Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 28 din 28 august 2014  privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a Sistemului electroenergetic naţional, prin construirea şi operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 MW    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 28 din 28 august 2014 privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a Sistemului electroenergetic naţional, prin construirea şi operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 MW

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 29 august 2014

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.14 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă stabileşte unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a Sistemului electroenergetic naţional, prin construirea şi operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 MW.
    (2) Statul încurajează investiţiile ce au ca scop construirea şi operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj, cu respectarea procedurilor privind ajutorul de stat.
    ART. 2
    În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) centrală hidroelectrică cu acumulare prin pompaj, denumită în continuare CHEAP, înseamnă ansamblul de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea de energie electrică din surse hidro, alternativ cu stocarea de energie electrică, utilizând un rezervor superior definit conform lit. f), prin acumulare prin pompaj, cu scopul de a contribui la optimizarea, echilibrarea şi menţinerea în siguranţă a Sistemului electroenergetic naţional, denumit în continuare SEN; în regim de pompaj CHEAP acumulează energie primară hidro consumând energie electrică, iar în regim de turbinare CHEAP generează energie electrică din energia primară hidro acumulată;
    b) operatorul CHEAP înseamnă operatorul economic din domeniul energiei electrice în înţelesul prezentat la art. 3 pct. 42 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) regim de pompaj înseamnă ansamblul de activităţi prin care se realizează transferul resursei de apă din rezervorul inferior în rezervorul superior al CHEAP, în vederea creării unei rezerve potenţiale de energie;
    d) regim de turbinare înseamnă ansamblul de activităţi prin care se produce energie electrică în CHEAP, prin transferul resursei de apă din rezervorul superior în rezervorul inferior;
    e) rezervor inferior înseamnă ansamblul de instalaţii şi construcţii sau amenajări hidrotehnice, situat în aval de grupurile de producere a energiei electrice, ce servesc activităţilor de producere şi stocare a energiei electrice prin constituirea resursei de apă folosite de CHEAP în regim de pompaj;
    f) rezervor superior înseamnă ansamblul de instalaţii şi construcţii sau amenajări hidrologice, situat în amonte de grupurile de producere a energiei electrice, care nu sunt amplasate pe domeniul public al statului, aflat în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", ce servesc activităţilor de producere şi stocare a energiei electrice prin constituirea resursei de apă folosite de CHEAP în regim de turbinare;
    g) stocarea energiei electrice înseamnă ansamblul de activităţi prin care se constituie rezerva de energie disponibilă a CHEAP, prin acumularea de resursă de apă în rezervorul superior;
    h) black-out al SEN înseamnă o întrerupere a furnizării de energie electrică la nivelul unei zone extinse sau la nivelul întregului SEN, ca urmare a unui deficit de putere disponibilă, a unei defecţiuni majore la nivelul producţiei ori transportului energiei electrice ori ca urmare a unui supraconsum care nu a putut fi echilibrat;
    i) restaurarea SEN înseamnă ansamblul de măsuri tehnice şi organizatorice ce se iau de către operatorul de transport şi de sistem în vederea revenirii la starea normală de funcţionare, după un black-out al SEN;
    j) serviciu de consumator dispecerizabil calificat pentru restaurarea SEN este un serviciu tehnologic de sistem oferit de către operatorul unei CHEAP, prin care acesta ţine la dispoziţia operatorului de transport şi de sistem, aşa cum este acesta definit la art. 3 pct. 40 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, întreaga capacitate de consum de energie electrică la comandă contractată cu acesta, consum necesar echilibrării SEN în cursul operaţiunilor de restaurare a SEN, după ce a survenit o situaţie de black-out al SEN.
    ART. 3
    (1) CHEAP constituie obiectiv de interes naţional şi de utilitate publică.
    (2) Lucrările de realizare a CHEAP constituie lucrări de interes naţional şi de utilitate publică.

    CAP. II
    Măsuri de reglementare şi stimulare

    ART. 4
    În vederea construirii CHEAP, investitorii interesaţi au obligaţia de a solicita şi de a obţine, în condiţiile legii, autorizaţiile şi/sau licenţele specifice emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, precum şi celelalte avize/acorduri/autorizaţii emise de autorităţile publice ale statului, specifice acestui tip de investiţie.
    ART. 5
    (1) Investitorii care construiesc CHEAP au dreptul să procedeze, în condiţiile legii, la scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional, respectiv din circuitul agricol sau, după caz, la ocuparea temporară a terenurilor forestiere ori scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole şi a pajiştilor permanente care sunt necesare realizării CHEAP.
    (2) Scoaterea definitivă din circuitul agricol şi, respectiv, din fondul forestier naţional sau scoaterea temporară din circuitul agricol ori ocuparea temporară a terenurilor forestiere, după caz, pentru realizarea CHEAP, se exceptează de la plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a taxelor şi a celorlalte sume datorate potrivit art. 33 alin. (2) lit. h), art. 36 alin. (2), art. 41 şi 42 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 lit. f ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare.
    ART. 6
    (1) Energia electrică consumată de CHEAP în procesul de funcţionare în regim de pompaj, în scopul stocării energiei electrice în rezervorul superior al unei CHEAP, constituie, în condiţiile legii, un consum propriu tehnologic al acesteia.
    (2) Consumul propriu tehnologic de energie electrică al CHEAP, potrivit alin. (1), nu se include în cantitatea de energie electrică pentru care se stabileşte obligaţia de achiziţie de certificate verzi potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Consumul propriu tehnologic de energie electrică al CHEAP, potrivit alin. (1), nu se include în cantitatea de energie electrică pentru care se stabileşte obligaţia de plată a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 7
    (1) Prin stocarea energiei electrice în rezervorul superior al unei CHEAP, ca efect al funcţionării în regim de pompaj, operatorul unei CHEAP nu dobândeşte calitatea de consumator final şi se exceptează de la plata tarifului pentru serviciul de transport, respectiv componenta de extragere de energie electrică din reţea, şi a tarifului pentru serviciul de sistem, prevăzute de reglementările legale în vigoare, pentru energia consumată în regim de pompaj.
    (2) La reintroducerea energiei electrice în SEN, ca efect al funcţionării în regim de turbinare, cu transferul apei în rezervorul inferior, operatorul unei CHEAP se exceptează, în condiţiile legii, de la plata tarifului pentru serviciul de transport, respectiv a componentei de introducere de energie electrică în reţea, prevăzut de reglementările legale în vigoare, pentru energia reintrodusă în SEN.
    ART. 8
    (1) În vederea realizării unei investiţii noi în CHEAP, oportunitatea utilizării drept rezervor inferior a unei acumulări deja existente, aflată în domeniul public al statului, se aprobă de către Guvern, prin memorandum, la propunerea autorităţii publice centrale care a solicitat înscrierea acumulării existente în inventarul domeniului public al statului.
    (2) În condiţiile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul CHEAP, fără a aduce atingere drepturilor existente ale titularilor dreptului de administrare, concesiune sau folosinţă, după caz, asupra acumulării existente, poate dobândi dreptul de folosinţă asupra acumulării existente şi dreptul de utilizare a resursei de apă pentru activitatea CHEAP.
    (3) Raporturile dintre titularii drepturilor de administrare, concesiune sau folosinţă, după caz, acordate în condiţiile alin. (1) şi (2) în legătură cu acumularea existentă şi cu utilizarea resursei de apă din aceasta, se stabilesc, în condiţiile legii, printr-o convenţie de exploatare încheiată între părţi, în condiţii concurenţiale şi nediscriminatorii.
    (4) Obligaţiile financiare care se stabilesc în sarcina operatorului CHEAP prin convenţia de exploatare vor putea cuprinde o cotă parte din costurile legate de exploatarea amenajării, precum şi eventualele diminuări de venituri suportate de titularul dreptului de administrare, de concesiune sau de folosinţă, după caz, al resurselor de apă din rezervorul inferior, ca efect direct al operării CHEAP în legătură cu acumularea existentă.
    (5) Orice neînţelegeri legate de întinderea acestor obligaţii financiare, intervenite între CHEAP şi titularul dreptului de folosinţă al resurselor de apă din rezervoarele inferioare, se soluţionează în condiţiile legii.
    ART. 9
    (1) La litera A punctul A.1 din anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, după subpunctul 1.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.5, cu următorul cuprins:
    "1.5 operatori economici de tip CHEAP (centrală hidroelectrică cu acumulare prin pompaj)"
    (2) Cuantumul contribuţiei specifice de gospodărire a resursei de apă utilizate de către operatorii prevăzuţi la alin. (1) se va aproba prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Consiliului Concurenţei.
    ART. 10
    (1) Operatorul de transport şi de sistem determină, cu avizul ANRE, necesarul global de servicii de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN, pentru a asigura repornirea în condiţii de siguranţă a SEN în situaţia apariţiei unui black-out al SEN.
    (2) Operatorul de transport şi de sistem califică CHEAP, în condiţiile legii, drept furnizor de serviciu de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN.
    (3) Calificarea drept furnizor de serviciu de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN poate fi preliminară, în perioada dintre eliberarea de către ANRE a autorizaţiei de înfiinţare prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi punerea efectivă în funcţiune a CHEAP. Calificarea preliminară drept furnizor de serviciu de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN se realizează pe baza informaţiilor şi datelor tehnice despre CHEAP cuprinse în documentaţiile depuse la ANRE pentru obţinerea autorizaţiei de înfiinţare a acesteia.
    (4) Calificarea definitivă drept furnizor de serviciu de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN se realizează în urma punerii în funcţiune a CHEAP şi obţinerii de către operatorul acesteia a licenţei prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) În limita necesarului global de servicii de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN, operatorul de transport şi de sistem încheie, în condiţiile legii, precontracte de furnizare a serviciului de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN cu operatorii CHEAP calificaţi preliminar, cu posibilitatea de a include, în condiţiile legii, clauze de transformare în contracte efective, după calificarea definitivă a CHEAP ca furnizor de serviciu de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN.
    (6) Tarifele reglementate pentru fiecare CHEAP calificat pentru furnizarea serviciilor de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN se stabilesc prin proceduri specifice elaborate şi adoptate de către ANRE, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (7) Operatorul de transport şi de sistem achiziţionează serviciul de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN în limitele stabilite prin aviz al ANRE, la tarifele prevăzute la alin. (6), iar costul acestor servicii se recuperează conform reglementărilor ANRE, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (8) Serviciile de consumator dispecerizabil, altele decât cele care fac obiectul prevederilor de la alin. (1)-(7), sunt furnizate de către CHEAP în regim concurenţial, conform reglementărilor stabilite de către ANRE, în condiţiile legii.
    (9) Liniile de evacuare a puterii în SEN, până la primele staţii electrice existente ale operatorului de transport şi de sistem/operatorului de distribuţie, precum şi întărirea reţelei electrice din amonte de CHEAP, necesare conectării la SEN a CHEAP calificate preliminar drept furnizor de serviciu de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN, se includ în programele de investiţii finanţate din bugetul propriu al operatorului de transport şi de sistem/operatorului de distribuţie, cu termene de punere în funcţiune corelate cu termenul de punere în funcţiune al CHEAP.
    (10) Lucrărilor de investiţii prevăzute la alin. (9) li se aplică corespunzător prevederile art. 5.

    CAP. III
    Dispoziţii finale

    ART. 11
    Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează, în mod corespunzător, cu prevederile Codului civil şi cu cele ale Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 12
    În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, ANRE va proceda la adaptarea sau completarea, după caz, a reglementărilor din aria sa de competenţă, în acord cu dispoziţiile prezentei ordonanţe.
    ART. 13
    Măsurile de încurajare a investiţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă, care conţin elemente de ajutor de stat pentru investiţii, respectiv pentru operare, se pun în aplicare după notificarea acestora la Comisia Europeană şi obţinerea unei decizii de aprobare din partea acesteia.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                             p. Viceprim-ministru,
                 ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                            George Octavian Turtoi,
                                secretar de stat

                              Ministrul economiei,
                                Constantin Niţă

                       Ministrul delegat pentru energie,
                             Răzvan-Eugen Nicolescu

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Ioana-Maria Petrescu

                        Ministrul delegat pentru buget,
                              Darius-Bogdan Vâlcov

                 Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
                                 Attila Korodi

            p. Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,
                              Cătălin Diaconescu,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 28 august 2014.
    Nr. 28.

                                     -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016