Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 24 din 31 ianuarie 2024  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 24 din 31 ianuarie 2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 92 din 31 ianuarie 2024
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 413/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    ART. I
    Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 21 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Contractele de închiriere se încheie pe o durată de 5 ani de la data repartizării locuinţei şi vor cuprinde clauze referitoare la recalcularea chiriei pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani, actualizarea anuală a cuantumului chiriei, în funcţie de coeficientul de ponderare prevăzut la alin. (9), precum şi rata anuală a inflaţiei prevăzută la alin. (11). Nivelul maxim al chiriei nu poate depăşi limitele prevăzute la alin. (9^1) şi nu poate fi mai mic decât cel prevăzut la alin. (9^4)."

    2. La articolul 8 alineatul (9), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) În funcţie de veniturile medii nete pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni, chiria lunară rezultată după aplicarea coeficienţilor prevăzuţi la alin. (8) se ponderează astfel:"

    3. La articolul 8, după alineatul (9^3) se introduce un nou alineat, alin. (9^4), cu următorul cuprins:
    "(9^4) Valoarea aferentă chiriei lunare, stabilită conform prevederilor alin. (9^1) lit. a)-c), nu poate fi mai mică de:
    - tineri cu vârsta de până la 35 de ani

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│Tip │Localitate│Localitate│Localitate│Localitate│Localitate│
│locuinţă │rang 0 │rang I │rang II │rang III │rang IV │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Garsonieră│75 │68 │60 │53 │45 │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Apartament│ │ │ │ │ │
│cu două │105 │95 │84 │73 │63 │
│camere │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Apartament│ │ │ │ │ │
│cu trei │132 │119 │106 │92 │79 │
│camere │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Apartament│ │ │ │ │ │
│cu patru │175 │157 │140 │122 │105 │
│camere │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    – tineri cu vârsta de peste 35 de ani

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│Tip │Localitate│Localitate│Localitate│Localitate│Localitate│
│locuinţă │rang 0 │rang I │rang II │rang III │rang IV │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Garsonieră│87 │78 │70 │61 │52 │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Apartament│ │ │ │ │ │
│cu două │121 │109 │97 │85 │73 │
│camere │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Apartament│ │ │ │ │ │
│cu trei │153 │137 │122 │107 │92 │
│camere │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Apartament│ │ │ │ │ │
│cu patru │202 │182 │162 │141 │121 │
│camere │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

"

    4. La articolul 8, alineatul (9^3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9^3) În situaţia în care titularii contractelor de închiriere nu prezintă documente din care să rezulte venitul mediu net lunar pe membru de familie, în termenul stabilit de administratorii locuinţelor pentru calcularea cuantumului chiriei sau pentru actualizarea anuală a chiriei realizată în condiţiile legii, chiria calculată potrivit prevederilor alin. (7) se ponderează cu coeficienţii prevăzuţi la alin. (8), fără a se aplica coeficientul de ponderare de la alin. (9) şi prevederile alin. (9^1)."

    5. La articolul 8, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) Administratorii locuinţelor prevăzuţi la alin. (2) stabilesc suprafeţele construite pe locuinţe, calculează chiria în baza modelului de calcul prevăzut prin normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi pentru fiecare locuinţă şi aplică coeficienţii de ponderare prevăzuţi la alin. (8) şi (9) pentru fiecare chiriaş, fără a depăşi nivelul maxim prevăzut la alin. (9^1), cu respectarea prevederilor alin. (9^4)."

    6. La articolul 8, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alin. (13^1), cu următorul cuprins:
    "(13^1) În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii nu repartizează locuinţele în termen de 90 de zile de la data predării lor de către A.N.L. sau de la data vacantării lor, acestea au obligaţia de a vira sumele reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei neponderate conform prevederilor art. 8 alin. (9) şi (9^1) în contul A.N.L. deschis la Trezoreria Statului. Sumele se virează lunar şi orice întârziere în virarea sumelor acestora atrage plata de penalităţi conform prevederilor alin. (14)."

    7. La articolul 8, alineatul (14) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(14) Penalităţile de întârziere prevăzute la alin. (13) şi (13^1), datorate A.N.L. pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă, reprezintă 0,05%/zi din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate."

    8. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, repartizate în condiţiile art. 8 alin. (3), se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum 6 ani consecutivi de la data încheierii primului contract de închiriere, către acelaşi titular şi/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condiţiile legii, fără ca vânzarea să fie condiţionată de vârsta solicitantului şi fără interdicţie de vânzare, sau după minimum un an neîntrerupt de la data încheierii primului contract de închiriere, cu condiţia consemnării interdicţiei de vânzare pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acestora la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, în condiţiile legii."

    9. La articolul 10, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alin. (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^2) Locuinţele pentru tineri destinate închirierii în mod exclusiv specialiştilor din învăţământ sau sănătate, repartizate în condiţiile art. 23, nu pot fi vândute."

    10. La articolul 10 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) valoarea de vânzare a locuinţei se calculează de către autorităţile administraţiei publice locale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective. Valoarea de vânzare reprezintă valoarea de investiţie a construcţiei, diminuată cu contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei, calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, reţinută de autorităţile administraţiei publice locale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi virată către A.N.L. conform prevederilor art. 8 alin. (13) şi actualizată cu rata inflaţiei, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică. Rata inflaţiei se calculează de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzării acesteia. Pentru acoperirea cheltuielilor de promovare, publicitate imobiliară, evidenţă şi vânzare, unităţile prin care se efectuează vânzarea, potrivit legii, beneficiază de un comision de până la 1% din valoarea de vânzare calculată a locuinţei, comision care se include, împreună cu valoarea de vânzare a locuinţei, în preţul final de vânzare al acesteia;"

    11. La articolul 10 alineatul (2^2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) până la achitarea valorii de vânzare, locuinţele rămân în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, până la data transferului de proprietate şi schimbarea rolului fiscal pe numele acestora. De la data semnării contractului de vânzare cu plata în rate lunare egale şi până la achitarea integrală a valorii de vânzare, cheltuielile pentru întreţinere, reparaţii curente, precum şi reparaţiile capitale sunt în sarcina titularului contractului de vânzare cu plata în rate lunare egale. Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile încheierii contractelor de asigurare a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor şi plăţii primelor de asigurare obligatorii revin titularului contractului de vânzare cu plata în rate lunare egale;"

    12. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. (1) se utilizează numai pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineri. După reţinerea comisionului prevăzut la alin. (2) lit. d) şi, după caz, a valorii de vânzare a construcţiilor prevăzute la art. 2 alin. (7), sumele obţinute se virează de către autorităţile administraţiei publice locale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, de operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, în termen de 30 de zile de la încasare, prin bugetul propriu, către A.N.L., iar orice întârziere atrage plata de penalităţi, conform prevederilor alin. (3^1). În colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, A.N.L. ţine evidenţa sumelor rezultate din vânzare şi încasate. În vederea întocmirii evidenţei centralizate a sumelor rezultate din vânzare şi încasate de către A.N.L., autorităţile administraţiei publice locale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, care au în administrare locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, au obligaţia de a transmite, lunar, situaţia centralizată cu sumele rezultate din vânzare, al cărei model se stabileşte prin normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi."    ART. II
    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se modifică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. III
    (1) Prevederile art. 10 alin. (1^2) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se aplică şi în cazul locuinţelor pentru tineri destinate închirierii în mod exclusiv specialiştilor din învăţământ sau sănătate, aflate în exploatare şi cu privire la care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe:
    a) nu au fost înregistrate cereri de cumpărare a acestora din partea chiriaşilor;
    b) s-au depus cereri, însă nu se îndeplinesc condiţiile legale de cumpărare.

    (2) Locuinţele pentru care există cereri de cumpărare, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se vând în condiţii similare locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în materie de vânzare aplicându-se în mod corespunzător.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Adrian-Ioan Veştea
                    Ministrul educaţiei,
                    Ligia Deca
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Carmen Moraru,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 31 ianuarie 2024.
    Nr. 24.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016