Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 22 din 31 ianuarie 2024  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 22 din 31 ianuarie 2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 93 din 31 ianuarie 2024
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VIII.6 din Legea nr. 413/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    ART. I
    Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 9 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Clasarea se efectuează pe baza unui raport de expertiză întocmit de experţi acreditaţi de Ministerul Culturii, la propunerea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
    (2) Declanşarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile se realizează la momentul în care la Ministerul Culturii este depus raportul de expertiză prevăzut la alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 11.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru bunurile prevăzute la art. 11 pct. 1 lit. i), în vederea declanşării procedurii, este suficientă transmiterea la Ministerul Culturii a unui registru al bunurilor, cu identificarea lor prin numărul de inventar, denumire, descriere, datare, dimensiuni, greutate, persoana căreia i se restituie şi datele de contact ale acesteia, numărul sentinţei de restituire, numărul dosarului, instanţa emitentă şi cel puţin o imagine de ansamblu şi una de detaliu, de către instituţia publică în a cărei custodie se află bunul, ca urmare a solicitării persoanei căreia urmează să i se retrocedeze bunurile.
    (4) Pentru derularea procedurii de clasare este necesară depunerea la Ministerul Culturii a raportului de expertiză prevăzut la alin. (1) de instituţia publică, în perioada în care aceasta asigură custodia, respectiv de proprietar, după restituire.
    (5) Clasarea unui bun trebuie finalizată în cel mult 3 luni din momentul declanşării procedurii de clasare.
    (6) Organismul competent să formuleze propuneri care vor fi obligatoriu preluate în actele administrative cu privire la clasare este Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor.
    (7) Propunerea privind clasarea este semnată de preşedintele Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi stă la baza ordinului ministrului culturii privind aprobarea clasării, în interiorul termenului prevăzut la alin. (5).
    (8) La propunerea privind clasarea se anexează fişa standard a obiectului prin care se asigură identificarea bunului cultural mobil respectiv.
    (9) În cazul bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse la clasare, raportul de expertiză cuprinzând datele de identificare a bunurilor se comunică de către expert proprietarului sau titularului de alte drepturi reale în termen de 30 de zile de la data finalizării expertizei.
    (10) Contestarea expertizei bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse la clasare se face la Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, în termen de 10 zile de la primirea raportului expertului. Soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 20 de zile."

    2. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Serviciul public deconcentrat competent teritorial al Ministerului Culturii comunică, în scris, proprietarului, titularului altor drepturi reale sau, după caz, titularului dreptului de administrare ordinul de clasare, care include informaţii din fişa standard a obiectului/obiectelor, în termen de 30 de zile de la primirea ordinului de clasare.
    (2) Serviciul public deconcentrat competent teritorial al Ministerului Culturii eliberează, pentru fiecare bun clasat, un certificat de clasare însoţit de fişa standard a obiectului, pe care îl comunică, în scris, proprietarului, titularului altor drepturi reale sau, după caz, titularului dreptului de administrare.
    (3) Certificatul de clasare însoţeşte bunul clasat şi nu constituie prin el însuşi un titlu de proprietate.
    (4) Serviciul public deconcentrat competent teritorial al Ministerului Culturii eliberează, pentru fiecare bun pentru care a fost declanşată procedura de clasare în baza prevederilor art. 12 alin. (3), un certificat de declanşare a procedurii de clasare întocmit potrivit prevederilor stabilite prin norme metodologice specifice emise de Ministerul Culturii, pe care îl comunică, în scris, proprietarului, titularului altor drepturi reale sau, după caz, titularului dreptului de administrare.
    (5) Serviciul public deconcentrat competent teritorial al Ministerului Culturii informează Arhivele Naţionale cu privire la clasarea bunurilor culturale mobile prevăzute de art. 3 alin. (2) pct. 1 lit. e), precum şi cu privire la bunurile culturale mobile din aceeaşi categorie care fac obiectul art. 93 alin. (1)."

    3. La articolul 23 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) să încredinţeze executarea lucrărilor de restaurare exclusiv restauratorilor acreditaţi de către Ministerul Culturii."

    4. La articolul 27, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Copiile, mulajele, tirajele postume şi facsimilele de pe bunuri culturale mobile clasate, aflate în proprietate publică, pot fi executate numai cu acordul scris al titularului dreptului de administrare, în conformitate cu normele metodologice specifice aprobate prin ordin al ministrului culturii.
    (2) Copiile, mulajele, tirajele postume şi facsimilele de pe bunuri culturale mobile clasate, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi executate numai cu acordul scris al proprietarului, în conformitate cu normele metodologice specifice emise de Ministerul Culturii."

    5. La articolul 28, alineatele (2), (4), (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Acreditarea conservatorilor şi restauratorilor care efectuează lucrări de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate se face de către Ministerul Culturii, la propunerea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, potrivit normelor de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor.
    ..................................................................................................
(4) Laboratoarele şi atelierele care efectuează lucrări de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate funcţionează pe baza unei autorizaţii eliberate de Ministerul Culturii, pe baza propunerii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, potrivit normelor privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare.
(5) În cazul comiterii de erori profesionale, constatate de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, Ministerul Culturii, la propunerea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, suspendă pe termen de până la 2 ani acreditarea/autorizarea prevăzută la alin. (2) sau (4). Ministerul Culturii ia măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a propunerilor Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, putând solicita acesteia o contraexpertiză, la cererea persoanelor în cauză.
    ..................................................................................................
(7) Funcţionarea în continuare a laboratoarelor de conservare şi restaurare existente în cadrul instituţiilor publice specializate, precum şi înfiinţarea de noi astfel de laboratoare se aprobă de Ministerul Culturii, la propunerea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor."

    6. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    Restaurarea bunurilor culturale mobile clasate în tezaur se face, cu avizul prealabil al Ministerului Culturii, numai după consultarea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi numai în laboratoarele sau atelierele autorizate nominalizate în aviz."

    7. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    (1) Pentru organizarea unor expoziţii sau realizarea unor proiecte culturale, instituţiile publice pot împrumuta, după caz, unor instituţii publice sau persoane juridice de drept privat din ţară, în condiţiile dreptului comun, bunuri culturale mobile clasate pe care le deţin în administrare."

    8. La articolul 35, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Autorizarea operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1) se face de Ministerul Culturii, la propunerea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, cu respectarea normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile."

    9. La articolul 37, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Exportul temporar pentru bunurile culturale mobile clasate în tezaur, indiferent de proprietar sau de titularul dreptului de administrare, se realizează pe baza propunerii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi va fi aprobat de ministrul culturii."

    10. La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Schimbul prevăzut la alin. (1) este aprobat prin ordin al ministrului culturii, la propunerea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor."

    11. La articolul 40, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Schimbul prevăzut la alin. (1) este aprobat prin hotărâre a Guvernului, respectiv a consiliului judeţean sau local, după caz, la propunerea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor."

    12. La articolul 44, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul celorlalţi succesori, aceştia pot ceda, în contul taxelor succesorale, astfel de bunuri, care intră în proprietatea publică şi sunt date, potrivit legii, în administrarea instituţiilor publice specializate, cu consultarea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor."

    13. La articolul 52, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Persoanele fizice care nu deţin documente de atestare a calităţii de expert, emise de Ministerul Culturii, dar care sunt autorizate ca expert tehnic de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale pot realiza expertize, în condiţiile prezentei legi, numai în baza acreditării prealabile a acestora de către Ministerul Culturii."

    14. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 53
    (1) Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor este organismul ştiinţific consultativ în domeniu al Ministerului Culturii şi este condusă de un preşedinte numit prin ordin al ministrului culturii dintre experţii acreditaţi de Ministerul Culturii, cu autoritate recunoscută în domeniu.
    (2) Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor este alcătuită din 21 de experţi numiţi de Ministerul Culturii, prin ordin al ministrului culturii, pentru un mandat de 2 ani fiecare, care poate fi reînnoit consecutiv o singură dată, propuşi de:
    a) preşedintele comisiei - 6 membri;
    b) instituţiile publice specializate şi colecţionarii de bunuri culturale mobile - 7 membri;
    c) culte, Academia Română şi instituţiile publice de învăţământ superior de profil - 7 membri.
    (3) Activitatea Comisiei se desfăşoară în plen, subcomisii şi în cadrul unui birou executiv potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare.
    (4) Biroul executiv este format din preşedinte şi cei 6 vicepreşedinţi, desemnaţi potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare.
    (5) Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor poate delega atribuţii privind clasarea, circulaţia, restaurarea bunurilor culturale mobile, precum şi solicitări ale organelor de cercetare penală, instanţelor judecătoreşti către biroul executiv, prin regulamentul său de organizare şi funcţionare.
    (6) Funcţionarea şi atribuţiile biroului executiv se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei.
    (7) Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului culturii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (8) Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor se constituie din subcomisii pentru domeniile prevăzute la art. 3, la care se adaugă o subcomisie pe domeniul conservare-restaurare.
    (9) Secretarul Comisiei şi secretarii subcomisiilor sunt numiţi din cadrul direcţiei de specialitate a Ministerului Culturii.
    (10) Subcomisiile funcţionează conform regulamentului Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, prevăzut la alin. (7).
    (11) Preşedinţii subcomisiilor sunt vicepreşedinţi ai Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
    (12) Cheltuielile de finanţare a Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor se efectuează din bugetul Ministerului Culturii. Pentru activitatea prestată membrii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor primesc o indemnizaţie lunară stabilită prin ordin al ministrului culturii, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările comisiei. Indemnizaţia lunară se acordă pentru activitatea prestată în lunile în care comisiile se întrunesc şi nu poate depăşi 10% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat."

    15. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 55
    Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor are următoarele atribuţii:
    a) evaluează rapoartele de expertiză şi propune clasarea bunurilor culturale mobile, inclusiv a celor aflate în biblioteci;
    b) propune soluţii la contestaţiile prevăzute la art. 12 alin. (10);
    c) propune aprobarea normelor de clasare a bunurilor culturale mobile şi normele privind comerţul cu bunuri culturale mobile;
    d) propune aprobarea normelor privind executarea mulajelor, facsimilelor şi copiilor, precum şi a tirajelor postume după plăcile originale de gravură, în cazul bunurilor culturale mobile clasate;
    e) propune aprobarea normelor de conservare şi de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate şi stabileşte priorităţile de restaurare a acestora;
    f) propune aprobarea normelor de acreditare a experţilor, a normelor de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor, precum şi a normelor privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare;
    g) propune autorizarea funcţionării laboratoarelor şi a atelierelor care urmează să efectueze operaţiuni de restaurare;
    h) propune aprobarea exportului temporar al bunurilor culturale mobile clasate;
    i) propune aprobarea normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;
    j) propune autorizarea funcţionării operatorilor economici care comercializează sau organizează licitaţii cu bunuri culturale mobile;
    k) este consultată cu privire la regulamentele de organizare şi funcţionare a muzeelor şi colecţiilor publice;
    l) propune acreditarea experţilor, conservatorilor şi restauratorilor;
    m) propune acreditarea experţilor care pot avea acces, în condiţiile legii, la informaţia conţinută în registrele operatorilor economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile;
    n) orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii."

    16. După articolul 55 se introduce un nou articol, art. 55^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 55^1
    (1) În vederea soluţionării contestaţiilor făcute de persoane fizice şi juridice cu privire la actele administrative emise în baza propunerilor Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, Ministerul Culturii constituie comisii din 3-5 membri, experţi acreditaţi şi, după caz, jurişti din cadrul direcţiei de specialitate din Ministerul Culturii.
    (2) Membrii comisiilor de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi membri ai Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
    (3) Comisiile de soluţionare a contestaţiilor funcţionează în baza unui regulament de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

    17. La articolul 57, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) înregistrează cererile de clasare a bunurilor culturale mobile deţinute de instituţii nespecializate, de culte religioase, de alte persoane juridice, precum şi de persoane fizice şi emit certificatele de clasare;"

    18. La articolul 57, după litera b) se introduc două noi litere, lit. b^1) şi b^2), cu următorul cuprins:
    "b^1) emit certificatele de clasare pentru bunurile culturale mobile clasate;
b^2) emit certificatele de declanşare a procedurii de clasare în situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (3);"

    19. La articolul 75 alineatul (1), litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "o) restaurarea bunurilor culturale mobile clasate în tezaur, fără avizul prealabil al Ministerului Culturii emis după consultarea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor ori în afara laboratoarelor sau atelierelor autorizate, potrivit art. 29;"

    20. Articolul 76 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 76
    Copiile, mulajele, tirajele postume, facsimilele şi reproducerile prin mijloace foto, video, numerice sau prin alte mijloace, executate cu încălcarea dispoziţiilor art. 26 ori ale art. 27 alin. (3), se confiscă de către agentul constatator şi se transmit în administrarea unor instituţii publice specializate, conform legii, cu consultarea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor."

    21. Articolul 77 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 77
    (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 75 se fac de către specialiştii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi împuterniciţii Ministerului Culturii.
    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 75 alin. (1) lit. b), c), e), h), i), p) şi r) se fac şi de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române cu competenţe în domeniu.
    (3) La cerere, în funcţie de situaţie, specialiştii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, împuterniciţii Ministerului Culturii şi agenţii constatatori prevăzuţi la alin. (2) îşi acordă asistenţă."

    22. Articolul 89 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 89
    Bunurile prevăzute la art. 80, art. 83 alin. (1) şi art. 84 alin. (1) se confiscă şi se transmit în administrare instituţiilor publice specializate, conform legii, cu consultarea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor."

    23. La articolul 93, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 93
    (1) Bunurile culturale mobile depuse în custodia unor instituţii publice după data de 31 decembrie 1947 vor fi restituite de către instituţiile deţinătoare persoanelor fizice sau juridice care le-au depus, potrivit dreptului comun, la cererea scrisă a acestora, cu consultarea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
    ..................................................................................................
    (4) În cazul în care obiectul restituirii prevăzut la alin. (2) îl reprezintă colecţii formate din mai multe bunuri culturale mobile aflate în procedură de clasare, acestea pot fi retrocedate proprietarilor, anual, pe părţi din colecţii, pe măsură ce bunurile care alcătuiesc respectivele părţi de colecţii intră sub regimul de protecţie de fond sau tezaur."    ART. II
    Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, desemnată anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, îşi continuă activitatea până la finalizarea mandatului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data numirii.

    ART. III
    În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Culturii va elabora sau va actualiza, după caz, cu consultarea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor:
    a) Normele de clasare a bunurilor culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2008;
    b) Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2003, cu modificările ulterioare;
    c) Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale aflate în colecţii publice;
    d) Normele de acreditare a experţilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.009/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Normele de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.008/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Normele privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 518/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Normele privind comerţul cu bunuri culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.420/2003, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. IV
    Toate procedurile aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se derulează şi se finalizează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare la data demarării procedurilor.

    ART. V
    Restaurarea bunurilor culturale mobile clasate în tezaur pentru care s-a obţinut avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, nu vor face obiectul dispoziţiilor art. 75 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 19 din prezenta ordonanţă.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
                    Marian-Cătălin Predoiu
                    Ministrul culturii,
                    Raluca Turcan

    Bucureşti, 31 ianuarie 2024.
    Nr. 22.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016