Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA nr. 13 din 23 august 2012  cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012    Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA nr. 13 din 23 august 2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 27 august 2012

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Bugetul de stat pe anul 2012, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 şi 914 bis din 22 decembrie 2011, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.
    ART. 2
    (1) Sinteza modificărilor bugetului de stat pe anul 2012, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1^1).
    (2) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2^1).
    (3) Bugetul de stat pe anul 2012 se diminuează la venituri cu suma de 2.708,7 milioane lei, la cheltuieli cu suma de 1.303,9 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 1.404,8 milioane lei.
    (4) Bugetele modificate ale ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).
--------
    *) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

    (5) Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanţare, iar în cadrul acestora, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate.
    ART. 3
    (1) Sumele în valută, reprezentând contravaloarea bunurilor confiscate de către partea americană într-un dosar de criminalitate organizată soluţionat cu sprijinul autorităţilor judiciare române, se încasează în contul de disponibilităţi deschis pe seama Ministerului Justiţiei la o instituţie de credit. În termen de 3 zile lucrătoare de la încasare, contravaloarea în lei a sumei în valută se virează de către Ministerul Justiţiei la bugetul de stat în contul de venituri 20.44.01.02.01 "Donaţii din străinătate - De la guverne străine - curente".
    (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, în limita sumelor încasate la bugetul de stat potrivit alin. (1), să majoreze veniturile bugetului de stat şi creditele bugetare ale Ministerului Justiţiei şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, la solicitarea ordonatorilor principali de credite.
    (3) Sumele cuprinse în bugetul Ministerului Justiţiei şi bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit alin. (2), se utilizează exclusiv pentru creşterea capacităţii administrative a Oficiului Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor Provenite din Infracţiuni din cadrul Ministerului Justiţiei şi a structurilor de combatere a crimei organizate ale Poliţiei Române.
    ART. 4
    Se autorizează Ministerul Sănătăţii să efectueze angajamente legale în cadrul sumelor alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii în limita veniturilor încasate.
    ART. 5
    Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional ca din sumele aprobate la cap. 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 55 "Alte transferuri", să asigure finanţarea cheltuielilor aferente pregătirii Festivalului şi Concursului Internaţional "George Enescu", ediţia a XXI-a din anul 2013, prin intermediul Artexim - instituţie publică subordonată.
    ART. 6
    (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor se majorează cu suma de 1.768 mii lei şi se alocă bugetului judeţului Iaşi pentru finanţarea cheltuielilor cu învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională.
    (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, pe anul 2012, se majorează cu suma de 98.232 mii lei astfel: se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor cu drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare cu suma de 100.000 mii lei şi se diminuează sumele prevăzute la poziţia 43 "Sume rezervate" pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din anexa nr. 5 la Legea nr. 293/2011 cu suma de 1.768 mii lei, iar sumele pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele pentru hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se redistribuie între judeţe şi municipiul Bucureşti, potrivit anexei nr. 4^1).
    (3) Se diminuează cu suma de 150.000 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare.
    ART. 7
    (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 se majorează cu suma de 612.986 mii lei.
    (2) Din suma prevăzută la alin. (1), suma de 112.986 mii lei se alocă, potrivit anexei nr. 5^1), pentru echilibrarea bugetelor locale şi se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, conform prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Din suma prevăzută la alin. (1), suma de 500.000 mii lei se alocă, pe judeţe, potrivit anexei nr. 6^1), în scopul achitării arieratelor înregistrate în contabilitate ale unor unităţi administrativ-teritoriale şi instituţii publice finanţate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, rezultate din relaţii cu operatori economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cu operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, precum şi a sumelor datorate şi neachitate de unităţile administrativ-teritoriale operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată prin Legea nr. 88/2012, pe baza deconturilor justificative pentru acoperirea diferenţei dintre preţul reglementat al energiei termice livrate populaţiei şi preţul de facturare al energiei termice livrate populaţiei diminuate cu plăţile efectuate la data cererii, denumite în continuare obligaţii de plată.
    (4) Sumele alocate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile alin. (3) vor fi utilizate exclusiv pentru:
    a) stingerea obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii ori lucrări ai unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, inclusiv ale operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat;
    b) stingerea obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale operatorilor economici care au de încasat sume restante de la operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat.
    (5) Pentru eventualele arierate ale unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, aferente unor programe sau altor obligaţii de plată, pentru care potrivit legislaţiei în vigoare se acordă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată cu destinaţie specială ori subvenţii de la bugetul de stat, nu pot fi solicitate sume în condiţiile prezentului articol.
    (6) În vederea determinării cuantumului sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 care vor fi alocate unităţilor administrativ-teritoriale, acestea vor prezenta direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, până la data de 10 septembrie 2012, următoarele documente:
    a) cerere scrisă întocmită pe baza certificatelor de atestare fiscală ale operatorilor economici prevăzuţi la alin. (4) lit. a) şi b) emise de organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumite în continuare organe fiscale;
    b) situaţia obligaţiilor de plată către operatorii economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuţi la alin. (4) lit. a) şi b), după caz;
    c) certificatele de atestare fiscală ale operatorilor economici prevăzuţi la alin. (4) lit. a) şi b) emise de organele fiscale;
    d) acorduri încheiate între unităţile administrativ-teritoriale şi operatorii economici furnizori de bunuri, servicii sau lucrări ai unităţilor administrativ-teritoriale/instituţii publice finanţate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, şi, respectiv, operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat pentru stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. a), precum şi acorduri încheiate între unităţi administrativ-teritoriale, operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi operatorii economici cărora aceştia le datorează sume, pentru stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. b), denumite în continuare acorduri, corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală prevăzute la lit. c). Prin aceste acorduri operatorii economici confirmă faptul că sunt de acord cu stingerea obligaţiilor fiscale potrivit prevederilor prezentului articol.
    (7) Certificatele de atestare fiscală ale operatorilor economici se solicită organelor fiscale de către unităţile administrativ-teritoriale, se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării fără a fi percepute taxe de eliberare, pe baza datelor existente în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent, şi cuprind creanţele fiscale restante, exigibile existente în sold la data solicitării.
    (8) Sumele destinate achitării obligaţiilor de plată care fac obiectul cererilor scrise prevăzute la alin. (6) nu pot fi mai mari decât obligaţiile de plată şi obligaţiile fiscale restante prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b) pentru stingerea cărora acestea se utilizează, rezultate din certificatele de atestare fiscală.
    (9) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene au obligaţia de a analiza cererile scrise primite de la unităţile administrativ-teritoriale şi de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 aprobate potrivit anexei nr. 6, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru care cererile scrise prezentate se încadrează în prevederile prezentului articol, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora şi în ordinea înregistrării acestora. Cererile scrise care nu se încadrează în prevederile prezentului articol şi cele pentru care nu mai există sume de repartizat se restituie unităţilor administrativ-teritoriale, împreună cu documentaţia aferentă. Repartizarea sumelor pe unităţi administrativ-teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizie a directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene.
    (10) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care aceştia îşi au conturile deschise următoarele documente:
    a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate, în condiţiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare şi dispoziţiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b);
    c) ordinele de plată prin care acestea achită la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale obligaţiile fiscale aparţinând operatorilor economici prevăzuţi la alin. (4) lit. a) şi b) întocmite de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice finanţate integral din bugetul local din subordinea acestora, după caz.
    (11) Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate în condiţiile prezentului articol se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului în următoarele condiţii:
    a) bugetele locale majorate în condiţiile alin. (10) lit. a) cuprind sumele repartizate potrivit alin. (9), iar acestea sunt alocate în condiţiile prezentului articol;
    b) existenţa deschiderilor de credite bugetare disponibile cel puţin la nivelul ordinelor de plată prezentate;
    c) sumele înscrise în ordinele de plată, prezentate potrivit alin. (10) lit. c), sunt în limita sumelor înscrise în acordurile încheiate;
    d) sumele sunt utilizate conform destinaţiei pentru care au fost alocate de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi în conformitate cu acordurile încheiate, care au stat la baza alocării;
    e) sumele din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale. În acest scop la data primirii documentelor de plată prezentate de unităţile administrativ-teritoriale, unităţile Trezoreriei Statului vor solicita organelor fiscale competente actualizarea sumelor din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, acestea având obligaţia de a actualiza/confirma sumele respective în cadrul aceleiaşi zile. În cazul în care sumele care fac obiectul documentelor de plată prezentate de unităţile administrativ-teritoriale sunt mai mari decât cele cuprinse în certificatele de atestare fiscală actualizate, acestea se restituie unităţilor administrativ-teritoriale pentru a fi refăcute în termen de o zi lucrătoare de la restituire.
    (12) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care se virează în conturile bugetelor locale potrivit prevederilor alin. (11) vor fi diminuate faţă de cele aprobate prin decizie a directorului executiv al direcţiei finanţelor publice, atât cu eventualele obligaţii fiscale achitate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale după data eliberării certificatelor de atestare fiscală ale operatorilor economici, care au stat la baza solicitării sumelor defalcate de către unităţile administrativ-teritoriale, cât şi cu sumele înscrise în documentele de plată care nu îndeplinesc condiţiile alin. (11). Cu diferenţa dintre sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate şi cele virate în conturile acestora, unităţile administrativ-teritoriale îşi diminuează bugetele locale modificate potrivit alin. (10) lit. a).
    (13) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene vor comunica Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 1 octombrie 2012, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale rămase neutilizate potrivit alin. (12), inclusiv cele nerepartizate pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit alin. (9).
    (14) După comunicarea sumelor de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, în condiţiile alin. (13), prin ordin al ministrului finanţelor publice se aprobă:
    a) redistribuirea sumelor respective între judeţe, în acelaşi scop, potrivit alin. (3);
    b) termenul-limită până la care se primesc cererile;
    c) eventuala diminuare a termenului prevăzut la alin. (16).
    Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice şi utilizarea acestora se fac în condiţiile prezentului articol.
    (15) Pentru operaţiunile derulate prin conturile prevăzute în prezentul articol, unităţile Trezoreriei Statului eliberează titularilor de cont extrase de cont la care vor anexa copii ale documentelor de plată. Titularii conturilor vor transmite operatorilor economici ale căror obligaţii fiscale au fost stinse copii ale extraselor de cont şi ale documentelor de plată, care vor sta la baza înregistrării în contabilitatea acestora a stingerii creanţelor de natură comercială şi a obligaţiilor fiscale restante aferente operaţiunilor respective, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
    (16) Prin arierate, în sensul prezentului articol, se înţelege obligaţiile de plată ale unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local, din subordinea acestora, rezultate din relaţii cu operatori economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cu operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, trecute de scadenţă cu 90 de zile la data depunerii cererii în condiţiile alin. (6).
    (17) În sensul prezentei ordonanţe, prin obligaţii fiscale restante se înţelege totalitatea sumelor datorate de operatorii economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, precum şi de operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi neachitate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.
    (18) În aplicarea prezentului articol se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 8
    (1) Ministerul Finanţelor Publice acordă Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud un împrumut în sumă de 10.000.000 lei, cu scadenţa la 30 noiembrie 2012, din vărsăminte din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.
    (2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată pentru plata lucrărilor la obiectivul cu finanţare de la Uniunea Europeană "Reabilitare DJ151 limita judeţ Mureş-Bistriţa".
    (3) Suma acordată potrivit alin. (1) şi neutilizată până la data de 15 septembrie 2012 se restituie în maximum o zi lucrătoare de la această dată, de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, în contul prevăzut la art. 9 alin. (4).
    (4) Suma prevăzută la alin. (1) are destinaţie specială în condiţiile prevederilor art. 452 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură civilă şi se utilizează numai potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.
    (5) În termen de maximum o zi de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Finanţelor Publice încheie o convenţie cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, în care vor fi precizate drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi condiţiile de derulare a împrumutului.
    (6) După semnarea convenţiei, Ministerul Finanţelor Publice virează suma prevăzută la alin. (1) în contul deschis pe numele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, menţionat în convenţie.
    ART. 9
    (1) Împrumutul prevăzut la art. 8 alin. (1) se acordă cu o rată a dobânzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicată de Banca Naţională a României, la care se adaugă 4 (patru) puncte procentuale, şi se rambursează integral la termenul prevăzut la art. 8 alin. (1).
    (2) Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului, se calculează prin aplicarea ratei dobânzii prevăzute la alin. (1) la soldul împrumutului şi se plăteşte lunar, începând cu luna acordării împrumutului.
    (3) Pentru neplata la termen a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.
    (4) Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud restituie împrumutul şi dobânzile aferente în contul distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia. În termen de 3 zile lucrătoare de la alimentarea acestui cont, obligaţiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzile de întârziere, dobânzile şi ratele de capital.
    ART. 10
    (1) În cazul în care Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud nu achită la termen obligaţiile prevăzute la art. (8) alin. (1), art. (9) alin. (2) şi (3), la solicitarea Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Bistriţa-Năsăud sistează alimentarea bugetului propriu al judeţului cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. Sistarea operează până la restituirea integrală a obligaţiilor.
    (2) Până la restituirea integrală a obligaţiilor prevăzute la art. (8) alin. (1), art. (9) alin. (2) şi (3), cotele defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetului propriu al judeţului Bistriţa-Năsăud, care au fost sistate în condiţiile alin. (1), vor fi alocate bugetelor locale beneficiare numai pentru achitarea acestor obligaţii, la solicitarea ordonatorilor principali de credite.
    ART. 11
    Bugetul modificat al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 este prevăzut în anexa nr. 7^2).

    CAP. II
    Dispoziţii finale

    ART. 12
    Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 şi 914 bis din 22 decembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 25. - (1) În bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.08 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», articolul «Programe din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA», din cadrul anexei nr. 3/22/11, sunt cuprinse sumele destinate prefinanţării cheltuielilor aferente schemelor de plăţi directe pe suprafaţă, respectiv schema de plată directă unică pe suprafaţă, schema de plată separată pentru zahăr, măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, precum şi ajutoarelor specifice care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA, sume ce se alocă temporar din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanţelor Publice, în baza unor hotărâri ale Guvernului.
    (2) În vederea stimulării gradului de absorbţie a fondurilor alocate programelor operaţionale, Ministerul Finanţelor Publice poate aloca temporar sume din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management.
    (3) Alocarea sumelor pe ordonatori principali de credite şi modul de gestionare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
    (4) Sumele alocate temporar conform prevederilor alin. (2) se restituie de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management din sumele rambursate de Comisia Europeană, până cel târziu la data de 30 decembrie 2012.
    (5) În cazul în care sumele rambursate de Comisia Europeană sunt mai mici decât sumele utilizate din vărsăminte din privatizare, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management au obligaţia să restituie diferenţa, până la concurenţa sumei totale alocate temporar conform prevederilor alin. (2), din bugetul propriu în termenul prevăzut la alin. (4)."

    2. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 26. - (1) Sumele reprezentând plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, acordate în completarea schemelor de plăţi naţionale directe pe suprafaţă, sunt cuprinse în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», articolul «Programe din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală - FEADR».
    (2) În anul 2012, sumele reprezentând plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal aferente anului 2011, acordate în completarea schemelor de plăţi naţionale directe pe suprafaţă, sunt cuprinse în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în cuantum maxim de 834.620 mii lei."

    3. La articolul 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se virează lunar la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe baza situaţiilor transmise de Casa Naţională de Pensii Publice, casele de pensii sectoriale şi casele de pensii aparţinând sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al directorului Serviciului Român de Informaţii."

    4. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (2)."

    ART. 13
    Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe nu se mai reţin sumele în proporţie de 10% conform art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 14
    Cheltuielile bugetului general consolidat şi cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat pe anul 2012 se majorează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe prin derogare de la prevederile art. 9, 16 şi 56 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010.
    ART. 15
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                               Viceprim-ministru,
                         ministrul finanţelor publice,
                                Florin Georgescu

    Bucureşti, 23 august 2012.
    Nr. 13.


    ANEXA 1

    TOTAL

                                BUGETUL DE STAT
                                  pe anul 2012
                                  - SINTEZA -


                                                                                                            -mii lei-
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Influenţe │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ actualizat│ │ rectificat│
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ 2012 │ │ 2012 │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│0001 01 │VENITURI - TOTAL │ 95.400.730│ -2.708.686│ 92.692.044│
│0002 01 │I. VENITURI CURENTE │ 84.763.930│ -275.986│ 84.487.944│
│0003 01 │A. VENITURI FISCALE │ 75.369.715│ 1.751.220│ 77.120.935│
│0004 01 │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL │ 18.171.507│ 556.485│ 18.727.992│
│0005 01 │A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ │ │ │
│ │DE LA PERSOANE JURIDICE │ 11.727.100│ 126.700│ 11.853.800│
│0101 │IMPOZIT PE PROFIT │ 11.055.600│ -91.800│ 10.963.800│
│ 01 │Impozit pe profit de la agenţii economici │ 10.722.900│ -156.195│ 10.566.705│
│ 02 │Impozit pe profit de la băncile comerciale │ 332.700│ 64.395│ 397.095│
│0201 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │ │ │
│ │CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE │ 671.500│ 218.500│ 890.000│
│ 01 │Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice│ │ │ │
│ │nerezidente │ 426.317│ 180.399│ 606.716│
│ 02 │Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale │ │ │ │
│ │ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia │ │ │ │
│ │consumatorului │ 203│ 49│ 252│
│ 03 │Impozit pe dividende datorat de persoane juridice │ 77.590│ -5.381│ 72.209│
│ 04 │Impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale │ │ │ │
│ │societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice │ │ │ │
│ │străine │ 5.988│ -438│ 5.550│
│ 05 │Impozitul pe profitul realizat de persoana fizică │ │ │ │
│ │dintr-o asociere cu o persoana juridică, care nu │ │ │ │
│ │generează o persoană juridică │ 9.606│ -6.106│ 3.500│
│ 06 │Impozitul pe venitul microîntreprinderilor │ 150.543│ 50.214│ 200.757│
│ 07 │Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor │ │ │ │
│ │realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o │ │ │ │
│ │persoană juridică, care nu generează o persoană │ │ │ │
│ │juridică │ 132│ 158│ 290│
│ 50 │Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din │ │ │ │
│ │capital de la persoane juridice │ 1.121│ -395│ 726│
│0300 01 │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ │ │ │
│ │DE LA PERSOANE FIZICE │ 6.442.253│ 430.939│ 6.873.192│
│0301 │IMPOZIT PE VENIT │ 19.672.897│ 1.694.802│ 21.367.699│
│ 01 │Impozit pe venituri din activităţi independente │ 528.672│ 18.393│ 547.065│
│ 02 │Impozit pe venituri din salarii │ 13.809.760│ 1.792.473│ 15.602.233│
│ 03 │Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor │ 484.820│ -86.103│ 398.717│
│ 04 │Impozit pe venituri din dividende │ 1.531.610│ -115.929│ 1.415.681│
│ 05 │Impozit pe venituri din dobânzi │ 743.000│ 12.606│ 755.606│
│ 06 │Impozit pe venituri din pensii │ 1.168.500│ -72.839│ 1.095.661│
│ 07 │Impozit pe veniturile obţinute din jocurile de noroc, │ │ │ │
│ │din premii şi din prime în bani şi/sau natură │ 129.820│ -30.399│ 99.421│
│ 08 │Impozit pe veniturile din economii sub formă de dob. │ │ │ │
│ │realizate în Belgia, Luxemburg şi Austria de persoane │ │ │ │
│ │fizice române rezidente fiscal în România │ 11.570│ -8.882│ 2.688│
│ 09 │Impozit pe venituri din transferul titlurilor de │ │ │ │
│ │valoare │ 143.120│ 52.930│ 196.050│
│ 10 │Impozit pe venituri din operaţiuni de │ │ │ │
│ │vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de │ │ │ │
│ │contract, precum şi orice alte operaţiuni similare │ 3.350│ 2.322│ 5.672│
│ 11 │Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de │ │ │ │
│ │proprietate intelectuală │ 96.245│ 2.900│ 99.145│
│ 12 │Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice │ │ │ │
│ │nerezidente │ 93.890│ 18.669│ 112.559│
│ 13 │Impozit pe venituri din activităţi agricole │ 7.240│ 13.018│ 20.258│
│ 14 │Impozit pe venituri obţinute din valorificarea de │ │ │ │
│ │bunuri în regim de consignaţie şi din activităţi │ │ │ │
│ │desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision │ │ │ │
│ │sau mandat comercial │ 74.440│ -67.770│ 6.670│
│ 15 │Impozit pe veniturile din activităţile de expertiză │ │ │ │
│ │contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară │ 6.310│ 415│ 6.725│
│ 16 │Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza│ │ │ │
│ │contractelor/convenţiilor civile incheiate potrivit │ │ │ │
│ │Codului civil │ 166.880│ 105.096│ 271.976│
│ 17 │Impozitul pe onorariul avocaţilor şi notarilor │ │ │ │
│ │publici │ 2.780│ 291│ 3.071│
│ 18 │Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor │ │ │ │
│ │imobiliare din patrimoniul personal │ 252.350│ 24.549│ 276.899│
│ 19 │Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor │ │ │ │
│ │non-profit │ -96.350│ -14.368│ -110.718│
│ 21 │Impozit pe veniturile din arenda │ │ 4.800│ 4.800│
│ 50 │Impozit pe venituri din alte surse │ 125.540│ 56.270│ 181.810│
│ 60 │Regularizări │ 389.350│ -13.640│ 375.710│
│0401 │COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE │ │ │ │
│ │SCAD) │-13.230.644│ -1.263.863│-14.494.507│
│ 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) │-13.230.644│ -1.263.863│-14.494.507│
│0500 01 │A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │ │ │
│ │CAPITAL │ 2.154│ -1.154│ 1.000│
│0501 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │ │ │
│ │CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE │ 2.154│ -1.154│ 1.000│
│ 50 │Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din │ │ │ │
│ │capital │ 2.154│ -1.154│ 1.000│
│0700 01 │A3. IMPOZITE ŞI taxe PE PROPRIETATE │ 6.882│ -6.882│ │
│0701 │IMPOZITE ŞI taxe PE PROPRIETATE │ 6.882│ -6.882│ │
│ 03 │Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru │ │ │ │
│ │activitatea notarială şi alte taxe de timbru │ 6.882│ -6.882│ │
│1000 01 │A4. IMPOZITE ŞI taxe PE BUNURI ŞI SERVICII │ 56.444.214│ 1.168.025│ 57.612.239│
│1001 │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ │ 49.652.000│ 2.368.000│ 52.020.000│
│1101 │SUME DEFALCATE DIN TVA │-13.727.075│ -562.986│-14.290.061│
│ 01 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │
│ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │ │ │
│ │judeţelor (se scad) │ -2.021.445│ -1.768│ -2.023.213│
│ 02 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │
│ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │ │ │
│ │comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi │ │ │ │
│ │Municipiului Bucureşti (se scad) │ -8.976.145│ -98.232│ -9.074.377│
│ 05 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │
│ │drumuri (se scad) │ -368.323│ │ -368.323│
│ 06 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │
│ │echilibrarea bugetelor locale (se scad) │ -2.111.162│ -612.986│ -2.724.148│
│ 07 │Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastruc- │ │ │ │
│ │turii şi a bazelor sportive din spaţiul rural(se scad)│ -250.000│ 150.000│ -100.000│
│1201 │ALTE IMPOZITE ŞI taxe GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII │ 19.691│ -7.191│ 12.500│
│ 01 │Impozit pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele │ │ │ │
│ │naturale │ 19.691│ -7.191│ 12.500│
│1401 │ACCIZE │ 19.963.400│ -918.600│ 19.044.800│
│1601 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII │ │ │ │
│ │BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI │ 536.198│ 288.802│ 825.000│
│ 01 │Taxe pentru jocurile de noroc │ 441.049│ 202.468│ 643.517│
│ 03 │Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi │ │ │ │
│ │autorizaţii de funcţionare │ 85.118│ 84.882│ 170.000│
│ 04 │Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi │ │ │ │
│ │exploatare a resurselor minerale │ 8.733│ 1.267│ 10.000│
│ 05 │Taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi │ │ │ │
│ │din publicitatea lor │ │ 400│ 400│
│ 06 │Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc │ 560│ -460│ 100│
│ 07 │Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea│ │ │ │
│ │autorizaţiilor de transport în trafic internaţional │ 465│ 168│ 633│
│ 50 │Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea │ │ │ │
│ │utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi │ 273│ 77│ 350│
│1700 01 │A5. IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE │ │ │ │
│ │INTERNAŢIONALE │ 685.720│ 64.280│ 750.000│
│1701 │VENITURI INCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI │ │ │ │
│ │UNIUNII EUROPENE │ 685.720│ 64.280│ 750.000│
│ 01 │Taxe vamale │ 680.800│ 55.762│ 736.562│
│ 03 │Contribuţii în sectorul zahărului │ 4.920│ 8.518│ 13.438│
│1800 01 │A6. ALTE IMPOZITE ŞI taxe FISCALE │ 61.392│ -30.688│ 30.704│
│1801 │ALTE IMPOZITE ŞI taxe FISCALE │ 61.392│ -30.688│ 30.704│
│ 01 │Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, │ │ │ │
│ │taxelor agricole şi taxelor anti-dumping │ │ 25.426│ 25.426│
│ 02 │Taxe vamale din sumele datorate până la data de │ │ │ │
│ │31.12.2006 │ │ 3.864│ 3.864│
│ 03 │Venituri cu destinaţie specială din comisionul pentru │ │ │ │
│ │servicii vamale │ │ 563│ 563│
│ 04 │Alte taxe pe tranzacţii şi comerţ internaţional │ 61.392│ -60.972│ 420│
│ 50 │Alte impozite şi taxe │ │ 431│ 431│
│2000 01 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 343.800│ -179.600│ 164.200│
│2001 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 343.800│ -179.600│ 164.200│
│ 05 │Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu│ │ │ │
│ │handicap neîncadrate │ 343.800│ -179.600│ 164.200│
│2900 01 │C. VENITURI NEFISCALE │ 9.050.415│ -1.847.606│ 7.202.809│
│3000 01 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 4.938.998│ -549.475│ 4.389.523│
│3001 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 4.828.227│ -573.704│ 4.254.523│
│ 01 │Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, │ │ │ │
│ │societăţilor şi companiilor naţionale │ 326.739│ -176.739│ 150.000│
│ 02 │Încasări din cota reţinută, conform codului penal │ 86│ -36│ 50│
│ 04 │Vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naţionale │ │ │ │
│ │a României │ 733.162│ -33.162│ 700.000│
│ 05 │Venituri din concesiuni şi închirieri │ 1.607.605│ │ 1.607.605│
│ 08 │Venituri din dividende │ 2.160.635│ -363.767│ 1.796.868│
│3101 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 110.771│ 24.229│ 135.000│
│ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 110.771│ 24.229│ 135.000│
│3300 01 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 4.111.417│ -1.298.131│ 2.813.286│
│3301 │VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 1.151.021│ -223.353│ 927.668│
│ 02 │Taxe consulare │ 218.435│ -2.820│ 215.615│
│ 03 │Venituri din taxe pentru prestaţii vamale │ 268│ -42│ 226│
│ 04 │Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de│ │ │ │
│ │laboratoare │ 43│ -11│ 32│
│ 05 │Taxe şi alte venituri în învăţământ │ 409│ -47│ 362│
│ 06 │Venituri din expertiză tehnică judiciară şi │ │ │ │
│ │extrajudiciară │ 232│ 360│ 592│
│ 07 │Venituri realizate cu ocazia participării la │ │ │ │
│ │acţiuni sub egida organizaţiilor internaţionale │ 239│ -239│ │
│ 08 │Venituri din prestări de servicii │ 741.287│ -211.287│ 530.000│
│ 09 │Taxe şi alte venituri din protecţia mediului │ 18.399│ -330│ 18.069│
│ 16 │Venituri din valorificarea produselor obţinute din │ │ │ │
│ │activitatea proprie sau anexă │ 33│ -24│ 9│
│ 17 │Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi │ │ │ │
│ │conversie profesională, specializare şi perfecţionare │ 2.207│ 410│ 2.617│
│ 23 │Venituri din timbrul judiciar │ 1.592│ 7│ 1.599│
│ 25 │Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare │ │ │ │
│ │avansate de stat │ 4.370│ 80.461│ 84.831│
│ 26 │Venituri din despăgubiri │ 1.592│ 2.027│ 3.619│
│ 29 │Tarife încasate pentru emiterea unei soluţii fiscale │ │ │ │
│ │individuale anticipate şi pentru emiterea sau │ │ │ │
│ │modificarea unui acord de preţ în avans │ 53│ 44│ 97│
│ 50 │Alte venituri din prestări de servicii şi alte │ │ │ │
│ │activităţi │ 161.862│ -91.862│ 70.000│
│3401 │VENITURI DIN taxe ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE │ 205.993│ 31.128│ 237.121│
│ 01 │Venituri din taxe pentru eliberări de permise şi │ │ │ │
│ │certificate │ 669│ -18│ 651│
│ 50 │Alte venituri din taxe administrative, eliberări │ │ │ │
│ │permise │ 205.324│ 31.146│ 236.470│
│3501 │AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI │ 446.796│ 838.335│ 1.285.131│
│ 01 │Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 395.479│ 804.521│ 1.200.000│
│ 02 │Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu │ │ │ │
│ │întârziere declaraţiei de impozite şi taxe │ 517│ -67│ 450│
│ 03 │Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, │ │ │ │
│ │abandonate şi alte sume constatate odată cu │ │ │ │
│ │confiscarea potrivit legii │ 44.947│ -3.397│ 41.550│
│ 04 │Majorări de întârziere pentru venituri │ │ │ │
│ │nevărsate la termen │ 81│ 86│ 167│
│ 05 │Amenzi judiciare │ 2.802│ 38.522│ 41.324│
│ 06 │Încasări rezultate din valorificarea bunurilor │ │ │ │
│ │confiscate ca urmare a săvârşirii infracţiunilor la │ │ │ │
│ │regimul drogurilor şi precursorilor │ │ 2│ 2│
│ 50 │Alte amenzi, penalităţi şi confiscări │ 2.970│ -1.332│ 1.638│
│3601 │DIVERSE VENITURI │ 2.306.898│ -1.944.241│ 362.657│
│ 01 │Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive │ 27.577│ -12.577│ 15.000│
│ 02 │Venituri din recuperarea cheltuielilor │ │ │ │
│ │de judecată, imputaţii şi despăgubiri │ 1.196│ -498│ 698│
│ 03 │Sume din recuperarea debitelor provenite din │ │ │ │
│ │drepturile necuvenite │ 1.194│ 90│ 1.284│
│ 04 │Venituri din producerea riscurilor asigurate │ 15│ 71│ 86│
│ 05 │Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile │ │ │ │
│ │instituţiilor publice │ 244.582│ -94.582│ 150.000│
│ 11 │Venituri din ajutoare de stat recuperate │ │ 492│ 492│
│ 14 │Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate │ │ │ │
│ │în cursul procesului de executare silită │ 6.157│ -1.570│ 4.587│
│ 16 │Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea│ │ │ │
│ │laptelui şi a produselor lactate în instituţiile │ │ │ │
│ │şcolare │ 6.041│ 23.959│ 30.000│
│ 17 │Venituri din sume virate eronat în conturile de │ │ │ │
│ │disponibilităţi ale instituţiilor publice reorganizate│ 106│ -79│ 27│
│ 18 │Sume provenind din executarea silită a debitelor │ │ │ │
│ │reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare │ │ │ │
│ │neexecutate de proprietarii de păduri │ │ 21│ 21│
│ 19 │Venituri din recuperarea creanţelor fiscale │ 106│ 21│ 127│
│ 21 │Sume restituite aferente veniturilor încasate din │ │ │ │
│ │activitatea desfăşurată de autorităţile şi │ │ │ │
│ │instituţiile publice reorganizate │ 45│ 290│ 335│
│ 50 │Alte venituri │ 2.019.879│ -1.859.879│ 160.000│
│3701 │TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE │ 709│ │ 709│
│ 01 │Donaţii şi sponsorizări │ 709│ │ 709│
│3900 01 │II. VENITURI DIN CAPITAL │ 932.700│ -432.700│ 500.000│
│3901 │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI │ 932.700│ -432.700│ 500.000│
│ 01 │Venituri din valorificarea unor bunuri ale │ │ │ │
│ │instituţiilor publice │ 21.280│ -11.280│ 10.000│
│ 02 │Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de │ │ │ │
│ │stat şi de mobilizare │ 2.022│ -1.422│ 600│
│ 03 │Venituri din vânzarea locuinţelor construite din │ │ │ │
│ │fondurile statului │ 20.109│ -1.010│ 19.099│
│ 06 │Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor│ │ │ │
│ │bugetare │ 181.795│ 29.205│ 211.000│
│ 07 │Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând │ │ │ │
│ │domeniului privat al statului sau a unităţilor │ │ │ │
│ │administrativ-teritoriale │ 706.058│ -486.913│ 219.145│
│ 09 │Venituri rezultate din garanţiile acordate şi plătite │ │ │ │
│ │instituţiilor de credit în cadrul programului │ │ │ │
│ │"Prima casă" │ 372│ 178│ 550│
│ 50 │Alte venituri din valorificarea unor bunuri │ 1.064│ 38.542│ 39.606│
│4000 01 │III. OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 6.800│ │ 6.800│
│4001 │ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE │ 6.800│ │ 6.800│
│ 04 │Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de │ │ │ │
│ │redresare financiară │ 56│ │ 56│
│ 07 │Încasări din rambursarea microcreditelor de la │ │ │ │
│ │persoane fizice şi juridice │ 6.722│ │ 6.722│
│ 08 │Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate │ │ │ │
│ │pentru acoperirea arieratelor către CONEL şi ROMGAZ │ 22│ │ 22│
│4501 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL │ │ │ │
│ │PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI │ 9.697.300│ -2.000.000│ 7.697.300│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │112.575.253│ -1.303.893│111.271.360│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │105.829.525│ -1.114.051│104.715.474│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 16.413.956│ 648.004│ 17.061.960│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.312.535│ 117.375│ 4.429.910│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.426.511│ 845.465│ 10.271.976│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.017.188│ -16.739│ 4.000.449│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 553.778│ -105.100│ 448.678│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │
│ │PUBLICE │ 26.819.042│ -580.375│ 26.238.667│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.626.084│ -470.502│ 12.155.582│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 12.216.669│ -1.421.906│ 10.794.763│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 14.266.224│ -9.991│ 14.256.233│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.704.862│ -32.090│ 1.672.772│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE │ │ │ │
│ │PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 3.472.676│ -88.192│ 3.384.484│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.602.525│ -145.300│ 2.457.225│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.569.192│ -137.272│ 2.431.920│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 28.383│ -7.533│ 20.850│
│ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 4.950│ -495│ 4.455│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 4.143.203│ -44.542│ 4.098.661│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 440.420│ -44.042│ 396.378│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.702.783│ -500│ 3.702.283│
│5100 01 │Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE │ 43.292.511│ -76.717│ 43.215.794│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 39.669.797│ -30.679│ 39.639.118│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.288.097│ -12.210│ 3.275.887│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.036.392│ -76.359│ 960.033│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.300.762│ 846.667│ 10.147.429│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 553.778│ -105.100│ 448.678│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │
│ │PUBLICE │ 15.463.272│ -417.764│ 15.045.508│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 8.248.286│ -267.004│ 7.981.282│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.076.177│ -29.818│ 1.046.359│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 680.199│ 30.909│ 711.108│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │ │ │
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 22.834│ │ 22.834│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 402.796│ -46.038│ 356.758│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 380.746│ -48.293│ 332.453│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 17.100│ 2.750│ 19.850│
│ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 4.950│ -495│ 4.455│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.219.918│ │ 3.219.918│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.219.918│ │ 3.219.918│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 11.169.305│ -100.941│ 11.068.364│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.798.156│ -53.594│ 10.744.562│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.981.754│ 52.933│ 3.034.687│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 937.408│ -70.343│ 867.065│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 29.344│ -1.219│ 28.125│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 5.843.926│ -4.109│ 5.839.817│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 968.871│ -29.818│ 939.053│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 14.019│ -1.038│ 12.981│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │ │ │
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 22.834│ │ 22.834│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 371.149│ -47.347│ 323.802│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 371.149│ -47.347│ 323.802│
│ 01 │Autorităţi executive şi legislative │ 5.314.536│ -100.941│ 5.213.595│
│ 01 │Administraţia prezidenţială │ 24.316│ -2.579│ 21.737│
│ 02 │Autorităţi legislative │ 281.927│ -5.652│ 276.275│
│ 03 │Autorităţi executive │ 4.645.355│ -103.856│ 4.541.499│
│ 04 │Alte organe ale autorităţilor publice │ 362.938│ 11.146│ 374.084│
│ 03 │Contribuţia la bugetul UE │ 5.747.969│ │ 5.747.969│
│ 04 │Cofinanţarea fondurilor primite de la │ │ │ │
│ │Uniunea Europeana │ 106.800│ │ 106.800│
│5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 1.723.879│ -259.914│ 1.463.965│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.714.304│ -258.970│ 1.455.334│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 129.230│ 4.798│ 134.028│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 16.655│ │ 16.655│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │
│ │PUBLICE │ 29.140│ -1.708│ 27.432│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.417.389│ -262.040│ 1.155.349│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 107.306│ │ 107.306│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 14.584│ -20│ 14.564│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.575│ -944│ 8.631│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.575│ -944│ 8.631│
│ 01 │Cercetare fundamentală (de bază) │ 161.730│ 1.882│ 163.612│
│ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii │ │ │ │
│ │publice generale │ 1.562.149│ -261.796│ 1.300.353│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 2.429.220│ -144.917│ 2.284.303│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.407.148│ -147.170│ 2.259.978│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 177.113│ -69.941│ 107.172│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 32.690│ -3.241│ 29.449│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 553.778│ -105.100│ 448.678│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 5.000│ │ 5.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 986.971│ -855│ 986.116│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 651.596│ 31.967│ 683.563│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 22.072│ 2.253│ 24.325│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 22│ -2│ 20│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 17.100│ 2.750│ 19.850│
│ 75 │TITLUL XIV - F0NDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 4.950│ -495│ 4.455│
│ 02 │Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului │ 547.778│ -105.100│ 442.678│
│ 03 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 6.000│ │ 6.000│
│ 04 │Fondul Naţional de Preaderare │ 842.044│ │ 842.044│
│ 11 │Asistenţă naţională externă pentru dezvoltare │ 64.655│ -855│ 63.800│
│ 12 │Fondul Naţional de Dezvoltare │ 4.950│ -495│ 4.455│
│ 14 │Plata valorii de executare a garanţiei în cadrul │ │ │ │
│ │programului Prima casa │ 48.650│ │ 48.650│
│ 15 │Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate │ │ │ │
│ │din bugetul de stat │ 30.649│ │ 30.649│
│ 50 │Alte servicii publice generale │ 884.494│ -38.467│ 846.027│
│5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ 12.730.554│ 842.492│ 13.573.046│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.510.636│ 842.492│ 10.353.128│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 49.639│ -2.775│ 46.864│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.300.762│ 846.667│ 10.147.429│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │
│ │PUBLICE │ 160.235│ -1.400│ 158.835│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.219.918│ │ 3.219.918│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.219.918│ │ 3.219.918│
│5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE │ │ │ │
│ │NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI │ 15.239.553│ -413.437│ 14.826.116│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.239.553│ -413.437│ 14.826.116│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │
│ │PUBLICE │ 15.239.553│ -413.437│ 14.826.116│
│ 02 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │
│ │asigurărilor sociale de stat │ 13.834.101│ -243.265│ 13.590.836│
│ 03 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │
│ │asigurărilor pentru şomaj │ 974.453│ -225.139│ 749.314│
│ 04 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │
│ │fondului de asigurări sociale de sănătate │ 409.999│ 54.967│ 464.966│
│ 05 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │
│ │din Fondul de Intervenţie │ 21.000│ │ 21.000│
│6000 01 │PARTEA A II-A APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ │ 15.537.390│ 513.922│ 16.051.312│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.470.582│ 721.889│ 15.192.471│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 11.769.993│ 612.077│ 12.382.070│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.377.705│ 97.717│ 1.475.422│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 1.200│ -740│ 460│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │
│ │PUBLICE │ 940.143│ 25.962│ 966.105│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 158.193│ -5.680│ 152.513│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 155.147│ -186│ 154.961│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 160│ -17│ 143│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 17.847│ -12.244│ 5.603│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 50.194│ 5.000│ 55.194│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.066.808│ -207.967│ 858.841│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.066.808│ -207.967│ 858.841│
│6001 │APĂRARE │ 4.172.088│ 75.721│ 4.247.809│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.624.995│ 249.087│ 3.874.082│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.919.005│ 195.898│ 3.114.903│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 507.715│ 23.186│ 530.901│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 66.012│ 30.000│ 96.012│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 131.903│ │ 131.903│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 110│ -12│ 98│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 250│ 15│ 265│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 547.093│ -173.366│ 373.727│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 547.093│ -173.366│ 373.727│
│ 01 │Administraţie centrală │ 244.692│ 1.144│ 245.836│
│ 02 │Apărare Naţională │ 3.521.877│ 34.743│ 3.556.620│
│ 03 │Participarea la misiuni şi operaţiuni militare în │ │ │ │
│ │afara teritoriului statului român │ 371.596│ 39.142│ 410.738│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru apărare │ 27.500│ 692│ 28.192│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul apărării │ 6.423│ │ 6.423│
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 11.365.302│ 438.201│ 11.803.503│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.845.587│ 472.802│ 11.318.389│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.850.988│ 416.179│ 9.267.167│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 869.990│ 74.531│ 944.521│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 1.200│ -740│ 460│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │
│ │PUBLICE │ 874.131│ -4.038│ 870.093│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 26.290│ -5.680│ 20.610│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 155.147│ -186│ 154.961│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 50│ -5│ 45│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 17.597│ -12.259│ 5.338│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 50.194│ 5.000│ 55.194│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 519.715│ -34.601│ 485.114│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 519.715│ -34.601│ 485.114│
│ 01 │Administraţia centrală │ 1.082.420│ 213.072│ 1.295.492│
│ 03 │Ordine publică │ 4.225.873│ 12.239│ 4.238.112│
│ 01 │Poliţie │ 2.548.556│ 10.504│ 2.559.060│
│ 02 │Jandarmerie │ 983.066│ 1.835│ 984.901│
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 694.251│ -100│ 694.151│
│ 04 │Siguranţa naţională │ 1.587.270│ 31.817│ 1.619.141│
│ 05 │Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor │ 1.049.222│ 1.083│ 1.050.305│
│ 06 │Autorităţi judecătoreşti │ 1.850.976│ 121.018│ 1.971.994│
│ 07 │Penitenciare │ 767.231│ 25.652│ 792.883│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi │ │ │ │
│ │siguranţa naţională │ 700│ │ 700│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ │ │ │
│ │siguranţei naţionale │ 801.610│ 33.266│ 834.876│
│6500 01 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE │ 26.723.102│ 17.335│ 26.740.437│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.245.484│ 37.239│ 26.282.723│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 888.575│ 33.699│ 922.274│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.455.149│ 125.035│ 1.580.184│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │
│ │PUBLICE │ 7.006.302│ -33.811│ 6.972.491│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 50.357│ 18.600│ 68.957│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 888.297│ │ 888.297│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 14.266.064│ -9.974│ 14.256.090│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 922.449│ -44.118│ 878.331│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 768.291│ -52.192│ 716.099│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 477.198│ -19.862│ 457.336│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 477.198│ -19.862│ 457.336│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 420│ -42│ 378│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 420│ -42│ 378│
│6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 4.177.159│ 55.485│ 4.232.644│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.980.769│ 25.155│ 4.005.924│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 479.353│ 16.376│ 495.729│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 186.412│ 12.698│ 199.110│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.936.833│ 40.886│ 1.977.719│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.957│ -616│ 3.341│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 355.259│ │ 355.259│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ 305.822│ 1.858│ 307.680│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 423.133│ -21.047│ 402.086│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 290.000│ -25.000│ 265.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 196.390│ 30.330│ 226.720│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 196.390│ 30.330│ 226.720│
│ 01 │Administraţie centrală │ 240.977│ 1.977│ 242.954│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 600.870│ -2.210│ 598.660│
│ 03 │Invăţământ preşcolar şi primar │ 2.807│ 99│ 2.906│
│ 01 │Invăţământ preşcolar │ 2.807│ 99│ 2.906│
│ 04 │Invăţământ secundar │ 312.842│ -154│ 312.688│
│ 01 │Invăţământ secundar inferior │ 138.412│ │ 138.412│
│ 02 │Invăţământ secundar superior │ 151.370│ -154│ 151.216│
│ 03 │Invăţământ profesional │ 23.060│ │ 23.060│
│ 05 │Invăţământ postliceal │ 57.331│ -2.611│ 54.720│
│ 06 │Invăţământ superior │ 2.141.695│ 75.162│ 2.216.857│
│ 01 │Invăţământ universitar │ 2.097.819│ 28.744│ 2.126.563│
│ 02 │Invăţământ postuniversitar │ 43.876│ 46.418│ 90.294│
│ 07 │Invăţământ nedefinibil prin nivel │ 46.500│ │ 46.500│
│ 02 │Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice │ 46.500│ │ 46.500│
│ 11 │Servicii auxiliare pentru educaţie │ 322.629│ -19.305│ 303.324│
│ 04 │Cămine şi cantine pentru studenţi │ 129.522│ -19.305│ 110.217│
│ 30 │Alte servicii auxiliare │ 193.107│ │ 193.107│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru invăţământ │ 10│ -1│ 9│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul invăţământului │ 451.498│ 2.528│ 454.026│
│6601 │SĂNĂTATE │ 2.384.070│ -42.316│ 2.341.754│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.155.410│ -9.450│ 2.145.960│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 197.120│ 3.702│ 200.822│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 739.236│ 17.861│ 757.097│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.018.809│ -15.818│ 1.002.991│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.019│ 2.707│ 5.726│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 18.207│ │ 18.207│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 179.019│ -17.902│ 161.117│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 228.660│ -32.866│ 195.794│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 228.660│ -32.866│ 195.794│
│ 01 │Administraţia centrală │ 15.269│ │ 15.269│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 173.424│ │ 173.424│
│ 04 │Servicii medicale în ambulator │ 6.438│ -123│ 6.315│
│ 05 │Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale│ 6.438│ -123│ 6.315│
│ 06 │Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi │ 51.015│ 2.921│ 53.936│
│ 01 │Spitale generale │ 51.015│ 2.921│ 53.936│
│ 08 │Servicii de sănătate publică │ 46.533│ │ 46.533│
│ 09 │Hematologie şi securitate transfuzională │ 70.000│ │ 70.000│
│ 10 │Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în │ │ │ │
│ │sănătate │ 5.101│ 437│ 5.538│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii │ 2.016.290│ -45.551│ 1.970.739│
│ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 2.016.290│ -45.551│ 1.970.739│
│6701 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 1.800.924│ 61.684│ 1.862.608│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.777.404│ 71.150│ 1.848.554│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 30.373│ 2.506│ 32.879│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 316.386│ 130.581│ 446.967│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 706.201│ -58.153│ 648.048│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 38.117│ 16.753│ 54.870│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 11.000│ │ 11.000│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 468.055│ -20.447│ 447.608│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 207.272│ -90│ 207.182│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 23.520│ -9.466│ 14.054│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 23.520│ -9.466│ 14.054│
│ 01 │Administraţie centrală │ 19.100│ 5.670│ 24.770│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 10.600│ │ 10.600│
│ 03 │Servicii culturale │ 366.640│ -14.056│ 352.584│
│ 01 │Biblioteci publice naţionale │ 676│ │ 676│
│ 03 │Muzee │ 107.464│ -9.462│ 98.002│
│ 04 │Instituţii publice de spectacole şi concerte │ 195.300│ -4.632│ 190.668│
│ 11 │Edituri │ 1.843│ 38│ 1.881│
│ 12 │Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice │ 55.000│ │ 55.000│
│ 14 │Centre culturale │ 5.500│ │ 5.500│
│ 16 │Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de │ │ │ │
│ │publicaţii culturale │ 857│ │ 857│
│ 05 │Servicii recreative şi sportive │ 316.920│ -16.229│ 300.691│
│ 01 │Sport │ 311.920│ -29.735│ 282.185│
│ 02 │Tineret │ 5.000│ 13.506│ 18.506│
│ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi │ │ │ │
│ │religiei │ 1.087.664│ 86.299│ 1.173.963│
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 18.360.949│ -57.518│ 18.303.431│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.331.901│ -49.616│ 18.282.285│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 181.729│ 11.115│ 192.844│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 213.115│ -36.105│ 177.010│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │
│ │PUBLICE │ 3.344.459│ -726│ 3.343.733│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 5.264│ -244│ 5.020│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 503.831│ │ 503.831│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 13.960.212│ -11.832│ 13.948.410│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 31.261│ -2.624│ 28.637│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 92.000│ -9.200│ 82.800│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 28.628│ -7.860│ 20.768│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 28.628│ -7.860│ 20.768│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 420│ -42│ 378│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 420│ -42│ 378│
│ 01 │Administraţie centrală │ 541.091│ 19│ 541.110│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 211.985│ 11.115│ 223.100│
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 8.746.142│ -23.482│ 8.722.660│
│ 05 │Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi │ 2.046.601│ -178│ 2.046.423│
│ 02 │Asistenţă socială în caz de invaliditate │ 2.046.601│ -178│ 2.046.423│
│ 06 │Asistenţă socială pentru familie şi copii │ 5.256.076│ -7.654│ 5.248.422│
│ 08 │Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau │ │ │ │
│ │pensionare │ 22.926│ 6.234│ 29.160│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 998│ -80│ 918│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 1.177.164│ -5.682│ 1.171.482│
│ 01 │Ajutor social │ 1.124.106│ -2.423│ 1.121.683│
│ 03 │Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante │ │ │ │
│ │a statutului de refugiat │ 2.598│ -113│ 2.485│
│ 04 │Servicii sociale │ 244│ │ 244│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │ │ │
│ │sociale │ 50.216│ -3.146│ 47.070│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurărilor şi │ │ │ │
│ │asistenţei sociale │ 2.632│ -263│ 2.369│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │
│ │sociale │ 355.334│ 37.547│ 317.787│
│7000 01 │Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, │ │ │ │
│ │LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE │ 3.364.304│ -264.130│ 3.100.174│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.043.947│ -216.945│ 2.827.002│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 115.650│ 755│ 116.405│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 51.808│ -4.555│ 47.253│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.170│ │ 9.170│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 37.050│ 5.500│ 42.550│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │
│ │PUBLICE │ 756.950│ -1.595│ 755.355│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 257.892│ -16.183│ 241.709│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.399.965│ -200.000│ 1.199.965│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 3.872│ -867│ 3.005│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 411.590│ │ 411.590│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 280.957│ -47.185│ 233.772│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 280.957│ -47.185│ 233.772│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 39.400│ │ 39.400│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 39.400│ │ 39.400│
│7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 1.789.134│ -102.172│ 1.686.962│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.562.111│ -60.380│ 1.501.731│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.700│ -148│ 7.552│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 37.050│ 5.500│ 42.550│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │
│ │PUBLICE │ 544.460│ 49.754│ 594.214│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 171.702│ -15.486│ 156.216│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 389.609│ -100.000│ 289.609│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 411.590│ │ 411.590│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 227.023│ -41.792│ 185.231│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 227.023│ -41.792│ 185.231│
│ 03 │Locuinţe │ 378.274│ -134.600│ 243.674│
│ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinţe │ 378.274│ -134.600│ 243.674│
│ 05 │Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice │ 851.250│ -84.710│ 766.540│
│ 02 │Amenajări hidrotehnice │ 851.250│ -84.710│ 766.540│
│ 50 │Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi│ │ │ │
│ │dezvoltării comunale │ 559.610│ 117.138│ 676.748│
│7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 1.575.170│ -161.958│ 1.413.212│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.481.836│ -156.565│ 1.325.271│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 115.650│ 755│ 116.405│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 44.108│ -4.407│ 39.701│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.170│ │ 9.170│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │
│ │PUBLICE │ 212.490│ -51.349│ 161.141│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 86.190│ -697│ 85.493│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.010.356│ -100.000│ 910.356│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 3.872│ -867│ 3.005│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 53.934│ -5.393│ 48.541│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 53.934│ -5.393│ 48.541│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 39.400│ │ 39.400│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSARE DE CREDITE │ 39.400│ │ 39.400│
│ 01 │Administraţie centrală │ 52.395│ -531│ 51.864│
│ 03 │Reducerea şi controlul poluării │ 1.467.170│ -160.377│ 1.306.793│
│ 04 │Protecţia biosferei şi a mediului natural │ 3.100│ -1.050│ 2.050│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului │ 7.005│ │ 7.005│
│ 50 │Alte servicii în domeniul protecţiei mediului │ 45.500│ │ 45.500│
│8000 01 │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ 23.657.946│ -1.494.303│ 22.163.643│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 22.399.715│ -1.625.555│ 20.774.160│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 351.641│ 13.683│ 365.324│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 391.481│ -24.463│ 367.018│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 115.379│ -462│ 114.917│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.980.138│ -22.239│ 3.957.899│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │
│ │PUBLICE │ 2.652.375│ -153.167│ 2.499.208│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.911.356│ -200.235│ 3.711.121│
│ 56 │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 8.697.083│ -1.191.902│ 7.505.181│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 80.495│ -5.770│ 74.725│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 2.219.767│ -41.000│ 2.178.767│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 374.766│ 175.752│ 550.518│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 363.483│ 186.035│ 549.518│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 11.283│ -10.283│ 1.000│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 883.465│ -44.500│ 838.965│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 440.000│ -44.000│ 396.000│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 443.465│ -500│ 442.965│
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 2.629.105│ -61.393│ 2.567.712│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.382.599│ -263.672│ 2.118.927│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.831│ -211│ 8.620│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 50.952│ -466│ 50.486│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 226.900│ -22.690│ 204.210│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │
│ │PUBLICE │ 178.218│ -16.042│ 162.176│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 891.206│ -88.318│ 802.888│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 928.570│ -102.700│ 825.870│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 97.922│ -33.245│ 64.677│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 246.506│ 202.279│ 448.785│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 246.506│ 202.279│ 448.785│
│ 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 2.629.105│ -61.393│ 2.567.712│
│ 01 │Administraţie centrală │ 206.002│ -16.473│ 189.529│
│ 03 │Meteorologie │ 44.032│ -283│ 43.749│
│ 05 │Sistemul naţional antigrindină │ 4.000│ 5.688│ 9.688│
│ 06 │Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri │ 7.605│ -6.849│ 756│
│ 07 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ │ │ │
│ │tranzacţiilor internaţionale │ 226.900│ -22.690│ 204.210│
│ 10 │Programe de dezvoltare regională şi socială │ 1.029.437│ -136.148│ 893.289│
│ 11 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 251.153│ 202.319│ 453.472│
│ 12 │Ajutoare de stat │ 854.791│ -86.280│ 768.511│
│ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi │ │ │ │
│ │comerciale │ 5.185│ -677│ 4.508│
│8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 193.283│ 27.861│ 221.144│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 182.000│ 38.144│ 220.144│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 182.000│ 27.989│ 209.989│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ 10.155│ 10.155│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 11.283│ -10.283│ 1.000│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 11.283│ -10.283│ 1.000│
│ 02 │Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi │ 182.000│ 28.989│ 210.989│
│ 50 │Alte cheltuieli privind combustibili şi energia │ 11.283│ -1.128│ 10.155│
│8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ 218.131│ 8.429│ 226.560│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 174.944│ 8.929│ 183.873│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 7.014│ -200│ 6.814│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 164.460│ -28.686│ 135.774│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.470│ 37.815│ 41.285│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 43.187│ -500│ 42.687│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 43.187│ -500│ 42.687│
│ 01 │Industria extractivă a resurselor minerale altele │ │ │ │
│ │decât combustibilii minerali │ 13.600│ -13.600│ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 204.531│ 22.029│ 226.560│
│8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 5.874.005│ -106.531│ 5.767.474│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.341.285│ -48.868│ 5.292.417│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 313.086│ 12.115│ 325.201│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 156.757│ -22.188│ 134.569│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 600│ │ 600│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.807.863│ │ 1.807.863│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │
│ │PUBLICE │ 864.343│ -25.524│ 838.819│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 73.085│ -9.521│ 63.564│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.978.331│ │ 1.978.331│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 60.300│ -3.750│ 56.550│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 86.920│ │ 86.920│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 89.900│ -13.663│ 76.237│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 89.900│ -13.663│ 76.237│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 442.820│ -44.000│ 398.820│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 440.000│ -44.000│ 396.000│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.820│ │ 2.820│
│ 01 │Administraţie centrală │ 100.617│ 12.334│ 112.951│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 709.145│ -34.658│ 674.487│
│ 03 │Agricultură │ 2.371.930│ │ 2.371.930│
│ 02 │Imbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi │ │ │ │
│ │combaterea eroziunii solului │ 248.430│ │ 248.430│
│ 03 │Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară │ 11.000│ │ 11.000│
│ 04 │Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli │ 1.837.000│ │ 1.837.000│
│ 05 │Reproducţia şi selecţia animalelor │ 25.500│ │ 25.500│
│ 30 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ 250.000│ │ 250.000│
│ 04 │Silvilcultură │ 112.133│ -4.753│ 107.380│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, │ │ │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vânătorii │ 2.580.180│ -79.454│ 2.500.726│
│8401 │TRANSPORTURI │ 14.069.441│ -1.252.427│ 12.817.014│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.666.745│ -1.252.030│ 12.414.715│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 21.947│ -1.684│ 20.263│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.177│ -809│ 8.368│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 107.765│ -262│ 107.503│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.598.915│ 1.148│ 1.600.063│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.455.473│ -84.074│ 1.371.399│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.812.603│ -141.776│ 2.670.827│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 5.627.796│ -1.014.202│ 4.613.594│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 18.695│ -1.870│ 16.825│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 2.014.374│ -8.501│ 2.005.873│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.238│ -397│ 4.841│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.238│ -397│ 4.841│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 397.458│ │ 397.458│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 397.458│ │ 397.458│
│ 01 │Administraţie centrală │ 310.093│ -73.549│ 236.544│
│ 03 │Transport rutier │ 7.578.805│ -516.437│ 7.062.368│
│ 01 │Drumuri şi poduri │ 7.578.805│ -516.437│ 7.062.368│
│ 04 │Transport feroviar │ 5.113.506│ -166.701│ 4.946.805│
│ 01 │Transport pe cale ferată │ 4.178.212│ -152.502│ 4.025.710│
│ 02 │Transport cu metroul │ 935.294│ -14.199│ 921.095│
│ 05 │Transport pe apă │ 870.128│ -385.550│ 484.578│
│ 06 │Transport aerian │ 177.371│ -103.875│ 73.496│
│ 02 │Aviaţia civilă │ 175.701│ -103.708│ 71.993│
│ 03 │Zboruri speciale │ 1.670│ -167│ 1.503│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul transporturilor │ 19.538│ -6.315│ 13.223│
│8501 │COMUNICAŢII │ 262.664│ 1.875│ 264.539│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 240.825│ 4.059│ 244.884│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.777│ 3.463│ 11.240│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 167.995│ │ 167.995│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.200│ │ 1.200│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 52.674│ │ 52.674│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.500│ -150│ 1.350│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 9.679│ 746│ 10.425│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 21.839│ -2.184│ 19.655│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 21.839│ -2.184│ 19.655│
│ 01 │Comunicaţii │ 262.664│ 1.875│ 264.539│
│8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ 167.133│ -10.717│ 156.416│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 167.133│ -10.717│ 156.416│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ 37.341│ -2.127│ 35.214│
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 129.792│ -8.590│ 121.202│
│ 02 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, │ │ │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vânătorii │ 37.341│ -2.127│ 35.214│
│ 03 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi│ │ │ │
│ │energiei │ 78.116│ -7.940│ 70.176│
│ 04 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei │ │ │ │
│ │extractive, prelucrătoare şi construcţiilor │ 51.676│ -650│ 51.026│
│8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 244.184│ -101.400│ 142.784│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 244.184│ -101.400│ 142.784│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 6.600│ -1.000│ 5.600│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │
│ │PUBLICE │ 117.000│ -25.400│ 91.600│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 109.712│ -75.000│ 34.712│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 10.872│ │ 10.872│
│ 01 │Fondul Român de Dezvoltare Socială │ 244.184│ -101.400│ 142.784│
│9901 │DEFICIT │-17.174.523│ -1.404.793│-18.579.316│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘    ANEXA 2

    TOTAL

                                    SINTEZA
      cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, paragrafe,
             titluri de cheltuieli, articole, alineate după caz
                                  pe anul 2012


                                                                                                - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ │ Program │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │actualizat │ Influenţe │rectificat │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2012 │ │ 2012 │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │129.941.813│ 263.975│130.205.788│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │121.921.809│ 452.890│122.374.699│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 17.348.981│ 656.040│ 18.005.021│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.817.443│ 52.437│ 5.869.880│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.431.085│ 846.391│ 10.277.476│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.077.138│ -16.739│ 4.060.399│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 553.778│ -105.100│ 448.678│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 28.308.842│ -599.375│ 27.709.467│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 13.197.158│ -534.826│ 12.662.332│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 23.671.067│ 280.574│ 23.951.641│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ 14.279.148│ -8.196│ 14.270.952│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.764.493│ -30.124│ 1.734.369│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 3.472.676│ -88.192│ 3.384.484│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.814.240│ -117.173│ 3.697.067│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.780.907│ -109.195│ 3.671.712│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 28.383│ -7.483│ 20.900│
│ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 4.950│ -495│ 4.455│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 4.205.764│ -71.742│ 4.134.022│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 440.420│ -44.042│ 396.378│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.765.344│ -27.700│ 3.737.644│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │112.575.253│ -1.303.893│111.271.360│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │105.829.525│ -1.114.051│104.715.474│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 16.413.956│ 648.004│ 17.061.960│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 10.184.082│ 377.375│ 10.561.457│
│ 01 │Salarii de bază │ 8.120.192│ 363.093│ 8.483.285│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 27.138│ 944│ 28.082│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 618.407│ 27.873│ 646.280│
│ 06 │Alte sporuri │ 270.278│ 7.907│ 278.185│
│ 08 │Fond de premii │ 125│ │ 125│
│ 09 │Prima de vacanţă │ 11│ │ 11│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 879│ 208│ 1.087│
│ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ 22.115│ -565│ 21.550│
│ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 43.014│ -297│ 42.717│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 342.337│ 19.797│ 362.134│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 4.610│ -355│ 4.255│
│ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 7.637│ 1.887│ 9.524│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 23.027│ 4.036│ 27.063│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 704.312│ -47.153│ 657.159│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 2.235.386│ 106.223│ 2.341.609│
│ 01 │Tichete de masă │ 8│ │ 8│
│ 02 │Norme de hrană │ 1.608.717│ 82.307│ 1.691.024│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 409.121│ 3.837│ 412.958│
│ 04 │Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │
│ │sa │ 1.509│ -606│ 903│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 24.173│ 4.551│ 28.724│
│ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 191.858│ 16.134│ 207.992│
│ 03 │Contribuţii │ 3.161.367│ 120.194│ 3.281.561│
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 2.517.255│ 104.274│ 2.621.529│
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 38.493│ 117│ 38.610│
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 530.838│ 14.333│ 545.171│
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 9.710│ -613│ 9.097│
│ 05 │Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru │ │ │ │
│ │angajaţi │ 5.072│ 26│ 5.098│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 59.999│ 2.057│ 62.056│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.312.535│ 117.375│ 4.429.910│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.975.128│ 101.214│ 2.076.342│
│ 01 │Furnituri de birou │ 48.909│ -2.893│ 46.016│
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 9.374│ -59│ 9.315│
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 444.617│ 23.143│ 467.760│
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 61.521│ 130│ 61.651│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 211.191│ 7.975│ 249.166│
│ 06 │Piese de schimb │ 55.136│ 1.139│ 56.275│
│ 07 │Transport │ 12.754│ 57│ 12.811│
│ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 209.728│ -9.554│ 200.174│
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │
│ │funcţional │ 621.013│ 94.259│ 715.272│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │funcţionare │ 270.885│ -12.983│ 257.902│
│ 02 │Reparaţii curente │ 72.826│ -263│ 72.563│
│ 03 │Hrană │ 91.926│ 8.829│ 100.755│
│ 01 │Hrană pentru oameni │ 88.175│ 8.850│ 97.025│
│ 02 │Hrană pentru animale │ 3.751│ -21│ 3.730│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 80.479│ 6.465│ 86.944│
│ 01 │Medicamente │ 75.553│ 6.106│ 81.659│
│ 02 │Materiale sanitare │ 1.213│ 325│ 1.538│
│ 03 │Reactivi │ 3.366│ 53│ 3.419│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 347│ -19│ 328│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 96.894│ 1.422│ 98.316│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 40.064│ 1.137│ 41.201│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 1.761│ -4│ 1.757│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 55.069│ 289│ 55.358│
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 155.489│ -4.544│ 150.945│
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 87.299│ -567│ 86.732│
│ 02 │Deplasări în străinătate │ 68.190│ -3.977│ 64.213│
│ 09 │Materiale de laborator │ 1.190│ -8│ 1.182│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 5.694│ -1│ 5.693│
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 14.014│ -2.300│ 11.714│
│ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 19.784│ 9.914│ 29.698│
│ 13 │Pregătire profesională │ 13.429│ -1.395│ 12.034│
│ 14 │Protecţia muncii │ 6.476│ 488│ 6.964│
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura │ │ │ │
│ │activelor fixe pentru armată │ 4.191│ -62│ 4.129│
│ 16 │Studii şi cercetări │ 101│ │ 101│
│ 18 │Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al │ │ │ │
│ │animalelor │ 6.901│ -1.577│ 5.324│
│ 21 │Meteorologie │ 43.200│ -200│ 43.000│
│ 22 │Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor │ 6.800│ -68│ 6.732│
│ 23 │Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor │ 840│ -84│ 756│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 51.749│ -2.776│ 48.973│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │
│ │externe │ 11.280│ -1│ 11.279│
│ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │
│ │interne │ 28.551│ -2.775│ 25.776│
│ 03 │Stabilirea riscului de ţară │ 3.000│ │ 3.000│
│ 04 │Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor │ │ │ │
│ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 8.918│ │ 8.918│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 35.935│ -2.363│ 33.572│
│ 28 │Ajutor public judiciar │ 24.773│ 8.540│ 33.313│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 873.708│ -22.786│ 850.922│
│ 01 │Reclamă şi publicitate │ 1.327│ -171│ 1.156│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 28.985│ -2.696│ 26.289│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 26.605│ 14│ 26.619│
│ 04 │Chirii │ 185.843│ 5.427│ 191.270│
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 145.911│ -36.087│ 109.824│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ │ │ │
│ │publice │ 1.454│ -29│ 1.425│
│ 08 │Fondul Primului ministru │ 500│ │ 500│
│ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 9.876│ -935│ 8.941│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 473.207│ 11.691│ 484.898│
│ 31 │Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul │ │ │ │
│ │unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei │ │ │ │
│ │publice locale │ 404.496│ 16.000│ 420.496│
│ 32 │Finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate │ │ │ │
│ │de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei │ │ │ │
│ │publice locale │ 13.128│ │ 13.128│
│ 33 │Finanţarea asistenţei medicale desfăşurate în │ │ │ │
│ │cabinetele medicale din unităţile de învăţământ │ 126.919│ 1.000│ 127.919│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.426.511│ 845.465│ 10.271.976│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 5.828.900│ 846.667│ 6.675.567│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne directe │ 5.828.900│ 846.667│ 6.675.567│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 2.731.536│ -462│ 2.731.074│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice externe directe │ 2.606.987│ │ 2.606.987│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 124.549│ -462│ 124.087│
│ 03 │Alte dobânzi │ 1.200│ -740│ 460│
│ 05 │Dobânzi la operaţiunile de leasing │ 1.200│ -740│ 460│
│ 04 │Dobânzi aferente împrumuturilor │ │ │ │
│ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 864.875│ │ 864.875│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.017.188│ -16.739│ 4.000.449│
│ 01 │Subvenţii pe produse │ 11.600│ -11.600│ │
│ 02 │Subvenţii pe activităţi │ 8.000│ │ 8.000│
│ 03 │Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi │ │ │ │
│ │tarif │ 907│ -86│ 821│
│ 04 │Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar │ │ │ │
│ │public de călători │ 1.190.000│ │ 1.190.000│
│ 05 │Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul │ 349.000│ │ 349.000│
│ 06 │Acţiuni de ecologizare │ 5.815│ │ 5.815│
│ 13 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ │ │ │
│ │tranzacţiilor internaţionale │ 226.900│ -22.690│ 204.210│
│ 14 │Susţinerea infrastructurii de transport │ 51.915│ │ 51.915│
│ 15 │Sprijinirea producătorilor agricoli │ 1.802.001│ │ 1.802.001│
│ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 332.000│ 12.989│ 344.989│
│ 18 │Protecţie socială în sectorul minier │ 2.000│ -2.000│ │
│ 30 │Alte subvenţii │ 37.050│ 6.648│ 43.698│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 553.778│ -105.100│ 448.678│
│ 01 │Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului │ 547.778│ -105.100│ 442.678│
│ 02 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 6.000│ │ 6.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 26.819.042│ -580.375│ 26.238.667│
│ 01 │Transferuri curente │ 25.515.211│ -452.614│ 25.062.597│
│ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 2.996.231│ -95.829│ 2.900.402│
│ 02 │Finanţarea de bază a învăţământului superior │ 1.618.735│ 65.000│ 1.683.735│
│ 03 │Acţiuni de sănătate │ 582.293│ 2.086│ 584.379│
│ 04 │Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu │ │ │ │
│ │handicap │ 2.003.660│ │ 2.003.660│
│ 06 │Transferuri din Fondul de intervenţie │ 21.000│ │ 21.000│
│ 07 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │
│ │asigurărilor sociale de stat │ 13.834.101│ -243.265│ 13.590.836│
│ 08 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │
│ │asigurărilor pentru şomaj │ 974.453│ -225.139│ 749.314│
│ 10 │Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru │ │ │ │
│ │persoane care executa pedepse private de libertate │ │ │ │
│ │sau arest preventiv │ 1.525│ │ 1.525│
│ 11 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │
│ │fondului naţional unic de asigurări sociale de │ │ │ │
│ │sănătate │ 721.953│ 54.967│ 776.920│
│ 13 │Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar │ 4.000│ -3.400│ 600│
│ 25 │Programe pentru sănătate │ 78.007│ │ 78.007│
│ 26 │Transferuri privind contribuţia de asigurări de │ │ │ │
│ │sănătate pentru persoanele aflate în concediu │ │ │ │
│ │pentru creşterea copilului │ 89.175│ 17.866│ 107.041│
│ 28 │Întreţinerea infrastructurii rutiere │ 408.414│ 21.002│ 429.416│
│ 30 │Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru │ │ │ │
│ │pensionari │ 920.000│ │ 920.000│
│ 31 │Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru │ │ │ │
│ │persoane beneficiare de ajutorul social │ 26.255│ │ 26.255│
│ 32 │Reabilitarea termică a clădirilor de locuit │ 66.700│ -37.670│ 29.030│
│ 36 │Sprijin financiar la constituirea familiei │ 20│ │ 20│
│ 37 │Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru │ │ │ │
│ │încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili │ │ │ │
│ │petrolieri │ 198.850│ │ 198.850│
│ 38 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │
│ │pentru finanţarea unităţilor de asistenţă │ │ │ │
│ │medico-sociale │ 17.756│ │ 17.756│
│ 40 │Transferuri pentru acordarea trusoului pentru │ │ │ │
│ │nou-născuţi │ 10│ │ 10│
│ 45 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ │ │ │
│ │locale pentru finanţarea sănătăţii │ 26.073│ │ 26.073│
│ 48 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ │ │ │
│ │locale pentru finanţarea camerelor agricole │ 27.000│ │ 27.000│
│ 52 │Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ │ │ │
│ │asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini │ │ │ │
│ │aflaţi în centrele de cazare │ 60│ 125│ 185│
│ 53 │Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ │ │ │
│ │asigurări sociale de sănătate pentru personalul │ │ │ │
│ │monahal al cultelor recunoscute │ 3.000│ -89│ 2.911│
│ 54 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ │ │ │
│ │locale destinate finanţării unor programe de interes │ │ │ │
│ │naţional │ 45.940│ -8.268│ 37.672│
│ 55 │Întreţinerea infrastructurii feroviare publice │ 850.000│ │ 850.000│
│ 02 │Transferuri de capital │ 1.303.831│ -127.761│ 1.176.070│
│ 03 │Subprogramul pentru pietruirea, reabilitarea, │ │ │ │
│ │modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de │ │ │ │
│ │interes local clasate │ 285.000│ 71.800│ 356.800│
│ 04 │Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli de │ │ │ │
│ │sport │ 87.000│ -45.200│ 41.800│
│ 05 │Finanţarea elaborării si/sau actualizării planurilor │ │ │ │
│ │urbanistice generale şi a regulamentelor locale de │ │ │ │
│ │urbanism │ 4.400│ -3.440│ 960│
│ 06 │Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de │ │ │ │
│ │termoficare │ 43.846│ -4.386│ 39.460│
│ 08 │Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în │ │ │ │
│ │urgenţă │ 8.335│ -2.864│ 5.471│
│ 09 │Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului │ │ │ │
│ │seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de │ │ │ │
│ │locuinţă │ 2.360│ -236│ 2.124│
│ 10 │Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau │ │ │ │
│ │subîmprumutate │ 160.235│ -1.400│ 158.835│
│ 11 │Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 500│ │ 500│
│ 12 │Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale│ 55.085│ -18.048│ 37.037│
│ 13 │Dezvoltarea infrastructurii rutiere │ 168.000│ -105.245│ 62.755│
│ 14 │Programe multianuale de mediu şi gospodărire a apelor │ 212.490│ -51.349│ 161.141│
│ 20 │Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor │ 95.000│ 67.900│ 162.900│
│ 21 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │
│ │locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii │ │ │ │
│ │in turism │ 117.000│ -25.400│ 91.600│
│ 22 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │
│ │locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi │ │ │ │
│ │echipamentelor de comunicaţii în urgenta în sănătate │ 5.000│ │ 5.000│
│ 23 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │
│ │locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în │ │ │ │
│ │sănătate │ 5.500│ │ 5.500│
│ 24 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │
│ │locale pentru finanţarea altor investiţii in sănătate │ 1.000│ │ 1.000│
│ 30 │Fondul de risc Programul Mihail Kogălniceanu │ 5.000│ │ 5.000│
│ 31 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │
│ │pentru finanţarea investiţiilor în cadrul programelor │ │ │ │
│ │de interes naţional │ 18.080│ │ 18.080│
│ 32 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │
│ │pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii │ │ │ │
│ │publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă │ │ │ │
│ │medico-sociale │ 30.000│ -9.893│ 20.107│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.626.084│ -470.502│ 12.155.582│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 6.450.866│ -470.806│ 5.980.060│
│ 01 │Restructurarea industriei de apărare │ 2.190│ 38.315│ 40.505│
│ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │ │ │
│ │Olimpic şi Sportiv Român │ 9.140│ 5.050│ 14.190│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilă │ 90.019│ -5.607│ 84.412│
│ 05 │Programul de realizare a sistemului naţional │ │ │ │
│ │antigrindină │ 10.765│ -1.077│ 9.688│
│ 06 │Sprijinirea proprietarilor de păduri │ 1.010│ │ 1.010│
│ 07 │Programe comunitare │ 58│ 13.560│ 13.618│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 54.523│ -5.294│ 49.229│
│ 09 │Programe ISPA │ 135.990│ │ 135.990│
│ 10 │Programe SAPARD │ 35│ │ 35│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 1.953.516│ -79.500│ 1.874.016│
│ 13 │Programe de dezvoltare │ 320.995│ -203│ 320.792│
│ 14 │Fond Naţional de Preaderare │ 842.044│ │ 842.044│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 40.762│ -9.690│ 31.072│
│ 26 │Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, │ │ │ │
│ │reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor │ │ │ │
│ │existente │ 5.050│ -505│ 4.545│
│ 28 │Cheltuieli neeligibile ISPA │ 866.740│ -60.743│ 805.997│
│ 29 │Reparaţii curente aferente infrastructurii │ │ │ │
│ │feroviare publice │ 78.958│ -7.896│ 71.062│
│ 41 │Asistenţă pentru dezvoltare alocată în beneficiul │ │ │ │
│ │statelor partenere │ 21│ │ 21│
│ 46 │Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor │ │ │ │
│ │de ajutor de stat │ 854.791│ -86.280│ 768.511│
│ 47 │Plata valorii de executare a garanţiei în contul │ │ │ │
│ │finanţatorilor în cadrul programului Prima casă │ 48.650│ │ 48.650│
│ 48 │Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare │ │ │ │
│ │şi inovare │ 1.030.925│ -263.374│ 767.551│
│ 49 │Transferuri pentru finanţarea cercetării în domeniul │ │ │ │
│ │economic │ 68.850│ -6.885│ 61.965│
│ 50 │Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate │ │ │ │
│ │din bugetul de stat │ 30.649│ │ 30.649│
│ 53 │Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de pază şi │ │ │ │
│ │întreţinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina │ 5.185│ -677│ 4.508│
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ │ │ │
│ │(către organizaţii internaţionale) │ 382.073│ 304│ 382.377│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 316.043│ 1.159│ 317.202│
│ 03 │Asistenta pentru dezvoltare alocata în străinătate │ 11.428│ -855│ 10.573│
│ 04 │Alte transferuri curente în străinătate │ 402│ │ 402│
│ 05 │Contribuţia României la Fondul European pentru │ │ │ │
│ │Dezvoltare │ 54.200│ │ 54.200│
│ 03 │Contribuţia României la bugetul U.E. │ 5.747.969│ │ 5.747.969│
│ 01 │Contribuţii din taxe vamale │ 494.857│ │ 494.857│
│ 03 │Contribuţii din sectorul zahărului │ 9.950│ │ 9.950│
│ 04 │Contribuţii din resursa TVA │ 635.888│ │ 635.888│
│ 05 │Contribuţii pentru corecţia/rabatul │ │ │ │
│ │acordat Marii Britanii │ 275.720│ │ 275.720│
│ 06 │Contribuţii din resursa VBN │ 4.268.188│ │ 4.268.188│
│ 07 │Contribuţii suplimentare şi neprevăzute │ 26.138│ │ 26.138│
│ 10 │Contribuţii pentru reducerile în favoarea Ţărilor │ 37.228│ │ 37.228│
│ │de Jos şi Suediei │ │ │ │
│ 04 │Alte plăţi către UE │ 45.176│ │ 45.176│
│ 02 │Contribuţia României la Fondul de │ │ │ │
│ │Cercetare pentru Cărbune şi Oţel │ 45.176│ │ 45.176│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 12.216.669│ -1.421.906│ 10.794.763│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │
│ │Regională (FEDR) │ 2.218.685│ -594.144│ 1.624.541│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 898.251│ -39.720│ 858.531│
│ 03 │Programe din Fondul de Coeziune (FC) │ 4.141.923│ -495.575│ 3.646.348│
│ 04 │Programe din Fondul European Agricol de │ │ │ │
│ │Dezvoltare Rurala (FEADR) │ 1.630.508│ │ 1.630.508│
│ 05 │Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) │ 71.364│ │ 71.364│
│ 06 │Programe din Fondul European de Garantare │ │ │ │
│ │Agricola (FEGA) │ 239.594│ │ 239.594│
│ 07 │Programe Instrumentul de Asistenţă pentru │ │ │ │
│ │Preaderare (IPA) │ 746│ │ 746│
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 1.292│ │ 1.292│
│ 09 │Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi │ 765│ │ 765│
│ 10 │Sume aferente Fondului European de Returnare │ 892│ │ 892│
│ 11 │Sume aferente Fondului European de │ │ │ │
│ │Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe │ 816│ │ 816│
│ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 16.554│ │ 16.554│
│ 13 │Programe finanţate în cadrul facilitaţii Schengen │ 1.478│ │ 1.478│
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 33.282│ -134│ 33.148│
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 68.287│ -19.796│ 48.491│
│ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 23.248│ 1.000│ 24.248│
│ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 52│ 555│ 607│
│ 19 │Asistenţa tehnică în cadrul Programului │ │ │ │
│ │Operaţional Asistenţă Tehnică │ 74.164│ │ 74.164│
│ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 432.061│ -112.915│ 319.146│
│ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ │ │ │
│ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │
│ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 869.627│ -72.679│ 796.948│
│ 22 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
│ │ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice │ │ │ │
│ │finanţate partial sau integral din venituri proprii │ │ │ │
│ │şi alţi beneficiari de drept public sau privat │ 1.121.050│ -68.005│ 1.053.045│
│ │necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate │ │ │ │
│ │din FEN postaderare │ │ │ │
│ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │
│ │programelor cu finanţare din FEN │ 248.581│ -20.566│ 228.015│
│ 24 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile │ │ │ │
│ │postaderare de la Comunitatea Europeană │ 106.800│ │ 106.800│
│ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ │ │ │
│ │reducerea disparitatilor economice şi sociale în │ │ │ │
│ │cadrul Uniunii Europene extinse │ 16.649│ 73│ 16.722│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 14.266.224│ -9.991│ 14.256.233│
│ 01 │Asigurări sociale │ 7.732.694│ -10.897│ 7.721.797│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 6.533.530│ 906│ 6.534.436│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 6.132.576│ 1.093│ 6.133.669│
│ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 399.099│ -167│ 398.932│
│ 03 │Tichete de creşă │ 1.855│ -20│ 1.835│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.704.862│ -32.090│ 1.672.772│
│ 01 │Burse │ 421.122│ -22.161│ 398.961│
│ 03 │Finanţarea partidelor politice │ 6.422│ -662│ 5.760│
│ 04 │Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │ │ │ │
│ │minorităţilor naţionale altele decât cele care │ │ │ │
│ │primesc subvenţii de la bugetul de stat │ 79.200│ -7.920│ 71.280│
│ 05 │Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi │ │ │ │
│ │combatere a intoleranţei │ 3.800│ -380│ 3.420│
│ 07 │Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi │ │ │ │
│ │a organizaţiilor reprezentative ale acestora │ 10.040│ -1.446│ 8.594│
│ 08 │Programe pentru tineret │ 6.180│ │ 6.180│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 35.705│ -6.133│ 29.576│
│ 12 │Susţinerea cultelor │ 11.455│ -1.006│ 10.449│
│ 13 │Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii │ │ │ │
│ │Ortodoxe Române din afara graniţelor │ 11.000│ │ 11.000│
│ 14 │Contribuţia statului la salarizarea personalului de │ │ │ │
│ │cult │ 246.680│ -371│ 246.309│
│ 15 │Contribuţii la salarizarea personalului neclerical │ 2.000│ │ 2.000│
│ 16 │Proiecte de comunicare,informare publică şi promovarea│ │ │ │
│ │imaginii şi intereselor româneşti peste hotare │ 2.700│ -2.250│ 450│
│ 17 │Despăgubiri civile │ 680.707│ 23.905│ 704.612│
│ 18 │Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea │ │ │ │
│ │prevenirii şi combaterii epizootiilor │ 121│ │ 121│
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 30.029│ 174│ 30.203│
│ 20 │Sume destinate finanţării programelor sportive │ │ │ │
│ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 74.855│ -8.324│ 66.531│
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 2.746│ 980│ 3.726│
│ 23 │Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor │ │ │ │
│ │Comunismului şi al Rezistenţei Sighet │ 1.287│ │ 1.287│
│ 24 │Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - │ │ │ │
│ │Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara │ 749│ │ 749│
│ 26 │Sume acordate membrilor academiilor │ 6.654│ 665│ 7.319│
│ 27 │Renta viageră agricolă │ 57.000│ -5.800│ 51.200│
│ 28 │Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la │ │ │ │
│ │Muntele Athos │ 1.045│ │ 1.045│
│ 30 │Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea │ │ │ │
│ │discriminării │ 316│ -56│ 260│
│ 33 │Sume destinate menţinerii navigabilitatii aeronavelor │ │ │ │
│ │pentru zboruri speciale │ 3.358│ -336│ 3.022│
│ 34 │Sume alocate pentru întocmirea documentaţiilor │ │ │ │
│ │cadastrale şi a publicităţii imobiliare pentru │ │ │ │
│ │bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei │ │ │ │
│ │care administreaza infrastructura feroviară │ 9.687│ -969│ 8.718│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 3.472.676│ -88.192│ 3.384.484│
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 3.472.676│ -88.192│ 3.384.484│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.602.525│ -145.300│ 2.457.225│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.569.192│ -137.272│ 2.431.920│
│ 01 │Active fixe │ 2.052.800│ -335.685│ 1.717.115│
│ 01 │Construcţii │ 854.241│ -80.674│ 773.567│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 423.920│ -105.905│ 318.015│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale │ 121.052│ -39.924│ 81.128│
│ 30 │Alte active fixe │ 653.587│ -109.182│ 544.405│
│ 02 │Stocuri │ 244.974│ 200.504│ 445.478│
│ 01 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 244.974│ 200.504│ 445.478│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 148.772│ 22.774│ 171.546│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 28.383│ -7.533│ 20.850│
│ 01 │Active financiare │ 28.383│ -7.533│ 20.850│
│ 01 │Participare la capitalul social al societăţilor │ 28.383│ -7.533│ 20.850│
│ │comerciale │ │ │ │
│ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 4.950│ -495│ 4.455│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 4.143.203│ -44.542│ 4.098.661│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 440.420│ -44.042│ 396.378│
│ 02 │Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat │ 420│ -42│ 378│
│ 30 │Alte împrumuturi │ 440.000│ -44.000│ 396.000│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.702.783│ -500│ 3.702.283│
│ 01 │Rambursări de credite externe │ 1.471.908│ -500│ 1.471.408│
│ 01 │Rambursări de credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 482.865│ -500│ 482.365│
│ 06 │Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe │ 989.043│ │ 989.043│
│ 03 │Rambursări de credite în contul împrumuturilor │ │ │ │
│ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 2.230.875│ │ 2.230.875│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ 11.169.305│ -100.941│ 11.068.364│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.798.156│ -53.594│ 10.744.562│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.981.754│ 52.933│ 3.034.687│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 2.339.960│ 40.475│ 2.380.405│
│ 01 │Salarii de bază │ 2.114.636│ 40.378│ 2.155.014│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 34.129│ 1.286│ 35.415│
│ 06 │Alte sporuri │ 21.202│ -130│ 21.072│
│ 09 │Prima de vacanţă │ 11│ │ 11│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 530│ 208│ 738│
│ 11 │Fond aferent plaţii cu ora │ 400│ │ 400│
│ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 41.744│ -309│ 41.435│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 68.848│ -307│ 68.541│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 1.590│ -69│ 1.521│
│ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 699│ -276│ 423│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 2.026│ -354│ 1.672│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 54.115│ 48│ 54.163│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 35.610│ 412│ 36.022│
│ 02 │Norme de hrană │ 34.319│ 985│ 35.304│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 13│ │ 13│
│ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │
│ │sa │ 1.104│ -606│ 498│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 6│ 7│ 13│
│ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 168│ 26│ 194│
│ 03 │Contribuţii │ 606.214│ 12.046│ 618.260│
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 451.731│ 8.363│ 460.094│
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 11.249│ 102│ 11.351│
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 115.127│ 1.701│ 116.828│
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 3.497│ 51│ 3.548│
│ 05 │Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru │ │ │ │
│ │angajaţi │ 5│ │ 5│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 24.605│ 1.829│ 26.434│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 937.408│ -70.343│ 867.065│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 565.829│ -64.677│ 501.152│
│ 01 │Furnituri de birou │ 23.156│ -3.124│ 20.032│
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 2.553│ -163│ 2.390│
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 91.701│ -4.753│ 86.948│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 11.902│ -853│ 11.049│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 24.094│ -938│ 25.156│
│ 06 │Piese de schimb │ 8.325│ -840│ 7.485│
│ 07 │Transport │ 1.401│ -79│ 1.322│
│ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 103.065│ -9.861│ 93.204│
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │
│ │funcţional │ 139.195│ -26.981│ 112.214│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │funcţionare │ 158.437│ -17.085│ 141.352│
│ 02 │Reparaţii curente │ 22.422│ -599│ 21.823│
│ 03 │Hrana │ 206│ -21│ 185│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 206│ -21│ 185│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 783│ -5│ 778│
│ 01 │Medicamente │ 731│ -1│ 730│
│ 02 │Materiale sanitare │ 2│ │ 2│
│ 03 │Reactivi │ 50│ -4│ 46│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 6.243│ -454│ 5.789│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 1.078│ -107│ 971│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 65│ │ 65│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 5.100│ -347│ 4.753│
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 85.002│ -6.402│ 78.600│
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 48.757│ -2.759│ 45.998│
│ 02 │Deplasări în străinătate │ 36.245│ -3.643│ 32.602│
│ 09 │Materiale de laborator │ 89│ -8│ 81│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 10│ │ 10│
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 3.803│ -200│ 3.602│
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 734│ -85│ 649│
│ 13 │Pregătire profesională │ 4.173│ -676│ 3.497│
│ 14 │Protecţia muncii │ 2.186│ 578│ 2.764│
│ 16 │Studii şi cercetări │ 35│ │ 35│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 5.755│ -65│ 5.690│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 240.138│ 2.271│ 242.409│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 654│ -90│ 564│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 18.737│ -1.407│ 17.330│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 5.051│ -100│ 4.951│
│ 04 │Chirii │ 101.574│ -753│ 100.821│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 982│ -13│ 969│
│ 08 │Fondul Primului ministru │ 500│ │ 500│
│ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 310│ -1│ 309│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 112.330│ 4.635│ 116.965│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 29.344│ -1.219│ 28.125│
│ 01 │Transferuri curente │ 29.344│ -1.219│ 28.125│
│ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 29.334│ -1.218│ 28.116│
│ 03 │Acţiuni de sănătate │ 10│ -1│ 9│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 5.843.926│ -4.109│ 5.839.817│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 16.019│ -5.163│ 10.856│
│ 07 │Programe comunitare │ 58│ │ 58│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 6.032│ -1.805│ 4.227│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 8.400│ -2.555│ 5.845│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 1.529│ -803│ 726│
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ │ │ │
│ │(către organizaţii internaţionale) │ 79.938│ 1.054│ 80.992│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 79.536│ 1.054│ 80.590│
│ 04 │Alte transferuri curente în străinătate │ 402│ │ 402│
│ 03 │Contribuţia României la bugetul U.E. │ 5.747.969│ │ 5.747.969│
│ 01 │Contribuţii din taxe vamale │ 494.857│ │ 494.857│
│ 03 │Contribuţii din sectorul zahărului │ 9.950│ │ 9.950│
│ 04 │Contribuţii din resursa TVA │ 635.888│ │ 635.888│
│ 05 │Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat │ │ │ │
│ │Marii Britanii │ 275.720│ │ 275.720│
│ 06 │Contribuţii din resursa VBN │ 4.268.188│ │ 4.268.188│
│ 07 │Contribuţii suplimentare şi neprevăzute │ 26.138│ │ 26.138│
│ 10 │Contribuţii pentru reducerile în favoarea Ţărilor │ 37.228│ │ 37.228│
│ │de Jos şi Suediei │ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 968.871│ -29.818│ 939.053│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │
│ │Regională (FEDR) │ 46.866│ │ 46.866│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 336.364│ -31.525│ 304.839│
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 218│ │ 218│
│ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 10.531│ │ 10.531│
│ 13 │Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen │ 800│ │ 800│
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 1.029│ 52│ 1.081│
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 8.591│ 27│ 8.618│
│ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 3.783│ 1.000│ 4.783│
│ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 52│ 555│ 607│
│ 19 │Asistenţa tehnică în cadrul Programului Operaţional │ │ │ │
│ │Asistenţă Tehnică │ 72.297│ │ 72.297│
│ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 73.718│ │ 73.718│
│ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │
│ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 20.200│ │ 20.200│
│ 22 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
│ │ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice │ │ │ │
│ │finanţate partial sau integral din venituri proprii │ │ │ │
│ │şi alţi beneficiari de drept public sau privat │ 281.102│ │ 281.102│
│ │necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate │ │ │ │
│ │din FEN postaderare │ │ │ │
│ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │
│ │programelor cu finanţare din FEN │ 4.500│ │ 4.500│
│ 24 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile │ │ │ │
│ │postaderare de la Comunitatea Europeană │ 106.800│ │ 106.800│
│ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ │ │ │
│ │reducerea disparitatilor economice si sociale │ │ │ │
│ │in cadrul Uniunii Europene extinse │ 2.020│ 73│ 2.093│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 14.019│ -1.038│ 12.981│
│ 01 │Burse │ 300│ │ 300│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 489│ -44│ 445│
│ 17 │Despăgubiri civile │ 12.714│ -918│ 11.796│
│ 22 │Acţiuni cu caracter stiinţific şi social cultural │ 200│ -20│ 180│
│ 30 │Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea │ │ │ │
│ │discriminării │ 316│ -56│ 260│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ │ │ │
│ │RAMBURSABILĂ │ 22.834│ │ 22.834│
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 22.834│ │ 22.834│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 371.149│ -47.347│ 323.802│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 371.149│ -47.347│ 323.802│
│ 01 │Active fixe │ 362.730│ -43.732│ 318.998│
│ 01 │Construcţii │ 114.048│ -48.255│ 65.793│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 66.322│ -20.799│ 45.523│
│ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 70.554│ -34.287│ 36.267│
│ 30 │Alte active fixe │ 111.806│ 59.609│ 171.415│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 8.419│ -3.615│ 4.804│
│ 01 │Autorităţi executive si legislative │ 5.314.536│ -100.941│ 5.213.595│
│ 01 │Administraţia prezidenţială │ 24.316│ -2.579│ 21.737│
│ 02 │Autorităţi legislative │ 281.927│ -5.652│ 276.275│
│ 03 │Autorităţi executive │ 4.645.355│ -103.856│ 4.541.499│
│ 04 │Alte organe ale autorităţilor publice │ 362.938│ 11.146│ 374.084│
│ 03 │Contribuţia la bugetul UE │ 5.747.969│ │ 5.747.969│
│ 04 │Cofinanţarea fondurilor primite de la │ │ │ │
│ │Uniunea Europeană │ 106.800│ │ 106.800│
│5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 1.723.879│ -259.914│ 1.463.965│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.714.304│ -258.970│ 1.455.334│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 129.230│ 4.798│ 134.028│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 100.933│ 3.839│ 104.772│
│ 01 │Salarii de bază │ 96.702│ 3.839│ 100.541│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 1.718│ │ 1.718│
│ 06 │Alte sporuri │ 1.245│ │ 1.245│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 7│ │ 7│
│ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ 194│ │ 194│
│ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 288│ │ 288│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 90│ │ 90│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 12│ │ 12│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 677│ │ 677│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 55│ │ 55│
│ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat │ │ │ │
│ │şi familia sa │ 55│ │ 55│
│ 03 │Contribuţii │ 28.242│ 959│ 29.201│
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 21.044│ 718│ 21.762│
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 522│ 18│ 540│
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 5.336│ 180│ 5.516│
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 537│ 14│ 551│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 803│ 29│ 832│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 16.655│ │ 16.655│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 10.463│ │ 10.463│
│ 01 │Furnituri de birou │ 93│ │ 93│
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 46│ │ 46│
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 4.900│ │ 4.900│
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 300│ │ 300│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 195│ │ 195│
│ 06 │Piese de schimb │ 50│ │ 50│
│ 07 │Transport │ 127│ │ 127│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 760│ │ 760│
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │
│ │funcţional │ 650│ │ 650│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │funcţionare │ 3.342│ │ 3.342│
│ 02 │Reparaţii curente │ 446│ │ 446│
│ 03 │Hrana │ 3│ │ 3│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 3│ │ 3│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 174│ │ 174│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 174│ │ 174│
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 716│ │ 716│
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 425│ │ 425│
│ 02 │Deplasări în străinătate │ 291│ │ 291│
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 127│ │ 127│
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 63│ │ 63│
│ 13 │Pregătire profesională │ 95│ │ 95│
│ 14 │Protecţia muncii │ 42│ │ 42│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 3│ │ 3│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 4.523│ │ 4.523│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 494│ │ 494│
│ 04 │Chirii │ 27│ │ 27│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 9│ │ 9│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.993│ │ 3.993│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 29.140│ -1.708│ 27.432│
│ 01 │Transferuri curente │ 29.140│ -1.708│ 27.432│
│ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 29.140│ -1.708│ 27.432│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.417.389│ -262.040│ 1.155.349│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.353.744│ -262.040│ 1.091.704│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 41.050│ -371│ 40.679│
│ 13 │Programe de dezvoltare │ 304.495│ │ 304.495│
│ 48 │Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare │ │ │ │
│ │şi inovare │ 1.008.199│ -261.669│ 746.530│
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ │ │ │
│ │(către organizaţii internaţionale) │ 63.645│ │ 63.645│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 63.645│ │ 63.645│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 107.306│ │ 107.306│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │
│ │(FEDR) │ 46.797│ │ 46.797│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 49.674│ │ 49.674│
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 108│ │ 108│
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 55│ │ 55│
│ 19 │Asistenţă tehnică în cadrul programului Operaţional │ │ │ │
│ │Asistenţă Tehnică │ 1.527│ │ 1.527│
│ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 9.145│ │ 9.145│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 14.584│ -20│ 14.564│
│ 01 │Burse │ 1.889│ -589│ 1.300│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 130│ -20│ 110│
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 5.745│ -76│ 5.669│
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 166│ │ 166│
│ 26 │Sume acordate membrilor academiilor │ 6.654│ 665│ 7.319│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.575│ -944│ 8.631│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.575│ -944│ 8.631│
│ 01 │Active fixe │ 6.842│ -684│ 6.158│
│ 01 │Construcţii │ 6.130│ -613│ 5.517│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 500│ -50│ 450│
│ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 90│ -9│ 81│
│ 30 │Alte active fixe │ 122│ -12│ 110│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 2.733│ -260│ 2.473│
│ 01 │Cercetare fundamentală (de bază) │ 161.730│ 1.882│ 163.612│
│ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice │ │ │ │
│ │generale │ 1.562.149│ -261.796│ 1.300.353│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 2.429.220│ -144.917│ 2.284.303│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.407.148│ -147.170│ 2.259.978│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 177.113│ -69.941│ 107.172│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 139.263│ -54.820│ 84.443│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 139.263│ -54.820│ 84.443│
│ 03 │Contribuţii │ 37.850│ -15.121│ 22.729│
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 29.710│ -11.746│ 17.964│
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 712│ -302│ 410│
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 7.428│ -3.073│ 4.355│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 32.690│ -3.241│ 29.449│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 7│ │ 7│
│ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 4│ │ 4│
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │
│ │funcţional │ 3│ │ 3│
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 168│ -20│ 148│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 22.378│ -2.207│ 20.171│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 10.137│ -1.014│ 9.123│
│ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 9.337│ -934│ 8.403│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 800│ -80│ 720│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 553.778│ -105.100│ 448.678│
│ 01 │Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului │ 547.778│ -105.100│ 442.678│
│ 02 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 6.000│ │ 6.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │
│ │PUBLICE │ 5.000│ │ 5.000│
│ 02 │Transferuri de capital │ 5.000│ │ 5.000│
│ 30 │Fondul de risc Programul Mihail Kogalniceanu │ 5.000│ │ 5.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 986.971│ -855│ 986.116│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 921.343│ │ 921.343│
│ 14 │Fond Naţional de Preaderare │ 842.044│ │ 842.044│
│ 47 │Plata valorii de executare a garanţiei în contul │ │ │ │
│ │finanţatorilor în cadrul programului Prima casă │ 48.650│ │ 48.650│
│ 50 │Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate │ │ │ │
│ │din bugetul de stat │ 30.649│ │ 30.649│
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ │ │ │
│ │(către organizaţii internaţionale) │ 65.628│ -855│ 64.773│
│ 03 │Asistenţă pentru dezvoltare alocată în străinătate │ 11.428│ -855│ 10.573│
│ 05 │Contribuţia României la Fondul European pentru │ │ │ │
│ │dezvoltare │ 54.200│ │ 54.200│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 651.596│ 31.967│ 683.563│
│ 03 │Finanţarea partidelor politice │ 6.422│ -662│ 5.760│
│ 17 │Despăgubiri civile │ 645.174│ 32.629│ 677.803│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 22.072│ 2.253│ 24.325│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 22│ -2│ 20│
│ 01 │Active fixe │ 22│ -2│ 20│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 12│ -1│ 11│
│ 30 │Alte active fixe │ 10│ -1│ 9│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 17.100│ 2.750│ 19.850│
│ 01 │Active financiare │ 17.100│ 2.750│ 19.850│
│ 01 │Participare la capitalul social al societăţilor │ │ │ │
│ │comerciale │ 17.100│ 2.750│ 19.850│
│ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 4.950│ -495│ 4.455│
│ 02 │Fond de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului │ 547.778│ -105.100│ 442.678│
│ 03 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 6.000│ │ 6.000│
│ 04 │Fondul Naţional de Preaderare │ 842.044│ │ 842.044│
│ 11 │Asistenţă naţională externă pentru dezvoltare │ 64.655│ -855│ 63.800│
│ 12 │Fondul Naţional de Dezvoltare │ 4.950│ -495│ 4.455│
│ 14 │Plata valorii de executare a garanţiei în cadrul │ │ │ │
│ │programului Prima casa │ 48.650│ │ 48.650│
│ 15 │Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate │ │ │ │
│ │din bugetul de stat │ 30.649│ │ 30.649│
│ 50 │Alte servicii publice generale │ 884.494│ -38.467│ 846.027│
│5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI │ 12.730.554│ 842.492│ 13.573.046│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.510.636│ 842.492│ 10.353.128│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVCII │ 49.639│ -2.775│ 46.864│
│ 24 │Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor │ 49.639│ -2.775│ 46.864│
│ 01│Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │
│ │externe │ 9.971│ │ 9.971│
│ 02│Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │
│ │interne │ 25.750│ -2.775│ 24.975│
│ 03│Stabilirea riscului de tara │ 3.000│ │ 3.000│
│ 04│Comisoane si alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │
│ │preluate/contractate de MFP in baza OUG nr. 64/2007 │ 8.918│ │ 8.918│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.300.762│ 846.667│ 10.147.429│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 5.828.900│ 846.667│ 6.675.567│
│ 01│Dobânzi aferente datoriei publice interne directe │ 5.828.900│ 846.667│ 6.675.567│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 2.606.987│ │ 2.606.987│
│ 01│Dobânzi aferente datoriei publice externe directe │ 2.606.987│ │ 2.606.987│
│ 04 │Dobânzi aferente imprumuturilor preluate/contracte │ │ │ │
│ │de MFP in baza OUG nr. 64/2007 │ 864.875│ │ 864.875│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 160.235│ -1.400│ 158.835│
│ │PUBLICE │ │ │ │
│ 02 │Transferuri de capital │ 160.235│ -1.400│ 158.835│
│ 10│Plaţi in contul creditelor garantate si/sau │ │ │ │
│ │subîmprumutate │ 160.235│ -1.400│ 158.835│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.219.918│ │ 3.219.918│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.219.918│ │ 3.219.918│
│ 01 │Rambursări de credite externe │ 989.043│ │ 989.043│
│ 06│Diferente de curs aferente datoriei publice externe │ 989.043│ │ 989.043│
│ 03 │Rambursări de credite in contul imprumuturilor │ │ │ │
│ │preluate/contractate de MFP in baza OUG nr. 64/2007 │ 2.230.875│ │ 2.230.875│
│5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE │ 15.239.553│ -413.437│ 14.826.116│
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ │ │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.239.553│ -413.437│ 14.826.116│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 15.239.553│ -413.437│ 14.826.116│
│ │PUBLICE │ │ │ │
│ 01 │Transferuri curente │ 15.239.553│ -413.437│ 14.826.116│
│ 06│Transferuri din Fondul de intervenţie │ 21.000│ │ 21.000│
│ 07│Transferuri din bugetul de stat catre bugetul │ │ │ │
│ │asigurărilor sociale de stat │ 13.834.101│ -243.265│ 13.590.836│
│ 08│Transferuri din bugetul de stat catre bugetul │ │ │ │
│ │asigurărilor pentru şomaj │ 974.453│ -225.139│ 749.314│
│ 11│Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului│ │ │ │
│ │national unic de asigurări sociale de sănătate │ 409.999│ 54.967│ 464.966│
│ 02 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │
│ │asigurărilor sociale de stat │ 13.834.101│ -243.265│ 13.590.836│
│ 03 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │
│ │asigurărilor pentru şomaj │ 974.453│ -225.139│ 749.314│
│ 04 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │
│ │fondului de asigurări sociale de sănătate │ 409.999│ 54.967│ 464.966│
│ 05 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ │ │ │
│ │locale din Fondul de Intervenţie │ 21.000│ │ 21.000│
│6001 │APĂRARE │ 4.172.088│ 75.721│ 4.247.809│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.624.995│ 249.087│ 3.874.082│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.919.005│ 195.898│ 3.114.903│
│ 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 1.690.205│ 113.841│ 1.804.046│
│ 01│Salarii de bază │ 1.217.805│ 87.753│ 1.305.558│
│ 05│Sporuri pentru condiţii de munca │ 158.522│ 6.225│ 164.747│
│ 06│Alte sporuri │ 447│ │ 447│
│ 11│Fond aferent plaţii cu ora │ 7│ │ 7│
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 7│ 2│ 9│
│ 13│Indemnizatii de delegare │ 249.829│ 19.861│ 269.690│
│ 14│Indemnizatii de detaşare │ 1.803│ │ 1.803│
│ 30│Alte drepturi salariale in bani │ 61.785│ │ 61.785│
│ 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 754.604│ 36.580│ 791.184│
│ 02│Norme de hrana │ 539.415│ 16.414│ 555.829│
│ 03│Uniforme si echipament obligatoriu │ 56.602│ 2.367│ 58.969│
│ 05│Transportul la si de la locul de munca │ 17.043│ 3.960│ 21.003│
│ 30│Alte drepturi salariale in natura │ 141.544│ 13.839│ 155.383│
│ 03 │Contribuţii │ 474.196│ 45.477│ 519.673│
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 387.211│ 42.483│ 429.694│
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1.170│ │ 1.170│
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 76.292│ 2.994│ 79.286│
│ 05│Prime de asigurare viata plătite de angajator │ │ │ │
│ │pentru angajati │ 4.239│ │ 4.239│
│ 06│Contribuţii pentru concedii si indemnizatii │ 5.284│ │ 5.284│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 507.715│ 23.186│ 530.901│
│ 01 │Bunuri si servicii │ 380.678│ 17.026│ 397.704│
│ 01│Furnituri de birou │ 3.281│ │ 3.281│
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 1.669│ │ 1.669│
│ 03│Încălzit, iluminat si forta motrica │ 157.809│ 6.795│ 164.604│
│ 04│Apa, canal si salubritate │ 23.922│ │ 23.922│
│ 05│Carburanţi si lubrifianti │ 100.656│ 8.669│ 109.325│
│ 06│Piese de schimb │ 15.832│ 910│ 16.742│
│ 07│Transport │ 6.325│ │ 6.325│
│ 08│Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 21.975│ │ 21.975│
│ 09│Materiale si prestări de servicii cu caracter │ │ │ │
│ │functional │ 46.037│ 652│ 46.689│
│ 30│Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │ │ │
│ │funcţionare │ 3.172│ │ 3.172│
│ 02 │Reparaţii curente │ 7.593│ │ 7.593│
│ 03 │Hrana │ 38.428│ │ 38.428│
│ 01│Hrana pentru oameni │ 36.940│ │ 36.940│
│ 02│Hrana pentru animale │ 1.488│ │ 1.488│
│ 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 5.061│ 6.133│ 11.194│
│ 01│Medicamente │ 4.658│ 6.133│ 10.791│
│ 02│Materiale sanitare │ 255│ │ 255│
│ 04│Dezinfectanti │ 148│ │ 148│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 25.239│ │ 25.239│
│ 01│Uniforme si echipament │ 21.107│ │ 21.107│
│ 03│Lenjerie si accesorii de pat │ 750│ │ 750│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 3.382│ │ 3.382│
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 16.028│ │ 16.028│
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 8.602│ │ 8.602│
│ 02│Deplasări in străinătate │ 7.426│ │ 7.426│
│ 09 │Materiale de laborator │ 15│ │ 15│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 2.906│ │ 2.906│
│ 11 │Cărti, publicaţii si materiale documentare │ 585│ │ 585│
│ 12 │Consultanta si expertiza │ 40│ │ 40│
│ 13 │Pregătire profesionala │ 534│ 5│ 539│
│ 14 │Protecţia muncii │ 990│ │ 990│
│ 15 │Muniţie, furnituri si armament de natura activelor │ │ │ │
│ │fixe pentru armata │ 1.274│ │ 1.274│
│ 25 │Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din │ 36│ 22│ 58│
│ │acţiuni in reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 28.308│ │ 28.308│
│ 02│Protocol si reprezentare │ 1.163│ │ 1.163│
│ 03│Prime de asigurare non-viata │ 3.209│ │ 3.209│
│ 04│Chirii │ 1.725│ │ 1.725│
│ 09│Executarea silita a creanţelor bugetare │ 34│ │ 34│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 22.177│ │ 22.177│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 66.012│ 30.000│ 96.012│
│ │PUBLICE │ │ │ │
│ 01 │Transferuri curente │ 66.012│ 30.000│ 96.012│
│ 03│Acţiuni de sănătate │ 66.012│ 30.000│ 96.012│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 131.903│ │ 131.903│
│ 02 │B. Transferuri curente in străinătate (către │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 131.903│ │ 131.903│
│ 01│Contributii si cotizaţii la organisme internaţionale │ 131.903│ │ 131.903│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ 110│ -12│ 98│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 110│ -12│ 98│
│ 02│Ajutoare sociale în natura │ 110│ -12│ 98│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 250│ 15│ 265│
│ 11 │Asociaţii si fundaţii │ 250│ 15│ 265│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 547.093│ -173.366│ 373.727│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 547.093│ -173.366│ 373.727│
│ 01 │Active fixe │ 505.834│ -191.000│ 314.834│
│ 01│Construcţii │ 41.464│ 1.464│ 42.928│
│ 02│Masini, echipamente si mijloace de transport │ 48.166│ -41.984│ 6.182│
│ 03│Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 2.955│ 535│ 3.490│
│ 30│Alte active fixe │ 413.249│ -151.015│ 262.234│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 41.259│ 17.634│ 58.893│
│ 01 │Administraţie centrala │ 244.692│ 1.144│ 245.836│
│ 02 │Apărare naţionala │ 3.521.877│ 34.743│ 3.556.620│
│ 03 │Participarea la misiuni si operaţiuni militare in │ │ │ │
│ │afara teritoriului statului român │ 371.596│ 39.142│ 410.738│
│ 25 │Cercetare si dezvoltare pentru apărare │ 27.500│ 692│ 28.192│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul apărării │ 6.423│ │ 6.423│
│6101 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NAŢIONALA │ 11.365.302│ 438.201│ 11.803.503│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.845.587│ 472.802│ 11.318.389│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.850.988│ 416.179│ 9.267.167│
│ 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 4.895.849│ 238.149│ 5.133.998│
│ 01│Salarii de bază │ 3.764.728│ 197.852│ 3.962.580│
│ 03│Indemnizatie de conducere │ 26.680│ 924│ 27.604│
│ 05│Sporuri pentru condiţii de munca │ 389.925│ 18.995│ 408.920│
│ 06│Alte sporuri │ 240.416│ 8.047│ 248.463│
│ 10│Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 50│ │ 50│
│ 11│Fond aferent plaţii cu ora │ 1.018│ -571│ 447│
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii │ 61│ -6│ 55│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 19.814│ 257│ 20.071│
│ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 981│ -305│ 676│
│ 15│Alocaţii pentru transportul la si de la locul de munca│ 6.844│ 2.163│ 9.007│
│ 16│Alocaţii pentru locuinţe │ 20.596│ 4.390│ 24.986│
│ 30│Alte drepturi salariale in bani │ 424.736│ 6.403│ 431.139│
│ 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 1.407.039│ 66.903│ 1.473.942│
│ 02│Norme de hrana │ 1.006.450│ 63.333│ 1.069.783│
│ 03│Uniforme si echipament obligatoriu │ 346.801│ 952│ 347.753│
│ 04│Locuinţa de serviciu folosita de salariat şi │ │ │ │
│ │familia sa │ 123│ │ 123│
│ 05│Transportul la şi de la locul de muncă │ 6.794│ 491│ 7.285│
│ 30│Alte drepturi salariale in natura │ 46.871│ 2.127│ 48.998│
│ 03 │Contribuţii │ 1.726.743│ 68.415│ 1.795.158│
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 1.410.734│ 57.698│ 1.468.432│
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 19.771│ 238│ 20.009│
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 272.077│ 10.880│ 282.957│
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de munca │ │ │ │
│ │si boli profesionale │ 3.019│ -413│ 2.606│
│ 05│Prime de asigurare viata plătite de angajator │ │ │ │
│ │pentru angajaţi │ 827│ │ 827│
│ 06│Contribuţii pentru concedii si indemnizatii │ 20.315│ 12│ 20.327│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 869.990│ 74.531│ 944.521│
│ 01 │Bunuri si servicii │ 412.148│ 43.405│ 455.553│
│ 01│Furnituri de birou │ 9.477│ 205│ 9.682│
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 1.571│ 140│ 1.711│
│ 03│Încălzit, iluminat si forţa motrica │ 114.805│ 14.167│ 128.972│
│ 04│Apa, canal si salubritate │ 14.284│ 912│ 15.196│
│ 05│Carburanti si lubrifianti │ 93.667│ 703│ 94.370│
│ 06│Piese de schimb │ 27.660│ 870│ 28.530│
│ 07│Transport │ 4.472│ 144│ 4.616│
│ 08│Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 50.789│ 847│ 51.636│
│ 09│Materiale si prestări de servicii cu caracter │ │ │ │
│ │functional │ 71.756│ 21.083│ 92.839│
│ 30│Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │ │ │
│ │funcţionare │ 23.667│ 4.334│ 28.001│
│ 02 │Reparaţii curente │ 28.709│ 388│ 29.097│
│ 03 │Hrană │ 9.818│ 149│ 9.967│
│ 01 │Hrană pentru oameni │ 7.778│ 149│ 7.927│
│ 02 │Hrană pentru animale │ 2.040│ │ 2.040│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 1.999│ -14│ 1.985│
│ 01 │Medicamente │ 1.745│ -14│ 1.731│
│ 02 │Materiale sanitare │ 108│ │ 108│
│ 03 │Reactivi │ 101│ │ 101│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 45│ │ 45│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 19.105│ 747│ 19.852│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 9.831│ 6│ 9.837│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 217│ │ 217│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 9.057│ 741│ 9.798│
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 30.726│ -306│ 30.420│
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 15.590│ -140│ 15.450│
│ 02 │Deplasări în străinătate │ 15.136│ -166│ 14.970│
│ 09 │Materiale de laborator │ 402│ │ 402│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 282│ │ 282│
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 1.374│ -79│ 1.295│
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 14.008│ 10.002│ 24.010│
│ 13 │Pregătire profesională │ 1.239│ -12│ 1.197│
│ 14 │Protecţia muncii │ 1.149│ -48│ 1.101│
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura │ │ │ │
│ │activelor fixe pentru armată │ 2.797│ -62│ 2.735│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 1.764│ │ 1.764│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │
│ │externe │ 963│ │ 963│
│ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │
│ │interne │ 801│ │ 801│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 5.370│ -89│ 5.281│
│ 28 │Ajutor public judiciar │ 27.773│ 8.540│ 33.313│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 130.493│ 9.747│ 140.240│
│ 01 │Reclamă şi publicitate │ 388│ -10│ 348│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 1.397│ 28│ 1.425│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 14.801│ 148│ 14.949│
│ 04 │Chirii │ 59.069│ 6.237│ 65.306│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ │ │ │
│ │publice │ 335│ -12│ 323│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 54.503│ 3.386│ 57.889│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 1.200│ -740│ 460│
│ 03 │Alte dobânzi │ 1.200│ -740│ 460│
│ 05 │Dobânzi la operaţiunile de leasing │ 1.200│ -740│ 460│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 874.131│ -4.038│ 870.093│
│ 01 │Transferuri curente │ 843.631│ 21.282│ 864.913│
│ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 774.409│ 25.582│ 799.991│
│ 03 │Acţiuni de sănătate │ 67.637│ -4.425│ 63.212│
│ 10 │Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru │ │ │ │
│ │persoane care execută pedepse private de libertate │ │ │ │
│ │sau arest preventiv │ 1.525│ │ 1.525│
│ 52 │Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ │ │ │
│ │asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini │ │ │ │
│ │aflaţi în centrele de cazare │ 60│ 125│ 185│
│ 02 │Transferuri de capital │ 30.500│ -25.320│ 5.180│
│ 08 │Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în │ │ │ │
│ │urgenţă │ 6.500│ -2.730│ 3.770│
│ 12 │Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale│ 24.000│ -22.590│ 1.410│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 26.290│ -5.680│ 20.610│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 21.740│ -5.680│ 16.060│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilă │ 5.169│ -2.917│ 2.252│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 9.102│ │ 9.102│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 7.448│ -2.763│ 4.685│
│ 41 │Asistenţă pentru dezvoltare alocată în beneficiul │ │ │ │
│ │statelor partenere │ 21│ │ 21│
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ │ │ │
│ │(către organizaţii internaţionale) │ 4.550│ │ 4.550│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 4.550│ │ 4.550│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 155.147│ -186│ 154.961│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │
│ │Regională (FEDR) │ 37.029│ │ 37.029│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 73.563│ │ 73.563│
│ 07 │Programe Instrumentul de Asistenţă pentru │ │ │ │
│ │Preaderare (IPA) │ 746│ │ 746│
│ 09 │Sume aferente Fondului European pentru │ │ │ │
│ │Refugiaţi │ 765│ │ 765│
│ 10 │Sume aferente Fondului European de Returnare │ 892│ │ 892│
│ 11 │Sume aferente Fondului European de │ │ │ │
│ │Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe │ 816│ │ 816│
│ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 6.023│ │ 6.023│
│ 13 │Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen │ 678│ │ 678│
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 12.992│ -186│ 12.806│
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 6.630│ │ 6.630│
│ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 487│ │ 487│
│ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ │ │ │
│ │reducerea disparităţilor economice şi sociale în │ │ │ │
│ │cadrul Uniunii Europene extinse │ 14.526│ │ 14.526│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 50│ -5│ 45│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 50│ -5│ 45│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 40│ -4│ 36│
│ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 10│ -1│ 9│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 17.597│ -12.259│ 5.338│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 4.004│ -3.000│ 1.004│
│ 17 │Despăgubiri civile │ 13.593│ -9.259│ 4.334│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 50.194│ 5.000│ 55.194│
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 50.194│ 5.000│ 55.194│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 519.715│ -34.601│ 485.114│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 519.715│ -31.601│ 485.114│
│ 01 │Active fixe │ 333.344│ -27.089│ 306.255│
│ 01 │Construcţii │ 133.562│ 5.370│ 138.932│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 161.310│ -16.643│ 144.667│
│ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 9.641│ 92│ 9.733│
│ 30 │Alte active fixe │ 28.831│ -15.908│ 12.923│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 69.741│ 16.751│ 86.492│
│ 01 │Administraţia centrală │ 1.082.420│ 213.072│ 1.295.492│
│ 03 │Ordine publică │ 4.225.873│ 12.239│ 4.238.112│
│ 01 │Poliţie │ 2.548.556│ 10.504│ 2.559.060│
│ 02 │Jandarmerie │ 983.066│ 1.835│ 984.901│
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 694.251│ -100│ 694.151│
│ 04 │Siguranţa naţională │ 1.587.270│ 31.871│ 1.619.141│
│ 05 │Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor │ 1.049.222│ 1.083│ 1.050.305│
│ 06 │Autorităţi judecătoreşti │ 1.850.976│ 121.018│ 1.971.994│
│ 07 │Penitenciare │ 767.231│ 25.652│ 792.883│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi │ │ │ │
│ │siguranţă naţională │ 700│ │ 700│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ │ │ │
│ │siguranţei naţionale │ 801.610│ 33.266│ 834.876│
│6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 4.177.159│ 55.485│ 4.232.644│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.980.769│ 25.155│ 4.005.924│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 479.353│ 16.376│ 495.729│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 336.204│ 10.270│ 346.474│
│ 01│Salarii de bază │ 282.872│ 8.859│ 291.731│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 458│ 20│ 478│
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 9.238│ 537│ 9.775│
│ 06│Alte sporuri │ 4.789│ 1│ 4.790│
│ 10│Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 32│ │ 32│
│ 11│Fond aferent plăţii cu ora │ 20.496│ 6│ 20.502│
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 216│ 18│ 234│
│ 13│Indemnizatii de delegare │ 910│ 13│ 923│
│ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 203│ 19│ 222│
│ 15│Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 94│ │ 94│
│ 16│Alocaţii pentru locuinţe │ 393│ │ 393│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 16.503│ 797│ 17.300│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 36.660│ 2.285│ 38.945│
│ 02│Norme de hrană │ 27.288│ 1.535│ 28.823│
│ 03│Uniforme şi echipament obligatoriu │ 5.674│ 518│ 6.192│
│ 04│Locuinţa de serviciu folosiţă de salariat şi │ │ │ │
│ │familia sa │ 128│ │ 128│
│ 05│Transportul la şi de la locul de muncă │ 323│ 93│ 416│
│ 30│Alte drepturi salariale în natură │ 3.247│ 139│ 3.386│
│ 03 │Contribuţii │ 94.725│ 2.321│ 97.046│
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 73.564│ 2.123│ 75.687│
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1.305│ 6│ 1.311│
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 17.119│ 150│ 17.269│
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 340│ │ 340│
│ 05│Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator │ │ │ │
│ │pentru angajaţi │ 1│ │ 1│
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 2.396│ 42│ 2.438│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 186.412│ 12.698│ 199.110│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 69.289│ 3.581│ 72.870│
│ 01│Furnituri de birou │ 3.872│ 95│ 3.967│
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 1.822│ -23│ 1.799│
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 32.597│ 3.712│ 36.309│
│ 04│Apă, canal şi salubritate │ 6.466│ -4│ 6.462│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.977│ 55│ 2.032│
│ 06│Piese de schimb │ 1.096│ -7│ 1.089│
│ 07│Transport │ 255│ │ 255│
│ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 5.316│ -29│ 5.287│
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │
│ │funcţional │ 6.272│ -104│ 6.168│
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │funcţionare │ 9.616│ -114│ 9.502│
│ 02 │Reparaţii curente │ 5.225│ 5│ 5.230│
│ 03 │Hrană │ 38.208│ 8.710│ 46.918│
│ 01│Hrană pentru oameni │ 38.203│ 8.710│ 46.913│
│ 02│Hrană pentru animale │ 5│ │ 5│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 746│ -35│ 711│
│ 01│Medicamente │ 508│ -12│ 496│
│ 02│Materiale sanitare │ 127│ -2│ 125│
│ 03│Reactivi │ 1│ │ 1│
│ 04│Dezinfectanţi │ 110│ -21│ 89│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 42.310│ 1.443│ 43.753│
│ 01│Uniforme şi echipament │ 7.518│ 1.450│ 8.968│
│ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 658│ -3│ 655│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 34.134│ -4│ 34.130│
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 6.096│ 2.461│ 8.557│
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 5.015│ 2.473│ 7.488│
│ 02│Deplasări în străinătate │ 1.081│ -12│ 1.069│
│ 09 │Materiale de laborator │ 32│ │ 32│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 156│ -1│ 155│
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 6.471│ -2.000│ 4.471│
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 566│ │ 566│
│ 13 │Pregătire profesională │ 3.914│ -100│ 3.814│
│ 14 │Protecţia muncii │ 256│ -14│ 242│
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ │ │ │
│ │fixe pentru armată │ 120│ │ 120│
│ 16 │Studii şi cercetări │ 10│ │ 10│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 45│ │ 45│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 10.337│ -1.089│ 9.248│
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 101│ │ 101│
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 266│ -1│ 265│
│ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 610│ 5│ 615│
│ 04│Chirii │ 1.769│ -70│ 1.699│
│ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 28│ │ 28│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 7.563│ -1.023│ 6.540│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 1.936.833│ 40.886│ 1.977.719│
│ │PUBLICE │ │ │ │
│ 01 │Transferuri curente │ 1.936.833│ 40.886│ 1.977.719│
│ 01│Transferuri către instituţii publice │ 318.008│ -24.105│ 293.903│
│ 02│Finanţarea de bază a învăţământului superior │ 1.618.735│ 65.000│ 1.683.735│
│ 03│Acţiuni de sănătate │ 90│ -9│ 81│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.957│ -616│ 3.341│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 3.469│ -616│ 2.853│
│ 03│Programe cu finanţare rambursabilă │ 2.259│ -295│ 1.964│
│ 18│Alte transferuri curente interne │ 1.210│ -321│ 889│
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 488│ │ 488│
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 488│ │ 488│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 355.259│ │ 355.259│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │
│ │Regională (FEDR) │ 113.324│ │ 113.324│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 240.283│ │ 240.283│
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007- │ │ │ │
│ │2013 │ 4│ │ 4│
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 147│ │ 147│
│ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 1.501│ │ 1.501│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 305.822│ 1.858│ 307.680│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 305.822│ 1.858│ 307.680│
│ 01│Ajutoare sociale în numerar │ 15.000│ 1.950│ 16.950│
│ 02│Ajutoare sociale în natură │ 289.172│ -92│ 289.080│
│ 03│Tichete de creşă │ 1.650│ │ 1.650│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 423.133│ -21.047│ 402.086│
│ 01 │Burse │ 413.283│ -21.007│ 392.276│
│ 15 │Contribuţii la salarizarea personalului neclerical │ 2.000│ │ 2.000│
│ 17 │Despăgubiri civile │ 250│ -10│ 210│
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 6.720│ │ 6.720│
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 880│ │ 880│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 290.000│ -25.000│ 265.000│
│ │RAMBURSABILĂ │ │ │ │
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 290.000│ -25.000│ 265.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 196.390│ 30.330│ 226.720│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 196.390│ 30.330│ 226.720│
│ 01 │Active fixe │ 195.797│ 30.387│ 226.184│
│ 01│Construcţii │ 156.094│ 30.951│ 187.048│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 22.653│ -559│ 22.094│
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 5.030│ -3│ 5.027│
│ 30│Alte active fixe │ 12.020│ -5│ 12.015│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 28│ │ 28│
│ 01 │Administraţie centrală │ 240.977│ 1.977│ 242.954│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 600.870│ -2.210│ 598.660│
│ 03 │Învăţământ preşcolar şi primar │ 2.807│ 99│ 2.906│
│ 01 │Învăţământ preşcolar │ 2.807│ 99│ 2.906│
│ 04 │Învăţământ secundar │ 312.842│ -154│ 312.688│
│ 01 │Învatământ secundar inferior │ 138.412│ │ 138.412│
│ 02 │Învatământ secundar superior │ 151.370│ -154│ 151.216│
│ 03 │Învăţământ profesional │ 23.060│ │ 23.060│
│ 05 │Învăţământ postliceal │ 57.331│ -2.611│ 54.720│
│ 06 │Învăţământ superior │ 2.141.695│ 75.162│ 2.216.857│
│ 01 │Învăţământ universitar │ 2.097.819│ 28.744│ 2.126.563│
│ 02 │Învăţământ postuniversitar │ 43.876│ 46.418│ 90.294│
│ 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 46.500│ │ 46.500│
│ 02 │Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice │ 46.500│ │ 46.500│
│ 11 │Servicii auxiliare pentru educaţie │ 322.629│ -19.305│ 303.324│
│ 04 │Cămine şi cantine pentru studenţi │ 129.522│ -19.305│ 110.217│
│ 30 │Alte servicii auxiliare │ 193.107│ │ 193.107│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ │ 10│ -1│ 9│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 451.498│ 2.528│ 454.026│
│6601 │SĂNĂTATE │ 2.384.070│ -42.316│ 2.341.754│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.155.410│ -9.450│ 2.145.960│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 197.120│ 3.702│ 200.822│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 150.018│ 2.882│ 152.900│
│ 01│Salarii de bază │ 139.077│ 2.854│ 141.931│
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 6.678│ 26│ 6.704│
│ 06│Alte sporuri │ 1.173│ -3│ 1.170│
│ 10│Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 210│ │ 210│
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 352│ │ 352│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 652│ -2│ 650│
│ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 12│ │ 12│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 1.864│ 7│ 1.871│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 1.174│ 43│ 1.217│
│ 02│Norme de hrană │ 1.117│ 40│ 1.157│
│ 03│Uniforme şi echipament obligatoriu │ 31│ │ 31│
│ 30│Alte drepturi salariale în natură │ 26│ 3│ 29│
│ 03 │Contribuţii │ 45.928│ 777│ 46.705│
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 33.493│ 610│ 34.103│
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 916│ 15│ 931│
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 8.980│ 137│ 9.117│
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 466│ 6│ 472│
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 2.073│ 9│ 2.082│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 739.236│ 17.861│ 757.097│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 43.340│ 328│ 43.668│
│ 01│Furnituri de birou │ 1.652│ -5│ 1.647│
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 527│ -2│ 525│
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 9.818│ 31│ 9.849│
│ 04│Apă, canal şi salubritate │ 1.272│ -62│ 1.210│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 2.092│ 15│ 2.107│
│ 06│Piese de schimb │ 336│ 268│ 604│
│ 07│Transport │ 7│ │ 7│
│ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 3.488│ │ 3.488│
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │
│ │funcţional │ 5.400│ 96│ 5.496│
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │funcţionare │ 18.748│ -13│ 18.735│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.106│ -14│ 1.092│
│ 03 │Hrană │ 5.129│ │ 5.129│
│ 01│Hrană pentru oameni │ 5.120│ │ 5.120│
│ 02│Hrană pentru animale │ 9│ │ 9│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 71.627│ 386│ 72.013│
│ 01│Medicamente │ 67.823│ │ 67.823│
│ 02│Materiale sanitare │ 647│ 327│ 974│
│ 03│Reactivi │ 3.135│ 57│ 3.192│
│ 04│Dezinfectanţi │ 22│ 2│ 24│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 607│ -3│ 604│
│ 01│Uniforme şi echipament │ 2│ │ 2│
│ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 2│ │ 2│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 603│ -3│ 600│
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 2.174│ -6│ 2.168│
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 1.548│ -6│ 1.542│
│ 02│Deplasări în străinătate │ 626│ │ 626│
│ 09 │Materiale de laborator │ 590│ │ 590│
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 172│ -1│ 171│
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 170│ │ 170│
│ 13 │Pregătire profesională │ 816│ -8│ 808│
│ 14 │Protecţia muncii │ 217│ │ 217│
│ 16 │Studii şi cercetări │ 1│ │ 1│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 100│ │ 100│
│ 01│Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │
│ │externe │ 100│ │ 100│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 10│ │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 68.631│ 179│ 68.813│
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 5│ │ 5│
│ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 9│ -2│ 7│
│ 04│Chirii │ 303│ │ 303│
│ 09│Executarea silită a creanţelor bugetare │ 90│ │ 90│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 68.227│ 181│ 68.408│
│ 31 │Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul │ │ │ │
│ │unităţilor sanitare din reţeaua │ │ │ │
│ │administraţiei publice locale │ 404.496│ 16.000│ 420.496│
│ 32 │Finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate │ │ │ │
│ │de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei │ │ │ │
│ │publice locale │ 13.128│ │ 13.128│
│ 33 │Finanţarea asistenţei medicale desfăşurate în │ 126.919│ 1.000│ 127.919│
│ │cabinetele medicale din unităţile de învăţământ │ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 1.018.809│ -15.818│ 1.002.991│
│ │PUBLICE │ │ │ │
│ 01 │Transferuri curente │ 973.889│ -20.226│ 953.663│
│ 01│Transferuri către instituţii publice │ 91.555│ 3.253│ 94.808│
│ 03│Acţiuni de sănătate │ 448.544│ -23.479│ 425.065│
│ 11│Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ 311.954│ │ 311.954│
│ │fondului naţional unic de asigurări sociale │ │ │ │
│ │de sănătate │ │ │ │
│ 25│Programe pentru sănătate │ 78.007│ │ 78.007│
│ 38│Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ │ │ │
│ │locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţă │ │ │ │
│ │medico-sociale │ 17.756│ │ 17.756│
│ 45│Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │
│ │pentru finanţarea sănătăţii │ 26.073│ │ 26.073│
│ 02 │Transferuri de capital │ 44.920│ 4.408│ 49.328│
│ 08│Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii │ │ │ │
│ │în urgenţă │ 1.835│ -134│ 1.701│
│ 11│Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 500│ │ 500│
│ 12│Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la │ │ │ │
│ │spitale │ 31.085│ 4.542│ 35.627│
│ 22│Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │
│ │locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi │ │ │ │
│ │echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate │ 5.000│ │ 5.000│
│ 23│Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │
│ │locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în │ │ │ │
│ │sănătate │ 5.500│ │ 5.500│
│ 24│Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │
│ │locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate │ 1.000│ │ 1.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.019│ 2.707│ 5.726│
│ 01 │A. Transferuri interne │ │ 2.604│ 2.604│
│ 08│Progrme PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ │ 2.604│ 2.604│
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 3.019│ 103│ 3.122│
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 3.019│ 103│ 3.122│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 18.207│ │ 18.207│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezoltare Regională │ │ │ │
│ │(FEDR) │ 5.940│ │ 5.940│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 11.211│ │ 11.211│
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 1.056│ │ 1.056│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ │ │ │
│ │RAMBURSABILă │ 179.019│ -17.902│ 161.117│
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 179.019│ -17.902│ 161.117│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 228.660│ -32.866│ 195.794│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 228.660│ -32.866│ 195.794│
│ 01 │Active fixe │ 221.909│ -32.191│ 189.718│
│ 01│Construcţii │ 121.420│ -12.129│ 109.291│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 99.435│ -19.957│ 79.478│
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 204│ -20│ 184│
│ 30│Alte active fixe │ 850│ -85│ 765│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.300│ -130│ 1.170│
│ 01 │Administraţia centrală │ 15.269│ │ 15.269│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 173.424│ │ 173.424│
│ 04 │Servicii medicale în ambulator │ 6.438│ -123│ 6.315│
│ 05 │Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale│ 6.438│ -123│ 6.315│
│ 06 │Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi │ 51.015│ 2.921│ 53.936│
│ 01 │Spitale generale │ 51.015│ 2.921│ 53.936│
│ 08 │Servicii de sănătate publică │ 46.533│ │ 46.533│
│ 09 │Hematologie şi securitate transfuzională │ 70.000│ │ 70.000│
│ 10 │Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală │ │ │ │
│ │în sănătate │ 5.101│ 437│ 5.538│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii │ 2.016.290│ -45.551│ 1.970.739│
│ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 2.016.290│ -45.551│ 1.970.739│
│6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 1.800.924│ 61.684│ 1.862.608│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.777.404│ 71.150│ 1.848.554│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 30.373│ 2.506│ 32.879│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 24.310│ 2.320│ 26.630│
│ 01│Salarii de bază │ 22.290│ 2.320│ 24.610│
│ 06│Alte sporuri │ 15│ │ 15│
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 37│ │ 37│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 254│ │ 254│
│ 14│Indemnizatii de detaşare │ 5│ │ 5│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 1.709│ │ 1.709│
│ 03 │Contribuţii │ 6.063│ 186│ 6.249│
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 4.432│ 174│ 4.606│
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 133│ │ 133│
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 1.267│ 5│ 1.272│
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 61│ │ 61│
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 170│ 7│ 177│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 316.386│ 130.581│ 446.967│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 284.906│ 124.526│ 409.432│
│ 01│Furnituri de birou │ 808│ │ 808│
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 272│ │ 272│
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 5.597│ 3.910│ 9.507│
│ 04│Apă, canal şi salubritate │ 509│ 190│ 699│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 689│ │ 689│
│ 06│Piese de schimb │ 218│ │ 218│
│ 07│Transport │ 12│ │ 12│
│ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 1.535│ │ 1.535│
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │
│ │funcţional │ 271.018│ 119.956│ 390.974│
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │funcţionare │ 4.248│ 470│ 4.718│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.141│ │ 2.141│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 468│ │ 468│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 468│ │ 468│
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 1.665│ -26│ 1.639│
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 461│ │ 461│
│ 02│Deplasări în străinătate │ 1.204│ -26│ 1.178│
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 134│ │ 134│
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 142│ │ 142│
│ 13 │Pregătire profesională │ 446│ │ 446│
│ 14 │Protecţia muncii │ 28│ │ 28│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 232│ │ 232│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 26.221│ 6.081│ 32.305│
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 717│ │ 717│
│ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 421│ │ 421│
│ 04│Chirii │ 7.126│ │ 7.126│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 17.960│ 6.081│ 24.041│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │
│ │PUBLICE │ 706.201│ -58.153│ 648.048│
│ 01 │Transferuri curente │ 706.201│ -58.153│ 648.048│
│ 01│Transferuri către instituţii publice │ 703.201│ -58.064│ 645.137│
│ 53│Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ │ │ │
│ │asigurări sociale de sănătate pentru personalul │ │ │ │
│ │monahal al cultelor recunoscute │ 3.000│ -89│ 2.911│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 38.117│ 16.753│ 54.870│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 35.715│ 16.753│ 52.468│
│ 02│Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │ │ │
│ │Olimpic şi Sportiv Român │ 9.140│ 5.050│ 14.190│
│ 07│Programe comunitare │ │ 13.506│ 13.506│
│ 18│Alte transferuri curente interne │ 26.575│ -1.803│ 24.772│
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 2.402│ │ 2.402│
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 2.402│ │ 2.402│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 11.000│ │ 11.000│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │
│ │(FEDR) │ 2.409│ │ 2.409│
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 1.147│ │ 1.147│
│ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 7.444│ │ 7.444│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 468.055│ -20.447│ 447.608│
│ 04 │Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │ │ │ │
│ │minorităţilor naţionale altele decât │ │ │ │
│ │cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat │ 79.200│ -7.920│ 71.280│
│ 05 │Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi │ │ │ │
│ │combatere a intoleranţei │ 3.800│ -380│ 3.420│
│ 07 │Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni │ │ │ │
│ │şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora │ 10.040│ -1.446│ 8.594│
│ 08 │Programe pentru tineret │ 6.180│ │ 6.180│
│ 12 │Susţinerea cultelor │ 11.455│ -1.006│ 10.449│
│ 13 │Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii │ │ │ │
│ │Ortodoxe Române din afara graniţelor │ 11.000│ │ 11.000│
│ 14 │Contribuţia statului la salarizarea personalului │ │ │ │
│ │de cult │ 246.680│ -371│ 246.309│
│ 16 │Proiecte de comunicare, informare publică şi │ │ │ │
│ │promovarea imaginii şi intereselor româneşti │ │ │ │
│ │peste hotare │ 2.700│ -2.250│ 450│
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 17.564│ 250│ 17.814│
│ 20 │Sume destinate finanţării programelor sportive │ │ │ │
│ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 74.855│ -8.324│ 66.531│
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 1.500│ 1.000│ 2.500│
│ 23 │Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor │ │ │ │
│ │Comunismului şi al Rezistenţei Sighet │ 1.287│ │ 1.287│
│ 24 │Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - │ │ │ │
│ │Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara │ 749│ │ 749│
│ 28 │Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la │ │ │ │
│ │Muntele Athos │ 1.045│ │ 1.045│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 207.272│ -90│ 207.182│
│ │RAMBURSABILĂ │ │ │ │
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 207.272│ -90│ 207.182│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 23.520│ -9.466│ 14.054│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 23.520│ -9.466│ 14.054│
│ 01 │Active fixe │ 17.644│ -3.590│ 14.054│
│ 01│Construcţii │ 9│ 580│ 589│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 13.009│ -1.294│ 11.715│
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 4.031│ -2.829│ 1.202│
│ 30│Alte active fixe │ 595│ -47│ 548│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 5.876│ -5.876│ │
│ 01 │Administraţie centrală │ 19.100│ 5.670│ 24.770│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 10.600│ │ 10.600│
│ 03 │Servicii culturale │ 366.640│ -14.056│ 352.584│
│ 01 │Biblioteci publice naţionale │ 676│ │ 676│
│ 03 │Muzee │ 107.464│ -9.462│ 98.002│
│ 04 │Instituţii publice de spectacole şi concerte │ 195.300│ -1.632│ 190.668│
│ 11 │Edituri │ 1.843│ 38│ 1.881│
│ 12 │Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice │ 55.000│ │ 55.000│
│ 14 │Centre culturale │ 5.500│ │ 5.500│
│ 16 │Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de │ │ │ │
│ │publicaţii culturale │ 857│ │ 857│
│ 05 │Servicii recreative şi sportive │ 316.920│ -16.229│ 300.691│
│ 01 │Sport │ 311.920│ -29.735│ 282.185│
│ 02 │Tineret │ 5.000│ 13.506│ 18.506│
│ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii │ │ │ │
│ │şi religiei │ 1.087.664│ 86.299│ 1.173.963│
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 18.360.949│ -57.518│ 18.303.431│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.331.901│ -19.616│ 18.282.285│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 181.729│ 11.115│ 192.844│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 142.470│ 8.765│ 151.235│
│ 01│Salarii de bază │ 138.564│ 8.765│ 147.329│
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 487│ │ 487│
│ 06│Alte sporuri │ 200│ │ 200│
│ 10│Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 50│ │ 50│
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 50│ │ 50│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 403│ │ 403│
│ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 10│ │ 10│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 2.706│ │ 2.706│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 236│ │ 236│
│ 02│Norme de hrană │ 128│ │ 128│
│ 04│Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi │ │ │ │
│ │familia sa │ 99│ │ 99│
│ 05│Transportul la şi de la locul de muncă │ 7│ │ 7│
│ 30│Alte drepturi salariale în natură │ 2│ │ 2│
│ 03 │Contribuţii │ 39.023│ 2.350│ 41.373│
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 29.497│ 1.800│ 31.297│
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 713│ 40│ 753│
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 7.384│ 430│ 7.814│
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 214│ 10│ 224│
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.215│ 70│ 1.285│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 213.115│ -36.105│ 177.010│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 42.021│ -18│ 42.003│
│ 01│Furnituri de birou │ 2.789│ │ 2.789│
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 347│ │ 347│
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 9.703│ -18│ 9.685│
│ 04│Apă, canal şi salubritate │ 990│ │ 990│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 3.970│ │ 3.970│
│ 06│Piese de schimb │ 508│ │ 508│
│ 07│Transport │ 90│ │ 90│
│ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 6.158│ │ 6.158│
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │
│ │funcţional │ 89│ │ 89│
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │funcţionare │ 17.377│ │ 17.377│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.531│ │ 1.531│
│ 03 │Hrană │ 28│ │ 28│
│ 01│Hrană pentru oameni │ 28│ │ 28│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 111│ │ 111│
│ 01│Medicamente │ 72│ │ 72│
│ 02│Materiale sanitare │ 27│ │ 27│
│ 03│Reactivi │ 5│ │ 5│
│ 04│Dezinfectanţi │ 7│ │ 7│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 726│ │ 726│
│ 01│Uniforme şi echipament │ 5│ │ 5│
│ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 59│ │ 59│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 662│ │ 662│
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 3.536│ │ 3.536│
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 2.236│ │ 2.236│
│ 02│Deplasări în străinătate │ 1.300│ │ 1.300│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 2.340│ │ 2.340│
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 502│ │ 502│
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 19│ │ 19│
│ 13 │Pregătire profesională │ 512│ │ 512│
│ 14 │Protecţia muncii │ 1.009│ │ 1.009│
│ 16 │Studii şi cercetări │ 10│ │ 10│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 1.000│ 1.000│ 1.000│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 159.770│ -36.087│ 123.683│
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 25│ │ 25│
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 91│ │ 91│
│ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 1.500│ │ 1.500│
│ 04│Chirii │ 9.000│ │ 9.000│
│ 06│Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 145.901│ -36.087│ 109.814│
│ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ │ │ │
│ │publice │ 12│ │ 12│
│ 09│Executarea silită a creanţelor bugetare │ 100│ │ 100│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.141│ │ 3.141│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │
│ │PUBLICE │ 3.344.459│ -726│ 3.343.733│
│ 01 │Transferuri curente │ 3.296.379│ 9.167│ 3.305.546│
│ 01│Transferuri către instituţii publice │ 12.469│ -431│ 12.038│
│ 04│Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu │ │ │ │
│ │handicap │ 2.003.660│ │ 2.003.660│
│ 26│Transferuri privind contribuţia de asigurări de │ │ │ │
│ │sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru │ │ │ │
│ │creşterea copilului │ 89.175│ 17.866│ 107.041│
│ 30│Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru │ │ │ │
│ │pensionari │ 920.000│ │ 920.000│
│ 31│Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru │ │ │ │
│ │persoane beneficiare de ajutorul social │ 26.255│ │ 26.255│
│ 36│Sprijin financiar la constituirea familiei │ 20│ │ 20│
│ 37│Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru │ │ │ │
│ │încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili │ │ │ │
│ │petrolieri │ 198.850│ │ 198.850│
│ 40│Transferuri pentru acordarea trusoului pentru │ │ │ │
│ │nou-născuţi │ 10│ │ 10│
│ 54│Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale │ 45.940│ -8.268│ 37.672│
│ │destinate finanţării unor programe de interes naţional│ │ │ │
│ 02 │Transferuri de capital │ 48.080│ -9.893│ 38.187│
│ 31│Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │
│ │pentru finanţarea investiţiilor în cadrul programelor │ │ │ │
│ │de interes naţional │ 18.080│ │ 18.080│
│ 32│Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │
│ │pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii │ │ │ │
│ │publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă │ │ │ │
│ │medico-sociale │ 30.000│ -9.893│ 20.107│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 5.264│ -244│ 5.020│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 2.632│ -244│ 2.388│
│ 07│Programe comunitare │ │ 19│ 19│
│ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 2.632│ -263│ 2.369│
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 2.632│ │ 2.632│
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 2.632│ │ 2.632│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 503.831│ │ 503.831│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezoltare │ │ │ │
│ │Regională (FEDR) │ 217│ │ 217│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 97.276│ │ 97.276│
│ 19 │Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional │ │ │ │
│ │Asistenţă Tehnică │ 340│ │ 340│
│ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 87.066│ │ 87.066│
│ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ │ │ │
│ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │
│ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 5.500│ │ 5.500│
│ 22 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ │ │ │
│ │societăţi comerciale, instituţii publice finanţate │ │ │ │
│ │parţial sau integral din venituri proprii şi alţi │ │ │ │
│ │beneficiari de drept public sau privat necesare │ │ │ │
│ │susţinerii derulării proiectelor finantate din │ │ │ │
│ │FEN postaderare │ 312.832│ │ 312.832│
│ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │
│ │programelor cu finanţare din FEN │ 600│ │ 600│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 13.960.242│ -11.832│ 13.948.410│
│ 01 │Asigurări sociale │ 7.732.694│ -10.897│ 7.721.797│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 6.227.548│ -935│ 6.226.613│
│ 01│Ajutoare sociale în numerar │ 6.117.536│ -853│ 6.116.683│
│ 02│Ajutoare sociale în natură │ 109.807│ -62│ 109.745│
│ 03│Tichete de creşă │ 205│ -20│ 185│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 31.261│ -2.624│ 28.637│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 30.836│ -3.084│ 27.752│
│ 17 │Despăgubiri civile │ 425│ 460│ 885│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ │ │ │
│ │RAMBURSABILĂ │ 92.000│ -9.200│ 82.800│
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 92.000│ -9.200│ 82.800│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 28.628│ -7.860│ 20.768│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 28.628│ -7.860│ 20.768│
│ 01 │Active fixe │ 22.936│ -7.860│ 15.076│
│ 01│Construcţii │ 14.408│ -6.361│ 8.047│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 4.008│ -1.000│ 3.008│
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 2.500│ -499│ 2.001│
│ 30│Alte active fixe │ 2.020│ │ 2.020│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 5.692│ │ 5.692│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 420│ -42│ 378│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 420│ -42│ 378│
│ 02 │Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat │ 420│ -42│ 378│
│ 01 │Administraţie centrală │ 541.091│ 19│ 541.110│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 211.985│ 11.115│ 223.100│
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 8.746.142│ -23.482│ 8.722.660│
│ 05 │Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi │ 2.046.601│ -178│ 2.046.423│
│ 02 │Asistenţă socială în caz de invaliditate │ 2.046.601│ -178│ 2.046.423│
│ 06 │Asistenţă socială pentru familie şi copii │ 5.256.076│ -7.654│ 5.248.422│
│ 08 │Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau │ │ │ │
│ │pensionare │ 22.926│ 6.234│ 29.160│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 998│ -80│ 918│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 1.177.164│ -5.682│ 1.171.482│
│ 01 │Ajutor social │ 1.124.106│ -2.423│ 1.121.683│
│ 03 │Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante │ │ │ │
│ │a statutului de refugiat │ 2.598│ -113│ 2.485│
│ 04 │Servicii sociale │ 244│ │ 244│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │ │ │
│ │sociale │ 50.216│ -3.146│ 47.070│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurărilor şi │ │ │ │
│ │asistenţei sociale │ 2.632│ -263│ 2.369│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi │ │ │ │
│ │asistenţei sociale │ 355.334│ -37.547│ 317.787│
│7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 1.789.134│ -102.172│ 1.686.962│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.562.111│ -60.380│ 1.501.731│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.700│ -148│ 7.552│
│ 22 │Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor │ 6.800│ -68│ 6.732│
│ 24 │Comisioane Şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 100│ │ 100│
│ 01│Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │
│ │externe │ 100│ │ 100│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 800│ -80│ 720│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 800│ -80│ 720│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 37.050│ 5.500│ 42.550│
│ 30 │Alte subvenţii │ 37.050│ 5.500│ 42.550│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │
│ │PUBLICE │ 544.460│ 49.754│ 594.214│
│ 01 │Transferuri curente │ 70.700│ -11.070│ 29.630│
│ 13│Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar │ 4.000│ -3.400│ 600│
│ 32│Reabilitarea termică a clădirilor de locuit │ 66.700│ -37.670│ 29.030│
│ 02 │Transferuri de capital │ 473.760│ 90.824│ 504.584│
│ 03│Subprogramul pentru pietruirea, reabilitarea, │ │ │ │
│ │modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de │ │ │ │
│ │interes local clasate │ 285.000│ 71.800│ 356.800│
│ 04│Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli │ │ │ │
│ │de sport │ 87.000│ -15.200│ 41.800│
│ 05│Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor │ │ │ │
│ │urbanistice generale şi a regulamentelor locale │ │ │ │
│ │de urbanism │ 4.400│ -3.440│ 960│
│ 09│Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului │ │ │ │
│ │seismic al construcţiilor existente cu destinaţie │ │ │ │
│ │de locuinţă │ 2.360│ -236│ 2.124│
│ 20│Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor │ 95.000│ 67.900│ 162.900│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 171.702│ -15.486│ 156.216│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 171.702│ -15.486│ 156.216│
│ 03│Programe cu finanţare rambursabilă │ 2.852│ │ 2.852│
│ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 159.800│ -10.981│ 148.819│
│ 18│Alte transferuri curente interne │ 4.000│ -4.000│ │
│ 26│Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, │ │ │ │
│ │reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor │ │ │ │
│ │existente │ 5.050│ -505│ 4.545│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 389.609│ -100.000│ 289.609│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │
│ 03 │Programe din Fondul de Coeziune(FC) │ 389.609│ -100.000│ 289.609│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ │ │ │
│ │RAMBURSABILĂ │ 411.590│ │ 411.590│
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 411.590│ │ 411.590│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 227.023│ -41.792│ 185.231│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 227.023│ -41.792│ 185.231│
│ 01 │Active fixe │ 227.023│ -41.792│ 185.231│
│ 01│Construcţii │ 226.823│ -41.792│ 185.031│
│ 30│Alte active fixe │ 200│ │ 200│
│ 03 │Locuinţe │ 378.274│ -134.600│ 243.674│
│ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinţe │ 378.274│ -134.600│ 243.674│
│ 05 │Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice │ 851.250│ -84.710│ 766.540│
│ 02 │Amenajări hidrotehnice │ 851.250│ -84.710│ 766.540│
│ 50 │Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor │ │ │ │
│ │şi dezvoltării comunale │ 559.610│ 117.138│ 676.748│
│7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 1.575.170│ -161.958│ 1.413.212│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.481.836│ -156.565│ 1.325.271│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 115.650│ 755│ 116.405│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 90.882│ 592│ 91.474│
│ 01│Salarii de bază │ 84.560│ 592│ 85.152│
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 4.531│ │ 4.531│
│ 06│Alte sporuri │ 380│ │ 380│
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 194│ │ 194│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 523│ │ 523│
│ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 6│ │ 6│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 688│ │ 688│
│ 03 │Contribuţii │ 24.768│ 163│ 24.931│
│ 01│Contributii de asigurări sociale de stat │ 18.747│ 123│ 18.870│
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 453│ 3│ 456│
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 4.684│ 31│ 4.715│
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 175│ 1│ 176│
│ 05│Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator │ │ │ │
│ │pentru angajări │ │ 5│ 5│
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 709│ │ 709│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 44.108│ -4.407│ 39.701│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 23.575│ -2.334│ 21.241│
│ 01│Furnituri de birou │ 1.048│ -42│ 1.006│
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 72│ -7│ 65│
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 5.790│ -517│ 5.273│
│ 04│Apa, canal şi salubritate │ 453│ -14│ 439│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 4.049│ -454│ 3.595│
│ 06│Piese de schimb │ 303│ -51│ 252│
│ 07│Transport │ 14│ -4│ 10│
│ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 2.421│ -418│ 2.003│
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │
│ │funcţional │ 4.181│ -399│ 3.782│
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │ │ │
│ │şi funcţionare │ 5.244│ -428│ 4.816│
│ 02 │Reparaţii curente │ 572│ -5│ 567│
│ 03 │Hrana │ 63│ -9│ 54│
│ 01│Hrana pentru oameni │ 63│ -9│ 54│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 44│ │ 44│
│ 03│Reactivi │ 44│ │ 44│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 374│ -100│ 274│
│ 01│Uniforme şi echipament │ 168│ -75│ 93│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 206│ -25│ 181│
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 3.924│ -106│ 3.818│
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 1.684│ -72│ 1.612│
│ 02│Deplasări în străinătate │ 2.240│ -34│ 2.206│
│ 09 │Materiale de laborator │ 12│ │ 12│
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 94│ -4│ 90│
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 3.104│ 10│ 3.114│
│ 13 │Pregătire profesională │ 273│ -43│ 230│
│ 14 │Protecţia muncii │ 270│ -9│ 261│
│ 16 │Studii şi cercetări │ 45│ │ 45│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 45│ │ 45│
│ 01│Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │
│ │externe │ 45│ │ 45│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 880│ -24│ 856│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 10.833│ -1.783│ 9.050│
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 23│ -20│ 3│
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 5.950│ -1.304│ 4.646│
│ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 1.004│ -37│ 967│
│ 04│Chirii │ 1.032│ -62│ 970│
│ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ │ │ │
│ │publice │ 19│ -4│ 15│
│ 09│Executarea silită a creanţelor bugetare │ 5│ │ 5│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.800│ -356│ 2.444│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.170│ │ 9.170│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 9.170│ │ 9.170│
│ 02│Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ 9.170│ │ 9.170│
│ │ordonatorii de credite │ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 212.490│ -51.349│ 161.141│
│ 02 │Transferuri de capital │ 212.490│ -51.349│ 161.141│
│ 14│Programe multianuale de mediu şi gospodărire a apelor │ 212.490│ -51.349│ 161.141│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 86.190│ -697│ 85.493│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 63.190│ -697│ 62.493│
│ 07│Programe comunitare │ │ 35│ 35│
│ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 10.730│ -732│ 9.998│
│ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 45.500│ │ 45.500│
│ 48│Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi │ │ │ │
│ │inovare │ 6.960│ │ 6.960│
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 23.000│ │ 23.000│
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 23.000│ │ 23.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │
│ │NERAMBURASABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.010.356│ -100.000│ 910.356│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │
│ │(FEDR) │ 108.457│ │ 108.457│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 4.030│ │ 4.030│
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 18│ │ 18│
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 6.389│ │ 6.389│
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 16.787│ │ 16.787│
│ 17 │Mecanismul finanaciar SEE │ 9.733│ │ 9.733│
│ 20 │Asistenţa tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţa Tehnică │ 78.000│ -20.000│ 58.000│
│ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ │ │ │
│ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │
│ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 200.451│ -20.000│ 180.451│
│ 22 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ 396.491│ -60.000│ 336.491│
│ │societăţi comerciale, instituţii publice finanţate │ │ │ │
│ │parţial sau integral din venituri proprii şi alţi │ │ │ │
│ │beneficiari de drept public sau privat necesare │ │ │ │
│ │susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN │ │ │ │
│ │postaderare │ │ │ │
│ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │
│ │programelor cu finanţare din FEN │ 190.000│ │ 190.000│
│ 59 │TITLUL X ALTE ACHELTUIELI │ 3.872│ -867│ 3.005│
│ 17 │Despăgubiri civile │ 3.872│ -867│ 3.005│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 53.934│ -5.393│ 48.541│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 53.934│ -5.393│ 48.541│
│ 01 │Active fixe │ 49.820│ -5.437│ 44.383│
│ 01│Construcţii │ 4.366│ -514│ 3.852│
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 2.483│ -260│ 2.223│
│ 30│Alte active fixe │ 42.971│ -4.663│ 38.308│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 4.114│ 44│ 4.158│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 39.400│ │ 39.400│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 39.400│ │ 39.400│
│ 01 │Rambursări de credite externe │ 39.400│ │ 39.400│
│ 01│Rambursări de credite externe contractate de │ 39.400│ │ 39.400│
│ │ordonatorii de credite │ │ │ │
│ 01 │Administraţie centrală │ 52.395│ -531│ 51.864│
│ 03 │Reducerea şi controlul poluării │ 1.467.170│ -160.377│ 1.306.793│
│ 04 │Protecţia biosferei şi a mediului natural │ 3.100│ -1.050│ 2.050│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului │ 7.005│ │ 7.005│
│ 50 │Alte servicii în domeniul protecţiei mediului │ 45.500│ │ 45.500│
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 2.629.105│ -61.393│ 2.567.712│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.382.599│ -263.672│ 2.118.927│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.831│ -211│ 8.620│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 6.773│ -92│ 6.681│
│ 01│Salarii de bază │ 6.584│ -91│ 6.493│
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 141│ │ 141│
│ 06│Alte sporuri │ 16│ │ 16│
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 4│ -1│ 3│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 26│ │ 26│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 2│ │ 2│
│ 03 │Contribuţii │ 2.058│ -119│ 1.939│
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 1.429│ -75│ 1.354│
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 33│ │ 33│
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 540│ -40│ 500│
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 15│ -3│ 12│
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 41│ -1│ 40│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 50.952│ -466│ 50.486│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 6.257│ -96│ 6.161│
│ 01│Furnituri de birou │ 63│ -10│ 53│
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 6│ │ 6│
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 399│ -14│ 385│
│ 04│Apa, canal şi salubritate │ 51│ -10│ 41│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 146│ -8│ 138│
│ 06│Piese de schimb │ 4│ │ 4│
│ 07│Transport │ 5│ -4│ 1│
│ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 220│ │ 220│
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │
│ │funcţional │ 1.152│ -50│ 1.102│
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │funcţionare │ 4.211│ │ 4.211│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 41│ -30│ 11│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 41│ -30│ 11│
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 207│ -31│ 176│
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 73│ -10│ 63│
│ 02│Deplasări în străinătate │ 134│ -21│ 113│
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 2│ │ 2│
│ 13 │Pregătire profesională │ 30│ -2│ 28│
│ 14 │Protecţia muncii │ 4│ │ 4│
│ 21 │Meteorologie │ 43.200│ -200│ 43.000│
│ 23 │Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor │ 840│ -84│ 756│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 371│ -23│ 348│
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 56│ -20│ 36│
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 23│ -10│ 13│
│ 04│Chirii │ 145│ -4│ 141│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 147│ 11│ 158│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 226.900│ -22.690│ 204.210│
│ 13 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ │ │ │
│ │tranzacţiilor internaţionale │ 226.900│ -22.690│ 204.210│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 178.218│ -16.042│ 162.176│
│ 01 │Transferuri curente │ 134.372│ -11.656│ 122.716│
│ 01│Transferuri către instituţiile publice │ 134.372│ -11.656│ 122.716│
│ 02 │Transferuri de capital │ 43.846│ -4.386│ 39.460│
│ 06│Retehnologizarea centralelor termice şi electrice │ │ │ │
│ │de termoficare │ 43.846│ -4.386│ 39.460│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 891.206│ -88.318│ 802.888│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 891.178│ -88.320│ 802.858│
│ 05│Programul de realizare a sistemului naţional │ │ │ │
│ │antigrindină │ 10.765│ -1.077│ 9.688│
│ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 3.105│ │ 3.105│
│ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 832│ -83│ 749│
│ 13│Programe de dezvoltare │ 16.500│ -203│ 16.297│
│ 46│Transferuri către intreprinderi în cadrul schemelor de│ │ │ │
│ │ajutor de stat │ 854.791│ -86.280│ 768.511│
│ 53│Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de pază şi │ │ │ │
│ │întreţinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina │ 5.185│ -677│ 4.508│
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 28│ 2│ 30│
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 28│ 2│ 30│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 928.570│ -102.700│ 825.870│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │
│ │(FEDR) │ 19.546│ │ 19.546│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 17.062│ │ 17.062│
│ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ 64.380│ -21.450│ 42.930│
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ │ │ │
│ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ 643.476│ -52.679│ 590.797│
│ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │
│ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ │ │ │
│ 22 │Transferuri din bugetul de stat către │ 130.625│ -8.005│ 122.620│
│ │ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice │ │ │ │
│ │finanţate parţial sau integral din venituri proprii │ │ │ │
│ │şi alţi beneficiari de drept public sau privat │ │ │ │
│ │necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate │ │ │ │
│ │din FEN postaderare │ │ │ │
│ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ 53.481│ -20.566│ 32.915│
│ │programelor cu finanţare din FEN │ │ │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ 97.922│ -33.245│ 64.677│
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ 97.922│ -33.245│ 64.677│
│ │rambursabilă │ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 246.506│ 202.279│ 448.785│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 246.506│ 202.279│ 448.785│
│ 01 │Active fixe │ 160│ 260│ 420│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 105│ -10│ 95│
│ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 35│ 270│ 305│
│ 30 │Alte active fixe │ 20│ │ 20│
│ 02 │Stocuri │ 244.974│ 200.504│ 445.478│
│ 01 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 244.974│ 200.504│ 445.478│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.372│ 1.515│ 2.887│
│ 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 2.629.105│ -61.393│ 2.567.712│
│ 01 │Administraţie centrală │ 206.002│ -16.473│ 189.529│
│ 03 │Meteorologie │ 44.032│ -283│ 43.749│
│ 05 │Sistemul naţional antigrindină │ 4.000│ 5.688│ 9.688│
│ 06 │Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri │ 7.605│ -6.849│ 756│
│ 07 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ │ │ │
│ │tranzacţiilor internaţionale │ 226.900│ -22.690│ 204.210│
│ 10 │Programe de dezvoltare regională şi socială │ 1.029.437│ -136.148│ 893.289│
│ 11 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 251.153│ 202.319│ 453.472│
│ 12 │Ajutoare de stat │ 854.791│ -86.280│ 768.511│
│ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi │ │ │ │
│ │comerciale │ 5.185│ -677│ 4.508│
│8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 193.283│ 27.861│ 221.144│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 182.000│ 38.144│ 220.144│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 182.000│ 27.989│ 209.989│
│ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 182.000│ 27.989│ 209.989│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ 10.155│ 10.155│
│ 01 │A. Transferuri interne │ │ 10.155│ 10.155│
│ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ │ 10.155│ 10.155│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 11.283│ -10.283│ 1.000│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 11.283│ -10.283│ 1.000│
│ 01 │Active financiare │ 11.283│ -10.283│ 1.000│
│ 01│Participare la capitalul social al societăţilor │ │ │ │
│ │comerciale │ 11.823│ -10.283│ 1.000│
│ 02 │Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi │ 182.000│ 28.989│ 210.989│
│ 50 │Alte cheltuieli privind combustibili şi energia │ 11.283│ -1.128│ 10.155│
│8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ 218.131│ 8.429│ 226.560│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 174.944│ 8.929│ 183.873│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 7.014│ -200│ 6.814│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 7.014│ -200│ 6.814│
│ 02│Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 7.014│ -200│ 6.814│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 164.460│ -28.686│ 135.774│
│ 01 │Subvenţii pe produse │ 11.600│ -11.600│ │
│ 03 │Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi │ │ │ │
│ │tarif │ 860│ -86│ 774│
│ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 150.000│ -15.000│ 135.000│
│ 18 │Protecţie socială în sectorul minier │ 2.000│ -2.000│ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.470│ 37.815│ 41.285│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 3.470│ 37.815│ 41.285│
│ 01│Restructurarea industriei de apărare │ 2.190│ 38.315│ 40.505│
│ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 1.280│ -500│ 780│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 43.187│ -500│ 42.687│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 43.187│ -500│ 42.687│
│ 01 │Rambursări de credite externe │ 43.187│ -500│ 42.687│
│ 01│Rambursări de credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 43.187│ -500│ 42.687│
│ 01 │Industria extractivă a resurselor minerale altele │ │ │ │
│ │decât combustibilii minerali │ 13.600│ -13.600│ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 204.531│ 22.029│ 226.560│
│8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 5.874.005│ -106.531│ 5.767.474│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.341.285│ -48.868│ 5.292.417│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 313.086│ 12.115│ 325.201│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 244.411│ 9.487│ 253.898│
│ 01│Salarii de bază │ 231.224│ 9.065│ 240.289│
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 12.165│ 422│ 12.587│
│ 06│Alte sporuri │ 370│ │ 370│
│ 08│Fond de premii │ 29│ │ 29│
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 50│ │ 50│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 573│ │ 573│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 7│ │ 7│
│ 01│Tichete de masă │ 7│ │ 7│
│ 03 │Contribuţii │ 68.668│ 2.628│ 71.296│
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 50.666│ 1.975│ 52.641│
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1.300│ 48│ 1.348│
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 13.477│ 493│ 13.970│
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 1.024│ 32│ 1.056│
│ 05│Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru │ │ │ │
│ │angajaţi │ │ 21│ 21│
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 2.201│ 59│ 2.260│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 156.757│ -22.188│ 134.569│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 126.893│ -19.854│ 107.039│
│ 01│Furnituri de birou │ 2.321│ -10│ 2.311│
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 418│ -2│ 416│
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 8.853│ -18│ 8.835│
│ 04│Apă, canal şi salubritate │ 1.048│ -3│ 1.045│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 7.048│ -50│ 6.998│
│ 06│Piese de schimb │ 710│ -10│ 700│
│ 07│Transport │ 43│ │ 43│
│ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 12.466│ -9│ 12.457│
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │
│ │funcţional │ 73.530│ -19.733│ 53.797│
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │funcţionare │ 20.456│ -19│ 20.437│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.431│ -18│ 2.413│
│ 03 │Hrană │ 43│ │ 43│
│ 01│Hrană pentru oameni │ 43│ │ 43│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 106│ │ 106│
│ 01│Medicamente │ 16│ │ 16│
│ 02│Materiale sanitare │ 45│ │ 45│
│ 03│Reactivi │ 30│ │ 30│
│ 04│Dezinfectanţi │ 15│ │ 15│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.267│ -164│ 1.103│
│ 01│Uniforme şi echipament │ 355│ -137│ 218│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 912│ -27│ 885│
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 3.564│ -22│ 3.542│
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 2.450│ -22│ 2.428│
│ 02│Deplasări în străinătate │ 1.114│ │ 1.114│
│ 09 │Materiale de laborator │ 50│ │ 50│
│ 11 │Cărti, publicaţii şi materiale documentare │ 518│ -1│ 517│
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 410│ │ 410│
│ 13 │Pregătire profesională │ 1.179│ -519│ 660│
│ 14 │Protecţia muncii │ 174│ -10│ 164│
│ 18 │Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al │ │ │ │
│ │animalelor │ 6.901│ -1.577│ 5.324│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 13.221│ -23│ 13.198│
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 57│ │ 57│
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 60│ -2│ 58│
│ 04│Chirii │ 4.037│ -11│ 4.026│
│ 06│Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 10│ │ 10│
│ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 20│ │ 20│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9.037│ -10│ 9.027│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 600│ │ 600│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 600│ │ 600│
│ 02│Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 600│ │ 600│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.807.863│ │ 1.807.863│
│ 03 │Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi │ │ │ │
│ │tarif │ 47│ │ 47│
│ 06 │Acţiuni de ecologizare │ 5.815│ │ 5.815│
│ 15 │Sprijinirea producătorilor agricoli │ 1.802.001│ │ 1.802.001│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 864.343│ -25.524│ 839.819│
│ │PUBLICE │ │ │ │
│ 01 │Transferuri curente │ 864.343│ -25.524│ 839.819│
│ 01│Transferuri către instituţii publice │ 837.343│ -25.524│ 811.819│
│ 48│Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │
│ │pentru finanţarea camerelor agricole │ 27.000│ │ 27.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 73.085│ -9.521│ 63.564│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 70.605│ -9.521│ 61.084│
│ 06│Sprijinirea proprietarilor de păduri │ 1.010│ │ 1.010│
│ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 20.034│ -2.251│ 17.783│
│ 10│Programe SAPARD │ 35│ │ 35│
│ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 49.526│ -7.270│ 42.256│
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 2.480│ │ 2.480│
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 2.480│ │ 2.480│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.978.331│ │ 1.978.331│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 25.553│ │ 25.553│
│ 04 │Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare │ │ │ │
│ │Rurală(FEADR) │ 1.630.508│ │ 1.630.508│
│ 05 │Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) │ 71.364│ │ 71.364│
│ 06 │Programe din Fondul European de Garantare Agricolă │ │ │ │
│ │(FEGA) │ 239.594│ │ 239.594│
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 11.209│ │ 11.209│
│ 25 │Programul de cooperare elveţiano-roman vizând │ │ │ │
│ │reducerea disparităţilor economice şi sociale în │ │ │ │
│ │cadrul Uniunii Europene extinse │ 103│ │ 103│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 60.300│ -3.750│ 56.550│
│ 17 │Despăgubiri civile │ 3.179│ 2.050│ 5.229│
│ 18 │Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea │ │ │ │
│ │prevenirii şi combaterii epizootiilor │ 121│ │ 121│
│ 27 │Renta viageră agricolă │ 57.000│ -5.800│ 51.200│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 86.920│ │ 86.920│
│ │RAMBURSABILĂ │ │ │ │
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 86.920│ │ 86.920│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 89.900│ -13.663│ 76.237│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 89.900│ -13.663│ 76.237│
│ 01 │Active fixe │ 84.900│ -10.698│ 74.202│
│ 01│Construcţii │ 35.917│ -9.378│ 26.539│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 7.000│ -3.620│ 3.380│
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 1.200│ -700│ 500│
│ 30│Alte active fixe │ 40.783│ 3.000│ 43.783│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 5.000│ -2.965│ 2.035│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 442.820│ -44.000│ 398.820│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 440.000│ -11.000│ 396.000│
│ 30 │Alte împrumuturi │ 440.000│ -11.000│ 396.000│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.820│ │ 2.820│
│ 01 │Rambursări de credite externe │ 2.820│ │ 2.820│
│ 01│Rambursări de credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 2.820│ │ 2.820│
│ 01 │Administraţie centrală │ 100.617│ 12.334│ 112.951│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 709.145│ -34.658│ 674.487│
│ 03 │Agricultură │ 2.371.930│ │ 2.371.930│
│ 02 │Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi │ │ │ │
│ │combaterea eroziunii solului │ 248.430│ │ 248.430│
│ 03 │Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară │ 11.000│ │ 11.000│
│ 04 │Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli │ 1.837.000│ │ 1.837.000│
│ 05 │Reproducţia şi selecţia animalelor │ 25.500│ │ 25.500│
│ 30 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ 250.000│ │ 250.000│
│ 04 │Silvicultură │ 112.133│ -4.753│ 107.380│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, │ │ │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vânătorii │ 2.580.180│ -79.454│ 2.500.726│
│8401 │TRANSPORTURI │ 14.069.441│ -1.252.427│ 12.817.014│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.666.745│ -1.252.030│ 12.414.715│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 21.947│ -1.684│ 20.263│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 17.279│ -1.333│ 15.946│
│ 01│Salarii de bază │ 16.022│ -2.093│ 13.929│
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 873│ 382│ 1.255│
│ 06│Alte sporuri │ 25│ -8│ 17│
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 6│ -1│ 5│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 285│ -25│ 260│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 68│ 412│ 480│
│ 03 │Contribuţii │ 4.668│ -351│ 4.317│
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 3.288│ -27│ 3.261│
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 185│ -52│ 133│
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 716│ 45│ 761│
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 346│ -316│ 30│
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 133│ -1│ 132│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.177│ -809│ 8.368│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 6.582│ -673│ 5.909│
│ 01│Furnituri de birou │ 111│ -2│ 109│
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 16│ -2│ 14│
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 1.525│ -152│ 1.373│
│ 04│Apă, canal şi salubritate │ 263│ -26│ 237│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 485│ -17│ 468│
│ 06│Piese de schimb │ 12│ -1│ 11│
│ 07│Transport │ 3│ │ 3│
│ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 826│ -84│ 742│
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │
│ │funcţional │ 1.730│ -261│ 1.469│
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │funcţionare │ 1.611│ -128│ 1.483│
│ 02 │Reparaţii curente │ 200│ -20│ 180│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 2│ │ 2│
│ 02│Materiale sanitare │ 2│ │ 2│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 138│ -17│ 121│
│ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 10│ -1│ 9│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 128│ -16│ 112│
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 1.113│ -106│ 1.007│
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 343│ -31│ 312│
│ 02│Deplasări în străinătate │ 770│ -75│ 695│
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 152│ -15│ 137│
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 20│ 7│ 27│
│ 13 │Pregătire profesională │ 103│ -10│ 93│
│ 14 │Protecţia muncii │ 91│ -9│ 82│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 101│ -1│ 100│
│ 01│Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │
│ │externe │ 101│ -1│ 100│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 11│ │ 11│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 664│ 35│ 699│
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 8│ -1│ 7│
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 62│ │ 62│
│ 04│Chirii │ 36│ 90│ 126│
│ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 14│ │ 14│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 544│ -54│ 490│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 107.765│ -262│ 107.503│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 107.765│ -262│ 107.503│
│ 02│Dobânzi aferente creditelor externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 107.765│ -262│ 107.503│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.598.915│ 1.148│ 1.600.063│
│ 02 │Subvenţii pe activităţi │ 8.000│ │ 8.000│
│ 04 │Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar │ │ │ │
│ │public de călători │ 1.190.000│ │ 1.190.000│
│ 05 │Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul │ 349.000│ │ 349.000│
│ 14 │Susţinerea infrastructurii de transport │ 51.915│ │ 51.915│
│ 30 │Alte subvenţii │ │ 1.148│ 1.148│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.455.473│ -84.074│ 1.371.399│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.287.473│ 21.171│ 1.308.644│
│ 01│Transferuri către instituţii publice │ 29.059│ 169│ 29.228│
│ 28│Întreţinerea infrastructurii rutiere │ 408.414│ 21.002│ 429.416│
│ 55│Întreţinerea infrastructurii feroviare publice │ 850.000│ │ 850.000│
│ 02 │Transferuri de capital │ 168.000│ -105.245│ 62.755│
│ 13│Dezvoltarea infrastructurii rutiere │ 168.000│ -105.245│ 62.755│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.812.603│ -141.776│ 2.670.827│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 2.811.443│ -141.776│ 2.669.667│
│ 03│Programe cu finanţare rambursabilă │ 79.739│ -2.395│ 77.344│
│ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 4.240│ -2.610│ 1.630│
│ 09│Programe ISPA │ 135.990│ │ 135.990│
│ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 1.645.776│ -68.132│ 1.577.644│
│ 28│Cheltuieli neeligibile ISPA │ 866.740│ -60.743│ 805.997│
│ 29│Reparaţii curente aferente infrastructurii feroviare │ │ │ │
│ │publice │ 78.958│ -7.896│ 71.062│
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 1.160│ │ 1.160│
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 1.160│ │ 1.160│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 5.627.796│ -1.014.202│ 4.613.594│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezoltare Regională │ │ │ │
│ │(FEDR) │ 1.717.621│ -521.505│ 1.196.116│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 24.484│ -5.834│ 18.650│
│ 03 │Programe din Fondul de Coeziune (FC) │ 3.752.314│ -395.575│ 3.356.739│
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 36.077│ -19.823│ 16.254│
│ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 300│ │ 300│
│ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 97.000│ -71.465│ 25.535│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 18.695│ -1.870│ 16.825│
│ 01 │Burse │ 5.650│ -565│ 5.085│
│ 33 │Sume destinate menţinerii navigabilităţii aeronavelor │ │ │ │
│ │pentru zboruri speciale │ 3.358│ -336│ 3.022│
│ 34 │Sume alocate pentru întocmirea documentaţiilor │ │ │ │
│ │cadastrale şi a publicităţii imobiliare pentru bunuri │ │ │ │
│ │imobiliare aflate în concesiunea companiei care │ │ │ │
│ │administrează infrastructura feroviară │ 9.687│ -969│ 8.718│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ │ │ │
│ │RAMBURSABILĂ │ 2.014.374│ -8.501│ 2.005.873│
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 2.014.374│ -8.501│ 2.005.873│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.238│ -397│ 4.841│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.238│ -397│ 4.841│
│ 01 │Active fixe │ 2.000│ -73│ 1.927│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 1.400│ 12│ 1.412│
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 500│ -30│ 470│
│ 30│Alte active fixe │ 100│ -55│ 45│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 3.238│ -324│ 2.914│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 397.458│ │ 397.458│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 397.458│ │ 397.458│
│ 01 │Rambursări de credite externe │ 397.458│ │ 397.458│
│ 01│Rambursări de credite externe contractate de │ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 397.458│ │ 397.458│
│ 01 │Administraţie centrală │ 310.093│ -73.549│ 236.544│
│ 03 │Transport rutier │ 7.578.805│ -516.437│ 7.062.368│
│ 01 │Drumuri şi poduri │ 7.578.805│ -516.437│ 7.062.368│
│ 04 │Transport feroviar │ 5.113.506│ -166.701│ 4.946.805│
│ 01 │Transport pe cale ferată │ 4.178.212│ -152.502│ 4.025.710│
│ 02 │Transport cu metroul │ 935.294│ -14.199│ 921.095│
│ 05 │Transport pe apă │ 870.128│ -385.550│ 484.578│
│ 06 │Transport aerian │ 177.371│ -103.875│ 73.496│
│ 02 │Aviaţia civilă │ 175.701│ -103.708│ 71.993│
│ 03 │Zboruri speciale │ 1.670│ -167│ 1.503│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul transporturilor │ 19.538│ -6.315│ 13.223│
│8501 │COMUNICAŢII │ 262.664│ 1.875│ 264.539│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 240.825│ 4.059│ 244.884│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.777│ 3.463│ 11.240│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 5.555│ 3.000│ 8.555│
│ 01│Salarii de bază │ 5.128│ 3.000│ 8.128│
│ 08│Fond de premii │ 96│ │ 96│
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 5│ │ 5│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 130│ │ 130│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 196│ │ 196│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 1│ │ 1│
│ 01│Tichete de masă │ 1│ │ 1│
│ 03 │Contribuţii │ 2.221│ 463│ 2.684│
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 1.709│ 55│ 1.764│
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 31│ 1│ 32│
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 411│ 400│ 811│
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 16│ 5│ 21│
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 54│ 2│ 56│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 167.995│ │ 167.995│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 3.140│ │ 3.140│
│ 01│Furnituri de birou │ 238│ │ 238│
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 55│ │ 55│
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 1.120│ │ 1.120│
│ 04│Apă, canal şi salubritate │ 61│ │ 61│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 123│ │ 123│
│ 06│Piese de schimb │ 82│ │ 82│
│ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 705│ │ 705│
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │funcţionare │ 756│ │ 756│
│ 02 │Reparaţii curente │ 450│ │ 450│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 202│ │ 202│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 202│ │ 202│
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 738│ │ 738│
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 115│ │ 115│
│ 02│Deplasări în străinătate │ 623│ │ 623│
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 80│ │ 80│
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 340│ │ 340│
│ 13 │Pregătire profesională │ 115│ │ 115│
│ 14 │Protecţia muncii │ 60│ │ 60│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 215│ │ 215│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 162.655│ │ 162.655│
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 15│ │ 15│
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 20│ │ 20│
│ 07│Fondul Preşedinţelui/Fondul conducătorului │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 35│ │ 35│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 162.585│ │ 162.585│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.200│ │ 1.200│
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 1.200│ │ 1.200│
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 1.200│ │ 1.200│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 52.674│ │ 52.674│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │
│ │Regională (FEDR) │ 10.767│ 2.361│ 13.128│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 18.751│ -2.361│ 16.390│
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în │ │ │ │
│ │perioada 2007-2013 │ 404│ │ 404│
│ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │
│ │altele decât Programul │ │ │ │
│ │Operaţional Asistenţă Tehnică │ 22.752│ │ 22.752│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.500│ -150│ 1.350│
│ 17 │Despăgubiri civile │ 1.500│ -150│ 1.350│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 9.679│ 746│ 10.425│
│ │RAMBURSABILĂ │ │ │ │
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 9.679│ 746│ 10.425│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 21.839│ -2.184│ 19.655│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 21.839│ -2.184│ 19.655│
│ 01 │Active fixe │ 21.839│ -2.184│ 19.655│
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 21.829│ -2.184│ 19.645│
│ 30│Alte active fixe │ 10│ │ 10│
│ 01 │Comunicaţii │ 262.664│ 1.875│ 264.539│
│8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ 167.133│ -10.717│ 156.416│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 167.133│ -10.717│ 156.416│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 37.341│ -2.127│ 35.214│
│ │PUBLICE │ │ │ │
│ 01 │Transferuri curente │ 37.341│ -2.127│ 35.214│
│ 01│Transferuri catre instituţii publice │ 37.341│ -2.127│ 35.214│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 129.792│ -8.590│ 121.202│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 84.616│ -8.590│ 76.026│
│ 48│Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi │ │ │ │
│ │inovare │ 15.766│ -1.705│ 14.061│
│ 49│Transferuri pentru finanţarea cercetării în │ │ │ │
│ │domeniul economic │ 68.850│ -6.885│ 61.965│
│ 04 │Alte plăţi către UE │ 45.176│ │ 45.176│
│ 02│Contribuţia României la Fondul de Cercetare pentru │ │ │ │
│ │Cărbune şi Oţel │ 45.176│ │ 45.176│
│ 02 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, │ │ │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vânătorii │ 37.341│ -2.127│ 35.214│
│ 03 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului │ │ │ │
│ │şi energiei │ 78.116│ -7.940│ 70.176│
│ 04 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei │ │ │ │
│ │extractive, prelucrătoare şi construcţiilor │ 51.676│ -650│ 51.026│
│8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 244.184│ -101.400│ 142.784│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 244.184│ -101.400│ 142.784│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 6.600│ -1.000│ 5.600│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 6.600│ -1.000│ 5.600│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 6.600│ -1.000│ 5.600│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 117.000│ -25.400│ 91.600│
│ │PUBLICE │ │ │ │
│ 02 │Transferuri de capital │ 117.000│ -25.400│ 91.600│
│ 21│Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │
│ │locale pentru realizarea │ 117.000│ -25.400│ 91.600│
│ │obiectivelor de investiţii în turism │ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 109.712│ -75.000│ 34.712│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │
│ │Regională (FEDR) │ 109.712│ -75.000│ 34.712│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 10.872│ │ 10.872│
│ │RAMBURSABILĂ │ │ │ │
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 10.872│ │ 10.872│
│ 01 │Fondul Român de Dezvoltare Socială │ 244.184│ -101.400│ 142.784│
│5006 │CREDITE EXTERNE │ 460.823│ -67.784│ 393.039│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.500│ 2.648│ 9.148│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.500│ 2.648│ 9.148│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 6.500│ 2.648│ 9.148│
│ 03│Programe cu finanţare rambursabilă │ 6.500│ 2.648│ 9.148│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 454.323│ -70.432│ 383.891│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 454.323│ -70.432│ 383.891│
│ 01 │Active fixe │ 454.323│ -70.432│ 383.891│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 454.323│ -70.432│ 383.891│
│6106 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 454.323│ -70.432│ 383.891│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 454.323│ -70.432│ 383.891│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 454.323│ -70.432│ 383.891│
│ 01 │Active fixe │ 454.323│ -70.432│ 383.891│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 454.323│ -70.432│ 383.891│
│ 03 │Ordine publică │ 454.323│ -70.432│ 383.891│
│ 03 │Pază şi supravegherea frontierei │ 454.323│ -70.432│ 383.891│
│7406 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 5.000│ 253│ 5.253│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.000│ 253│ 5.253│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 5.000│ 253│ 5.253│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 5.000│ 253│ 5.253│
│ 03│Programe cu finanţare rambursabilă │ 5.000│ 253│ 5.253│
│ 06 │Canalizarea şi tratarea apelor reziduale │ 5.000│ 253│ 5.253│
│8406 │TRANSPORTURI │ 1.500│ 2.395│ 3.895│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.500│ 2.395│ 3.895│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.500│ 2.395│ 3.895│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.500│ 2.395│ 3.895│
│ 03│Programe cu finanţare rambursabilă │ 1.500│ 2.395│ 3.895│
│ 01 │Administraţie centrală │ 1.500│ │ 1.500│
│ 03 │Transport rutier │ │ 2.395│ 2.395│
│ 01 │Drumuri şi poduri │ │ 2.395│ 2.395│
│5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 10.824.320│ 1.385.608│ 12.209.928│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.818.199│ 1.385.608│ 12.203.807│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.255│ │ 3.255│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 10│ │ 10│
│ 01│Furnituri de birou │ 10│ │ 10│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 30│ │ 30│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 30│ │ 30│
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 450│ │ 450│
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 150│ │ 150│
│ 02│Deplasări în străinătate │ 300│ │ 300│
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 2.000│ │ 2.000│
│ 16 │Studii şi cercetări │ 500│ │ 500│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 265│ │ 265│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 265│ │ 265│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 298.870│ 7.464│ 306.334│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 298.870│ 7.464│ 306.334│
│ 07│Programe comunitare │ 812│ │ 812│
│ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 130.992│ 7.464│ 138.456│
│ 09│Programe ISPA │ 167.066│ │ 167.066│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 10.516.074│ 1.378.144│ 11.894.218│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │
│ │(FEDR) │ 75.000│ │ 75.000│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 45.048│ -30.452│ 14.596│
│ 03 │Programe din Fondul de Coeziune (FC) │ 225.000│ │ 225.000│
│ 04 │Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare │ │ │ │
│ │Rurală(FEADR) │ 5.715.036│ │ 5.715.036│
│ 05 │Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) │ 214.089│ │ 214.089│
│ 06 │Programe din Fondul European de Garantare Agricolă │ │ │ │
│ │(FEGA) │ 3.800.000│ 1.400.000│ 5.200.000│
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 251.768│ │ 251.768│
│ 09 │Sume afereme Fondului European pentru Refugiaţi │ 2.772│ │ 2.772│
│ 10 │Sume aferente Fondului European de Returnare │ 4.158│ │ 4.158│
│ 11 │Sume aferente Fondului European de Integrare a │ │ │ │
│ │resortisanţilor ţărilor terţe │ 4.158│ │ 4.158│
│ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 72.203│ │ 72.203│
│ 13 │Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen │ 8.519│ │ 8.519│
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 17.598│ 190│ 17.788│
│ 16 │Alte facilitaţi şi instrumente postaderare │ 69.858│ 10.378│ 80.236│
│ 25 │Programul de cooperare elveţiano-roman vizând │ │ │ │
│ │reducerea disparităţilor economice şi sociale în │ │ │ │
│ │cadrul Uniunii Europene extinse │ 10.867│ -1.972│ 8.895│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.121│ │ 6.121│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.121│ │ 6.121│
│ 01 │Active fixe │ 6.121│ │ 6.121│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 5.809│ │ 5.809│
│ 03│Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 150│ │ 150│
│ 30│Alte active fixe │ 162│ │ 162│
│5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 190.943│ -32.399│ 158.544│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 190.943│ -32.399│ 158.544│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 113.980│ -165│ 113.815│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 113.980│ -165│ 113.815│
│ 07│Programe comunitare │ 812│ │ 812│
│ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 113.168│ -165│ 113.003│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 76.963│ -32.234│ 44.729│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 45.048│ -30.452│ 14.596│
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 4.836│ │ │
│ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 16.318│ │ 16.318│
│ 13 │Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen │ 165│ │ 165│
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 493│ 190│ 683│
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 3.899│ │ 3.899│
│ 25 │Programul de cooperare elveţiano-roman vizând │ │ │ │
│ │reducerea disparităţilor economice şi sociale în │ │ │ │
│ │cadrul Uniunii Europene extinse │ 6.204│ -1.972│ 4.232│
│ 01 │Autorităţi executive şi legislative │ 190.943│ -32.399│ 158.544│
│ 03 │Autorităţi executive │ 190.943│ -32.399│ 158.544│
│5308 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 1.469│ │ 1.469│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.469│ │ 1.469│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.170│ │ 1.170│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.170│ │ 1.170│
│ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 1.170│ │ 1.170│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 299│ │ 299│
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioda │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 197│ │ 197│
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 102│ │ 102│
│ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice │ │ │ │
│ │generale │ 1.469│ │ 1.469│
│6108 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 109.803│ │ 109.803│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 109.803│ │ 109.803│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 109.803│ │ 109.803│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │
│ 09 │Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi │ 2.772│ │ 2.772│
│ 10 │Sume aferente Fondului European de Returnare │ 4.158│ │ 4.158│
│ 11 │Sume aferente Fondului European de Integrare a │ │ │ │
│ │resortisanţilor ţărilor terţe │ 4.158│ │ 4.158│
│ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 55.885│ │ 55.885│
│ 13 │Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen │ 8.354│ │ 8.354│
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioda │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 16.870│ │ 16.870│
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 12.943│ │ 12.943│
│ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ │ │ │
│ │reducerea disparităţilor economice şi sociale în │ 4.663│ │ 4.663│
│ │cadrul Uniunii Europene extinse │ │ │ │
│ 01 │Administraţia centrală │ 7.792│ │ 7.792│
│ 03 │Ordine publică │ 67.789│ │ 67.789│
│ 01 │Poliţie │ 8.767│ │ 8.767│
│ 02 │Jandarmerie │ 1.348│ │ 1.348│
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 57.674│ │ 57.674│
│ 04 │Siguranţa naţională │ 8.092│ │ 8.092│
│ 05 │Servicii de protecţie contra incendiilor │ 181│ │ 181│
│ 06 │Autorităţi judecătoreşti │ 3.964│ │ 3.964│
│ 07 │Penitenciare │ 57│ │ 57│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ │ │ │
│ │siguranţei naţionale │ 21.928│ │ 21.928│
│6508 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 2.291│ 1.972│ 4.263│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.291│ 1.972│ 4.263│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 2.291│ 1.972│ 4.263│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 38│ │ 38│
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 2.253│ 1.972│ 4.225│
│ 06 │Învăţământ superior │ 2.100│ │ 2.100│
│ 01 │Învăţământ universitar │ 2.100│ │ 2.100│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 191│ 1.972│ 2.163│
│6608 │SĂNĂTATE │ 5.809│ │ 5.809│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.809│ │ 5.809│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.809│ │ 5.809│
│ 01 │Active fixe │ 5.809│ │ 5.809│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 5.809│ │ 5.809│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 5.809│ │ 5.809│
│6808 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 3.567│ │ 3.567│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.255│ │ 3.255│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.255│ │ 3.255│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 10│ │ 10│
│ 01│Furnituri de birou │ 10│ │ 10│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 30│ │ 30│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 30│ │ 30│
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 450│ │ 450│
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 150│ │ 150│
│ 02│Deplasări în străinătate │ 300│ │ 300│
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 2.000│ │ 2.000│
│ 16 │Studii şi cercetări │ 500│ │ 500│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 265│ │ 265│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 265│ │ 265│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 312│ │ 312│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 312│ │ 312│
│ 01 │Active fixe │ 312│ │ 312│
│ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 150│ │ 150│
│ 30 │Alte active fixe │ 162│ │ 162│
│ 01 │Administratie centrală │ 3.567│ │ 3.567│
│7008 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 48.000│ 4.000│ 52.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 48.000│ 4.000│ 52.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 48.000│ 4.000│ 52.000│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 48.000│ 4.000│ 52.000│
│ 05 │Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice │ 48.000│ 4.000│ 52.000│
│ 02 │Amenajări hidrotehnice │ 48.000│ 4.000│ 52.000│
│7408 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 5.500│ │ 5.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.500│ │ 5.500│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 5.500│ │ 5.500│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 5.500│ │ 5.500│
│ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 5.500│ │ 5.500│
│ 03 │Reducerea şi controlul poluării │ 5.500│ │ 5.500│
│8008 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 256.427│ 9.981│ 266.408│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 256.427│ 9.981│ 266.408│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.164│ 7.629│ 14.793│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 7.164│ 7.629│ 14.793│
│ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 7.164│ 7.629│ 14.793│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 249.263│ 2.352│ 251.615│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 246.932│ │ 246.932│
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 2.331│ 2.352│ 4.683│
│ 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 256.427│ 9.981│ 266.408│
│ 10 │Programe de dezvoltare regională şi socială │ 256.427│ 9.981│ 266.408│
│8208 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ 3.990│ │ 3.990│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.990│ │ 3.990│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.990│ │ 3.990│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 3.990│ │ 3.990│
│ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 3.990│ │ 3.990│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 3.990│ │ 3.990│
│8308 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 9.729.125│ 1.400.000│ 11.129.125│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.729.125│ 1.400.000│ 11.129.125│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 9.729.125│ 1.400.000│ 11.129.125│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │
│ 04 │Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare │ │ │ │
│ │Rurală (FEADR) │ 5.715.036│ │ 5.715.036│
│ 05 │Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) │ 214.089│ │ 214.089│
│ 06 │Programe din Fondul European de Garantare │ │ │ │
│ │Agricolă (FEGA) │ 3.800.000│ 1.400.000│ 5.200.000│
│ 03 │Agricultură │ 9.729.125│ 1.400.000│ 11.129.125│
│ 04 │Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli │ 9.729.125│ 1.400.000│ 11.129.125│
│8408 │TRANSPORTURI │ 467.066│ │ 467.066│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 467.066│ │ 467.066│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 167.066│ │ 167.066│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 167.066│ │ 167.066│
│ 09│Programe ISPA │ 167.066│ │ 167.066│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 300.000│ │ 300.000│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │
│ │(FEDR) │ 75.000│ │ 75.000│
│ 03 │Programe din Fondul de Coeziune (FC) │ 225.000│ │ 225.000│
│ 03 │Transport rutier │ 467.066│ │ 467.066│
│ 01 │Drumuri şi poduri │ 467.066│ │ 467.066│
│8508 │COMUNICAŢII │ 330│ 2.054│ 2.384│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 330│ 2.054│ 2.384│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 330│ 2.054│ 2.384│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 330│ 2.054│ 2.384│
│ 01 │Comunicaţii │ 330│ 2.054│ 2.384│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 6.081.417│ 250.044│ 6.331.461│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.267.585│ 178.685│ 5.446.270│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 935.025│ 8.036│ 943.061│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 901.573│ 5.252│ 906.825│
│ 01│Salarii de bază │ 860.620│ 3.377│ 863.997│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 60│ │ 60│
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 1.447│ 14│ 1.461│
│ 06│Alte sporuri │ 686│ 6│ 692│
│ 11│Fond aferent plăţii cu ora │ 10.426│ -517│ 9.909│
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 17.278│ 3.025│ 20.303│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 2.358│ -228│ 2.130│
│ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 14│ │ 14│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 8.684│ -425│ 8.259│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 10.795│ 58│ 10.853│
│ 02│Norme de hrană │ 7.729│ -32│ 7.697│
│ 03│Uniforme şi echipament obligatoriu │ 1.502│ 40│ 1.542│
│ 05│Transportul la şi de la locul de muncă │ 49│ │ 49│
│ 30│Alte drepturi salariale în natură │ 1.515│ 50│ 1.565│
│ 03 │Contribuţii │ 20.417│ 2.726│ 23.143│
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 14.882│ 1.930│ 16.812│
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 510│ 51│ 561│
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 4.309│ 490│ 4.799│
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 193│ 17│ 210│
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 523│ 238│ 761│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.501.653│ -64.938│ 1.436.715│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 972.955│ -90.703│ 882.252│
│ 01│Furnituri de birou │ 714.395│ -37.017│ 677.378│
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 2.441│ -458│ 1.983│
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 42.827│ -10.114│ 32.713│
│ 04│Apă, canal şi salubritate │ 6.555│ -1.061│ 5.494│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 17.816│ -8.581│ 9.235│
│ 06│Piese de schimb │ 17.946│ -10.567│ 7.379│
│ 07│Transport │ 1.076│ -341│ 735│
│ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 5.661│ -86│ 5.575│
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │
│ │funcţional │ 117.442│ -25.993│ 91.449│
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │funcţionare │ 46.796│ 3.515│ 50.311│
│ 02 │Reparaţii curente │ 22.565│ -1.755│ 20.810│
│ 03 │Hrană │ 8.374│ -495│ 7.879│
│ 01│Hrană pentru oameni │ 8.311│ -494│ 7.817│
│ 02│Hrană pentru animale │ 63│ -1│ 62│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 121.240│ 49│ 121.289│
│ 01│Medicamente │ 41.198│ 49│ 41.247│
│ 02│Materiale sanitare │ 20.721│ │ 20.721│
│ 03│Reactivi │ 58.950│ │ 58.950│
│ 04│Dezinfectanţi │ 371│ │ 371│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 15.379│ -723│ 14.656│
│ 01│Uniforme şi echipament │ 3.916│ -17│ 3.899│
│ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 357│ 22│ 379│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 11.106│ -728│ 10.378│
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 11.828│ 54│ 11.882│
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 5.207│ -14│ 5.193│
│ 02│Deplasări în străinătate │ 6.621│ 68│ 6.689│
│ 09 │Materiale de laborator │ 7.448│ │ 7.448│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 6.383│ -4.035│ 2.348│
│ 11 │Cărşi, publicaţii şi materiale documentare │ 4.279│ 18│ 4.297│
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 290│ 5│ 295│
│ 13 │Pregătire profesională │ 891│ 27│ 918│
│ 14 │Protecţia muncii │ 596│ -26│ 570│
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ │ │ │
│ │fixe pentru armată │ 7│ │ 7│
│ 16 │Studii şi cercetări │ 213│ │ 213│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate │ │ │ │
│ │din acţiuni în reprezentarea │ 60│ │ 60│
│ │intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 216.588│ 12.678│ 279.266│
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 424│ 8│ 432│
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 680│ -245│ 435│
│ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 110│ │ 110│
│ 04│Chirii │ 12.767│ -554│ 12.213│
│ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ │ │ │
│ │publice │ 8│ │ 8│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 202.599│ 13.469│ 216.068│
│ 34 │Finanţarea din venituri proprii ale Ministerului │ │ │ │
│ │Sănătăţii pentru acţiuni de │ 72.903│ 20.000│ 92.903│
│ │sănătate din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua │ │ │ │
│ │administraţiei publice locale │ │ │ │
│ 35 │Finanţarea din venituri proprii ale Ministerului │ │ │ │
│ │Sănătăţii pentru programele │ 36.614│ │ 36.614│
│ │naţionale de sănătate derulate de unităţile │ │ │ │
│ │sanitare din reţeaua administraţiei publice locale │ │ │ │
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.574│ 926│ 5.500│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 4.574│ 926│ 5.500│
│ 01│Dobânzi aferente datoriei publice interne directe │ 4.574│ 926│ 5.500│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 59.950│ │ 59.950│
│ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 59.950│ │ 59.950│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.489.800│ -19.000│ 1.470.800│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.147.240│ -19.000│ 1.128.240│
│ 01│Transferuri către instituţii publice │ 33.360│ 1.000│ 34.360│
│ 03│Acţiuni de sănătate │ 85.913│ -20.000│ 65.913│
│ 25│Programe pentru sănătate │ 127.237│ │ 127.237│
│ 35│Transferuri din veniturile proprii ale │ │ │ │
│ │Ministerului Sănătăţii Publice către │ 900.730│ │ 900.730│
│ │fondul de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │
│ 02 │Transferuri de capital │ 342.560│ │ 342.560│
│ 08│Aparatură medicală şi echipamente de │ │ │ │
│ │comunicaţii în urgenţă │ 65.072│ │ 65.072│
│ 11│Transferuri pentru reparaţii capitale la │ │ │ │
│ │spitale │ 84.493│ │ 84.493│
│ 12│Transferuri pentru finanţarea investiţiilor │ │ │ │
│ │la spitale │ 59.412│ │ 59.412│
│ 25│Transferuri din veniturile proprii ale │ │ │ │
│ │Ministerului Sănătăţii către bugetele locale │ 21.914│ │ 21.914│
│ │pentru finanţarea aparaturii medicale şi │ │ │ │
│ │echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate │ │ │ │
│ 26│Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului │ │ │ │
│ │Sănătăţii către bugetele locale │ 62.925│ │ 62.925│
│ │pentru finanţarea reparaţiilor capitale in sănătate │ │ │ │
│ 27│Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului │ │ │ │
│ │Sănătăţii către bugetele locale │ 48.744│ │ 48.744│
│ │pentru finanţarea altor investiţii in sănătate │ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 265.704│ -74.436│ 191.268│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 246.828│ -74.436│ 172.392│
│ 02│Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │ │ │
│ │Olimpic şi Sportiv RomÂn │ 21.828│ │ 21.828│
│ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 90.000│ -74.436│ 15.564│
│ 18│Alte transferuri curente interne │ 15.000│ │ 15.000│
│ 48│Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare │ │ │ │
│ │şi inovare │ 120.000│ │ 120.000│
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către organiza-│ │ │ │
│ │ţii internaţionale) │ 18.876│ │ 18.876│
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 17.736│ │ 17.736│
│ 04│Alte transferuri curente în străinătate │ 1.140│ │ 1.140│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 938.324│ 324.336│ 1.262.660│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezoltare │ │ │ │
│ │Regională(FEDR) │ 289.099│ 147.442│ 436.541│
│ 02 │Programe din Fondul Social European(FSE) │ 610.080│ 187.757│ 797.837│
│ 04 │Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare │ │ │ │
│ │Rurală(FEADR) │ 500│ -500│ │
│ 07 │Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare │ │ │ │
│ │(IPA) │ 2.000│ -1.070│ 930│
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 29.029│ -7.099│ 21.930│
│ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 4.714│ -1.812│ 2.902│
│ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 2.902│ -382│ 2.520│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 12.924│ 1.795│ 14.719│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 12.924│ 1.795│ 14.719│
│ 01│Ajutoare sociale în numerar │ 12.914│ 1.795│ 14.709│
│ 02│Ajutoare sociale în natură │ 10│ │ 10│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 59.631│ 1.966│ 61.597│
│ 01 │Burse │ 50.034│ 1.966│ 52.000│
│ 17 │Despăgubiri civile │ 25│ │ 25│
│ 20 │Sume destinate finanţării programelor sportive │ │ │ │
│ │realizate de structurile sportive │ 8.715│ │ 8.715│
│ │de drept privat │ │ │ │
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 857│ │ 857│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 751.271│ 98.559│ 849.830│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 751.271│ 98.509│ 849.780│
│ 01 │Active fixe │ 611.739│ 142.189│ 753.928│
│ 01│Construcţii │ 484.148│ 34.842│ 518.990│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 62.051│ -2.563│ 59.488│
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 28.987│ -8.417│ 20.570│
│ 30│Alte active fixe │ 36.553│ 118.327│ 154.880│
│ 02 │Stocuri │ 60.000│ │ 60.000│
│ 01│Rezerve de stat şi de mobilizare │ 60.000│ │ 60.000│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 79.532│ -43.680│ 35.852│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ │ 50│ 50│
│ 01 │Active financiare │ │ 50│ 50│
│ 01│Participare la capitalul social al societăţilor │ │ │ │
│ │comerciale │ │ 50│ 50│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 62.561│ -27.200│ 35.361│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 62.561│ -27.200│ 35.361│
│ 02 │Rambursări de credite interne │ 62.561│ -27.200│ 35.361│
│ 01│Rambursări de credite interne garantate │ 62.561│ -27.200│ 35.361│
│5110 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 68.652│ 1.982│ 70.634│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 68.209│ 1.982│ 70.191│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 26.162│ 2.328│ 28.490│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 23.847│ 2.319│ 26.166│
│ 01│Salarii de bază │ 2.947│ 9│ 2.956│
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 190│ 5│ 195│
│ 11│Fond aferent plăţii cu ora │ 2.300│ -500│ 1.800│
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 15.710│ 3.005│ 18.715│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 597│ -200│ 397│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 2.103│ │ 2.103│
│ 03 │Contribuţii │ 2.315│ 9│ 2.324│
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 1.642│ │ 1.642│
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 81│ 2│ 83│
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 469│ 1│ 470│
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 51│ 2│ 53│
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 72│ 4│ 76│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 40.907│ -346│ 40.561│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 16.676│ -182│ 16.494│
│ 01│Furnituri de birou │ 692│ 13│ 705│
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 233│ 5│ 238│
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 4.409│ 58│ 4.467│
│ 04│Apa, canal şi salubritate │ 1.787│ 5│ 1.792│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.033│ │ 1.033│
│ 06│Piese de schimb │ 23│ │ 23│
│ 07│Transport │ 24│ │ 24│
│ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 1.788│ -69│ 1.719│
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │
│ │funcţional │ 4.166│ -180│ 3.986│
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │ │ │
│ │şi funcţionare │ 2.521│ -14│ 2.507│
│ 02 │Reparaţii curente │ 727│ │ 727│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 318│ -86│ 232│
│ 01│Uniforme şi echipament │ 32│ │ 32│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 286│ -86│ 200│
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 3.427│ │ 3.427│
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 392│ │ 392│
│ 02│Deplasări în străinătate │ 3.035│ │ 3.035│
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 21│ 37│ 58│
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 4│ 5│ 9│
│ 13 │Pregătire profesională │ 33│ 17│ 50│
│ 14 │Protecţia muncii │ 30│ │ 30│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 19.671│ -137│ 19.534│
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 104│ 3│ 107│
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 464│ -245│ 219│
│ 04│Chirii │ 11.820│ │ 11.820│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 7.283│ 105│ 7.388│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.140│ │ 1.140│
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 1.140│ │ 1.140│
│ 04│Alte transferuri curente în străinătate │ 1.140│ │ 1.140│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 443│ │ 443│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 443│ │ 443│
│ 01 │Active fixe │ 443│ │ 443│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 175│ │ 175│
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 117│ │ 117│
│ 30│Alte active fixe │ 151│ │ 151│
│ 01 │Autorităţi executive şi legislative │ 68.652│ 1.982│ 70.634│
│ 02 │Autorităţi legislative │ 11.590│ 240│ 11.830│
│ 03 │Autorităţi executive │ 57.062│ 1.742│ 58.804│
│5310 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 87.343│ 9.851│ 97.194│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 61.359│ 15.639│ 76.998│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 26.564│ 11.618│ 38.182│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 20.684│ 9.070│ 29.754│
│ 01│Salarii de bază │ 20.065│ 9.064│ 29.129│
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 4│ │ 4│
│ 06│Alte sporuri │ 40│ │ 40│
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 75│ │ 75│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 500│ 6│ 506│
│ 03 │Contribuţii │ 5.880│ 2.548│ 8.428│
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 4.367│ 1.923│ 6.290│
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 108│ 47│ 155│
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 1.115│ 487│ 1.602│
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 107│ 14│ 121│
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 183│ 77│ 260│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 34.645│ 4.021│ 38.666│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 16.535│ 3.917│ 20.452│
│ 01 │Furnituri de birou │ 600│ 6│ 606│
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 300│ 6│ 306│
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 2.300│ 38│ 2.338│
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 300│ 13│ 313│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 200│ │ 200│
│ 06 │Piese de schimb │ 100│ 6│ 106│
│ 07 │Transport │ │ 59│ 59│
│ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 800│ │ 800│
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │
│ │funcţional │ 4.000│ 1.652│ 5.652│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │funcţionare │ 7.935│ 2.137│ 10.072│
│ 02 │Reparaţii curente │ 726│ 6│ 732│
│ 03 │Hrană │ 10│ │ 10│
│ 02 │Hrană pentru animale │ 10│ │ 10│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 920│ 6│ 926│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 20│ │ 20│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 900│ 6│ 906│
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 3.800│ 70│ 3.870│
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 850│ 12│ 862│
│ 02 │Deplasări în străinătate │ 2.950│ 58│ 3.008│
│ 09 │Materiale de laborator │ 3.800│ │ 3.800│
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 650│ │ 650│
│ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 25│ │ 25│
│ 13 │Pregătire profesională │ 25│ │ 25│
│ 14 │Protecţia muncii │ 75│ │ 75│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 8.079│ 22│ 8.101│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 59│ │ 59│
│ 04 │Chirii │ 20│ 16│ 36│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 8.000│ 6│ 8.006│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 50│ │ 50│
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ │ │ │
│ │(către organizaţii internaţionale) │ 50│ │ 50│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 50│ │ 50│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 100│ │ 100│
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 100│ │ 100│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 25.984│ -5.788│ 20.196│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 25.984│ -5.788│ 20.196│
│ 01 │Active fixe │ 19.944│ -3.288│ 16.656│
│ 01 │Construcţii │ 13.526│ │ 13.526│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 3.617│ -1.919│ 1.698│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale │ 2.592│ -1.507│ 1.085│
│ 30 │Alte active fixe │ 209│ 138│ 347│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 6.040│ -2.500│ 3.540│
│ 01 │Cercetare fundamentală (de bază) │ 54.399│ 8.486│ 62.885│
│ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice │ 32.944│ 1.365│ 34.309│
│ │generale │ │ │ │
│6010 │APĂRARE │ 238.482│ 6.561│ 245.043│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 141.546│ -64.632│ 76.914│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 612│ -85│ 527│
│ 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 390│ -53│ 337│
│ 11│Fond aferent plăţii cu ora │ 33│ │ 33│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 149│ -53│ 96│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 208│ │ 208│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 158│ -32│ 126│
│ 02│Norme de hrană │ 158│ -32│ 126│
│ 03 │Contribuţii │ 64│ │ 64│
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 34│ │ 34│
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 6│ │ 6│
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 18│ │ 18│
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 6│ │ 6│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 131.043│ -64.547│ 66.496│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 101.736│ -60.113│ 41.623│
│ 01│Furnituri de birou │ 922│ -450│ 472│
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 779│ -469│ 310│
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 17.202│ -10.240│ 6.962│
│ 04│Apa, canal şi salubritate │ 1.537│ 1.089│ 448│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 13.841│ -8.611│ 5.230│
│ 06│Piese de schimb │ 15.836│ -10.608│ 5.228│
│ 07│Transport │ 977│ -400│ 577│
│ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 166│ -17│ 149│
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │
│ │funcţional │ 48.952│ -27.591│ 21.361│
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │funcţionare │ 1.524│ -638│ 886│
│ 02 │Reparaţii curente │ 11.452│ -2.110│ 9.342│
│ 03 │Hrană │ 556│ -495│ 61│
│ 01│Hrană pentru oameni │ 554│ -494│ 60│
│ 02│Hrană pentru animale │ 2│ -1│ 1│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 75│ 49│ 124│
│ 01│Medicamente │ 65│ 49│ 114│
│ 02│Materiale sanitare │ 9│ │ 9│
│ 03│Reactivi │ 1│ │ 1│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 7.984│ -716│ 7.268│
│ 01│Uniforme şi echipament │ 3.377│ -22│ 3.355│
│ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 112│ -76│ 36│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 4.495│ -618│ 3.877│
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 158│ -47│ 111│
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 146│ -47│ 99│
│ 02│Deplasări în străinătate │ 12│ │ 12│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 248│ -35│ 213│
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 46│ -19│ 27│
│ 13 │Pregătire profesională │ 29│ -2│ 27│
│ 14 │Protecţia muncii │ 93│ -26│ 67│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 8.666│ -1.033│ 7.633│
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 7│ │ 7│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 8.659│ -1.033│ 7.626│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 9.891│ │ 9.891│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 9.891│ │ 9.891│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 96.936│ 71.193│ 168.129│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 96.936│ 71.193│ 168.129│
│ 01 │Active fixe │ 54.581│ 112.383│ 166.964│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 11.947│ -1.700│ 10.247│
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 9.669│ -4.167│ 5.502│
│ 30│Alte active fixe │ 32.965│ 118.250│ 151.215│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 42.355│ -41.190│ 1.165│
│ 02 │Apărare naţională │ 228.769│ 12.035│ 240.804│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru apărare │ 9.713│ -5.474│ 4.239│
│6110 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 135.085│ 1.548│ 136.633│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 119.596│ 131│ 119.727│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 32.621│ 110│ 32.731│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 17.534│ 85│ 17.619│
│ 01│Salarii de bază │ 14.163│ 65│ 14.228│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 60│ │ 60│
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 996│ 9│ 1.005│
│ 06│Alte sporuri │ 237│ 6│ 243│
│ 11│Fond aferent plăţii cu ora │ 880│ │ 880│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 286│ 5│ 291│
│ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 14│ │ 14│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 898│ │ 898│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 10.090│ │ 10.090│
│ 02│Norme de hrană │ 7.122│ │ 7.122│
│ 03│Uniforme şi echipament obligatoriu │ 1.462│ │ 1.462│
│ 05│Transportul la şi de la locul de muncă │ 49│ │ 49│
│ 30│Alte drepturi salariale în natură │ 1.457│ │ 1.457│
│ 03 │Contribuţii │ 3.757│ 25│ 3.782│
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 2.855│ 17│ 2.872│
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 20│ 1│ 21│
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 838│ 5│ 843│
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 2│ 1│ 3│
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 42│ 1│ 43│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 86.550│ 21│ 86.571│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 15.593│ │ 15.593│
│ 01│Furnituri de birou │ 288│ │ 288│
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 143│ │ 143│
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 8.228│ │ 8.228│
│ 04│Apa, canal şi salubritate │ 931│ │ 931│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 286│ │ 286│
│ 06│Piese de schimb │ 612│ │ 612│
│ 07│Transport │ 50│ │ 50│
│ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 865│ │ 865│
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │
│ │funcţional │ 514│ │ 514│
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │funcţionare │ 3.676│ │ 3.676│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.048│ │ 2.048│
│ 03 │Hrană │ 7.570│ │ 7.570│
│ 01│Hrană pentru oameni │ 7.546│ │ 7.546│
│ 02│Hrana pentru animale │ 24│ │ 24│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 4│ │ 4│
│ 01│Medicamente │ 3│ │ 3│
│ 02│Materiale sanitare │ 1│ │ 1│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 2.120│ │ 2.120│
│ 01│Uniforme şi echipament │ 397│ │ 397│
│ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 138│ │ 138│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 1.585│ │ 1.585│
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 955│ 21│ 976│
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 860│ 21│ 881│
│ 02│Deplasări în străinătate │ 95│ │ 95│
│ 09 │Materiale de laborator │ 1│ │ 1│
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 40│ │ 40│
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 10│ │ 10│
│ 13 │Pregătire profesională │ 4│ │ 4│
│ 14 │Protecţia muncii │ 209│ │ 209│
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ │ │ │
│ │fixe pentru armată │ 7│ │ 7│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 10│ │ 10│
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 55.619│ │ 55.619│
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 16│ │ 16│
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 30│ │ 30│
│ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 23│ │ 23│
│ 04│Chirii │ 685│ -570│ 115│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 54.865│ 570│ 55.435│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 400│ │ 400│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 400│ │ 400│
│ 01│Ajutoare sociale în numerar │ 400│ │ 400│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 25│ │ 25│
│ 17 │Despăgubiri civile │ 25│ │ 25│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 15.489│ 1.417│ 16.906│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 15.489│ 1.417│ 16.906│
│ 01 │Active fixe │ 15.489│ 1.417│ 16.906│
│ 01│Construcţii │ 12.582│ │ 12.582│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 2.057│ 1.125│ 3.182│
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 530│ 180│ 710│
│ 30│Alte active fixe │ 320│ 112│ 432│
│ 01 │Administraţia centrală │ │ 520│ 520│
│ 03 │Ordine publică │ 22.770│ 1.023│ 23.793│
│ 02 │Jandarmerie │ 22.770│ 1.023│ 23.793│
│ 04 │Siguranţa naţională │ 3.770│ │ 3.770│
│ 06 │Autorităţi judecătoreşti │ 5.575│ │ 5.575│
│ 07 │Penitenciare │ 80│ │ 80│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ 102.890│ 5│ 102.895│
│ │siguranţei naţionale │ │ │ │
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 3.043.138│ 275.234│ 3.318.372│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.570.217│ 287.935│ 2.858.152│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 828.688│ -5.974│ 822.714│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 823.044│ -6.206│ 816.838│
│ 01│Salarii de bază │ 809.345│ -5.761│ 803.584│
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 250│ │ 250│
│ 06│Alte sporuri │ 403│ │ 403│
│ 11│Fond aferent plăţii cu ora │ 7.137│ -17│ 7.120│
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 365│ │ 365│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 478│ 12│ 490│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 5.066│ -440│ 4.626│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 408│ 90│ 498│
│ 02│Norme de hrană │ 310│ │ 310│
│ 03│Uniforme şi echipament obligatoriu │ 40│ 40│ 80│
│ 30│Alte drepturi salariale în natură │ 58│ 50│ 108│
│ 03 │Contribuţii │ 4.236│ 142│ 4.378│
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 2.950│ -10│ 2.940│
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 198│ 1│ 199│
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 1.021│ -5│ 1.016│
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 67│ 156│ 223│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 728.358│ -36.114│ 692.244│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 718.333│ -36.363│ 681.970│
│ 01│Furnituri de birou │ 707.853│ -36.588│ 671.265│
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 158│ │ 158│
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 6.735│ 65│ 6.800│
│ 04│Apa, canal şi salubritate │ 667│ │ 667│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 422│ 30│ 452│
│ 06│Piese de schimb │ 432│ 30│ 462│
│ 07│Transport │ 20│ │ 20│
│ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 357│ │ 357│
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │
│ │funcţional │ 1.119│ 100│ 1.219│
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │funcţionare │ 570│ │ 570│
│ 02 │Reparaţii curente │ 3.165│ 259│ 3.424│
│ 03 │Hrană │ 208│ │ 208│
│ 01│Hrană pentru oameni │ 208│ │ 208│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 2.534│ │ 2.534│
│ 01│Uniforme şi echipament │ 43│ │ 43│
│ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 29│ │ 29│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 2.462│ │ 2.462│
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 923│ 10│ 933│
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 503│ │ 503│
│ 02│Deplasări în străinătate │ 420│ 10│ 430│
│ 09 │Materiale de laborator │ 9│ │ 9│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 735│ │ 735│
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 437│ │ 437│
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 19│ │ 19│
│ 13 │Pregătire profesională │ 115│ 12│ 127│
│ 14 │Protecţia muncii │ 46│ │ 46│
│ 16 │Studii şi cercetări │ 7│ │ 7│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 1.147│ │ 1.147│
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 247│ │ 247│
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 90│ │ 90│
│ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 5│ │ 5│
│ 04│Chirii │ 26│ │ 26│
│ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 8│ │ 8│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 771│ │ 771│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.574│ 926│ 5.500│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 4.574│ 926│ 5.500│
│ 01│Dobânzi aferente datoriei publice interne directe │ 4.574│ 926│ 5.500│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ 1.000│ 1.000│
│ │PUBLICE │ │ │ │
│ 01 │Transferuri curente │ │ 1.000│ 1.000│
│ 01│Transferuri catre instituţii publice │ │ 1.000│ 1.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 17.686│ │ 17.686│
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 17.686│ │ 17.686│
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 17.686│ │ 17.686│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 928.433│ 324.336│ 1.252.769│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │
│ │Regională(FEDR) │ 289.099│ 147.442│ 436.541│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 600.189│ 187.757│ 787.946│
│ 04 │Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare │ │ │ │
│ │Rurală (FEADR) │ 500│ -500│ │
│ 07 │Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare │ │ │ │
│ │(IPA) │ 2.000│ -1.070│ 930│
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 29.029│ -7.099│ 21.930│
│ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 4.714│ -1.812│ 2.902│
│ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 2.902│ -382│ 2.520│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 12.444│ 1.795│ 14.239│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 12.444│ 1.795│ 14.239│
│ 01│Ajutoare sociale în numerar │ 12.444│ 1.795│ 14.239│
│ 02│Ajutoare sociale în natură │ 10│ │ 10│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 50.034│ 1.966│ 52.000│
│ 01 │Burse │ 50.034│ 1.966│ 52.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 410.360│ 14.499│ 424.859│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 410.360│ 14.449│ 424.809│
                      01 │Active fixe │ 410.360│ 14.449│ 424.809│
│ 01│Construcţii │ 398.340│ 14.842│ 413.182│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 7.561│ -104│ 7.457│
│ 03│Mobilier, aparatura birotică şi alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 2.602│ -141│ 2.461│
│ 30│Alte active fixe │ 1.857│ -148│ 1.709│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ │ 50│ 50│
│ 01 │Active financiare │ │ 50│ 50│
│ 01│Participare la capitalul social al societăţilor │ │ │ │
│ │comerciale │ │ 50│ 50│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 62.561│ -27.200│ 35.361│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 62.561│ -27.200│ 35.361│
│ 02 │Rambursări de credite interne │ 62.561│ -27.200│ 35.361│
│ 01│Rambursări de credite interne garantate │ 62.561│ -27.200│ 35.361│
│ 05 │Învăţământ postliceal │ 4.581│ │ 4.581│
│ 06 │Învăţământ superior │ 2.788.552│ 275.850│ 3.064.402│
│ 01 │Învăţământ universitar │ 1.984.762│ 275.850│ 2.260.612│
│ 02 │Învăţământ postuniversitar │ 803.790│ │ 803.790│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru invatamant │ 12.277│ -616│ 11.661│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 237.728│ │ 237.728│
│6601 │SĂNĂTATE │ 1.861.034│ -4.995│ 1.856.039│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.789.789│ -2.230│ 1.787.039│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 17.528│ │ 17.528│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 13.755│ │ 13.755│
│ 01│Salarii de bază │ 13.755│ │ 13.755│
│ 03 │Contribuţii │ 3.773│ │ 3.773│
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 2.851│ │ 2.851│
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 69│ │ 69│
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 715│ │ 715│
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 21│ │ 21│
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 117│ │ 117│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 315.821│ 17.770│ 333.591│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 32.846│ 1.870│ 34.716│
│ 01│Furnituri de birou │ 3.511│ │ 3.511│
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 430│ │ 430│
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 2.873│ -100│ 2.773│
│ 04│Apa, canal şi salubritate │ 954│ │ 954│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.400│ │ 1.400│
│ 06│Piese de schimb │ 826│ │ 826│
│ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 1.530│ │ 1.530│
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ 15.539│ │ 15.539│
│ │funcţional │ │ │ │
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │
│ │funcţionare │ 5.783│ 1.970│ 7.753│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.562│ │ 1.562│
│ 03 │Hrană │ 27│ │ 27│
│ 02│Hrană pentru animale │ 27│ │ 27│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 121.161│ │ 121.161│
│ 01│Medicamente │ 41.130│ │ 41.130│
│ 02│Materiale sanitare │ 20.711│ │ 20.711│
│ 03│Reactivi │ 58.949│ │ 58.949│
│ 04│Dezinfectanţi │ 371│ │ 371│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 726│ -100│ 626│
│ 01│Uniforme şi echipament │ 37│ │ 37│
│ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 16│ │ 16│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 673│ -100│ 573│
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 1.720│ │ 1.720│
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 1.720│ │ 1.720│
│ 09 │Materiale de laborator │ 3.638│ │ 3.638│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 5.400│ -4.000│ 1.400│
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 522│ │ 522│
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 72│ │ 72│
│ 13 │Pregătire profesională │ 483│ │ 483│
│ 14 │Protecţia muncii │ 103│ │ 103│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 23│ │ 23│
│ │acţiuni in reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │