Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA nr. 19 din 18 august 1997 *** Republicat  privind transporturile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA nr. 19 din 18 august 1997 *** Republicat privind transporturile

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 11 noiembrie 1999
*) Republicatã în temeiul <>art. II din Legea nr. 197 din 4 noiembrie 1998 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 11 noiembrie 1998, dându-se articolelor şi alineatelor numerotarea corespunzãtoare.
<>Ordonanta Guvernului nr. 19 din 18 august 1997 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 20 august 1997.

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prezenta ordonanta stabileşte normele generale aplicabile modurilor de transport rutier, feroviar, naval şi aerian din cadrul sistemului naţional de transport, precum şi atribuţiile şi rãspunderile autoritãţilor competente de reglementare, coordonare, control, inspecţie şi supraveghere cu privire la activitãţile de transport şi la mijloacele de transport.
(2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe constituie cadrul general aplicabil tuturor actelor normative specifice modurilor de transport şi activitãţilor conexe acestora.
ART. 2
Sistemul naţional de transport are caracter strategic, constituie parte integrantã a sistemului economic şi social şi are urmãtoarele componente:
a) infrastructurile de transport rutier, feroviar, naval şi aerian;
b) mijloacele de transport;
c) operatorii de transport şi ai activitãţilor conexe transporturilor.
ART. 3
Principalele obiective ale sistemului naţional de transport sunt:
a) realizarea conectarii tuturor localitãţilor la reţeaua nationala de transport;
b) asigurarea dreptului la libera circulaţie a cetãţenilor;
c) asigurarea liberei circulatii a bunurilor;
d) asigurarea efectuãrii transporturilor care privesc siguranta nationala;
e) asigurarea racordarii lui la sistemele internaţionale de transport;
f) participarea la dezvoltarea economicã şi socialã a tarii.
ART. 4
Dezvoltarea sistemului naţional de transport se realizeazã ţinându-se seama de urmãtoarele cerinţe:
a) promovarea programelor naţionale de realizare a unei dezvoltãri durabile a economiei naţionale;
b) nevoile de apãrare a tarii;
c) asigurarea unui nivel ridicat de siguranta a traficului;
d) eficienta economicã;
e) asigurarea condiţiilor de conservare şi de protejare a mediului;
f) utilizarea raţionalã a energiei;
g) respectarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte.
ART. 5
(1) Modurile de transport, parte integrantã a sistemului naţional de transport, care fac obiectul dispoziţiilor prezentei ordonanţe, sunt:
a) transportul rutier;
b) transportul feroviar;
c) transportul naval;
d) transportul aerian;
e) transportul multimodal şi combinat.
(2) Fiecare mod de transport are în compunere infrastructura de transport, mijloacele de transport, operatorii de transport şi ai activitãţilor conexe acestora.
(3) Ministerul Transporturilor coordoneazã modurile de transport printr-o abordare multimodala, ţinând seama de capacitatile existente sau de cele prevãzute pentru fiecare mod de transport şi de promovarea unei dezvoltãri rationale a transporturilor combinate, cu respectarea reglementãrilor specifice fiecãrui mod de transport.
ART. 6
Statul sprijinã dezvoltarea şi funcţionarea transportului public, subvenţioneazã sau, dupã caz, susţine financiar transportul public de cãlãtori, garanteazã libera initiativa şi autonomia transportatorilor şi asigura condiţiile unei concurente loiale între modurile de transport şi între diferitele categorii de transportatori.
ART. 7
Utilizatorii de transporturi au acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport de interes public, pot alege liber modul de transport prin care îşi exercita dreptul de a se deplasa, au posibilitatea de a efectua ei înşişi transportul ori de a apela la serviciile unui transportator liber ales.
ART. 8
În toate raporturile generate de activitatea de transport protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritara.
ART. 9
(1) Infrastructurile de transport sunt destinate desfãşurãrii activitãţilor de transport, activitãţilor conexe transporturilor şi activitãţilor privind administrarea infrastructurilor respective. Infrastructurile destinate activitãţilor de transport sunt reţelele de cai rutiere, feroviare, navale şi aeriene.
(2) Mijloacele de transport sunt mijloace mobile, cu sau fãrã propulsie, amenajate pentru transportul de persoane sau de bunuri, special destinate sa se deplaseze pe o cale de comunicaţie rutiera, feroviara, navala sau aerianã.
(3) Operatorii de transport sunt transportatori, romani sau strãini, care au acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructura deschisã accesului public. Prin transportatori se înţelege persoanele fizice sau juridice, autorizate sa efectueze transporturi, interne sau internaţionale, de persoane sau de bunuri, în interes public sau în interes propriu, cu mijloace de transport deţinute în proprietate sau cu chirie.
(4) Operatorii activitãţilor conexe transporturilor sunt persoane fizice sau juridice care efectueazã activitãţile ce se desfãşoarã în legatura cu/sau în timpul transportului.

CAP. 2
Autoritãţile competente. Atribuţii

ART. 10
Ministerul Transporturilor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi în aceasta calitate are urmãtoarele atribuţii:
a) elaboreazã strategiile de dezvoltare a activitãţilor de transport;
b) elaboreazã şi supune aprobãrii Guvernului programele de modernizare şi dezvoltare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, aparţinând domeniului public;
c) asigura administrarea infrastructurilor de transport deschise accesului public de interes naţional, aparţinând domeniului public al statului;
d) asigura tuturor utilizatorilor acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public;
e) asigura beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul şi mijlocul de transport;
f) sprijinã dezvoltarea şi funcţionarea transportului public;
g) stimuleaza libera initiativa şi asigura autonomia transportatorilor;
h) asigura condiţiile unui mediu concurential normal în interiorul fiecãrui mod de transport, precum şi între modurile de transport;
i) asigura efectuarea transporturilor militare şi a transporturilor de intervenţie în caz de calamitati naturale sau în alte situaţii deosebite;
j) asigura dezvoltarea cercetãrii în transporturi, în corelare cu programele naţionale de cercetare;
k) elaboreazã politica economicã în domeniul transporturilor;
l) elaboreazã politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale şi a transportului combinat;
m) elaboreazã politici de dezvoltare echilibrata a tuturor modurilor de transport;
n) asigura gestionarea proprietãţilor publice şi private ale statului din domeniul transporturilor, atribuite în administrare prin lege;
o) gestioneazã resursele financiare alocate prin bugetul de stat, resursele din fondurile speciale pentru dezvoltarea infrastructurilor de transport sau din creditele externe garantate de stat;
p) aproba sau supune spre aprobare Guvernului, dupã caz, tarife sau taxe de utilizare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, aparţinând domeniului public al statului;
r) clasifica infrastructurile de transport în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale;
s) organizeazã activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice din domeniul transporturilor;
t) autorizeaza funcţionarea porturilor, aerodromurilor civile, garilor şi a autogarilor;
u) stabileşte legãturi cu ministere similare, cu alte autoritãţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice sau fizice din ţara sau din strãinãtate.
ART. 11
Pentru realizarea obiectivelor politicii guvernamentale în domeniul transporturilor Ministerul Transporturilor poate încheia contracte de activitate pentru unul sau mai mulţi ani cu agenţi economici din domeniul transporturilor, stabilind obiective specifice şi mijloace tehnice şi economice pentru realizarea acestora. Contractele de activitate încheiate se aproba prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 12
Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare, rutiere, maritime, pe apele interioare, aeriene, multimodale şi combinate, având urmãtoarele atribuţii:
a) reprezintã Guvernul în domeniul transporturilor în organismele internaţionale şi în relaţiile bilaterale cu alte state;
b) elaboreazã şi promoveazã acte normative şi norme destinate asigurãrii compatibilitatii sistemului naţional de transport cu sistemele de transport internaţionale;
c) emite norme tehnice obligatorii pentru construcţia, modernizarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurilor de transport;
d) emite norme tehnice obligatorii pentru construcţia, inspecţia tehnica şi exploatarea mijloacelor de transport, inclusiv norme referitoare la protecţia mediului;
e) stabileşte nomenclatorul de funcţii şi de personal care lucreazã în transporturi sau concura la siguranta traficului;
f) emite norme obligatorii de atestare, certificare, licentiere şi brevetare a personalului care lucreazã în transporturi sau concura la siguranta traficului şi stabileşte condiţiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licenţelor sau brevetelor acordate;
g) organizeazã examene şi autorizari şi emite atestate, autorizaţii, certificate, licenţe şi brevete pentru personalul din transporturi, precum şi pentru operatori;
h) stabileşte programe de pregãtire şi perfecţionare pentru personalul de siguranta din transporturi şi organizeazã desfãşurarea acestora;
i) emite norme obligatorii de licentiere şi autorizare a agenţilor economici care efectueazã sau vor efectua activitãţi de transport ori activitãţi specifice siguranţei traficului şi stabileşte condiţiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licenţelor şi autorizaţiilor;
j) emite norme obligatorii de siguranta a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum şi pentru transportul multimodal şi combinat şi supravegheazã respectarea acestora;
k) emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mãrfuri periculoase;
l) acorda sau retrage dreptul de arborare a pavilionului romanesc navelor sau aeronavelor civile, în condiţiile legii;
m) certifica starea tehnica a mijloacelor de transport din domeniul civil, în conformitate cu reglementãrile naţionale şi internaţionale;
n) stabileşte organizarea regionala a transporturilor rutiere, feroviare, navale şi aeriene. Aproba utilizarea spaţiului aerian, a cãilor navigabile din apele naţionale şi internaţionale, cu acordul organelor abilitate ale Ministerului Apãrãrii Naţionale şi ale Ministerului de Interne;
o) aproba survolarea spaţiului aerian al României, decolarea şi aterizarea aeronavelor civile de pe/şi pe aeroporturile situate pe teritoriul României;
p) asigura dirijarea aeronavelor în spaţiul aerian al României şi a navelor în apele naţionale navigabile, în conformitate cu reglementãrile naţionale şi internaţionale;
q) exercita activitatea de registru, de inspecţie şi de control în transporturi;
r) acorda permisiunea de intrare şi de plecare a navelor româneşti şi strãine în/şi din porturile civile româneşti;
s) stabileşte condiţiile de înmatriculare a navelor, aeronavelor, autovehiculelor şi a materialului rulant;
s,) asigura certificarea de tip şi individualã a mijloacelor de transport;
t) supravegheazã navele, indiferent de pavilionul acestora, în apele naţionale navigabile;
u) gestioneazã frecventele de comunicaţii alocate;
v) poate acorda, pe baza de reciprocitate, dreptul de utilizare gratuita a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii strãini;
x) autorizeaza efectuarea lucrãrilor care afecteazã zonele de siguranta şi de protecţie a infrastructurilor, deschise accesului public;
y) stabileşte zonele obligatorii de pilotaj în apele naţionale navigabile;
z) ancheteaza evenimentele sau accidentele grave produse în activitãţile de transport;
w) asigura, prin reţeaua proprie, controlul medico-sanitar specific siguranţei circulaţiei şi navigaţiei şi controlul sanitar-veterinar specific tuturor modurilor şi activitãţilor de transport.
ART. 13
(1) Ministerul Transporturilor stabileşte condiţiile tehnice, regulile de siguranta şi modalitãţile de inspecţie şi de control aplicabile diferitelor moduri de transport.
(2) Ministerul Transporturilor poate desemna organisme tehnice specializate, însãrcinate sa elaboreze şi sa punã în aplicare normele tehnice şi reglementãrile corespunzãtoare, sa asigure pregãtirea profesionalã şi perfecţionarea personalului din transporturi, sa efectueze certificarea şi înmatricularea mijloacelor de transport şi sa asigure inspecţia şi controlul acestora.
(3) Ministerul Transporturilor asigura, direct sau prin delegare de competenta, prin instituţii publice subordonate sau prin societãţi comerciale autorizate, controlul tehnic şi inspecţia de siguranta a traficului pentru transportul feroviar, auto, aerian, maritim, fluvial, pe apele interioare, multimodal şi combinat.
(4) Instituţiile publice şi societãţile comerciale prevãzute la alin. (2) şi (3) se vor finanta integral din tarife, taxe şi comisioane obţinute din prestãrile de servicii specifice.
ART. 14
(1) Regimul tarifelor percepute pentru eliberarea de autorizaţii şi licenţe şi al redevenţelor se stabileşte prin hotãrâre a Guvernului, iar regimul taxelor de acces la infrastructurile de transport de interes public, precum şi cel al fondurilor speciale constituite din sume încasate cu titlu de taxe se stabilesc printr-o lege specialã.
(2) Tarifele pentru cursurile de pregãtire profesionalã şi de examinare, în vederea obţinerii certificatelor de capacitate, a licenţelor şi a brevetelor, se stabilesc de cãtre Ministerul Transporturilor.
ART. 15
Ministerul Transporturilor, consiliile judeţene sau consiliile locale pot asigura, conform legii:
a) în sfera de administrare a infrastructurii de transport de interes public, amplasarea şi întreţinerea unui sistem unitar informaţional privind transportul public de persoane. Modul unitar de prezentare a sistemului informaţional va fi stabilit prin norme de cãtre Ministerul Transporturilor;
b) stabilirea unor plafoane ale tarifelor şi taxelor, reduceri sau scutiri de tarife şi taxe ori condiţii tarifare speciale pentru unele categorii de persoane fizice sau juridice, atunci când factori sociali impun acest lucru. În aceste cazuri transportatorul va primi o compensaţie în bani din partea Guvernului sau, dupã caz, din partea autoritãţilor publice locale, destinatã sa acopere costul real al transportului şi sa menţinã serviciul public de transport.
ART. 16
Pentru asigurarea transportului public de persoane, precum şi pentru aprovizionarea populaţiei cu produse de stricta necesitate în zonele izolate sau greu accesibile, statul va subventiona cheltuielile suplimentare ale transportatorilor, la cererea justificatã a consiliilor judeţene.

CAP. 3
Proprietatea publica şi privatã în domeniul transporturilor

ART. 17
(1) Proprietatea publica în domeniul transporturilor este constituitã din infrastructura deschisã accesului public, precum şi din bunurile de interes public, stabilite prin lege.
(2) Alte bunuri din domeniul transporturilor, ce aparţin statului sau unitãţilor administrativ-teritoriale, constituie proprietatea privatã a acestora.
ART. 18
(1) Bunurile, proprietate publica sau privatã a statului din domeniul transporturilor, pot fi date în administrare, prin hotãrâre a Guvernului, instituţiilor publice din subordinea Ministerului Transporturilor ori pot fi închiriate sau concesionate în condiţiile legii.
(2) Bunurile, proprietate publica sau privatã din domeniul transporturilor, administrate de unitãţile administrativ-teritoriale, pot fi închiriate sau concesionate în condiţiile legii.

CAP. 4
Executarea transporturilor

ART. 19
(1) Ministerul Transporturilor elaboreazã şi supune aprobãrii Guvernului schema reţelei naţionale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasarii persoanelor şi a mãrfurilor între toate localitãţile tarii, precum şi conectarea infrastructurilor naţionale de transport la principalele infrastructuri de transport internaţional.
(2) Consiliile judeţene împreunã cu consiliile locale vor elabora schema reţelei locale de transport, care va fi avizatã de cãtre Ministerul Transporturilor.
(3) Schema reţelei naţionale de transporturi va fi aprobatã prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 20
(1) Transportul de persoane sau de bunuri poate fi transport în interes public sau transport în interes propriu.
(2) Transporturile executate de persoane juridice sau fizice, în condiţii nediscriminatorii de acces pentru terţi, pe baza unui contract de transport, contra plata, sunt transporturi în interes public, denumite în continuare transporturi publice.
(3) Contractul de transport se încheie între transportator şi beneficiarul de transport şi se probeazã, pentru transportul de persoane, printr-un titlu de transport înmânat pasagerului, iar pentru transportul de mãrfuri, printr-un document specific de transport.
(4) În cazul transporturilor de persoane în regim de taximetrie se va stabili prin norme ale Ministerului Transporturilor şi ale consiliilor locale modul cum se aplica prevederea de la alin. (3).
(5) Contractul de transport poate fi încheiat direct cu transportatorul sau prin intermediari de transport, autorizaţi de Ministerul Transporturilor.
ART. 21
(1) Transportul în interes personal, executat de persoane fizice în vederea asigurãrii deplasarii unor persoane sau bunuri, precum şi transportul în folos propriu, organizat de persoane fizice sau juridice pentru activitãţile proprii, cu mijloacele de transport pe care le deţin în proprietate sau le folosesc în baza unui contract de închiriere, este transport în interes propriu.
(2) Transportul în folos propriu de bunuri şi de persoane trebuie sa constituie accesoriul unei alte activitãţi economice executate de persoana care îl organizeazã, iar bunurile transportate trebuie sa fie proprietatea acesteia ori sa fie rezultatul activitãţii sale.
(3) Transporturile în interes propriu de persoane sau de bunuri se executa fãrã perceperea unui tarif sau a echivalentului acestuia în bunuri sau servicii.
ART. 22
(1) Persoanele fizice sau juridice care efectueazã transporturi de bunuri şi de persoane, altele decât cele în interes personal, se autorizeaza de cãtre Ministerul Transporturilor.
(2) Evidenta autorizaţiilor se tine de cãtre Ministerul Transporturilor în registre unice, pe moduri de transport.
(3) Se excepteazã persoanele fizice sau juridice care efectueazã transporturi în regim de taximetrie.
(4) Pentru transporturile de bunuri şi de persoane, efectuate în interes propriu de cãtre Ministerul Apãrãrii Naţionale, Ministerul de Interne şi de cãtre alte instituţii componente ale sistemului naţional de apãrare, autorizaţiile se acorda de cãtre organele proprii ale acestora.
ART. 23
Tarifele transporturilor publice se formeazã liber şi concurential pe baza cererii şi a ofertei.

CAP. 5
Investiţiile în transporturi

ART. 24
(1) Obiectivele de investiţii privind infrastructurile de transport deschise accesului public, echipamentele şi tehnologiile aferente acestora, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, se stabilesc de cãtre acesta, pe baza unor evaluãri economice şi financiare şi a unor criterii de eficienta în cadrul aceluiaşi mod de transport sau între moduri diferite ori combinatii de moduri de transport.
(2) Obiectivele de investiţii privind infrastructurile de transport deschise accesului public şi echipamentele aflate în administrarea autoritãţilor publice locale se stabilesc de cãtre acestea.
ART. 25
(1) Mijloacele de finanţare necesare realizãrii noilor infrastructuri sau modernizãrii infrastructurilor existente pot proveni din fonduri speciale, constituite pentru fiecare mod de transport din reinvestirea profitului obţinut, din credite bancare interne sau externe, de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupã caz, precum şi din alte surse constituite conform legii.
(2) Autoritãţile administraţiei publice locale, precum şi agenţii economici sau utilizatorii pot participa, în condiţiile legii, la finanţarea infrastructurii de transport de interes local sau regional.
(3) Utilizarea spaţiului aerian, a infrastructurilor de transport deschise accesului public, aparţinând domeniului public, şi a dotãrilor adiacente se face cu perceperea unor taxe, redevenţe şi tarife, care alimenteazã fondurile speciale pentru infrastructura fiecãrui mod de transport.

CAP. 5
Dispoziţii finale

ART. 26
Dispoziţiile specifice fiecãrui mod de transport se stabilesc prin legi speciale.
ART. 27
Prezenta ordonanta intra în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României.
ART. 28
La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe orice dispoziţii contrare se abroga, cu excepţia celor care reglementeazã în acest domeniu competentele instituţiilor componente ale sistemului naţional de apãrare.

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016