Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 4 din 27 ianuarie 2022  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru prorogarea unui termen     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 4 din 27 ianuarie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru prorogarea unui termen

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 92 din 28 ianuarie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 şi pct. XII din Legea nr. 311/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    ART. I
    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 273 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) utilizarea de către forţele armatei române care participă la o acţiune de apărare desfăşurată pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene în cadrul politicii de securitate şi apărare comune, pentru uzul acestora sau pentru uzul personalului civil care le însoţeşte, a unor bunuri pe care le-au dobândit în alt stat membru, la a căror achiziţie nu s-au aplicat regulile generale de impozitare din acel stat membru, atunci când importul bunurilor respective nu poate beneficia de scutirea prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. (g^1). "

    2. La articolul 293 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:
    "g^1) importul de bunuri efectuat în România de către forţele armate ale altor state membre în scopul utilizării de către forţele armate respective sau de către personalul civil care le însoţeşte ori pentru aprovizionarea popotelor sau a cantinelor acestora, atunci când forţele armate respective participă la o acţiune de apărare desfăşurată pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene în cadrul politicii de securitate şi apărare comune; "

    3. La articolul 294 alineatul (1), după litera l) se introduc două noi litere, litere l^1) şi l^2), cu următorul cuprins:
    "l^1) livrarea de bunuri netransportate în afara României şi/sau prestarea de servicii efectuate în România, destinate fie utilizării de către forţele armate ale altor state membre sau de către personalul civil care le însoţeşte, fie aprovizionării popotelor sau cantinelor acestora, atunci când forţele armate respective participă la o acţiune de apărare desfăşurată pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene în cadrul politicii de securitate şi apărare comune;
l^2) livrarea de bunuri şi/sau prestarea de servicii către alt stat membru decât România, destinate forţelor armate ale oricărui alt stat membru decât statul membru de destinaţie, în scopul utilizării de către forţele armate respective sau de către personalul civil care le însoţeşte ori pentru aprovizionarea popotelor sau a cantinelor acestora, atunci când forţele armate respective participă la o acţiune de apărare desfăşurată pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene în cadrul politicii de securitate şi apărare comune;"

    4. După articolul 335 se introduce un nou articol, articolul 335^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 335^1
    Aplicarea Codului vamal al Uniunii Europene în cazul produselor accizabile
    (1) Formalităţile stabilite prin dispoziţiile vamale ale Uniunii Europene cu privire la intrarea produselor pe teritoriul
    vamal al Uniunii Europene se aplică mutatis mutandis intrării pe teritoriul Uniunii Europene a produselor accizabile care provin din unul dintre teritoriile menţionate la art. 337 alin. (1).
    (2) Formalităţile stabilite prin dispoziţiile vamale ale Uniunii Europene cu privire la ieşirea produselor dinspre teritoriul vamal al Uniunii Europene se aplică mutatis mutandis ieşirii de pe teritoriul Uniunii Europene a produselor accizabile care au ca destinaţie unul dintre teritoriile menţionate la art. 337 alin. (1).
    (3) Articolul 348 secţiunile a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 16-a şi a 17-a nu se aplică în cazul produselor accizabile care au statutul vamal de mărfuri neunionale, astfel cum sunt definite la art. 5 pct. 24 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013."

    5. La articolul 336, punctele 2, 3 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "2. antrepozitarul autorizat este persoana fizică sau juridică autorizată de autoritatea competentă, în cadrul activităţii sale, să producă, să transforme, să deţină, să depoziteze, să primească sau să expedieze produse accizabile în regim suspensiv de accize într-un antrepozit fiscal;
3. antrepozit fiscal reprezintă un loc în care produsele accizabile sunt produse, transformate, deţinute, depozitate, primite sau expediate în regim suspensiv de accize de către un antrepozitar autorizat în cadrul activităţii sale, sub rezerva anumitor condiţii stabilite de autorităţile competente din statul membru în care se află antrepozitul fiscal, respectiv în condiţiile prevăzute de prezentul capitol, în cazul în care antrepozitul fiscal se află în România;
    ................................................................
5. codul NC reprezintă poziţia tarifară, subpoziţia tarifară sau codul tarifar. Trimiterile la codurile NC sunt cele către Nomenclatura combinată din Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, în vigoare de la 19 octombrie 1992, în cazul produselor energetice, în vigoare de la 1 ianuarie 2002, iar pentru produsele reprezentând alcool şi băuturi alcoolice, sunt cele din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1.602 al Comisiei din 11 octombrie 2018 de modificare a anexei 1 la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun. Ori de câte ori intervin modificări în nomenclatura combinată a Tarifului Vamal Comun, corespondenţa dintre codurile NC prevăzute în prezentul capitol şi noile coduri NC se realizează potrivit prevederilor din normele metodologice."

    6. La articolul 336, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:
    "7^1. destinatar certificat reprezintă o persoană fizică sau juridică înregistrată la autoritatea competentă din statul membru de destinaţie în scopul de a recepţiona produse accizabile, în cadrul activităţii desfăşurate de respectiva persoană, care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru şi care sunt apoi deplasate pe teritoriul unui alt stat membru;"

    7. La articolul 336, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "8. destinatar înregistrat reprezintă persoana fizică sau juridică autorizată de autoritatea competentă din statul membru de destinaţie să primească, în condiţiile stabilite de autoritatea competentă şi în cadrul activităţii sale, produse accizabile care se deplasează în regim suspensiv de accize de pe teritoriul unui alt stat membru;"

    8. La articolul 336, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu următorul cuprins:
    "8^1. expeditor certificat reprezintă o persoană fizică sau juridică înregistrată la autoritatea competentă din statul membru de expediţie în scopul de a expedia produse accizabile, în cadrul activităţii desfăşurate de respectiva persoană, care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru şi care sunt ulterior deplasate către teritoriul altui stat membru;"

    9. La articolul 336, punctele 9 şi 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "9. expeditor înregistrat reprezintă persoana fizică sau juridică autorizată de autoritatea competentă din statul membru în care are loc importul, exclusiv să expedieze în regim suspensiv de accize produsele accizabile puse în liberă circulaţie în conformitate cu prevederile art. 201 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 în cadrul activităţii desfăşurate de respectiva persoană şi în condiţiile stabilite de autoritatea competentă;
    ................................................................
14. import reprezintă punerea în liberă circulaţie a mărfurilor în conformitate cu prevederile art. 201 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013;"

    10. La articolul 336, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14^1, cu următorul cuprins:
    "14^1. intrare neregulamentară reprezintă intrarea pe teritoriul Uniunii Europene a unor produse care nu au fost puse în liberă circulaţie în conformitate cu prevederile art. 201 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 şi pentru care a luat naştere o datorie vamală în temeiul art. 79 alin. (1) din regulamentul menţionat sau ar fi luat naştere dacă produsele ar fi fost supuse taxelor vamale;"

    11. La articolul 336, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, cu următorul cuprins:
    "16^1. mic producător independent reprezintă producătorul de bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, şi produse intermediare, independent din punct de vedere juridic şi economic de orice alt producător, care foloseşte clădiri separate din punct de vedere fizic de cele ale oricărui alt producător, nu lucrează sub licenţă, iar producţia realizată în ultimele 12 luni consecutive nu depăşeşte nivelurile cantitative prevăzute la art. 342 alin. (1^2);"

    12. La articolul 336, punctul 18 se abrogă.
    13. La articolul 336, punctul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "21. regim suspensiv de accize reprezintă un regim fiscal aplicat producerii, transformării, deţinerii, depozitării sau deplasării de produse accizabile, prin care accizele sunt suspendate;"

    14. La articolul 336, după punctul 21 se introduc două noi puncte, punctele 21^1 şi 21^2, cu următorul cuprins:
    "21^1. restituire reprezintă restituirea unor accize care au fost plătite;
21^2. stat membru de destinaţie reprezintă statul membru în care produsele accizabile urmează să fie livrate sau utilizate în conformitate cu dispoziţiile prezentului capitol;"

    15. La articolul 336, punctul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "22. teritoriul unui stat membru reprezintă teritoriul unui stat membru căruia i se aplică tratatele, în conformitate cu prevederile art. 349 şi 355 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu excepţia teritoriilor terţe;"

    16. La articolul 336, după punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 29, cu următorul cuprins:
    "29. remitere reprezintă scutirea de la obligaţia de a plăti accizele care nu au fost plătite, respectiv renunţarea, totală sau parţială, la sumele reprezentând accize datorate."

    17. La articolul 337, alineatele (4) şi (5) se abrogă.
    18. La articolul 338, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) importului lor sau al intrării lor neregulamentare pe teritoriul Uniunii Europene."

    19. La articolul 340, literele b)-d) ale alineatului (1), partea introductivă a alineatului (3), alineatele (10) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) deţinerea sau depozitarea de produse accizabile, inclusiv în cazurile neregulamentare, în afara unui regim suspensiv de accize în cazul în care accizele nu au fost percepute în conformitate cu dispoziţiile aplicabile din dreptul Uniunii Europene şi din prezentul capitol;
c) producerea, inclusiv transformarea de produse accizabile şi producerea sau transformarea neregulamentară, în afara unui regim suspensiv de accize;
d) importul de produse accizabile, cu excepţia cazului în care produsele accizabile sunt plasate, imediat după import, în regim suspensiv de accize, sau intrarea neregulamentară a produselor accizabile, cu excepţia cazului în care datoria vamală s-a stins în temeiul art. 124 alin. (1) lit. (e), (f), (g) sau (k) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013;
    ..................................................................................................
(3) Momentul ieşirii dintr-un regim suspensiv de accize menţionate la alin. (1) lit. a) este considerat a fi:
    ..................................................................................................
(10) Distrugerea totală sau pierderea iremediabilă, totală sau parţială, a produselor accizabile aflate sub regim suspensiv de accize, ca urmare a unui caz fortuit ori de forţă majoră sau ca o consecinţă a unei autorizaţii de a distruge produsele din partea autorităţii competente, nu sunt considerate ca eliberare pentru consum.
(11) În sensul prezentului capitol, produsele sunt considerate distruse total sau pierdute iremediabil atunci când devin inutilizabile ca produse accizabile. Distrugerea totală sau pierderea iremediabilă, totală sau parţială, a produselor accizabile menţionată la alin. (10) este dovedită într-un mod considerat satisfăcător de autorităţile competente din statul membru în care a avut loc distrugerea totală sau pierderea iremediabilă, totală sau parţială, sau, în cazul în care nu este posibil să se determine unde a avut loc, de cele din statul membru în care aceasta a fost constatată."

    20. La articolul 340, după alineatul (11) se introduc trei noi alineate, alineatele (11^1)-(11^3), cu următorul cuprins:
    "(11^1) Pierderea parţială care are loc din cauza naturii produselor, în cursul unei deplasări în regim suspensiv de accize între statele membre, nu este considerată drept eliberare pentru consum în măsura în care valoarea pierderii se situează sub pragul comun de pierdere parţială pentru respectivele produse accizabile, cu excepţia cazului în care autoritatea competentă are motive rezonabile să suspecteze o fraudă sau o neregulă. Acea parte dintr-o pierdere parţială care depăşeşte pragul comun de pierdere parţială pentru respectivele produse accizabile este considerată drept eliberare pentru consum.
(11^2) Pierderea parţială care are loc din cauza naturii produselor, în cursul unei deplasări în regim suspensiv de accize pe teritoriul naţional, nu este considerată drept eliberare pentru consum în măsura în care valoarea pierderii se situează sub pragul comun de pierdere parţială pentru respectivele produse accizabile, cu excepţia cazului în care autoritatea competentă are motive rezonabile să suspecteze o fraudă sau o neregulă. Acea parte dintr-o pierdere parţială care depăşeşte pragul de pierdere parţială pentru respectivele produse accizabile este considerată drept eliberare pentru consum.
(11^3) În cazul în care distrugerea totală sau pierderea iremediabilă, totală sau parţială, a produselor accizabile este stabilită, garanţia depusă în conformitate cu prevederile art. 348 se eliberează, integral sau parţial, după caz, la prezentarea unor dovezi corespunzătoare."

    21. La articolul 341, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 341
    (1) Persoana plătitoare de accize care au devenit exigibile este:
    a) în ceea ce priveşte ieşirea unor produse accizabile dintr-un regim suspensiv de accize, potrivit prevederilor art. 340 alin. (1) lit. a):
    1. antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat sau orice altă persoană care eliberează produsele accizabile din regimul suspensiv de accize sau în numele căreia se efectuează această eliberare şi, în cazul ieşirii neregulamentare din antrepozitul fiscal, orice altă persoană care a participat la această ieşire;
    2. în cazul unei nereguli în cursul unei deplasări a produselor accizabile în regim suspensiv de accize, astfel cum este definită la art. 412 alin. (1), (2) şi (4): antrepozitarul autorizat, expeditorul înregistrat sau orice altă persoană care a garantat plata accizelor în conformitate cu prevederile art. 348 alin. (1) şi (3) şi orice persoană care a participat la ieşirea neregulamentară şi care avea cunoştinţă sau care ar fi trebuit să aibă cunoştinţă în mod normal de caracterul neregulamentar al acestei ieşiri;
    b) în ceea ce priveşte deţinerea sau depozitarea unor produse accizabile, astfel cum se menţionează la art. 340 alin. (1) lit. b): persoana care deţine sau depozitează produsele accizabile sau orice altă persoană implicată în deţinerea sau depozitarea acestora sau orice combinaţie a acestor persoane, în conformitate cu principiul răspunderii personale şi solidare;
    c) în ceea ce priveşte producerea, inclusiv transformarea, unor produse accizabile, potrivit prevederilor art. 340 alin. (1) lit. c): persoana care produce produsele accizabile şi, în cazul unei produceri neregulamentare, orice altă persoană implicată în producerea acestora;
    d) în ceea ce priveşte importul sau intrarea neregulamentară a unor produse accizabile, potrivit prevederilor art. 340 alin. (1) lit. d): declarantul astfel cum este definit la art. 5 pct. 15 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, denumit în continuare declarantul, sau orice altă persoană potrivit prevederilor art. 77 alin. (3) din regulamentul respectiv şi, în cazul intrării neregulamentare, orice altă persoană implicată în intrarea neregulamentară respectivă;
    e) în cazurile prevăzute la art. 340 alin. (4)-(7), persoana care determină eliberarea pentru consum;
    f) în ceea ce priveşte produsele accizabile care au fost eliberate pentru consum într-un stat membru şi sunt deplasate către teritoriul României pentru a fi livrate în România în scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate în România, astfel cum este prevăzut la art. 414 alin. (1), destinatarul certificat."

    22. La articolul 342, după alineatul (1) se introduc şapte noi alineate, alineatele (1^1)-(1^7), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Pentru micii producători independenţi de bere se aplică nivelul de accize prevăzut la punctul 1.1 din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu, pentru micii producători independenţi de vinuri spumoase, precum şi pentru micii producători independenţi de băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, nivelul accizelor prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu este redus cu 50% din nivelul standard, doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) respectă cerinţele prevăzute la art. 336 pct. 16^1;
    b) produce doar o singură categorie de produse, respectiv bere sau băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri;
    c) producţia realizată în ultimele 12 luni consecutive de funcţionare nu depăşeşte limitele cantitative maxime prevăzute la alin. (1^2).
(1^2) Limitele cantitative maxime realizate de micii producători independenţi în ultimele 12 luni consecutive de funcţionare pentru menţinerea în categoria micilor producători independenţi, pentru fiecare categorie de produse în parte, sunt următoarele:
    a) bere: 200.000 hl de produs;
    b) vinuri: 1.000 hl de produs;
    c) băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri: 15.000 hl de produs;
    d) produse intermediare: 250 hl de produs.
(1^3) În situaţia în care doi sau mai mulţi mici producători independenţi cooperează, iar producţia lor cumulată realizată în ultimele 12 luni consecutive de funcţionare nu depăşeşte limitele cantitative prevăzute la alin. (1^2), se consideră că producţia este realizată de un singur mic producător independent.
(1^4) Pentru produsele realizate de către micii producători independenţi prevăzuţi la alin. (1^1) care depăşesc limitele cantitative maxime prevăzute la alin. (1^2) în ultimele 12 luni consecutive de funcţionare, nivelul redus al accizelor prevăzut la alin. (1^1) nu se aplică pentru produsele eliberate pentru consum sau livrate în regim suspensiv de plata accizelor, după caz, din luna imediat următoare celei în care limitele cantitative maxime au fost depăşite.
(1^5) Se exceptează de la plata accizelor berea, vinul, băuturile fermentate, altele decât bere şi vinuri, liniştite sau spumoase, produse de persoane fizice şi consumate de către acestea, de către membrii familiei acestora sau de către musafiri, cu condiţia ca niciun fel de vânzare să nu aibă loc.
(1^6) Este scutit de la plata accizelor alcoolul din fructe, în limita a 50 de litri anual, consumat de o persoană fizică, de către membrii familiei acesteia sau de către musafiri, cu condiţia ca niciun fel de vânzare să nu aibă loc, iar alcoolul din fructe, indiferent de concentraţia acestuia, să fie:
    a) produs de respectiva persoană fizică din fructe deţinute, cultivate şi furnizate de respectiva persoană fizică de pe o suprafaţă de teren deţinută în temeiul unui drept real, utilizând un dispozitiv de distilare simplu, de mici dimensiuni, înregistrat la autoritatea competentă, şi/sau
    b) produs pentru respectiva persoană fizică în distilerii autorizate din fructele deţinute, cultivate şi furnizate de respectiva persoană fizică de pe o suprafaţă de teren deţinută în temeiul unui drept real.
(1^7) În înţelesul prezentului articol, termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care locuiesc sau gospodăresc împreună. Este asimilată termenului familie şi situaţia persoanei necăsătorite care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa, precum şi bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi al fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună. Prin termenul copil se înţelege copilul în vârstă de până la 18 ani sau tinerii majori, cu condiţia ca aceştia să frecventeze cursurile învăţământului liceal sau profesional, proveniţi din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul încredinţat unuia sau ambilor soţi ori dat în plasament familial sau pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii."

    23. La articolul 342, după alineatul (13) se introduc şase noi alineate, alineatele (14)-(19), cu următorul cuprins:
    "(14) Micii producători independenţi astfel cum sunt definiţi la art. 336 pct. 16^1, precum şi operatorii prevăzuţi la art. 353 alin. (2), care îndeplinesc cerinţele prevăzute în prezentul titlu pentru menţinerea în aceste categorii, pot solicita, printr-o cerere, autorităţilor vamale teritoriale eliberarea unui certificat anual care să ateste statutul de mic producător independent, încadrarea producţiei acestora în limitele cantitative anuale maxime şi respectarea de către aceştia a celorlalte condiţii pentru încadrarea în categoria de mic producător independent sau mică distilerie, după caz.
(15) Micii producători independenţi pentru producţia de vin, precum şi antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de produse intermediare, odată cu cererea prevăzută la alin. (14), depun şi o declaraţie pe propria răspundere prin care să certifice că îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii pentru încadrarea în categoria micilor producători independenţi de vin sau de produse intermediare:
    a) sunt independenţi din punct de vedere juridic şi economic de orice alt producător, folosesc clădiri separate din punct de vedere fizic de cele ale oricărui alt producător şi nu lucrează sub licenţă;
    b) producţia realizată în ultimele 12 luni consecutive de funcţionare nu depăşeşte 1.000 hl de vin, respectiv 250 hl de produse intermediare, după caz. Pentru antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de vin, precum şi antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de produse intermediare a căror activitate nu depăşeşte 12 luni consecutive de funcţionare sau nou-înfiinţaţi, în declaraţie se va înscrie producţia realizată până la data cererii prevăzute la alin. (14) sau că producţia estimată a fi realizată în următoarele 12 luni nu depăşeşte limitele cantitative maxime prevăzute pentru fiecare categorie de produs în parte.
(16) Micii producători independenţi şi micile distilerii fac trimitere la certificatul prevăzut la alin. (14) în documentul administrativ care însoţeşte deplasarea produselor respective în regim suspensiv de accize sau care însoţeşte deplasarea produselor respective după eliberarea pentru consum, după caz.
(17) Nivelul accizelor prevăzut pentru vinuri liniştite, pentru produsele realizate de micii producători de vinuri spumoase, pentru produsele realizate de micii producători independenţi de bere, de micii producători independenţi de băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, liniştite sau spumoase, precum şi de micile distilerii se aplică şi pentru produsele realizate de mici producători independenţi sau de micile distilerii din alte state membre, care deţin certificatul care atestă încadrarea în aceste categorii de producători eliberat de autorităţile competente din statele membre în care au fost produse sau, potrivit legislaţiei acelui stat membru, încadrarea în aceste categorii de producători este autocertificată de către respectivul producător, doar în situaţia în care documentul administrativ care însoţeşte deplasarea produselor respective în regim suspensiv de accize sau care însoţeşte deplasarea produselor respective după eliberarea pentru consum, după caz, face trimitere la certificatul acordat de autoritatea din statul membru de origine care atestă acest statut sau, potrivit legislaţiei acelui stat membru, încadrarea în aceste categorii de producători este autocertificată de către respectivul producător.
(18) Nivelul accizelor prevăzut pentru vinuri, pentru produsele realizate de micii producători de vinuri spumoase, pentru produsele realizate de micii producători independenţi de bere, de micii producători independenţi de băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, liniştite sau spumoase, precum şi de micile distilerii nu se aplică în situaţia în care nu sunt respectate prevederile alin. (17) sau, în cazuri justificate, în situaţia în care autorităţile teritoriale competente nu pot stabili cu exactitate respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (17).
(19) Modelul de cerere prevăzut la alin. (14), declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (15), forma certificatului care atestă statutul de mic producător independent, forma trimiterii la acest certificat în cadrul documentului administrativ care însoţeşte deplasarea produselor respective, precum şi cerinţele pentru completarea documentului administrativ care însoţeşte deplasarea produselor se stabilesc prin normele metodologice."

    24. La articolul 343, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
    "(12) Pentru măsurarea gradelor Plato se iau în considerare toate ingredientele berii, inclusiv cele adăugate după încheierea fermentării, valoarea înscriindu-se pe eticheta de comercializare."

    25. La articolul 349, alineatele (2)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Nivelul redus al accizelor prevăzut la art. 342 alin. (1^1) se aplică şi pentru micii producători independenţi de bere nou-înfiinţaţi care declară pe propria răspundere că vor produce o cantitate mai mică de 200.000 hl de bere/an.
(3) Fiecare mic producător independent are obligaţia de a depune la autoritatea competentă, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere privind cantitatea de bere pe care a produs-o în anul calendaristic precedent şi/sau cantitatea de bere pe care urmează să o producă în anul în curs, potrivit prevederilor din normele metodologice.
(4) Atunci când antrepozitarul autorizat nu respectă cele declarate prin declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (2) sau alin. (3), după caz, acesta este obligat la plata unei sume reprezentând nivelul standard al accizei prevăzut pentru bere în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu, aplicat asupra diferenţei cantităţii care depăşeşte 200.000 hl.
(5) Sumele astfel calculate se stabilesc la data de 31 decembrie a anului în care s-a înregistrat depăşirea cantităţii declarate şi se plătesc de către antrepozitarul autorizat până la data de 15 ianuarie a anului următor.
(6) În anul calendaristic următor celui în care antrepozitarul autorizat a realizat o producţie mai mare de 200.000 hl, acesta nu beneficiază de nivelul redus al accizelor.
(7) Antrepozitarul autorizat care produce şi alte produse accizabile care se încadrează în prevederile art. 335 alin. (2) lit. a) nu poate beneficia de acciza specifică redusă."

    26. La articolul 349, alineatele (8) şi (9) se abrogă.
    27. La articolul 350 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) vinuri spumoase, care cuprind toate produsele încadrate la codurile NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 şi 2205 şi care:
    1. sunt prezentate în sticle închise cu dop tip ciupercă fixat cu ajutorul legăturilor sau care sunt sub presiune egală ori mai mare de 3 bari datorată dioxidului de carbon în soluţie; şi
    2. au o concentraţie alcoolică care depăşeşte 1,2% în volum, dar care nu depăşeşte 15% în volum şi la care alcoolul conţinut în produsul finit rezultă în întregime din fermentare."

    28. La articolul 350, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Nivelul redus al accizelor prevăzut la art. 342 alin. (1^1) se aplică şi pentru micii producători independenţi de vinuri spumoase nou-înfiinţaţi care declară pe propria răspundere că vor produce o cantitate mai mică de 1.000 hl de vinuri spumoase/an."

    29. La articolul 350, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (3)-(7), cu următorul cuprins:
    "(3) Fiecare mic producător independent are obligaţia de a depune la autoritatea competentă, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere privind cantitatea de produse reprezentând vinuri spumoase pe care a produs-o în anul calendaristic precedent şi/sau cantitatea de vinuri spumoase pe care urmează să o producă în anul în curs, potrivit prevederilor din normele metodologice.
(4) Atunci când antrepozitarul autorizat nu respectă cele declarate prin declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (2) sau alin. (3), după caz, acesta este obligat la plata unei sume reprezentând nivelul standard al accizei prevăzut pentru vinurile spumoase în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu, aplicat asupra diferenţei cantităţii care depăşeşte 1.000 hl.
(5) Sumele astfel calculate se stabilesc la data de 31 decembrie a anului în care s-a înregistrat depăşirea cantităţii declarate şi se plătesc de către antrepozitarul autorizat până la data de 15 ianuarie a anului următor.
(6) În anul calendaristic următor celui în care antrepozitarul autorizat a realizat o producţie mai mare de 1.000 hl, acesta nu beneficiază de nivelul redus al accizelor.
(7) Antrepozitarul autorizat care produce şi alte produse accizabile care se încadrează în prevederile art. 335 alin. (2) lit. a) nu poate beneficia de acciza specifică redusă."

    30. La articolul 351 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) băuturi spumoase fermentate, care cuprind toate produsele încadrate la codurile NC 2206 00 31 şi 2206 00 39, precum şi la produsele încadrate la codurile NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 şi 2205, care nu se încadrează în prevederile art. 350 şi care:
    1. au o concentraţie alcoolică care depăşeşte 1,2% în volum, dar nu depăşeşte 13% în volum; sau
    2. au o concentraţie alcoolică care depăşeşte 13% în volum, dar nu depăşeşte 15% în volum şi la care alcoolul conţinut în produsul finit rezultă în întregime din fermentare."

    31. La articolul 351, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) doar băuturile fermentate, altele decât bere şi vinuri, obţinute din fermentarea fructelor, a bacelor, a legumelor, a unei soluţii de miere în apă sau din fermentarea sucului proaspăt sau a sucului concentrat obţinut din cele de mai sus. Se interzice adăugarea oricărui alt tip de alcool sau băutură alcoolică în scopul producerii de băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri. În sensul prezentului articol, adaosul de alcool utilizat pentru a dilua sau a dizolva substanţele aromatizante se consideră că se încadrează în doza strict necesară doar în măsura în care concentraţia alcoolică a produsului finit rezultat nu creşte cu mai mult de 1,2% în volum. Alcoolul utilizat în acest scop nu este considerat adaos de alcool în scopul producerii de băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri. Adăugarea acestor substanţe aromatizante nu trebuie să modifice semnificativ caracterul produsului original."

    32. La articolul 351, alineatul (2) se abrogă.
    33. La articolul 351, după alineatul (6) se introduc şase noi alineate, alineatele (7)-(12), cu următorul cuprins:
    "(7) Nivelul redus al accizelor prevăzut la art. 342 alin. (1^1) se aplică şi pentru micii producători independenţi de băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, nou-înfiinţaţi care declară pe propria răspundere că vor produce o cantitate mai mică de 15.000 hl de băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri/an.
(8) Fiecare mic producător independent are obligaţia de a depune la autoritatea competentă, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere privind cantitatea de produse reprezentând băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, pe care a produs-o în anul calendaristic precedent şi/sau cantitatea de băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, pe care urmează să o producă în anul în curs, potrivit prevederilor din normele metodologice.
(9) Atunci când antrepozitarul autorizat nu respectă cele declarate prin declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (7) sau alin. (8), după caz, acesta este obligat la plata unei sume reprezentând nivelul standard al accizei prevăzut pentru băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu, aplicat asupra diferenţei cantităţii care depăşeşte 15.000 hl.
(10) Sumele astfel calculate se stabilesc la data de 31 decembrie a anului în care s-a înregistrat depăşirea cantităţii declarate şi se plătesc de către antrepozitarul autorizat până la data de 15 ianuarie a anului următor.
(11) În anul calendaristic următor celui în care antrepozitarul autorizat a realizat o producţie mai mare de 15.000 hl, acesta nu beneficiază de nivelul redus al accizelor.
(12) Antrepozitarul autorizat care produce şi alte produse accizabile care se încadrează în prevederile art. 335 alin. (2) lit. a) nu poate beneficia de acciza specifică redusă."

    34. La articolul 353 alineatul (1), litera c) se abrogă.
    35. La articolul 353, alineatele (2)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru alcoolul etilic produs în micile distilerii se aplică nivelul prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu pentru această categorie de producători cu condiţia ca producţia realizată de aceştia să nu depăşească limita cantitativă maximă de 10 hl alcool pur în ultimele 12 luni consecutive de funcţionare. Beneficiază de nivelul redus al accizelor micile distilerii ale pomicultorilor care sunt independente din punct de vedere juridic şi economic de orice altă distilerie, nu funcţionează sub licenţa de produs a unei alte distilerii. La calculul producţiei realizate nu se includ cantităţile de alcool pur realizate în sistem de prestări de servicii pentru persoane fizice în limita individuală prevăzută la art. 342 alin. (1^6) pentru fiecare persoană fizică în parte.
(3) Nivelul prevăzut pentru micile distilerii se aplică şi pentru micile distilerii nou-înfiinţate care declară pe propria răspundere că vor produce o cantitate mai mică de 10 hl alcool pur/an.
(4) Fiecare mică distilerie are obligaţia de a depune la autoritatea competentă, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere privind cantitatea de alcool pur pe care a produs-o în anul calendaristic precedent, cu evidenţierea clară a cantităţii de alcool realizat în sistem de prestări de servicii pentru persoane fizice, precum şi cantitatea de alcool pur pe care urmează să o producă în anul în curs, potrivit prevederilor din normele metodologice.
(5) Pentru produsele realizate de către micile distilerii care depăşesc limita cantitativă maximă de 10 hl alcool pur în ultimele 12 luni consecutive de funcţionare, nivelul redus al accizelor, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu, pentru această categorie de producători nu se mai aplică pentru produsele eliberate pentru consum sau livrate în regim suspensiv de plata accizelor, după caz, din luna imediat următoare celei în care limitele cantitative maxime au fost depăşite.
(6) Atunci când antrepozitarul autorizat nu respectă cele declarate prin declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (3) sau alin. (4), după caz, acesta este obligat la plata unei sume reprezentând nivelul standard al accizei prevăzut pentru alcool etilic în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu, aplicat asupra diferenţei cantităţii care depăşeşte 10 hl alcool pur/an.
(7) În anul calendaristic următor celui în care antrepozitarul autorizat ca mică distilerie a realizat o producţie mai mare de 10 hl alcool pur, acesta nu beneficiază de nivelul redus al accizelor."

    36. La articolul 353, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:
    "(8) Sumele astfel calculate se stabilesc la data de 31 decembrie a anului în care s-a înregistrat depăşirea cantităţii declarate şi se plătesc de către antrepozitarul autorizat până la data de 15 ianuarie a anului următor.
(9) Antrepozitarul autorizat care produce şi alte produse accizabile care se încadrează în prevederile art. 335 alin. (2) lit. a) nu poate beneficia de acciza specifică micilor distilerii."

    37. La articolul 362, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 362
    (1) Producţia, transformarea, deţinerea şi depozitarea produselor accizabile, atunci când accizele nu au fost percepute, au loc într-un antrepozit fiscal, cu excepţiile prevăzute de prezentul capitol.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru:
    a) berea, vinul, băuturile fermentate, altele decât bere şi vinuri, liniştite sau spumoase, precum şi alcoolul din fructe obţinut în condiţiile prevăzute la art. 342 alin. (1^6) lit. a), produse de persoane particulare şi consumate de către producător, de către membrii familiei acestuia sau de către musafiri, cu condiţia ca niciun fel de vânzare să nu aibă loc;
    b) vinurile liniştite realizate de micii producători independenţi;
    c) energia electrică, gazul natural, cărbunele, lignitul şi cocsul."

    38. La articolul 363, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În situaţia în care între micii producători independenţi există o formă de asociere conform prevederilor legale în vigoare se depune o singură cerere de autorizare de către micul producător independent desemnat în cadrul asocierii să îi reprezinte pe ceilalţi mici producători independenţi, cu precizarea în cererea de autorizare că producţia se realizează prin cooperarea cu alţi mici producători independenţi, anexând cererii şi documentele care au stat la baza asocierii din care să rezulte datele de identificare ale acestora - denumirea, sediul social şi codul unic de identificare, urmând ca acesta să prezinte şi să urmărească respectarea tuturor prevederilor prezentului titlu şi normelor metodologice aferente, urmând ca toate dispoziţiile aplicabile antrepozitarului/antrepozitului fiscal şi locurilor autorizate să se refere la toate locaţiile şi membrii asocierii.
(3^2) În situaţia în care cooperarea între micii producători independenţi nu are drept consecinţă constituirea unei asocieri conform prevederilor legale, cererea de autorizare se depune de fiecare mic producător independent din cooperare, fiecare dintre aceştia fiind obligat să menţioneze în cererea de autorizare faptul că în realizarea producţiei cooperează cu alţi mici producători independenţi, precizând pentru fiecare în parte datele de identificare - denumirea, sediul social şi codul unic de identificare, să respecte cerinţele prevăzute de prezentul titlu. În această situaţie, prevederile prezentului titlu şi normelor metodologice aferente, precum şi toate dispoziţiile aplicabile antrepozitarului/antrepozitului fiscal şi locurilor autorizate se referă la fiecare dintre micii producători independenţi care cooperează."

    39. La articolul 364 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) locul urmează a fi folosit pentru producerea, transformarea, deţinerea, depozitarea, primirea şi/sau expedierea produselor accizabile în regim suspensiv de accize. În cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, volumul mediu trimestrial al ieşirilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an trebuie să fie mai mare decât limitele prevăzute în normele metodologice, diferenţiate în funcţie de grupa de produse depozitate şi de accizele aferente produselor depozitate;"

    40. La articolul 367 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera l^1), cu următorul cuprins:
    "l^1) să transmită la autoritatea competentă, până la data de 5 ianuarie a anului următor celui de raportare, situaţiile de raportare prevăzute în normele metodologice pentru micii producători independenţi de bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, precum şi pentru micile distilerii;"

    41. La articolul 367, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
    "(7) Operatorii economici autorizaţi ca mici producători independenţi sunt obligaţi să înştiinţeze organele fiscale competente, în termen de 60 de zile de la data la care constată că limitele maxime prevăzute pentru fiecare categorie de produse în parte au fost depăşite, despre această situaţie de fapt, să calculeze şi să plătească valoarea accizei la nivelul standard al accizei, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu, pentru alcoolul etilic.
(8) Operatorii economici autorizaţi ca mică distilerie sunt obligaţi să înştiinţeze organele fiscale competente, în termen de 60 de zile de la data la care constată că limita maximă prevăzută la art. 353 alin. (2) a fost depăşită, despre această situaţie de fapt, să calculeze şi să plătească valoarea accizei la nivelul standard al accizei, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu, pentru alcoolul etilic."

    42. La articolul 370, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Destinatarul înregistrat nu are dreptul de a produce, de a transforma, de a deţine, de a depozita sau de a expedia produse accizabile în regim suspensiv de accize."

    43. La articolul 375 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) să accepte orice control al autorităţii competente, pentru a se asigura că produsele au fost efectiv primite;"

    44. La articolul 395 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) de către forţele armate ale oricărui alt stat membru decât România, în scopul utilizării de către forţele armate respective sau de către personalul civil care le însoţeşte ori pentru aprovizionarea popotelor sau a cantinelor acestora, atunci când forţele armate respective participă la o acţiune de apărare desfăşurată pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene în cadrul Politicii de Securitate şi Apărare Comune;"

    45. La articolul 395, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Produsele accizabile care se deplasează de pe teritoriul unui stat membru către teritoriul unui alt stat membru în regim suspensiv de accize şi care fac obiectul scutirii menţionate la alin. (1) sunt însoţite de un certificat de scutire. Certificatul de scutire indică natura şi cantitatea produselor accizabile care trebuie livrate, valoarea produselor şi identitatea destinatarului scutit, precum şi statul membru gazdă care certifică scutirea."

    46. La articolul 396, denumirea marginală şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Scutiri de la plata accizelor pentru călătorii care se deplasează către ţări terţe sau teritorii terţe
    .....................................................................
(4) În sensul prezentului articol, călător către un teritoriu terţ sau către o ţară terţă reprezintă orice călător care deţine un document de transport pentru călătorie pe cale aeriană sau maritimă, în care se menţionează că destinaţia finală este un aeroport sau port situat pe un teritoriu terţ sau o ţară terţă."

    47. La articolul 397 alineatul (1), literele a), b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) distribuite sub formă de alcool complet denaturat, cu condiţia ca alcoolul etilic să fie/să fi fost denaturat în conformitate cu cerinţele statului membru în care a fost realizată operaţiunea de denaturare completă, astfel cum acestea sunt prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1.880 al Comisiei din 30 noiembrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3.199/93 privind recunoaşterea reciprocă a procedurilor pentru denaturarea completă a alcoolului în scopul scutirii de la plata accizelor;
b) utilizate în cadrul procesului de fabricaţie a oricărui produs nedestinat consumului uman, cu condiţia ca alcoolul să fi fost denaturat în conformitate cu cerinţele statului membru în care a fost realizată această operaţiune sau, pentru denaturarea alcoolului în România, să respecte prevederile din normele metodologice, scutirea aplicându-se doar în situaţia în care un astfel de alcool denaturat a fost încorporat în produsul care nu este destinat consumului uman sau este utilizat pentru întreţinerea şi curăţarea echipamentelor de producţie utilizate în special pentru acest proces de fabricaţie;
    .....................................................................
d) atunci când sunt folosite pentru producerea medicamentelor menţionate în Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare şi Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman."

    48. La articolul 397 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
    "j) utilizate în producerea suplimentelor alimentare definite de Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 iunie 2002 referitoare la apropierea legislaţiilor statelor membre privind suplimentele alimentare care conţin alcool etilic, dacă pachetul unitar de supliment alimentar eliberat pentru consum nu depăşeşte 0,15 litri şi suplimentele alimentare sunt introduse pe piaţă în temeiul art. 10 din directiva menţionată."

    49. La articolul 397, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Modalitatea şi condiţiile de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1), precum şi procedura şi produsele utilizate pentru denaturarea alcoolului etilic în România se stabilesc prin normele metodologice."

    50. La articolul 397, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(5) Prevederile privind deplasarea şi primirea produselor accizabile cu accize plătite se aplică şi în cazul deplasării alcoolului complet denaturat conform prevederilor alin. (1) lit. a).
(6) Prevederile secţiunii a 16-a privind deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize se aplică şi în cazul deplasării alcoolului etilic denaturat conform prevederilor alin. (1) lit. b), dar care nu a fost încă încorporat într-un produs care nu este destinat consumului uman sau este destinat să fie utilizat pentru întreţinerea şi curăţarea echipamentelor de producţie utilizate în special pentru acest proces de fabricaţie."

    51. Titlul secţiunii a 15-a a capitolului I al titlului VIII „Restituiri de accize“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 15-a
    Restituirea şi remiterea
"

    52. La articolul 400, denumirea marginală se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Restituirea şi remiterea"

    53. La articolul 400, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) În cazurile prevăzute la alin. (2) şi (4), accizele pot fi remise la solicitarea operatorului economic."

    54. Titlul secţiunii a 16-a a capitolului I al titlului VIII „Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 16-a
    Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize
"

    55. Articolul 401 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 401
    Dispoziţii generale pentru locul de expediţie şi de destinaţie a deplasării
    (1) Antrepozitarii autorizaţi de către autorităţile competente ale unui stat membru sunt recunoscuţi ca fiind autorizaţi atât pentru circulaţia naţională, cât şi pentru circulaţia în interiorul Uniunii Europene a produselor accizabile.
    (2) Produsele accizabile pot fi deplasate în regim suspensiv de accize între următoarele locuri din interiorul teritoriului Uniunii Europene, inclusiv via o ţară terţă sau un teritoriu terţ:
    a) de la un antrepozit fiscal la:
    1. un alt antrepozit fiscal;
    2. un destinatar înregistrat;
    3. un loc de unde produsele accizabile părăsesc teritoriul Uniunii Europene, în sensul art. 405 alin. (1);
    4. un destinatar în sensul art. 395 alin. (1), în cazul în care produsele sunt expediate de pe teritoriul unui alt stat membru;
    5. biroul vamal de ieşire potrivit prevederilor art. 329 alin. (5) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii care în acelaşi timp este şi biroul vamal de plecare pentru regimul de tranzit extern potrivit prevederilor art. 189 alin. (4) din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii;
    b) de la locul de import către oricare dintre destinaţiile prevăzute la lit. a), în cazul în care produsele în cauză sunt expediate de un expeditor înregistrat. În sensul prezentului articol, locul de import reprezintă locul unde produsele sunt puse în liberă circulaţie, potrivit prevederilor art. 201 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. a) pct. 1 şi 2 şi lit. b) şi cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 371 alin. (2), produsele accizabile pot fi deplasate în regim suspensiv de accize către un loc de livrare directă situat pe teritoriul României, în cazul în care locul respectiv a fost indicat de antrepozitarul autorizat din România sau de destinatarul înregistrat, altul decât un destinatar înregistrat care deţine o autorizaţie limitată în conformitate cu prevederile art. 371 alin. (2), în condiţiile stabilite prin normele metodologice.
    (4) Cu excepţia cazului în care importul are loc în interiorul unui antrepozit fiscal, produsele accizabile pot fi deplasate de la locul importului în regim suspensiv de accize doar dacă următoarele sunt furnizate, de către declarant sau de către orice persoană implicată direct sau indirect în îndeplinirea formalităţilor vamale în conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, autorităţilor competente ale statului membru de import:
    a) codul unic de acciză, în temeiul art. 19 alin. (2) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.073/2004, care identifică expeditorul înregistrat pentru deplasare;
    b) codul unic de acciză, în temeiul art. 19 alin. (2) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.073/2004, care identifică destinatarul căruia îi sunt expediate produsele;
    c) dacă este cazul, dovada faptului că mărfurile importate sunt destinate a fi expediate de pe teritoriul statului membru de import către teritoriul unui alt stat membru.
    (5) Antrepozitarul autorizat sau destinatarul înregistrat prevăzuţi la alin. (3) au obligaţia de a respecta cerinţele prevăzute la art. 404 alin. (1).
    (6) Prevederile alin. (2)-(4) se aplică şi deplasărilor de produse accizabile cu nivel de accize zero care nu au fost eliberate pentru consum.
    (7) Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize începe, în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a), în momentul în care produsele accizabile părăsesc antrepozitul fiscal de expediţie şi, în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b), în momentul în care aceste produse sunt puse în liberă circulaţie, în conformitate cu prevederile art. 201 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.
    (8) Deplasarea în regim suspensiv de accize a produselor accizabile se încheie:
    1. în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 şi 4 şi lit. b), în momentul în care destinatarul a recepţionat produsele accizabile;
    2. în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a) pct. 3, în momentul în care produsele accizabile au părăsit teritoriul Uniunii Europene;
    3. în cazurile menţionate la alin. (2) lit. a) pct. 5, în momentul în care produsele accizabile sunt plasate sub regimul de tranzit extern."

    56. La articolul 402, alineatul (2), alineatul (3) litera a) şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În sensul alin. (1), expeditorul depune un proiect de document administrativ electronic la autorităţile competente din statul membru de expediţie prin intermediul sistemului informatizat menţionat la art. 1 din Decizia (UE) 2020/263 a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 ianuarie 2020 privind informatizarea circulaţiei şi a controlului produselor accizabile (reformare).
(3) ...........................................................................................
a) datele sunt corecte, proiectul de document administrativ electronic este validat de către autoritatea competentă a expeditorului prin atribuirea unui cod de referinţă administrativ unic, specific fiecărei mişcări în regim suspensiv de accize şi îl comunică expeditorului;
    ..................................................................................................
(4) În cazurile prevăzute la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 şi 4, alin. (2) lit. b) şi alin. (3), autoritatea competentă a expeditorului transmite fără întârziere documentul administrativ electronic autorităţii competente a destinatarului, care la rândul ei îl transmite destinatarului prin intermediul sistemului informatic, în cazul în care acesta este un antrepozitar autorizat sau un destinatar înregistrat. Dacă produsele accizabile sunt destinate unui antrepozitar autorizat din România, autorităţile competente din România înaintează în mod direct respectivului antrepozitar autorizat documentul administrativ electronic."

    57. La articolul 402, alineatul (5) se abrogă.
    58. La articolul 402, alineatele (6)-(10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(6) Atunci când expeditorul este din România, acesta furnizează persoanei care însoţeşte produsele accizabile un exemplar tipărit al documentului administrativ electronic sau, în cazul în care produsele nu sunt însoţite de o astfel de persoană, transportatorului codul de referinţă administrativ unic.
(7) Atunci când produsele accizabile sunt deplasate în regim suspensiv de accize de la un expeditor din alt stat membru la un destinatar din România, expeditorul furnizează persoanei care însoţeşte produsele accizabile sau, în cazul în care produsele nu sunt însoţite de o astfel de persoană, transportatorului codul de referinţă administrativ unic.
(8) Persoana care însoţeşte produsele accizabile sau transportatorul trebuie să poată furniza autorităţilor competente codul de referinţă administrativ unic prevăzut la alin. (6) şi (7) oricând este solicitat, pe întreaga durată a deplasării în regim suspensiv de accize. Cu toate acestea, după caz, autorităţile competente pot solicita un exemplar tipărit al documentului administrativ electronic sau orice alt document comercial.
(9) Expeditorul poate anula documentul administrativ electronic prin intermediul sistemului informatizat, atât timp cât deplasarea nu a început, potrivit prevederilor art. 401 alin. (7).
(10) În cursul deplasării în regim suspensiv de accize, expeditorul poate modifica destinaţia sau destinatarul produselor accizabile prin intermediul sistemului informatizat şi poate indica o nouă destinaţie, care trebuie să fie una dintre destinaţiile prevăzute la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2, 3 ori 5 sau alin. (3), după caz, în condiţiile prevăzute prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române, denumită în continuare A.V.R."

    59. La articolul 402, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:
    "(10^1) Pentru a modifica destinaţia sau destinatarul produselor accizabile conform alin. (10), expeditorul prezintă un proiect de document electronic de modificare a destinaţiei autorităţilor competente din statul membru de expediţie, prin intermediul sistemului informatizat."

    60. La articolul 402, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu următorul cuprins:
    "(12^1) Prevederile alin. (11) şi (12) nu se aplică deplasărilor menţionate la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 3 şi 5."

    61. După articolul 402, se introduce un nou articol, articolul 402^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 402^1
    Prelucrarea documentului administrativ electronic în cazul produselor accizabile exportate
    (1) În cazul prevăzut la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 3 şi 5 autoritatea competentă a expeditorului înaintează documentul administrativ electronic autorităţii competente din statul membru în care declaraţia de export este depusă în conformitate cu prevederile art. 221 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, denumit în continuare statul membru de export, dacă statul membru de export este altul decât România.
    (2) Declarantul furnizează autorităţilor competente ale statului membru de export codul de referinţă administrativ unic care indică produsele accizabile menţionate în declaraţia de export.
    (3) Autorităţile competente din statul membru de export verifică, înainte de acordarea liberului de vamă pentru exportul mărfurilor, dacă datele din documentul administrativ electronic corespund celor din declaraţia de export.
    (4) În cazul în care există neconcordanţe între documentul administrativ electronic şi declaraţia de export, autorităţile competente din statul membru de export înştiinţează autorităţile competente din statul membru de expediţie prin intermediul sistemului informatizat.
    (5) În cazul în care mărfurile nu mai urmează să fie scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene, autorităţile competente din statul membru de export trimit o notificare în acest sens autorităţilor competente din statul membru de expediţie prin intermediul sistemului informatizat de îndată ce iau cunoştinţă de faptul că mărfurile nu vor mai fi scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene. Autorităţile competente din statul membru de expediţie transmit de îndată notificarea expeditorului. La primirea notificării, expeditorul anulează documentul administrativ electronic, astfel cum se prevede la art. 402 alin. (9), sau modifică destinaţia mărfurilor, astfel cum se prevede la art. 402 alin. (10), după caz."

    62. Articolul 405 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 405
    Formalităţi la încheierea deplasării mărfurilor exportate
    (1) În situaţiile prevăzute la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 3 şi alin. (2) lit. b), după caz, este întocmit un raport de export de către autorităţile competente din statul membru de export, pe baza informaţiilor referitoare la ieşirea mărfurilor pe care le-au primit de la biroul vamal de ieşire, stabilit conform art. 329 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, sau de către biroul unde se realizează formalităţile pentru ieşirea mărfurilor de pe teritoriul vamal, prevăzute la art. 335^1 alin. (2), prin care se atestă faptul că produsele accizabile au părăsit teritoriul Uniunii Europene, utilizându-se sistemul informatizat.
    (2) În cazul menţionat la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 5 este întocmit un raport de export de către autorităţile competente ale statului membru de export pe baza informaţiilor pe care le-au primit de la biroul vamal de ieşire în temeiul art. 329 alin. (5) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
    (3) Autorităţile competente din statul membru de export efectuează o verificare electronică a integralităţii datelor pe baza cărora urmează să se întocmească raportul de export în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2). După verificarea respectivelor date şi în cazul în care statul membru de expediţie este diferit de statul membru de export, autorităţile competente din statul membru de export transmit raportul de export autorităţilor competente din statele membre de expediţie. Autorităţile competente din statul membru de expediţie înaintează raportul de export expeditorului."

    63. La articolul 406, alineatul (1) litera a) şi alineatul (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) produsele să fie însoţite de un document de rezervă care conţine aceleaşi date ca şi proiectul de document administrativ electronic prevăzut la art. 402 alin. (2);
    ..................................................................................................
(3) De îndată ce informaţiile cuprinse în documentul administrativ electronic sunt validate, în conformitate cu prevederile art. 402 alin. (3), acest document înlocuieşte documentul de rezervă prevăzut la alin. (1) lit. a). Prevederile art. 402 alin. (4) şi (5), precum şi cele ale art. 404 şi 405 se aplică în mod corespunzător."

    64. La articolul 406, alineatul (4) se abrogă.
    65. La articolul 406, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) O copie de pe documentul de rezervă prevăzut la alin. (1) lit. a) se păstrează de expeditor în evidenţele sale."

    66. La articolul 406, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
    "(7) În cazul în care sistemul informatizat este indisponibil în statul membru de expediţie, în cazurile menţionate la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 3 şi 5, expeditorul furnizează declarantului o copie a documentului de rezervă menţionat la alin. (1) lit. a).
(8) Declarantul furnizează autorităţilor competente ale statului membru de export o copie a respectivului document de rezervă, al cărui conţinut trebuie să corespundă produselor accizabile declarate în declaraţia de export, sau codul unic de identificare al documentului de rezervă."

    67. Articolul 407 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 407
    Documente de rezervă la destinaţie sau în cazuri de export
    (1) În cazul în care, în situaţiile prevăzute la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 şi 4, alin. (2) lit. b) şi alin. (3), raportul de primire prevăzut la art. 404 alin. (1) lit. c) nu poate fi prezentat la încheierea deplasării produselor accizabile în termenul prevăzut la respectivul articol, deoarece fie sistemul informatizat nu este disponibil în România, fie în situaţia prevăzută la art. 406 alin. (1) nu au fost încă îndeplinite procedurile prevăzute la art. 406 alin. (2) şi (3), destinatarul prezintă autorităţii competente din România, cu excepţia cazurilor pe deplin justificate, un document de rezervă care conţine aceleaşi informaţii ca şi raportul de primire şi care atestă încheierea deplasării, potrivit prevederilor din normele metodologice.
    (2) Cu excepţia cazului în care destinatarul poate prezenta, în scurt timp, prin intermediul sistemului informatizat, raportul de primire prevăzut la art. 404 alin. (1) lit. c) sau în cazuri pe deplin justificate, autoritatea competentă din România trimite o copie de pe documentul de rezervă prevăzut la alin. (1) autorităţii competente din statul membru de expediţie, care o transmite expeditorului sau o pune la dispoziţia acestuia.
    (3) De îndată ce sistemul informatizat redevine disponibil sau de îndată ce procedurile prevăzute la art. 406 alin. (2) şi (3) sunt îndeplinite, destinatarul prezintă un raport de primire, în conformitate cu prevederile art. 404 alin. (1) lit. c). Prevederile art. 404 alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător.
    (4) În cazul în care, în situaţiile prevăzute la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 3 şi 5, raportul de export prevăzut la art. 405 alin. (1) şi (2) sau notificarea că produsele nu vor mai fi scoase de pe teritoriul Uniunii Europene, prevăzută la art. 402^1 alin. (5), nu se poate întocmi la încheierea deplasării produselor accizabile deoarece fie sistemul informatizat nu este disponibil în statul membru de export, fie în situaţia prevăzută la art. 406 alin. (1) nu au fost încă îndeplinite procedurile prevăzute la art. 406 alin. (2) şi (3), autorităţile competente din statul membru de export trimit autorităţilor competente din România un document care conţine aceleaşi date ca raportul de export sau ca notificarea şi care atestă încheierea deplasării sau faptul că produsele nu vor mai fi scoase de pe teritoriul Uniunii Europene, cu excepţia cazului în care raportul de export sau notificarea se poate întocmi în scurt timp prin intermediul sistemului informatizat sau în cazuri pe deplin justificate, potrivit prevederilor din normele metodologice.
    (5) În cazul prevăzut la alin. (4), autorităţile competente din România transmit sau pun la dispoziţia expeditorului o copie a documentului menţionat la alin. (1).
    (6) De îndată ce sistemul informatizat redevine disponibil în statul membru de export sau de îndată ce procedurile prevăzute la art. 406 alin. (2) şi (3) sunt îndeplinite, autorităţile competente din statul membru de export trimit un raport de export, în conformitate cu prevederile art. 405 alin. (1) şi (2), sau notificarea prevăzută la art. 402^1 alin. (5). Prevederile art. 405 alin. (3) se aplică în mod corespunzător."

    68. Articolul 408 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 408
    Dovezi alternative ale primirii şi ale ieşirii
    (1) Fără să contravină prevederilor art. 407, raportul de primire prevăzut la art. 404 alin. (1) lit. c) sau raportul de export prevăzut la art. 405 alin. (1) şi (2) constituie dovada faptului că deplasarea produselor accizabile s-a încheiat în conformitate cu prevederile art. 401 alin. (8).
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în absenţa unui raport de primire sau a unui raport de export din alte motive decât cele prevăzute la art. 407, se poate de asemenea furniza o dovadă alternativă a încheierii deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de accize, în conformitate cu prevederile alin. (3) şi (4).
    (3) În cazurile prevăzute la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 şi 4, alin. (2) lit. b) şi alin. (3), dovada alternativă a încheierii deplasării poate fi furnizată printr-o viză a autorităţilor competente din statul membru de destinaţie, pe baza unor dovezi corespunzătoare, care să indice că produsele accizabile au ajuns la destinaţie.
    (4) Un document de rezervă menţionat la art. 406 alin. (1) lit. a) constituie o dovadă corespunzătoare.
    (5) În cazurile prevăzute la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 3 şi 5, pentru a stabili dacă produsele accizabile aflate în situaţiile enunţate la alin. (2) au fost scoase de pe teritoriul Uniunii Europene, autorităţile competente din statul membru de expediţie:
    a) acceptă viza autorităţilor competente din statul membru pe teritoriul căruia este situat biroul vamal de ieşire, prin care se atestă că produsele accizabile au părăsit teritoriul Uniunii Europene sau că produsele accizabile au fost plasate sub regimul de tranzit extern în conformitate cu prevederile art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 5 ca dovadă corespunzătoare a scoaterii produselor de pe teritoriul Uniunii Europene;
    b) pot lua în considerare orice combinaţie a următoarelor elemente doveditoare:
    1. un aviz de expediţie;
    2. un document semnat sau autentificat de operatorul economic care a scos produsele accizabile în afara teritoriului vamal al Uniunii Europene prin care se atestă ieşirea respectivelor produse;
    3. un document în care autoritatea vamală a unui stat membru sau a unei ţări terţe certifică livrarea în conformitate cu normele şi procedurile aplicabile respectivei certificări în acel stat sau în acea ţară;
    4. evidenţe ale mărfurilor livrate navelor, aeronavelor sau instalaţiilor offshore deţinute de operatorii economici;
    5. alte dovezi acceptabile pentru autorităţile din statul membru de expediţie.
    (6) În momentul în care autorităţile competente din statul membru de expediţie au admis dovezile corespunzătoare, acestea închid deplasarea în sistemul informatizat."

    69. La articolul 409, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 409
    (1) Structura şi conţinutul documentelor administrative electronice schimbate prin intermediul sistemului informatizat potrivit art. 402-405 de către persoanele şi autorităţile competente implicate în cazul unei deplasări de produse accizabile în regim suspensiv de accize, normele şi procedurile pentru schimbul de documente administrative electronice în cazul unei deplasări de produse accizabile în regim suspensiv de accize, precum şi structura, conţinutul, normele şi procedurile de utilizare a documentelor de rezervă prevăzute la art. 406 şi 407 sunt stabilite de către Comisia Europeană."

    70. La articolul 412, denumirea marginală şi alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 412
    Nereguli apărute în cursul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de accize
    (1) Atunci când s-a produs o neregulă în cursul unei deplasări de produse accizabile în regim suspensiv de accize care a dus la eliberarea pentru consum a acestora în conformitate cu prevederile art. 340 alin. (1) lit. a), se consideră că eliberarea pentru consum are loc pe teritoriul statului membru în care s-a produs neregula.
    (2) În cazul în care, pe parcursul unei deplasări a produselor accizabile în regim suspensiv de accize, a fost depistată o neregulă care a dus la eliberarea pentru consum a acestora în conformitate cu prevederile art. 340 alin. (1) lit. a) şi nu este posibil să se determine unde s-a produs neregula, se consideră că aceasta s-a produs pe teritoriul statului membru şi la momentul în care aceasta a fost depistată.
    ..................................................................................................
    (4) În cazul în care produsele accizabile care se deplasează în regim suspensiv de accize nu au ajuns la destinaţie şi pe parcursul deplasării nu a fost depistată nicio neregulă care să ducă la eliberarea pentru consum a acestor produse, în temeiul art. 340 alin. (1) lit. a), se consideră că neregula s-a produs pe teritoriul statului membru de expediţie în momentul începerii deplasării."

    71. Titlul secţiunii a 17-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 17-a
    Deplasarea şi impozitarea produselor accizabile după eliberarea pentru consum
"

    72. După titlul secţiunii a 17-a se introduce titlul subsecţiunii 1, cu următorul cuprins: „Achiziţii realizate de persoane fizice“, care cuprinde articolul 413.
    73. Articolul 413 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 413
    Persoane fizice
    (1) Accizele pentru produsele accizabile achiziţionate de o persoană fizică pentru uzul său propriu şi transportate personal de respectiva persoană fizică de pe teritoriul unui stat membru pe teritoriul României sunt exigibile numai în statul membru în care se achiziţionează produsele accizabile.
    (2) Pentru a stabili dacă produsele accizabile prevăzute la alin. (1) sunt destinate uzului propriu al unei persoane fizice, se iau în considerare următoarele elemente:
    a) statutul comercial al celui care deţine produsele accizabile şi motivele pentru care le deţine;
    b) locul în care se află produsele accizabile sau, dacă este cazul, modul de transport utilizat;
    c) orice document referitor la produsele accizabile;
    d) natura produselor accizabile;
    e) cantitatea de produse accizabile.
    (3) Produsele achiziţionate şi transportate de persoanele fizice se consideră a fi destinate uzului propriu, în condiţiile în care nu depăşesc următoarele limite cantitative:
    a) tutunuri prelucrate:
    1. ţigarete - 800 de bucăţi;
    2. ţigări (cu o greutate maximă de 3 grame/bucată) - 400 de bucăţi;
    3. ţigări de foi - 200 de bucăţi;
    4. tutun de fumat - 1 kg;
    b) băuturi alcoolice:
    1. băuturi spirtoase - 10 litri;
    2. produse intermediare - 20 litri;
    3. vinuri - 90 litri (din care maximum 60 l de vinuri spumoase);
    4. bere - 110 litri.
    (4) Produsele achiziţionate şi transportate în cantităţi superioare limitelor prevăzute la alin. (3) şi destinate consumului în România se consideră a fi achiziţionate în scopuri comerciale şi, în acest caz, se datorează acciza în România.
    (5) Accizele sunt exigibile în România şi pentru cantităţile de produse energetice eliberate deja pentru consum într-un alt stat membru, dacă aceste produse sunt transportate cu ajutorul unor mijloace de transport atipice de către o persoană fizică sau în numele unei persoane fizice. În sensul prezentului alineat, mijloace de transport atipice reprezintă transportul de combustibili în alte recipiente decât rezervoarele vehiculelor sau în canistre adecvate pentru combustibili şi transportul de produse lichide pentru încălzire în alte recipiente decât în camioane-cisternă folosite în numele unor operatori economici."

    74. După articolul 413 se introduce subsecţiunea a 2-a, cu titlul „Procedura care trebuie urmată în cazul deplasărilor de produse accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru şi care sunt deplasate către teritoriul altui stat membru pentru a fi livrate acolo în scopuri comerciale“, care cuprinde articolele 414-416^6.
    75. Articolul 414 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 414
    Dispoziţii generale în cazul deplasărilor de produse accizabile care au fost eliberate pentru consum
    (1) În cazul în care produsele accizabile care au fost eliberate pentru consum într-un stat membru sunt deplasate către teritoriul României pentru a fi livrate în România în scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate în România, produsele în cauză sunt supuse accizelor în România. În cadrul domeniului de aplicare al regimului prevăzut în prezenta subsecţiune, produsele accizabile pot fi deplasate numai de la un expeditor certificat către un destinatar certificat.
    (2) În sensul prezentului articol, produsele accizabile se consideră livrate în scopuri comerciale în cazurile în care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru, au fost deplasate din respectivul stat membru către teritoriul României şi sunt livrate fie către o altă persoană decât o persoană fizică, fie către o persoană fizică, dacă deplasarea nu face obiectul art. 413 sau al art. 417. Totuşi, produsele accizabile nu se consideră a fi livrate în scopuri comerciale în cazurile în care sunt transportate de respectiva persoană fizică pentru uz propriu atunci când sunt deplasate de pe teritoriul celuilalt stat membru.
    (3) Deplasarea produselor accizabile în temeiul prezentului articol începe în momentul în care produsele accizabile părăsesc locaţiile expeditorului certificat sau orice loc situat în statul membru de expediţie, care este notificat autorităţilor competente din statul membru de expediţie înaintea începerii deplasării.
    (4) Deplasarea produselor accizabile în temeiul prezentului articol se încheie în momentul în care destinatarul certificat a recepţionat produsele accizabile la locaţiile sale sau în orice loc situat în statul membru de destinaţie, care este notificat autorităţilor competente din statul membru de destinaţie înaintea începerii deplasării.
    (5) Condiţiile de exigibilitate şi nivelul accizelor care urmează să fie aplicate sunt cele în vigoare la data la care accizele devin exigibile în statul membru de destinaţie.
    (6) În cazul în care România este stat membru de destinaţie, condiţiile de exigibilitate şi nivelul accizelor care urmează să fie aplicate sunt cele în vigoare la data la care accizele devin exigibile în România.
    (7) În cazul produselor accizabile care au fost deja eliberate pentru consum în România şi care sunt livrate într-un alt stat membru, persoana care a efectuat livrarea poate beneficia, la cerere, de restituirea accizelor dacă autoritatea competentă constată că accizele au devenit exigibile şi au fost percepute în acel stat membru, potrivit prevederilor din normele metodologice."

    76. După articolul 414 se introduc optsprezece noi articole, articolele 414^1-414^18, cu următorul cuprins:
    "ART. 414^1
    Faptul generator în cazul deplasărilor de produse accizabile care au fost eliberate pentru consum
    (1) Destinatarului certificat îi revine obligaţia de a plăti acciza, care devine exigibilă atunci când mărfurile au fost livrate către statul membru de destinaţie, cu excepţia cazului în care în cursul deplasării apare o neregulă în temeiul art. 419.
    (2) În cazul lipsei înregistrării uneia sau a tuturor persoanelor implicate în deplasare, acestor persoane le revine, de asemenea, obligaţia de a plăti accizele.
    (3) Produsele accizabile deţinute la bordul unei nave sau al unei aeronave care efectuează traversări sau zboruri între teritoriul unui alt stat membru şi România, dar care nu sunt disponibile pentru vânzare în momentul în care nava sau aeronava se află pe teritoriul unuia dintre aceste state membre, nu sunt supuse accizelor în statul membru respectiv.
    ART. 414^2
    Înregistrarea persoanelor care desfăşoară activităţi cu produse accizabile eliberate pentru consum pe teritoriul altui stat membru şi deplasate către teritoriul României
    (1) Înregistrarea destinatarilor certificaţi şi a expeditorilor certificaţi se efectuează de către autoritatea vamală teritorială.
    (2) Procedura şi condiţiile în care se realizează înregistrarea destinatarilor certificaţi şi a expeditorilor certificaţi se stabilesc prin ordin al preşedintelui A.V.R.
    ART. 414^3
    Destinatarul certificat - reguli generale
    (1) Persoana care intenţionează să recepţioneze, în cadrul activităţii desfăşurate de respectiva persoană, produse accizabile care au fost eliberate pentru consum într-un stat membru şi care apoi sunt deplasate către teritoriul României pentru a fi livrate în România în scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate în România trebuie să se înregistreze în calitate de destinatar certificat.
    (2) Destinatarul certificat nu are dreptul de a expedia produse accizabile înainte ca acesta să deţină documentul de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi expediată.
    ART. 414^4
    Cererea de înregistrare ca destinatar certificat
    (1) Destinatarul certificat poate să îşi desfăşoare activitatea în această calitate numai în baza atestatului valabil emis de autoritatea prevăzută la art. 414^2 alin. (1), potrivit prevederilor din normele metodologice.
    (2) Destinatarul certificat care primeşte doar ocazional produse accizabile poate să îşi desfăşoare activitatea în această calitate numai în baza atestatului valabil emis de autoritatea prevăzută la art. 414^2 alin. (1). Înregistrarea prevăzută la art. 336 pct. 7^1 se limitează la o anumită cantitate de produse accizabile, la un singur expeditor, precum şi la o perioadă de timp clar delimitată, potrivit prevederilor din normele metodologice. O astfel de înregistrare ocazională poate, de asemenea, prin excepţie de la cerinţele prevăzute la art. 336 pct. 7^1, să fie acordată persoanelor fizice care acţionează în calitate de destinatari atunci când produsele accizabile sunt livrate în scopuri comerciale în temeiul art. 414 alin. (2).
    (3) În vederea obţinerii atestatului de destinatar certificat, solicitantul trebuie să depună o cerere la autoritatea prevăzută la art. 414^2 alin. (1), în modul şi în forma prevăzute în normele metodologice.
    ART. 414^5
    Condiţii de înregistrare ca destinatar certificat
    (1) Pentru a fi înregistrată, persoana care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca destinatar certificat trebuie să aibă declarat cel puţin un loc în care urmează să realizeze recepţia de produse accizabile care au fost eliberate pentru consum într-un stat membru şi care sunt deplasate către teritoriul României pentru a fi livrate în România în scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate în România, pentru care trebuie să facă dovada înregistrării punctului de lucru la oficiul registrului comerţului.
    (2) În situaţia în care recepţia produselor accizabile se realizează în mai multe locuri, cererea este însoţită de o declaraţie privind locurile în care urmează a se realiza recepţia acestor produse, precum şi de dovada înregistrării acestora la oficiul registrului comerţului.
    (3) Atestatul de destinatar certificat se eliberează numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) cererea a fost însoţită de documentele care dovedesc înregistrarea punctului de lucru prevăzut la alin. (1) şi (2);
    b) persoana care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca destinatar certificat nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul de stat, de natura accizelor;
    c) persoana care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca destinatar certificat declară cantităţile estimate a fi primite în cursul unui an;
    d) persoana care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca destinatar certificat face dovada constituirii garanţiei;
    e) persoana care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca destinatar certificat deţine un sistem computerizat de evidenţă a produselor accizabile achiziţionate, deja eliberate pentru consum într-un stat membru şi deplasate către teritoriul României pentru a fi livrate în România în scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate în România, a produselor livrate şi a stocurilor de astfel de produse.
    (4) Cererea care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (3) se respinge.
    ART. 414^6
    Înregistrarea ca destinatar certificat
    (1) Autoritatea prevăzută la art. 414^2 alin. (1) emite atestatul de destinatar certificat, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete de înregistrare.
    (2) Procedura de înregistrare a destinatarilor certificaţi nu intră sub incidenţa prevederilor legale privind procedura aprobării tacite.
    (3) Atestatul conţine următoarele elemente:
    a) codul de accize;
    b) elementele de identificare ale destinatarului certificat;
    c) tipul produselor accizabile care urmează a fi recepţionate;
    d) nivelul şi forma garanţiei;
    e) data de la care atestatul devine valabil;
    f) locurile declarate pentru recepţia produselor accizabile şi adresa acestora.
    (4) Atestatul de destinatar certificat este valabil începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care cererea de înregistrare ca destinatar certificat a fost aprobată de autoritatea prevăzută la art. 414^2 alin. (1).
    (5) În cazul destinatarului certificat care primeşte doar ocazional produse accizabile care au fost eliberate pentru consum într-un stat membru şi care sunt deplasate către teritoriul României pentru a fi livrate în România în scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate în România, atestatul are valabilitate de 12 luni consecutive de la data emiterii acestuia.
    (6) Atestatele pot fi modificate de către autoritatea prevăzută la art. 414^2 alin. (1) din oficiu sau la cerere.
    (7) În cazul modificării atestatului din oficiu, înainte de a fi modificat atestatul, autoritatea prevăzută la art. 414^2 alin. (1) trebuie să îl informeze pe destinatarul certificat asupra modificării şi asupra motivelor acesteia.
    (8) Destinatarul certificat poate solicita autorităţii prevăzute la art. 414^2 alin. (1) modificarea atestatului, în condiţiile prevăzute în normele metodologice.
    ART. 414^7
    Respingerea cererii de înregistrare ca destinatar certificat
    (1) Respingerea cererii de înregistrare se comunică în scris odată cu motivele luării acestei decizii.
    (2) Deciziile de respingere emise pot fi contestate în conformitate cu dispoziţiile titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 414^8
    Obligaţiile destinatarului certificat
    (1) Orice destinatar certificat are obligaţia de a îndeplini următoarele cerinţe:
    a) să garanteze plata accizelor, prin constituirea unei garanţii, care acoperă riscurile inerente neplăţii accizelor care pot apărea pe parcursul deplasării pe teritoriile statelor membre tranzitate şi în România, înaintea expedierii produselor accizabile, în condiţiile prevăzute în normele metodologice;
    b) să înscrie în evidenţe produsele accizabile primite, care au fost eliberate pentru consum într-un stat membru şi care sunt deplasate către teritoriul României pentru a fi livrate în România în scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate în România, la încheierea deplasării produselor;
    c) să plătească accizele exigibile în România în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care s-a încheiat deplasarea produselor;
    d) să accepte orice control care permite autorităţii competente să se asigure că produsele au fost efectiv primite şi că accizele exigibile pentru acestea au fost plătite;
    e) să asigure îndeplinirea pe toată durata de funcţionare a condiţiilor prevăzute la art. 414^5.
    (2) În situaţia în care intervin modificări faţă de datele menţionate în atestat, destinatarul certificat are obligaţia de a depune o cerere la autoritatea prevăzută la art. 414^2 alin. (1), potrivit prevederilor din normele metodologice.
    (3) Destinatarul certificat nu poate realiza recepţia de produse accizabile într-un nou loc dacă acesta nu a fost declarat.
    ART. 414^9
    Netransferabilitatea atestatului de destinatar certificat
    (1) Atestatele sunt emise numai pentru destinatarii certificaţi numiţi şi nu sunt transferabile.
    (2) Atunci când are loc vânzarea locului de recepţie a produselor accizabile, atestatele nu se transferă noului proprietar.
    ART. 414^10
    Revocarea atestatului de destinatar certificat
    (1) Atestatul de destinatar certificat poate fi revocat în următoarele situaţii:
    a) atunci când titularul acestuia nu respectă una dintre cerinţele prevăzute la art. 414^8;
    b) atunci când titularul acestuia înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul de stat de natura accizelor, mai vechi de 30 de zile faţă de termenul legal de plată;
    c) în cazul în care destinatarul certificat doreşte să renunţe la atestat.
    (2) În cazul în care destinatarul certificat doreşte să renunţe la atestat, acesta are obligaţia să notifice acest fapt autorităţii prevăzute la art. 414^2 alin. (1) cu cel puţin 60 de zile înainte de data renunţării.
    (3) În cazuri excepţionale când interesele legitime ale destinatarului certificat impun aceasta, autoritatea prevăzută la art. 414^2 alin. (1) poate decala termenul de intrare în vigoare a deciziei de revocare la o dată ulterioară.
    (4) Destinatarul certificat nemulţumit poate contesta decizia de revocare a atestatului în conformitate cu dispoziţiile titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Procedura şi condiţiile de soluţionare a contestaţiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui A.V.R.
    Expeditorul certificat - reguli generale
    ART. 414^11
    Expeditorul certificat - reguli generale
    Persoana care intenţionează să expedieze, în cadrul activităţii desfăşurate de respectiva persoană, produse accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul României şi care apoi sunt deplasate către teritoriul unui alt stat membru pentru a fi livrate acolo în scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate acolo trebuie să se înregistreze în calitate de expeditor certificat.
    ART. 414^12
    Cererea de înregistrare ca expeditor certificat
    (1) Expeditorul certificat în România poate să îşi desfăşoare activitatea în această calitate numai în baza atestatului valabil emis de autoritatea prevăzută la art. 414^2 alin. (1).
    (2) În vederea obţinerii atestatului de expeditor certificat, solicitantul trebuie să depună o cerere la autoritatea prevăzută la art. 414^2 alin. (1), în modul şi în forma prevăzute în normele metodologice.
    (3) Expeditorul certificat care trimite doar ocazional produse accizabile poate să îşi desfăşoare activitatea în această calitate numai în baza atestatului valabil emis de autoritatea prevăzută la art. 414^2 alin. (1). Înregistrarea prevăzută la art. 336 pct. 8^1 se limitează la o anumită cantitate de produse accizabile, la un singur destinatar, precum şi la o perioadă de timp clar delimitată, potrivit prevederilor din normele metodologice. O astfel de înregistrare ocazională poate, de asemenea, prin excepţie de la cerinţele prevăzute la art. 336 pct. 8^1, să fie acordată persoanelor fizice care acţionează în calitate de expeditori atunci când produsele accizabile sunt livrate în scopuri comerciale în temeiul art. 414 alin. (2).
    ART. 414^13
    Condiţii de înregistrare ca expeditor certificat
    (1) Pentru a fi înregistrată, persoana care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca expeditor certificat trebuie să aibă declarat cel puţin un loc din care urmează să expedieze produse accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul României şi care sunt deplasate către teritoriul altui stat membru pentru a fi livrate acolo în scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate pe teritoriul acelui stat membru, pentru care trebuie să facă dovada înregistrării punctului de lucru la oficiul registrului comerţului.
    (2) În situaţia în care expedierea produselor accizabile se realizează din mai multe locuri, cererea este însoţită de o declaraţie privind locurile din care urmează a se expedia aceste produse, precum şi de dovada înregistrării acestora la oficiul registrului comerţului.
    (3) Atestatul de expeditor certificat se eliberează numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) cererea a fost însoţită de documentele care dovedesc înregistrarea punctului de lucru prevăzut la alin. (1) şi (2);
    b) persoana care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca expeditor certificat nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul de stat, de natura accizelor;
    c) persoana care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca expeditor certificat deţine un sistem computerizat de evidenţă a stocurilor de produse accizabile şi a produselor accizabile expediate, deja eliberate pentru consum pe teritoriul României şi care sunt deplasate către teritoriul altui stat membru pentru a fi livrate acolo în scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate pe teritoriul acelui stat membru.
    (4) Cererea care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (3) se respinge.
    ART. 414^14
    Înregistrarea ca expeditor certificat
    (1) Autoritatea prevăzută la art. 414^2 alin. (1) emite atestatul de expeditor certificat, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete de înregistrare.
    (2) Procedura de înregistrare a expeditorilor certificaţi nu intră sub incidenţa prevederilor legale privind procedura aprobării tacite.
    (3) Atestatul conţine următoarele elemente:
    a) codul de accize;
    b) elementele de identificare ale expeditorului certificat;
    c) tipul produselor accizabile care urmează a fi expediate;
    d) data de la care atestatul devine valabil;
    e) locurile de expediţie şi adresa acestora.
    (4) Atestatul de expeditor certificat este valabil începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care cererea de înregistrare ca expeditor certificat a fost aprobată de autoritatea prevăzută la art. 414^2 alin. (1).
    (5) Atestatele pot fi modificate de către autoritatea prevăzută la art. 414^2 alin. (1) din oficiu sau la cerere.
    (6) În cazul modificării atestatului din oficiu, înainte de a fi modificat atestatul, autoritatea prevăzută la art. 414^2 alin. (1) trebuie să îl informeze pe expeditorul certificat asupra modificării şi asupra motivelor acesteia.
    (7) Expeditorul certificat poate solicita autorităţii prevăzute la art. 414^2 alin. (1) modificarea atestatului, în condiţiile prevăzute în normele metodologice.
    ART. 414^15
    Respingerea cererii de înregistrare ca expeditor certificat
    (1) Respingerea cererii de înregistrare se comunică în scris odată cu motivele luării acestei decizii.
    (2) Deciziile de respingere emise pot fi contestate în conformitate cu dispoziţiile titlului VIII din Legea nr. 207/2015.
    ART. 414^16
    Obligaţiile expeditorului certificat
    În situaţia în care intervin modificări faţă de datele menţionate în atestat, expeditorul certificat are obligaţia de a depune o cerere la autoritatea prevăzută la art. 414^2 alin. (1), potrivit prevederilor din normele metodologice.
    ART. 414^17
    Netransferabilitatea atestatului de expeditor certificat
    (1) Atestatele sunt emise numai pentru expeditorii certificaţi numiţi şi nu sunt transferabile.
    (2) În situaţia în care are loc vânzarea locului de expediţie a produselor accizabile, atestatul nu se transferă noului proprietar.
    ART. 414^18
    Revocarea atestatului de expeditor certificat
    (1) Atestatul de expeditor certificat poate fi revocat în următoarele situaţii:
    a) atunci când titularul acestuia nu respectă cerinţa prevăzută la art. 414^16;
    b) atunci când titularul acestuia înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul de stat de natura accizelor, mai vechi de 30 de zile faţă de termenul legal de plată;
    c) în cazul în care expeditorul certificat doreşte să renunţe la atestat.
    (2) În cazul în care expeditorul certificat doreşte să renunţe la atestat, acesta are obligaţia să notifice acest fapt autorităţii prevăzute la art. 414^2 alin. (1) cu cel puţin 60 de zile înainte de data renunţării.
    (3) În cazuri excepţionale când interesele legitime ale expeditorului certificat impun aceasta, autoritatea prevăzută la art. 414^2 alin. (1) poate decala termenul de intrare în vigoare a deciziei de revocare la o dată ulterioară.
    (4) Expeditorul certificat nemulţumit poate contesta decizia de revocare a atestatului în conformitate cu dispoziţiile titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Procedura şi condiţiile de soluţionare a contestaţiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui A.V.R."

    77. Articolele 415 şi 416 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 415
    Condiţii aplicabile unei deplasări de produse accizabile în temeiul prezentei subsecţiuni
    (1) În situaţiile prevăzute la art. 414 alin. (1) şi (6), o deplasare de produse accizabile este considerată ca respectând cerinţele în temeiul prezentei subsecţiuni numai dacă este însoţită de un document administrativ simplificat electronic prelucrat în conformitate cu prevederile art. 416.
    (2) În temeiul art. 414^1 alin. (1), destinatarul certificat trebuie să îndeplinească cumulativ cerinţele prevăzute la art. 414^8 alin. (1) lit. a), c) şi d).
    (3) Prin excepţie de la prevederile art. 414^8 alin. (1) lit. a), garanţia poate fi depusă de transportator, de proprietarul produselor accizabile, de expeditorul certificat sau, în comun, de orice combinaţie a două sau mai multe dintre aceste persoane cu sau fără destinatarul certificat.
    (4) Garanţia prevăzută la art. 414^8 alin. (1) lit. a) este valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene.
    (5) Tipul, modul de calcul, valoarea, durata şi condiţiile de reducere a garanţiei sunt prevăzute în normele metodologice, pe tipuri de activităţi şi grupe de produse.
    (6) Un antrepozitar autorizat sau un expeditor înregistrat poate acţiona drept expeditor certificat în sensul prezentei subsecţiuni după ce a informat autorităţile competente, în condiţiile prevăzute în normele metodologice.
    (7) Un antrepozitar autorizat sau un destinatar înregistrat poate acţiona drept destinatar certificat în sensul prezentei subsecţiuni după ce a informat autorităţile competente, în condiţiile prevăzute în normele metodologice.
    ART. 416
    Documentul administrativ simplificat electronic
    (1) În cazul în care produsele accizabile sunt deplasate în temeiul prezentei subsecţiuni, expeditorul certificat prezintă un proiect de document administrativ simplificat electronic autorităţii competente din statul membru de expediţie, prin intermediul sistemului informatizat.
    (2) Autoritatea competentă din statul membru de expediţie efectuează o verificare electronică a datelor furnizate în proiectul de document administrativ simplificat electronic, după care:
    a) în cazul în care datele respective nu sunt corecte, expeditorul certificat este informat în acest sens fără întârziere;
    b) în cazul în care datele respective sunt corecte, autoritatea competentă din statul membru de expediţie îi atribuie documentului un cod de referinţă administrativ simplificat unic, pe care îl comunică expeditorului certificat.
    (3) Autoritatea competentă din statul membru de expediţie înaintează de îndată documentul administrativ simplificat electronic autorităţii competente din statul membru de destinaţie, care îl transmite destinatarului certificat.
    (4) Expeditorul certificat furnizează persoanei care însoţeşte produsele accizabile sau, în cazul în care produsele nu sunt însoţite de o astfel de persoană, transportatorului codul de referinţă administrativ simplificat unic. Persoana care însoţeşte produsele accizabile sau transportatorul furnizează acest cod autorităţilor competente oricând este solicitat pe întreaga durată a deplasării.
    (5) În cursul unei deplasări a produselor accizabile în temeiul prezentei subsecţiuni, expeditorul certificat poate, prin intermediul sistemului informatizat, modifica destinaţia la un alt loc de livrare în acelaşi stat membru, care este operat de acelaşi destinatar certificat, sau înapoi la locul de expediere. În acest scop, expeditorul certificat prezintă un proiect de document electronic de modificare a destinaţiei autorităţilor competente din statul membru de expediţie, prin intermediul sistemului informatizat.
    (6) Modelul documentului administrativ simplificat electronic se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.V.R."

    78. După articolul 416 se introduc şase noi articole, articolele 416^1-416^6, cu următorul cuprins:
    "ART. 416^1
    Raportul de primire
    (1) La primirea produselor accizabile, destinatarul certificat trebuie să respecte următoarele cerinţe:
    a) să confirme că produsele accizabile au ajuns la destinaţie;
    b) să păstreze produsele primite până la plata accizei;
    c) să înainteze, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea deplasării, cu excepţia cazurilor pe deplin justificate, autorităţilor competente ale destinatarului un raport privind primirea acestora, denumit în continuare raport de primire, prin intermediul sistemului informatizat.
    (2) Autoritatea competentă a destinatarului efectuează o verificare electronică a datelor furnizate în raportul de primire, după care:
    a) în cazul în care datele respective nu sunt corecte, destinatarul certificat este informat în acest sens fără întârziere;
    b) în cazul în care respectivele date sunt corecte, autoritatea competentă a destinatarului confirmă destinatarului certificat înregistrarea raportului de primire, pe care îl transmite autorităţii competente a expeditorului. Raportul de primire se consideră a fi o dovadă suficientă că destinatarul certificat a îndeplinit toate formalităţile necesare şi că a plătit, dacă este cazul, cu excepţia situaţiei în care produsele accizabile sunt scutite de la plata accizelor, accizele datorate către statul membru de destinaţie sau urmează un regim suspensiv de accize în conformitate cu secţiunea a 9-a.
    (3) Autoritatea competentă a expeditorului înaintează raportul de primire expeditorului certificat.
    (4) Accizele plătite în statul membru de expediţie se rambursează la cerere şi pe baza raportului de primire menţionat la alin. (1).
    (5) Modalităţile de confirmare a faptului că produsele accizabile au ajuns la destinaţie şi de trimitere a raportului de primire a produselor accizabile de către destinatarii menţionaţi la art. 395 alin. (1) sunt prevăzute prin ordin al preşedintelui A.V.R.
    ART. 416^2
    Procedura de rezervă şi recuperare la expediere
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 416, în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil în România, expeditorul certificat din România poate începe o deplasare de produse accizabile, în următoarele condiţii:
    a) produsele să fie însoţite de un document de rezervă care conţine aceleaşi date ca proiectul de document administrativ simplificat electronic menţionat la art. 415 alin. (1);
    b) expeditorul certificat să informeze autoritatea competentă a expeditorului înainte de începerea deplasării. Statul membru de expediţie poate solicita expeditorului certificat o copie a documentului menţionat la lit. a), verificarea, de către statul membru de expediţie, a datelor conţinute de copia respectivă şi, în cazurile în care indisponibilitatea sistemului informatizat este imputabilă expeditorului certificat, informaţii corespunzătoare cu privire la motivele acestei indisponibilităţi înainte de începerea deplasării.
    (2) De îndată ce sistemul informatizat redevine disponibil, expeditorul certificat prezintă un proiect de document administrativ simplificat electronic, în conformitate cu prevederile art. 416 alin. (1). De îndată ce datele cuprinse în proiectul de document administrativ simplificat electronic sunt verificate în conformitate cu prevederile art. 416 alin. (2), dacă respectivele date sunt corecte, acest document înlocuieşte documentul de rezervă menţionat la alin. (1) lit. a). Art. 416 alin. (3) şi art. 416^1 se aplică mutatis mutandis.
    (3) O copie a documentului de rezervă menţionat la alin. (1) lit. a) se păstrează de către expeditorul certificat în evidenţele sale.
    (4) În cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la expediţie, expeditorul certificat poate modifica destinaţia mărfurilor potrivit prevederilor art. 416 alin. (5) şi comunică această informaţie autorităţii competente a expeditorului prin intermediul unor mijloace alternative de comunicare. Expeditorul certificat informează autorităţile competente din statul membru de expediţie înainte de a modifica destinaţia. Alin. (2) şi (3) se aplică mutatis mutandis.
    ART. 416^3
    Documente de rezervă şi recuperarea datelor - raportul de primire
    (1) În cazul în care produsele accizabile sunt deplasate în temeiul prezentei subsecţiuni, iar raportul de primire nu poate fi prezentat la încheierea deplasării produselor accizabile în conformitate cu prevederile art. 416^1 alin. (1), fie deoarece sistemul informatizat nu este disponibil în România, fie deoarece nu au fost încă îndeplinite procedurile prevăzute la art. 416^2 alin. (2), destinatarul certificat prezintă autorităţii competente din România, cu excepţia cazurilor pe deplin
    justificate, un document de rezervă care conţine aceleaşi date ca raportul de primire şi care atestă încheierea deplasării, potrivit prevederilor din normele metodologice.
    (2) Cu excepţia cazului în care destinatarul certificat poate prezenta în scurt timp, prin intermediul sistemului informatizat, raportul de primire astfel cum se prevede la art. 416^1 alin. (1) sau cu excepţia cazurilor pe deplin justificate, autoritatea competentă din România trimite o copie a documentului de rezervă menţionat la alin. (1) autorităţii competente din statul membru de expediţie. Autoritatea competentă din statul membru de expediţie transmite această copie expeditorului certificat sau o pune la dispoziţia expeditorului certificat.
    (3) De îndată ce sistemul informatizat redevine disponibil sau de îndată ce procedurile prevăzute la art. 416^2 alin. (2) sunt îndeplinite, destinatarul certificat prezintă un raport de primire în conformitate cu prevederile art. 416^1 alin. (1). Articolul 416^1 alin. (2) şi (3) se aplică mutatis mutandis.
    ART. 416^4
    Dovezi alternative ale primirii
    (1) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 416^3, raportul de primire prevăzut la art. 416^1 alin. (1) constituie dovada faptului că produsele accizabile au fost livrate destinatarului certificat.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), în absenţa unui raport de primire din alte motive decât cele menţionate la art. 416^3, se poate furniza o dovadă alternativă a livrării produselor accizabile printr-o viză a autorităţii competente din România, pe baza unor dovezi corespunzătoare, care să ateste că produsele accizabile expediate au ajuns la destinaţie. Documentul de rezervă menţionat la art. 416^3 alin. (1) constituie o dovadă corespunzătoare în sensul alin. (1).
    (3) În cazul în care viza autorităţii competente din România a fost acceptată de autorităţile competente ale statului membru de expediţie, aceasta este considerată a constitui o dovadă suficientă a faptului că destinatarul certificat a îndeplinit toate formalităţile necesare şi că a efectuat toate plăţile accizelor datorate în România.
    (4) Modalităţile de confirmare a dovezilor alternative a livrărilor de produse accizabile sunt prevăzute prin ordin al preşedintelui A.V.R.
    ART. 416^5
    Derogare de la obligaţia de a utiliza sistemul informatizat - proceduri simplificate în două sau mai multe state membre
    Prin acord şi în condiţiile stabilite de România şi celelalte state membre vizate, pot fi stabilite proceduri simplificate pentru deplasările de produse accizabile în temeiul prezentei subsecţiuni care au loc între teritoriul României şi teritoriul unuia sau al mai multor state membre.
    ART. 416^6
    Deplasarea mărfurilor eliberate pentru consum între două locuri de pe teritoriul României traversând teritoriul unui alt stat membru
    (1) În cazul în care produsele accizabile deja eliberate pentru consum pe teritoriul României sunt deplasate către o destinaţie de pe teritoriul României prin traversarea teritoriului altui stat membru, se aplică următoarele cerinţe:
    a) deplasarea se face pe baza documentului administrativ simplificat electronic menţionat la art. 415 alin. (1), urmând un itinerar corespunzător;
    b) destinatarul certificat atestă faptul că a primit produsele în conformitate cu cerinţele stabilite de autorităţile competente din locul de destinaţie;
    c) expeditorul certificat şi destinatarul certificat acceptă orice control care permite respectivelor autorităţi competente să se asigure că produsele au fost efectiv primite.
    (2) În cazul în care produsele accizabile se deplasează în mod frecvent şi regulat în condiţiile prevăzute la alin. (1), statele membre în cauză pot, de comun acord, în condiţiile stabilite de acestea, să simplifice cerinţele specificate la alin. (1)."

    79. După articolul 416^6 se introduce subsecţiunea a 3-a, cu titlul „Vânzarea la distanţă“, care cuprinde articolul 417.
    80. Articolul 417 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 417
    Vânzarea la distanţă
    (1) Vânzarea la distanţă din alt stat membru în România reprezintă vânzarea produselor accizabile deja eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru, achiziţionate de către o persoană stabilită în România, alta decât un antrepozitar autorizat, un destinatar înregistrat sau un destinatar certificat, şi care nu exercită o activitate economică independentă, şi expediate sau transportate către teritoriul României direct sau indirect de către un expeditor care desfăşoară o activitate economică independentă sau în numele acestuia, sunt supuse accizelor în România.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), accizele devin exigibile în România în momentul livrării produselor accizabile. Condiţiile de exigibilitate şi nivelul accizelor care urmează să fie aplicate sunt cele în vigoare la data la care accizele devin exigibile. Accizele se plătesc în conformitate cu procedura stabilită în normele metodologice.
    (3) Persoana plătitoare de accize în România este fie expeditorul, fie un reprezentant fiscal al acestuia stabilit în România şi autorizat de autorităţile competente din România.
    (4) Expeditorul sau reprezentantul fiscal trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) înainte de expedierea produselor accizabile trebuie să se înregistreze şi să garanteze plata accizelor în condiţiile stabilite şi la autoritatea competentă, prevăzute în normele metodologice;
    b) să plătească accizele la autoritatea competentă prevăzută la lit. a), după livrarea produselor accizabile;
    c) să ţină evidenţe contabile ale livrărilor de produse accizabile.
    (5) România şi alte state membre interesate pot, în condiţii stabilite de comun acord, să simplifice cerinţele pe baza unor acorduri bilaterale sau multilaterale.
    (6) Persoana nestabilită în România care efectuează o vânzare la distanţă pe teritoriul României trebuie să transmită autorităţii competente, în nume propriu sau prin reprezentantul fiscal, o situaţie lunară privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă situaţia, în condiţiile stabilite prin normele metodologice.
    (7) Vânzarea la distanţă din România în alt stat membru reprezintă vânzarea produselor accizabile deja eliberate pentru consum pe teritoriul României, achiziţionate de către o persoană stabilită în alt stat membru, alta decât un antrepozitar autorizat, un destinatar înregistrat sau un destinatar certificat, şi care nu exercită o activitate economică independentă, şi expediate ori transportate către teritoriul acelui stat membru, direct sau indirect, de către expeditorul stabilit în România ori în numele acestuia, sunt supuse accizelor în acel stat membru. Accizele plătite în România se restituie, la solicitarea expeditorului, dacă expeditorul din România sau reprezentantul fiscal al acestuia a urmat procedurile stabilite la alin. (4)."

    81. După articolul 417 se introduce subsecţiunea a 4-a, cu denumirea „Distrugeri şi pierderi“, care cuprinde articolul 418.
    82. Articolul 418 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 418
    Distrugeri şi pierderi
    (1) În situaţiile prevăzute la art. 414 alin. (1) şi la art. 417 alin. (1), în cazul distrugerii totale sau al pierderii iremediabile a produselor accizabile, în cursul transportului acestora pe teritoriul unui alt stat membru decât cel în care au fost eliberate pentru consum, ca urmare a unui caz fortuit ori de forţă majoră sau ca o consecinţă a autorizării distrugerii mărfurilor de către autorităţile competente din statul membru în cauză, accizele nu sunt exigibile în acel stat membru. În sensul prezentului capitol, produsele sunt considerate distruse total sau pierdute iremediabil atunci când devin inutilizabile ca produse accizabile.
    (2) În cazul pierderii parţiale din cauza naturii mărfurilor, care are loc în timpul transportului acestora pe teritoriul unui alt stat membru decât cel în care au fost eliberate pentru consum, accizele nu sunt exigibile în acel stat membru atunci când valoarea pierderii se încadrează în pragul comun de pierdere parţială pentru respectivele produse accizabile, prevăzute la art. 340 alin. (10), cu excepţia cazului în care un stat membru are motive rezonabile să suspecteze o fraudă sau o neregulă.
    (3) Distrugerea totală sau pierderea iremediabilă, totală sau parţială a produselor accizabile, menţionată la alin. (1), se dovedeşte într-un mod considerat satisfăcător de autorităţile competente din statul membru în care a avut loc distrugerea totală ori pierderea iremediabilă, totală sau parţială, sau de autorităţile competente din statul membru în care aceasta a fost constatată, în cazul în care nu este posibil să se determine unde a avut loc.
    (4) În cazul în care distrugerea totală sau pierderea iremediabilă, totală sau parţială, a produselor accizabile este stabilită, garanţia depusă în conformitate cu prevederile art. 414^8 alin. (1) lit. a) sau ale art. 417 alin. (4) lit. a) se eliberează, integral sau parţial, după caz, la prezentarea unor dovezi corespunzătoare.
    (5) Regulile şi condiţiile pe baza cărora se determină pierderile menţionate la alin. (1) şi (2) sunt prevăzute în normele metodologice."

    83. După articolul 418 se introduce subsecţiunea a 5-a, cu denumirea „Nereguli apărute pe parcursul deplasării produselor accizabile“, care cuprinde articolul 419.
    84. Articolul 419 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 419
    Nereguli apărute pe parcursul deplasării produselor accizabile
    (1) Atunci când s-a comis o neregulă în cursul unei deplasări a produselor accizabile, în conformitate cu prevederile art. 414 alin. (1) sau art. 417 alin. (1), pe teritoriul unui alt stat membru decât cel în care produsele au fost eliberate pentru consum, acestea sunt supuse accizelor, iar accizele sunt exigibile în statul membru în care s-a comis neregula.
    (2) Atunci când s-a constatat o neregulă în cursul unei deplasări a produselor accizabile, în conformitate cu prevederile art. 414 alin. (1) sau art. 417 alin. (1), pe teritoriul unui alt stat membru decât cel în care produsele au fost eliberate pentru consum şi nu este posibil să se determine locul în care s-a comis neregula, se consideră că aceasta s-a comis în statul membru în care a fost constatată, iar accizele sunt exigibile în acest stat membru. Cu toate acestea, dacă statul membru pe teritoriul căruia s-a comis efectiv neregula este identificat în termen de 3 ani de la data achiziţionării produselor accizabile, se aplică dispoziţiile alin. (1).
    (3) Accizele sunt datorate de persoana care a garantat plata acestora în conformitate cu prevederile art. 414^8 alin. (1) lit. a) sau art. 417 alin. (4) lit. a) şi de orice persoană care a participat la neregulă. Atunci când mai multe persoane sunt obligate să plătească aceeaşi acciză, acestea sunt obligate să plătească în solidar respectiva acciză.
    (4) Autorităţile competente din statul membru în care produsele accizabile au fost eliberate pentru consum restituie sau remit, la cerere, accizele după perceperea acestora în statul membru în care a fost comisă ori constatată neregula. Autorităţile competente din statul membru de destinaţie eliberează garanţia depusă în temeiul art. 414^8 alin. (1) lit. a) sau al art. 417 alin. (4) lit. a).
    (5) În sensul prezentului articol, neregulă reprezintă o situaţie apărută în cursul unei deplasări a produselor accizabile în temeiul art. 414 alin. (1) sau al art. 417 alin. (1), care nu face obiectul art. 418, din cauza căreia o deplasare ori un segment dintr-o deplasare a unor produse accizabile nu s-a încheiat în mod corespunzător.
    (6) Orice lipsă a înregistrării uneia sau a tuturor persoanelor implicate în deplasare care contravine art. 414 alin. (1) sau art. 417 alin. (4) lit. a) sau orice nerespectare a dispoziţiilor art. 415 alin. (1) se consideră a fi o neregulă. Alineatele (1)-(5) se aplică în mod corespunzător."

    85. Articolul 422 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 422
    Responsabilitatea marcării
    Responsabilitatea marcării produselor accizabile prevăzute la art. 421 revine antrepozitarilor autorizaţi, destinatarilor înregistraţi, importatorilor autorizaţi sau destinatarilor certificaţi."

    86. La articolul 423, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat, importatorul autorizat sau destinatarul certificat are obligaţia să asigure ca banderolele să fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, astfel încât deschiderea ambalajului să deterioreze banderola, iar timbrele să fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, astfel încât timbrul să nu poată fi îndepărtat de pe ambalaj fără a fi deteriorat."

    87. La articolul 424 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) destinatarul certificat care achiziţionează produsele accizabile prevăzute la art. 421."

    88. La articolul 449 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) nerespectarea prevederilor art. 367 alin. (1) lit. j), art. 375 alin. (2), art. 383 alin. (2), art. 391 alin. (2), art. 414^8 alin. (2) şi art. 414^16;"

    89. La articolul 449 alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
    "k) primirea produselor accizabile care au fost eliberate pentru consum într-un stat membru şi care sunt deplasate către teritoriul României pentru a fi livrate în România în scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate în România cu nerespectarea cerinţelor prevăzute la art. 416^1 alin. (1)."

    90. La articolul 449 alineatul (2), după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:
    "r) nerespectarea prevederilor art. 367 alin. (7) sau alin. (8);"

    91. La articolul 449 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) oprirea activităţii de producţie a produselor accizabile prin sigilarea instalaţiei, în cazul producătorilor, pentru situaţiile prevăzute la lit. g), m) şi r)."

    92. La articolul 449, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Autoritatea competentă poate revoca, la propunerea organului de control, autorizaţia de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat, importator autorizat sau atestatul de destinatar certificat ori atestatul de expeditor certificat, după caz, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), d) şi e)."    ART. II
    Ordinele preşedintelui Autorităţii Vamale Române, prevăzute la art. 402 alin (10), art. 414^2 alin. (2), art. 414^7 alin. (3), art. 414^10 alin. (5), art. 414^15 alin. (3), art. 414^18 alin. (5), art. 416 alin. (6), art. 416^1 alin. (5) şi art. 416^4 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se emit în termen de 180 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 13 februarie 2023.

    ART. III
    (1) Prevederile art. I pct. 5 referitor la art. 336 pct. 5, pct. 11, 22 şi 23, pct. 25-36, pct. 37 referitor la art. 362 alin. (2), pct. 38, pct. 40 şi 41, pct. 47-50, intră în vigoare la 1 februarie 2022.
    (2) Prevederile art. I pct. 90 şi 91 intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Prevederile art. I pct. 1-3 şi 44 intră în vigoare la 1 iulie 2022.
    (4) Prevederile art. I pct. 4, pct. 5 referitor la art. 336 pct. 2 şi 3, pct. 6-10, pct. 12-21, pct. 37 referitor la art. 362 alin. (1), pct. 39, pct. 42 şi 43, pct. 45 şi 46, pct. 51-89, pct. 92, art. II şi art. IV se aplică de la 13 februarie 2023.
    (5) Prevederile art. I pct. 24 intră în vigoare la 1 ianuarie 2031.

    ART. IV
    Dispoziţii tranzitorii
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 415 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, până la 31 decembrie 2023, primirea şi expedierea produselor accizabile eliberate pentru consum care circulă între alt stat membru şi România, respectiv între România şi alt stat membru pot fi acoperite de documentul de însoţire prevăzut la titlul VIII anexa nr. 37 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele care desfăşoară operaţiuni cu produse accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru şi care sunt deplasate către teritoriul României pentru a fi livrate în scopuri comerciale sau utilizate în România, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) înaintea expedierii produselor, să depună o declaraţie la autoritatea competentă teritorială şi să garanteze plata accizelor;
    b) să plătească accizele în prima zi lucrătoare următoare celei în care s-au recepţionat produsele;
    c) să accepte verificarea din partea autorităţii competente prin care aceasta se asigură că produsele accizabile au fost efectiv primite şi că accizele exigibile pentru acestea au fost plătite.

    (2) Documentul de însoţire se întocmeşte de către furnizor în 3 exemplare şi se utilizează după cum urmează:
    a) primul exemplar rămâne la furnizor;
    b) exemplarele 2 şi 3 însoţesc produsele accizabile pe timpul transportului până la primitor;
    c) exemplarul 2 rămâne la primitorul produselor;
    d) exemplarul 3 trebuie să fie restituit furnizorului, cu certificarea recepţiei şi cu menţionarea tratamentului fiscal ulterior al produselor accizabile în statul membru de destinaţie, dacă furnizorul solicită în mod expres acest lucru în scop de restituire de accize.

    (3) Prin excepţie de la prevederile art. 402^1 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, până la 13 februarie 2024, notificările menţionate la art. 402^1 alin. (5) din această lege pot fi efectuate prin alte mijloace decât sistemul informatizat.

    ART. V
    Termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la 31 iulie 2022.


    Dispoziţiile art. I-IV din prezenta ordonanţă transpun prevederile Directivei (UE) 2020/1.151 a Consiliului din 29 iulie 2020 de modificare a Directivei 92/83/CEE privind armonizarea structurilor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 256 din 5.08.2020 şi prevederile Directivei (UE) 2020/262 a Consiliului din 19 decembrie 2019 de stabilire a regimului general al accizelor (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 58 din 27.02.2020 care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne, precum şi prevederile Directivei (UE) 2019/2.235 a Consiliului din 16 decembrie 2019 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată şi a Directivei 2008/118/CE privind regimul general al accizelor, în ceea ce priveşte acţiunile de apărare din cadrul Uniunii publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 336 din 30.12.2019.


                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu

    Bucureşti, 27 ianuarie 2022.
    Nr. 4.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016