţelor, persoane fizice, care realizeazã venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câştigul salarial mediu net lunar pe economie, pe perioadele în care realizeazã aceste venituri sunt scutiţi de la plata ratelor lunare, prin excepţie de la prevederile art. 8 alin. (1) lit. c); obligaţia de a restitui sumele alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuţia lucrãrilor de consolidare se diminueazã cu sumele aferente perioadelor de scutire la plata a ratelor lunare.
ART. 10
(1) Pentru clãdirile incluse în programele anuale primãrii municipiilor şi oraşelor, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, vor lua mãsurile necesare pentru:
a) contractarea proiectãrii lucrãrilor de consolidare şi aprobarea studiilor de fezabilitate;
b) contractarea execuţiei lucrãrilor de consolidare;
c) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuinţelor proprietate privatã a persoanelor fizice, la care urmeazã sa se execute lucrãri de consolidare finanţate din transferuri de la bugetul de stat;
d) asigurarea dirigintilor de şantier autorizaţi;
e) verificarea şi decontarea documentaţiei de proiectare, precum şi a situaţiilor de lucrãri real executate pentru consolidarea sistemului structural în ansamblu sau a elementelor structurale şi, dupã caz, introducerea unor elemente structurale suplimentare şi/sau repararea elementelor nestructurale ale construcţiei existente, inclusiv desfacerea şi refacerea instalaţiilor, echipamentelor şi finisajelor din zona de intervenţie;
f) organizarea recepţiei la terminarea lucrãrilor de consolidare;
g) stabilirea situaţiei valorice a decontãrilor pe categorii de lucrãri real executate şi repartizarea pe fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru execuţia lucrãrilor de consolidare, proporţional cu cota-parte de proprietate indivizã din proprietatea comuna care revine fiecãrui proprietar;
h) încheierea contractelor pentru restituirea sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat privind execuţia lucrãrilor de consolidare, evidenta, calcularea şi încasarea ratelor lunare şi urmãrirea, potrivit legii, a debitorilor restanti.
(2) Contractul prevãzut la alin. (1) lit. h) are valoare de înscris autentic şi constituie titlu executoriu.
ART. 11
(1) Înstrãinarea, în decurs de 25 de ani de la recepţia terminãrii lucrãrilor de consolidare, a locuinţelor proprietate privatã a persoanelor fizice din clãdirile incluse în programele anuale şi la care s-au executat lucrãri de consolidare finanţate prin transferuri de la bugetul de stat este condiţionatã de rambursarea integrala a ratelor neachitate, conform evidentei consiliului local, actualizate la data înstrãinãrii.
(2) Actualizarea se efectueazã în funcţie de indicele preţurilor de consum total al populaţiei, publicat lunar de Institutul Naţional de Statistica în Buletinul statistic de preţuri, pentru intervalul cuprins între luna de referinta a recepţiei la terminarea lucrãrilor de consolidare şi luna actualizãrii ratelor neachitate.
ART. 12
Sumele încasate din ratele lunare, precum şi cele aferente ratelor rãmase de achitat şi actualizate la data înstrãinãrii se vireazã în contul de venituri cu destinaţie specialã al unitãţii administrativ-teritoriale, deschis la trezoreria statului, pentru finanţarea în continuare a acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinta.
ART. 13
Actele juridice de înstrãinare încheiate cu încãlcarea prevederilor art. 11 sunt lovite de nulitate absolutã, buna-credinţa neputând fi invocatã în astfel de cazuri.
ART. 14
Apartamentele proprietate privatã a persoanelor fizice din imobilele cu destinaţia de locuinţe încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiza tehnica, dobândite în condiţiile <>art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, incluse în programele anuale şi la care se finanţeazã, din transferuri de la bugetul de stat, proiectarea şi execuţia lucrãrilor de consolidare, se vor ipoteca o data cu dobândirea dreptului de proprietate, prin excepţie de la prevederile art. 8 alin. (1) lit. b).
ART. 15
Proprietarii, persoane fizice, beneficiazã, prin exceptarea de la prevederile legale, de scutirea de taxa privind eliberarea autorizaţiei de construire pentru execuţia lucrãrilor de consolidare a construcţiilor cu destinaţia de locuinta din proprietate.
ART. 16
(1) Transferurile de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor prevãzute la art. 5 alin. (2) lit. a) şi la art. 7 alin. (1) lit. a) se fundamenteazã distinct de cãtre consiliile locale cu ocazia elaborãrii bugetului de stat şi se transmit consiliului judeţean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(2) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti analizeazã, verifica şi centralizeazã situaţiile primite, stabilesc prioritãţile la nivel de judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, şi transmit Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei valoarea cheltuielilor necesare.
(3) În execuţia bugetului de stat transferurile se repartizeazã de cãtre Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi se acorda consiliilor locale beneficiare, potrivit normelor metodologice.
(4) Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi consiliile municipiilor, oraşelor şi comunelor rãspund, potrivit legii, de utilizarea creditelor bugetare şi de folosirea cu eficienta a sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat.
ART. 17
Contractarea expertizarii tehnice, proiectãrii şi execuţiei lucrãrilor de consolidare finanţate din fonduri publice se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.
ART. 18
În termen de 30 de zile de la data aprobãrii prezentei ordonanţe, Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe.
ART. 19
La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 709/1991 , precum şi orice alte dispoziţii contrare.
ART. 20
Obligaţiile şi rãspunderile proprietarilor construcţiilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiilor de proprietari, precum şi ale persoanelor juridice care au în administrare construcţii, se completeazã cu dispoziţiile legislaţiei civile.
ART. 21
Nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe atrage, în condiţiile legii, rãspunderea materialã, civilã, administrativã sau penalã, dupã caz.

NOTA:
Potrivit prevederilor <>art. II şi III din Legea nr. 460/2001 :
"Art. II. - Proprietarii locuinţelor, persoane fizice, din clãdirile de locuit încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic, care, la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, beneficiazã de proiecte de consolidare finanţate din transferuri de la bugetul de stat, finalizate sau contractate şi aflate în curs de elaborare, vor continua execuţia lucrãrilor de consolidare în condiţiile prezentei legi.
Art. III. - În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerul Administraţiei Publice, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, vor actualiza normele metodologice aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 844/1999 , publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 bis din 25 octombrie 1999, pe care le vor inainta spre adoptare Guvernului."

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016